SRICHA

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
sirimethagul
Verified User
Posts: 320
Joined: Mon Oct 10, 2011 9:44 pm

Re: SRICHA

Posts by sirimethagul » Sat Aug 04, 2012 1:05 am

ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล

ตามที่ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้แจ้งการรับงานเพิ่ม เมื่อวันที่ 13
กรกฎาคม 2555 (เช้า) นั้น บริษัทฯ ขอแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จากเดิม :
ลักษณะงาน: การขึ้นรูปงานโครงสร้างเหล็กปริมาณรวม 5,000 ตัน
มูลค่างาน: 202,500,000 บาท
แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ :
ลักษณะงาน: การขึ้นรูปงานโครงสร้างเหล็กปริมาณรวม 4,500 ตัน
มูลค่างาน: 200,000,000 บาท
ระยะเวลา: งานแล้วเสร็จประมาณเดือน ตุลาคม 2555
ผมลองเทียบหากำไรขั้นต้นคร่าวๆนะครับ
เหล็ก 4500 ตัน. ต้นทุน/ตัน. ตันละ 28,000บาท
ต้นทุนค่าแรงกรณีทำเอง+วัสดุสิ้นเปลืองตกตันละประมาณ 4000 บาท
รวมต้นทุนประมาณการ 32,000 บาท/ตัน
ราคาที่รับมา. 44,444 บาท/ตัน
กำไรต่อตัน. 12,444 บาท/ตัน
กำไรประมาณ 56 ล้านเฉพาะงานนี้งานเดียวนะครับ

ไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเข​า…
จงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหว
ท่าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมื​อนใค­ร
แค่บินไปให้ถึงฝัน เท่านั้นพอ :)

prichar s.
Verified User
Posts: 1427
Joined: Sun Mar 22, 2009 5:36 pm

Re: SRICHA

Posts by prichar s. » Tue Aug 07, 2012 8:53 am

07 ส.ค. 2555 08:47:07
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
หลักทรัพย์ SRICHA
แหล่งข่าว SRICHA
รายละเอียดแบบเต็ม


สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2555 2554 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 275,076 252,799 624,482 444,136
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.20 1.12 2.75 1.97
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2555 2554 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 305,353 250,576 645,621 465,140
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.34 1.11 2.85 2.07
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นางสุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย )
กรรมการและเลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________


dsdumrong
Verified User
Posts: 530
Joined: Tue Jul 13, 2010 11:32 am

SRICHA

Posts by dsdumrong » Tue Aug 07, 2012 9:39 am

การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 06 ส.ค. 2555
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 22 ส.ค. 2555
(เพิ่มเติม)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 23 ส.ค. 2555
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (เพิ่มเติม)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 20 ส.ค. 2555
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล (แก้ไข) : 06 ก.ย. 2555
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2555 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2555
หมายเหตุ :
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 5/2555
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้
1. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิในงวดไตรมาสที่ 1 และ 2 ปีบัญชี 2555
โดยจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 303,250,000.00 บาท
(สามร้อยสามล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)
โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 23
สิงหาคม 2555
2. กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


dsdumrong
Verified User
Posts: 530
Joined: Tue Jul 13, 2010 11:32 am

SRICHA

Posts by dsdumrong » Tue Aug 07, 2012 1:56 pm

ชี้แจงผลการดำเนินงาน

ตามที่บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้นำส่งงบการเงินสำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วนั้น บริษัทฯ
ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงาน ดังนี้
กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2554 และงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2555
มีจำนวน 447.1 ล้านบาท และ 628.5 ล้านบาทตามลำดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.6
ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
- รายได้รวมงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
บริษัทมีรายได้รวม 1,335.0 ล้านบาท และ 1,136.7 ล้านบาท ตามลำดับ หรือลดลงร้อยละ 14.9
- ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้างและการให้บริการงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และสิ้นสุด 30
มิถุนายน 2555 มีจำนวน 726.0 ล้านบาท และ 351.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 51.6
ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45.6 ในงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2554
เป็นร้อยละ 69.1 ในงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2555 เนื่องจากงานเพิ่มเติม
เน้นในเรื่องแรงงานเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ต้นทุนลดลงเมื่อเทียบกับงวดปีก่อน
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลในงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2554 และงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2555
มีจำนวน 79.7 ล้านบาท และ 63.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 15.1 ร้อยละ 9.1
ตามลำดับ
ปัจจัยดังกล่าวดังที่ได้กล่าวมาทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ สูงขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________


User avatar
ปรัชญา
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 18252
Joined: Fri Mar 14, 2003 10:37 pm

