EARTH

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
Post Reply
warlord
Verified User
Posts: 269
Joined: Tue Jul 13, 2010 6:13 pm

EARTH

Posts by warlord » Fri Jun 24, 2011 7:24 am

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท แอ๊ดวานซ์เพ้นท์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“APC”)) ได้เข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญ ของ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เพอร์เฟค จำกัด (“EPCL”) ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2553 และต่อมาในวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียก บริษัท และ EPCL รวมกันว่า “กลุ่มบริษัท”)

ที่ตั้งสานักงานใหญ่
889 อาคารไทยซีซี ชั้น 12 ห้อง 125-128 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-673-9631-3 โทรสาร 02-673-9634

Website: http://www.energyearth.co.th
ที่ตั้งโรงงาน 706/4 หมู่ที่ 1 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

ประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายถ่านหินให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ถ่านหินที่นำเข้ามาเพื่อการจำหน่ายเป็นถ่านหินบิทูมินัส ซึ่งเป็นถ่านหินที่สามารถให้ความร้อนได้ในระดับสูง มีปริมาณความชื้นปริมาณขี้เถ้า และปริมาณกำมะถันในระดับตํ่า ถ่านหินบิทูมินัสที่กลุ่มบริษัทจำหน่ายมีทั้งหมด 4 ขนาด คือ ขนาด เล็กกว่า 10 มม., 10 มม. – 25 มม., 25 มม. – 50 มม. และ 0 มม. – 50 มม.


warlord
Verified User
Posts: 269
Joined: Tue Jul 13, 2010 6:13 pm

Re: EARTH

Posts by warlord » Fri Jun 24, 2011 7:28 am

ประวัติความเป็นมาโดยสรุป
APC ได้เข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ EPCL ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2553 และต่อมาในวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) โดยมีประวัติความเป็นมาและรายละเอียดของแต่ละบริษัท ดังสรุปได้ดังนี้

สรุปภาพรวม บริษัท แอ๊ดวานซ์เพ้นท์ แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
APC ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสี ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2539 APC เริ่มประสบผลการดำเนินงานขาดทุนครั้งแรกในปี 2540 และยังมีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องจนทำให้หลักทรัพย์ของบริษัทถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Non Performing Group: NPG และถูกขึ้นเครื่องหมาย “SP” ห้ามการซื้อขาย ทั้งนี้ APC ได้พยายามแก้ไขผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินมาโดยตลอด จนกระทั่งในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 วันที่ 2 ธันวาคม 2553 ได้มีมติให้เข้าลงทุนซื้อหุ้น EPCL และโอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัท

สรุปภาพรวม บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เพอร์เฟค จำกัด
EPCL จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างตระกูลพิหเคนทร์ ซึ่งนำโดย นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์ กับ นายขจรพงศ์ คำดี EPCL ดำเนินธุรกิจ เป็นผู้นำเข้าถ่านหินบิทูมินัส (Bituminous) จากประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนำมาคัดแยกขนาด และจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ถ่านหินทั้งภายในและภายนอกประเทศ

การเข้าซื้อหุ้น EPCL โดย APC
ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2553 APC ได้เข้าซื้อหุ้น EPCL ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ EPCL ทำให้ APC กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นใน EPCL ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ EPCL กลายมาเป็นผู้ถือหุ้น APC ในสัดส่วนร้อยละ 89.98 ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นแล้วเสร็จ บริษัท แอ๊ดวานซ์เพ้นท์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

สรุปภาพรวม บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
ภายหลังการเข้าซื้อหุ้น EPCL ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 2,222,712,675 บาท โดยมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นประกอบด้วย กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ EPCL และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ APC ในสัดส่วนร้อยละ 89.98 และ 10.02 ตามลำดับ บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย คือ EPCL ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินต่อเนื่องจากที่เคยดำเนินการโดย EPCL กลุ่มบริษัทมีโรงงานคัดแยกถ่านหินที่ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีทั้งที่เป็นบริษัทตัวกลาง (Trader) และกลุ่มผู้ใช้ถ่านหินโดยตรง (End User) โดยกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ถ่านหินโดยตรงประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก กลาง และ ใหญ่ และโรงไฟฟ้า


pdGrff
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 453
Joined: Sun Apr 25, 2010 5:38 pm

Re: EARTH

Posts by pdGrff » Fri Jun 24, 2011 8:29 am

ลองหาข่าวเก่าๆอ่านดู เกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ดูก่อนะคะ
เมื่อก่อนมี story อยู่ Oppday ก็มีบอกคร่าวๆ

