AHC

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
Post Reply
User avatar
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 4610
Joined: Tue Feb 04, 2003 7:58 pm

AHC

Posts by ครรชิต ไพศาล » Sun Jun 27, 2004 8:30 am

Image

Last edited by ครรชิต ไพศาล on Thu Apr 10, 2008 8:10 pm, edited 1 time in total.
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN

User avatar
BerZerK
Verified User
Posts: 128
Joined: Thu Apr 15, 2004 4:41 pm

Posts by BerZerK » Sat Feb 26, 2005 4:25 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ประจำปี(F45-1)
บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งวด 1 ปี
ปี 2547 2546

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 80,104 75,443
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 6.41 6.04

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"


ลงลายมือชื่อ _______________________
( นางพจนา มาโนช )
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


User avatar
Hero_man
Verified User
Posts: 270
Joined: Tue Feb 08, 2005 12:37 pm

Posts by Hero_man » Fri Aug 26, 2005 12:24 pm

AHC : Reviewed Quarter 2 F/S (F45-1)
                                            (Reviewed Quarter-2 F/S (F45-1))
                             Report: Reviewed Quarterly Financial Statements
                       Name AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

                                                        Reviewed
                                           Ending   30 June      (In thousands)
                                        Quarter 2                  For 6 Months
         Year                    2005        2004             2005        2004

    Net profit (loss)   30,698    21,175           51,315    37,597
    EPS (baht)                2.46         1.69               4.11        3.01


AHC : ขอชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2548
   
                                                                                        11   สิงหาคม  2548
   
   เรื่อง      ขอชี้เเจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2548
   เรียน     ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน
                 ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย
   
                     บริษัทฯ ขอเรียนชี้เเจงถึงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2548 ซึ่งมีผลกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อ
   เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2547 ดังนี้
                     1. ด้านรายได้
                         รายได้จากการรักษาพยาบาลสำหรับไตรมาสที่ 2 นี้ เพิ่มขึ้น 17.89 % จากปี 2547
   เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นรวมถึงจำนวนผู้ประกันตนที่ทางโรงพยาบาลได้รับโควต้าเพิ่มขึ้น
   เเต่ส่วนใหญ่เเล้วเป็นผลมาจากการที่สำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุงค่าบริการทางการ
   เเพทย์เหมาจ่ายให้เเก่สถานพยาบาลประกันสังคมจาก 1,100 บาท เป็น 1,250 บาท ตั้งเเต่ 1 มกราคม
   2548 มีผลทำให้รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1 ล้านบาทต่อเดือนในส่วนของงานประกันสังคม เเละเพิ่มขึ้นถึง
   8 ล้านบาทต่อเดือนเมื่อรวมรายได้ทั้งหมด
                     2. ด้านค่าใช้จ่าย
                         ต้นทุนในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเพียง 8.93 % หรือคิดเป็นอัตราส่วน 67.14 % ของ
   รายได้ เทียบกับต้นทุนที่ 72.74 % ของไตรมาสเดียวกันในปี 2547 ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นผลจากการที่
   โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 17.89 % ในไตรมาสเดียวกัน ตามที่ได้กล่าวไว้เเล้วในข้อ 1 ส่งผลให้
   บริษัทฯ มีกำไรถึง 2.46 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับ 1.69 บาท ในปี 2547
                     อนึ่ง ด้านค่าใช้จ่ายในการขายเเละบริหารที่เพิ่มขึ้นถึง 35.88 % ในไตรมาสนี้ เนื่องมาจาก
   การตัดหนี้สูญของบัญชีลูกหนี้ค้างชำระทุกประเภทตั้งเเต่ปี 2539 - 2547 ( 704,551 บาท) การเปลี่ยน
   เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโรงพยาบาล โดยการตัดยอดทรัพย์สินออก ( 843,958 บาท ) เเละค่าใช้
   จ่ายที่จ่ายครั้งเดียวอื่นๆ อีก ( 1,199,000 บาท) ทั้งหมดนี้ในเดือนมิถุนายน 2548 ซึ่งคาดว่าจะไม่มี
   รายการดังกล่าวอีกในปีนี้
   
                       จึงเรียนมาเพื่อทราบ
   
                                                              ขอเเสดงความนับถือ
   
                                          ลงนาม ______________________ ผู้มีอำนาจลงนาม
                                                      ( นายแพทย์สุชา   นิมมานนิตย์ )
                                                                         กรรมการ

กระแสน้ำเปลี่ยนใจปลา..
กาลเวลาเปลี่ยนใจคน...

offshore-engineer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2165
Joined: Sun Nov 21, 2004 9:04 am

Posts by offshore-engineer » Thu Nov 10, 2005 10:27 pm

หลักทรัพย์ AHC  
 หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่3(F45-1)  
 วันที่/เวลา 10 พ.ย. 2548 14:00:19  
 
 
 
                         สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่3(F45-1)
                            บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

                                                         สอบทาน
                                สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน      (หน่วย : พันบาท)
                                                  ไตรมาสที่ 3             งวด 9 เดือน
                           ปี                  2005       2004         2005        2004

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                   23,846    20,211    75,161    57,818
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)  1.91        1.62         6.01        4.63

 ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
      ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


 หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
               ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์


offshore-engineer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2165
Joined: Sun Nov 21, 2004 9:04 am

