AHC

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
powerman
Verified User
Posts: 46
Joined: Mon May 21, 2007 8:00 pm

Re: AHC

Posts by powerman » Wed May 02, 2012 10:56 am

ที่ อช.0122/045530 เมษายน 2555เรื่อง แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18

เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมัติรายการ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยเพิ่มจำนวนหุ้นจากเดิม

12,500,000 หุ้น เป็น 125,000,000 หุ้น และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 10.00 บาท

เป็นหุ้นละ 1.00 บาท

2. แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น

และมูลค่าที่ตราไว้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ

ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ

พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์และได้รับหลักฐานหนังสือรับรอง และหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่

30 เมษายน 2555จึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือ

(นางพจนา มาโนช)

รองประธานกรรมการ


powerman
Verified User
Posts: 46
Joined: Mon May 21, 2007 8:00 pm

Re: AHC

Posts by powerman » Wed May 02, 2012 9:43 pm

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ "AHC"
ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) (AHC)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท) : 10.00
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท) : 1.00
วันที่มีผล : 08 พ.ค. 2555

ใกล้จะได้ใช้ราคาพาร์ใหม่แล้วนะครับ


peace2514
Verified User
Posts: 136
Joined: Mon Jan 04, 2010 2:15 pm

Re: AHC

Posts by peace2514 » Thu May 03, 2012 12:34 pm

รออีกไม่นานครับ 08/05/2012 ก็จะแตกหุ้นแล้วครับ....พร้อมรับปันผลวันเดียวกันเลย....
frontosa wrote:แต่... ข้อเสียที่สำคัญมากของหุ้นตัวนี้ คือ สภาพคล่องเหือดแห้งมาก น่าเบื่อครับ


triangulation
Verified User
Posts: 18
Joined: Wed Jan 20, 2010 11:28 pm

Re: AHC

Posts by triangulation » Tue May 08, 2012 11:21 am

เกิดอะไรขึ้นครับ เช้านี้บวกมากกว่า 20 % :shock:


peace2514
Verified User
Posts: 136
Joined: Mon Jan 04, 2010 2:15 pm

Re: AHC

Posts by peace2514 » Tue May 08, 2012 12:12 pm

คงสะสมพลังไว้แยะ....ได้เวลาปลดปล่อยแล้วครับ
triangulation wrote:เกิดอะไรขึ้นครับ เช้านี้บวกมากกว่า 20 % :shock:


benz145
Verified User
Posts: 62
Joined: Wed May 12, 2010 9:24 pm

Re: AHC

Posts by benz145 » Wed May 09, 2012 12:08 am

ดีใจกับผู้ถือหุ้นครับ วันนี้ราคาพุ่งเชียว


peace2514
Verified User
Posts: 136
Joined: Mon Jan 04, 2010 2:15 pm

Re: AHC

Posts by peace2514 » Fri May 11, 2012 10:59 am

ใกล้ประกาศผลดำเนินงานแล้วน่ะครับ....ลุ้นกันน่ะ
benz145 wrote:ดีใจกับผู้ถือหุ้นครับ วันนี้ราคาพุ่งเชียว


User avatar
sathaporne
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1651
Joined: Sat Jun 30, 2007 8:34 am

Re: AHC

Posts by sathaporne » Mon May 14, 2012 12:57 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)
บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 29,150 13,761
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2.33 1.10
ต่อหุ้น (บาท)


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นางพจนา มาโนช )
รองประธานกรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้


User avatar
sathaporne
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1651
Joined: Sat Jun 30, 2007 8:34 am

