Q-CON

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
Post Reply
User avatar
BIG87
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 367
Joined: Mon Apr 12, 2010 1:23 am

Q-CON

Posts by BIG87 » Mon May 30, 2011 9:21 pm

เห็นว่ายังไม่มีในห้อง 100 คน 100 หุ้น
จึงขออนุมัติ เปิดห้องครับ !! และเนี่องจากเป็นหุ้นในกลุ่มปูนเหมือนกัน จึงน่าสนใจมากครับ
ปล.ผมยังไม่มีหุ้น แต่สนใจตัวนี้มากครับ !!

============================================================
หัวข้อข่าว: สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
แหล่งข่าว: Q-CON
รายละเอียดข่าว
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
ชื่อบริษัท บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
ไตรมาส ไตรมาสที่ 1
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 1
สถานะ สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 43,790 (18,904)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.109 (0.047)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 1
สถานะ สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 35,727 (15,437)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.089 (0.039)
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"
ลงลายมือชื่อ ___________________________
(นายถาวร วิทรายคำ)
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศUser avatar
BIG87
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 367
Joined: Mon Apr 12, 2010 1:23 am

Re: Q-CON

Posts by BIG87 » Mon May 30, 2011 9:23 pm

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ
วัสดุก่อสร้าง
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 06 ม.ค. 2547

รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 400,000,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 400,000,000.00 บาทเด็กเลี้ยงไม้
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 980
Joined: Fri Nov 27, 2009 9:17 pm

Re: Q-CON

Posts by เด็กเลี้ยงไม้ » Tue May 31, 2011 12:26 am

ดูGPMรายไตรมาสย้อยหลัง ดุดีขึ้นเรื่อยๆ
จากปี50 51 14-18% จนมาปี 52 53 ประมาณ 25-28%

พอดีป้าๆอาๆเค้าสร้างบ้านพร้อมกัน 4 หลัง ก็ใช้Q-con หมด
ไม่ทราบว่าmarket shareอยุ่ทีเท่าไหร่กันนะเนี่ย :?:

เริ่มนับหนึ่ง...


User avatar
murder_doll
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1597
Joined: Fri Mar 05, 2010 1:46 pm

Re: Q-CON

Posts by murder_doll » Tue May 31, 2011 12:41 am

Q-CONครองตลาดอิฐมวลเบาเป็นอันดับ 1นี่หน่า พอๆกะCPAC ของเครือซีเมนต์ไทย ท้ายสุดเครือเลยซื้อมาซะเลย :8)

เงินทองเป็นของมายา
ข้าวปลาคือของจริง


j2methai
Verified User
Posts: 483
Joined: Wed Apr 19, 2006 1:16 am

Re: Q-CON

Posts by j2methai » Tue May 31, 2011 2:09 am

การเงิน - การลงทุน
วันที่ 8 มีนาคม 2553 14:35
SCGทำเทนเดอร์ Q-CON จากผู้ถือหุ้นเดิม

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

SCG ประกาศทำคำเสนอซื้อหุ้น Q-CON จากผู้ถือหุ้นเดิม 11-20 เม.ย.53

นายถาวร วิทรายคำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (Q-CON) เปิดเผยว่า บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (SCG) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Q-CON ได้ยื่นแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) เพื่อการเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

SCG ผู้ทำคำเสนอซื้อ ยื่นคำเสนอซื้อ ในวันที่ 8 มี.ค.53 โดยมี บล.ทิสโก้ เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ เพื่อลงทุนที่มุ่งการเติบโตของกิจการ โดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแก่ลูกค้า เพื่อขยายตลาดพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกิจการในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ SCG ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ Q-CON ณ วันที่ 24 ก.พ.53 จำนวน 204.1 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 51.025% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และได้ทำการซื้อหุ้นเพิ่มเติม โดย ณ วันที่ 4 มี.ค. 53 ถือหุ้นของกิจการจำนวน 204,813,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 51.203% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจำนวน 195,186,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 48.797% ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 4 บาท โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าตอบแทนในรูปเงินสด ระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 25 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค.-20 เม.ย.53 ทุกวันทำการ

หากผู้ถือหุ้นสามัญทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นทั้งหมดตามคำเสนอซื้อ จะคิดเป็นเงิน 780,747,200 บาท แต่ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) ได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ใน Q-CON จำนวน 84,627,680 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 21.16% ดังนั้นเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ เท่ากับ 442,236,480 บาท ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมจาก บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