Acquisition of Eastern Seaboard Hospital

Posts by offshore-engineer » Tue Nov 22, 2005 10:33 pm

เมื่อ Organic Growth เป็นไปได้ค่อนข้างลำบาก ขณะนี้ทางผู้บริหารจึงเลือกแนวทาง Acquisition Growth

บริษัทกำลังจะซื้อโรงพยาบาลอีสเทิร์นซีบอร์ดเป็นมูลค่าไม่เกิน 310 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ 300 ล้านบาท ซึ่งมีภาระต้องเสียดอกเบี้ยปีละ 20 ล้านบาท มูลค่าทั้งหมดของทรัพย์สินที่ประเมินโดยบริษัทประเมินสินทรัพย์คือ 397 ล้านบาท สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 ก.ย. 2548 ประมาณ 570 ล้านบาท เพราะฉะนั้น Deal นี้คิดเป็นประมาณ 53%ของสินทรัพย์รวม

บริษัทมีภาระที่จะต้องลงทุนอีกประมาณ 4 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าปรับปรุงระบบต่างๆ เพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการได้ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้เริ่มดำเนินการได้ในไตรมาสสอง ปี 2549 ในช่วงแรกจะเปิดดำเนินการเพียงชั้น 1-4 ก่อน

โรงพยาบาลแห่งใหม่จะเน้นให้บริการผู้ป่วยประกันสังคมเป็นหลัก ส่วนโรงพยาบาลเดิมจะเน้นเฉพาะทางมากขึ้น

คงต้องมาติดตามกันดูหละครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร

ไพ่อีกหนึ่งใบได้ถูกเปิดขึ้นอีกแล้วครับ


kyutaro
Verified User
Posts: 60
Joined: Sun Mar 20, 2005 12:15 am

Posts by kyutaro » Fri Nov 25, 2005 9:51 am

มีใครพอทราบไหมครับว่าโรงพยาบาลใหม่ที่ไปซื้อมา ทำเลเป็นยังไง พอมีอนาคตมั้ย?


User avatar
BerZerK
Verified User
Posts: 128
Joined: Thu Apr 15, 2004 4:41 pm

Posts by BerZerK » Fri Dec 30, 2005 11:34 pm

ถ้าจำไม่ผิด โรงพยาบาลเอกชล กับ โรงพยาบาลอีสเทิร์นซีบอร์ดอยู่ห่างกันประมาณ 8 กม แต่ โรงพยาบาลอีสเทิร์นซีบอร์ด ยังเปิดให้ใช้งานได้แค่ไม่กี่ชั้น

เป้าหมายของการซื้อโรงพยาบาลอีสเทิร์นซีบอร์ด น่าจะเน้นเรื่องการดูแลผู้ป่วยประกันสังคมครับ แล้ว โรงพยาบาลเอกชลจะเน้นลูกค้ากระเป๋าหนักซะมากกว่า


frontosa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 460
Joined: Wed Nov 03, 2004 9:32 pm

Posts by frontosa » Tue Jan 24, 2006 4:42 pm

โรงพยาบาลอีสเทริน ซีบอร์ด ที่ไปซื้อมาอยู่แถวๆอ่างศิลาครับ ห่างจากถนนสุขุมวิทเข้ามาประมาณ ไม่กี่ร้อยเมตร

ค่อนข้างอยู่นอกเมืองออกไปหน่อยแต่ใกล้กะบางแสนมากกว่าศรีราชา

เห็นว่าซื้อมาเพื่อรองรับคนไข้ประกันสังคม....


ไม่รู้ว่าอย่างนี้ ตึกประกันสังคมเดิมที่อยู่ที่รพ.เดิมจะยุบทิ้งเพื่อรองรับคนไข้ทั่วไปรึเปล่า  :roll:


offshore-engineer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2165
Joined: Sun Nov 21, 2004 9:04 am

Posts by offshore-engineer » Mon Feb 27, 2006 10:22 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ประจำปี(F45-1)
                            บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

                                              ตรวจสอบ
                                            (หน่วย : พันบาท)
                                           สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม
                                              งวด 1 ปี
              ปี                                                           2548           2547

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                               103,013        80,104
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)                 8.24           6.41

 ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
     ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


 หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
               ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

      "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
       จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
       ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

                              ลงลายมือชื่อ _______________________
                                                             ( นางพจนา  มาโนช )
                              ตำแหน่ง                รองประธานกรรมการ
                                                      ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


offshore-engineer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2165
Joined: Sun Nov 21, 2004 9:04 am

Posts by offshore-engineer » Mon Feb 27, 2006 10:24 pm

เรื่อง   ขอชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2548
เรียน  ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน
          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงถึงผลการดำเนินงาน ปี  2548  ซึ่งมีผลกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี  2547  ดังนี้
         1. ด้านรายได้
              รายได้จากการรักษาพยาบาล สำหรับปี 2548 เพิ่มขึ้น  14.94 % จากปี 2547  เนื่องจากจำนวนผู้ประกันตนที่ได้รับ
โควต้าเพิ่มขึ้น และจากการปรับค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายให้แก่สถานพยาบาลประกันสังคม จาก 1,100 บาท เป็น
1,250 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2548 มีผลให้รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาทต่อเดือนในส่วนของประกันสังคม และ เพิ่ม
ขึ้นเฉลี่ย 6.7 ล้านบาทต่อเดือน เมื่อรวมรายได้ทั้งหมด
          2. ด้านค่าใช้จ่าย
              ต้นทุนในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น  9.56 % ในขณะที่อัตราส่วนรายได้เพิ่มขึ้น  14.94 % เป็นผลให้กิจการมี
กำไรเมื่อเทียบกับปี 2547  ทำให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้นจาก  6.41  เป็น  8.24 บาทต่อหุ้น


offshore-engineer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2165
Joined: Sun Nov 21, 2004 9:04 am