Re: AHC

Posts by sathaporne » Mon May 14, 2012 1:01 pm

ชี้แจงผลการดำเนินงาน

11 พฤษภาคม 2555
เรื่อง ขอชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ของปี 2555
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงถึงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 ดังนี้
1. ด้านรายได้
รายได้ค่ารักษาพยาบาลรวม ในรอบไตรมาสนี้ จำนวน 279.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.6%
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป เพิ่มขึ้นจำนวน 34.04 ล้านบาท
และมีรายได้ประกันสังคมเพิ่มขึ้น 7.77 ล้านบาท โดยมีจำนวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 16,178 ราย ณ วันที่ 31
มีนาคม 2555 รวมเป็นจำนวนผู้ประกันตนที่มาลงทะเบียนไว้ 125,459 ราย
2. ด้านค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายรวมในการบริหาร เพิ่มขึ้น 11.7% จากไตรมาสก่อน
เป็นจำนวนเงิน 247.36 ล้านบาท คิดเป็น 86.8% ของรายได้รวม
เปรียบเทียบกับอัตราส่วนรายจ่ายในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ 91.4%
ซึ่งการควบคุมรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพนี้ เป็นผลเนื่องมาจากปริมาณผู้ป่วยทั่วไปที่เพิ่มขึ้น
และจำนวนผู้ประกันตนเกินโควต้าที่ได้รับจำนวน 120,000 ราย ทำให้บริษัทฯ
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรด้านบุคลากรและการดำเนินงานต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
และเนื่องมาจากบริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนครบกำหนดในปี 2556
หมดสิ้นแล้วในไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 ทำให้บริษัทฯ อยู่ในภาวะปลอดดอกเบี้ย
เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว จำนวน 1.15 ล้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2554
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีกำไรสำหรับงวด เป็นจำนวน 29.15 ล้านบาท เท่ากับ 2.33 บาทต่อหุ้น
สำหรับผลประกอบการของไตรมาสที่ 1 ปี 2555 นี้ เมื่อเทียบกับผลกำไรสุทธิ 13.76 ล้านบาท หรือ 1.10
บาทต่อหุ้น ในปี 2554 สำหรับไตรมาสเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางพจนา มาโนช)
รองประธานกรรมการ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้


User avatar
charnengi
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2334
Joined: Mon May 22, 2006 10:09 pm

Re: AHC

Posts by charnengi » Mon May 14, 2012 1:34 pm

กำไรดีตามคาดเหลือให้ลุ้นอีกหนึ่งตัว

low PROFILE but HIGH PROFITS

benz145
Verified User
Posts: 62
Joined: Wed May 12, 2010 9:24 pm

Re: AHC

Posts by benz145 » Mon May 14, 2012 3:00 pm

ต่ำกว่าคาดนิดหน่อยครับ ตอนแรกคาดว่าราว 3 บาท


User avatar
charnengi
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2334
Joined: Mon May 22, 2006 10:09 pm

Re: AHC

Posts by charnengi » Mon May 14, 2012 4:47 pm

ไตรมาส1-2 ช่วง low season ครับ hi season จะเป็นไตรมาส 3 กับ 4

low PROFILE but HIGH PROFITS

prajuvb
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 457
Joined: Tue Nov 23, 2010 3:15 pm

Re: AHC

Posts by prajuvb » Mon May 14, 2012 10:31 pm

ตัวไหนครับ


User avatar
charnengi
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2334
Joined: Mon May 22, 2006 10:09 pm

Re: AHC

Posts by charnengi » Tue May 15, 2012 2:44 pm

แรงไปมั้ย อะไรก็จะอยากได้กันขนาดนั้น วิเคราะห์งบกันเอาเองนะครับ

low PROFILE but HIGH PROFITS

taweepan
Verified User
Posts: 164
Joined: Sat Jul 31, 2010 10:11 pm

Re: AHC

Posts by taweepan » Tue May 15, 2012 2:50 pm

ในความคิดเห็นของผม เป็นหุ้นโรงพยาบาลที่มี fcf น่าสนใจกว่าในหลายโรงพยาบาล อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนก็ทำได้ดี ...


taweepan
Verified User
Posts: 164
Joined: Sat Jul 31, 2010 10:11 pm

Re: AHC

Posts by taweepan » Tue May 15, 2012 2:56 pm

ข้อดีอีกอย่างในเรื่องภาษี ที่ลดลงเหลือ 23 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกำไรต่อหุ้นจะขึ้นอีก ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และสังคมผู้สูงอายุแนวโน้มที่มากขึ้น ...


dukedick
Verified User
Posts: 81
Joined: Tue Aug 10, 2010 11:34 am

Re: AHC

Posts by dukedick » Tue May 22, 2012 6:43 pm

ทำท่าจะพุ่งแรงอยู่หลายวัน :B

แต่พอดีช่วงนี้ปู่เซทเป๋ AHC เลยอดบินเลย :oops:


peace2514
Verified User
Posts: 136
Joined: Mon Jan 04, 2010 2:15 pm

Re: AHC

Posts by peace2514 » Wed May 23, 2012 11:13 am

ขอพักเติมกำลังและเพิ่มพลังก่อนน่ะครับ....
dukedick wrote:ทำท่าจะพุ่งแรงอยู่หลายวัน :B