SCC ออกจดหมายเพื่อยืนยันว่าจะสำรองเงินไว้ เป็นจำนวน 500 ล้านบาท ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อ ตลอดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อเพื่อให้การทำคำเสนอซื้อสำเร็จดังวัตถุประสงค์ และกรณีที่ LH แสดงเจตนาที่จะขายหุ้น Q-CON ที่ถืออยู่ จำนวน 84,627,680 หุ้น บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการสำรองเงินทุนเพิ่มเติม

http://www.bangkokbiznews.com/home/deta ... B8%A1.html

ประมาณปีที่แล้วaddsine
Verified User
Posts: 9
Joined: Sun Dec 12, 2010 2:42 pm

Re: Q-CON

Posts by addsine » Tue May 31, 2011 7:59 pm

สนใจในตัวนี้เหมือนกันครับ ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียด แต่ดูราคาวิ่งขึ้นทุกวันเลยUser avatar
murder_doll
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1597
Joined: Fri Mar 05, 2010 1:46 pm

Re: Q-CON

Posts by murder_doll » Thu Jun 02, 2011 1:00 pm

อ่อ เมื่อกี้คุยกับเพือนที่ขาย Q CON อยู่เห็นแจ้งว่าต้นทุนในการผลิตค่อนข้างต่ำ แล้วก็เป็นเบอร์ต้นๆในตลาดอิฐมวลเบาแหล่ะครับ ตอนนี้ SCT(บริษัทหนึ่งในSCG) เป็นเจ้าที่จัดจำหน่ายอยู่ แล้วก็เข้ามาขายแทนอิฐมวลเบา CPAC เลยนะครับ เพราะต้นทุนการผลิตต่ำกว่า

เงินทองเป็นของมายา
ข้าวปลาคือของจริง


LanLaMan
Verified User
Posts: 8
Joined: Tue Jul 13, 2010 9:50 pm

Re: Q-CON

Posts by LanLaMan » Thu Jun 02, 2011 11:15 pm

งบการเงินดีขึ้นมากครับ ตอนนี้มีเงินสด 170 ล้านบาท มีหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยทั้งระยะสั้นและระยะยาวแค่ 280 ล้านบาท ไตรมาสแรกกำไร 40 กว่าล้านแล้วบวกกลับค่าเสื่อมราคาที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดอีกเกือบ 40 ล้านเท่ากับว่าไตรมาสนึงมีเงินเข้าบริษัทตกงวดละ 80 ล้านบาท ก็ตกปีละ 320 ล้านบาท (ถ้าทำได้แบบนี้ทุกไตรมาสนะ)

ปลายปีก็จะกลายเป็นมีเงินมากกว่าหนี้ (170+80+80+80) = 310 ล้าน ถ้าล้างหนี้หมดก็คงปันผลง่ายขึ้น ดังนั้นปีหน้าคงเห็นภาพปันผลที่ชัดเจนกว่าปีนี้ครับ เงินเข้าปีละ 300 กว่าล้าน mkt cap 2400 ล้าน ถ้าบริษัทใจปำ้แก้นโยบายปันผลก็คงจ่ายได้เยอะในปีหน้าครับ ต้องคอยดูกันไปming1714
Verified User
Posts: 1246
Joined: Mon Oct 12, 2009 8:31 pm

Re: Q-CON

Posts by ming1714 » Thu Jun 02, 2011 11:19 pm

murder_doll wrote:อ่อ เมื่อกี้คุยกับเพือนที่ขาย Q CON อยู่เห็นแจ้งว่าต้นทุนในการผลิตค่อนข้างต่ำ แล้วก็เป็นเบอร์ต้นๆในตลาดอิฐมวลเบาแหล่ะครับ ตอนนี้ SCT(บริษัทหนึ่งในSCG) เป็นเจ้าที่จัดจำหน่ายอยู่ แล้วก็เข้ามาขายแทนอิฐมวลเบา CPAC เลยนะครับ เพราะต้นทุนการผลิตต่ำกว่า
น่าจะเป็น SCG Network หรือเปล่าครับ ไม่น่าจะใช่ SCT :D

ร้อยลี้ ต้องมีก้าวแรก....


