PAE

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
Post Reply
pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

PAE

Posts by pak » Fri Oct 01, 2010 6:11 pm

PAE : บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์บริษัท http://www.pae.co.th/pae/index.php

ที่อยู่ : 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสมาน) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.  
โทร : 0-2322-0222,  โทรสาร : 0-2322-2970-1

หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 13 ก.พ. 2539
ราคาพาร์ : 1.00 บาท
นโยบายการจ่ายปันผล : เมื่อบริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสม (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)ปล.
*** รบกวนเพิ่มกระทู้ใน "ร้อยคนร้อยหุ้น" ให้ด้วยนะครับ
แล้วผมจะคอย Post ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมครับผม

*** ราคาปิดวันนี้ (วันที่ 1 ต.ค. 53) ปิดที่ราคา 0.51 บาท

(^_^)


ตามคำขอของสมาชิกให้นำคลิปมาขึ้นหน้า1 ปรัชญา/แก้ไข 23/12/54

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Fri Oct 01, 2010 6:18 pm

หลักทรัพย์ PAE  
แหล่งข่าว PAE  
หัวข้อข่าว แจ้งการลาออกของกรรมการ  
วันที่/เวลา 27 เม.ย. 2553 13:13:00  

                      บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
                    PAE (Thailand) Public Company Limited
ที่ กม.พีเออี. 005/2553

                                                           วันที่ 27 เมษายน 2553

เรื่อง     แจ้งการลาออกของกรรมการ
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า นายรัชทิน ศยามานนท์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจาก
ตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 26 เมษายน 2553 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ระบุใน
จดหมาย
       โดยบริษัทฯ ได้รับหนังสือลาออกดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 จึงขอแจ้งมายังท่านว่า การลาออกของ
นายรัชทิน ศยามานนท์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2553 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งลาออกดังกล่าว เป็นต้น
ไป
       จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                                         ขอแสดงความนับถือ
                                                              บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Fri Oct 01, 2010 6:20 pm

หลักทรัพย์ PAE  
แหล่งข่าว PAE  
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
วันที่/เวลา 13 พ.ค. 2553 13:42:00  

                 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
                       บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

                                                         สอบทาน
                                                     (หน่วย : พันบาท)
                                           สิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม
งบการเงินรวม
                                               ไตรมาสที่ 1
              ปี                            2553            2552

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    (32,405)         (13,026)
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)          (0.05)           (0.02)


 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                               ไตรมาสที่ 1
              ปี                            2553              2552

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    (24,527)          (11,244)
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)          (0.04)            (0.02)

 ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
     ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต


 หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
               ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ
  การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน
  ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

                              ลงลายมือชื่อ _______________________
                                         ( นางจินตนา   กาวีวงศ์)
                                         ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
                                         ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Fri Oct 01, 2010 6:21 pm

หลักทรัพย์ PAE  
แหล่งข่าว PAE  
หัวข้อข่าว รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2553 เปรียบเทียบปี 2552  
วันที่/เวลา 13 พ.ค. 2553 13:42:00  

 ที่ พีเออี/บช.กง. 084/2553

                                             13 พฤษภาคม 2553

เรื่อง     รายงานผลประกอบการ สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2553 เปรียบเทียบปี 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

        บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ขอเรียนชี้แจงผลประกอบการ
ดำเนินงานตามงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปี 2553 มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 32.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผล
ประกอบการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2552 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 13.03 ล้านบาท เนื่องจาก

        1. รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทฯ

                 - สำหรับไตรมาส 1 ปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 215.30 ล้านบาท ลดลง จากปี 2552 จำนวน
        59.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.54 ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจวิศวกรรมและการให้บริการทาง
        อุตสาหกรรม 131.26 ล้านบาท และธุรกิจก่อสร้าง 84.04 ล้านบาท

        2. ต้นทุนขายและบริการ

                - สำหรับไตรมาส 1 ปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 219.01 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย
        จากธุรกิจวิศวกรรมและการให้บริการทางอุตสาหกรรม 140.86 ล้านบาท และธุรกิจก่อสร้าง 78.15
        ล้านบาท

        3. ค่าใช้จ่ายในการขาย

               - สำหรับไตรมาส 1 ปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 1.95 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552 จำนวน 0.12
        ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 0.90 ของรายได้จากการขายและบริการ

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

      - สำหรับไตรมาส 1 ปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 19.26 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552 จำนวน 6.52
ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 8.95 ของรายได้จากการขายและบริการ

       สาเหตุที่ทำให้บริษัทฯขาดทุนเกิดจากผลขาดทุนในหน่วยงาน Fabshop ระยอง จำนวน 9.09
ล้านบาท ซึ่งมาจากต้นทุนที่สูงในหน่วยงานนี้ทั้งหมดจำนวน 49.15 ล้านบาท และรายการต้นทุน
ทางการเงินซึ่งเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากธนาคารจำนวน 3.46 ล้านบาท และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอื่นๆ
จำนวน 2.59 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                      ขอแสดงความนับถือ
                                      (นางจินตนา กาวีวงศ์)
                                        กรรมการบริหาร
                            บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Fri Oct 01, 2010 6:23 pm