Re: SRICHA

Posts by ปรัชญา » Tue Aug 07, 2012 11:13 pm

Image
วันที่ 7 สิงหาคม 2555 20:09

ศรีราชาฯกำไรครึ่งปีพุ่ง40%รับโครงการใหม่

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

Image
ศรีราชาคอนสตรัคชั่น โชว์กำไรครึ่งปีแรก 624 ล้านบาท โต 40% พร้อมจ่ายปันผลระหว่างกาล 1 บาทต่อหุ้น
นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (SRICHA) กล่าวว่า ครึ่งปีแรกปี 2555 บริษัทรายได้รวม 1,109 ล้านบาท และ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 624 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 40% จากกำไรสุทธิ 444 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของ ปีที่ผ่านมา โดย SRICHA มีกำไรขั้นต้น 757 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 68% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้น 45% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีทีแล้ว และมีอัตรา กำไรสุทธิหรือเน็ตมาร์จิ้นที่สูงถึง 55.3% เปรียบเทียบกับเน็ตมาร์จิ้น 33.5% ใน ช่วงครึ่ง ปีแรกปี 2554

สาเหตุที่บริษัทฯมีกำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจาก เป็นช่วงปลายของโครงการที่ ใกล้เสร็จสมบูรณ์ซึ่งมีอัตรากำไรค่อนข้างสูงและบริษัทฯสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯมีกำไรต่อหุ้นขึ้นพื้นฐาน (EPS) เท่ากับ 2.75 บาท (เฉลี่ยทั้งปี) และมีปริมาณเงินสดในมือเป็นจำนวน 1,400 ล้านบาท

นอกจากนี้ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ในอัตราหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 303.25 ล้านบาท โดย กำหนดวันปิดสมุดบัญชีในวันที่ 20 สิงหาคมนี้และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่
6 กันยายนนี้ ขณะนี้ SRICHA อยู่ระหว่างการเจรจางานหลายโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ มูลค่ารวมประมาณ 2,900 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในปีนี้ นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการเสนองานอื่นๆอีกหลายโครงการในปลายปีนี้และปี 2556 มูลค่างานรวมประมาณ 10,000 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะทราบผลในปี 2556

บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่น ก่อตั้งเมื่อปี 2537 โดยนายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ กรรมการผู้จัดการ และกลุ่มทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญกว่า 12 ท่าน เพื่อดำเนินธุรกิจงานก่อสร้างโลหะ ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Mechanical Construction) แบบครบวงจร ได้แก่ งานออกแบบ รายละเอียดทางวิศวกรรมงานจัดหา วัตถุดิบในการผลิต โดยมุ่งเน้นการรับงานก่อสร้างโลหะใน โรงงานอุตสาหกรรมเป็น หลัก

ด้วยทุนจดทะเบียน 303.25 ล้านบาทบริษัทฯ มีจุดเด่นอยู่ที่ทีมงานวิศวกรระดับสูง ที่มี ประสบการณ์ในงานรับเหมา ก่อสร้างงานโลหะหรือเครื่องกลมากกกว่า 20 ปี ความ สามารถใน การรับงานที่ใช้ความเชี่ยวชาญสูง และสามารถส่ง
มอบงานได้ตรงเวลา

รวมถึงสถิติการทำงาน ก่อสร้างที่ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุ และมีประสบการณ์รับเหมา ก่อสร้างโรงงานมากว่า 50 โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมพลังงาน โรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี
โรงถลุงแร่ โรงงานอาหารและเกษตร ขนาดใหญ่ อาทิ โครงการ โรงงานถลุงแร่ที่ประเทศมาดากัสการ์ มูลค่างานกว่า 7,500 ล้านบาท

โครงการโรงกลั่นน้ำมันเอกซอนโมบิล (เอสโซ) ที่ประเทศสิงคโปร์ มูลค่า งานกว่า 900 ล้านบาท โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ 1,440 ล้านบาท โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ 200 ล้านบาทที่จังหวัดชลบุรี และงานโรงกลั่นน้ำมัน ประเทศการ์ตามูลค่า 600 ล้านบาทเป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจากบริษัท รับเหมาก่อสร้าง ระดับโลก อาทิ บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ และ บริษัท เบคเทลจาก สหรัฐอเมริกา และบริษัท เจจีซี (JGC) จากประเทศญี่ปุ่น ขณะนี้บริษัทฯ มีกำลังการผลิต โครงสร้างเหล็กระดับสูงถึง 20,000 ตันต่อปี และกำลังการผลิตและติดตั้งระบบท่อ 1,000,000 db ต่อปี


