APRINT

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
torpongpak
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2595
Joined: Mon May 11, 2009 11:02 am

Re: APRINT

Posts by torpongpak » Fri Nov 11, 2011 11:03 am

งบใกล้ออกเเล้วนะครับ ปีที่เเล้วงบออกวันที่12/11 ในมุมมองผมคงไม่มีอะไรให้ลุ้นมาก เเละคงลากยาวไปถึงQ4 เพราะEventใหญ่ที่มีผลต่อรายได้ของบริษัทถูกเลื่อนออกไปQ1ปีหน้า เเน่นอนครับกำไรคงลดลงพอสมควร จนอาจเป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้นในตลาด คราวนี้เราต้องตัดสินใจว่าเป็นเรื่องชั่วคราวหรือค้างคืน...เอ๊ยไม่ใช่ หรือ ถาวร? พื้นฐานบริษัทเปลี่ยนไหม?

เเต่สำหรับผมทุกอย่างยังเหมือนเดิม เเค่เลื่อนการบันทึกผลกำไรออกไป ก็เเค่นั้นครับ :B

คนเราจะมีความสุข มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเท่าไร เเต่ขึ้นกับว่า เราพอเมื่อไร
~หลวงพ่อชา สุภัทโท~
o

fgfgfg
Verified User
Posts: 50
Joined: Fri May 06, 2011 8:04 pm

Re: APRINT

Posts by fgfgfg » Tue Nov 15, 2011 9:36 am

เลื่อนส่งงบอีก :ohno:


sipoonya
Verified User
Posts: 469
Joined: Fri Dec 12, 2008 11:29 am

Re: APRINT

Posts by sipoonya » Tue Nov 15, 2011 10:10 am

เลื่อน ส่งงบไตรมาส3 เป็นภายใน 30 พ.ย. 2554

เนื่องจากในชวงตนเดือนตุลาคม2554จนถึงปจจุบันซึ่งเปนชวงเวลาที่บริษัทจดทะเบียนจัดทํางบการเงิน
เพื่อใหผูสอบบัญชีสอบทานงบการเงินดังกลาวไดเกิดอุทกภัยในบริเวณจังหวัดภาคกลางตอเนื่อง
จนถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งทําใหบริษัทจดทะเบียนหลายแหงแจงวาไดรับผลกระทบไมสามารถ
จัดทําและนําสงงบการเงินตอตลาดหลักทรัพยไดตามกําหนดและไดขอผอนผันการนําสงงบการเงินตอตลาดหลักทรัพยฯ
เนื่องจากขอมูลทางการเงินของบริษัทอยูในสถานประกอบการซึ่งไดรับผลกระทบจากอุทกภัยหรือบุคลากรหรือ
ผูสอบบัญชีไมสามารถปฏิบัติหนาที่เพื่อจัดทําและสอบทานงบการเงินไดตามกําหนดเวลาตลอดจนบริษัทไมสามารถ
จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน

ตามนี้ครับ http://www.set.or.th/dat/prsnews/news/0 ... 00249T.pdf

Sixth Sense Investor

torpongpak
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2595
Joined: Mon May 11, 2009 11:02 am

Re: APRINT

Posts by torpongpak » Tue Nov 15, 2011 10:37 am

fgfgfg wrote:เลื่อนส่งงบอีก :ohno:
เราอาจต้องมาพิจารณาดูว่าเลื่อนส่งงบเพราะอะไร...เพราะบางบริษัทงบออกช้าเพราะ งบไม่สวยหรือมีปัญหาจากกาตรวจสอบบัญชี...ของAprintเป็นเช่นนั้นรึเปล่าลองคิดดูครับ :D

คนเราจะมีความสุข มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเท่าไร เเต่ขึ้นกับว่า เราพอเมื่อไร
~หลวงพ่อชา สุภัทโท~
o