หลักทรัพย์ PAE  
แหล่งข่าว PAE  
หัวข้อข่าว ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหาร  
วันที่/เวลา 11 ส.ค. 2553 18:49:00  

                          บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
                        PAE (Thailand) Public Company Limited
    ที่ กม. พีเออี 009/2553
                                                             วันที่ 11 สิงหาคม 2553

    เรื่อง       ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหาร

    เรียน       กรรมการและผู้จัดการ
               ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

           บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า นายเสรี วงษ์ขมทอง ได้
    ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และได้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
             1. นายอภิสิทธิ์         รุจิเกียรติกำจร        ประธานคณะกรรมการ (แทนนายรัชทิน ศยามานนท์ ที่ลาออก)
             2. นายวินเซนต์        ดิโรซาริโอ           กรรมการ (แทนนายเคียท แอนดรูว์ วอล์คเกอร์ ที่ลาออก)
             3. นายอภิพร          ภาษวัธน์             กรรมการตรวจสอบ (แทนนางสาวทิพวรรณ อุทัยสาง)

             ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวตัณฑกา วิวัฒน์สุรกิจ เป็นเลขานุการบริษัทแทนนายจุมพล
    นันทศิริพล ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                                                         ขอแสดงความนับถือ
                                                              บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
                                                                       (นางจินตนา กาวีวงศ์)
                                                                             กรรมการ

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Fri Oct 01, 2010 6:24 pm

หลักทรัพย์ PAE  
แหล่งข่าว PAE  
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)  
วันที่/เวลา 16 ส.ค. 2553 13:21:00  

                 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
                    บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

                                                         สอบทาน
                                                     (หน่วย : พันบาท)
                                            สิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
                                      ไตรมาสที่ 2         งวด 6 เดือน
             ปี                    2553      2552        2553        2552

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              (52,268)    (46,814)    (84,673)    (59,840)
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)    (0.08)      (0.07)      (0.13)      (0.09)


 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                      ไตรมาสที่ 2         งวด 6 เดือน
             ปี                    2553        2552        2553        2552

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              (36,485)    (31,334)    (61,012)    (42,578)
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)    (0.05)      (0.05)      (0.09)      (0.06)

  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
       ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต


 หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
               ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ
  การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน
  ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

                              ลงลายมือชื่อ _______________________
                                         ( นางจินตนา   กาวีวงศ์ )
                              ตำแหน่ง         กรรมการบริหาร
                                        ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Fri Oct 01, 2010 6:26 pm

หลักทรัพย์ PAE  
แหล่งข่าว PAE  
หัวข้อข่าว รายงานผลประกอบการ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2553  
วันที่/เวลา 16 ส.ค. 2553 13:21:00  

 ที่ พีเออี 167 /2553
                                                11 สิงหาคม 2553

เรื่อง     รายงานผลประกอบการ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2553 เปรียบเทียบปี 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

        บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ขอเรียนชี้แจงผลประกอบการ
ดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 52.27 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับผลประกอบการดำเนินงานไตรมาสเดียวกัน ปี 2552 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 46.81 ล้านบาท
และ ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 84.67
ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลประกอบการดำเนินงานไตรมาสเดียวกัน ปี 2552 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 59.84
ล้านบาท เนื่องจาก

        1. รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ

                - สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เป็นจำนวนเงิน 115.40 ล้านบาท ลดลง
        จากปี 2552 จำนวน 123.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.74 ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากการดำเนินงาน
        ของธุรกิจวิศวกรรมและการให้บริการทางอุตสาหกรรม จำนวน 72.20 ล้านบาท ธุรกิจก่อสร้าง
        จำนวน 43.20 ล้านบาท

                - สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เป็นจำนวนเงิน 330.70 ล้านบาท ลดลง
        จากปี 2552 จำนวน 182.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.61 ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากการดำเนินงาน
        ของธุรกิจวิศวกรรมและการให้บริการทางอุตสาหกรรม จำนวน 203.47 ล้านบาท ธุรกิจก่อสร้าง
        จำนวน 127.23 ล้านบาท

        2. ต้นทุนขายและบริการ

                - สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เป็นจำนวนเงิน 128.10 ล้านบาท หรือ
        ร้อยละ 111.01 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งเป็นต้นทุนขายของธุรกิจวิศวกรรมและการ
        ให้บริการทางอุตสาหกรรม จำนวน 85.84 ล้านบาท , ธุรกิจก่อสร้าง จำนวน 42.17 ล้านบาท

                - สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เป็นจำนวนเงิน 347.02 ล้านบาท หรือ
        ร้อยละ 104.93 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งเป็นต้นทุนขายของธุรกิจวิศวกรรมและการ
        ให้บริการทางอุตสาหกรรม จำนวน 226.70 ล้านบาท , ธุรกิจก่อสร้าง จำนวน 120.32 ล้านบาท

        3. ค่าใช้จ่ายในการขาย

                - สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เป็นจำนวนเงิน 1.34 ล้านบาท ลดลง
        จากปี 2552 จำนวน 1.38 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 1.16 ของรายได้จากการขายและบริการ

                - สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เป็นจำนวนเงิน 3.29 ล้านบาท ลดลง
        จากปี 2552 จำนวน 1.51 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 0.99 ของรายได้จากการขายและบริการ

        4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

               - สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เป็นจำนวนเงิน 27.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
        จากปี 2552 จำนวน 7.84 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 24.13 ของรายได้จากการขายและบริการ

               - สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เป็นจำนวนเงิน 51.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
        จากปี 2552 จำนวน 5.21 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 15.42 ของรายได้จากการขายและบริการ

               สาเหตุที่ทำให้บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิ เกิดจากผลขาดทุนในหน่วยงาน Fabshop ระยอง
        จำนวน 21.07 ล้านบาท โดยมีต้นทุน 61.84 ล้านบาท และรายการต้นทุนทางการเงินซึ่งเป็นดอกเบี้ย
        เงินกู้ยืมจากธนาคารจำนวน 5.83 ล้านบาท และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอื่นๆจำนวน 5.60 ล้านบาท มีการตั้ง
        ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้จำนวน 8.54 ล้านบาท

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                         ขอแสดงความนับถือ                                       (นางจินตนา กาวีวงศ์)
                                         กรรมการบริหาร
                               บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Fri Oct 01, 2010 6:28 pm

หลักทรัพย์ PAE  
แหล่งข่าว PAE  
หัวข้อข่าว ขอแจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ  
วันที่/เวลา 16 ส.ค. 2553 18:03:00  

                          บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

    ที่ กม. พีเออี 010/2553
                                                           วันที่ 16 สิงหาคม 2553

    เรื่อง      ขอแจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

    เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
              ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

             บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า ด้วยที่ประชุม
    คณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2553 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวีระพงษ์ ชัยมุสิก กรรมการ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดย
    ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                                                       ขอแสดงความนับถือ
                                                            บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
                                                                     (นางจินตนา กาวีวงศ์)
                                                                           กรรมการ

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Fri Oct 01, 2010 6:30 pm

หลักทรัพย์ PAE  
แหล่งข่าว PAE  
หัวข้อข่าว แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
วันที่/เวลา 19 ส.ค. 2553 13:19:00  

                                                                                                                                           F 24-1
                               แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

       ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ได้มีมติ
ดังต่อไปนี้
                 แต่งตั้ง/ต่อวาระ
                      ประธานกรรมการตรวจสอบ                                กรรมการตรวจสอบ
                 คือ (1) นายอภิพร ภาษวัธน์
                 โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2553

                 กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
                 ....................................................................................
                 ....................................................................................
                 โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่
       คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:
             1. ประธานกรรมการตรวจสอบ                ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 4 เดือน
             2. กรรมการตรวจสอบ                      นายทวีศักดิ์ ตันตนันทา วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 4 เดือน
             3. กรรมการตรวจสอบ                      นายอภิพร ภาษวัธน์               วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
             เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสุรัชนี เบญจจินดา

       พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 มีความรู้
และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
       คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
         1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
         2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
            เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
            การ พิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
            ตรวจสอบภายใน
         3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
            กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
         4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน
            ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
         5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด
            ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

                                                   2
 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
    โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
    ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
    ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
         หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
    ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
         จากคณะกรรมการบริษัท
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด


                                                  ลงชื่อ                            กรรมการ
                                                            ( นางจินตนา กาวีวงศ์ )
              (ตราประทับ)

                                                  ลงชื่อ                            กรรมการ
                                                            ( นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ )

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Fri Oct 01, 2010 7:38 pm

PAE : Corporate Background

May 11, 1964 : Established Manneng (Thailand) Company Limited by shareholders of Pacific Architect and Engineering from U.S.A.
Objective  To Serve Engineering and Industrial Services

1991 : Renamed to PAE (Thailand) Co.,Ltd

1995 : Registered capital to Bt 200 mb.

1995 : Increased registered capital to BT 574.50 mb.  
Economic Crisis in Thailand and Southeast Asia Under Financial Restructuring  

2004 : Emerged from Financial Restructuring  

2006 : Stocks Resume Trading SET


Corporate Information

Manneng (Thailand) Co.,Ltd. was established on the 11th of May 1964 by the shareholders of Pacific Architect and Engineers from Los Angeles, USA with the intention to provide quality engineering and industrial services.

In 1971, the company was renamed PAE (Thailand) Co.,Ltd. with a paid up capital of 200 million Baht. On the 25th of May 1995, PAE (Thailand) Co.,Ltd. went public, and in 2006, PAE (Thailand) Public Limited Company increased the registered capital to 574 million Baht.

PAE (Thailand) Plc. has always been known in the local and overseas engineering and construction industries simply as PAE. The company has a very distinguished track record as a pioneer in the early oil and gas and petrochemical development in Thailand including the installation of the Receiving Facilities of the Offshore Pipeline in the south of Thailand, fabrication and erection of a number of gas treatment and petrochemical plants.

