ITNS

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
โพสต์
pakapong_u
Verified User
โพสต์: 47266
ผู้ติดตาม: 197

ITNS

โพสต์ที่ 1

โพสต์

"อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม" จะนำหุ้นเข้า mai ขาย IPO 70 ล้านหุ้น


บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด(มหาชน) หรือ ITNS จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 70 ล้านหุ้น หรือ 31.82% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ทั้งนี้หาก ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นมีผู้จองซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายดังกล่าว อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จำนวนไม่เกิน 10 ล้านหุ้น โดยการจัดสรรจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยมีบล.เคทีบีเอสที เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว โดยเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทมีแผนจะนำไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท, ใช้ในการขยายธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจทั้งนี้บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม ประกอบธุรกิจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการให้เช่าอุปกรณ์ โดยปัจจุบันสามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ธุรกิจให้บริการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ และธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จะมีครอบครัวอ่วมกระทุ่ม ถือหุ้นในสัดส่วน 85% หลังการขายหุ้น IPO ในกรณีที่ไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกิน สัดส่วนจะลดลงมาอยู่ที่ 47.95% แต่ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวน สัดส่วนจะลดลงมาอยู่ที่ 43.41%โดยรายได้รวมในปี 2562-2564 และงวด 3 เดือนของปี 2565 อยู่ที่ 282.63 ล้านบาท , 375.39 ล้านบาท, 370.95 ล้านบาท และ 98.62 ล้านบาท ตามลำดับ ในส่วนของกำไรสุทธิ อยู่ที่ 21.25 บาท, 28.83 บาท, 32.59 ล้านบาท และ 11.77 ล้านบาทตามลำดับ

pakapong_u
Verified User
โพสต์: 47266
ผู้ติดตาม: 197

Re: ITNS

โพสต์ที่ 2

โพสต์

https://market.sec.or.th/public/ipos/IP ... 94&lang=th

หนังสือชี้ชวนตราสารทุน
รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) / N.A.

pakapong_u
Verified User
โพสต์: 47266
ผู้ติดตาม: 197

Re: ITNS

โพสต์ที่ 3

โพสต์

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง ITNS ขายไอพีโอ 70 ล้านหุ้น คาดเทรด mai ปีนี้

วันที่ 20 กันยายน 2565 - 13:07 น.

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม หรือ ITNS ผู้ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแบบครบวงจร ขายหุ้นไอพีโอ (IPO) 70 ล้านหุ้น-หุ้น กรีนชู (Greenshoe) 10 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในปีนี้ ระดมทุนรองรับการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) หรือ ITNS เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ ITNS เป็นที่เรียบร้อย

โดย ITNS ได้ยื่นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering หรือ IPO) จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.82 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ITNS ประกอบการในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator) พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการให้เช่าอุปกรณ์ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 3 ประเภทดังนี้ (1) ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (2) ธุรกิจให้บริการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ และ (3) ธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์

สำหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2562-2564 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทมีรายได้รวมมูลค่าเท่ากับ 282.63 ล้านบาท 375.39 ล้านบาท 370.95 ล้านบาท และ 176.05 ล้านบาทตามลำดับ โดยบริษัทมีรายได้หลักจากการจำหน่ายอุปกรณ์และให้บริการติดตั้ง คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 72.64-77.74 ของรายได้รวม และรายได้จากการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 18.44-24.91 ของรายได้รวม ในขณะที่รายได้ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.30-8.01 ของรายได้รวม

ในปี 2562-2564 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 21.25 ล้านบาท 28.83 ล้านบาท 32.59 ล้านบาท และ 22.23 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.52 ร้อยละ 7.68 ร้อยละ 8.78 และร้อยละ 12.63 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้ที่เติบโตสูงขึ้น ประกอบกับความสามารถในการควบคุมต้นทุน และต้นทุนในการจัดจำหน่ายและการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

นายสมชาย อ่วมกระทุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) (ITNS) เปิดเผยว่า แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนโครงการในอนาคต รวมถึงมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน อีกทั้งการระดมทุนในครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดความสำเร็จของ ITNS อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร ด้วยสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ ทีมงานที่มีคุณภาพ และได้รับการยอมรับจากลูกค้าในระดับประเทศ โดยคำนึงถึงความสำเร็จของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของลูกค้า และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

“สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งใช้ในการขยายธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงต่อไป” นายสมชายกล่าวในที่สุด

pakapong_u
Verified User
โพสต์: 47266
ผู้ติดตาม: 197

Re: ITNS

โพสต์ที่ 4

โพสต์

ITNS : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator) พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการให้เช่าอุปกรณ์
ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
สถานะ
Filing
จำนวนหุ้นที่ IPO
70,000,000 หุ้น
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
ราคา IPO n/a
ราคา PAR 1.00 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ข้อมูล Filing
www.itns.co.th

ภาพประจำตัวสมาชิก
pop5888
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 1170
ผู้ติดตาม: 189

Re: ITNS

โพสต์ที่ 5

โพสต์

#ITNS (หุ้น IPO)

GPM% ปกติ 17-19%
6M/2022 = 25.01%

NPM% ปกติ 6-8%
6M/2022 = 12.62%

ถ้าเทียบ 6M/2021 และ 6M/2022 รายได้ก็พอกัน
แสดงว่า ไม่ได้เกี่ยวกับการมี Economy of Scale
อาจจะพออนุมานได้ว่า GPM% และ NPM% ที่ดีนั้น
อาจจะดีจากสถานการณ์พิเศษ ที่นานๆจะมาทีครับ

ภาพประจำตัวสมาชิก
IndyVI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 11222
ผู้ติดตาม: 342

Re: ITNS

โพสต์ที่ 6

โพสต์

ITNS หุ้นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร | Right Now Ep.225

https://youtu.be/CyRct4YtVOc

phpBB [video]
Investment success doesn’t come from “buying good things,” but rather from “buying things well.
# Howard Mark #

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 4013
ผู้ติดตาม: 201

Re: ITNS

โพสต์ที่ 7

โพสต์

วันที่/เวลา10 พ.ย. 2565 17:01:45
หัวข้อข่าวสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
หลักทรัพย์ITNS
แหล่งข่าวITNS
รายละเอียดแบบเต็มคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3 9 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 30 กันยายน
ปี 2565 2564 2565 2564
กำไร (ขาดทุน) 17,038 12,146 39,270 23,522
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นข
องบริษัทใหญ่ *
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.114 0.081 0.262 0.157
ต่อหุ้น (บาท)


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ

*สำหรับงบการเงินรวม

โปรดดูงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ก่อนการตัดสินใจลงทุน

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นางสาวนาตยา นันทวนิช )
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 4013
ผู้ติดตาม: 201

Re: ITNS

โพสต์ที่ 8

โพสต์

ขอรบกวนแอดมิน ช่วยย้ายกระทู้นี้ ไปอยู่ในห้องร้อยคนร้อยหุ้นด้วยครับ
วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

ภาพประจำตัวสมาชิก
IndyVI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 11222
ผู้ติดตาม: 342

Re: ITNS

โพสต์ที่ 9

โพสต์

ITNS
Investment success doesn’t come from “buying good things,” but rather from “buying things well.
# Howard Mark #

ภาพประจำตัวสมาชิก
IndyVI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 11222
ผู้ติดตาม: 342

Re: ITNS

โพสต์ที่ 10

โพสต์

ITNS
Investment success doesn’t come from “buying good things,” but rather from “buying things well.
# Howard Mark #

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 4013
ผู้ติดตาม: 201

Re: ITNS

โพสต์ที่ 11

โพสต์

บริษัทมีแผนมาออก oppday งวด Q3/65 วันอังคารที่ 29 พ.ย. ครับ
วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

ภาพประจำตัวสมาชิก
SCGLOBAL
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 232
ผู้ติดตาม: 22

Re: ITNS

โพสต์ที่ 12

โพสต์

ตอนยื่น Filing เทียบธุรกิจกับ TPS .... ปี 64 NPM 8.78% เทียบแล้ว พอๆกับ TPS ปีนี้ได้ 8.32% อืมมมม อันนี้เห็นภาพว่าอยู่ในธุรกิจเดียวกัน
.. . . . . แต่ อยู่ ปี 65 NPM กระโดดมาเป็น 14.15% ทิ้งห่างคู่แข่งไปเลย ณ ราคาปัจจุปัน MCAP itns เทียบ TPS พอๆกันเลย 930 ล้านเทียบ 1130 แต่ .....
รายได้ต่างกัน ครึ่งต่อครึ่ง ITNS 300 กับ TPS 600 ไม่รู้ ITNS เก่งเกินกว่า TPS ตรงไหน ถึงได้ NPM สูงกว่าเกือบ..." เท่าตัว " ทั้งๆ ที่ รายได้ห่างกันครึ่งต่อครึ่ง.... แล้ว Mr. Market ให้ราคา MCAP ใกล้กันเฉย ลองพิจารณาดูดีๆครับ ตัวนี้

