CPI

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
User avatar
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 4610
Joined: Tue Feb 04, 2003 7:58 pm

CPI บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

Posts by ครรชิต ไพศาล » Sun Jun 27, 2004 11:48 am

Image

Last edited by ครรชิต ไพศาล on Fri Sep 10, 2004 10:46 am, edited 1 time in total.
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN

User avatar
หมื่นรู้
Verified User
Posts: 3
Joined: Sat May 01, 2004 10:54 pm

Posts by หมื่นรู้ » Fri May 13, 2005 9:18 am

...................สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่ 1 ปี 2548 (F45-1)
......................บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

...............................................................สอบทาน
.........................................................(หน่วย : พันบาท)

.....................................................สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
............................................................ไตรมาสที่ 1

.........ปี..........................................2548....................2547

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ.....................(19,118)................84,722
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท).....(0.07)..................0.32

..ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
.........ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ
การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน
ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"
ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา )
กรรมการผู้จัดการ


Mr. Big
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1913
Joined: Mon Dec 15, 2003 9:00 am

Posts by Mr. Big » Thu Mar 16, 2006 3:03 pm

มีท่านไหนที่ตาม CPI  สามารถตอบได้ไหมครับว่าทำไม CNS มอง CPI ปี 2549 จะกำไร 120 ล้านบาท ฟื้นตัวจากปีที่ผ่านมาที่ขาดทุนราว 60 ล้านบาทครับ?? เกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจนี้ครับ เชื่อถือได้แค่ไหนครับ ว่าธุรกิจ ปาล์มจะฟื้นตัวปี 49?


User avatar
moo
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1150
Joined: Thu Jun 26, 2003 4:40 am

Posts by moo » Thu Mar 16, 2006 3:53 pm

เท่าที่รับทราบเลาๆ

จำได้ว่า  ลงทุนเครื่องจักรใหม่เมื่อปีที่แล้ว

แต่การผลิต ไม่ประสพความสำเร็จครับ

ไม่สามารถทำการผลิตได้ผลตามที่คาดไว้

กำลังเร่งแก้ไข  และคาดว่าจะได้รับผลเต็มที่ในปีนี้ครับส่วนเรื่องธุรกิจปาล์ม  ไม่แน่ใจ

รอฟังท่านผู้รู้มาสั่งสอนด้วยคนครับ :D

ถ้าคุณหัวเสีย คุณจะเสียหัว

User avatar
dr_norr
Verified User
Posts: 315
Joined: Sun Apr 11, 2004 1:35 pm

Posts by dr_norr » Sun Dec 10, 2006 9:59 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่2(F45-1)
                      บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

                                                         สอบทาน
                                สิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน                (หน่วย : พันบาท)

                                    ไตรมาสที่ 2          งวด 6 เดือน
             ปี                    2549        2548        2549       2548

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ               52,070      21,453        666      2,335
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)    0.19000     0.08000    0.00200    0.00900

 ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
      ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


 หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
               ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ
  การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน
  ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

                              ลงลายมือชื่อ _______________________
                                       ( นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา )
                                            กรรมการผู้จัดการ

แมงเม่าวันนี้ จะตัวใหญ่ขึ้นในวันหน้า

User avatar
dr_norr
Verified User
Posts: 315
Joined: Sun Apr 11, 2004 1:35 pm

Posts by dr_norr » Sun Dec 10, 2006 10:03 pm

ที่ 76/2549                              วันที่ 9 สิงหาคม 2549

เรื่อง      ขอชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2549
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงสาเหตุที่ผลการดำเนิน
งานไตรมาส 2 ปี 2549 เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

     ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2549 มีผลกำไร 52.07 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาส
2 ปี 2548 มีผลกำไร 21.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 143%
มาจากปัจจัยหลักดังนี้
     1.ปริมาณขายในไตรมาส 2 ปี 2549 สูงกว่าปีก่อน 81% จากส่วนของโครงการใหม่
ที่ผลิตได้ตามแผน ในขณะเดียวกัน ต้นทุนวัตถุดิบน้ำมันปาล์มดิบราคาลดลงจากปีก่อน
     2.ผลผลิตปาล์มสดในไตรมาส 2 ปี 2549 มีปริมาณมากกว่าปีก่อน 24% ทำให้การแข่ง
ขันแย่งซื้อ วัตถุดิบไม่รุนแรง
     3.ส่วนค่าใช้จ่ายการขนส่งเพิ่มขึ้นจากปริมาณขายและอัตราค่าขนส่งที่สูงกว่าปีก่อนจากการ
เพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดีเซล

ฐานะการเงินของบริษัทฯ ไตรมาส 2 ปี 2549
สินทรัพย์
     ณ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,789 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 461 ล้านบาท
หรือร้อยละ 19.80 เมื่อเทียบกับ ณ.สิ้นปี 2548 โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จากส่วนของสินค้า
คงเหลือเพิ่มขึ้น  278 ล้านบาท หรือร้อยละ 94 จากปริมาณคงเหลือที่สูงกว่าปีก่อน ลูกหนี้การค้า
เพิ่มขึ้น 90 ล้านบาท หรือร้อยละ 36 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 50 ล้านหรือ
ร้อยละ  83 สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น 53 ล้านบาท หรือร้อยละ 3

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
     ณ 30 มิถุนายน 2549 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 461 ล้านบาท คิดเป็น 40 % ส่วนใหญ่เป็น
เงินกู้ระยะยาวจากโครงการใหม่ และ ใช้ในสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นส่วนของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ
มีจำนวน 1,173 ล้านบาท  ลดลงจำนวน 0.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.03 เมื่อเทียบกับส่วน
ของผู้ถือหุ้น 1,173 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2548 จากผลกำไรสะสม 2 ไตรมาส 0.67ล้านบาท
เพิ่มทุน  8.75 ล้านบาท  และจ่ายปันผล จำนวน  9.8 ล้านบาท

           จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                               ขอแสดงความนับถือ


                                          (นายประสิทธิ์ ไพฑูรย์เจริญลาภ)
                                            ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

แมงเม่าวันนี้ จะตัวใหญ่ขึ้นในวันหน้า

User avatar
dr_norr
Verified User
Posts: 315
Joined: Sun Apr 11, 2004 1:35 pm

Posts by dr_norr » Sun Dec 10, 2006 10:04 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่3(F45-1)
                      บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)


                                      สอบทาน
                                สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน      (หน่วย : พันบาท)
                                     ไตรมาสที่ 3              งวด 9 เดือน

          ปี                    2549        2548        2549        2548

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                (4,728)     6,534      (4,062)      8,869
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)    (0.02000)   0.02000    (0.01000)    0.03000


 ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
      ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


 หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
               ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ
  การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน
  ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"


                              ลงลายมือชื่อ _______________________
                                        ( นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา )
                                             กรรมการผู้จัดการ

แมงเม่าวันนี้ จะตัวใหญ่ขึ้นในวันหน้า

User avatar
dr_norr
Verified User
Posts: 315
Joined: Sun Apr 11, 2004 1:35 pm

Posts by dr_norr » Sun Dec 10, 2006 10:06 pm

ที่ 87/2549                        วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง      ขอชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2549

เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงสาเหตุที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2549
เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
     ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2549 มีผลขาดทุน 4.73 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาส 3 ปี 2548 มีผล กำไร
6.53 ล้านบาท ลดลง 11.26 ล้านบาท มาจากปัจจัยหลักดังนี้
     1.      ปริมาณขายในไตรมาส 3 ปี 2549 สูงกว่า ปีก่อน จากส่วนของโครงการใหม่
ในขณะที่มีการแข่งขัน ด้านราคาขาย จากสภาวะที่ปริมาณสต๊อกน้ำมันในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์สูง
และจากการชะลอตัวของผู้ซื้อ ทำให้อัตรา กำไรขั้นต้นลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน
     2.      การเพิ่มขึ้นของค่าพลังงานอันเนื่องจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น
     3.      การเพิ่มขึ้นของค่าขนส่ง จากปริมาณขาย และอัตราค่าขนส่งที่สูงขึ้น