HOPE FAITH LOVE

multipleceilings
Verified User
Posts: 2141
Joined: Sat Feb 26, 2011 1:42 pm

Re: EARTH

Posts by multipleceilings » Fri Jun 24, 2011 1:07 pm

ขจรพงศ์ คำดี
Image

http://www.youtube.com/watch?v=OlaONXDwIbc

^^ จัดไป

M aterial catalyst
A ttitude & Perception
D isclipine

warlord
Verified User
Posts: 269
Joined: Tue Jul 13, 2010 6:13 pm

Re: EARTH

Posts by warlord » Fri Jun 24, 2011 1:39 pm

ผมไม่รู้ประวัติผู้บริหาร เค้าเป็นอย่างไรเหรอครับ?


xylemoo
Verified User
Posts: 204
Joined: Tue Oct 26, 2010 8:55 am

Re: EARTH

Posts by xylemoo » Fri Jun 24, 2011 2:47 pm

PBV 23.29 :shock:
PE 68.80

Book ปัจจุบันอยู่ที่ 0.18 บาท แต่ราคาวิ่งไป 4.46 บาท
ปีที่แล้วกำไร 0.04 บาท/หุ้น
ปีนี้กำไร Q1 0.03 บาท/หุ้น
ถ้าคิดแบบบวกๆ กำไรปีนี้ซัก 0.12 บาท/หุ้น
ดังนั้นถ้าบริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจที่ส่งผลกับกำไรอย่างมีนัยสำคัญ
กว่า Book value จะตามราคาทันก็คงต้องใช้เวลาอีก 35 ปี

:-)

multipleceilings
Verified User
Posts: 2141
Joined: Sat Feb 26, 2011 1:42 pm

Re: EARTH

Posts by multipleceilings » Fri Jun 24, 2011 2:49 pm

ซื้อเหมืองหนึ่งทีราคาขึ้นเด้งนึงครับ :rofl:

M aterial catalyst
A ttitude & Perception
D isclipine

warlord
Verified User
Posts: 269
Joined: Tue Jul 13, 2010 6:13 pm

Re: EARTH

Posts by warlord » Fri Jun 24, 2011 3:03 pm

xylemoo wrote:PBV 23.29 :shock:
PE 68.80

Book ปัจจุบันอยู่ที่ 0.18 บาท แต่ราคาวิ่งไป 4.46 บาท
ปีที่แล้วกำไร 0.04 บาท/หุ้น
ปีนี้กำไร Q1 0.03 บาท/หุ้น
ถ้าคิดแบบบวกๆ กำไรปีนี้ซัก 0.12 บาท/หุ้น
ดังนั้นถ้าบริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจที่ส่งผลกับกำไรอย่างมีนัยสำคัญ
กว่า Book value จะตามราคาทันก็คงต้องใช้เวลาอีก 35 ปี
ผมเห็นด้วยว่าราคาของ earth ตอนนี้แพงมาก อาจจะแพงเกือบที่สุดในตลาดเลยครับ
แต่อย่าลืมว่าอัตราส่วน pe, p/bv ที่ได้ คิดเทียบ 1 ปีย้อนหลัง จริงๆ น่าจะลองคิดกำไรในอนาคต แล้วลองดูว่า pe forward ควรเป็นเท่าไรมากกว่า

จุดประสงค์ที่เปิดหุ้น earth ไว้ ไม่ได้เชียร์ให้ซื้อหรือขายครับ อยากให้คุยกันว่าให้เห็นที่มาที่ไป และอนาคตจะเป็นอย่างไรมากกว่า ลองคิดดูสิครับ ผมก้อเพิ่งรู้จัก back-door filing จาก earth นี่แหละ :D


qQp
Verified User
Posts: 105
Joined: Tue Jun 29, 2010 3:14 pm

Re: EARTH

Posts by qQp » Fri Jun 24, 2011 3:30 pm

เห็นเขาว่าได้จะออกหุ้นแลกเหมืองขนาด 8 ล้านตันนี่แหละ และมีเซ็น MOU ขายถ่านหินไว้หมดแล้วกับลูกค้าที่จีน และเห็นตั้งเป้าว่าปีหน้าจะเพิ่มยอดขายเป็น 3 ล้านตัน อ่ะนะ จากปัจจุบันขายได้ประมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งปลายปีจะมีโรงงานที่เสร้จแล้วเพิ่มยอดขายเข้ามาอีกปีนี้