User avatar
todsapon
Verified User
Posts: 1137
Joined: Sun Apr 04, 2010 9:50 pm

Re: APRINT

Posts by todsapon » Sun Nov 27, 2011 11:27 pm

เมื่อไรงบจะออก

ผลตอบแทน 15% ต่อปีก็พอ
กำไรเมื่อซื้อ มิใช่กำไรเมื่อขาย
การได้ทำอะไรที่ตนเองชอบและมีปัจจัยสี่พร้อมเพียงคือสุดยอดแห่งความสุข
ขอยืมเงินหน่อยครับ

phemstap
Verified User
Posts: 1273
Joined: Fri Jan 28, 2005 8:16 pm

Re: APRINT

Posts by phemstap » Mon Nov 28, 2011 9:41 pm

todsapon wrote:เมื่อไรงบจะออก
ในสองวันนี้แหละ ใจเย็นๆ เพราะปีนี้ EPS คงพาดเป้า ไม่ถึง 1.00 บาทแง๋
เนื่องจากไม่มีรายได้จากการจัดงานบ้่านและสวน แต่ปีหน้าคงจะชดเชยกลับมา
ก็ขอเอาใจช่วยนะครับ

ช่วงนี้ชีวจิตบ้่่านผมส่งมาสาย และขาดหายไป คงเพราะน้ำท่วม :(


dsdumrong
Verified User
Posts: 530
Joined: Tue Jul 13, 2010 11:32 am

APRINT

Posts by dsdumrong » Wed Nov 30, 2011 1:29 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 F45-1
วันที่/เวลา 30 พ.ย. 2554 13:14:41


สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 3 งวด 9 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 30 กันยายน
ปี 2554 2553 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 57,146 43,093 138,099 110,575
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.29 0.22 0.69 0.55
ต่อหุ้น (บาท)


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นางสาวธนารี พิมปรุ )
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


hayabuha
Verified User
Posts: 8
Joined: Fri Dec 24, 2010 2:06 pm

Re: APRINT

Posts by hayabuha » Wed Nov 30, 2011 4:24 pm

นี่ขนาดยังไม่รวมงบจัดงาน ถือว่าพอผ่าน หรือป่าวครับ


fgfgfg
Verified User
Posts: 50
Joined: Fri May 06, 2011 8:04 pm

Re: APRINT

Posts by fgfgfg » Wed Nov 30, 2011 6:40 pm

งบ Q3 ดีกว่าปีที่แล้ว แต่เสียว Q4
ถัวไปมา ได้ปันผลเท่าเดิม :|
แล้วรง. ใช้ได้ยัง?


suwits
Verified User
Posts: 1643
Joined: Sat Mar 18, 2006 1:27 pm

Re: APRINT

Posts by suwits » Wed Nov 30, 2011 6:59 pm

งบดีกว่าไตรมาสสามปีที่แล้ว ส่วนนึงเป็นเพราะปีนี้มีการเลื่อนจัดงาน (น่าจะเป็นงาน Health Cuisine & Beauty) จากไตรมาส 4 มาเป็นไตรมาส 3 (กรกฏาคม 2554) ครับ


konkanglang
Verified User
Posts: 53
Joined: Wed Sep 14, 2011 10:49 pm

Re: APRINT

Posts by konkanglang » Fri Dec 02, 2011 12:56 pm

ไปเห็นใน Facebook บ้านและสวน ครับ ^^
Attachments
381436_282359855134984_123573917680246_710277_1647634260_n.jpg
381436_282359855134984_123573917680246_710277_1647634260_n.jpg (60.89 KiB) Viewed 3196 times


siamkrub
Verified User
Posts: 232
Joined: Sun Sep 12, 2010 2:19 pm

Re: APRINT

Posts by siamkrub » Sat Dec 03, 2011 9:22 pm

บูธทั้งหมด 2300 คูหา 70 คูหาถือว่าเล็กน้อยมากและคิดว่าน่าจะขายหมดแน่นอน ตอนนี้งานแฟร์ต่่างๆเริ่มกลับมาคึกคัก โดยเฉพาะ motor expo คนเยอะ คึกคักมาก


phemstap
Verified User
Posts: 1273
Joined: Fri Jan 28, 2005 8:16 pm

Re: APRINT

Posts by phemstap » Mon Dec 05, 2011 8:30 pm

phemstap wrote:
todsapon wrote:เมื่อไรงบจะออก
ในสองวันนี้แหละ ใจเย็นๆ เพราะปีนี้ EPS คงพาดเป้า ไม่ถึง 1.00 บาทแง๋
เนื่องจากไม่มีรายได้จากการจัดงานบ้่านและสวน แต่ปีหน้าคงจะชดเชยกลับมา
ก็ขอเอาใจช่วยนะครับ

