รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ (Accrued Revenue)

Post Reply
kochakorn.w
Verified User
Posts: 1
Joined: Mon Mar 26, 2012 5:10 pm

รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ (Accrued Revenue)

Posts by kochakorn.w » Tue Mar 27, 2012 9:05 pm

รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ (Accrued Revenue)

รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทหนึ่งซึ่งเกิดจากการขายสินค้าหรือการให้บริการที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่ได้เรียกชำระหรือยังไม่ได้ส่งใบแจ้งหนี้ไปให้ลูกค้า รายได้ที่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับรู้รายการ แม้จะยังไม่ได้เรียกชำระก็ถือเป็นรายได้แล้วตามเกณฑ์คงค้างและสามารถบันทึกเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุน ตามปกติ รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระมักเป็นรายได้ที่ไม่ใช่กิจการหลักของบริษัท ตัวอย่างเช่น เมื่อบริษัทจัดส่งสินค้าและส่งใบแจ้งหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับรับชำระเงินจากลูกค้า บริษัทจะบันทึกลูกค้าเป็นลูกหนี้ (แต่ถ้าหากบริษัทยังไม่ได้ส่งใบแจ้งหนี้ บริษัทจะบันทึกลูกค้าเป็น "รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ") หรือรายได้จากการให้เช่าซึ่งเกิดในเดือนธันวาคม แต่ระบบเรียกชำระลูกค้าในวันที่ 5 มกราคม ดังนั้น ณ วันสิ้นปี บริษัทต้องบันทึก "รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ" เป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ควบคู่ไปกับ "รายได้จากการให้เช่า" ในงบกำไรและขาดทุน

เมื่อพิจารณาถึงความหมายของ รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระแล้ว จะมีความคล้ายคลึงกับ ลูกหนี้ ข้อแตกต่างก็คือรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระจะเป็นรายการที่กิจการไม่เคยรับรู้หรือบันทึกมาก่อน เมื่อถึงตอนสิ้นงวดเมื่อบริษัทรวบรวมรายได้ที่จะแสดงในงบกำไรขาดทุน บริษัทจึงจะบันทึกรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระนี้

รายได้ที่ยังไม่เรียกการชำระ มีความสำคัญในการวิเคราะห์งบการเงิน เนื่องจากหากไม่มีสินทรัพย์ชนิดนี้ บริษัทจะแสดงรายได้ที่ต่ำกว่าความเป็นจริงและอาจจะไม่สามารถรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรับรู้รายได้นั้นๆ ด้วย นอกจากนั้น หากนักลงทุนอ่านงบการเงินแล้วพบว่า รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระมีจำนวนแตกต่างไปจากจำนวนที่กิจการเคยบันทึกไว้ในงวดก่อนๆ อย่างเห็นได้ชัด อาจบ่งชี้ให้เห็นว่ากิจการได้มีการให้สินเชื่อทางการค้ามากขึ้น อาจจะพยายามเพิ่มรายได้เพื่อทำกำไรเข้าเป้าตามที่กำหนดไว้ ในกรณีเช่นนี้รายได้และกำไรจะเพิ่มขึ้น แต่กระแสเงินสดจะไม่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

หลังจากเข้าใจหลักการของ “รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ”แล้ว เราสามารถเข้าใจได้ว่าสินทรัพย์ชนิดนี้ช่วยในการตกแต่งรายได้ และกำไรให้สูงเกินจริงได้อย่างไร บริษัทอาจรับรู้รายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ในจำนวนที่สูงกว่าความเป็นจริง และทำการปรับรายการนั้นในปีต่อมา เช่น บริษัทจดทะเบียนอาจซื้อขายสินค้าหรือสินทรัพย์ด้วยราคาสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง โดยเฉพาะกับกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทในเครือ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น และยิ่งหากเป็นรายการที่ยังไม่เรียกชำระ อาจมีโอกาสเป็นไปได้ว่ารายได้นั้นอาจไม่ใช่รายได้ที่เกิดขึ้นจริง และอาจไม่มีความตั้งใจที่จะเรียกชำระในภายหลัง