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35921
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SRICHA

Posts by pakapong_u » Tue Aug 21, 2012 4:36 am

SRICHAสุดพิสดาร
Source - ข่าวหุ้น (Th)

Tuesday, August 21, 2012 04:06
2187 XTHAI XECON XFINSEC ZSTOCK V%PAPERL P%KHD

กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--ข่าวหุ้น

วิ่งสวน2บาทรับXD
หุ้น “ศรีราชาคอนสตรัคชั่น” หรือ SRICHA ราคาบวกขึ้นมา 2.25 บาท หรือ 7.62% รับขึ้น XD ขณะ 21 กองทุนขออนุมัติซื้อหุ้น หลังพบผู้บริหาร มั่นใจได้งานใหญ่เดือนหน้า แถมปันผลสูง ส่วนเสี่ยใหญ่อักษรย่อ “ป” และ “ย” ขอทำบิ๊กล็อต แต่ถูกปฏิเสธ ต้องไปไล่เก็บในกระดาน ที่ปรึกษาคาดราคาไปไกลถึง 60 บาท
แหล่งข่าวจากที่ปรึกษาทางการเงิน เผยว่า ที่ผ่านมามีนักลงทุนรายใหญ่อักษรย่อ “ป” , “ย” ได้ติดต่อมายังผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่น หรือ SRICHA เพื่อขอซื้อหุ้นบิ๊กล็อตในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง และให้ราคาดี แต่ได้รับการปฏิเสธ เนื่องจากจำนวนหุ้นมีค่อนข้างน้อย และสามารถไปหาซื้อได้ในกระดาน
“มีเสี่ยรายใหญ่อยากได้หุ้นศรีราชาติดต่อเข้ามาแต่ก็ถูกปฏิเสธ ซึ่งคาดว่าราคาหุ้นที่ขึ้นมาหลายวันน่าจะมาจากแรงซื้อของบรรดานักลงทุนรายใหญ่พวกนี้” แหล่งข่าว กล่าว
นอกจากนี้ผู้บริหารของบมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่นยังได้พบกับกองทุนกว่า 21 ราย ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากบอร์ด และเชื่อว่าบางรายก็เข้ามาไล่เก็บหุ้น SRICHA บ้างแล้ว ทำให้ราคาปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 30 บาท จากราคาไอพีโอที่ 15 บาทเท่านั้น
แหล่งข่าว กล่าวว่า สาเหตุสำคัญที่นักลงทุนรายใหญ่และกองทุนต้องการเก็บหุ้น SRICHA เข้าพอร์ต เนื่องจากเก็งกำไรงานใหม่ของบริษัทที่คาดว่าจะได้งานในประเทศมูลค่า 200 ล้านบาทภายในเดือนนี้หรืออย่างช้าต้นเดือนหน้า และงานใหญ่กว่า 1 พันล้านบาท ภายในเดือนกันยายนี้ ซึ่งหากบริษัทได้งานทั้งสองแห่งนี้ กำไรของบริษัทในปลายปีนี้และปีหน้าจะโตแบบก้าวกระโดด ประกอบกับบริษัทจ่ายอัตราเงินปันผลสูง ปีนี้คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 10%
ขณะที่ราคาหุ้น SRICHA ราคาอยู่บริเวณ 29-30 บาทต่อหุ้น พีอีประมาณ 7 เท่า ก็ยังถือว่าถูก เมื่อเทียบกับหุ้น STPI ที่ทำอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน ที่มีพีอีกว่า 36.32 เท่า ซึ่งหากพีอีของศรีราชาแค่ 14 เท่าราคาก็ควรจะอยู่ที่ 60 บาทต่อหุ้นแล้ว
ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจางานหลายโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ มูลค่ารวมประมาณ 2.9 พันล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะรู้ผลภายในปีนี้และปีหน้า มูลค่างาน 1 หมื่นล้านบาท
ปัจจุบัน งานขนาดใหญ่ที่บริษัทได้รับ อาทิ โครงการโรงงานถลุงแร่ที่ประเทศมาดากัสการ์ มูลค่างานกว่า 7,500 ล้านบาท โครงการโรงกลั่นน้ำมันเอกซอนโมบิล (เอสโซ่) ที่ประเทศสิงคโปร์ มูลค่างานกว่า 900 ล้านบาท โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ 1,440 ล้านบาท โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ 200 ล้านบาทที่จังหวัดชลบุรี และงานโรงกลั่นน้ำมันประเทศกาตาร์ มูลค่า 600 ล้านบาท เป็นต้น--จบ--


chinjang
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 169
Joined: Mon Oct 26, 2009 8:35 am