PAE personnel had worked extensively in the Middle East in, most notably in the extinguishing of the oil well fires in Kuwait after the First Gulf War. PAE group of companies also offers other related services including inspection service, pre-skill crafts certification centre, local and overseas technical manpower service, and industrial service which includes heavy equipment rental.

PAE has been involved with the Oil and Gas industry in Thailand ever since the conception. Our personnel participated in the erection of the first Erawan central production unit and have since been a qualified contractor for operation and maintenance for the concessionaires and drilling operators.

Recently, PAE has developed a unique relationship with Global Process Systems (GPS) from UAE, a leading EPC in the upstream oil and gas process and production systems, that has enabled PAE to offer fully integrated capabilities for engineering and fabrication service.


Main Business Areas
■ Engineering Procurement Construction
■ Mechanical Pipeline, piping and steel structure fabrication and erection
■ Electrical and Instrumentation
■ Civil and Infrastructure
■ Oil & Gas Services
■ NDT and Inspection Services
■ Technical Manpower Service
■ Industrial Service


ที่มา : http://www.pae.co.th/pae/investor.html ( จากนั้นแล้วเลือกเมนู Corporate Information )

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Fri Oct 01, 2010 7:42 pm

Reference : PAE

Item  Client / Project name

1.  IRPC Public Company Limited /  Additional Styrene Ship Loading at Wharf 1

2.  IRPC Public Company Limited  / Modify Flushing System for Graft Reactor at ABS Plant

3.  IRPC Public Company Limited  / Installation of Ethylene Gas Line from 38.202 to Ethylene Plant

4.  Chevron Offshore (Thailand) Limited  / KPWE Pipeline Receiver from KPWF

5.  IRPC Public Company Limited  / Instrument system for Fuel Gas System Supply to Thai ABS (PS Plant)

6.  IRPC Public Company Limited  / Instrument system for steam integration EL-55B (Lube & EBSM)

7.  IRPC Public Company Limited  / The Modification for C4 Raffinate Exportation

8.  Chevron Offshore (Thailand) Limited  / TAWA Water Flood project

9.  Chevron Offshore (Thailand) Limited  / TAWK Gas Lift unit additional Y-Strainer line

10.  Chevron Offshore (Thailand) Limited  / TAWC 20 Mud line Conductor Support beam

11.  Chevron Offshore (Thailand) Limited  / 20 MGWA Pipeline Receiver on PACPP

12.  PTT Exploration and Production PLC  / Fabrication of Tie-rods and Tool Rental

13.  Chevron Offshore (Thailand) Limited  / BEWD Flow Line Hook Up

14.  Chevron Offshore (Thailand) Limited  / LAWA Wellhead Temporary Support

15.  PTT Exploration and Production PLC  / Provision of Construction: Call Out Services

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Fri Oct 01, 2010 7:56 pm

Image

PAE บริษัทฯที่มี Market Cap. ขนาดเล็กมาก(เพียง 300 กว่าล้านบาท) แต่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่
กับ "ผลประกอบการ" และ "ฐานะการเงิน" ของบริษัทฯที่ยังอ่อนแออยู่มาก
คงต้องค่อยๆติดตามผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ว่าหุ้นตัวนี้จะสามารถเข้าข่าย "หุ้น Turnaround" ได้หรือไม่?

คงต้องติดตามกันต่อไปครับผม
(^_^)

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

User avatar
kabu
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2138
Joined: Sun Jan 17, 2010 11:33 am

Posts by kabu » Fri Oct 01, 2010 8:02 pm

PBV 12 เท่าเลยเหรอครับ  :?

"หนทางเดียวที่จะก้าวพ้นขอบเขตของความเป็นไปได้ คือก้าวเข้าสู่ความเป็นไปไม่ได้", Arthur C. Clarke
สมุดบันทึก: http://kabuvi.wordpress.com/

User avatar
Pn3um0n1a
Verified User
Posts: 1935
Joined: Wed Aug 01, 2007 4:50 pm

Posts by Pn3um0n1a » Fri Oct 01, 2010 8:19 pm

pak wrote: ว่าหุ้นตัวนี้จะสามารถเข้าข่าย "หุ้น Turnaround" ได้หรือไม่?
อะไรที่ทำให้คิดว่า จะ turn ได้เหรอครับ

ผมว่า ทายกันว่าต้องเพิ่มทุนอีกเมื่อไหร่ อาจจะง่ายกว่า?  :shock:


pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Sat Oct 02, 2010 1:44 pm

kabu wrote:PBV 12 เท่าเลยเหรอครับ  :?
Image

ใช่แล้วครับ K.kabu
และไม่เพียงแต่ P/BV = 12.71 เท่านั้น
แต่ยังมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมอีก นั่นก็คือ...