ช่วงนี้ชีวจิตบ้่่านผมส่งมาสาย และขาดหายไป คงเพราะน้ำท่วม :(
ดีใจจัง ผ.บ.ห. สามารถเร่งกลับมาตีตื้นได้ อย่างนี้ปีนี้มีลุ้นแล้ว จะเกิน 1.20 หรือเปล่าน้า...
ิเอาใจช่วย สู้ๆ จ่ายปันผลมา 5 ปี ที่ 0.80 ปีนี้ขอให้เพิ่มอีกนิดเป็น 0.85 ตีไข่แตกหน่อยจิ...


krisdak
Verified User
Posts: 51
Joined: Sun Aug 01, 2010 8:44 am

Re: APRINT

Posts by krisdak » Tue Dec 06, 2011 11:00 pm

เห็นปีที่แล้ววิเคราะห์ตัวนี้กัน
"เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม 174,682"

ปีนี้ไม่มีใครมาวิเคราะห์กันหรอครับ ผมเองก็รู้แบบ งูงูปลาปลา
แต่เท่าที่เห็น มันเยอะมากครับ Q4 น่าจะดีหรือเปล่าครับ


phemstap
Verified User
Posts: 1273
Joined: Fri Jan 28, 2005 8:16 pm

Re: APRINT

Posts by phemstap » Wed Dec 07, 2011 10:06 am

เรามาคาดการ EPS Q4 กันดีกว่า :

ปี ไตรมาส รายการในงบดุล(หนี้สิน) "ยอดเงิน(พันบาท)" "EPS Q4"
2002 Q3 เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม 59.78 0.32
2003 Q3 เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม 78.41 0.35
2004 Q3 เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม 38.84 0.39
2005 Q3 เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม 73.06 0.44
2006 Q3 เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม 95.22 0.52
2007 Q3 เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม 98.10 0.53
2008 Q3 เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม 113.37 0.53
2009 Q3 เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม 121.29 0.49
2010 Q3 เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม 160.15 0.68
2011 Q3 เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม 174.68 ????

จากข้อมูลด้านบน หากเงินรับล่วงหน้า = 38 - 79 ล. EPS Q4 = 0.32 - 0.44
หากเงินรับล่วงหน้า = 95 - 1xx ล. EPS Q4 = 0.49 - 0.6x

2011 Q1-Q3 EPS = 0.69 มากกว่าปี 2010 Q1-Q3 EPS = 0.55 ถึง 0.14 หรือ +17%

2011Q4 EPS > 0.50 หรือเปล่าน้า...หวังว่าผลกระทบน้ำท่วมไม่ทำกำไรหายหมดนะ
เงินรับล่วงหน้าก็สูงเป็นประวัติการเลยนะนี่ :B


phemstap
Verified User
Posts: 1273
Joined: Fri Jan 28, 2005 8:16 pm

Re: APRINT

Posts by phemstap » Thu Dec 08, 2011 10:13 am

ผมว่า 17-25 ธ.ค. นี้ งานบ้านและสวน จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้น้า...
คนจะไปงานกันมาก เพราะต้องหาวิธีซ่อมแซมบ้านที่ดี บางคนต้องจัดสวนใหม่
บริษัท SCG และ Cotto ขายดิบขายดีในด้านการให้คำปรึกษานะจะบอกให้....


krisdak
Verified User
Posts: 51
Joined: Sun Aug 01, 2010 8:44 am

Re: APRINT

Posts by krisdak » Wed Dec 14, 2011 9:44 am

อัพเดทงานบ้านและสวนแฟร์ล่าสุดครับ

http://www.facebook.com/bsmagazine/post ... ed_comment

เรียนถามครับ
1 ตอนนี้ทุกบูทในงานบ้านและสวนแฟร์เต็มหรือยังครับ เคยเห็นว่ายังเหลืออีก 70
2 จำนวนบูททั้งหมดในงานบ้านและสวนแฟร์มีจำนวนเท่าไรครับ
3 จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา มีเครื่องจักรชิ้นใดได้รับความเสียหายไหมครับ
4 ในส่วนตัวอาคารสำนักงานประเมินความเสียหายจากน้ำท่วมไว้ที่เท่าไรครับ
ขอบคุณครับ