Monet
Verified User
Posts: 363
Joined: Tue Jul 12, 2005 3:40 pm

Re: Q-CON

Posts by Monet » Fri Jun 03, 2011 9:09 am

หลักสูตรของ SCG เลยครับ
หลังเทคก็เพิ่มยอดขายด้วยช่องทางที่ตัวเองมี และสะสางหนี้ให้หมด

ตัวเลขรายไตรมาส (ล้านบาท)
4/52 1/53 2/53 3/53 4/53 1/54
199 207 286 347 346 423 (รายได้การขาย)
636 557 502 337 308 279 (เงินกู้สั้น+ยาว)

ถัดไปจะลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเริ่มลดแล้ว แต่ต้นทุนขายยังไม่ลด

4/52 1/53 2/53 3/53 4/53 1/54
72.4% 73.3% 73.5% 71.5% 73.3% 74.6% (%ต้นทุนขาย)
21.7% 33.5% 16.5% 20.4% 18.6% 14.3% (%ค่าใช้จ่ายในการขาย+บริหาร)

เสียดาย ฟื้นตัวเร็วไปหน่อย ผมสนใจแต่ยังไม่ทันได้เก็บก็ขึ้นไปซะแล้ว
นึกว่าจะเหมือน TGCI ที่ใช้เวลาประมาณปีนึงกว่าจะฟื้นตัว

บทที่หนึ่ง "ทำงานหาเงิน"


User avatar
murder_doll
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1597
Joined: Fri Mar 05, 2010 1:46 pm

Re: Q-CON

Posts by murder_doll » Fri Jun 03, 2011 10:28 am

ming1714 wrote:
murder_doll wrote:อ่อ เมื่อกี้คุยกับเพือนที่ขาย Q CON อยู่เห็นแจ้งว่าต้นทุนในการผลิตค่อนข้างต่ำ แล้วก็เป็นเบอร์ต้นๆในตลาดอิฐมวลเบาแหล่ะครับ ตอนนี้ SCT(บริษัทหนึ่งในSCG) เป็นเจ้าที่จัดจำหน่ายอยู่ แล้วก็เข้ามาขายแทนอิฐมวลเบา CPAC เลยนะครับ เพราะต้นทุนการผลิตต่ำกว่า
น่าจะเป็น SCG Network หรือเปล่าครับ ไม่น่าจะใช่ SCT :D
เป็นไปได้นะครับ เพื่อนผมมันอาจจะมึน :mrgreen:

เงินทองเป็นของมายา
ข้าวปลาคือของจริง


ACME49
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3396
Joined: Sat Jan 01, 2011 10:42 am

Re: Q-CON

Posts by ACME49 » Fri Jun 03, 2011 8:19 pm

murder_doll wrote:อ่อ เมื่อกี้คุยกับเพือนที่ขาย Q CON อยู่เห็นแจ้งว่าต้นทุนในการผลิตค่อนข้างต่ำ แล้วก็เป็นเบอร์ต้นๆในตลาดอิฐมวลเบาแหล่ะครับ ตอนนี้ SCT(บริษัทหนึ่งในSCG) เป็นเจ้าที่จัดจำหน่ายอยู่ แล้วก็เข้ามาขายแทนอิฐมวลเบา CPAC เลยนะครับ เพราะต้นทุนการผลิตต่ำกว่า
เป็นเบอร์ 1 ในตลาดอิฐมวลเบา กำลังผลิตห่างจากเบอร์ 2 มาก เคยอ่านข้อมูลในอดีต ถือว่าน่าสนใจ และได้ข้อมูลมาว่ากำลังวางแผนเพิ่มกำลังผลิตในอนาคต ไม่รู้จริงหรือเปล่า แต่ในอดีตแข่งขันกันลดราคา ทำให้ขาดทุนทั้งอุตฯอิฐมวลเบาเพราะover supply

ในเกมการเงิน อะไรที่ไม่รู้ คือ ความเสี่ยง


LanLaMan
Verified User
Posts: 8
Joined: Tue Jul 13, 2010 9:50 pm

Re: Q-CON

Posts by LanLaMan » Sat Jun 04, 2011 9:17 am

มีคนของ LH เคยให้สัมภาสในหนังสือพิมพ์ว่าจะขยาย 20% ในปีนี้น่ะครับ ตอนซักมีนาคมมั้ง แต่ไม่ไดบอกว่าจะใช้เงินเท่าไร
ปล. ตอนนั้นบอกจะขายธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักเช่น KH, Q-CON ภายในสามปี ผ่านไปสามวันขาย KH ให้ BH เลยสะงั้น แล้วเมื่อไรจะขาย Q-CON ให้มันจบๆไปเนี้ยACME49
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3396
Joined: Sat Jan 01, 2011 10:42 am