1. P/E Ratio = n.a.
เพราะช่วงหลังบริษัทฯไม่เคยมีกำไร จึงไม่สามารถคำนวณค่า pe ratio ได้
ล่าสุดที่เคยมี ก็คือ pe ratio ในปี 49 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 56.66 เท่า

2. ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่เหลืออยู่เพียง 27.08 ล้านบาท
นั่นหมายความว่า ถ้าในไตรมาสที่3/53 นี้ บริษัทฯมีผลการดำเนินงานขาดทุน 30 ล้านบาท
จะส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบทันที!!!
และถ้าเป็นเช่นนั้น บริษัทฯจะเป็นอย่างไรต่อไป ทุกท่านคงจะพอทราบดี

3. %ROE ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ก็ปาเข้าไป -157.42% แล้ว


นี้ยังไม่นับรวม "หนี้สิน", "ขาดทุนสะสม" และ "ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น" ที่พ่วงแนบท้ายมาด้วยอีกต่างหาก
เรียกว่า น่าจะทำให้เพื่อนๆหลายๆท่าน "ส่ายหน้า" แบบไม่ต้องสงสัย


แต่คำถามที่น่าขบคิดต่อไป นั่นก็คือ...
- บริษัทฯนี้ "เลือดหยุดไหล" หรือยัง?
- ณ ช่วงเวลานี้ จุดๆนี้ มันคือ "จุดต่ำสุด" ของบริษัทฯนี้แล้วหรือยัง?
- หรือยังจะสามารถ "ลงลึก" ไปได้มากกว่านี้อีก?


จะ "ฟื้น" หรือ จะ "ฟุบยาว"?....อีกไม่นานนัก น่าจะมีคำตอบครับ (^_^)

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Sat Oct 02, 2010 2:52 pm

Story เก่าๆของ PAE (ประมาณปลายปี 2550 ครับผม)


Subject : PAE เผย GPS ซื้อหุ้นเพิ่มทุนควบวอแรนต์เข้าถือหุ้นใหญ่ 49%หวังได้งานใหญ่
[ ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2550 10:14:01 น. ]


บมจ.พีเออี (ประเทศไทย) หรือ PAE เปิดเผยว่า GLOBAL PROCESS SYSTEMS INC. (GPS)  ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมก่อสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีชื่อเสียงจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ได้สนใจเข้ามาลงทุนใน PAE โดยได้ซื้อหุ้นจากกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big  Lot) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 จำนวน 100,537,500  คิดเป็นสัดส่วน  17.50%

นอกจากนี้ GPS ยังมีความประสงค์ที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทขึ้นอีก โดยขอให้ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ GPS

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท เพิ่มทุนจดทะเบี ย นของบริษัท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 574,500,000   บาท  เป็น 981,106,362 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 406,606,362 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

และอนุมัติจัดสรรเสนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 100,537,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.10 บาท ควบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 254,363,862 หน่วย ที่มีอายุ 1 ปี โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ GPS โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ  1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 1.32 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ราคา

เฉลี่ยของหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ GPS จะมีราคาเสนอขายเฉลี่ยที่ 1.26 บาทต่อหุ้น
โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ GPS ซึ่งในการนี้จะต้องมีการลงนามในสัญญา Subscription  Agreement ระหว่างบริษัท กับ GPS เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ภายหลังการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ GPS (จำนวน 100,537,500 หุ้น) ทุนจดทะเบียนเปลี่ยนเป็น 675,037,500 หุ้น ทั้งนี้ GPS ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง สัดส่วน  29.78% และหลังการใช้สิทธิ์วอแรนต์เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 254,363,362 หน่วย ทุนจดทะเบียนเปลี่ยนเป็น 929,401,362 หุ้น GPS ก็จะเพิ่มสัดส่วนเป็น  49%

ส่วนหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีกจำนวน 51,705,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอ ขายให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงาน (ESOP)

คณะกรรมการบิรษัทอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท  (Whitewash) โดยที่ GPSจะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญภายใน  1 ปี ดังนั้น GPS จึงขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อทั้งหมดของบริษัท (Whitewash) โดย ซึ่งการขอผ่อนผันดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ธุรกิจการให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตก๊าซและน้ำมันที่บริษัทดำเนินงานอยู่ มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่นซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้บริษัทมีขีดจำกั ด ในการแข่ งขั นกับคู่แข่งขันต่างประเทศ อีกทั้งยังต้องพึ่งพิงผู้เชี่ยวชาญในประเทศซึ่งมีอยู่จำนวนจำกัด จึงจำเป็นต้องอาศัย Know-How และบุคลากรจากต่างประเทศ

ดังนั้น การเข้ามาถือหุ้นของ GPS ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในการผลิตแท่นขุดเจาะก๊าซและน้ำมันทั้งบนบกและในทะเล มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มีความพร้อมด้านเงินทุน และมีบริษัทในเครือตั้งกระจายอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง ทำให้บริษัทสามารถร่วมกับบริษัทในเครือของ GPS  ในการให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศซึ่งจะเป็นช่องทางในการขยายฐานลูกค้าและการให้บริการของบริษัทเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งช่วยเสริมจุดแข็งด้านเทคโนโลยีแบบครบวงจร ให้แก่บริษัทจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดจาก  GPS