บ้านและสวน บูธเกือบหมดแล้วครับ. กว่า2300บูธ โรงพิมพ์ไม่เสียหาย คลังนำ้ท่วมไม่ถึง ไม่มีเครื่องจักรเสียหายครับ สำนักงานไม่เสียหายครับ ส่วนพื้นที่จัดงานอิมแพคก็ไม่ได้รับความเสียหายครับ งานมอเตอร์โชว์กำลังย้ายออก เราก็กำลังย้ายเข้าไปเตรียมงานต่อทันที เจอกันวันเสาร์นี้ครับ


phemstap
Verified User
Posts: 1273
Joined: Fri Jan 28, 2005 8:16 pm

Re: APRINT

Posts by phemstap » Wed Dec 14, 2011 9:49 am

krisdak wrote:อัพเดทงานบ้านและสวนแฟร์ล่าสุดครับ

http://www.facebook.com/bsmagazine/post ... ed_comment

เรียนถามครับ
1 ตอนนี้ทุกบูทในงานบ้านและสวนแฟร์เต็มหรือยังครับ เคยเห็นว่ายังเหลืออีก 70
2 จำนวนบูททั้งหมดในงานบ้านและสวนแฟร์มีจำนวนเท่าไรครับ
3 จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา มีเครื่องจักรชิ้นใดได้รับความเสียหายไหมครับ
4 ในส่วนตัวอาคารสำนักงานประเมินความเสียหายจากน้ำท่วมไว้ที่เท่าไรครับ
ขอบคุณครับ

บ้านและสวน บูธเกือบหมดแล้วครับ. กว่า2300บูธ โรงพิมพ์ไม่เสียหาย คลังนำ้ท่วมไม่ถึง ไม่มีเครื่องจักรเสียหายครับ สำนักงานไม่เสียหายครับ ส่วนพื้นที่จัดงานอิมแพคก็ไม่ได้รับความเสียหายครับ งานมอเตอร์โชว์กำลังย้ายออก เราก็กำลังย้ายเข้าไปเตรียมงานต่อทันที เจอกันวันเสาร์นี้ครับ
ขอบคุณมากครับ คุณ krisdak
อยากไปงานวันเสาร์นี้ใจจะขาด แต่พอดีย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดได้ 6 ปี แล้ว
เมื่อก่อนก็อยู่แถวเมืองทอง ไปงานตรงนั้นบ่อย... :cry:


krisdak
Verified User
Posts: 51
Joined: Sun Aug 01, 2010 8:44 am

Re: APRINT

Posts by krisdak » Mon Dec 19, 2011 11:38 pm

ความคืบหน้าเรื่องบ้านกึ่งสำเร็จรูปครับ

http://www.facebook.com/bsmagazine/post ... 2787560024

เรียนถามกองบรรณาธิการครับ เคยได้ยินว่า บ้านและสวนจะรับสร้างบ้านในลักษณะ บ้านกึ่งสำเร็จรูป ไม่ทราบว่าขณะนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับ?
บ้านและสวน: กำลังสร้างบ้านตัวอย่าง หยุดชะงักช่วงนำ้ท่วม ปีหน้าแน่นอนครับ

ผมคิดว่า ถึงไม่มี IR มาคอยตอบคำถามในบอร์ด แต่ไปถามใน fb ของบ้านและสวนเค้าก็ตอบหมดนะครับ กองบรรณาธิการใจดีจริงๆครับ


Aecco
Verified User
Posts: 10
Joined: Tue Jul 13, 2010 8:24 pm

Re: APRINT

Posts by Aecco » Sat Dec 24, 2011 12:02 am

เรียน ทุกท่าน
รบกวนสอบถามครับว่าถ้าต้องการสั่งซื้อหนังสือ "บ้านและสวน" ย้อนหลังต้องทำไงบ้างครับ


hayabuha
Verified User
Posts: 8
Joined: Fri Dec 24, 2010 2:06 pm

Re: APRINT

Posts by hayabuha » Sun Dec 25, 2011 10:51 am

Aecco wrote:เรียน ทุกท่าน
รบกวนสอบถามครับว่าถ้าต้องการสั่งซื้อหนังสือ "บ้านและสวน" ย้อนหลังต้องทำไงบ้างครับ


เข้าเวป บ้านและสวน หรือ เข้า facebook ติดต่อได้ครับ
http://www.baanlaesuan.com/garden.aspx