Posts by offshore-engineer » Mon Feb 27, 2006 10:37 pm

หนี้สินเพิ่มขึ้นเยอะจากการเข้าซื้อโรงพยาบาลแห่งที่สอง
มีหนี้เงินกู้ระยะยาวอยู่ 300 ล้านบาท โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1-2 MLR-1% ต่อปี ปีที่ 3-4 MLR-0.5% ต่อปี และปีที่ 5-8 MLR-0.25% ต่อปี และมีกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 29 ธันวาคม 2556 โดยมีระยะเวลาปลอดเงินต้น 23 เดือน นับจากวันทำสัญญา จ่ายชำระเงินต้นคืนธนาคารในเดือนที่ 24 ชำระคืนเงินต้นจำนวน 42 ล้านบาท และตั้งแต่เดือนที่ 25 เป็นต้นไป กำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นงวด ๆ ละ 12 เดือน เป็นเงินงวดละ 43 ล้านบาท
คิดคร่าวๆ น่าจะมีภาระค่าใช้จ่ายทางด้านดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 20 กว่าล้านบาท


User avatar
Zenith
Verified User
Posts: 19
Joined: Tue May 10, 2005 12:01 am

Posts by Zenith » Mon Mar 13, 2006 11:18 pm

หลักทรัพย์   AHC  
  หัวข้อข่าว ขอชี้เเจงการถูกฟ้องร้องในคดีเเพ่ง
  วันที่/เวลา 01 มี.ค. 2549 13:20:00 

อช.0113/0349
                                                                       1  มีนาคม  2549
เรื่อง      ขอชี้แจงการถูกฟ้องร้องในคดีแพ่ง
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
              ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง      1.  หนังสือของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) อช.0001/0149 ลงวันที่ 4  มกราคม 2549 เรื่องชี้แจง
ความคืบหน้าการซื้อทรัพย์สินจากบริษัท ศุภมิตรเวชการ จำกัด
                 2.  คำฟ้องคดีศาลจังหวัดชลบุรี หมายเลขดำที่ พ.183/2549 ระหว่างนางวิไลวรรณ ยอดศรี โจทก์ กับ บริษัท
ศุภมิตรเวชการ จำกัด จำเลยที่ 1, บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) จำเลยที่ 2, นายบุญชัย  ผลิตวานนท์ จำเลยที่ 3,
นายเฉลิมเกียรติ สันติภักดีกุล จำเลยที่ 4, นายอานุรัตน์  ยอดศรี จำเลยที่ 5 และ นายกิจจา  สันติประสิทธิ์กุล จำเลยที่ 6
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาคำฟ้องคดีศาลจังหวัดชลบุรี  หมายเลขดำที่ พ.183/2549
                 ตามเอกสารที่อ้างถึง 1. บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ได้รายงานการซื้อทรัพย์สิน ที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างอันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลอีสเทิร์นซีบอร์ด จากบริษัท ศุภมิตรเวชการ จำกัด ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยไปแล้วนั้น
                 ต่อมาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 นางวิไลวรรณ  ยอดศรี กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ศุภมิตรเวชการ
จำกัด ได้ยื่นฟ้องคดีที่อ้างถึง 2. เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้
                 1.      ขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 และครั้งที่ 2/2548 ของ
บริษัท ศุภมิตรเวชการ จำกัด
                 2.      เพิกถอนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท ศุภมิตรเวชการ จำกัด
                 3.      ขอให้เพิกถอนการโอนขายโรงพยาบาลอีสเทิร์นซีบอร์ด ระหว่าง บริษัท ศุภมิตรเวชการ จำกัด กับ บริษัท
โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) หรือให้ชดใช้ค่าเสียหาย จำนวน 500,000,000 บาท
                 บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) จึงขอแจ้งการถูกฟ้องร้องคดีแพ่งดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ซื้อทรัพย์สินดังกล่าวมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน
310,000,000 บาท และได้ทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินดังกล่าวโดยถูกต้องตามกฎหมาย กรณีดังกล่าว
บริษัทฯจะได้ดำเนินการต่อสู้คดี หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีประการใด บริษัทฯ จะได้รายงานชี้แจงข้อเท็จจริงต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                                                                   ขอแสดงความนับถือ                                                                              ลงนาม ______________________ ผู้มีอำนาจลงนาม
                                                                                                   ( นางพจนา  มาโนช )
                                                                             ตำแหน่ง       รองประธานกรรมการ
ไม่ทราบว่าใครพอจะรู้ที่มาที่ไปของดีลนี้บ้าง และโอกาสที่เหรียญจะออกหัวหรือก้อยครับ เห็นว่าเีรียกค่าเสียหายตั้ง 500,000,000บาท ไม่เห็นราคาหุ้นสะเทือนซักนิด เออหรือว่าไม่มีใครสนใจบริษัทนี้อยู่แล้ว

Live a Life!