Re: SRICHA

Posts by chinjang » Tue Aug 21, 2012 9:16 am

http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... rDnpkEMN9o

คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์ (SRICHA) บมสัมภาษณ์เจ้าของก่อนนำหุ้นเข้าตลาดครับ


(ได้แง่คิดดีๆครับ)


nongnoykung
Verified User
Posts: 402
Joined: Mon Oct 17, 2011 4:02 pm

Re: SRICHA

Posts by nongnoykung » Tue Aug 21, 2012 10:49 am

SRICHAสุดพิสดารวิ่งสวน2บาทรับXD
หุ้น "ศรีราชาคอนสตรัคชั่น" หรือ SRICHA ราคาบวกขึ้นมา 2.25 บาท หรือ 7.62% รับขึ้น XD
ขณะ 21 กองทุนขออนุมัติซื้อหุ้น หลังพบผู้บริหาร มั่นใจได้งานใหญ่เดือนหน้าแถมปันผลสูง ส่วนเสี่ยใหญ่อักษร
ย่อ "ป" และ "ย" ขอทำบิ๊กล็อต แต่ถูกปฏิเสธ ต้องไปไล่เก็บในกระดาน ที่ปรึกษาคาดราคาไปไกลถึง 60
บาท

VI ค่อยๆไป โปรดท่องให้ขึ้นใจ

nongnoykung
Verified User
Posts: 402
Joined: Mon Oct 17, 2011 4:02 pm

Re: SRICHA

Posts by nongnoykung » Tue Aug 21, 2012 10:58 am

SRICHA พุ่งกว่า 10% กูรูพร้อมขยับประมาณการกำไร-ราคาเป้าหมาย หลังงานในมือสูง


วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 10:50:13 น.
ผู้เข้าชม : 55 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานราคาหุ้นหุ้นบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SRICHA ณ เวลา 10.49 น. บวก 3.25 บาท หรือ 10.24% มาที่ 35.00 บาท สูงสุดที่ 36.00 บาท ต่ำสุดที่ 33.00 บาท มูลค่าซื้อขายที่ 491.60 ล้านบาท ขณะที้ดัชนีตลาดหุ้นไทยโดยรวมบวก 0.13% แม้จะขึ้น XD วันนี้ โดยราคาปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังวานนี้ปิดที่เหนือระดับ 30.00 บาท ด้านโบรกเกอร์ 3 แห่งแนะนำ ซื้อ, 4 แห่งแนะนำ ถือ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 24.95 บาท

บล.บัวหลวง ระบุในบทวิเคราะห์ว่า SRICHA เป็นหุ้นเด่น Earning upgrade โดยอยู่ระหว่างการปรับประมาณการกำไร และราคาเป้าหมายขึ้น ขณะที่คาดว่าราคาหุ้นยังไปได้ต่อจึงแนะนำ สะสมเมื่ออ่อนตัว สำหรับสาเหตุที่จะปรับประมาณการเพิ่มเนื่องจาก SRICHA มีงานในมือจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงบริษัทยังมีแผนที่จะเข้าประมูลงานใหม่เพิ่มขึ้นอีก

http://www.kaohoon.com/online/44000/twitter.htm

VI ค่อยๆไป โปรดท่องให้ขึ้นใจ

relax168
Verified User
Posts: 25
Joined: Fri Aug 12, 2011 11:32 am

Re: SRICHA

Posts by relax168 » Tue Aug 21, 2012 5:52 pm

nongnoykung wrote:SRICHAสุดพิสดารวิ่งสวน2บาทรับXD
หุ้น "ศรีราชาคอนสตรัคชั่น" หรือ SRICHA ราคาบวกขึ้นมา 2.25 บาท หรือ 7.62% รับขึ้น XD
ขณะ 21 กองทุนขออนุมัติซื้อหุ้น หลังพบผู้บริหาร มั่นใจได้งานใหญ่เดือนหน้าแถมปันผลสูง ส่วนเสี่ยใหญ่อักษร
ย่อ "ป" และ "ย" ขอทำบิ๊กล็อต แต่ถูกปฏิเสธ ต้องไปไล่เก็บในกระดาน ที่ปรึกษาคาดราคาไปไกลถึง 60
บาท
รบกวน ผู้รู้ทางหุ้นก่อสร้าง ช่วยวิเคราะห์ให้ทราบหน่อยครับ ว่า xd 2 วัน วิ่งสวนทั้ง 2 วันเลย
Mos ยังมีอีกมากไหมครับ เขียวไปหวาดๆไป จังเลย :ohno:


User avatar
wanchaiid
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 205
Joined: Mon Jul 26, 2010 6:42 pm

Re: SRICHA

Posts by wanchaiid » Tue Aug 21, 2012 9:47 pmUser avatar
kongkiti
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 5831
Joined: Wed Apr 16, 2008 12:55 am

Re: SRICHA

Posts by kongkiti » Tue Aug 21, 2012 10:30 pm

เคยฟัง ผบห. ให้สัมภาษณ์ เทียบกับ STPI บอกว่า Market Cap. ยังห่าง เผลอแป๊บเดียวเข้ามาใกล้กันแล้วนะครับ
ปล. IPO บริษัทนี้น่าสนใจที่ ผบห. เน้นว่าเข้าตลาดเพื่อเอา Credit ไปรับงานที่ใหญ่ขึ้นเท่านั้น คือ ไม่ได้อยากจะแบ่งให้คนอื่นถือหุ้นซักเท่าไหร่ อันนี้ผมคิดว่าเป็น Case IPO ที่น่าสนใจมาก สวนทางกับ IPO ที่ผ่านๆ มา ที่คิดจะขายหุ้นทิ้งอย่างเดียว ส่วนมูลค่ากิจการที่แท้จริง เป็นเท่าไหร่ ก็ต้องลองประเมินกันดูนะครับ

“Its like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger
or you will miss all that heavenly glory.”- Bruce Lee

FAQs เกี่ยวกับแนวทางลงทุนแบบ VI
Blog ใหม่ >> https://www.blockdit.com/articles/5d733 ... 270d7b530

nongnoykung
Verified User
Posts: 402
Joined: Mon Oct 17, 2011 4:02 pm

Re: SRICHA

Posts by nongnoykung » Thu Aug 23, 2012 12:04 pm

SRICHA ร่วงกว่า 2.13% งานในมือยังต่ำ-ครึ่งปีหลังชะลอตัว

SRICHA ร่วงกว่า 2.13% งานในมือยังต่ำ-ครึ่งปีหลังชะลอตัว


วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 11:07:53 น.
ผู้เข้าชม : 226 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานราคาหุ้นบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (หมาชน) หรือ SRICHA ณ เวลา 11.05 น. ลบ 0.75 บาท หรือ 2.13% มาที่ 34.50 บาท สูงสุดที่ 36.00 บาท ต่ำสุดที่ 33.50 บาท มูลค่าซื้อขายที่ 144.38 ล้านบาท ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยโดยรวมบวก 0.44% ด้านโบรกเกอร์ 3 แห่งแนะนำ "ซื้อ", 4 แห่งแนะนำ "ถือ" โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 24.95 บาท

บล.ทรีนีตี้ ระบุในบทวิเคราะห์ว่า SRICHA มีงานในมือปัจจุบันค่อนข้างต่ำเพียง 497 ล้านบาท คาดกำไรครึ่งปีหลังจะทรุดลง และถ้าได้งานใหม่ 1,500 ล้านบาท จะรับรู้ปีหน้า ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นคาดจะต่ำกว่าโครงการ Ambatovy ในประเทศมาดากัสการ์ ทำให้กำไรปีหน้าอาจจะปรับลดลงจากปีนี้ จึงแนะนำหาจังหวะ "ขาย" เมื่อมีการประกาศได้โครงการ 1,500 ล้านบาท

ด้านเทคนิคโกลเบล็กระบุว่าราคามีแนวโน้มปรับขึ้นต่อตามแนวเส้นค่าเฉลี่ยที่ปรับขึ้นตามกันทำหน้าที่เป็นแรงหนุนราคา ทำให้คาดราคามีแนวโน้มขึ้นต่อได้ ขณะที่คาดการปรับขึ้นเริ่มจำกัดจากภาวะซื้อมากทางเทคนิคกดดัน แนะนำปรับขึ้นขาย โดยมีแนวรับที่ 35.00, 33.75 บาท ส่วนแนวต้านที่ 36.50, 38.00 บาท ตัดขาดทุนหากต่ำกว่า 33.75 บาท

http://www.kaohoon.com/online/44215/twitter.htm

VI ค่อยๆไป โปรดท่องให้ขึ้นใจ

dsdumrong
Verified User
Posts: 530
Joined: Tue Jul 13, 2010 11:32 am

SRICHA

Posts by dsdumrong » Thu Aug 23, 2012 8:17 pm

ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.() สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/08/2555 17/08/2555 200,000 30.00 ขาย ขายในนามบริษัท
ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.() สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/08/2555 20/08/2555 200,000
30.13 ขาย ขายในนามบริษัท