แต่พอดีช่วงนี้ปู่เซทเป๋ AHC เลยอดบินเลย :oops:


prajuvb
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 457
Joined: Tue Nov 23, 2010 3:15 pm

Re: AHC

Posts by prajuvb » Fri Jun 22, 2012 3:00 pm

ผมได้มีโอกาสไปvisitเอกชลอย่างจำยอมเพราะแม่ป่วยเข้าไปadmitอีก2-3ครั้ง
เลยรู้ว่าที่รายได้เค้าบูมขึ้นเพราะขึ้นค่าห้องกับค่าบริการทางการแพทย์อีก10%
รับการปรับเงินเดือน300บาท
คนไข้ยังเยอะจพอสมควร


peace2514
Verified User
Posts: 136
Joined: Mon Jan 04, 2010 2:15 pm

Re: AHC

Posts by peace2514 » Tue Jun 26, 2012 12:06 pm

ช่วงนี้สงสัยโดนกองฝรั่งทุบอยู่น่ะครับ....ขายไม่ดูราคากันเลยครับ....รอพายุสงบก่อนครับ
prajuvb wrote:ผมได้มีโอกาสไปvisitเอกชลอย่างจำยอมเพราะแม่ป่วยเข้าไปadmitอีก2-3ครั้ง
เลยรู้ว่าที่รายได้เค้าบูมขึ้นเพราะขึ้นค่าห้องกับค่าบริการทางการแพทย์อีก10%
รับการปรับเงินเดือน300บาท
คนไข้ยังเยอะจพอสมควร


triangulation
Verified User
Posts: 18
Joined: Wed Jan 20, 2010 11:28 pm

Re: AHC

Posts by triangulation » Tue Jun 26, 2012 12:51 pm

ตัวนี้ฝรั่งเล่นด้วยเหรอครับ :shock:


doikham
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 91
Joined: Mon Sep 19, 2011 10:18 am

Re: AHC

Posts by doikham » Sat Jun 30, 2012 10:29 am

บุคลากรทางการแพทย์มีแนวโน้มที่จะขาดแคลน (โดยเฉพาะแพทย์ที่เก่งๆ) โรงพยาบาลนี้เขามีวิธีจูงใจแพทย์ให้อยู่นานๆยังไงคะ


prajuvb
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 457
Joined: Tue Nov 23, 2010 3:15 pm

Re: AHC

Posts by prajuvb » Sat Jun 30, 2012 3:20 pm

เรื่องนึงคือตำแหน่งของรพ.ครับ
แพทย์ส่วนใหญ่เป็นpart timeจากรพ.จังหวัด
รพ.เอกชล1ห่างจากรพ.จว.แค่500ม.
เอกชล2ห่างจากรพ.จว.10กม.
เวลามาดูcaseจะสะดวกมาก
คล้ายๆกับรพ.ธนบุรี1อยู่ใกล้กับศิริราช
หมอparttimeก็คือหมอจากศิริราชเกือบทั้งหมด
เพราะมาดูcaseรถไม่ติดมาก


doikham
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 91
Joined: Mon Sep 19, 2011 10:18 am

Re: AHC

Posts by doikham » Sun Jul 01, 2012 1:02 pm

ขอบคุณมากค่ะ คุณprajuvb


chanyuth_p19772521
Verified User
Posts: 25
Joined: Mon Jul 26, 2010 11:13 am

Re: AHC

Posts by chanyuth_p19772521 » Sun Jul 01, 2012 9:17 pm

ผมว่าในโรงพยาบาลเอกชล1ดูมืดๆครับ อยากให้โรงพยาบาลเอกชล1ดูสว่างหน่อยจะได้ดูสะอาดขึ้นครับ เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลพญาไทยศรีราชายังต้องปรับปรุงที่นั่งผู้ป่วยนอกครับ เนื่องจากบริษัทเบิกค่ารักษาพยาบาล100% ถ้าไม่ขี้เกียจก็จะไปพญาไทยครับ ถ้าขี้เกียจขับรถก็เอกชล1ครับ เนื่องจากเอกชล1กับพญาไทยศรีราชาห่างกันประมาณ20กว่าโลครับ. ผมกังวลเนื่องจากปี57มีโรงพยาบาลวิภารามสร้างใกล้เสร็จแล้วในนิคมอมตะพนักงานในนิคมน่าจะสนใจโรงพยาบาลนี้แน่ครับ เกรงว่าเอกชลต้องปรับปรุงก่อนคู่แข่งเกิดครับ


prajuvb
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 457
Joined: Tue Nov 23, 2010 3:15 pm

