SYMC

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
CupJok
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 465
Joined: Fri Feb 21, 2003 7:06 am

Re: SYMC

Posts by CupJok » Thu Aug 09, 2012 9:15 pm

Image


User avatar
anubist
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1371
Joined: Fri Jun 12, 2009 1:33 am

Re: SYMC

Posts by anubist » Thu Aug 09, 2012 10:29 pm

รู้แล้วครับว่า เจอหุ้นดีเมื่อยามเงินหมดมันเป็นไง

ฝากคำถามopp dayหน่อยครับ
1.บ.มีวิธีเพิ่มรายได้จากโครงข่ายเก่าอย่างไร อยากทราบอัตราการเติบโตของรายได้แบ่งตามโซนเช่นโซนนิคมอุตสหกรรม โซนCBD
2.เนื่องจากบ.เน้นการให้บริการแบบพรีเมียม บ.มีวิธีเพิ่มความสามารถพนง.ยังไง และจำนวนพนง.โตทันโครงข่ายที่ขยายรึเปล่า อยากทราบturn over rateพนง.ที่อายุงาน3ปีขึ้นไป บ.เคยถูกคู่แข่งดึงตัวพนง.ไปหรือไม่ แล้วบ.มีนโยบายการรักษาพนง.อย่างไรให้อยู่กับบ.นานๆ

ขอบคุณครับ

ทุนน้อยและหลุดดอยแล้ว เย้ๆ

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18072
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: SYMC

Posts by miracle » Fri Aug 10, 2012 12:31 am

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ในปี 2554 บริษัทฯได้รับโอนสายไฟเบอร์ออฟติกจำนวนหนึ่งจากบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งสายไฟเบอร์ ออฟติกดังกล่าวติดตั้งและใช้งานเดิมอยู่แล้วในท่อร้อยสายใต้ดินซึ่งเป็นของผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมรายหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต่อมาในไตรมาส 1 ปี 2555 บริษัทฯได้รับแจ้งอัตราค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดินที่กำหนดขึ้นใหม่จากผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมรายดังกล่าว แต่ยังไม่มีการออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้บันทึกหนี้สินจากภาระผูกพันนี้โดยประมาณขึ้นจากอัตราค่าเช่าซึ่งบริษัทผู้โอนสายไฟเบอร์ออฟติกเคยได้รับแจ้งซึ่งต่ำกว่าอัตราที่ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมรายดังกล่าวกำหนดขึ้นใหม่ เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าการกำหนดอัตราค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดินในอัตราใหม่ซึ่งสูงกว่าอัตราเดิมมาก เป็นอัตราที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายนั้นกำหนดขึ้นโดยไม่สอดคล้องกับหลักการและวิธีการกำหนดอัตราค่าใช้โครงข่ายของผู้รับใบอนุญาตตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย พ.ศ.2549 (“ประกาศไอซี”) เนื่องจากตามข้อเท็จจริงท่อร้อยสายใต้ดินเหล่านี้ได้ถูกสร้างและถูกใช้งานโดยผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายนั้น รวมทั้งใช้งานโดยบริษัทผู้โอนสายไฟเบอร์ออฟติกแก่บริษัทฯมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี จึงเป็นทรัพย์สินที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายนั้นมีอยู่เดิมมิได้จัดสร้างขึ้นมาใหม่ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายนั้นจึงไม่มีภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินเหล่านี้ บริษัทฯจึงเชื่อว่าอัตราค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดินที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายนั้นกำหนดขึ้นใหม่นี้ไม่เป็นตามหลักการอัตราอิงต้นทุน (cost-based basis) (ประกาศไอซีข้อ 19) และวิธีการคำนวณอัตราค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดินก็อาจมิได้ใช้วิธีการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนตามที่ กสทช.เห็นชอบ (ประกาศไอซี ข้อ 20) นอกจากนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าว ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายนั้นในฐานะผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้บริษัทฯในฐานะผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันพร้อมแสดงหลักฐานหรือสาเหตุที่ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนนั้นด้วย (ประกาศไอซีข้อ 21) แต่ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายนั้นก็ยังมิได้ดำเนินการเช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเรื่องนี้เป็นไปโดยชอบด้วยหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย บริษัทฯจึงได้ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายนั้นชี้แจงเหตุผลในการกำหนดอัตราค่าเช่าท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินในอัตราใหม่ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานและวิธีการคำนวณต้นทุนในการกำหนดอัตราใหม่ดังกล่าวให้บริษัทฯทราบด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯได้แจ้งขอสงวนสิทธิที่จะเจรจากับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายนั้นเพื่อปรับลดอัตราค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดินดังกล่าวลงให้เป็นอัตราที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรมแก่บริษัทฯตามกฎหมายต่อไปด้วย
ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2555 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายดังกล่าว ได้มีหนังสือตอบกลับมายังบริษัทฯ โดยยืนยันว่า อัตราค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดินที่กำหนดขึ้นใช้ดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว พร้อมทั้งแจ้งให้บริษัทฯยืนยันการชำระค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดินภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เพื่อจะได้ดำเนินการจัดเก็บเงินกับบริษัทฯต่อไป โดยมิได้มีการปรับลดอัตราค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดินตามที่บริษัทฯได้โต้แย้งไว้แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้มีการแจ้งปรับลดปริมาณการใช้ท่อร้อยสายใต้ดินคงเหลือเท่าที่จำเป็นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายดังกล่าวได้ตรวจสอบข้อมูล และเรียกเก็บค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดินเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคม 2555 โดยเป็นอัตราเดียวกับอัตราที่กำหนดขึ้นใหม่
จากการยืนยันอัตราราคาค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดินของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าหากเกิดกรณีการโต้แย้งสิทธิในข้อสัญญาใช้ท่อร้อยสายใต้ดินซึ่งยังมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายดังกล่าว บริษัทฯจึงดำเนินการส่งหนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับจำนวนหนี้ที่ระบุไว้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นหนี้ที่คำนวณจากอัตราค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดินที่ไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามประกาศไอซี รวมทั้งยังสงวนสิทธิในการขอใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินที่ แจ้งมานี้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสิทธิที่จะเรียนขอความเป็นธรรมไปยังกสทช.เพื่อขอให้รับเรื่องข้อโต้แย้งดังกล่าว เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทตามประกาศไอซีต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนในการเจรจาเพื่อระงับข้อพิพาทตามกระบวนการ คาดว่าจะมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 26 ล้านบาท

