งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

Post Reply
earngearng
Verified User
Posts: 2
Joined: Mon Mar 26, 2012 11:11 pm

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

Posts by earngearng » Tue Mar 27, 2012 10:54 pm

งบการเงินรวม คือ งบการเงินที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเสมือนว่าเป็นบริษัทเดียวกัน โดยในที่นี้ บริษัทใหญ่ หมายถึง กิจการซึ่งมีบริษัทย่อยอย่างน้อยหนึ่งแห่ง ส่วนบริษัทย่อย หมายถึง บริษัทในประเทศหรือต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่จะควบคุมบริษัทย่อยเมื่อ
1. มีอำนาจในการออกเสียงไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าครึ่งหนึ่ง
2. มีอำนาจตามกฎหมายในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทย่อย
3. มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนบุคคลส่วนใหญ่ในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารของบริษัทย่อย หรือ
4. มีอำนาจในการออกเสียงส่วนใหญ่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารของบริษัทย่อย

ตามปกติ บริษัทที่ถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่า 50% มักให้สันนิฐานไว้ก่อนว่า บริษัทนั้นมีอำนาจควบคุมบริษัทที่ไปซื้อหุ้น เว้นแต่ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างอื่น

เมื่อบริษัทใหญ่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทใหญ่จะต้องจัดทำงบการเงินรวมเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเข้าด้วยกัน เมื่อบริษัทใหญ่จัดทำงบการเงินรวม บริษัทใหญ่ต้องนำสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของทั้งสองบริษัทมารวมไว้ในงบการเงินของบริษัทใหญ่ หลังจากที่ได้ตัดรายการระหว่างกันออก รายการระหว่างกันคือ รายการบัญชีที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อย เช่น รายการซื้อ-ขายระหว่างกัน การกู้ยืมเงินระหว่างกัน เป็นต้น

ในการทำงบการเงินรวมนี้จะทำให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (เดิมเรียก ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) เกิดขึ้น ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมคือ สัดส่วนการลงทุนที่บริษัทใหญ่ไม่ได้มีในบริษัทย่อย (หรือหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่ไม่ได้ถือไว้นั่นเอง) เพราะการทำงบการเงินรวม บริษัทใหญ่จะรวมสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยเข้ามาด้วยทั้ง 100% ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทใหญ่ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง 100% บริษัทใหญ่ต้องแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทใหญ่ (หากแต่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมนั้น) มีจำนวนเป็นเท่าไร

งบการเงินเฉพาะกิจการ คือ งบการเงินของบริษัทใหญ่ที่ไม่ได้นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมแสดง ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทใหญ่จะบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน



nearly
Verified User
Posts: 63
Joined: Sun Mar 13, 2011 10:09 pm

Re: งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

Posts by nearly » Wed Mar 28, 2012 8:40 pm

งบการเงินรวมต้องบันทึกเงินปันผลที่บริษัทใหญ่ได้จากบริษัทย่อยหรือเปล่าครับ



sutattap
Verified User
Posts: 1
Joined: Mon Mar 26, 2012 11:11 pm

Re: งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

Posts by sutattap » Wed Mar 28, 2012 10:16 pm

ไม่รวมค่ะ เนื่องจาก เงินปันผลที่บริษัทใหญ่ได้รับจากบริษัทย่อยถือเป็นรายการระหว่างกัน จึงต้องตัดทิ้งก่อนที่จะทำงบการเงินรวม ค่ะ



nearly
Verified User
Posts: 63
Joined: Sun Mar 13, 2011 10:09 pm

Re: งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

Posts by nearly » Fri Mar 30, 2012 12:23 am

ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ :D



nearly
Verified User
Posts: 63
Joined: Sun Mar 13, 2011 10:09 pm

Re: งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

Posts by nearly » Mon Apr 02, 2012 11:29 pm

ขอถามเพิ่มอีกข้อครับ

ในกรณีที่บริษัทย่อยมีการปรับปรุงงบย้อนหลัง บริษัทใหญ่ต้องทำการปรับปรุงงบการเงินรวมย้อนหลังตามด้วยหรือไม่ครับ



earngearng
Verified User
Posts: 2
Joined: Mon Mar 26, 2012 11:11 pm

Re: งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

Posts by earngearng » Tue Apr 03, 2012 7:59 pm

ต้องปรับปรุงค่ะ เนื่องจากงบการเงินรวมแสดงให้เห็นว่าทั้งสองบริษัทเป็นเหมือนบรีษัทเดียวกัน ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงของงบการเงินฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีผลกระทบต่องบรวมด้วย



nearly
Verified User
Posts: 63
Joined: Sun Mar 13, 2011 10:09 pm

Re: งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

Posts by nearly » Tue Apr 03, 2012 8:19 pm

ขอบคุณครับ :D



perfectackle
Verified User
Posts: 152
Joined: Fri Feb 25, 2011 10:57 am

Re: งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

Posts by perfectackle » Thu Jun 14, 2012 3:57 pm

thanks krub :D

ว. วีไอ อดทน


WIROTE.P
Verified User
Posts: 597
Joined: Tue Sep 02, 2014 10:45 am

Re: งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

Posts by WIROTE.P » Thu May 21, 2015 9:50 am

เป็นไปได้มั้ยครับที่ สินทรัพย์ใน งบการเงินรวม จะน้อยกว่า งบเฉพาะกิจการ
ผมดูงบของ SPA ปี 2557 มันเป็นอย่างนั้นนะครับ



User avatar
anubist
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1369
Joined: Fri Jun 12, 2009 1:33 am

Re: งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

Posts by anubist » Sun Aug 02, 2015 10:15 am

บ.ย่อยบางแห่งอาจขาดทุนจนส่วนทุนติดลบหรือมีการตั้งสำรองด้อยค่าเงินลงทุนบ.ย่อยในงบรวมครับ

ทุนน้อยและหลุดดอยแล้ว เย้ๆ


Post Reply