User avatar
เพื่อน
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1824
Joined: Thu Aug 12, 2004 7:27 pm

Posts by เพื่อน » Tue Mar 14, 2006 7:10 pm

เค้าคงฟ้องเอาผิดบริษัท ศุภมิตรเวชการ จำกัด ของเค้าเองมากกว่าครับที่นำโรงพยาบาลออกมาขายให้ รพ.เอกชล

อย่างมากก็แค่ได้คืนครับ....แต่ดูแล้วคงยากครับ
ดูเหมือนจะฟ้องผิดวิธีนะครับ ไม่ค่อยตรงประเด็นคนที่เค้าฟ้องเท่าไหร่...ดูแปลกๆดี


User avatar
Zenith
Verified User
Posts: 19
Joined: Tue May 10, 2005 12:01 am

Posts by Zenith » Mon May 15, 2006 7:50 pm

                                             (Reviewed Quarter-1 F/S (F45-1))
                               Report: Reviewed Quarterly Financial Statements
                         Name AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

                                                                     Reviewed
                                                                 (In thousands)
                                                             Ending   31 March
                                                                     Quarter 1
                 Year                                    2006              2005

       Net profit (loss)                       24,605           20,617
       EPS (baht)                                    1.97               1.65

 Type of report:
       Unqualified Opinion


   Comment: Please see details in financial statements, auditor's
   report and remarks from SET SMART

    "The company hereby certifies that the information above is
   correct and complete. In addition, the company has already reported
   and disseminated its financial statements in full via the SET
   Electronic Listed Company Information Disclosure (ELCID), and has
   also submitted the original report to the Securities and Exchange
   Commission."

                             Signature ___________________________
                                                       ( Mr.Sucha  Nimmannit )
                             Position                          Director

                             Authorized to sign on behalf of the company
ขอเวลาแงะงบหน่อยครับ

Live a Life!

User avatar
Zenith
Verified User
Posts: 19
Joined: Tue May 10, 2005 12:01 am

Posts by Zenith » Mon May 15, 2006 8:02 pm

เพื่อน wrote:เค้าคงฟ้องเอาผิดบริษัท ศุภมิตรเวชการ จำกัด ของเค้าเองมากกว่าครับที่นำโรงพยาบาลออกมาขายให้ รพ.เอกชล

อย่างมากก็แค่ได้คืนครับ....แต่ดูแล้วคงยากครับ
ดูเหมือนจะฟ้องผิดวิธีนะครับ ไม่ค่อยตรงประเด็นคนที่เค้าฟ้องเท่าไหร่...ดูแปลกๆดี
ข. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548  บริษัททำสัญญาซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสร้างพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ และทรัพย์สินที่ระบุไว้ในบัญชียึดทรัพย์ คดีของศาลจังหวัดชลบุรีกับบริษัท ศุภมิตรเวชการ จำกัด “ผู้ขาย” ในราคา 310 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวบันทึกไว้ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของผู้ขาย “ผู้ฟ้อง” ได้ฟ้องร้องต่อศาลขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนการโอนทรัพย์สินดังกล่าวระหว่างผู้ขายกับบริษัท โดยให้บริษัทโอนทรัพย์สินกลับคืนให้กับผู้ขาย หากไม่สามารถโอนกลับคืนได้ ให้บริษัทชดใช้เงินจำนวน 500 ล้านบาทให้แก่ผู้ขาย โดยผู้ฟ้องอ้างว่าผู้ขายยังไม่มีมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้ขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท

อย่างไรก็ตาม ทนายความอิสระของบริษัทให้ความเห็นว่า บริษัทได้จดทะเบียนรับโอนทรัพย์สินของผู้ขายโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนและโจทก์ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจของผู้ขายจึงไม่มีอำนาจฟ้อง ซึ่งในที่สุดศาลจะต้องยกฟ้องโจทก์ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์แต่อย่างใด

นอกจากนี้ กรรมการผู้มีอำนาจของผู้ขายจำนวนสองท่านได้ทำสัญญาค้ำประกันไว้กับบริษัท โดยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทเป็นจำนวนเงิน 310 ล้านบาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 30 ธันวาคม 2548 จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นหากศาลพิพากษาเพิกถอนนิติกรรมการขายทรัพย์สิน โดยสัญญาค้ำประกันมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2550

ดังนั้นบริษัทจึงยังไม่บันทึกค่าเผื่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไว้ในงบการเงินของบริษัท
คงไม่มีอะไรจริงๆด้วย

Live a Life!

Mr. Boo
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 1841
Joined: Sat Oct 01, 2005 9:36 pm

Posts by Mr. Boo » Mon May 29, 2006 11:00 pm

For your information from BOL and SET


AHC


เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน
หน่วย : '000 บาท
31 มี.ค. 49 % 31 ธ.ค. 48 % 31 ธ.ค. 47 % 31 ธ.ค. 46 %
รายได้หลัก 164,545 100.0% 608,319.15 100.0 529,918.29 100.0 496,793.87 100.0

Rabbit VS. Turtle

javoel
Verified User
Posts: 383
Joined: Mon Mar 20, 2006 11:09 pm

Posts by javoel » Thu Sep 28, 2006 1:42 pm

คดีที่ฟ้องร้องกันถึงไหนเเล้วครับ
  มีเเนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างครับ
  โรงบาล 2 ที่ ตั้งอยูใกล้กันไม่เเย่งลูกค้ากันหรือครับ

