คณะกรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า ปี 2020-2022

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

ล็อคหัวข้อ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 1168
ผู้ติดตาม: 651

คณะกรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า ปี 2020-2022

โพสต์ที่ 1

โพสต์

ประกาศแต่งตั้งกรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) ปี 2020-2022

จากการประชุมกรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) ประจำปี 2563
เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินงานของสมาคมฯ และทดแทนกรรมการและอนุกรรมการสมาคมฯ ชุดเก่า
ที่กำลังจะหมดวาระ ได้มีการเสนอและลงมติรับรอง แต่งตั้งกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ดังนี้

คณะกรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
1. คุณวีระพงษ์ ธัม นายกสมาคมฯ (Linzhi)
2. คุณณัฐชาต คำศิริตระกูล อุปนายกสมาคมฯ (mario)
3. คุณณภัทร ปัญจคุณาธร เหรัญญิกและกรรมการฯ (Kao) - (ออกจากการเป็นกรรมการ 1/1/65)
4. คุณสรวุฒิ เลิศพลังสันติ นายทะเบียนและกรรมการฯ (sorawut)
5. คุณวราพรรณ วงศ์สารคาม เลขานุการและกรรมการฯ (theenuch)
6. คุณภาคย์ภูมิ ศิริหงษ์ทอง กรรมการฯ (roadtobillion)
7. คุณพรนภา ทรัพย์ดี กรรมการฯ (BE FREE)
8. คุณปรัชญา เตียวเจริญ กรรมการฯ (OONGIS)
9. คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล กรรมการฯ (baggio)
10. คุณกิตติศักดิ์ คงคา กรรมการฯ (ลงทุนศาสตร์) - (ออกจากการเป็นกรรมการ 1/1/65)
11. คุณมานะชัย ตันติกาญจนากุล กรรมการฯ (นายมานะ)
12. คุณวรุต มหาวาณิชย์วงศ์ กรรมการฯ (aui_wm)
13. คุณพะเนียง พงษธา กรรมการฯ (MaiFuen)
14. คุณสุภัททกิต เจตทวีกิจ กรรมการฯ (BingBing)
15. คุณเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ กรรมการฯ (investment biker)
16. คุณชนาเมธ เฟื่องวรรธนะ กรรมการฯ (damiano)
คณะกรรมการฝ่ายออนไลน์และเทคโนโลยี
คุณวรุต มหาวาณิชย์วงศ์ ประธาน
คุณกิตติศักดิ์ คงคา กรรมการ
คุณกรศุภ มังกรแก้ว อนุกรรมการ
คุณจิตรกร แสงวิสุทธิ์ อนุกรรมการ
คุณปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล อนุกรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
คุณเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ ประธาน
คุณมานะชัย ตันติกาญจนากุล กรรมการและผู้อำนวยการหลักสูตรฯ
คุณชเนศร์ ตันกุล อนุกรรมการ
คุณณัฐ จิระอมรนิมิต อนุกรรมการ

คุณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและปฏิคม
คุณปรัชญา เตียวเจริญ ประธาน
คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล กรรมการ
คุณอมร โควานิชเจริญ อนุกรรมการ
คุณปริญญ์ นิมมานนิตย์ อนุกรรมการ
คุณโกสินทร์ หมู่สัญญาลักษณ์ อนุกรรมการ
คุณปรีชา เกิดแก้วฟ้า อนุกรรมการ

คุณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพัฒนาสังคม
คุณพะเนียง พงษธา ประธาน
คุณภาคย์ภูมิ ศิริหงษ์ทอง กรรมการ
คุณสุภัททกิต เจตทวีกิจ กรรมการ
คุณชนินทร์ อรัญวัฒน์ อนุกรรมการ
คุณพศวัต ผานิชชัย อนุกรรมการ

และคุณพิมพ์พิสุทธิ์ ชัยเรืองจิตจรัส เป็นผู้จัดการสมาคมฯ

ซึ่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 63 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)

ล็อคหัวข้อ