ฐานะการเงินของบริษัทฯ ไตรมาส 3 ปี 2549

สินทรัพย์
     ณ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,734 ล้าน บาท เพิ่มขึ้น 406 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.44
เมื่อเทียบกับ ณ.สิ้นปี 2548 โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จากส่วนของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น  266 ล้านบาท หรือร้อยละ
90 จากปริมาณคงเหลือที่สูงกว่าปีก่อน ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 83 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 เงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 10 ล้านหรือร้อยละ  16 สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น 59 ล้านบาทหรือร้อยละ 4

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
     ณ 30 กันยายน 2549 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 411 ล้านบาท คิดเป็น 36 % ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ระยะยาวจาก
โครงการใหม่ และใช้ในสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวน 1,168 ล้านบาท ลดลงจำนวน 5
ล้านบาท หรือร้อยละ 0.44 เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น 1,173 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2548 จากผลขาดทุนสะสม 3
ไตรมาส  4.06 ล้านบาท เพิ่มทุน  8.75 ล้านบาท  และจ่ายปันผล จำนวน  9.8 ล้านบาท

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                       ขอแสดงความนับถือ

                                  (นายประสิทธิ์ ไพฑูรย์เจริญลาภ)
                         ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

แมงเม่าวันนี้ จะตัวใหญ่ขึ้นในวันหน้า

User avatar
dr_norr
Verified User
Posts: 315
Joined: Sun Apr 11, 2004 1:35 pm

Posts by dr_norr » Sun Dec 10, 2006 10:07 pm

จากภาพ : ชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ CPI


CPI หรือ ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จับกระแสความนิยมใช้พลังงานทดแทน เตรียมรุกตลาด ทั้งในส่วนของน้ำมันปาล์มดีเซล และไบโอดีเซล พร้อมปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ทั้งหมด ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ CPI เปิดดำเนินกิจกรรมมาแล้วกว่า 26 ปี โดยเริ่มต้นจากภาคเกษตรกรรม ด้วยการทำสวนปาล์มก่อนขยายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ด้วยการสร้างโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ โรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ และน้ำมันปาล์มโอเลอิน ภายใต้แบรนด์ CPI สำหรับทำตลาดในภาคอุตสาหกรรม และ แบรนด์ ลีลา สำหรับทำตลาดในภาคผู้บริโภคครัวเรือนทั่วไป โดยเน้นทำตลาดเฉพาะในภาคใต้ เป็นหลัก มีผลประกอบการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ปีละประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2549 นี้ได้เพิ่มกำลังการผลิตใหม่จากเดิม 350 ตัน / วัน มาเป็น 650 ตัน / วัน ทำให้ CPI สามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมผู้ผลิตน้ำมันปาล์ม และมีผลประกอบการแบบก้าวกระโดดเป็นครั้งแรก

ปัจจุบัน CPI มีความสนใจในธุรกิจกลุ่มพลังงานทดแทน เนื่องจาก CPI เล็งเห็นว่าทางบริษัทฯ มีวัตถุดิบที่เหมาะสมต่อการนำไปผลิตเป็น ไบโอดีเซล และ ปาล์มดีเซล ซึ่งการเพิ่มกำลังการผลิตอีกเท่าตัวในปีนี้ทำให้ CPI มีข้อได้เปรียบกว่าผู้ผลิตรายอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพราะจะมีกำลังการผลิตอย่างเพียงพอ ที่สามารถรองรับความต้องการ ทั้งในส่วนของครัวเรือน และอุตสาหกรรม นอกจากนี้ CPI ยังมีความได้เปรียบเป็นอย่างสูง เนื่องจากเติบโตมาจากภาคเกษตรกรรม ด้วยการปลูกสวนปาล์มเอง โดยมีสวนปาล์มเป็นของตนเองกว่า 20,000 ไร่ มีพันธุ์ปาล์มที่พร้อมให้ผลผลิตกว่า 500,000 ต้น ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันมีลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำมันปาล์ม ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจบริการขนส่งทุกประเภท ก็มีความสนใจสั่งซื้อน้ำมันปาล์มของ CPI เพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนในธุรกิจของตนเองในอีกทางเลือกหนึ่ง นายชูศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ CPI อยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ แบรนด์ ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ ที่จะมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในปีหน้า เริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ หรือ โลโก้ ของ CPI ซึ่งเป็นคอร์ปอเรตแบรนด์ ใหม่ การปรับเปลี่ยนเอกสารทั้งภายใน และภายนอกทุกชนิดของบริษัทใหม่ แบบฟอร์มของชุดพนักงานใหม่ การเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรใหม่ ให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้น การเพิ่มบริการเสริมพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่หน้างาน ตลอดจนสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทุกชนิด ที่จะมีการจัดทำอย่างต่อเนื่องในปีหน้า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเข้าสู่กลุ่มลูกค้าผู้บริโภคทั่วประเทศ ให้มากยิ่งขึ้น


เกี่ยวกับ CPI : CPI หรือ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด ( มหาชน ) เป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันปาล์มแบบครบวงจรแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2522 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้านบาท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2536 พร้อมกับเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 210 ล้านบาท ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการยอมรับ และรับประกันคุณภาพจากสถาบันต่างๆมากมาย ทั้งภายในและต่างประเทศ


สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่ คุณยอดยิ่ง แสนยากุล
บริษัท นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2956-5276 โทรสาร 0-2956-5275
E-mail : pr@newsperfect.co.th

แมงเม่าวันนี้ จะตัวใหญ่ขึ้นในวันหน้า

User avatar
dr_norr
Verified User
Posts: 315
Joined: Sun Apr 11, 2004 1:35 pm

Posts by dr_norr » Sun Dec 10, 2006 10:18 pm

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ปีที่ 30 ฉบับที่ 3848 (3048)

โฉมใหม่ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ปรับแบรนด์"ลีลา"หันจับตลาดผู้บริโภค

บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ CPI มิใช่บริษัทหน้าใหม่ในวงการอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม แต่เป็นบริษัทที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการนี้มาถึง 27 ปี โดยเริ่มต้นธุรกิจจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่รับซื้อผลปาล์มสดจากทั้งบริษัทในเครือคือบริษัทรุ่งเรืองปาล์มออยล์ กับบริษัทปะทิวการเพาะปลูก มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันรวมกันกว่า 20,000 ไร่ รวมไปถึงการรับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรชาวสวนปาล์มทั่วไป

ต่อจากนั้นมาเกือบ 14 ปี บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มได้ก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันปาล์มดิบพร้อมกับตัดสินใจนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแรกในกลุ่มอุตสาห กรรมน้ำมันปาล์ม รองรับการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่การทำสวนปาล์ม-โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ-โรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ไปจนกระทั่งถึงผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่ได้จากการสกัดและกลั่นน้ำมันปาล์ม

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการผู้จัดการ บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า CPI กำลังขยายกำลังการผลิตในส่วนของโรงกลั่นน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่มีโรงสกัดน้ำมันปาล์มกำลังผลิต 60 ตัน/ชั่วโมง, โรงกลั่นน้ำมันปาล์มกำลังผลิต 350 ตัน/วัน, โรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ และโรงสกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์ม