Re: Q-CON

Posts by ACME49 » Tue Jun 07, 2011 10:34 am

ไม่รู้ ตลาดปัจจุบัน อิฐมวลเบา สามารถเข้ามาแทนอิฐบล็อกแบบเก่าได้สักประมาณใหนแล้ว สัดส่วนเป็นอย่างไรบ้าง บ้านผมใช้ อิฐมวลเบาq-con เย็นดีมากทั้งวัน กลางวันไม่ต้องเปิดแอร์เลย(ซื้อบ้านจากQH)

ในเกมการเงิน อะไรที่ไม่รู้ คือ ความเสี่ยง


LanLaMan
Verified User
Posts: 8
Joined: Tue Jul 13, 2010 9:50 pm

Re: Q-CON

Posts by LanLaMan » Tue Jun 07, 2011 12:42 pm

ที่เคยอ่านจำไม่ได้ว่า 56-1 หรือสัมภาษณ์กันแน่นะครับว่าเป้นอิฐมวลเบา 10 :อิฐมอญ 90 แต่ก้เป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วไม่พัฒนาสักที แม้จะมีช่องให้ทดแทนด้วยอิฐมวลเบาได้อีกมาก แต่จุดเปลี่ยนผมว่าอยู่ที่กลุ่มปูนเอามาโปรโมทเนี่ยแหละ รวมถึงจัดเทรนช่างทุกๆเดือนในเวบ qcon แล้วก้ค่าแรงขั้นต่่ำที่เพิ่มขึ้นๆเรื่อยๆจนเสียเวลาก่ออิฐมอณก้แพงพอกันแล้ว ในเวบ qcon จะมีเทียบให้ดูครับว่าต้นทุนทุกอย่างต่อตารางเมตรใกล้ๆกันแล้วครับ2aritas2
Verified User
Posts: 108
Joined: Tue Oct 26, 2010 11:11 am

Re: Q-CON

Posts by 2aritas2 » Wed Jun 15, 2011 9:52 pm

1. No 1 in production, cost and distribution channel (more 1400) over country
2. Demand up more than supply (increase macine for production)
3. อิฐมอญ replacement with lower construction cost (สร้างเร็ว)
4. good governance
5. consrtuction in upcountry expand and infraructure (subway, hispd train) in near future
6. FTA effect in good attitude (construction mat)
7. Lauance New campaign (บ้านเย็น) and more popular in ช่างก่อสร้าง
8. Green products
9. Start export to SEA (Malay, Singapore, same as Ceramic)
10. Develope value added product(คาน เสา พื้น ผนัง บันได etc)
11. Good D/E, Cash flow, Fund, etc
12. Rapid growth profit, better profit per income
13. No. of free float 30 M share(400 M share capital)
14. No of minor shareholders 1100
15. If new investment same site as now use money nearly 3000 M
16. Factory near material resource and SCT logistics
17. Just my idea only please Rethink.

12.Samathi
Verified User
Posts: 217
Joined: Thu Mar 12, 2009 8:02 pm

Re: Q-CON

Posts by Samathi » Mon Jun 20, 2011 3:43 pm

พอทราบ market share ของ Q-con, dcon, super มั๊ยครับ

Connecting the dots


2aritas2
Verified User
Posts: 108
Joined: Tue Oct 26, 2010 11:11 am

Re: Q-CON

Posts by 2aritas2 » Mon Jun 20, 2011 11:06 pm

From calculate use 3 factors production, income & price
The proportion 10 , Q:D:S 4.1:2:1 (the others left most is belong to CPAC)
But in near future (next 7-9 months) I think this proportion may be
change a lot since it depend on: no of sale channel and production
capacity (demand usage will be increased some percents (1x%) I guess)
This is my opinion, PLEASE RE CHECK WITH THE OTHERS SOURCESACME49
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3396
Joined: Sat Jan 01, 2011 10:42 am

Re: Q-CON

Posts by ACME49 » Tue Jun 21, 2011 10:08 am

2aritas2 wrote:From calculate use 3 factors production, income & price
The proportion 10 , Q:D:S 4.1:2:1 (the others left most is belong to CPAC)
But in near future (next 7-9 months) I think this proportion may be
change a lot since it depend on: no of sale channel and production
capacity (demand usage will be increased some percents (1x%) I guess)
This is my opinion, PLEASE RE CHECK WITH THE OTHERS SOURCES
CPAC นี่เจ้าของใช่ SCG หรือเปล่า?