มีปัญหา หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มโพสต์เข้ามาได้เลยนะคะ :Dnearly
Verified User
Posts: 63
Joined: Sun Mar 13, 2011 10:09 pm

Re: รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ (Accrued Revenue)

Posts by nearly » Wed Mar 28, 2012 8:32 pm

หากบริษัทยังไม่ได้ส่งใบแจ้งหนี้ บริษัทจะบันทึกลูกค้าเป็นรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ พอส่งใบแจ้งหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้รับรับชำระเงินจากลูกค้า บริษัทจะต้องตัดรายการรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ แล้วบันทึกลูกค้าเป็นลูกหนี้แทนใช่ป่าวครับcarekco
Verified User
Posts: 1
Joined: Mon Mar 26, 2012 5:13 pm

Re: รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ (Accrued Revenue)

Posts by carekco » Wed Mar 28, 2012 8:59 pm

ใช่ค่ะ ตัดรายการรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ แล้วบันทึกลูกค้าเป็นลูกหนี้แทน
ส่วนรายได้นั้นรับรู้ไปแล้วควบคู่กับรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ ดังนั้นจะไม่มีการรับรู้รายได้ซ้ำอีกnearly
Verified User
Posts: 63
Joined: Sun Mar 13, 2011 10:09 pm

Re: รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ (Accrued Revenue)

Posts by nearly » Wed Mar 28, 2012 9:34 pm

ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ :Dperfectackle
Verified User
Posts: 152
Joined: Fri Feb 25, 2011 10:57 am

Re: รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ (Accrued Revenue)

Posts by perfectackle » Tue May 08, 2012 8:02 am

เข้ามาขอบคุณเฉยๆ ไม่รู้จะถามอะไร :D :) :o

ว. วีไอ อดทน


sun_cisa2
Verified User
Posts: 121
Joined: Mon Mar 26, 2012 10:59 pm

Re: รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ (Accrued Revenue)

Posts by sun_cisa2 » Tue May 08, 2012 5:12 pm

perfectackle wrote:เข้ามาขอบคุณเฉยๆ ไม่รู้จะถามอะไร :D :) :o
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ (Accrued revenue) ในอีกชื่อทางบัญชีอาจเรียกว่ารายได้ค้างรับ ในความเป็นจริงด้วยหลักของแม่บททางการบัญชี substance overform เนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบนั้น เมือขายสินค้าแล้ว จะลง เดบิตลูกหนี้การค้าได้เลยไม่ต้องไปลงราบการรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ แล้วเมื่อส่งบิลจึงค่อยลงตัดรายการ กลับมรเป็นลูกหนี้การค้า เท่าที่ชีวิตจริงเจอมา ยังไม่ได้พบเท่าไรเลย เนื้อหาทั้งสองรายการที่บอกแท้จริงก็คือลูกหนี้การค้า หากเข้าใจเนื้อหาผิด เวลาวิเคราะห์อัตราหมุนเวียนลูกหนี้กจะหาผิด กระทบไปถึงการหาวงจรเงินสดด้วย รวมทั้งการตั้งหนี้สงสัยจะสูญ