Aecco
Verified User
Posts: 10
Joined: Tue Jul 13, 2010 8:24 pm

Re: APRINT

Posts by Aecco » Sun Dec 25, 2011 10:18 pm

ขอบคุณมากครับ


krisdak
Verified User
Posts: 51
Joined: Sun Aug 01, 2010 8:44 am

Re: APRINT

Posts by krisdak » Fri Feb 03, 2012 2:01 am

http://www.facebook.com/notifications#! ... 2645062038

เรียนถามองบรรณาธิการครับ โดยสรุป งานบ้านและสวน 2011
1 มียอดผู้เข้าร่วมงานมากขึ้นหรือลดลงครับ
2 ในส่วนของรายรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีก่อนครับ
ขอถามเพิ่มเติมในส่วนโครงการ บ้านและสวน Modular
ว่าขณะนี้โครงการมีความคืบหน้ากี% แล้วครับ ขอบคุณครับ

บ้านและสวน โมดุลาร์เปิดตัวกลางปีนี้ครับ หลังจากงานหยุดชะงักช่วงน้ำท่วม. สำนักงานและบ้านตัวอย่างสร้างได้85%แล้ว จะเริ่มทำงานลูกค้าภายในบริษัทเดือนหน้า คาดว่าจะเริ่มรับงานจริงหลังเปิดตัวครับ ส่วนงานแฟร์จำนวนคนเดินที่ลงทะเบียนเท่าๆเดิมครับแม้จะจัดหลังน้ำ...ท่วม แต่อาจจะดูเบาตาลงเพราะพื้นที่จัดงานใหญ่ขึ้นเกือบ20%. และคนก็ลงทะเบียนกันมากขึ้นด้วยเพราะมีการแจกคู่มือน้ำท่วมที่จุดลงทะเบียน ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าการใช้เงินในงานน้อยลงซึ่งก็เข้าใจได้ครับ


krisdak
Verified User
Posts: 51
Joined: Sun Aug 01, 2010 8:44 am

Re: APRINT

Posts by krisdak » Mon Feb 20, 2012 2:47 pm

งบออกช้าจังครับ


krisdak
Verified User
Posts: 51
Joined: Sun Aug 01, 2010 8:44 am

Re: APRINT

Posts by krisdak » Fri Feb 24, 2012 9:30 am

1 สุภาวดี โกมารทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/02/2552 20/02/2552 10,600 12.00 ขาย
2 สุภาวดี โกมารทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/02/2552 23/02/2552 1,500 12.00 ขาย
3 สุภาวดี โกมารทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/02/2552 24/02/2552 9,400 12.00 ขาย
4 สุภาวดี โกมารทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/02/2552 25/02/2552 13,500 12.00 ขาย
5 สุภาวดี โกมารทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/03/2552 26/02/2552 4,000 12.00 ขาย
6 สุภาวดี โกมารทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/03/2552 27/02/2552 10,400 12.00 ขาย
7 สุภาวดี โกมารทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/03/2552 06/03/2552 1,000 12.00 ขาย
8 สุภาวดี โกมารทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/03/2552 13/03/2552 100 12.00 ขาย
9 สุภาวดี โกมารทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/03/2552 19/03/2552 4,000 12.00 ขาย
10 สุภาวดี โกมารทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/03/2552 20/03/2552 43,900 12.00 ขาย
11 สุภาวดี โกมารทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/08/2552 10/08/2552 100,000 12.10 ขาย
12 สุภาวดี โกมารทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/09/2552 10/09/2552 57,200 12.10 ขาย
13 สุภาวดี โกมารทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/12/2552 22/12/2552 30,000 12.30 ขาย
14 สุภาวดี โกมารทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/05/2554 25/05/2554 30,000 12.30 ขาย
15 สุภาวดี โกมารทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/09/2554 19/09/2554 9,000 12.20 ขาย
16 สุภาวดี โกมารทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/09/2554 21/09/2554 18,700 12.20 ขาย
17 สุภาวดี โกมารทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/09/2554 26/09/2554 11,579 0.00 รับโอน
18 สุภาวดี โกมารทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 28/10/2554 25/10/2554 11,300 11.60 ขาย
19 สุภาวดี โกมารทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 28/10/2554 26/10/2554 38,700 11.50 ซื้อ
20 สุภาวดี โกมารทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 28/10/2554 27/10/2554 11,000 11.50 ขาย
21 สุภาวดี โกมารทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/11/2554 07/11/2554 6,300 11.50 ขาย
22 สุภาวดี โกมารทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/11/2554 08/11/2554 3,700 11.50 ขาย