แหะๆ ใครช่วยวิเคราะห์ให้ที ไอ้ออกหุ้นแลกเหมืองนี้มันดียังไงหรอ เห็นว่าราคาตลาดเหมืองอยู่ที่ 1200 ล้านบาท เพิ่มหุ้นอีก 300 กว่าล้านหุ้น เราซื้อที่ราคาตลาดเท่ากับอาจได้กำลังถ้าราคาถ่านหินมันพุ่งหรอครับ คิดแล้วยัง งง

:oops: :oops: :oops:


warlord
Verified User
Posts: 269
Joined: Tue Jul 13, 2010 6:13 pm

Re: EARTH

Posts by warlord » Fri Jun 24, 2011 4:24 pm

qQp wrote:เห็นเขาว่าได้จะออกหุ้นแลกเหมืองขนาด 8 ล้านตันนี่แหละ และมีเซ็น MOU ขายถ่านหินไว้หมดแล้วกับลูกค้าที่จีน และเห็นตั้งเป้าว่าปีหน้าจะเพิ่มยอดขายเป็น 3 ล้านตัน อ่ะนะ จากปัจจุบันขายได้ประมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งปลายปีจะมีโรงงานที่เสร้จแล้วเพิ่มยอดขายเข้ามาอีกปีนี้
โรงงานที่ศรีราชา ชลบุรี
กำลังผลิตเต็มที่ 60000 ตัน/เดือน
ปี 53 ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 45000 ตัน รวมทั้งปี 12x45000=540000 ตัน

โรงงานที่อยุธยา
กำลังจะเปิดโรงงานแห่งที่ 2 ที่อยุธยาใน Q3 ปี 54 กำลังผลิตเต็มที่ 60000 ตัน/เดือน เท่ากับที่ชลบุรีครับ

ส่วนเหมืองที่เพิ่งซื้อที่อินโด จากการสำรวจเบื้องต้น มีปริมาณถ่านหินสำรองไม่เกิน 8 ล้านตัน รอ confirm จากหน่วยตรวจสอบอีกรอบ และมีการเ็ซ็น MOU ขายให้กับลูกค้าจีนแล้ว ต้องส่งให้ได้ปีละ 2 ล้านตัน 4 ปี

ผมไม่แน่ใจว่าจะเปิดดำเนินงานเหมืองได้เมื่อไร ถ้าเปิดได้ในปีนี้ ปีหน้าก็น่าจะมียอดขายถึง 3 ล้านตันครับ แซงหน้าทั้ง AGE และ UMS ไปเลยครับ :D :D :D


warlord
Verified User
Posts: 269
Joined: Tue Jul 13, 2010 6:13 pm

Re: EARTH

Posts by warlord » Fri Jun 24, 2011 4:27 pm

qQp wrote: แหะๆ ใครช่วยวิเคราะห์ให้ที ไอ้ออกหุ้นแลกเหมืองนี้มันดียังไงหรอ เห็นว่าราคาตลาดเหมืองอยู่ที่ 1200 ล้านบาท เพิ่มหุ้นอีก 300 กว่าล้านหุ้น เราซื้อที่ราคาตลาดเท่ากับอาจได้กำลังถ้าราคาถ่านหินมันพุ่งหรอครับ คิดแล้วยัง งง :oops: :oops: :oops:
การเพิ่มทุนแบบ PP ให้เจ้าของเหมืองดีตรงที่ บริษัทไม่ต้องจ่ายเงินซื้อเหมืองครับ(เพราะ earth ก๋ไม่ค่อยมีเงิน แฮ่ๆ )
ส่วนข้อเสียก็คือ จะเกิด dilution กับผู้ถือหุ้นปัจจุบัน


Notelio
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 958
Joined: Mon Mar 09, 2009 9:31 pm

Re: EARTH

Posts by Notelio » Fri Jun 24, 2011 4:28 pm

เห็น BV กับ กระแสเงินสด แล้ว หวาดเสียวครับ


multipleceilings
Verified User
Posts: 2141
Joined: Sat Feb 26, 2011 1:42 pm

Re: EARTH

Posts by multipleceilings » Fri Jun 24, 2011 4:31 pm

warlord wrote:
qQp wrote: แหะๆ ใครช่วยวิเคราะห์ให้ที ไอ้ออกหุ้นแลกเหมืองนี้มันดียังไงหรอ เห็นว่าราคาตลาดเหมืองอยู่ที่ 1200 ล้านบาท เพิ่มหุ้นอีก 300 กว่าล้านหุ้น เราซื้อที่ราคาตลาดเท่ากับอาจได้กำลังถ้าราคาถ่านหินมันพุ่งหรอครับ คิดแล้วยัง งง :oops: :oops: :oops:
การเพิ่มทุนแบบ PP ให้เจ้าของเหมืองดีตรงที่ บริษัทไม่ต้องจ่ายเงินซื้อเหมืองครับ(เพราะ earth ก๋ไม่ค่อยมีเงิน แฮ่ๆ )
ส่วนข้อเสียก็คือ จะเกิด dilution กับผู้ถือหุ้นปัจจุบัน
term คือ strategic shareholder ครับ :D