ในเกมการเงิน อะไรที่ไม่รู้ คือ ความเสี่ยง


2aritas2
Verified User
Posts: 108
Joined: Tue Oct 26, 2010 11:11 am

Re: Q-CON

Posts by 2aritas2 » Tue Jun 21, 2011 12:18 pm

Please logon www.cpac.co.thACME49
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3396
Joined: Sat Jan 01, 2011 10:42 am

Re: Q-CON

Posts by ACME49 » Mon Jun 27, 2011 7:39 pm

2aritas2 wrote:Please logon http://www.cpac.co.th
thank krub

ในเกมการเงิน อะไรที่ไม่รู้ คือ ความเสี่ยง


yuiiy
Verified User
Posts: 4
Joined: Tue Jul 05, 2011 9:30 pm

Re: Q-CON

Posts by yuiiy » Mon Aug 08, 2011 12:08 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2554 2553 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 26,129 23,238 69,920 4,334
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.065 0.058 0.175 0.011
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2554 2553 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 25,777 28,633 61,505 13,195
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.064 0.072 0.154 0.033
ต่อหุ้น (บาท)yuiiy
Verified User
Posts: 4
Joined: Tue Jul 05, 2011 9:30 pm

Re: Q-CON

Posts by yuiiy » Mon Aug 08, 2011 12:18 pm

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม (พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
2554 2553 2554 2553

รายได้จากการขาย 409,523 286,033 332,694 252,911
ต้นทุนขาย (316,123) (210,339) (255,658) (177,413)
กำไรขั้นต้น 93,400 75,694 77,036 75,498
รายได้อื่น 2,343 2,256 7,140 3,390
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย 95,743 77,950 84,176 78,888
โอนกลับขาดทุนจากการตีราคาสินค้า 6,623 2,678 6,459 3,729
ค่าใช้จ่ายในการขาย (48,852) (31,691) (42,895) (29,158)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (19,213) (18,061) (13,811) (16,386)
รวมค่าใช้จ่าย (61,442) (47,074) (50,247) (41,815)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 34,301 30,876 33,929 37,073
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย (3,173) (7,638) (3,173) (8,440)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 31,128 23,238 30,756 28,633
ภาษีเงินได้ (4,999) -(4,979) -
กำไรสุทธิ 26,129 23,238 25,777 28,633

เริ่มจ่ายภาษีแล้ว2aritas2
Verified User
Posts: 108
Joined: Tue Oct 26, 2010 11:11 am

Re: Q-CON

Posts by 2aritas2 » Mon Aug 08, 2011 7:13 pm

This 2nd quarter cost/revenue more than 1st quarter
2nd revenue near 1st revenue
this is normal situation of construction mat. business
2nd half may better and products price may be up since
1. demand and cost up
2. อิฐมอญ PRICE up significant
3. Q-CON is product leaderyuiiy
Verified User
Posts: 4
Joined: Tue Jul 05, 2011 9:30 pm

Re: Q-CON

Posts by yuiiy » Wed Aug 10, 2011 2:42 pm

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554 2553 2554 2553

รายได้จากการขาย 422,746,736.06 206,647,723.95 340,611,506.94 182,806,752.82
ต้นทุนขาย (315,489,945.13) (151,383,644.29) (251,383,140.90) (130,088,197.58)
กำไรขั้นต้น 107,256,790.93 55,264,079.66 89,228,366.04 52,718,555.24
รายได้อื่น 3,511,882.46 3,539,962.57 7,505,538.38 5,514,166.57
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย 110,768,673.39 58,804,042.23 96,733,904.42 58,232,721.81
โอนกลับขาดทุน(ขาดทุน)จากการตีราคาสินค้า 370,963.75 (12,930,415.98) 172,660.91 (13,996,882.85)
ค่าใช้จ่ายในการขาย (46,986,366.37) (26,334,462.03) (42,519,689.94) (23,507,445.72)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (13,834,191.48) (30,057,747.71) (12,156,512.46) (26,986,561.75)
รวมค่าใช้จ่าย (60,449,594.10) (69,322,625.72) (54,503,541.49) (64,490,890.32)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้ 50,319,079.29 (10,518,583.49) 42,230,362.93 (6,258,168.51)
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย (3,218,189.08) (8,385,860.27) (3,218,189.08) (9,179,216.43)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 47,100,890.21 (18,904,443.76) 39,012,173.85 (15,437,384.94)
ภาษีเงินได้ (3,310,444.85) -(3,284,952.42) -
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 43,790,445.36 (18,904,443.76) 35,727,221.43 (15,437,384.94)