  การเเข่งขันกับโรงบาลอื่นๆเเถบนั้นเป็นไงบ้างครับ
  ได้ยินมาว่า เมืองชล  ธุรกิจการเเพทย์มีการเเข่งขันกันสูง อนาคต AHC จะเป็นอย่างไรบ้างครับ
 
-------------------------------------------------------------
  ช่วงนี้สนใจหุ้นโรงบาลครับ จึงศึกษาดู


frontosa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 460
Joined: Wed Nov 03, 2004 9:32 pm

Posts by frontosa » Thu Sep 28, 2006 7:23 pm

ยังเป็นคดีความอยู่ครับ....แต่สอบถามไปทางรพ.ๆ บอกว่าไม่มีปัญหาเพราะได้

มาอย่างถูกต้องตามกม.ทุกอย่าง และได้เริ่มจ่ายดอกเบี้ยกับทางแบงค์แล้วครับ ในไตรมาสสองที่ผ่านมาแต่กำไรสุทธิก็ยังไม่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

ตอนนี้กำลังจะเปิดสาขาสอง คาดว่าน่าจะเปิดได้ภายในเดือน ตค.

ถ้าลองเปิดดูในหนังสือพิมพ์มติชนจะเห็นว่ามีเปิดรับสมัครแพทย์ และ

พยาบาลอยู่ด้วยครับ  :D


โดยสาขาสองจะรับเป็นคนไข้ประกันสังคมมาจากสาขาแรก และที่สาขาแรก

จะมีคลีนิกเฉพาะทางมากขึ้นครับ


javoel
Verified User
Posts: 383
Joined: Mon Mar 20, 2006 11:09 pm

Posts by javoel » Sun Oct 01, 2006 6:37 pm

ผลของสนามบินสุวรรณภูมิ เเละ eastern seaboard ที่มีต่อ ahc  มากขนาดไหนครับ  เเละเเถบชลบุรีการเเพทย์(รวมทั้งทันตกรรม) เยอะมากครับ ไม่รู้จะเเย่งผู้มรับบริการ(ตรงนี่เเง่ลบ)ได้ในระดับไหน  ส่งผลต่อ AHC ขนาดไหน จะสามารถเเข่งขันอย่างต่อเนื่องตลอดไปได้หรือไม่ อนาคตการเติบโตจะ เท่าไหร่ครับ
      (ตอนนี้กำลังศึกษาหุ้นโรงบาลอยู่ครับ เเต่ยังไม่มีใน พอร์ตนะครับ เล็งไว้2 ตัวครับ คือ AHC  NTV)
    เเละก็ขอสอบถามเกี่ยวกับความเป็นธรรมาภิบาล ของผู้บริหารด้วยครับ ว่าไว้ใจได้หรือเปล่า ตระกูลวานิช เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เเต่ประกอบธุรกิจที่หลากหลายในประเทศไทย งานโรงบาลเขาเก่งเเค่ไหน เเละตัวผู้บริหารโรงพยาบาลจริงๆคือใครครับ(ที่ดูเเลจริงๆน่ะครับ)


javoel
Verified User
Posts: 383
Joined: Mon Mar 20, 2006 11:09 pm

Posts by javoel » Sun Oct 01, 2006 6:45 pm

ผลของสนามบินสุวรรณภูมิ เเละ eastern seaboard ที่มีต่อ ahc  มากขนาดไหนครับ
ผมคิดว่า////   2จุดนี้ เป็นผลบวกอย่างมากน่ะครับ จะทำให้เศรษบกิจเเถบนี้ดีขึ้นมาก  เหนี่ยวนำประชกรให้เพิ่มขึ้น(มาก)  รายได้มาก เเนวโน้มใช้มาก ก็ต้องการระบบพยาบาลที่ดี นั่นคือ การรับการรักษาที่โรงบาลเอกชน รวมถึงต่างชาติด้วยครับ ซึ่งเขาจะสะดวกมที่โรงบาลเอกชนมากกว่า(เเน่นอน) ครับ


User avatar
สามัญชน
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 5162
Joined: Sat Aug 16, 2003 8:58 pm

Posts by สามัญชน » Mon Nov 13, 2006 1:31 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่3(F45-1)
   บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

                                                                                            สอบทาน
                                                                              สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน      (หน่วย : พันบาท)
                                                                          ไตรมาสที่ 3               งวด 9 เดือน
             ปี                                   2549          2548          2549          2548

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    34,916       23,846       89,126       75,161
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)           2.79            1.91            7.13           6.01

 ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
      ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


 หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
               ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ
  การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน
  ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

                               ลงลายมือชื่อ _______________________
                                                                                 ( นางพจนา  มาโนช )
                                                        ตำแหน่ง                รองประธานกรรมการ
                                                                               ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


อืม................หุ้นโรงบาลกำไรดีกันถ้วนหน้าเลยนะเนี่ย

ทุกความเห็นย่อมเปลี่ยนไปตามความรู้ การเรียนรู้ย่อมไม่มีจุดสิ้นสุด

User avatar
สามัญชน
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 5162
Joined: Sat Aug 16, 2003 8:58 pm

Posts by สามัญชน » Mon Nov 13, 2006 1:33 pm

13      พฤศจิกายน 2549

เรื่อง        ขอชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2549
เรียน       ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน
               ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