ความจริงรายการ accrued revenue คือรายได้ที่ไม่ได้มาจากการขายสินค้า หรือให้บริการอันมีลักษณะปกติที่กิจการดำเนินอยู่ เช่น รายได้จากค่าบริการจากการเรียกเก็บค่าขนส่งสินค้าเพิ่ม (ซึ่งปกติลูกค้าจะจ่ายค่าขนส่งเอง ยกเว้นบางรายที่ให้ผู้ขายเรียกเก็บเพิ่มเป็นต้น) บางคร้งรายการนี้อาจเป็นประเภทดอกเบี้ยหรือเงินปันผลค้างรับก็ได้ บางกิจการอาจลงแยกและเรียกเฉพาะชัดเจน บางกิจการอาจเรียกรวมๆกัน การแจกแจงแยกประเภทนั้นจึ้นกับการใช้ประโยชน์จากการแยกประเภทข้อมูลว่ามีนัยสำคัญต่อการนำไปใช้ตัดสินใจเพียงใด นักบัญชีบางคนก็แยกย่อยไปหมดทั้งที่อาจไม่มีประโยชน์ใดเลย เช่นดอกเบี้ยรับ มีสัดส่วนเพียง 0.1% เงินปันผลเพียง 0.3% ของรายได้รวม และเกิดเพียงปีละครั้งสองครั้ง การลงรายการสั้งสองรวมกันว่า รายได้ค้างรับ (accrued rvenue) หรือที่บางทีเรียกว่า รายได้ยังไม่ได้รับชำระ

ความผิดพี้นที่ไปลงรายการขายที่ยังไม่ส่งบิลเรียกเก็บเงินว่า รายได้ยังไม่เรียกชำระ เช่น ถ้าขายสินค้า 2,000 บาท แต่ยังไม่ได้ส่งบิลเรียกเก็บ สมมติว่าขายสินค้าไปแล้ว (รวมยอด 2,000 ไว้ด้วย) 10,000 บาท มีลูกหนี้ค้างชำระอยู่ 500 บาท ในวันสิ้นงวด จะแสดงรายการในงบการเงินดังนี้ (หากลงรายได้ยังไม่เรียกชำระ)
ลูกหนี้การค้า 500
รายได้ยังไม่เรียกชำระ 2,000
ขาย 10,000
ท่านจะวิเคราะห์ว่าอัตราส่วนการหมุนเวียนลูกหนี้เท่ากับกี่รอบ ถ้าสมมติลูกหนี้งวดที่แล้วเท่ากับ 1,000
ART = 10,000/750 = 13.3 หรือ 27.1 days หรือ ART = 10,000/1750 = 5.7 หรือ 63.2 วัน
ขายปีละ 10,000 เฉลี่ย เดือนละ 833.33 อยากทราบว่า 2,000 ในข้อเท็จจริงเป็นยอดลูกหนี้จากการขายที่ยังไม่เก็บเงินด้วยหรือไม่ ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นถ้าไม่ส่งบิลก็จะไม่เป็นลูกหนี้เลยใช่ไหม

ประเด็นปลีกย่อยเหล่านี้ต้องระวังให้ดี เพราะบางครั้งทำให้ตีความงบการเงินไปคนละเรื่อง บางครั้งชื่อทางบัญชีต้องพิจารณาเรื่อง เนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ (substance overfor) ความมีนัยสำคัญหรือความสำคัญ (materiality) ความระมัดระวังรอบครอบ (prudence) หรืออื่นๆ ดูเพิ่มในแม่บทการบัญชี

ที่ตอบยาวเพราะเห็นบทตอบและโต้ตอบเกรงจะวิเคราะห์จริงๆแล้วเข้าใจผิดsun_cisa2
Verified User
Posts: 121
Joined: Mon Mar 26, 2012 10:59 pm

Re: รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ (Accrued Revenue)

Posts by sun_cisa2 » Tue May 08, 2012 5:21 pm

อย่างที่น้องตอบนะครับ ว่าเป็นรายได้ที่ไม่ได้เดิดจากรายได้หลัก รายการเหล่านี้บันทึกไปแล้วเป็นรายได้ค้างรับหรือรอเรียกชำระ เมื่อส่งบิลเรียกเก็บเงินก็ไม่จำเป็นต้องกลับรายการมาลงลูกหนี้ แต่เมื่อเก็บเงินได้ก็จะ
เดบิต เงินสด xxxx
เครดิต รายได้ที่ยังไม่ได้รับชำระหรือรายได้ค้างรับ xxxx

ในระบบบัญชีที่ดีควรจะ filing บิลทั้งสองประเภทแยกกันเพื่อการควบคุมที่ดี ง่ายต่อการตรวจสอบPost Reply