พึ่งสังเกตุเห็นรายงานผู้บริหารขายหุ้น แปลกใจกับคุณสุภาวดีครับ รายการที่ 19-20
ท่านซื้อวันที่ 26/10/2554 11.50บาท 38700หุ้น และ
ท่านขายวันที่ 26/10/2554 11.50บาท 11000หุ้น ครับ ท่านมีไอเดียและวิธีการที่ผมตามไม่ทันและไม่เข้าใจจริงๆครับ


krisdak
Verified User
Posts: 51
Joined: Sun Aug 01, 2010 8:44 am

Re: APRINT

Posts by krisdak » Fri Feb 24, 2012 9:32 am

ขออภัยครับ ข้อความด้านบนผิด ขอแก้เป็น

พึ่งสังเกตุเห็นรายงานผู้บริหารขายหุ้น แปลกใจกับคุณสุภาวดีครับ รายการที่ 19-20
ท่านซื้อวันที่ 26/10/2554 11.50บาท 38700หุ้น และ
ท่านขายวันที่ 27/10/2554 11.50บาท 11000หุ้น ครับ ท่านมีไอเดียและวิธีการที่ผมตามไม่ทันและไม่เข้าใจจริงๆครับ


torpongpak
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2595
Joined: Mon May 11, 2009 11:02 am

Re: APRINT

Posts by torpongpak » Fri Feb 24, 2012 10:56 am

เหมือนที่เคยpostก่อนหน้านี้ว่าถ้าเป็น ผบห. ท่านนี้ขายผมมองว่าไม่Significant เพราะตั้งเเต่ติดตามตัวนี้มามีอยู่คนเดียวที่ขายครับ
ถ้าเป็น ผบห. ตระกูลอุทกพันธ์ ขายหรือซื้อ น่าสนใจกว่าเยอะ

คนเราจะมีความสุข มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเท่าไร เเต่ขึ้นกับว่า เราพอเมื่อไร
~หลวงพ่อชา สุภัทโท~
o

sipoonya
Verified User
Posts: 469
Joined: Fri Dec 12, 2008 11:29 am

Re: APRINT

Posts by sipoonya » Fri Feb 24, 2012 10:58 am

krisdak wrote:ท่านซื้อวันที่ 26/10/2554 11.50บาท 38700หุ้น และ
ท่านขายวันที่ 27/10/2554 11.50บาท 11000หุ้น ครับ
ท่านมีไอเดียและวิธีการที่ผมตามไม่ทันและไม่เข้าใจจริงๆครับ
ถือว่าคุยกันเล่นๆ รอผลประกอบการนะครับ
ผมว่าการลงทุนเนี่ยสนุกตรงได้คิด วิเคราะห์ และมีการตีความที่น่าสนใจ

การซื้อขายของผู้บริหาร ก็เป็นรายการนึงที่ อาจจะ มีนัยยะสำคัญได้
โดยปกติ การซื้อ จะมีนัยยะมากกว่า การขาย
ทีนี้เรามาดูในรายของคุณสุภาวดี โกมารทัต ดูบ้าง ตั้งแต่สมัยเป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่
แล้วท่านก็หลุดรายชื่อไปเมื่อคราว ประกาศรายชื่อ เมื่อวันที่ 10/04/2007
ซึ่งแปลว่าจะต้อง มีจำนวนเหลือน้อยกว่า 0.5% = 1,000,000 หุ้น
แล้วถ้ารวมกับข้อมูลที่คุณ krisdak เอามาโพสต์ จะได้ว่า

05. นาง สุภาวดี โกมารทัต 416,000 4.38% เมื่อวันที่ 16/04/1993 ราคาหุ้น 208
04. นาง สุภาวดี โกมารทัต 416,500 4.38% เมื่อวันที่ 11/04/1994 ราคาหุ้น 206
04. นาง สุภาวดี โกมารทัต 416,700 4.39% เมื่อวันที่ 27/05/1994 ราคาหุ้น 102
06. นาง สุภาวดี โกมารทัต 833,400 4.39% เมื่อวันที่ 17/04/1995 ราคาหุ้น 49.5
06. นาง สุภาวดี โกมารทัต 833,800 4.39% เมื่อวันที่ 05/04/1996 ราคาหุ้น 28.5
13. นาง สุภาวดี โกมารทัต 181,800 0.96% เมื่อวันที่ 05/04/2001 ราคาหุ้น 23
13. นาง สุภาวดี โกมารทัต 182,000 0.96% เมื่อวันที่ 09/05/2001 ราคาหุ้น 22
15. นาง สุภาวดี โกมารทัต 132,000 0.69% เมื่อวันที่ 07/04/2004 ราคาหุ้น 106
15. นาง สุภาวดี โกมารทัต 1,320,000 0.69% เมื่อวันที่ 10/05/2004 ราคาหุ้น 10.4
15. นาง สุภาวดี โกมารทัต 1,389,474 0.69% เมื่อวันที่ 04/06/2004 ราคาหุ้น 10.3
--- นาง สุภาวดี โกมารทัต ปี 52 ซื้อ-ขาย-โอน รวมได้เท่ากับ ขาย 285,600 ราคาเฉลี่ย 12.08
--- นาง สุภาวดี โกมารทัต ปี 54 ซื้อ-ขาย-โอน รวมได้เท่ากับ ขาย 39,721 ราคาเฉลี่ย 11.61