นอกจากนั้น ยังจะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงิน และฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง  โดยสรุปจากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น การเข้ามาถือหุ้นของ GPS จะส่งผลให้ในอนาคต  บริษัทสามารถเข้าร่วมประมูลและมีโอกาสได้รับงานโครงการขนาดใหญ่และเพิ่มรายได้และ มูลค่ากิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

ทั้งนี้ กำหนดวันและวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551  คณะกรรมการบริหารเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 25 มกราคม 2551


ที่มา : http://www.ryt9.com/s/iq05/329357

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Sat Oct 02, 2010 2:55 pm

ข่าวต่อเนื่อง เมื่อปีที่แล้ว (มีนาคม 2552)


Subject : PAEเล็งหาทางแก้หลัง GPSชะงักแปลงวอร์แรนต์/ปีนี้รายได้โต-แต่กำไรยังลุ้น
[ ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 31 มีนาคม 2552 11:27:39 น. ]

บมจ.พีเออี(ประเทศไทย)(PAE)เตรียมหาทางแก้ไขสถานการณ์หลังจากราคาหุ้นร่วงตลาดภาพรวมตลาดส่งผลทำให้พันธมิตรต่างประเทศชะงักแปลงสภาพวอร์แรนต์เพื่อเข้าถือหุ้นเพิ่ม เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาหุ้นในกระดานหลัก ขณะที่ผลประกอบการในปี 52 ในแง่รายได้เชื่อว่าสูงกว่าปีก่อนแน่ จากงานในมือ(backlog)ตอนนี้ที่มีแล้วมากกว่า 1 พันล้านบาท ซึ่งตามกำหนดจะทยอยรับรู้ในปี 52-53 แต่จะพลิกเป็นกำไรในปีนี้ได้ตามเป้าหมายหรือไม่ยังต้องขอรอประเมินสถานการณ์ก่อน

*เตรียมหาทางแก้ หลัง GPS ยังชะงักใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนต์
นายศุขสนั่น โชติกเสถียร กรรมการผู้จัดการ PAE เปิดเผยกับ"อินโฟเควสท์"ว่า บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา หลังจากกลุ่ม GLOBAL PROCESS SYSTEMS INC.(GPS)ผู้ถือหุ้นใหญ่ ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ(วอร์แรนท์)เป็นหุ้นสามัญ เนื่องจากราคาหุ้นในตลาดหุ้นไทยตกลงไปต่ำกว่าราคาแปลงสภาพ ซึ่งมีผลต่อการระดมเงินทุนของบริษัท

"ถึงกำหนดที่จะแปลงสภาพได้แล้วยังไม่มีการแปลงสภาพเนื่องจากราคาหุ้นตกลงไปมาก ราคาที่ตกลงกันไว้ห่างกันมาก ทำให้เป็นอุปสรรค ขณะนี้ก็ยังคุยกันอยู่หาทางแก้ไข ขณะที่เราได้ดำเนินการไปตามที่วางแผนไว้ ถึงแม้เขายังไม่เข้ามา ณ ปัจจุบันนี้แต่เขาได้เข้ามาให้การสนับสนุนทางด้านการเงินอย่างดี ไม่กระทบแผนการลงทุน"นายศุขสนั่น กล่าว

อนึ่ง GPS ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งสัดส่วน 29.78% และมีสิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์เป็นหุ้นสามัญจำนวน 254,363,362 หน่วย สัดส่วน 1 วอร์แรนท์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 1.32 บาท หากมีการใช้สิทธิจะทำให้ GPS ก็จะเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นเป็น 49%

"เดิมกำหนดราคาแปลงสภาพที่ 1.32 บาท ตอนนี้ราคาหุ้นเหลือไม่ถึง 1 บาท ส่วนต่างราคาสูงมากเพราะไม่เช่นนั้นเค้าจะต้องลงในบัญชีเป็นขาดทุน ทำให้ปัจจุบันก็ให้การสนับสนุนทางการเงินต่อเนื่องต่อไป เดิมทีคิดว่าจะได้เงินเกือบ 300 ล้านบาท ตอนนี้ไม่ถึงแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับในราคาเท่าไรซึ่งก็ยังไม่ได้คุย ยังไม่ได้รายงานตลาด"นายศุขสนั่น กล่าว

*รายได้ปีนี้สูงขึ้นแน่จาก backlog เพียบ แต่พลิกกำไรได้หรือไม่ยังต้องลุ้น
นายศุขสนั่น กล่าวว่า ผลประกอบการของบริษัทในปีนี้จะพลิกเป็นกำไรจากปีก่อนที่ขาดทุน 151 ล้านบาทได้หรือไม่ ยังต้องรอดูสถานการณ์ให้ชัดเจนก่อน ว่าที่คาดการณ์ไว้กับความเป็นจริงจะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร เพราะตอนนี้ทุกอุตสากรรมมีความไม่แน่นอนสูงมาก