dsdumrong
Verified User
Posts: 530
Joined: Tue Jul 13, 2010 11:32 am

Re: SRICHA

Posts by dsdumrong » Fri Aug 24, 2012 7:47 pm

dsdumrong wrote:ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.() สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/08/2555 17/08/2555 200,000 30.00 ขาย ขายในนามบริษัท
ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.() สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/08/2555 20/08/2555 200,000 30.13 ขาย ขายในนามบริษัท
ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.() สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/08/2555 21/08/2555 600,000 35.50 ขาย ขายในนามบริษัท


naiART_sikhiu
Verified User
Posts: 62
Joined: Fri Sep 26, 2008 1:45 pm

Re: SRICHA

Posts by naiART_sikhiu » Sun Aug 26, 2012 8:41 am

เริ่มออกกันแล้วพี่น้อง
dsdumrong wrote:
dsdumrong wrote:ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.() สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/08/2555 17/08/2555 200,000 30.00 ขาย ขายในนามบริษัท
ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.() สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/08/2555 20/08/2555 200,000 30.13 ขาย ขายในนามบริษัท
ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.() สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/08/2555 21/08/2555 600,000 35.50 ขาย ขายในนามบริษัท


sm_art
Verified User
Posts: 11
Joined: Sat Aug 28, 2010 11:31 am

Re: SRICHA

Posts by sm_art » Sun Aug 26, 2012 9:21 am

naiART_sikhiu wrote:เริ่มออกกันแล้วพี่น้อง
dsdumrong wrote:
dsdumrong wrote:ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.() สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/08/2555 17/08/2555 200,000 30.00 ขาย ขายในนามบริษัท
ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.() สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/08/2555 20/08/2555 200,000 30.13 ขาย ขายในนามบริษัท
ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.() สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/08/2555 21/08/2555 600,000 35.50 ขาย ขายในนามบริษัท
เติมให้ครบ ผู้บริหาร ทั้ง ซื้อ และ ขาย วันแรกซื้อเพิ่มเยอะ

กฤษฎา  โพธิสมภรณ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/07/2555 02/07/2555 300,000 17.60 ซื้อ  
สุดจินดา  เศรษฐกูลวิชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/08/2555 02/07/2555 2,890,000 17.15 ซื้อในนามบริษัท

สุดจินดา  เศรษฐกูลวิชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/08/2555 16/08/2555 200,000 29.75 ขายในนามบริษัท
สุดจินดา  เศรษฐกูลวิชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/08/2555 17/08/2555 200,000 30.00 ขายในนามบริษัท
สุดจินดา  เศรษฐกูลวิชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/08/2555 20/08/2555 200,000 30.13 ขายในนามบริษัท
สุดจินดา  เศรษฐกูลวิชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/08/2555 21/08/2555 600,000 35.50 ขายในนามบริษัท


sm_art
Verified User
Posts: 11
Joined: Sat Aug 28, 2010 11:31 am

Re: SRICHA

Posts by sm_art » Mon Sep 03, 2012 10:53 am

วันนี้มี Opportunity Day ของ SRICHA พูดวันนี้ 3กันยายน2555 เวลา 13:15 - 14:30
ติดตามฟังกันได้ที่นี่ครับ

http://www.dcs-digital.com/setweb/index.php


nongnoykung
Verified User
Posts: 402
Joined: Mon Oct 17, 2011 4:02 pm

Re: SRICHA

Posts by nongnoykung » Mon Sep 03, 2012 5:57 pm

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 3 กันยายน 2555 15:29:08 น.
บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (SRICHA)ยื่นประมูลงานใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศไปแล้วรวม 2.9 พันล้านบาท คาดว่าจะรู้ผลต้นเดือนต.ค.นี้ พร้อมกันนั้นบริษัทเตรียมยื่นประมูลโครงการใหญ่ในต่างประเทศมูลค่าราว 9 พันล้านบาท คาดว่าจะรู้ผลในช่วงปี 56 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงาน Oil&Gas พร้อมกันนั้นบริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรเพื่อร่วมกันพัฒนาที่ดินติดกับท่าเรือเพื่อรองรับงานในอนาคต