               บริษัทฯขอเรียนชี้แจงถึงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2549 ซึ่งมีผลกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี
2548 ดังนี้
               1.   ด้านรายได้
                     รายได้จากการรักษาพยาบาลสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2549 เพิ่มขึ้น 34.03 %จากไตรมาสที่ 3 ปี 2548 เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยทั่วไปรวมถึงผู้ประกันตนที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น  และได้รับค่าบริการทางการแพทย์กรณีคลอดบุตรและทันตกรรมจากประกันสังคม ที่มีผลตั้งแต่ พฤศจิกายน 2548 และ มกราคม  2549 ตามลำดับ มีผลให้รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7.4 ล้านบาทต่อเดือนในส่วนของประกันสังคม และเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 17.8 ล้านบาทต่อเดือน เมื่อรวมรายได้ทั้งหมด

              2.   ด้านค่าใช้จ่าย
                    ต้นทุนในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็นอัตราส่วนที่น้อยกว่าคือ 26.85% ในขณะที่อัตราส่วนรายได้เพิ่มขึ้น 34.03% เป็นผลให้กิจการมีกำไรเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี  2548 เพิ่มขึ้นจาก 1.91 บาทเป็น 2.79 บาทต่อหุ้น

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                ขอแสดงความนับถือ


                                                            ลงนาม ______________________ ผู้มีอำนาจลงนาม
                                                                                 ( นางพจนา  มาโนช )
                                                           ตำแหน่ง       รองประธานกรรมการ

ทุกความเห็นย่อมเปลี่ยนไปตามความรู้ การเรียนรู้ย่อมไม่มีจุดสิ้นสุด

nearly_vi
Verified User
Posts: 743
Joined: Fri Jun 23, 2006 5:26 pm

Posts by nearly_vi » Mon Nov 13, 2006 1:36 pm

:shock:
เป็นกำไรปกติล้วนๆ  :?:


frontosa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 460
Joined: Wed Nov 03, 2004 9:32 pm

Posts by frontosa » Tue Nov 14, 2006 10:20 am

1.   ผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินธุรกิจ
ในปี 2548 ทางภาครัฐได้มีการประกาศนโยบายเพิ่มสวัสดิการที่ให้แก่  ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมออกมาเป็นระยะ  ส่งผลให้มีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ทั้งในส่วนผู้ใช้ประกันสังคม  และคนไข้ทั่วไป จนในปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลมีอัตราการครองเตียงผู้ป่วยเกือบเต็มตลอดเวลา  และผู้ป่วยนอกทั้งสองประเภทที่มาใช้บริการก็มีจำนวนสูงสุดตั้งแต่ทางโรงพยาบาลได้เปิดให้บริการมาเป็นเวลา 28 ปีแล้ว  ด้วยเหตุนี้  ทางบริษัทฯ จึงได้หาแนวทางขยับขยาย เพื่อการรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น  ด้วยการซื้อมาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ศุภมิตรเวชการ จำกัด  เพื่อเปิดให้บริการเป็นสาขาของโรงพยาบาล  โดยส่วนใหญ่ในระยะแรกจะเป็นการให้บริการแก่ผู้ป่วยระบบประกันสังคมเป็นหลัก ซึ่งจะทำให้เหลือพื้นที่ในอาคารปัจจุบันที่จะสร้างเป็นศูนย์การให้บริการผู้ป่วยเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ศูนย์จักษุ  โรคไต    โรคเลือด  โรคติดเชื้อและภูมิแพ้ เป็นต้น เพื่อให้โรงพยาบาลเอกชลบรรลุถึงเป้าหมาย ในการเป็นโรงพยาบาลระดับแนวหน้าในเขตภูมิภาคนี้
2.   ผลการดำเนินการ
2.1 ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา
  จากที่บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายของการเจริญเติบโตของธุรกิจไว้ที่ไม่ต่ำกว่า 10% ต่อปี ในระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี  2545-2550 ปรากฎว่า บริษัทฯ สามารถทำได้เกินเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในปี 2548 นี้ ยอดรายได้โดยรวมเพิ่มขึ้นถึง 14.9% และมีอัตรากำไรที่สูงสุดตั้งแต่เปิดบริการมาที่ 8.24 บาทต่อหุ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีระบบ ทำให้โรงพยาบาลสามารถลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลได้เหลือเพียง 77.85% ของรายได้ ซึ่งในปีที่ผ่าน ๆ มาจะอยู่ที่ระดับ 80% ในขณะเดียวกัน ทางรัฐบาลก็ได้ประกาศเพิ่มเงินสมทบประกันสังคม จากเดิมที่ 1,100 บาทต่อผู้ประกันตน เป็น 1,250 บาท ตั้งแต่ต้นปี 2548 พร้อมกับเพิ่มรายการจำนวนโรคและการเจ็บป่วย ที่ทางโรงพยาบาลสามารถนำไปเบิกได้ ซึ่งก็มีส่วนช่วยให้บริษัทฯ ยังสามารถรับโครงการประกันสังคมอยู่ต่อไปได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องสวัสดิการที่ทางราชการอาจจะประกาศเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ที่ผู้ให้บริการจะต้องรับภาระเพิ่มขึ้นโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง และจะต้องมีการประเมินผลประกอบการของโครงการดังกล่าวก่อนการเซ็นสัญญากับทางราชการปีต่อปีต่อไปในอนาคต
2.2 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2548
(1) ดังได้กล่าวมาแล้วว่า รายได้โดยรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นถึง 14.9% ส่วนหนึ่งมาจากรายได้ประกันสังคม  แต่ส่วนใหญ่แล้วจำนวนผู้ป่วยทั่วไปก็เพิ่มขึ้น เป็นอัตราโดยเฉลี่ยถึง 18.4% จนในบางครั้งพื้นที่การให้บริการ และจำนวนเตียงก็มีไม่พอรองรับ   อย่างไรก็ดีทางบริษัทฯ คาดว่าแผนการขยายงานไปยังโรงพยาบาลเอกชล 2 อ่างศิลา จะสามารถให้บริการในส่วนนี้ได้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดบริการได้ภายใน ครึ่งปีหลังของ ปี 2549 ซึ่งการขยายพื้นที่ดังกล่าวน่าจะทำรายได้ให้ทางบริษัทฯ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 10% ตามเป้าหมายแผนการเจริญเติบโตของธุรกิจไปจนถึง ปี 2550 และมีพื้นที่พอเพียงให้บริการต่อไปอีกอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า
ข้างบนก็อปมาให้อ่านกันครับ

