ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์ไป THAI VI GO CHINA!

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Locked
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 499
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์ไป THAI VI GO CHINA!

Posts by Thai VI Officer » Mon Sep 30, 2019 9:32 am

*** ประกาศรายชื่อ 20 ท่าน ที่ได้สิทธิ์เข้าร่วม THAI VI GO CHINA ***

รายชื่อได้สิทธิ์์ 20 คน.png
รายชื่อได้สิทธิ์์ 20 คน.png (123.13 KiB) Viewed 902 times

---------------------------------------------------

(อัตราค่าใช้จ่าย) ราคาต่อท่าน_ห้องพักคู่

- ตั๋วเครื่องบิน (รวมวีซ่า และประกันภัยเดินทาง) 11,000 บาท

- ค่าทัวร์ 54,000 บาท

***รวมทั้งสิ้น 65,000 บาท****


หมายเหตุ
- พักเดี่ยวบวกเพิ่มท่านละ 17,500 บาท
- หากท่านซื้อเฉพาะทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน จะต้องดำเนินการทำวีซ่าและประกันเดินทางด้วยตนเอง


---------------------------------------------------.
***สมาชิกที่ได้คัดเลือก*** โปรดโอนชำระเงิน และเตรียมเอกสาร ดังนี้


1. หลักฐานการโอนเงิน / สำเนา Passport / แจ้งข้อมูลการ “พักคู่” หรือ “พักเดี่ยว”
สำหรับท่านที่พักคู่ หากท่านได้จับคู่กับเพื่อนสมาชิกแล้ว (โปรดระบุ "ชื่อเพื่อนสมาชิก") หรือ ต้องการให้สมาคมจับคู่ให้ (โปรดระบุ "สมาคมฯ จับคู่พัก")

=> โดยส่งข้อมูลเข้าอีเมล thaivi.officer@gmail.com
(ให้ทำข้อ 1 ให้เรียบร้อยก่อน แล้วทำข้อ 2 ต่อไปค่ะ)

2. เอกสารการทำวีซ่า (เฉพาะท่านที่ซื้อแพ็คเกจรวมทุกอย่าง)
- รูปถ่าย 2 ใบ (รูปแบบตามคำแนะนำด้านล่าง)
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง และใช้ปากกาเขียนข้อมูลตามใบคำแนะนำด้านล่างข้อ 3,6,7 ลงในสำเนาเลย สำหรับข้อ 3.กรณีมีอาชีพนักลงทุนอิสระให้ใส่ว่า “ทำงานที่บ้าน” และใส่ที่อยู่ที่บ้าน)
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง และใช้ปากกาเขียนข้อมูลตามใบคำแนะนำด้านล่างข้อ 3,6,7 ลงในสำเนาเลย สำหรับข้อ 3.กรณีมีอาชีพนักลงทุนอิสระให้ใส่ว่า “ทำงานที่บ้าน” และใส่ที่อยู่ที่บ้าน)
- Passport เล่มจริง (อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 ด. นับจากวันเดินทางกลับ และต้องไม่ชำรุด)

เอกสารยื่นวีซ่าจีน.jpg
เอกสารยื่นวีซ่าจีน.jpg (91.34 KiB) Viewed 902 times=> ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่สมาคมฯ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ (จะส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือมาส่งด้วยตัวเองก็ได้)

สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย)
388 อาคารเอส พี (ชั้นใต้ดิน) ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


---------------------------

(รอบการทำวีซ่า)

*รอบที่1 : สมาชิกต้องส่งเล่มถึงที่สมาคมฯ ก่อนวันที่ 2/10
*รอบที่2 : สมาชิกต้องส่งเล่มถึงที่สมาคมฯ ก่อนวันที่ 9/10
*รอบที่3 : สมาชิกต้องส่งเล่มถึงที่สมาคมฯ ก่อนวันที่ 16/10

สมาคมฯ จะเก็บ Passport ไว้ และนำไปให้สมาชิกในวันเดินทาง (สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะรับPassport คืนก่อนวันเดินทาง สามารถมารับคืนได้ที่สมาคมฯ )

(รอบที่ 1) มารับคืนได้ตั้งแต่วันที่ 15/10
(รอบที่ 2) มารับคืนได้ตั้งแต่วันที่ 21/10
(รอบที่ 3) มารับคืนได้ตั้งแต่วันที่ 28/10


--------------------------------------------------

**สรุป**

ข้อ 1 = ส่งข้อมูลโอนเงิน+สำเนา Passport เข้าอีเมล thaivi.officer@gmail.com

ข้อ 2 = ส่งเอกสารทั้งหมด (Passportเล่มจริง,สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านฉบับจริง,รูปถ่าย) เข้าสำนักงานสมาคมฯ
--------------------------------------------------


***ตัวอย่างการส่งอีเมลให้ทีมงาน***

หัวข้อแจ้ง: ส่งข้อมูลการโอนเงิน THAI VI GO CHINA - (ตามด้วยชื่อ Username)

(ข้อมูลการโอนเงิน)
- ยอดเงิน 65,000.00 บาท
- แนบหลักฐานการโอนเงิน
- แนบสำเนา Passport

(ข้อมูลสมาชิก)
- กรณี ห้องพักคู่
หากท่านได้จับคู่กับเพื่อนสมาชิกแล้ว (โปรดระบุ "ชื่อเพื่อนสมาชิก") หรือ ต้องการให้สมาคมจับคู่ให้ (โปรดระบุ "สมาคมฯ จับคู่พัก")
- กรณี ห้องพักเดี่ยว (โปรดระบุ "พักเดี่ยว")

-----------------------------

หมายเหตุ
- ผู้สมัครจะไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
- ผู้สมัครต้องมั่นใจว่าสามารถเข้าร่วมได้จริง เนื่องจากจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี
- โปรดศึกษาขั้นตอนการโอนเงินและส่งเอกสารให้เข้าใจ*** สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดแจ้งทีมงานได้ที่ 02-619-1355 ค่ะ****


ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจ แล้วพบกันที่ Shenzhen The Silicon Valley of Asia….
THAI VI OFFICER
------------------------------------------------

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน THAI VI

Locked