:)

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18072
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: SYMC

Posts by miracle » Fri Aug 10, 2012 12:31 am

ข้อมูลบริษัทฯ
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการให้บริการให้เช่าวงจรสื่อสัญญาณ ความเร็วสูง ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 123 ตึกซันทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 35-36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
บริษัทฯได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เพื่อให้บริการโทรคมนาคม ดังนี้
ประเภทใบอนุญาต วันที่ได้รับใบอนุญาต ระยะเวลาอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง 15 มิถุนายน 2549 15 ปี
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง 23 ธันวาคม 2551 5 ปี
ใบอนุญาตการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบที่สอง 10 มิถุนายน 2554 5 ปี
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 10 สิงหาคม 2554 15 ปี
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 บริษัทฯได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอยกเลิกการให้บริการใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ประเภทบริการขายต่อบริการวงจรเช่าระหว่างประเทศ (Resale Of International Private Leased Circuit: IPLC) อันจะเป็นผลให้เป็นการขอสิ้นสุดใบอนุญาตฯก่อนกำหนด เนื่องจากตั้งแต่ได้รับใบอนุญาตฯนี้มาจนถึงปัจจุบันยังไม่ปรากฎว่ามี ผู้ประกอบกิจการใดที่ได้รับอนุญาตจากกสทช.ให้เป็นผู้ประกอบกิจการขายส่งบริการ IPLC ให้กับบริษัทฯเพื่อบริษัทฯจะได้สามารถนำไปขายต่อบริการตามเงื่อนไขใบอนุญาตฯได้
ต่อมาวันที่ 15 มีนาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการพิจารณาอนุญาต และกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่ และเครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งตามหนังสือแจ้งของบริษัทฯดังกล่าวไว้ข้างต้น


ปัจจุบันบริษัทฯให้บริการเฉพาะใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมเปิดให้บริการตามใบอนุญาตการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบที่สองและใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
บริษัทฯผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามเงื่อนไขในใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมตามใบอนุญาต และเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