"จากเดิมที่เรามีอยู่ 4 plant ก็ขยายเพิ่มขึ้นเป็น 5 plant ในส่วนของโรงกลั่นน้ำมันปาล์มดิบ หรือเพิ่มกำลังผลิตเป็น 650 ตัน/วัน ใช้เงินลงทุนติดตั้งเครื่องจักรใหม่ทำส่วนขยายเพิ่มไปประมาณ 550 ล้านบาท การขยายกำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้ก็เพื่อรองรับการทำตลาดน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ใน ปีหน้าด้วย" นายชูศักดิ์กล่าว

อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่า บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มมีฐานการตลาดที่เข้มแข็งมากในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจำหน่ายน้ำมันปาล์มโอเลอินให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีสัดส่วนการจำหน่ายถึงร้อยละ 70 ขณะที่ร้อยละ 30 จำหน่ายให้กับผู้บริโภคเป็นการทั่วไป

โดยการทำตลาดน้ำมันปาล์มที่ใช้ในอุตสาหกรรมนั้น CPI มีจุดแข็งอยู่ตรงที่วัตถุดิบ (ปาล์มสด) จากการมีสวนปาล์มเป็นของตัวเอง มีลูกค้าที่ทำธุรกิจร่วมกันมากกว่า 20 ปี ระบบการขนส่งตรงเวลา และเครื่องจักรในการผลิตที่ทันสมัย มีการนำเข้าจากประเทศเบลเยียมที่เรียกว่าระบบไอซ์ คอนเดนซิ่ง ทำให้การกลั่นน้ำมันปาล์มมีความบริสุทธิ์มากขึ้น

แต่นั่นยังไม่ตอบโจทย์ที่ว่า จะขยายการตลาดน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์สู่ผู้บริโภคให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไร จากปัจจุบันที่ CPI มี แบรนด์น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์อยู่ 3 แบรนด์ คือรีโอ ลีลา และ ปาริชาต

นายธวัชชัย โฉมวรรณ์ ผู้จัดการตลาด บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม กล่าวว่า น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ตรา "ปาริชาต" นั้น จะจำหน่ายเป็นบรรจุปี๊บขนาด 18 ลิตร ไม่มีขนาดบรรจุขวด ในขณะที่ "ลีลา" มีจำหน่ายทั้งบรรจุขวด (ขนาด 1 ลิตร 0.5 ลิตร 0.25 ลิตร) กับขนาดบรรจุปี๊บ (ขนาด 13.75 ลิตร 18 ลิตร) ด้วย ส่วน "รีโอ" นั้น จำหน่ายแบบบรรจุขวดอย่างเดียว (ขนาด 1 ลิตร 0.5 ลิตร และ 0.25 ลิตร)

"การทำตลาดที่ผ่านมา เราขายส่งลีลาให้กับเอเย่นต์ ต่อจากนั้น เอเย่นต์ก็จะไปวางจำหน่ายปลีก ส่วนลีโอนั้นเราให้ซีพี คอมซูมเมอร์ เป็นผู้จัดจำหน่าย ซึ่งตรงนี้ใช้กลยุทธ์ขายพ่วงไปกับ สินค้าในกลุ่มที่ซีพี คอมซูมเมอร์ ที่เขาจัดจำหน่ายอยู่แล้ว ณะนี้เราต้องการขยายการทำตลาดในส่วนของน้ำมันปาล์ม ให้กับผู้บริโภคทั่วไป เราไม่กังวลในส่วนของน้ำมันปาล์มที่ขายให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งเราเป็นผู้นำตลาดในส่วนนี้อยู่แล้ว" นายธวัชชัยกล่าว

เพื่อให้แผนการตลาดในการนำน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ตรา "ลีลา" ถึงมือผู้บริโภค CPI ได้ปรับขนาดบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างความแตกต่างกับบรรจุภัณฑ์ของคู่แข่ง ด้วยการออก "ลีลา" ประเภทถุงขนาดบรรจุ 18 ลิตร จากความเชื่อที่ว่า "ถุง" จะช่วยเซฟต้นทุนการผลิตและสะดวกกับผู้บริโภคในการซื้อหามากกว่าการบรรจุแบบ "ปี๊บ" 18 ลิตร

พร้อมกันนั้นบริษัทยังรีแบรนดิ้งใหม่ ทั้งตัว โลโก้ CPI กับแบรนด์ลีลา ด้วยการปรับโฉมรูปลักษณ์ดูทันสมัย ภายใต้สโลแกนที่ว่า "ลีลา ผัดยอด...ทอดเยี่ยม" แถมเสริมด้วยข้อความ "อุดมคุณค่าวิตามิน E" เข้าไปด้วย

ทั้งหมดนี้ทางผู้บริหาร CPI เชื่อว่าจะสามารถนำพาน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ด้วยการใช้ "ลีลา โฉมใหม่" เป็นหัวหอกในการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในสัดส่วนของผู้บริโภคไปสู่ส่วนกลางและภูมิภาคอื่น นอกเหนือไปจากภาคใต้ที่บริษัทมั่นใจว่า สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้ถึงร้อยละ 50 อยู่แล้ว

แมงเม่าวันนี้ จะตัวใหญ่ขึ้นในวันหน้า

User avatar
dr_norr
Verified User
Posts: 315
Joined: Sun Apr 11, 2004 1:35 pm

Posts by dr_norr » Sun Dec 10, 2006 10:24 pm

kelive 13 nov 06

ไตรมาส 3 แย่กว่าคาด ขาดทุน 4.7 ล้านบาท

ไตรมาส 3 แย่กว่าที่คาดไว้
CPI ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ต่ำกว่าที่เราคาดไว้ และแย่กว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียว โดยขาดทุน 4.7 ล้านบาท จากปีก่อนมีกำไร 6.5 ล้านบาท และไตรมาสก่อนมีกำไรถึง 52 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศมีสูงทำให้การแข่งขันด้านราคาขาย ต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เช่น ค่าขนส่ง และ ค่าพลังงาน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเป็น 11% จาก 14% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 17% ในไตรมาสก่อน

รวมงวด 9 เดือน ยังขาดทุน 4.1 ล้านบาท
รวมงวด 9 เดือน CPI มียอดขายเติบโต 60% yoy เป็น 2,430 ล้านบาท แต่บริษัทไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย ทำให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นถึง 63% yoy เป็น 2,153 ล้านบาท อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก็เพิ่มขึ้นถึง 31.6% yoy เป็น 242 ล้านบาท ประกอบกับการกู้เงินมาขยายโรงงานใหม่ทำให้มีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้น จึงทำให้เกิดผลการดำเนินงานขาดทุนรวม 4.1 ล้านบาท

ปัญหาการควบคุมค่าใช้จ่ายยังน่ากังวล
คงประมาณกำไรสุทธิปี 2549 ที่ 49 ล้านบาท แนวโน้มปีหน้าเราคาดว่าทั้งอุตสาหกรรมยังไปได้ดี จึงคาดว่าบริษัทจะสามารถทำยอดขายให้เติบโตได้ โดยโรงงานใหม่เริ่มเดินเครื่องได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังมีความกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เพิ่งสูงขึ้นแต่บริษัทยังควบคุมได้ไม่ดีพอ เราประมาณการกำไรสุทธิปี 50 ที่ 112 ล้านบาท (EPS 0.41 บาท/หุ้น)

ผลประกอบการน่าผิดหวัง ปรับลดคำแนะนำเป็น ขาย
จากผลประกอบการที่ออกมาน่าผิดหวังเมื่อเทียบกับหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่าง UVAN, LST และ UPOIC ซึ่งต่างมีกำไร อีกทั้งราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายเกินกว่ามูลค่าเหมาะสมของเราที่ 3.90 บาท ดังนั้นเราจึงปรับลดคำแนะนำเป็น ขาย สำหรับ CPI