icanwait
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 183
ผู้ติดตาม: 10

Re: ITNS

โพสต์ที่ 13

โพสต์

นอกจากประเด็นที่คุณ SCGLOBAL แนะนำไว้ด้านบน ผมขอเพิ่มเติมอีกจุดนึง คือ ถ้าดูงบจากหน้าเว็บ Settrade ตอนนี้ อัตราส่วนอย่าง P/E หรือ EPS มันจะบิดเบี้ยวนะครับ เพราะบริษัท IPO 220 ล้านหุ้นในช่วงเดือน ต.ค. แต่อัตราส่วนตอนนี้จะยังหารด้วย 150 ล้านหุ้น ตามจำนวนก่อน IPO พอดีผมลองคำนวณแล้วเห็นว่าแปลกๆ เลยมาแชร์ไว้เผื่อใครเข้ามาเจอปัญหาเดียวกันนะครับ

พอดีได้ฟัง Opp Day เมื่อวาน บริษัทอธิบายว่า ในส่วน NPM ที่ดีดขึ้นมาเป็น 14.15% เป็นเพราะได้รับงานจากลูกค้าเดิม ซึ่งทีมคุ้นเคยกับหน้างานอยู่แล้วจึงประหยัดในการทำงาน ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่ได้ margin ระดับนี้ทุกงานนะครับ

ทั้งนี้ ถ้าได้ฟัง Opp Day ผู้บริหารดูมั่นใจในแนวโน้มมากทีเดียวนะครับ ให้เป้าสิ้นปีสูงถึง 540 ลบ. และจะโตปีละ 20-30% ส่วนตัวคิดว่าประเด็นน่าสนใจคือ แน่นอนว่าธุรกิจไม่ได้ซับซ้อน ไม่ได้มี moat สักเท่าไหร่ (บริษัทที่เป็น Cisco Gold Partner ในไทยก็มีเกือบ 20 บริษัท) ซึ่งผู้บริหารก็พูดอธิบายง่ายๆ ว่ามันคือธุรกิจบริการนะครับ ไม่ได้แอ็คว่าเป็นเทคคอมพานีอะไร แต่บริษัทยังเล็กมาก ไม่มีหนี้สิน (ยกเว้น credit เจ้าหนี้) และเพิ่งรับทีมเซลส์เพิ่มเข้ามา ถ้าเงินที่ได้จาก IPO เอามาต่อยอดให้รับงานใหญ่ขึ้นได้จริง ก็น่าจะโตจากฐานที่เล็กได้ไม่ยากครับ ผบห. เคยบอกว่าจากปัจจุบัน 1-2% ของ mkt share อยากจะขยับเป็น 5% ในอนาคต

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 4013
ผู้ติดตาม: 201

Re: ITNS

โพสต์ที่ 14

โพสต์

phpBB [video]
วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 4013
ผู้ติดตาม: 201

Re: ITNS

โพสต์ที่ 15

โพสต์

ITNS ตั้งเป้ารายได้ปีนี้แตะระดับ 45%
เผยแพร่: 29 พ.ย. 2565 13:47 ปรับปรุง: 29 พ.ย. 2565 13:47 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

29


"อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม" ต้ังเป้าหมายรายได้ปีนี้โต 45% เหตุทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือเพียบทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารมั่นใจผลงานปี 65 สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากการบริหารจัดการต้นทุนดีเยี่ยม 9 เดือนแรกกวาดกำไรไปแล้ว 39.27 ล้านบาท มากกว่าทั้งปีของปีก่อน ปัจจุบันตุนงานในมือแล้วกว่า 459 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2570 และอยู่ระหว่างรอคำสั่งซื้อเพิ่มอีก 311 ล้านบาท