ทีนี้เรื่องรพ.วิภารามในอมตะซิตี้ ตะกี้ไปอ่านมา[/quote]


frontosa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 460
Joined: Wed Nov 03, 2004 9:32 pm

Posts by frontosa » Tue Nov 14, 2006 10:28 am

เอ ทำ quote ไม่เป็น
:lol:

 


บริษัท  โรงพยาบาลวิภาวดี  จำกัด (มหาชน)
            แจ้งการร่วมทุนของบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม

1. วันเดือนปี ที่เกิดรายการ
     ที่ประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2549  เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน 2549
มีมติให้รายงานสารสนเทศกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด (บริษัทร่วม)
มีมติอนุมัติการเข้าไปร่วมทุนกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัท อมตะ เฮลล์
เซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัทร่วมของ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน))เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาล
ภายในนิคมอุตสาหกรรม  อมตะนคร จังหวัดชลบุรี
2.  คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
              ชื่อ                              ความสัมพันธ์
   บริษัท  โรงพยาบาลวิภาราม  จำกัด                เป็นบริษัทร่วม
   บริษัท  อมตะ  คอร์ปอเรชัน  จำกัด (มหาชน)        ไม่มีความสัมพันธ์
3.  ลักษณะโดยทั่วไปของสินทรัพย์
   ประเภทรายการ   : เป็นการลงทุนของบริษัทร่วม คือ บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
                    ซึ่งบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน
                    ร้อยละ 40.75
   เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาการลงทุน     :   ใช้เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
       ทั้งนี้ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ไม่เข้าข่ายประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 4. รายละเอียดของบริษัทที่จัดตั้งใหม่
    วันเดือนปี ในการจัดตั้งบริษัท  : ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2549
    ชื่อบริษัท                 : บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จำกัด
    ลักษณะดำเนินธุรกิจ         : โรงพยาบาลขนาด 100 เตียง
    ทุนจดทะเบียน             :  100,000,000.00  บาท
    ทุนที่เรียกชำระ            :  100,000,000.00 บาท
    จำนวนหุ้นสามัญ            :  10,000,000  หุ้น
    ราคาซื้อต่อหุ้น             :  10.00  บาทต่อหุ้น (ราคาพาร์)
    คณะกรรมการบริษัท         :  จำนวน 8 คน แบ่งตามสัดส่วนการลงทุนดังนี้
                              6 คนจาก บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
                              2 คนจาก บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
        ชื่อ                            จำนวนหุ้นที่ถือ    ร้อยละของทุนที่เรียกชำระ
   1 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด          7,500,000        75
   2 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)   2,000,000        20
   3.บริษัท อมตะ เฮลล์ เซ็นเตอร์  จำกัด         500,000         5
       รวมทั้งหมด                        10,000,000       100
5.  มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
       บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด จะร่วมลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม
(อมตะนคร) จำกัดในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ดังนั้นในสัดส่วนที่บริษัท
โรงพยาบาลวิภาวดี  จำกัด (มหาชน) รับรู้เท่ากับร้อยละ 40.75 ของร้อยละ 75 เท่ากับ
ร้อยละ 30.56 หรือคิดเป็นเงินมูลค่า 30,562,500.00 บาท โดยบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม
จำกัด จะใช้แหล่งเงินทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2549
6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
      บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนของบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
ดังนี้
   6.1 เพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ  สู่กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น
   6.2 ขยายการลงทุน  สู่เขตปริมณฑล
   6.3 รับรู้ส่วนได้เสียในเงินลงทุน


                               บริษัท   โรงพยาบาลวิภาวดี  จำกัด (มหาชน)


                                      (พลตรีสุริยะ   ผลากรกุล)
                                      รองประธานกรรมการบริษัท    สรุปว่าจะเปิดรพ.ขนาด 100 เตียงในอมตะซิตี้ แต่ไม่ได้บอกรายละเอียด อะไรมากไปกว่านี้

    อมตะซิตี้ นี่จะอยู่ถึงก่อนตัวเมืองชลบุรีนิดหน่อย คือ พอลงจากทางด่วนบูรพาวิถี ก็จะอยู่ใกล้ๆ ทางซ้ายมือเลย ต้องขับเข้าตัวเมืองอีกราวๆ 10 กม.