แมงเม่าวันนี้ จะตัวใหญ่ขึ้นในวันหน้า

User avatar
dr_norr
Verified User
Posts: 315
Joined: Sun Apr 11, 2004 1:35 pm

Posts by dr_norr » Sun Dec 10, 2006 10:26 pm

หัวข้อข่าว : CPI ผุดโรงงานไบโอดีเซล +ต่อยอดน้ำมันพืชเสริมความต้องการดึงบ.น้ำมันร่วมทุน 500 ล้าน  
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ 19/10/2549


CPI ผุดโรงงานไบโอดีเซล +ต่อยอดน้ำมันพืชเสริมความต้องการดึงบ.น้ำมันร่วมทุน 500 ล้าน

ซีพีไอ ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ เตรียมรุกตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซล มูลค่ากว่า 500 ล้านบาทในจ.ชุมพร พร้อมลงทุนเปิดปั๊มขายไปด้วย หลังประเมินยอดการใช้ไบโอดีเซลพุ่งปีละ 40 % และเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางแทนที่จะส่งวัตถุดิบให้โรงงานอื่นไปผลิต โดยดึงบริษัทน้ำมันที่จำหน่ายไบโอดีเซลอยู่แล้วเข้าร่วมด้วย

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน) หรือซีพีไอ ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มเพื่ออุตสาหกรรมและเพื่อบริโภคภายใต้ตรารีโอ ลีลา และปาริชาด เปิดเผยกับ"ฐานเศรษฐกิจ"ว่า ขณะนี้บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อมาศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซล บี 100 ขนาดกำลังการผลิต 3 แสนลิตรต่อวัน โดยจะใช้เงินลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท โดยกำลังพิจารณาว่าจะตั้งอยู่บริเวณโรงงานเดิมที่ผลิตน้ำมันพืชในตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร หรือพื้นที่ใหม่ในจังหวัดชุมพร

เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน เพราะหากตั้งในบริเวณโรงงานเดิมที่มีที่ดินอยู่แล้ว จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่งวัตถุดิบ แต่มีข้อเสียที่จะขยายธุรกิจในการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลให้กับยานยนต์ เมื่อเทียบกับพื้นที่ใหม่ที่จะทำเลดีกว่า ที่สามารถตั้งสถานบริการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลที่โรงงานผลิตได้ด้วย แต่ข้อเสียอาจจะทำให้ต้นทุนการลงทุนสูงขึ้นประมาณ 10-15 % ซึ่งหากผลการศึกษาแล้วเสร็จคาดว่าในปีหน้าจะเริ่มการก่อสร้างได้และเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2551 โดยการลงทุนครั้งนี้ บริษัทจะเปิดกว้างให้ผู้สนใจที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมน้ำมันที่มีตลาดรองรับเพื่อนำไบโอดีเซลไปจำหน่ายเข้าร่วมลงทุนด้วย ซึ่งหากผลการศึกษาแล้วเสร็จคาดว่าจะเริ่มเจรจากับบริษัทน้ำมันต่างๆ ที่จำหน่ายไบโอดีเซลอยู่ในขณะนี้

ส่วนวัตถุดิบที่นำมาใช้นั้น เนื่องจากบริษัทเป็นโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ที่นำปาล์มดิบที่บริษัทปลูกเองจำนวน 20,000 ไร่ และรับซื้อจากผู้ปลูกรายใหญ่ รวมทั้งเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงนำมาผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ด้วยกำลังการผลิต 650 ตันต่อวัน หรือประมาณวันละ 720,000 ลิตร แต่ปัจจุบันผลิตได้เพียง 75 % ของกำลังการผลิต ทำให้มีผลพลอยได้ สเตีรรีนที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล บี 100 ได้ จากปัจจุบันที่บริษัทต้องจำหน่ายในส่วนนี้ให้กับโรงงานผลิตไบโอดีเซลไปประมาณ 35,000 ตันต่อปี( 1 แสนลิตร เท่ากับ 90 ตัน) ซึ่งหากทำการผลิตที่เต็มกำลังการผลิตได้ในปี 2551 จะทำให้มีวัตถุดิบป้อนโรงงานไบโอดีเซลได้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับการตัดสินใจขยายธุรกิจไบโอดีเซลนี้ เนื่องจากความต้องการใช้ไบโอดีเซลมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยปีที่ผ่านมาเติบโตถึง 40 % และยังเห็นได้จากยอดการใช้น้ำมันพืชมีอัตราการเติบโตค่อนข้างมาก โดยเมื่อปีที่แล้วมีการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 7 % แต่เมื่อรวมยอดในการนำไปใช้ผลิตไบโอดีเซลแล้วมีอัตราเติบโตถึง 15 % หรือมียอดการใช้น้ำมันพืชรวมอยู่ที่ 8 แสนตันต่อปี และปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 9 แสนตันต่อปี ประกอบกับเป็นการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลตามนโยบายของรัฐบาลด้วย และที่สำคัญเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท เนื่องจากกำไรที่ได้จากการจำหน่ายไบดีเซลจะสูงกว่าการจำหน่ายน้ำมันพืชถึง 10 %

นายชูศักดิ์ กล่าวอีกว่า ส่วนผลประกอบการของบริษัทจากการจำหน่ายน้ำมันพืชในปีที่ผ่านมามีรายได้ได้ประมาณ 2,200 ล้านบาท โดยมีปีนี้คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายกำลังการผลิตมาเป็น 75 % ของกำลังการผลิตติดตั้ง 650 ตันต่อวัน หรือยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 40-50 % ขณะที่ปีหน้าคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้นที่เป็นผลจากการขยายกำลังการผลิตขึ้นไปที่ 85-90 % ของกำลังการผลิต 650 ตันต่อวัน ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดน้ำมันพืชอยู่ในอันดับ 3 หรือประมาณ 18-19 % จากตลาดรวมที่มีมูลค่าประมาณ 14,400 ล้านบาท ทั้งนี้ หากการตั้งโรงงานไบโอดีเซลแล้วเสร็จจะทำให้สัดส่วนรายได้ของบริษัทมาจากโรงงานไบโอดีเซลครึ่งหนึ่งโดยปัจจุบันราคาน้ำมันพืชอุตสาหกรรมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 18-21 บาท ต่ำกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนื่องจากผลการผลิตปาล์มดิบออกมาเป็นจำนวน

แมงเม่าวันนี้ จะตัวใหญ่ขึ้นในวันหน้า

chartchai madman
Verified User
Posts: 7514
Joined: Fri Feb 23, 2007 9:20 pm

news15/08/07

Posts by chartchai madman » Wed Aug 15, 2007 9:53 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่2(F45-1)
                      บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)


                                                         สอบทาน
                                                     (หน่วย : พันบาท)

                                            สิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน
                                    ไตรมาสที่ 2          งวด 6 เดือน
             ปี                    2550        2549        2550        2549

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              5,885        52,070     (17,697)     666
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)    0.02          0.19       (0.063)    0.002

  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
      ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


icque
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 470
Joined: Wed Oct 10, 2007 10:35 pm

Posts by icque » Thu Jan 10, 2008 11:08 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่3(F45-1)
                     บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

                                                         สอบทาน
                                                     (หน่วย : พันบาท)
                                            สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน
                                    ไตรมาสที่ 3              งวด 9 เดือน
             ปี                    2550        2549       2550     2549

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              (16,946)    (4,728)   (34,643)   (4,062)
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)     (0.06)     (0.02)     (0.12)    (0.01)

 ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
      ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


 หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
               ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ
  การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน
  ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"                              ลงลายมือชื่อ _______________________
                                         ( นายการุญ นันทิลีพงศ์)
                                            กรรมการผู้จัดการ


icque
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 470
Joined: Wed Oct 10, 2007 10:35 pm

Posts by icque » Thu Jan 10, 2008 11:09 pm

ที่ 97/2550                                          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง      ขอชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2550
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงสาเหตุที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2550
เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

     ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2550 มีผลขาดทุน 16.95 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาส 3 ปี 2549 มีผลขาดทุน
4.73 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 12.22 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 258 % มาจากปัจจัยหลักดังนี้
     1.      อัตราต้นทุนขายที่สูงขึ้นกว่าราคาขาย จากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  และจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกว่าปีก่อน    
     2.      ปริมาณขายที่ลดลงกว่าปีก่อน  ทำให้กำไรขั้นต้นลดลง จากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน  

ฐานะการเงินของบริษัทฯ ไตรมาส 3 ปี 2550

สินทรัพย์
ณ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 2,831 ล้าน บาท เพิ่มขึ้น 114 ล้านบาท หรือร้อยละ 4เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2549
โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจากส่วนของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น  202 ล้านบาทหรือร้อยละ 44 จากมูลค่าคงเหลือที่สูงขึ้น
ลูกหนี้การค้าลดลง 110 ล้านบาท หรือร้อยละ 26 ส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 16 ล้านบาทหรือร้อยละ 24  
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น  7 ล้านบาทหรือร้อยละ 1

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ 30 กันยายน 2550 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 149 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 โดยส่วนของเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น 133 ล้านบาท        
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวน  1,138  ล้านบาท ลดลงจำนวน 36  ล้านบาท
หรือร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น 1,174  ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2549 จากผลขาดทุนสะสม 3 ไตรมาส และ
จ่ายปันผล 1.08 ล้านบาท

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                    ขอแสดงความนับถือ


                                    (นายประสิทธิ์ ไพฑูรย์เจริญลาภ)
                                    ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน


icque
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 470
Joined: Wed Oct 10, 2007 10:35 pm

Posts by icque » Thu Jan 10, 2008 11:09 pm

ที่ 103/2550                  วันที่  9 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง      ขอแจ้งมติกรรมการ

เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550  มีมติให้ตั้ง บริษัท ซีพีไอ
ไบโอดีเซล จำกัด  เพื่อดำเนินธุรกิจไบโอดีเซล  ซึ่งใช้น้ำมันปาล์มเป็นวัตถุดิบในการผลิต  
มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ                       ขอแสดงความนับถือ


icque
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 470
Joined: Wed Oct 10, 2007 10:35 pm

Posts by icque » Sat Jan 12, 2008 12:04 am

อธิบดีกรมการค้าภายใน เผย ที่ประชุมแก้ปัญหาน้ำมันพืชขาดแคลน มีมติให้ อคส.นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน เบรคการขึ้นราคาน้ำมันปาล์มและถั่วเหลือง


นายยรรยง พวงราช อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวภายหลังหารือร่วมกับสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม สมาคมสกัดน้ำมันถั่วเหลือง และกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันพืชและน้ำมันปาล์ม เพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำมันพืชและน้ำมันถั่วเหลืองขาดแคลน ว่า ขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 37 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่มาเลเซียและอินโดนีเซียเฉลี่ยอยู่ที่ 32 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจเช็คสตอกปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ ความต้องการใช้ในปัจจุบันอยู่ที่ 150,000-160,000 ตันต่อเดือน แต่ขณะนี้สตอกน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 98,000 ตัน ทำให้ที่ประชุมเห็นชอบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้มีผลผลิตเพียงพอ โดยผ่านองค์การคลังสินค้า (อคส.) ซึ่งจะนำผลการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนำเข้าน้ำมันปาล์มสัปดาห์หน้า และคาดว่าหลังคณะกรรมการฯ อนุมัติ ก็จะให้มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 ครั้ง ๆ ละ 20,000 ตัน เพื่อให้เพียงพอต่อการผลิต แต่หากหลังจากนี้สถานการณ์เริ่มกลับมาดีขึ้นสัดส่วนการนำเข้าเฉลี่ยต่อครั้งอาจไม่จำเป็นอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การอนุมัติให้นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบครั้งนี้ น่าจะทำให้การผลิตน้ำมันพืชและน้ำมันถั่วเหลืองกลับมาปกติภายในปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมนี้ จึงขอวิงวอนประชาชนอย่ากักตุน กรมฯ จะส่งทีมเร่งออกสำรวจตรวจสอบโรงงานผลิตและสกัดน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์ม เพื่อให้ได้รับทราบสตอกแท้จริงว่ามีมากน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์ต้นทุนโดยเฉพาะน้ำมันปาล์มและน้ำมันถั่วเหลืองจะมีต้นทุนสูง กรมฯ ได้อนุมัติให้น้ำมันถั่วเหลืองขนาด 1 ลิตร 45.50 บาท และน้ำมันพืช 43.50 บาท และมีข่าวว่าจะอนุมัติให้ปรับราคา เพื่อให้เท่าต้นทุนที่สูงอีกไม่ต่ำกว่า 5.50 บาทต่อขวด แบ่งเป็นการปรับทันที 3 บาท ที่เหลือปรับระยะต่อไป ดังนั้น กรมฯ อาจจำเป็นต้องใช้ระบบกลไกตลาดโดยจะรอดูการอนุมัติให้มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบระยะหนึ่งก่อนว่า จะทำให้สถานการณ์น้ำมันปาล์มและถั่วเหลืองอยู่ในภาวะปกติหรือไม่ จึงไม่มีการอนุมัติให้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 บาท ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องจำหน่ายราคาเดิมไปก่อน และขอเตือนทางห้างและผู้ค้าปลีกค้าส่งอย่ากักตุนโดยเด็ดขาด หากตรวจพบเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมาย่าด้วยราคาสินรค้าและบริการ มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเมื่อสถานการณ์ปกติราคาจำหน่ายน้ำมันพืชและน้ำมันถั่วเหลืองควรจะลดลงตามต้นทุนด้วย


ssaran
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 342
Joined: Sat Mar 25, 2006 2:20 pm

Posts by ssaran » Sat Mar 29, 2008 6:11 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
                    บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

                                              ตรวจสอบ
                                            (หน่วย : พันบาท)
                                           สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
                                               งวด 1 ปี
              ปี                            2550           2549

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    30,579              0
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)           0.109           0.00


 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                                งวด 1 ปี
              ปี                            2550            2549

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    31,151           1,250
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)           0.111           0.004

 ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
     ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


 หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
               ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

      "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
       จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
       ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"                              ลงลายมือชื่อ _______________________
                                         ( นายการุญ นันทิลีพงศ์ )
                                            กรรมการผู้จัดการ

margin of safety

ssaran
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 342
Joined: Sat Mar 25, 2006 2:20 pm

Posts by ssaran » Sat Mar 29, 2008 6:13 pm

เรื่อง      ขอชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2550

เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงสาเหตุที่ผลการดำเนินงานปี 2550
เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 เปรียบเทียบกับปี 2549
     ผลการดำเนินงานในปี 2550 มีผลกำไร 30.58 ล้านบาท ขณะที่ปี 2549 มีผลกำไร 1.25 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 29.33 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 2,346 % มาจากปัจจัยหลักดังนี้
     1.      กำไรขั้นต้นสูงขึ้นจากราคาขายที่สูงกว่าปีก่อน    
     2.      การลดลงของค่าพลังงานอันเนื่องจากบริหารต้นทุนพลังงานได้ดีขึ้น
     3.      การลดลงของค่าขนส่งเนื่องจากการส่งออกลดลง

