อะไร คือหน้ารายงาน 6 วรรค?

Post Reply
imerlot
Verified User
Posts: 2686
Joined: Thu Jul 01, 2010 11:59 am

อะไร คือหน้ารายงาน 6 วรรค?

Posts by imerlot » Sat Mar 16, 2013 3:15 pm

พอดีไปเจอ ของน้องคนนี้ เขาทำไว้ดี
เลยมา แปะไว้ เป็นความรู้
(ถูก, ผิด, กรุณา ตรวจสอบเพิ่มเติม)

ที่มา:
http://km.bus.ubu.ac.th/?p=769
ความแตกต่างระหว่างการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีแบบเดิมและแบบใหม่
Posted by sirijaen@gmail.com
on 23 กุมภาพันธ์, 2013
************************************************************


เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใหม่ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1. โครงสร้างรายงานของผู้สอบบัญชี
เดิม
1) มี 3 วรรค ได้แก่ วรรคนำ วรรคขอบเขต และวรรคความเห็น
2) ไม่ต้องระบุหัวข้อของแต่ละวรรค

ใหม่
1) มี 6 วรรค ได้แก่ วรรคนำ วรรคความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี (3 วรรค) และวรรคความเห็น (มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555)
2) ต้องระบุหัวข้อของแต่ละวรรค ยกเว้นวรรคนำที่ไม่ต้องระบุหัวข้อ


2. ลักษณะการรายงาน
เดิม รายงานต่องบการเงินเปรียบเทียบ 2 ปี
ใหม่ รายงานต่องบการเงินปีเดียว หมายถึง ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นต่องบปีปัจจุบัน และต่อข้อมูลเปรียบเทียบ (ตัวเลขเปรียบเทียบ) เท่านั้น (มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2555)

3. มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง
เดิม
1) รหัส 700 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน
2) รหัส 710 (รายงานของผู้สอบบัญชีต่อ) ข้อมูลเปรียบเทียบ

ใหม่
1) รหัส 700 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน
2) รหัส 705 การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3) รหัส 706 วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
4) รหัส 710 ข้อมูลเปรียบเทียบ คือ ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ


4. เนื้อหาสาระในวรรคนำ
เดิม
1) ไม่ได้ระบุ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน”
2) ระบุถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารของกิจการและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ใหม่
วรรคนำ
1) ระบุชื่อของแต่ละงบการเงินที่ประกอบกันเป็นงบการเงินของกิจการ
2) ต้องระบุนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
3) ต้องระบุว่าผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน มีการระบุให้ชัดเจนขึ้นว่าผู้บริหารมีความรับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้
1) จัดทำและนำเสนองบการเงิน
2) รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน


5. เนื้อหาสาระในวรรคขอบเขต (ลักษณะของการตรวจสอบ)
เดิม
วรรคขอบเขต
1) อ้างถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
2) อธิบายถึงงานที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติ

ใหม่
วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี (จำนวน 3 วรรค) ต้องระบุถึงสิ่งต่อไปนี้
1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี
2) ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ
3) การเลือกใช้วิธีการตรวจสอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันอาจเกิดจากการ ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และการพิจารณาการควบคุมภายใน
4) ความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี


6. เกณฑ์การพิจารณาความเห็น
เดิม พิจารณาว่า
1) ไม่มีสาระสำคัญ แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
2) มีสาระสำคัญ แสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข หรือ
3) มีสาระสำคัญมาก แสดงความเห็นแบบไม่ถูกต้อง หรือ ไม่แสดงความเห็น

ใหม่ พิจารณาว่า
1) ไม่มีสาระสำคัญ แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
2) มีสาระสำคัญ และไม่มีการแผ่กระจาย แสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข หรือ
3) มีสาระสำคัญมาก และมีการแผ่กระจาย แสดงความเห็นแบบไม่ถูกต้อง หรือ ไม่แสดงความเห็น
**********credit*********
การจัดการความรู้

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

http://km.bus.ubu.ac.th/?p=769imerlot
Verified User
Posts: 2686
Joined: Thu Jul 01, 2010 11:59 am

Re: อะไร คือหน้ารายงาน 6 วรรค?

Posts by imerlot » Sat Mar 16, 2013 3:28 pm

ส่วน
อันนี้
เจอใน net
สภาอุตสาหกรรม นครปฐม ทำlink
เปรียบเทียบ 3วรรค กับ 6 วรรค
http://www.ftinakornpathom.or.th/%E0%B8 ... %B8%84.htm


วรรค 1 2
http://www.ftinakornpathom.or.th/images ... ads/t2.pdf

วรรค3
http://www.ftinakornpathom.or.th/images ... ads/t3.pdf

วรรค5
http://www.ftinakornpathom.or.th/images ... ads/t1.pdf


(ต่อมามีประกาศ เกี่ยวกับ
"นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบแบบตัวเลขเปรียบเทียบ (Corresponding figures) ไม่ใช้ข้อมูล
เปรียบเทียบแบบงบการเงินเปรียบเทียบ (Comparative financial statement) "
ข้างบน ตรง งบ 2 ปี เปลี่ยนไปแล้วเป็น


ปี 2555 ฉบับที่ 7
DBD
http://magazine.dbd.go.th/download.php?id=77
หน้า 7

:|imerlot
Verified User
Posts: 2686
Joined: Thu Jul 01, 2010 11:59 am

Re: อะไร คือหน้ารายงาน 6 วรรค?

Posts by imerlot » Sat Mar 16, 2013 3:40 pm

ส่วน ต.ย.
หน้ารายงานจริง
ให้ search google
key word
site: set.or.th "ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน" + "ไม่มีเงื่อนไข"

http://alturl.com/gbahc

ถ้า อยากได้ "มีเงื่อนไข" "ไม่แสดงความเห็น" ก็ ลองเปลี่ยนดู


:|imerlot
Verified User
Posts: 2686
Joined: Thu Jul 01, 2010 11:59 am

Re: อะไร คือหน้ารายงาน 6 วรรค?

Posts by imerlot » Sat Mar 16, 2013 3:45 pm

3. The essential audit reporting differences between the approaches are:
(a) For corresponding figures, the auditor’s opinion on the financial
statements refers to the current period only; whereas
(b) For comparative financial statements, the auditor’s opinion refers to
each period for which financial statements are presented.
This ISA addresses separately the auditor’s reporting requirements for each
approach.
http://www.ifac.org/download/a039-2010- ... sa-710.pdfimerlot
Verified User
Posts: 2686
Joined: Thu Jul 01, 2010 11:59 am

Re: อะไร คือหน้ารายงาน 6 วรรค?

Posts by imerlot » Sat Mar 16, 2013 3:47 pm
imerlot
Verified User
Posts: 2686
Joined: Thu Jul 01, 2010 11:59 am

Re: อะไร คือหน้ารายงาน 6 วรรค?

Posts by imerlot » Sat Mar 16, 2013 4:02 pm

หลายคนยังสงสัยว่า ตัวเลขเปรียบเทียบ (Corresponding figures) และงบการเงิน
เปรียบเทียบ (Comparative financial statements) มีความแตกต่างกันอย่างไร

..
http://www.fap.or.th/files/announce/fap ... 1_1234.pdf

...sorawitch
Verified User
Posts: 152
Joined: Wed Dec 02, 2009 5:27 pm

Re: อะไร คือหน้ารายงาน 6 วรรค?

Posts by sorawitch » Sat Mar 16, 2013 4:34 pm

:bow: :bow: :bow:

ขอบคุณท่าน imerlot มากครับ

เราจะรวยแร้วววววววววว


Post Reply