การปันส่วนกำไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 43,790,444.58 (18,904,442.56) 35,727,221.43 (15,437,384.94)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 0.78 (1.20) - -
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 43,790,445.36 (18,904,443.76) 35,727,221.43 (15,437,384.94)

งง ทำไมไตรมาส1 จึงเสียภาษีน้อยกว่า ไตรมาส 2 ทั้งที่กำไรเยอะกว่า2aritas2
Verified User
Posts: 108
Joined: Tue Oct 26, 2010 11:11 am

Re: Q-CON

Posts by 2aritas2 » Wed Aug 10, 2011 8:07 pm

เข้าใจว่าใช้ส่วนขาดทุนสะสมในปี 2550, 51 มาตัดไ้ด้ ลองรวมตัวเลขแล้วพบว่า
หมดพอดีใน Q1
ส่วน cost ที่เพิ่มขึ้นใน Q2 คงมาจาก ราคาNat Gas ที่เพิ่มขึ้น
และน่าจะมาจากการ Test run สินค้าอะไรบางอย่างyuiiy
Verified User
Posts: 4
Joined: Tue Jul 05, 2011 9:30 pm

Re: Q-CON

Posts by yuiiy » Wed Aug 10, 2011 10:08 pm

2aritas2 wrote:เข้าใจว่าใช้ส่วนขาดทุนสะสมในปี 2550, 51 มาตัดไ้ด้ ลองรวมตัวเลขแล้วพบว่า
หมดพอดีใน Q1
ส่วน cost ที่เพิ่มขึ้นใน Q2 คงมาจาก ราคาNat Gas ที่เพิ่มขึ้น
และน่าจะมาจากการ Test run สินค้าอะไรบางอย่าง

ขอบคุณค่ะ ที่ช่วยทำให้กระจ่างขึ้น2aritas2
Verified User
Posts: 108
Joined: Tue Oct 26, 2010 11:11 am

Re: Q-CON

Posts by 2aritas2 » Sun Aug 14, 2011 1:19 pm

2aritas2 wrote:From calculate use 3 factors production, income & price
The proportion 10 , Q:D:S 4.1:2:1 (the others left most is belong to CPAC)
But in near future (next 7-9 months) I think this proportion may be
change a lot since it depend on: no of sale channel and production
capacity (demand usage will be increased some percents (1x%) I guess)
This is my opinion, PLEASE RE CHECK WITH THE OTHERS SOURCES
จริงๆแล้วต้องเปรียบกับมวลเบาที่อบไอนำ้ด้วยกันเช่นQCONกับ Super blockและ
Smart block ของ CCP ส่วน Dcon ไม่อบไอนำ้ แต่สินค้าทดแทนกันได้ในเกือบทุกตลาด
ในงานก่อผนังสำหรับอบไอนำ้ ไม่อบไอนำ้ อิฐมอญ
ตย. เช่น qcon น่าจะขายได้มากกว่า SUP + SMT อัตรา 10:4 ใน q2 2554 ในประเภท
อบไอนำด้วยกันmintac
Verified User
Posts: 20
Joined: Tue Jun 21, 2011 1:33 am

Re: Q-CON

Posts by mintac » Wed Sep 28, 2011 6:45 pm

ผมสงสัยจังว่าทำไมนโยบายการจ่ายปันผลมันแปลกๆ
นโยบายการจ่ายปันผล:
หากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม และไม่มีความจำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี2aritas2
Verified User
Posts: 108
Joined: Tue Oct 26, 2010 11:11 am

Re: Q-CON

Posts by 2aritas2 » Wed Sep 28, 2011 7:17 pm

เป็นนโยบายที่มีมาตั้งแต่ชุดผู้ถือหุ้นใหญ่แรกก่อนขายให้เอสซีจีก่อสร้าง เข้าใจว่า
ช่วงนั้นต้องการเงินไว้ขยายกิจการและประกอบกับ Product ที่ผลิต over supply
ทำให้ขายขาดทุน และมีคู่แข่งมากราย (รวมอิฐมอญด้วย) และช่วง TOM YUM KUNG
crisis การกู้เงินยากที่จะได้ในราคาดอกเบี้ยที่ดี แต่ปัจจุบันมี Cash เหลือ และ product
ยังผลิตไม่พอจำหน่าย (เข้าใจว่าขึ้นราคาไป 2 ครั้งในปีนี้)
www.setindexnews.com/2011/09/08/55721Post Reply