M aterial catalyst
A ttitude & Perception
D isclipine

warlord
Verified User
Posts: 269
Joined: Tue Jul 13, 2010 6:13 pm

Re: EARTH

Posts by warlord » Fri Jun 24, 2011 4:35 pm

Notelio wrote:เห็น BV กับ กระแสเงินสด แล้ว หวาดเสียวครับ
ผมไม่แน่ใจว่าจะเรียก earth ว่าเป็นหุ้น growth หรือเปล่า? แต่ p/bv ไม่เหมาะกับการใช้วัดหุ้น growth หลังจากซื้อเหมืองสำเร็จ Book Value จะมากขึ้น p/bv น่าจะลดลงบ้างครับ เพราะมีเหมืองเป็นทรัพย์สินสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง :D :D :D

ส่วนเรื่องกระแสเงินสด หวาดเสียวตามนั้น จิงๆ :twisted: :twisted: :twisted:


u_supakorn
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 93
Joined: Mon Dec 06, 2010 1:29 pm

Re: EARTH

Posts by u_supakorn » Fri Jun 24, 2011 5:20 pm

Margin ระหว่างการขายในปท.และตปท. ของ EARTH แตกต่างกันมากครับ
ระวังตรงนี้กันนิดหนึ่ง
ผมเข้าใจว่าการขายตปท.เป็นการขายที่ท่าเรืออินโดฯ สำหรับการขายในประเทศต้องมีการนำเข้ามา=>คัดแยก => นำส่งให้ลูกค้า ซึ่งถ้าดูตรงนี้แล้ว Margin ในปท.น่าจะดีกว่าด้วยซ้ำ

ล้านบาท
ขายในประเทศ ขายต่างประเทศ รวม
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554
รายได้ 217.08 662.83 879.91
ต้นทุนขาย (203.57) (549.44) (753.01)
กำไรขั้นต้น 13.51 113.39 126.90

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553
รายได้ 113.79 199.59 313.38
ต้นทุนขาย (104.78) (160.76) (265.54)
กำไรขั้นต้น 9.01 38.83 47.84


multipleceilings
Verified User
Posts: 2141
Joined: Sat Feb 26, 2011 1:42 pm

Re: EARTH

Posts by multipleceilings » Sat Jun 25, 2011 11:42 am

copy มาจากห้องพี่ปรัญชา เห็นหัวข่าวแล้วขอแชร์หน่อยครับ :rofl:

EARTHส่อติดคุกรอบสอง! พุ่ง4.20บาทพีอีเกิน70เท่า
หุ้น EARTH เข้าข่ายถูกสั่งซื้อขายหุ้นด้วยเงินสดต่ออีก 2 สัปดาห์หลังรอบแรกสิ้นสุดวันนี้ เหตุมูลค่าซื้อ
ขายรอบสัปดาห์เฉลี่ยเกิน 150 ล้านบาท ล่าสุดราคาปิด 4.20 บาท ส่งผล P/E พุ่งกว่า 70 เท่า

M aterial catalyst
A ttitude & Perception
D isclipine

aaaaaa
Verified User
Posts: 119
Joined: Wed May 10, 2006 2:02 am

Re: EARTH

Posts by aaaaaa » Sat Jun 25, 2011 2:34 pm

ผมสงสัยจังว่าบริษัทที่อินโดนีเซียที่ไป takeover โดยเอาหุ้นไปแลกมานั้น

เป็นบริษัทที่ตั้งมาหลายปีแล้ว และเพิ่งมาเปลี่ยนชื่อเมื่อปีที่แล้ว และไม่มีการดำเนินงานเลยตั้งแต่เปิดบริษัท