นายสมชาย อ่วมกระทุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) หรือ ITNS เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ปี 2565 อยู่ที่ 540 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 45% จากปีก่อน และมั่นใจผลประกอบการของปี 2565 ทั้งในส่วนรายได้และกำไรมีโอกาสสร้างสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณงานในมือที่ทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ประกอบกับบริษัทฯ มีความสามารถในการควบคุมต้นทุนในการจัดจำหน่ายและการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) รวมทั้งสิ้น 459 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วงเหลือของปี 2565 ไปจนถึงปี 2570 อีกทั้งบริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมเข้าประมูลงานใหม่รวมมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท และมีงานที่เข้าร่วมประมูลแล้วรวมมูลค่าประมาณ 530 ล้านบาท พร้อมกันนี้ มีงานที่รอคำสั่งซื้อ (สัญญา) รวมมูลค่าประมาณ 311 ล้านบาท คาดทยอยรู้ผลภายในเร็วๆ นี้

"แนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้คาดว่าจะเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากดำเนินธุรกิจได้ตามแผนงานที่วางไว้ โดยทยอยรับรู้รายได้จากงานในมืออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 39.27 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าทั้งปีของปีก่อนที่ทำได้ 32.59 ล้านบาทอีกด้วย" นายสมชาย กล่าว

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการขยายฐานรายได้และกำไรจากธุรกิจ System Integrator และธุรกิจ Maintenance ทั้งจากฐานลูกค้าเก่าและใหม่ ซึ่งมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ IT ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอด พร้อมกับเร่งขยายธุรกิจเดิมที่เป็นรายได้แบบ recurring ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสการขายไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีข้อจำกัดทางการเงินและต้องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีให้ทันสมัย และมีแผนการลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจที่สามารถช่วยส่งเสริมการขยายฐานตลาดของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ ยังคงยึดมั่นในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

อนึ่ง สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของบริษัทฯ ในปี 2565 มีรายได้รวม 277.58 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรสุทธิ 39.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.75 ล้านบาท หรือ 66.95% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 23.52 ล้านบาท ขณะที่มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อยู่ที่ 26.11%
https://mgronline.com/stockmarket/detail/9650000113687
วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 4013
ผู้ติดตาม: 201

Re: ITNS

โพสต์ที่ 16

โพสต์

phpBB [video]
วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

ภาพประจำตัวสมาชิก
SCGLOBAL
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 232
ผู้ติดตาม: 22

Re: ITNS

โพสต์ที่ 17

โพสต์

แจ้ง แอดมิน Thaivi ย้าย ตัวนี้เข้า ร้อยคนร้อยหุ้นยังไงหรอครับ

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 4013
ผู้ติดตาม: 201

Re: ITNS

โพสต์ที่ 18

โพสต์

ขอแชร์ key notes oppday Q3/2565 ดังนี้ครับ

> ลักษณะการประกอบธุรกิจ => (1) Network Infrastructure (2) Cyber Security (3) Data Center
(4) Collaboration ระบบการติดต่อสื่อสารแบบครบวงจร (5) Wireless Lan (6) Network Management
> เป็น Gold partner กับ Cisco
> สัดส่วนรายได้ 9M/2565
74% : ธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์และติดตั้งที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
25% : ธุรกิจให้บริการซ่อมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณ์
1% : รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ (เงิน IPO จะเอามาขยายธุรกิจนี้ เพราะต้องใช้เงินทุนค่อนข้างมาก รายได้เป็นแบบ recurring)
> ผลประกอบการ 9M/2565
- Revenue 277.58 MB (-5% yoy)
- Gross profit 71.76 MB (+47% yoy)
- Net Profit 39.27 MB( +67% yoy)
- GPM 9M/2564 = 16.76% , 9M/2565 = 26.11% -> ได้โครงการจากลูกค้ารายเดิม เลยชำนาญในพื้นที่หน้างาน เลยจัดการต้นทุนได้ดี
- NPM 9M/2564 = 8.1% , 9M/2565 = 14.3%
> Target revenue 2565 : 540 MB (ขาดอีก 262.42 MB)
> Backlog @End of Sep'22 = 459 MB, Wating PO 311 MB, On auction process 530 MB, 2566 auction project 1,000 MB
> สินค้าคงเหลือบวกเพิ่ม 140 ล้านเพราะรับสินค้ามาใน Q3/65 เพื่อติดตั้งและส่งมอบใน Q4/65
> ปี 2566 จะมีรายได้เติบโตอย่างน้อย 20-30% จากปี 2565
> คาดการณ์จะเกิดดีล M&A หรือ JV ภายในปีหน้า
> เพิ่มทีมฝ่ายขายที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีเข้ามาอีกทีม เพื่อช่วยสร้างยอดขาย
วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

โพสต์