ฐานะการเงินของบริษัทฯ ปี 2550
สินทรัพย์
     ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,473 ล้าน บาท ลดลง 245 ล้านบาท หรือร้อยละ 9  
เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2549 โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จากส่วนของสินค้าคงเหลือลดลง  216 ล้านบาท หรือร้อยละ  
47 จากปริมาณคงเหลือที่ต่ำกว่าปีก่อน ลูกหนี้การค้าลดลง 51 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 ส่วนเงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 13 ล้านหรือร้อยละ  20  สินทรัพย์ถาวรลดลง 5 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.30

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
     ณ 31 ธันวาคม  2550 หนี้สินรวมลดลง 274 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18  โดยเป็นส่วนของเงินกู้ระยะ
สั้นลดลง 196 ล้านบาท   และส่วนของเงินกู้ระยะยาวลดลง 77 ล้านบาท    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
มีจำนวน 1,203 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจำนวน  29.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น 1,173  
ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2549  จากผลกำไร สุทธิปี 2550  จำนวน 30.58 ล้านบาท  และจ่ายปันผลจำนวน  1.08 ล้านบาท

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                   ขอแสดงความนับถือ


                               (นายประสิทธิ์ ไพฑูรย์เจริญลาภ)
                              ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี

margin of safety

ssaran
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 342
Joined: Sat Mar 25, 2006 2:20 pm

Posts by ssaran » Sat Mar 29, 2008 6:13 pm

เรื่อง      แจ้งวันประชุมผู้ถือหุ้นและการจ่ายปันผล

เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติดังนี้
     1.      มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2550  
เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 280,289,020 หุ้น เป็นเงิน 28,028,902 บาท โดยได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้ 0.094 บาท ไม่ได้รับยกเว้นภาษี 0.006 บาท
     2.      มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ
           1.      นายชูศักดิ์      ปรัชญางค์ปรีชา
           2.      นายถกล      ถวิลเติมทรัพย์
           3.      นายการุญ      นันทิลีพงศ์
           4.      นายกิตติ      ฉัตรเลขวนิช
     3.      กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
           1.      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550
           2.      รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2550
           3.      พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2550
           4.      พิจารณาเกี่ยวกับเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2550
           5.      พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
           6.      พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
           7.      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
           8.      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
     4.      โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น.
เพื่อสิทธิในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 และรับเงินปันผล

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                               ขอแสดงความนับถือ


                                            (นายการุญ   นันทิลีพงศ์)
                                                กรรมการผู้จัดการ

margin of safety

User avatar
denchai
Verified User
Posts: 72
Joined: Wed Apr 09, 2008 7:49 pm

Posts by denchai » Sun Apr 20, 2008 12:51 pm

เมื่อวันศุกร์ที่18เม.ษ. CPI ปิดที่ 5.20


investor1001
Verified User
Posts: 21
Joined: Tue Jul 24, 2007 7:29 pm

CPI: ทรีนีตี้ แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 5.50 บาท/ห

Posts by investor1001 » Sat Apr 26, 2008 12:45 pm

CPI: ทรีนีตี้ แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 5.50 บาท/หุ้น
Source - Trinity Securities Co.,Ltd. (Th/Eng)

Wednesday, April 23, 2008  14:51
5163 XTHAI XECON XCORP XFINSEC XFINMKT XCOMMENT XFF CPI V%COMMENT P%TNIS

บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม  (CPI) - ซื้อ

คำแนะนำ                  ซื้อ
ราคาปิด / ราคาเป้าหมาย     5.4 / 5.50 (+2%)
Median Consensus         n/a
หมวดอุตสาหกรรม            ธุรกิจการเกษตร

CPI พลิกประวัติศาสตร์จากขาดทุนเป็นกำไรในไตรมาส1/51 นี้

         คาดกำไรไตรมาส 1/51 โตถึง 254%YoY พลิกจากขาดทุนเป็นกำไร
         หลังจากแนวโน้มธุรกิจผลิตน้ำมันปาล์มมีความผันผวนมากใน1Q50 CPI รายงานกำไรใน 1Q50 มีผลขาดทุน 24 ล้านบาท แต่เรา
คาดว่า CPI จะกลับพลิกมีกำไรสุทธิใน 1Q51 ถึง 36 ล้านบาท (ซึ่งปกติแล้วในช่วงไตรมาส 1 ของทุกปี ผลประกอบการจะขาดทุน) ทั้งนี้เป็นผล
มาจาก1.ผลผลิตของสวนปาล์มดีขึ้นใน 1Q51 เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี50 ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบลดลง 2.ราคาผลปาล์มสดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วช่วง
ก.ย.50 เป็นต้นมา โดยปรับตัวดีขึ้นถึงปัจจุบันมากกว่า 100% เนื่องจากกระแสพลังงานทดแทนนำน้ำมันปาล์มมาผลิตไบโอดีเซล  ส่งผลให้ยอดขายใน
1Q51 อยู่ที่ระดับ 1,164 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50%YoY  แต่เมื่อเทียบกับ 4Q50 กำไรใน 1Q51 อาจจะลดลงประมาณ 44%QoQ เนื่องจากใน 4Q50
CPI มีกำไรสูงเป็นประวัติการณ์ 65 ล้านบาท เนื่องจากใน 4Q50 ยอดขายของ CPI สูงถึงรับ 1.4 พันล้านบาท เพราะมีการส่งออกน้ำมันปาล์ม
ไปต่างประเทศ

         ยอดขายโต Gross Margin เพิ่ม เมื่อเทียบกับ 1Q50
         เนื่องจากผลผลิตปาล์มที่ออกมาดีขึ้นใน 1Q51 เมื่อเทียบกับ 1Q50 ทำให้สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อรายได้ลดลง และแม้ว่าปริมาณการขาย
ใน1Q51 จะใกล้เคียงกับ 1Q50 ที่ระดับ 400 ตัน/วัน แต่ ใน 1Q51 ราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้นประมาณ 50%YoY  ส่งผลให้ยอดขายใน 1Q51 เพิ่มขึ้น
ประมาณ 50%YoY ตามราคาขายที่ดีขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 12.5% จาก 11.2%ใน 1Q50 แต่อาจลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 4Q50

         แผนยุทธศาสตร์แก้ไขวิกฤตอาหารและพลังงาน ส่งผลดีต่อผู้ผลิตน้ำมันปาล์ม
         จากการที่ทางรัฐบาลเริ่มออกแผนยุทธศาสตร์อาหารและพลังงาน โดยจะเพิ่มผลผลิตพืชน้ำมันมากขึ้น เนื่องจากความต้องการในการใช้
ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกจาก 3 ล้านไร่เป็น 5.5 ล้านไร่ และเพิ่มผลผลิตต่อไร่จาก 3 ตัน เป็น 3.5 ล้านตัน
และจะแบ่งเป็นพื้นที่เพื่อพลังงานไว้ 30% ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ส่งผลดีต่อผู้ผลิตน้ำมันปาล์ม เนื่องจากการที่ผลผลิตออกมามากขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการมากขึ้นในอนาคต ทำให้โรงสกัดน้ำมันปาล์มไม่ต้องแย่งซื้อวัตถุดิบโดยการแข่งขันราคาเสนอซื้อปาล์มที่ระดับสูง ทำให้ส่วน
ของต้นทุนวัตถุดิบลดลง ผลักดันอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นได้อีกในอนาคต