ปริมาณสำรองถ่านหินก็ต้องไปเช็คดูก่อน ว่ามี 8 ล้านตันจริงหรือเปล่า

ซื้อบริษัทตั้ง 1200 ล้าน โดยที่ยังไม่ได้เช็คอะไรเลย มันเลยดูพิกลแปลกๆเหมือนกัน

ก็หวังว่าคงจะไม่ใช่ปิคนิก 2 นะครับ


tee1477
Verified User
Posts: 22
Joined: Tue May 04, 2010 8:33 am

Re: EARTH

Posts by tee1477 » Sun Jun 26, 2011 1:37 pm

EARTH ประกาศเข้าซื้อเหมืองที่อินโดนีเซียจาก PT TRI TUNGGAL PITRIATI มูลค่า
ไม่เกิน 1,200 ล้านบาท ซึ่งคำ�นวณจากปริมาณสำ�รองถ่านหินไม่เกิน 8 ล้านตัน ระบุไม่ต้อง
ควักตังค์ แต่ใช้วิธีเพิ่มทุนขายพีพี จำ�นวน 360,360,360 หุ้น โดยกำ�หนดราคาเสนอขาย
หุ้นละ 3.33 บาทต่อหุ้น พร้อมสมนาคุณผู้ถือหุ้น 5 หุ้นเดิมแจก 1 วอร์แรนต์ฟรี ด้าน
“ขจรพงศ์ คำ�ดี” ชี้ถ่านหินที่ได้มาทำ�สัญญา MOU ขายหมดภายใน 4 ปี ผลักดันผลประกอบ
การเติบโตแบบก้าวกระโดด คาดปี 55 ปริมาณขายถ่ายหินพุ่งเกิน 3 ล้านตัน หวังรายได้มี
โอกาสแตะ 10,000 ล้านบาท
EARTH ออก PP แลกเหมืองถ่านหิน
สมนาคุณแจกวอร์แรนต์ผถห.เดิม 5 : 1
www.istationnews.com สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