:)

User avatar
anubist
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1371
Joined: Fri Jun 12, 2009 1:33 am

Re: SYMC

Posts by anubist » Wed Aug 15, 2012 6:45 pm

anubist wrote:รู้แล้วครับว่า เจอหุ้นดีเมื่อยามเงินหมดมันเป็นไง

ฝากคำถามopp dayหน่อยครับ
1.บ.มีวิธีเพิ่มรายได้จากโครงข่ายเก่าอย่างไร อยากทราบอัตราการเติบโตของรายได้แบ่งตามโซนเช่นโซนนิคมอุตสหกรรม โซนCBD
2.เนื่องจากบ.เน้นการให้บริการแบบพรีเมียม บ.มีวิธีเพิ่มความสามารถพนง.ยังไง และจำนวนพนง.โตทันโครงข่ายที่ขยายรึเปล่า อยากทราบturn over rateพนง.ที่อายุงาน3ปีขึ้นไป บ.เคยถูกคู่แข่งดึงตัวพนง.ไปหรือไม่ แล้วบ.มีนโยบายการรักษาพนง.อย่างไรให้อยู่กับบ.นานๆ

ขอบคุณครับ
ไม่ทราบ2คำถามนี้มีใครถามแทนผมรึเปล่าครับ วันนี้ชนSSIพอดีเลยไม่ได้เข้า แต่ผมเข้าไปฝากคำถามกับท่านหนึ่งด้านหน้า ไม่รู้ได้ถามแทนผมรึเปล่า

ทุนน้อยและหลุดดอยแล้ว เย้ๆ

kritaungkun
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 43
Joined: Thu Aug 23, 2012 10:50 am

Re: SYMC

Posts by kritaungkun » Fri Aug 24, 2012 1:26 pm

IPLC..คือคำตอบสุดท้ายจริงหรือ..ในQ3

ความไม่โลภเป็นลาภอันประเสริฐ....

sp336
Verified User
Posts: 46
Joined: Wed Nov 03, 2010 11:49 am

Re: SYMC

Posts by sp336 » Fri Aug 24, 2012 2:59 pm

kritaungkun wrote:IPLC..คือคำตอบสุดท้ายจริงหรือ..ในQ3
ไม่ใช่ครับ เป็นคำตอบสุดท้าย


mr.w
Verified User
Posts: 58
Joined: Sat May 13, 2006 10:49 pm

Re: SYMC

Posts by mr.w » Fri Aug 24, 2012 5:47 pm

อะไรคือคำตอบสุดท้ายของคุณ sp336 ครับ ^^


miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18072
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: SYMC

Posts by miracle » Fri Aug 24, 2012 10:14 pm

คำถามคือ
บริษัทนี้รู้ว่า เครือข่ายของเขาอยู่ที่ไหน พาดผ่านถนนเส้นไหนบ้าง ลูกค้าอยู่ไกลจากจุดให้บริการของบริษัทมากขนาดไหน
หรือเปล่า

:)

suwits
Verified User
Posts: 1643
Joined: Sat Mar 18, 2006 1:27 pm

Re: SYMC

Posts by suwits » Wed Aug 29, 2012 8:22 am

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24/08/2555 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,130 % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น

1. นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ 48,976,240 16.33
2. นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร 46,796,230 15.60
3. นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร 24,423,740 8.14
4. นายปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ 23,523,740 7.84
5. นายนิพล สุวรรณเชษฐ์ 15,094,940 5.03
6. บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 14,616,000 4.87
7. นายวันชัย สมบูรณ์ผล 13,094,760 4.36
8. นายมาโนช อยู่บรรยงค์ 11,984,660 3.99
9. น.ส.บุษกร จารุวชิราธนากุล 8,392,000 2.80
10. นายวีรชัย วงศ์จีระศักดิ์ 5,160,060 1.72
11. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 4,336,000 1.45
12. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 3,275,400 1.09
13. นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช 3,162,600 1.05
14. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 2,868,500 0.96
15. นายสมเจตต์ อรรถสกุลชัย 2,810,000 0.94
16. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 2,447,700 0.82
17. กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม 2,356,800 0.79
18. น.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์ 2,270,600 0.76
19. นายสุโรจน์ ตรีโลจน์วงศ์ 2,100,000 0.70
20. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 2,020,700 0.67
21. DBS BANK LTD - CLIENT A/C SG1100173011 2,000,000 0.67
22. นางบุศทรี หวั่งหลี 1,720,000 0.57


sanpat91
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1695
Joined: Tue Jul 13, 2010 10:10 pm