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของ PAE อยู่ใน segment ที่มีผลกระทบค่อนข้างน้อยกว่าทางด้านอื่น เพียงแต่ปัญหาไม่ใช่เฉพาะราคาน้ำมันที่ลดลง แต่เป็นเรื่องของสถาบันการเงินที่จะให้การสนับสนุนกับผู้ลงทุน โดยเฉพาะในธุรกิจสำรวจ Oil&Gas ว่าจะมีปัญหาแค่ไหน เพราะย่อมส่งผลต่บริษัทในฐานะผู้รับเหมางาน และงานส่วนใหญ่ที่เข้ามาตอนนี้ก็ยังเป็นงานจากต่างประเทศ

ขณะที่รายได้ปีนี้เชื่อว่าจะมากกว่าปีที่แล้วที่มีรายได้ประมาณกว่า 300 ล้านบาท เนื่องจากจะมีการรับรู้รายได้ส่วนหนึ่งจากงานในมือ(backlog)ในปัจจุบันที่มีอยู่แล้ว 1,000 กว่าล้านบาท ซึ่งตามกำหนดจะทยอยรับรู้ฯ ไปถึงปีหน้า

บริษัทยังคงเดินหน้าขยายรับงานในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะที่เมืองอาบูดาบี คาดว่าน่าจะมีผลดี เพราะ ณ วันนี้งานที่อาบูดาบีมีมากกว่างานที่ดูไบ ขณะที่งานที่ดูไบส่วนใหญ่จะถูกยกเลิกกับเลื่อนออกไป ซึ่งเป็นอีกเหตุผลที่กระทบของรายได้เมื่อปีที่แล้ว

"งานที่ดูไบเราต้องระมัดระวังมากขึ้นเยอะ เพราะสถานการณ์ที่ดูไบชักจะรุนแรงหนีไม่พ้น ต้องรอผ่านไตรมาสที่ 1 ไป ก่อนหรือให้ผ่านเดือนเม.ย.ไป เราถึงจะเริ่มมองภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าจะมีอะไรเข้ามาบ้าง"นายศุขสนั่น กล่าว

สำหรับงานด้าน Oil&Gas งานหลักในปีนี้ส่วนใหญ่เป็นงานของเชฟรอน ซึ่งมีไม่กี่เจ้าในภาคพื้นเอเชีย แต่ปัญหาตอนนี้คือมีความไม่แน่นอนในหลายๆ อย่าง เพราะตลาดทั่วไปก็ภาวะไม่ดี ทิศทางราคาน้ำมันก็ลดลงมามีผลกระทบไปหมด โดยเฉพาะในแง่ของสถาบันการเงินผู้สนับสนุนโครงการเหล่านี้ ซึ่งจะมีผลต่อการรับงานเข้ามาเพิ่ม backlog ที่มีอยู่

"สถานการณ์ตอนนี้ทางด้านของเราผลกระทบไม่มากเหมือนธุรกิจอื่น การลงทุนทางด้าน oil&gas ทะลุไปถึงปี 2011 ค่อนข้างจะมีงานเพียงพออยู่แล้ว แต่หลังจากปี 2011 ไปแล้วการลงทุนยังขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินที่เข้ามาสนับสนุนซึ่งจะต้องรอดู ทุกคนก็บอกว่ารอดูหลังไตรมาส 1 ก่อนหน้าทิศทางสถาบันการเงินเป็นอย่างไร ขณะที่ต้นทุนวัสดุก่อสร้างลดลง ราคาต้นทุนลดลงก็ดีโดยเฉพาะราคาน้ำมันลดลงก็ทำให้การประเมินราคาและการตีราคาต่างๆ ค่อนข้างดีทำได้แน่นอนมากกว่า"นายศุขสนั่น กล่าว

ส่วนการขอย้าย PAE ไปหมวดพลังงานนั้น นายศุขสนั่น กล่าวว่า ต้องมีผลประกอบการที่สามารถไปแสดงได้ และตอนนี้จำนวนลูกค้าทางด้านนี้ยังมีไม่มากนัก


ที่มา : http://www.ryt9.com/s/iq05/549181

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Sat Oct 02, 2010 3:14 pm

บทความจาก arabian OilandGas.com


Subject : GPS in Thailand [ on Mar 17, 2008 ]

Offshore contractor Global Process Systems (GPS) has teamed up with PAE Thailand to provide a range of services to the oil and gas industry in Thailand and beyond.

The venture with PAE adds engineering offices in Bangkok, coupled with fabrication facilities in Rayong in the east and Songkhla in the south of Thailand, plus a qualified technical workforce, said GPS.

"We are delighted to be joining forces with the GPS Group, which has built up an impressive international track record and presence in just eight years," said PAE's president, Sook Sanan Jotikasthira, in a statement.

GPS has fabrication facilities located in Dubai and Batam, Indonesia, where structures including floating storage production and offloading vessel topsides are built.

The Dubai facility showcased its concept for mini-liquefied natural gas plants at Gastech, while plants in China and Australia are already in operation.

Two of GPS' Mopus were deployed on Santos' Maleo field off Indonesia and the Petrofac-operated Cendor field in Malaysia last year.