    ผลกระทบ ต่อรพ.เอกชล คิดว่าน่าจะมีในส่วนของ ลูกค้า ปกส.ในนิคมอุตสาหกรรมแน่ๆ เพราะเป็นบริษัทร่วมทุนกับ AMATA ด้วย
แต่ยังไม่ได้หาว่า AHC รับลูกค้าปกส.จาก AMATA เป็นสัดส่วนเท่าไหร่  :oops:
   
    แต่ในส่วนลูกค้าทั่วไปคงไม่ได้กระทบเลย  :B


    นอกจากนี้ระยะทางจาก อมตะซิตี้ถึง รพ.เอกชลสอง ค่อนข้างห่างกัน น่าจะประมาณ 20 กม.ได้ครับ case ปกส.ที่อยู่นอก นิคมก็ไม่น่าจะกระทบมาก


User avatar
metro
Verified User
Posts: 861
Joined: Tue Apr 25, 2006 4:30 pm

Posts by metro » Tue Nov 14, 2006 9:33 pm

ขอบคุณสำหรับข้อมุลของพี่ๆทุกท่านนะครับ

ผมรบกวนถาม 1 คำถามครับ

สรุปว่าตอนนี้ AHC มีโรงพยาบาลทั้งหมดกี่โรงพยาบาลเหรอครับ

ใช่ 3 โรงพยาบาลหรือเปล่าครับ

ขอบคุณครับ  :D


User avatar
naris
Verified User
Posts: 6726
Joined: Mon May 09, 2005 11:01 pm

Posts by naris » Tue Nov 14, 2006 9:34 pm

โรงเดียวครับ โรงที่สองจะเปิดไตรมาทนี้แหละ

ว่าแต่คนอยู่ใกล้เขาเปิดเมื่อไหร่ครับ

ราคาระยะสั้นตามข่าว--ราคาระยะยาวตามผลกำไร

User avatar
Newbee
Verified User
Posts: 148
Joined: Wed Sep 15, 2004 8:06 am

Posts by Newbee » Tue Nov 14, 2006 11:22 pm

โรงเดียวครับ โรงที่สองจะเปิดไตรมาทนี้แหละ

ว่าแต่คนอยู่ใกล้เขาเปิดเมื่อไหร่ครับ
มีโรงพยาบาลเดียวครับ แต่มีคลีนิคประกันสังคมอยู่ที่ amata นคร (ถามคนที่ทำงานแถวนั้นครับ)

ส่วนโรงพยาบาลที่สอง คิดว่าไม่น่าจะทันในไตรมาสนี้ครับ หรือทันคงต้องหลังกลางเดือนหน้าแน่ๆ
[/quote]

รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย

User avatar
naris
Verified User
Posts: 6726
Joined: Mon May 09, 2005 11:01 pm

Posts by naris » Wed Nov 15, 2006 5:48 pm

มาให้ข้อมูลพื้นฐานครับ

รพ.ahc2จะเปิดวันที่20/11/49ครับ แต่ฤกษ์ทำบุญก่อนหน้านี้ โดยจะทยอยเปิดเป็นบางส่วน และ จะเปิดรับคนป่วยประกันสังคมจากahc1

โดยค่าเสื่อมตึกจะตัด40ปี(ทำให้คาดว่าค่าเสื่อมคงจะน้อย ผมคำนวนคร่าวๆจะราวๆ5ล้านต่อไตรมาท)  แต่ในไตรมาท4นี้คงจะไม่มีรายได้เพิ่ม(เพราะเป็นลูกค้าเดิม) และฐานลูกค้าประกันสังคมก็จะอยู่เท่าเดิมในปีหน้าคือ90000คน

ส่วนahc1ที่ว่างลงจะเน้นกลุ่มลูกค้าเงินสดและเน้นทำศูนย์เฉพาะทาง

ส่วนลูกค้าประกันสังคมที่มีลูกค้าในอมตะ ไม่รู้สัดส่วนว่าเป็นกี่% ไม่รู้ใครพอมีข้อมูลบ้างครับว่าทางวิภารามกำหนดการเปิดเมื่อไหร่ครับ

ราคาระยะสั้นตามข่าว--ราคาระยะยาวตามผลกำไร

Mr. Korn
Verified User
Posts: 17
Joined: Wed Nov 08, 2006 6:51 pm

Posts by Mr. Korn » Fri Nov 17, 2006 6:12 pm

มีโอกาสเป็นเหมือน tnh มั้ยครัย พี่ naris
p/e ปัจจุบันก็ถูกไม่น่าเชื่อ ถ้าเทียบกับหุ้นโรงพยาบาลที่มีกำไรเติบโตทุกปี
roe roa กำไรสุทธิก็สูง
หนี้สินถ้าไม่รวมโรงพยาบาลอีสเทิร์นซีบอร์ดที่เพิ่งกู้มา 300 ล้าน
จะเป็นโรงพยาบาลปลอดหนี้ที่มีดอกเบี้ย

แต่ถึงยังไงหนี้สินก็ยังต่ำอยู่ d/e ปัจจุบัน = 0.64
สามารถเทคได้อีกโรงพยาบาลสบาย ๆ เลยนะครับ


Post Reply