Re: SYMC

Posts by sanpat91 » Wed Aug 29, 2012 9:29 pm

มี Professional เข้ามาถือหุ้นกันเต็มเลยครับ น่าภูมิใจจริงๆ บริษัทเพิ่ง IPO มายังไม่ถึง 2 ปีดี


230k
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 20
Joined: Mon Sep 28, 2009 7:16 am

Re: SYMC

Posts by 230k » Thu Aug 30, 2012 4:27 pm

อยากทราบว่าภาษีที่เเสดงในงบกำไรขาดทุนรอบ6เดือน (38.47m) ทำไมไม่เท่ากับช่องจ่ายภาษีเงินได้ในงบกระเเสเงินสดครับ (-47.86m) ขอบคุณครับ


Hayate_VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 253
Joined: Sat May 08, 2010 10:03 pm

Re: SYMC

Posts by Hayate_VI » Thu Aug 30, 2012 9:46 pm

230k wrote:อยากทราบว่าภาษีที่เเสดงในงบกำไรขาดทุนรอบ6เดือน (38.47m) ทำไมไม่เท่ากับช่องจ่ายภาษีเงินได้ในงบกระเเสเงินสดครับ (-47.86m) ขอบคุณครับ
คร่าวๆนะครับ

ในงบกำไรขาดทุน ภาษี เป็นภาษีที่ควรจะจ่ายครับ
แต่ในงบกำไรขาดทุน เป็นภาษีที่จ่ายเงินสดออกไปจริงๆ

เช่น งบกำไรขาดทุน 6 เดือน ต้องเสียภาษี 100 บาท จ่ายภาษีไปตอนเดือนที่ 4 แค่ 80 บาท อีก 20 บาทจะบันทึเป็นภาษีเงินได้ค้างจ่ายในงบแสดงฐานะการเงินคับ

‎"If the day were the last day of my life, what i want to do what i am about to do today? and whenever the answer has been "No" for to many day in a row, i know i need to change something" Steve Jobs

230k
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 20
Joined: Mon Sep 28, 2009 7:16 am

Re: SYMC

Posts by 230k » Fri Aug 31, 2012 2:01 am

ขอบคุณครับ


My House
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1271
Joined: Thu May 27, 2010 2:30 pm

Re: SYMC

Posts by My House » Sat Sep 15, 2012 12:27 am

รบกวนถามด้วยครับ ผมเพิ่งมาศึกษา symc ผมสงสัยว่า
1. รายได้แยกตามประเภทการใช้งาน คือ access network, internet access, international leased circuit, broadcast, private network คืออะไร
2. ตัวอย่างลูกค้าแต่ละประเภท
3. แต่ละแบบจัดอยู่ในกลุ่มไหนของรายได้แยกตามประเภทบริการครับ
ขอบคุณครับ
ปล.รบกวนด้วยนะครับ ผมฟัง opp day จบแล้ว เข้าใจแค่ว่า broadcast เช่นพวกทีวีดามเทียม ทีวีดิจิตัล private network เช่นพวกค้าปลีก


nut776
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3334
Joined: Thu Feb 05, 2004 9:46 pm

Re: SYMC

Posts by nut776 » Sat Sep 15, 2012 12:45 am

รบกวน พี่ my house ลองย้อน ไปดู op day เก่าๆหลายๆ q จะไม่ค่อยงง คับ
หรืออ่าน annual report ก็ได้คับ
เมื่อก่อนจะแยกกลุ่มลูกค้าเป็น
me , re , dark fiber etc
อาจจะทำให้มองภาพได้ง่ายกว่าคับ

show me money.