นายขจรพงศ์ คำ�ดี กรรมการ
ผู้จัดการ บมจ เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH)
เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
2554 นั้น ได้มีมติให้ออกและจัดสรรใบ
สำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทรุ่นที่ 1 (EARTH-W1) ไม่เกินจำ�นวน
444,542,535 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญ
เดิมต่อใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดย
ไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบสำ�คัญแสดง
สิทธิเหลือจากการคำ�นวณตามอัตราส่วน
การจัดสรรใบสำ�คัญแสดงสิทธ ิดังกล่าวให้
ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำ�นวน ทั้งนี้ใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.50 บาท
อายุ ไม่เกิน 5 ปี
พร้อมกันนี้มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อ
หุ้นสามัญทั้งหมดของ PT TRI TUNGGAL
PITRIATI (“TTP”) ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ใน
ประเทศอินโดนีเซีย และได้รับสัมปทานจาก
รัฐบาลให้สามารถขุดถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซียได้ จากผู้ถือหุ้นของ TTP โดย
บริษัทจะขอเข้าซื้อหุ้นสามัญจำ�นวนไม่เกิน
1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ Rp.8,521,000
(เทียบเท่ากับ USD 1,000) คิดเป็นไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมด ใน
ราคาเสนอซื้อหุ้นละไม่เกิน 1,200 ล้านบาท
รวมเป็นราคาซื้อหุ้นสามัญของ TTP ทั้งสิ้น
ไม่เกิน 1,200 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นของ
TTP โดยมูลค่าหุ้นที่ซื้อคำ�นวณจากปริมาณ
สำ�รองถ่านหินไม่เกิน 8 ล้านตัน บริษัทจะ
ชำ�ระราคาค่าซื้อหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของTTPโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
จำ�นวนไม่เกิน 360,360,360 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำ�กัด
(Private Placement) ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 3.33 บาท เพื่อตอบแทนให้กับผู้ถือ
หุ้นของ TTP ที่เสนอขายหุ้นของ TTP ให้แก่
บริษัทแทนการชำ�ระเป็นเงิน สด โดยบริษัท
จะทำ�การเสนอขอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ
TTP แต่ละราย
หรับปริมาณสำ�รองถ่านหินที่
แน่นอนอย่างเป็นทางการ บริษัทได้แต่งตั้ง
ให้บริษัทผู้ประเมินอิสระเป็นผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้องขั้นสุดท้ายตามวิธีการที่
ยอมรับทั่วไป JORC และคาดว่าจะได้รับ
รายงานไม่เกิน 30 วันโดยปริมาณสำ�รอง
ถ่านหินที่มีทั้งหมดนั้นเพียงพอต่อออเดอร์ที่
บริษัทได้เซ็นต์สัญญาและ MOU ไว้ล่วง
หน้ากับลูกค้าต่างประเทศแล้ว โดยจะต้อง
ส่งมอบจำ�นวน 8 ล้านตัน และต้องส่งมอบ
ให้เสร็จสิ้นภายใน 4 ปี ให้แก่ลูกค้าใน
ประเทศจีน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ยิ่งใหญ่ของ EARTH จุดเปลี่ยนนี้ทำ�ให้
เกิดความแตกต่างของธุรกิจอย่างชัดเจน
จากเดิมที่ เป็นผู้จัดจำ�หน่ายถ่านหิน
ขณะนี้ก้าวสู่ความเป็นเจ้าของเหมือง
ถ่านหิน ซึ่งถือเป็นบริษัทจดทะเบียนราย
ที่ 3 ของประเทศไทยรองจาก บมจ.
บ้านปู และ บมจ.ลานนารีซอร์สเซส
ที่มีเหมืองถ่านหินเป็นของบริษัทเอง
และการที่มีเหมืองเองนี้ จะทำ�ให้บริษัท
ได้รับความเชื่อมั่นจากคู่ค้าว่าสามารถ
ส่งสินค้าได้ตามปริมาณและระยะเวลาที่ ต้องส่งมอบ อีกทั้งทำ�ให้มีปริมาณสำ�รอง
ในมือเพิ่มขึ้นและที่สำ�คัญคือมีต้นทุนลด
ลงซึ่งจะทำ�ให้อัตรากำ�ไรขั้นต้นเพิ่มสูง
ขึ้น ขณะเดียวกันการลงทุนในครั้งนี้ไม่
ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อเหมือง แต่บริษัท
เลือกวิธีขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อแลกกับการ
ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน TTP แต่ EARTH
ก็ไม่ลืมที่จะตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นใน
ประเทศด้วย ดังนั้นการเพิ่มทุนของ
EARTH จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วน
แรกคือการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลง
สภาพวอร์แรนต์ ในสัดส่วน 5 หุ้นเดิม
ต่อ 1 วอร์แรนต์ฟรี โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่ง
ถือเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัท และส่วนที่สองเป็นการเพิ่ม
ทุนเพื่อแลกกับการเป็นเจ้าของเหมือง
โดยหุ้นในล็อตที่สองนี้จะไม่ได้รับสิทธิใน
วอร์แรนต์ดังกล่าว”
ขากล่าวต่อว่า EARTH จะเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม
2,222,712,675 บาท ให้เป็นทุนจด
ทะเบียนไม่เกิน 3,027,615,570 บาท
กล่าวคือ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
อีกไม่เกิน 804,902,895 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำ�นวนไม่เกิน
804,902,895 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมกันนี้ได้มีมติอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบ่งออกเป็น
2 ส่วนคือ 1.จำ�นวนไม่เกิน 444,542,535
หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม EARTHW1
ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น และ 2.จำ�นวนไม่เกิน
360,360,360 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม
ของ TTP ในราคาหุ้นละ 3.33 บาท ด้วย
วิธีการแลกหุ้น (Share swap) หรือคิด
เป็นมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนไม่เกิน
1,200 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น
ดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดตามประกาศของคณะ ก ร ร ม ก า ร กำ� กับ ห ลัก ท รัพ ย์แ ล ะ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง “ราคาตลาด”
หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของหุ้น
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำ�การติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระนี้
ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
โดยเป็นราคาที่คำ�นวณระหว่าง วันที่ 8 - 16
มิถุนายน 2554 ซึ่งเท่ากับ 3.33 บาท และ
หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นของ
TTP มอบอำ�นาจให้ประธานกรรมการเป็นผู้
จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำ�กัดในราคาเดียว
กับที่เสนอขายให้ ผู้ถือหุ้นของ TTP
ประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนใน
ครั้งนี้ คือทำ�ให้ EARTH มีความมั่นคงของ
ธุรกิจถ่านหินซึ่งจะลดความเสี่ยงในด้านการ
จัดหาวัตถุดิบ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือ
หุ้นในระยะยาว ทั้งยังช่วยเพิ่มรายได้ใน
ระดับที่ดีต่อเนื่อง จากการมีแหล่งวัตถุดิบ
เป็นของตนเอง รวมถึงทำ�ให้อัตรากำ�ไรสุทธิ
ดีขึ้น และทำ�ให้โครงสร้างเงินทุนให้แข็งแกร่ง
ยิ่งขึ้น โดยสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2554 บริษัท
มีอัตราหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 2.73 เท่า
ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ
เฉพาะเจาะจง จะส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มขึ้นและอัตราหนี้สินต่อทุนลดลงมาก ใน
ด้านผลประกอบการของปี 2555 คาดว่าจะ
เห็นภาพที่เด่นชัดภาย หลังจากที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เบื้องต้นคาดว่า EARTH
จะมีปริมาณจำ�หน่ายถ่านหินมากกว่า 3 ล้าน
ตัน จากปี 2554 ที่คาดว่าจะทำ�ได้ประมาณ
1.2 ล้านตัน และน่าจะผลักดันให้รายได้ไต่
ขึ้นไปแตะที่ระดับ 10,000 ล้านบาทได้
“นายขจรพงศ์ กล่าวในที่สุด
มจ เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ กำ�หนดการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2554 พร้อมกำ�หนดวันปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
โดยกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
(Record Date) ในวันที่ 12 กรกฎาคม
2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 เพื่อกำ�หนดสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554และให้
กำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบ
สำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
รุ่นที่ 1 (EARTH-W1) (Record Date) ในวัน
ที่ 22 สิงหาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อ
ตามม.225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธ ีปิดสมุดทะเบียน
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2554