ปัจจุบัน บริษัทมีงานในมือ(backlog)ราว 500 บาทคาดว่าจะรับรู้เป็นรายได้ภายในปีนี้
นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (SRICHA)เปิดเผยว่า บริษัทยื่นประมูลงานใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศไปแล้วรวม 2.9 พันล้านบาท คาดว่าจะรู้ผลต้นเดือนต.ค.นี้ พร้อมกันนั้นบริษัทเตรียมยื่นประมูลโครงการใหญ่ในต่างประเทศมูลค่าราว 9 พันล้านบาท คาดว่าจะรู้ผลในช่วงปี 56 พร้อมกันนั้นบริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรเพื่อร่วมกันพัฒนาที่ดินติดกับท่าเรือเพื่อรองรับงานในอนาคต
http://jo.klongjan.com/go.php?to=http:/ ... 05/1481020
http://jo.klongjan.com/go.php?to=http:/ ... 05/1481083

VI ค่อยๆไป โปรดท่องให้ขึ้นใจ

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Re: SRICHA

Posts by pak » Tue Sep 04, 2012 10:18 am

'ศรีราชาฯ'ยอมรับรายได้ปีนี้วูบ รอลุ้นผลประมูล 2.9 พันล้านต้นเดือนหน้า ชี้กำไรปีนี้ใกล้เคียงปี 54 ดัน
มาร์จิ้นพุ่ง ส่วนแผนหาพื้นที่ติดท่าเรือ คาดสรุปภายในปีนี้
[ กรุงเทพธุรกิจ, 4 ก.ย. 55 ]

ศรีราชาคอนสตรัคชั่น รับรายได้ปีนี้ต่ำปีที่แล้วส่วนกำไรใกล้เคียงปีก่อน หลังรับรู้รายได้งานในปลาย
โครงการดันแน็ทมาร์จินแตะ 60% เผยปัจจุบันมีงานในมือ 500 ล้านบาท เตรียมรับรู้ครึ่งปีหลัง ขณะเดียวกัน
รอลุ้นผลประมูล 2.9 พันล้านบาท ต้นเดือนหน้า เล็งสรุปแผนหาพื้นที่ติดท่าเรือภายในปีนี้ รองรับโครงการ
ยักษ์ต้นปีหน้า

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Re: SRICHA

Posts by pak » Tue Sep 04, 2012 10:19 am

ศรีราชายันหุ้น 34 บาท ยังไม่แพง [ โพสต์ทูเดย์, 4 ก.ย. 55 ]

SRICHA มองราคาหุ้น 32-34 บาท พี/อี 10 เท่า เหมาะสม สะกิดนักลงทุน ธุรกิจอยู่ในช่วงรอยต่อ
บริษัทรองานใหญ่ข่าวดีปีหน้า

นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (SRICHA) เปิด
เผยถึงกรณีที่ราคาหุ้นได้ปรับขึ้นสูงต่อเนื่อง หลังเพิ่งจดทะเบียนเข้าตลาดหุ้นเพียง 2 เดือน ว่า เป็นเพราะ
นักลงทุนเข้าใจในธุรกิจมากขึ้น และผลประกอบการบริษัทในครึ่งปีแรกออกมาดี

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

User avatar
wanchaiid
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 205
Joined: Mon Jul 26, 2010 6:42 pm

Re: SRICHA

Posts by wanchaiid » Tue Sep 04, 2012 4:37 pm

บล.กสิกรไทย แนะนำ “ถือ” SRICHA โดยระบุว่า SRICHA (ถือ ปิด 35 พื้นฐาน 29 บาท -17.1%) แนะนำถือ โดยมี upside ของมูลค่าปัจจัยพื้นฐาน ราคาหุ้น SRICHA ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 43% จากวันที่ 8 ส.ค.ซึ่งเราออกรายงานปรับเพิ่มมูลค่าปัจจัยพื้นฐาน SRICHA จาก 21.50 บาทเป็น 29 บาท ซึ่งในรายงานดังกล่าว เรากล่าวถึงสมมติฐานที่ค่อนข้าง conservative (กำไรสุทธิใน 1H55 คิดเป็น 63% ของประมาณการทั้งปี) ทั้งนี้แม้ราคาหุ้น SRICHA ปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าปัจจัยพื้นฐานถึง 20% แต่เรายังคงแนะนำให้ถือหุ้น SRICHA เนื่องจาก
1. SRICHA อยู่ระหว่างยื่นซองประกวดราคาโครงการ รวมมูลค่าประมาณ 4.9 พันล้านบาท (โครงการในออสเตรเลีย UAE และไทย) ซึ่งบางโครงการจะประกาศชื่อผู้ชนะการประมูลใน 2H55 นอกจากนี้แผนเข้าร่วมการประมูลโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หลังบริษัทชนะประมูลการประมูลโครงการ Ambatovy มูลค่า 7.5 พันล้านบาทในปี 2551 รวมถึงการที่ SRICHA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการเข้าร่วมการประมูลโครงการที่มีขนาดใหญ่กว่าในอดีต หากมูลค่างานที่ประกาศสูงกว่า 4-5 พันลบ. จะเป็น upside ต่อมูลค่าปัจจัยพื้นฐาน
2. SRICHA จะขยายสู่งานประเภท modular ซึ่งมีอัตรากำไรที่ดีกว่างานปัจจุบัน โดยกำลังการผลิตจะอยู่ที่ขึ้นต่ำ 15,000 ตัน/ปี และสูงสุด 30,000 ตันต่อปี ซึ่งเรายังไม่รวมการประมูลงาน modular เข้ามาในประมาณการของเรา
3. tax refund มูลค่า 150 ลบ. คาดบันทึกใน 3Q55
ขณะที่ บล.เอเซีย พลัส แนะนำ “ขาย” โดยระบุว่า Backlog ปัจจุบันของ SRICHA เหลือเพียง 697 ล้านบาท. รอลุ้นงานประมูลใหม่ 3Q55 เดินหน้าลงทุนโรงงานติดท่าเรือ รองรับงาน Module ที่มีอัตราการเติบโตสูง แต่ราคาหุ้นเกินมูลค่าพื้นฐาน ปรับคำแนะนำลงจาก ถือ เป็น ขาย
http://www.kaohoon.com/online/45014/SRI ... refund.htm