My House
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1271
Joined: Thu May 27, 2010 2:30 pm

Re: SYMC

Posts by My House » Sat Sep 15, 2012 10:45 am

nut776 wrote:รบกวน พี่ my house ลองย้อน ไปดู op day เก่าๆหลายๆ q จะไม่ค่อยงง คับ
หรืออ่าน annual report ก็ได้คับ
เมื่อก่อนจะแยกกลุ่มลูกค้าเป็น
me , re , dark fiber etc
อาจจะทำให้มองภาพได้ง่ายกว่าคับ
ได้ครับพี่ nut776
พอดีอ่านรายงานประจำปีล่าสุดกับ56-1และฟัง opp day ไตรมาสล่าสุด เข้าใจในส่วน รายได้แยกตามประเภทบริการคือ ME, RE dark fiber etc. แล้วครับ แต่ยังไม่เข้าใจรายได้แยกตามประเภทการใช้งาน คือ access network, internet access, international leased circuit, broadcast, private network อ่านในรายงานประจำปีกับ56-1ปีล่าสุดเหมือนไม่มีบอกไว้
ผมจะอ่านย้อนไปก่อน หากยังไม่เข้าใจคงต้องรบกวนอีกรอบนะครับ ขอบคุณครับ


My House
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1271
Joined: Thu May 27, 2010 2:30 pm

Re: SYMC

Posts by My House » Sun Sep 16, 2012 3:09 pm

อ่า เข้าใจแล้วครับมีบอกอยู่ใน opp day q4/54 ขอบคุณพี่ nut776


Freedom_man
Verified User
Posts: 28
Joined: Tue Mar 01, 2011 2:01 pm

Re: SYMC

Posts by Freedom_man » Fri Sep 28, 2012 2:29 pm

ผมอยากทราบเหมือนกันว่า

1 คู่แข่งตรงๆ ของ symc คือใคร
2 รายจ่ายที่เป็นการจ่ายค่าเช่าสิทธิ์ในการวางสาย จะยังทรงๆ เท่านี้ไปอีกกี่ปี
เพราะหาราคาเช่าและระยะสัมปทานยังไม่เจอ ครับ
3 หากใน 3-5 ปี หมดสัปทานแล้วถูกบังคับให้ทำสัญญาเช่าแพงๆ
symc จะสามารถเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน

ปล. อยากให้เจ้าหน้าที่ดูแลนักลงทุนแวะมาตอบเหมือนห้อง OFM ครับ

หุ้น กัน ป่ะ ??

User avatar
โอ@
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4244
Joined: Sun Mar 21, 2004 4:25 pm

Re: SYMC

Posts by โอ@ » Sat Sep 29, 2012 12:22 am

Freedom_man wrote:ผมอยากทราบเหมือนกันว่า

1 คู่แข่งตรงๆ ของ symc คือใคร
2 รายจ่ายที่เป็นการจ่ายค่าเช่าสิทธิ์ในการวางสาย จะยังทรงๆ เท่านี้ไปอีกกี่ปี
เพราะหาราคาเช่าและระยะสัมปทานยังไม่เจอ ครับ
3 หากใน 3-5 ปี หมดสัปทานแล้วถูกบังคับให้ทำสัญญาเช่าแพงๆ
symc จะสามารถเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน

ปล. อยากให้เจ้าหน้าที่ดูแลนักลงทุนแวะมาตอบเหมือนห้อง OFM ครับ
คู่แข่งตรงๆ จำชื่อที่แน่นอนไม่ได้นะครับ เข้าใจว่าเป็น UIH ในเครือยูคอม แล้วก็ True gateway ในเครือทรูครับ

เรื่องค่าเช่าสิทธิ์ลองหาอ่านเกี่ยวกับ Right of way ครับภาษาไทยว่า "สิทธิ์แห่งทาง" อาจจะเจอข้อมูลมากขึ้น

เรื่องโดนเรียกเงินเยอะๆก็เป็นไปได้ครับ แต่ก็ต้องคำนึงว่า service level ของ symc นั้น outstanding กว่าคนอื่นนะครับ
จะไปให้คนอื่นมาเช่าแทนแล้วมา operate แทน symc ลูกค้าอาจจะไม่เอาก็ได้ครับ

_________

Freedom_man
Verified User
Posts: 28
Joined: Tue Mar 01, 2011 2:01 pm

Re: SYMC

Posts by Freedom_man » Sat Sep 29, 2012 9:27 pm

ขอบคุณ คุณโอครับ

หุ้น กัน ป่ะ ??

Post Reply