tee1477
Verified User
Posts: 22
Joined: Tue May 04, 2010 8:33 am

Re: EARTH

Posts by tee1477 » Sun Jun 26, 2011 2:14 pm

ผมว่าไม่ว่าตัวราคาหุ้นตอนนี้จะเป็นเท่าไรก็ตาม มันอยู่ที่ว่าเราคิดให้ราคาค่างวดมันเท่าไรก็เท่านั้นเองเพราะปัจจุบัน หลายๆตัวในตลาดตอนนี้มันก็เกินมูลค่าของมันด้วยกันทั้งนั้น หรือพวกเราคิดว่ามันเป็นไงกันบ้างฮะ


qQp
Verified User
Posts: 105
Joined: Tue Jun 29, 2010 3:14 pm

Re: EARTH

Posts by qQp » Mon Jun 27, 2011 2:33 pm

ถ้าดีลเหมืองถ่านหินสำเร็จ ที่มูลค่า swap หุ้นเรียบร้อยที่ 1200 ล้านบาท มันจะ Book มุลค่าเหมืองลงในงบยังไงอ่ะครับ เป็นทรัพย์สินด้วยมูลค่าราคาขายของถ่านหินเลยที่ระดับ 100 กว่าเหรียญต่อตันตอนนี้ หรอครับ

งั้นถ้าเหมือง 8 ล้านตัน มูลค่าถ่านหินปัจจุบันตีซะ 100 เหรียญ คูณด้วย 30 บาท มันเท่ากับ
24,000,000,000 บาทนะนั่น หรือว่ายังไง อย่างไร งงจริงไรจริง

ใครเก่งเรื่องงบการเงินธุรกิจถ่านหิน ช่วยทีครับ งง!!!


noolex
Verified User
Posts: 37
Joined: Sun Nov 07, 2010 6:23 pm

Re: EARTH

Posts by noolex » Mon Jun 27, 2011 10:13 pm

ขอบคุณมากค่ะ รอห้องนี้มานานแล้ว ในที่สุดก็ได้เจอ


goodth2011
Verified User
Posts: 12
Joined: Fri Mar 11, 2011 4:58 pm

Re: EARTH

Posts by goodth2011 » Wed Jun 29, 2011 8:55 am

ไปอ่าน นสพหุ้นช่วงเดือน 4-5 ออกข่าวว่าเหมือง ราคา 200 ล้านบาท 5 ล้านตันไม่ใช่หรือ ทำไมอัพเร็วจัง อร่อยเหาะ 555


warlord
Verified User
Posts: 269
Joined: Tue Jul 13, 2010 6:13 pm

Re: EARTH

Posts by warlord » Wed Jun 29, 2011 9:12 am

goodth2011 wrote:ไปอ่าน นสพหุ้นช่วงเดือน 4-5 ออกข่าวว่าเหมือง ราคา 200 ล้านบาท 5 ล้านตันไม่ใช่หรือ ทำไมอัพเร็วจัง อร่อยเหาะ 555
ข่าวที่น่าเชื่อถือที่สุด ควรมาจากผู้บริหารที่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าน่าเชื่อถือและซื่อสัตย์ แต่ข้อเสียคือ ข่าวจะออกมาช้า และราคาหุ้นก้อสะท้อนข่าวไปหมดแล้ว
ข้อดีของข่าวที่มาจากแหล่งอื่น คือ รวดเร็ว แต่ความไม่น่าเชื่อถือสูง