Mulberry Alexa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 40
Joined: Mon Jul 12, 2010 11:35 am

Re: SRICHA

Posts by Mulberry Alexa » Sat Sep 29, 2012 10:56 pm

:o
wanchaiid wrote:บล.กสิกรไทย แนะนำ “ถือ” SRICHA โดยระบุว่า SRICHA (ถือ ปิด 35 พื้นฐาน 29 บาท -17.1%) แนะนำถือ โดยมี upside ของมูลค่าปัจจัยพื้นฐาน ราคาหุ้น SRICHA ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 43% จากวันที่ 8 ส.ค.ซึ่งเราออกรายงานปรับเพิ่มมูลค่าปัจจัยพื้นฐาน SRICHA จาก 21.50 บาทเป็น 29 บาท ซึ่งในรายงานดังกล่าว เรากล่าวถึงสมมติฐานที่ค่อนข้าง conservative (กำไรสุทธิใน 1H55 คิดเป็น 63% ของประมาณการทั้งปี) ทั้งนี้แม้ราคาหุ้น SRICHA ปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าปัจจัยพื้นฐานถึง 20% แต่เรายังคงแนะนำให้ถือหุ้น SRICHA เนื่องจาก
1. SRICHA อยู่ระหว่างยื่นซองประกวดราคาโครงการ รวมมูลค่าประมาณ 4.9 พันล้านบาท (โครงการในออสเตรเลีย UAE และไทย) ซึ่งบางโครงการจะประกาศชื่อผู้ชนะการประมูลใน 2H55 นอกจากนี้แผนเข้าร่วมการประมูลโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หลังบริษัทชนะประมูลการประมูลโครงการ Ambatovy มูลค่า 7.5 พันล้านบาทในปี 2551 รวมถึงการที่ SRICHA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการเข้าร่วมการประมูลโครงการที่มีขนาดใหญ่กว่าในอดีต หากมูลค่างานที่ประกาศสูงกว่า 4-5 พันลบ. จะเป็น upside ต่อมูลค่าปัจจัยพื้นฐาน
2. SRICHA จะขยายสู่งานประเภท modular ซึ่งมีอัตรากำไรที่ดีกว่างานปัจจุบัน โดยกำลังการผลิตจะอยู่ที่ขึ้นต่ำ 15,000 ตัน/ปี และสูงสุด 30,000 ตันต่อปี ซึ่งเรายังไม่รวมการประมูลงาน modular เข้ามาในประมาณการของเรา
3. tax refund มูลค่า 150 ลบ. คาดบันทึกใน 3Q55
ขณะที่ บล.เอเซีย พลัส แนะนำ “ขาย” โดยระบุว่า Backlog ปัจจุบันของ SRICHA เหลือเพียง 697 ล้านบาท. รอลุ้นงานประมูลใหม่ 3Q55 เดินหน้าลงทุนโรงงานติดท่าเรือ รองรับงาน Module ที่มีอัตราการเติบโตสูง แต่ราคาหุ้นเกินมูลค่าพื้นฐาน ปรับคำแนะนำลงจาก ถือ เป็น ขาย
http://www.kaohoon.com/online/45014/SRI ... refund.htm

การเติบโตของผลกำไรก็คือเจ้ามือที่ดีที่สุดในระยะยาว....

Post Reply