         แนวโน้มผลประกอบการปี 2551 สดใสกว่าปี 2550 และคาดว่าเป็นปีทองของผู้ประกอบการธุรกิจปาล์ม
         เนื่องด้วยนโยบายสนับสนุนการผลิตปาล์มมาใช้ทำพลังงานทดแทนของรัฐบาลไทย เราคาดว่าปี 2551 จะเป็นปีที่ธุรกิจปาล์มมีกำไรสูง
มากกว่าปีก่อน สำหรับ CPI เราคาดการณ์กำไรไว้ในประมาณ 154 ล้านบาท(คิดเป็น 0.55 บาท/หุ้น) เพราะตามปกติ ฤดูกาล High Season
ของธุรกิจปาล์ม คือ ช่วงไตรมาส 2 (มี.ค พ.ค.) จะมีกำไรสูงสุด และไตรมาส 4 (ก.ย- ต.ค.)กำไรดีรองลงมา ซึ่ง CPI จะมีการใช้กำลัง
การผลิตสูงถึง 70%-80%  ส่วนช่วง Low Season คือ  ช่วงไตรมาส 1 และ  3 โดยใช้กำลังการผลิต 50%- 60% เรามองว่าราคาน้ำมันปาล์ม
ในตลาดโลกโดยเฉลี่ยในปีนี้ยังคงสูงต่อเนื่องและสูงกว่าปีที่แล้วจากการนำส่วนหนึ่งไปทำพลังงานทดแทนทำให้ CPI ได้รับประโยชน์ในส่วนของ
Gross margin ที่จะเพิ่มขึ้นในปี 51  นอกจากนี้การที่ PTTCH เปิดโรงงานผลิต Fatty Alcohol ขนาด 100,000 ตันต่อปี และได้ทำสัญญา
รับซื้อผลิตภัณฑ์ของ CPI และ LST ทำให้ 1) อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น และรายได้เพิ่มประมาณ 10% 2)  ใช้กำลังการผลิตสูงขึ้นทำให้
เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ส่งผลดีต่อ margin ซึ่งเป็นประโยชน์กับ CPI ในระยะยาว

         แนะนำ ซื้อ    อดีตไม่สามารถตัดสินอนาคตของ CPI ได้
         จากการที่ CPI มีแนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึ้นนับจากนี้ และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับที่ดี โดยคาดว่า CPI ประกาศจ่าย
อัตราเงินปันผลในงวดกำไรปี 51 เท่ากับปี 50 คือที่ 92 % โดยหากกำไรปี 51 เป็นไปตามที่เราคาดคือ 0.55 บาท/หุ้น CPI จะจ่ายเงินปันผล
0.50  บาท/หุ้น โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลรวมประมาณ 9 % ต่อปี  ดังนั้น แนะนำ ซื้อ CPI ราคาเป้าหมายปี 51 คือ 5.50 บาท
โดยใช้วิธี P/E ที่  10 เท่า  

Table : 1          CPI's  Earnings Forecasts
                                     1Q50      4Q50     1Q51F    %YoY    %QoQ      2006      2007     %YoY
Sales                                  776     1,419     1,164     50%    -18%     3,510     4,545      29%
COGS                                  -659    -1,236    -1,019     55%    -18%    -3,025    -4,013      33%
Gross Profit                           118       183       145     23%    -21%       485       532      10%
SG&A                                   -95       -72       -65    -32%    -10%      -325      -323       0%
EBITDA                                  23       111        80    254%    -27%       160       208      30%
Depreciation & Amortization            -30       -31       -32      5%      3%      -108      -124      14%
EBIT                                    -8        80        48     n.a    -40%        52        84      63%
Interest expense                       -17       -15       -15    -12%      2%       -60       -64       6%
Other income (expenses)                  1         0         3    156%     n.a         9        10       5%
Pretax profit                          -24        65        36     n.a    -44%         1        31    2347%
Tax                                      0         0         0                         0         0        
Net Profit                             -24        65        36     n.a    -44%         1        31    2347%
EPS                                  -0.09      0.23      0.13     n.a    -44%         0      0.11    2268%
Gross Margin(%)                     11.24%    12.88%    12.48%                    10.72%     8.97%     -16%
SG&A /Sales(%)                     -12.24%    -5.08%    -8.51%                    -9.25%    -7.11%     -23%
Net Profit Margin(%)                -3.04%     4.60%     3.12%                     0.04%     0.67%    1789%
Source: Trinity Forecasts, Company Data

นักวิเคราะห์
         ทัชชา    ภัทรแสงไทย
         เลขทะเบียนนักวิเคราะห์. 030225
         touchcha@trinitythai.com
         โทร : (662) 286-3999 ต่อ 509

         วชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย
         เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 017385
         Vajiralux@trinitythai.com
         โทร : (662) 286 3999 ต่อ 503

         โดย บมจ. หลักทรัพย์ทรีนีตี้ ประจำวันที่ 23 เม.ย. 2551


icque
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 470
Joined: Wed Oct 10, 2007 10:35 pm

Posts by icque » Wed Apr 30, 2008 9:40 am

หลักทรัพย์ CPI  
แหล่งข่าว CPI  
 หัวข้อข่าว แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดวันจ่ายเงินปันผล  
 วันที่/เวลา 30 เม.ย. 2551 08:50:09  

 ที่ 42/2551                        วันที่  29  เมษายน  2551

เรื่อง      แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

         ตามที่บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุม และมีมติ ดังนี้

     1.      มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
     2.      มีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2550
     3.      มีมติรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
     4.      มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2550 เป็นเงินสด ในอัตรา
หุ้นละ 0.10 บาท โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 0.094 บาท ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี 0.006 บาท
จำนวน 280,289,020 หุ้น เป็นเงิน 28,028,902 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 และ
จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,557,588 บาท
     5.      มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้
                 1.      นายชูศักดิ์     ปรัชญางค์ปรีชา
                 2.      นายถกล      ถวิลเติมทรัพย์
                 3.      นายการุญ     นันทิลีพงศ์
                 4.      นายกิตติ      ฉัตรเลขวนิช
     6.      มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 จำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท
โดยให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรกันตามสัดส่วน
     7.      มีมติเห็นชอบให้เลือก นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182
หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 หรือ นาวสาววิสสุตา จริยธนากร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853 แห่งสำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551  
และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 950,000 บาทต่อปี

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                   ขอแสดงความนับถือ


                                (นายการุญ   นันทิลีพงศ์)
                                   กรรมการผู้จัดการ


niyom_value
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 359
Joined: Sun Jan 08, 2006 11:15 pm

Posts by niyom_value » Mon Jun 30, 2008 9:59 am

ครับ ผมเห็นตอนนี้อุตสาหกรรมเกษตรกำลังมา โดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน เลยไปค้นๆๆ หาดูในห้องและในตลาดหลักทรัพย์

เห็นมีคนพูดถึง UVAN, UPOIC และ LST ค่อนข้างแยะเลยครับ แต่ทำไม CPI ตัวนี้ ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่ เลยครับ มันมีข้อบกพร่องตรงไหนหรือครับ

เท่าที่ผม  ศึกษาดูนะครับ พบว่า
1. กำไรยังผันผวน ไม่ค่อยนิ่งเหมือนบริษัทอื่น
2. ยังมีหนี้สินสูงครับ
3. มี โรงงานที่มีกำลังการผลิตสูง แต่ใช้ไม่คุ้ม ทำให้แบกภาระต้นทุนสูง

ไม่ทราบว่า ยังมีอะไรที่เพื่อนๆ พอจะแนะนำได้อีกหรือไม่ครับ เพราะผมเห็นราคามันก็ขึ้นมาจาก ปลายปีที่แล้ว เหมือนกัน แต่อาจจะยังไม่สูงเท่าตัวอื่นใน อุสาหกรรม