นักลงทุนที่ดีควรไตร่ตรองจากทั้งสองแหล่งข่าว หาความเป็นไปได้ และลงทุนอย่างมีสติครับ :D :D :D


xylemoo
Verified User
Posts: 204
Joined: Tue Oct 26, 2010 8:55 am

Re: EARTH

Posts by xylemoo » Wed Jun 29, 2011 10:34 am

ข่าวเค้าเชียร์ว่าจะไปอีกใคร หลังจากซื้อเหมืองแล้วกำไรจะก้าวกระโดด ... :shock:
ระวังๆไว้หน่อยก็ดีนะครับ... ใครจะว่าอะไร เราๆท่านๆชาว VI ก็ควรจะคิดพิจารณาหามูลค่าที่แท้จริง
ด้วยตัวเองแล้วค่อยตัดสินใจซื้อหรือขาย จะดีที่สุดครับ

:-)

mynameart
Verified User
Posts: 343
Joined: Mon Jul 12, 2010 11:27 pm

Re: EARTH

Posts by mynameart » Wed Jun 29, 2011 10:25 pm

เอาใจช่วยครับ แต่ระวังไว้ก็ดีครับ
indo = แขก
ชีวิตไม่ง่าย


warlord
Verified User
Posts: 269
Joined: Tue Jul 13, 2010 6:13 pm

Re: EARTH

Posts by warlord » Fri Jul 01, 2011 7:19 am

EARTH ทำแฮททริก เจอตลท.สั่งเทรดเงินสดรอบ 3 มีผลตั้งแต่ 4-8 ก.ค. ส่วน CIG-KAMART เจอเทรดเงินสด 4-22 ก.ค.

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งเรื่อง รายชื่อหลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อ(Cash Balance)

วันที่มีผล : วันที่ 04 ก.ค. 2554 ถึงวันที่ 22 ก.ค. 2554
หลักทรัพย์ :
- บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(CIG)
- บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)(KAMART)

ขยายช่วงดำเนินการ
วันที่มีผล : วันที่ 04 ก.ค. 2554 ถึงวันที่ 08 ก.ค. 2554
หลักทรัพย์ :
- บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)(EARTH)


deksaplay99
Verified User
Posts: 263
Joined: Tue Aug 31, 2010 4:41 pm

Re: EARTH

Posts by deksaplay99 » Sun Jul 03, 2011 5:13 pm

ตอนนี้เงินทุกบาท ทุกสตางก์ที่ซื้อ EARTH คือ เงินสด......ใครน้อรวยจริงๆ เหตุการณ์แบบติด hatrick 3 รอบติด ผมคิดว่ามีมือที่มองไม่เห็นเก็บไปเรื่อยๆ เพราะเหตุผลที่อาจจะมาหลังจากราคาขึ้นไปมากสุดๆแล้ว หรือ หลุด cash balance แล้วแหละครับถึงจะได้ข่าว....


yacht7
Verified User
Posts: 537
Joined: Thu Aug 19, 2010 12:39 am

Re: EARTH

Posts by yacht7 » Mon Jul 04, 2011 5:18 pm

ซี๊ดส์ ครับ

ความอดทน เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน
การลงทุนที่ถูกวิธี คือลงทุนแล้วมีความสุข

nut776
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3325
Joined: Thu Feb 05, 2004 9:46 pm

Re: EARTH

Posts by nut776 » Tue Jul 05, 2011 12:33 am

market cap ใหญ่ กว่า lanna

ตกลง earth นี่จะซื้อเหมือง หรือ ซื้อไปแล้วคับ

แล้วพอซื้อจริง นี่มันจะไม่บันทึกผ่านงบกำไรขาดทุนใช่ไหมคับ
แต่จะบันทึก ผ่านงบดุลเลยหรือเปล่าคับ

show me money.

thaihandsome
Verified User
Posts: 348
Joined: Tue Jul 05, 2011 10:23 pm

Re: EARTH

Posts by thaihandsome » Tue Jul 05, 2011 10:30 pm

deksaplay99 wrote:ตอนนี้เงินทุกบาท ทุกสตางก์ที่ซื้อ EARTH คือ เงินสด......ใครน้อรวยจริงๆ เหตุการณ์แบบติด hatrick 3 รอบติด ผมคิดว่ามีมือที่มองไม่เห็นเก็บไปเรื่อยๆ เพราะเหตุผลที่อาจจะมาหลังจากราคาขึ้นไปมากสุดๆแล้ว หรือ หลุด cash balance แล้วแหละครับถึงจะได้ข่าว....

04/07/2011 5.10 5.20 3.64 4.36 -0.79 -15.34 95,853,100 431,928.70 Last Update 05 Jul 2011


17:01:52

(Official Trading Quotation)Sign


Last 4.44

Change +0.08

%Change +1.83

Prior 4.36

Open 4.40

High 4.50

Low 4.08

Volume (Shares) 32,010,500

Value ('000 Baht) 138,956

Average Price* 4.34


มาช่วยสังเกตุการณ์


Post Reply