Re: AHC

Posts by prajuvb » Mon Jul 02, 2012 9:35 am

ผมเคยฟังคุณหมอวิชัย โชควิวัฒน์
สมัยที่พี่เค้ายังอยู่รพ.อ.นครปฐม ห่างจากกรุงเทพไม่กี่กม.
เค้าว่าถ้ารพ.อ.ไม่ห่วยจริงๆ ไม่มีใครอยากไปadmitหรือหาหมอที่อยู่ไกลบ้านหรอกครับ
รพ.เอกชล1-2มีข้อดีตรงที่อยู่ในตัวเมืองชล
บริเวณนั้นไม่มีที่ผืนใหญ่ๆที่จะสร้างรพ.ใหม่ขึ้นมาแข่งและที่แพงมาก
ข้อได้เปรียบคือใกล้บ้านมาก คนในตลาดส่วนใหญ่ถ้าไม่เข้ารพ.จังหวัดก็จะมาเข้าเอกชล
หมอที่รพ.จังหวัดชอบที่จะมาทำpart timeเพราะใกล้กับรพ.จังหวัดไปมาสะดวก


Factor_9
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 409
Joined: Wed Nov 05, 2008 2:55 am

Re: AHC

Posts by Factor_9 » Mon Jul 02, 2012 10:31 am

ตัวเอกชล1ผมไม่มีความกังวลเลยครับ

แต่ตัวเอกชล2นี่ ค่อนข้างหนักไปทางประกันสังคม

-ถ้าพนักงานนิคมอมตะที่บ้านอยู่ในตัวเมืองก็คงจะไม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลใหม่ในนิคม
เนื่องจากการเดินทางมาดูแลของครอบครัวและญาติๆอาจไม่สะดวก

-แต่พวกที่พักอยู่หอในนิคมสิครับไม่รู้จะเสียตรงส่วนนี้ไปไหม

stay calm stay invest

prajuvb
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 457
Joined: Tue Nov 23, 2010 3:15 pm

Re: AHC

Posts by prajuvb » Mon Jul 02, 2012 12:35 pm

ผมว่าดูจากยอดของคนไข้ที่ลงทะเบียนเพิ่มทุกปี
ก็น่าจะบอกอะไรได้ว่าเค้าเลือกยังไงครับ


Factor_9
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 409
Joined: Wed Nov 05, 2008 2:55 am

Re: AHC

Posts by Factor_9 » Mon Jul 02, 2012 12:46 pm

prajuvb wrote:ผมว่าดูจากยอดของคนไข้ที่ลงทะเบียนเพิ่มทุกปี
ก็น่าจะบอกอะไรได้ว่าเค้าเลือกยังไงครับ
ขอโทษนะครับ ไม่รู้ว่าจะหาดูยอดของคนไข้ที่ลงทะเบียนเพิ่มได้จากที่ไหนครับ

เรื่องคู่แข่งเดี๋ยวประชุมผู้ถือหุ้นคราวหน้า ผมจะลองไปถามผู้บริหารดูครับ :D

stay calm stay invest

User avatar
sathaporne
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1651
Joined: Sat Jun 30, 2007 8:34 am

Re: AHC

Posts by sathaporne » Mon Jul 02, 2012 1:15 pm

เวสป้า55 wrote:
prajuvb wrote: ขอโทษนะครับ ไม่รู้ว่าจะหาดูยอดของคนไข้ที่ลงทะเบียนเพิ่มได้จากที่ไหนครับ

จะรายงานในชี้แจงผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาศครับ เช่นไตรมาศล่าสุด
http://www.set.or.th/set/newsdetails.do ... country=TH


Post Reply