รบกวนเพื่อนๆ ให้คำชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ


User avatar
ปรัชญา
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 18252
Joined: Fri Mar 14, 2003 10:37 pm

Posts by ปรัชญา » Wed Aug 13, 2008 7:20 pm

หลักทรัพย์   CPI  
แหล่งข่าว CPI
  หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
  วันที่/เวลา 13 ส.ค. 2551 18:28:56

 

               สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 2 (F45-3)
                    บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

                                                         สอบทาน
                                                     (หน่วย : พันบาท)

                                            สิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน
 งบการเงินรวม
                                      ไตรมาสที่ 2             งวด 6 เดือน
             ปี                    2551        2550        2551       2550

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              232,192         0       265,757        0
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)      0.83       0.00         0.95      0.00


 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                      ไตรมาสที่ 2              งวด 6 เดือน
             ปี                    2551        2550        2551        2550

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              232,206       5,885     265,771    (17,697)
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)      0.83        0.02        0.95      (0.06)


User avatar
ปรัชญา
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 18252
Joined: Fri Mar 14, 2003 10:37 pm

Posts by ปรัชญา » Thu Nov 13, 2008 8:53 am

CPI  
แหล่งข่าว CPI
  หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-
  วันที่/เวลา 13 พ.ย. 2551 08:34:26

 

            สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3)
                   บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

                                                         สอบทาน
                                                     (หน่วย : พันบาท)
                                            สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน
งบการเงินรวม
                                    ไตรมาสที่ 3          งวด 9 เดือน
             ปี                    2551     2550        2551    2550

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              37,629         0      303,386      0
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)     0.13       0.00        1.08    0.00


 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                      ไตรมาสที่ 3         งวด 9 เดือน
             ปี                    2551      2550       2551    2550

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              37,634    (16,946)   303,405   (34,643)
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)     0.13      (0.06)      1.08     (0.12)


Image

Image

Image

Image

Image


User avatar
vichit
Verified User
Posts: 15833
Joined: Sun Jun 17, 2007 5:37 pm

Posts by vichit » Thu Aug 06, 2009 6:41 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)06/08/2552 08:51

     CPI : สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
            สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2 (F45-3)
                   บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

                                                         สอบทาน
                                                     (หน่วย : พันบาท)
                                            สิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
                                      ไตรมาสที่ 2          งวด 6 เดือน
             ปี                     2552      2551       2552      2551

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ               81,002    232,192     91,358    265,757
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)      0.29       0.83       0.33       0.95


 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                      ไตรมาสที่ 2          งวด 6 เดือน
             ปี                     2552      2551       2552      2551

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ               81,006    232,206     91,368   265,771
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)      0.29       0.83       0.33      0.95

  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
       ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


 หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
               ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ
  การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน
  ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว


                              ลงลายมือชื่อ _______________________
                                          ( นายการุญ นันทิลีพงศ์ )
                                             กรรมการผู้จัดการที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   06/08/09   เวลา   8:52:21


orawatk
Verified User
Posts: 5
Joined: Fri Sep 18, 2009 11:46 am

ช่วยตอบคำถามให้หน่อยนะคะ

Posts by orawatk » Tue Sep 22, 2009 11:50 am

ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยนะคะ  :cry:

ตอนนี้สนใจ ธุรกิจน้ำมันพืชคะ

1. ต้องการทราบว่าธุรกิจนี้ กำไรมาจากการขายผลิตภัณฑ์บรรจุขวด หรือบรรจุปี๊บ หรือผลิตภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรม
2. สัดส่วนการผลิตเพื่อบรรจุขวด หรือบรรจุปี๊บ สำหรับน้ำมันปาล์ม เพื่อบริโภค เป็นกี่เปอร์เซ็นต์คะ
3. มูลค่าตลาดของน้ำมันปาล์มเพื่อบริโภค เป็นเท่าไหร่คะ
และขอส่วนแบ่งการตลาด  รายบริษัท (Top 5 ของธุรกิจ) ด้วยนะคะ
4. ต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่ของน้ำมันปาล์มเพื่อบริโภค คืออะไรคะ  และมีกี่เปอร์เซ็นต์

ขอบคุณคะ
orawatk


User avatar
vichit
Verified User
Posts: 15833
Joined: Sun Jun 17, 2007 5:37 pm

Posts by vichit » Mon Nov 02, 2009 9:07 am

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)02/11/2552 08:53

     CPI : สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
               สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
                     บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

                                                         สอบทาน
                                                     (หน่วย : พันบาท)
                                            สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน
งบการเงินรวม
                                    ไตรมาสที่ 3          งวด 9 เดือน
             ปี                    2552      2551       2552      2551

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              3,733     37,629      95,091    303,386
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)    0.01       0.13        0.34       1.08


 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                     ไตรมาสที่ 3         งวด 9 เดือน
             ปี                    2552      2551        2552     2551

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ               3,738    37,634       95,106   303,405
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)     0.01      0.13         0.34      1.08

 ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
      ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


 หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
               ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ
  การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน
  ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว


                              ลงลายมือชื่อ _______________________
                                         ( นายการุญ นันทิลีพงศ์ )
                                            กรรมการผู้จัดการ


ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   02/11/09   เวลา   8:53:45


User avatar
vichit
Verified User
Posts: 15833
Joined: Sun Jun 17, 2007 5:37 pm

Posts by vichit » Mon Nov 02, 2009 9:08 am

CPI แจงกำไรQ3/52ลดลง 90% เพราะราคาขาย -ปริมาณขายลดลง จากราคาตลาดโลกต่ำ
กว่าราคาในประเทศ  

นายประสิทธิ์ ไพฑูรย์เจริญลาภ  ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี  บริษัท ชุมพร
อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)หรือ CPI เปิดเผยว่า  บริษัทฯ ขอชี้แจงสาเหตุที่ผลการ
ดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2552เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่
แล้ว

        ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2552 กำไรสุทธิ 3.73 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาส 3 ปี
2551 มีกำไรสุทธิ 37.63ล้านบาท กำไรสุทธิลดลง 33.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 90 มาจากปัจจัย
หลักดังนี้
       1.      ปัจจัยด้านราคาขายโดยรวมที่ลดลงกว่าปีก่อน ทำให้กำไรขั้นต้นลดลงเทียบกับไตร
มาสเดียวกันในปีที่แล้ว
       2.      ปริมาณขายลดลงกว่าปีก่อนจากยอดขายต่างประเทศ สาเหตุจากราคาตลาดโลกต่ำ
กว่าราคาในประเทศ

ฐานะการเงินของบริษัทฯ ไตรมาส 3 ปี 2552
สินทรัพย์
        ณ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,738 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2551 โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
114 ล้านบาท หรือร้อยละ 57 ส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 72 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 34 สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท หรือร้อยละ 3หนี้สินและส่วนของผู้
ถือหุ้น
        ณ 30 กันยายน 2552 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 72 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 โดยเป็นส่วนของเจ้า
หนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 72 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวน 1, 455 ล้าน
บาท ลดลงจำนวน 6 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.4เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น 1,461 ล้านบาท เมื่อ
สิ้นปี 2551 จากผลกำไรสุทธิ 9 เดือนของปี 2552 จำนวน 95 ล้านบาทและจ่ายปันผล 101 ล้าน
บาท
เรียบเรียง โดย อิทธิพล พันธ์ธรรม
อนุมัติ    โดย ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์
อีเมล์แสดงความคิดเห็น  commentnews@efinancethai.com
ที่มา อีไฟแนนซ์ไทย     วันที่   02/11/09   เวลา   9:05:31


Post Reply