ในความเห็นส่วนตัวนะครับ ผมคิดว่าการซื้อขายของ คุณสุภาวดี โกมารทัต
ไม่ได้มีนัยยะสำคัญในทางธุรกิจเท่าไหร่ น่าจะเป็นการซื้อขายปกติ เพื่อนำเงินมาใช้มากกว่า
ส่วนเรื่องวิธีคิดว่าท่านจะซื้อขายไปแล้วราคากำไรขาดทุนนั้น ก็คงเหมือนนักลงทุนทั่วไปนั่นแหละครับ
แต่ก็อย่าลืมว่า เห็นราคาที่ซื้อที่ขายเท่าไหร่ก็ตาม ท่านก็มีต้นทุนที่ต่ำมากอยู่แล้ว
และสำหรับอัมรินทร์ ผมว่าค่อนข้างอนุรักษ์นิยมมาก ทั้งเรื่องการเงิน หนี้สิน การดำเนินธุรกิจ รวมถึงการจัดการ
ก็น่าจะเป็น defensive stock มากๆตัวนึง ซึ่งปัญหาหลักของผมตอนนี้ คือ สบายใจแต่ไม่ค่อยโตนี่สิครับ
ปีนี้ กำไรมากกว่าเดิมได้ 10 % ผมก็ดีใจแล้วครับ

Sixth Sense Investor

gongphop
Verified User
Posts: 1009
Joined: Thu Aug 27, 2009 9:18 am

Re: APRINT

Posts by gongphop » Sat Feb 25, 2012 12:53 am

มาเฝ้ารอด้วยคนครับ :)


niggadear
Verified User
Posts: 31
Joined: Sat May 28, 2011 7:23 am

Re: APRINT

Posts by niggadear » Sun Feb 26, 2012 8:41 pm

phemstap wrote:เรามาคาดการ EPS Q4 กันดีกว่า :

ปี ไตรมาส รายการในงบดุล(หนี้สิน) "ยอดเงิน(พันบาท)" "EPS Q4"
2002 Q3 เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม 59.78 0.32
2003 Q3 เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม 78.41 0.35
2004 Q3 เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม 38.84 0.39
2005 Q3 เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม 73.06 0.44
2006 Q3 เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม 95.22 0.52
2007 Q3 เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม 98.10 0.53
2008 Q3 เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม 113.37 0.53
2009 Q3 เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม 121.29 0.49
2010 Q3 เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม 160.15 0.68
2011 Q3 เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม 174.68 ????

จากข้อมูลด้านบน หากเงินรับล่วงหน้า = 38 - 79 ล. EPS Q4 = 0.32 - 0.44
หากเงินรับล่วงหน้า = 95 - 1xx ล. EPS Q4 = 0.49 - 0.6x

2011 Q1-Q3 EPS = 0.69 มากกว่าปี 2010 Q1-Q3 EPS = 0.55 ถึง 0.14 หรือ +17%

2011Q4 EPS > 0.50 หรือเปล่าน้า...หวังว่าผลกระทบน้ำท่วมไม่ทำกำไรหายหมดนะ
เงินรับล่วงหน้าก็สูงเป็นประวัติการเลยนะนี่ :B
ขอโทษทีครับผม พอดีผมเพิ่งเป็นสมาชิก TVI และเพิ่งจะเคยโพสครับ หลังจากที่อ่านข้อความในกระทู้มาแล้ว ยังคงสงสัยในวิธีการคำนวณตัวเลขดังกล่าวด้านบนครับ รบกวนสอนผมด้วยนะครับผม ขอบคุณครับ


Post Reply