ที่มา : http://www.arabianoilandgas.com/article ... -thailand/

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

User avatar
jek ae
Verified User
Posts: 902
Joined: Fri Jul 03, 2009 1:09 pm

Posts by jek ae » Sat Oct 02, 2010 3:35 pm

ทำไมราคายังสูงกว่ามูลค่าจังเลยครับ


pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Sat Oct 02, 2010 10:18 pm

Subject : PAE พุ่ง 28.95% ผู้บริหารกำลังจัดโครงสร้าง-ปรับแผนธุรกิจใหม่ รู้ผลส.ค.
[ ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 ]


หุ้น PAE ราคาพุ่งแรง 28.95% มาอยู่ที่ 0.49 บาท เพิ่มขึ้น 0.11 บาท มูลค่าซื้อขาย 64.92 ล้านบาท เมื่อเวลา 16.25 น. โดยเปิดตลาดที่ 0.38 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 0.49 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 0.38 บาท

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริหาร บมจ.พี.เอ.อี.(ประเทศไทย)เปิดเผยกับ"อินโฟเควสท์"ว่า ยังไม่รู้สาเหตุชัดเจนที่ทำให้ราคาหุ้น PAE วันนี้พุ่งขึ้นเกือบชนซิลลิ่ง เพราะขณะนี้บริษัทฯยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติ และอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างบริษัทฯ และปรับแผนธุรกิจใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ส.ค.53 และเมื่อดำเนินการแล้วก็คงจะทำให้บริษัทฯมีการปรับตัวที่ดีขึ้น

"ตอนนี้ผมเพิ่งจะเข้ามาทำงานจริง ๆ จัง ๆ ใน PAE ได้ประมาณ 2 เดือนนี้เอง ยังบอกอะไรไม่ได้ แล้วคอยดูแล้วกัน เพราะตอนนี้กำลังจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างและปรับแผนธุรกิจใหม่อยู่  ก็คงจะได้เห็นไม่เกินสิงหาฯนี้ เมื่อดำเนินการได้แล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นได้"นายอภิสิทธิ์ กล่าว

ส่วนกระแสข่าวในห้องค้าหลักทรัพย์ว่า PAE มีแผนหาพาร์ทเนอร์ใหม่นั้น นายอภิสิทธิ์ กล่าวตอบเพียงว่า"ไม่รู้"


ที่มา : http://www.ryt9.com/s/iq05/950127

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Sat Oct 02, 2010 10:24 pm

PAE ซิ่งท้านรก ลุ้น 0.70 บ. รื้อธุรกิจใหม่-พาร์ทเนอร์เสริม [ นสพ.ทันหุ้น, 27 กรกฎาคม 2553 22:31 ]

หุ้น PAE วิ่งชนซิลลิ่ง 0.49 บาทสำเร็จ ตอบรับบอสใหญ่ อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ขึ้นกุมบังเหียนพร้อมสั่งรื้อโครงสร้างธุรกิจ จัดวางแผนใหม่ และหาพาร์ทเนอร์เสริมทัพ ฟากเทคนิคซิ่งหน้าตั้งฝ่า 0.52-0.57 บาท ท้าเป้า 0.65-0.70 บาท
         
ปิดการซื้อขายวานนี้(27 ก.ค.2553) ราคาหุ้น PAE ชนซิลลิ่ง ที่ 0.49 บาท พุ่งขึ้น 0.11 บาท หรือ +28.95% มูลค่าการซื้อขาย 72.96 ล้านบาท โดยราคาเปิด 0.38 บาท ระหว่างวันปรับขึ้นสูงสุด 0.49 บาท ลดลงต่ำสุด 0.38 บาท
         
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริหาร บมจ.พี.เอ.อี.(ประเทศไทย) หรือ PAE เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างบริษัท และปรับแผนธุรกิจใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ส.ค.นี้ และหากกระบวนการดังกล่าวเสร็จสิ้นคาดว่าจะเห็นผลงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น
         
ส่วนแผนหาพาร์ทเนอร์ใหม่นั้น ส่วนตัวยอมรับว่ายังไม่ทราบเรื่องดังกล่าว คงเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้น สำหรับสาเหตุของราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมาชนซิลลิ่งนั้นก็ไม่ทราบเช่นกันว่าเกิดจากสาเหตุใด
         
"ตอนนี้กำลังจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างและปรับแผนธุรกิจใหม่อยู่  ก็คงจะได้เห็นไม่เกินสิงหาฯนี้ เมื่อดำเนินการได้แล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นได้"นายอภิสิทธิ์ กล่าว
         
ด้านนายสมชาย เอนกทวีผล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุน บล.ฟินันเซีย ไซรัส กล่าวว่า สัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น PAE เส้นเทคนิคมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะหากฝ่าด่าน 0.52-0.57 บาท มีจังหวะพุ่งขึ้นมาทดสอบ 0.65-0.70 บาทได้
         
แต่ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาหุ้น PAE ไม่ค่อยมีสภาพคล่องต่อเนื่อง ดังนั้นนักลงทุนอาจต้องระมัดระวังในการเข้าลงทุนค่อนข้างสูง และอาจต้องพิจารณาวอลุ่มว่าจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องหรือไม่ โดยให้แนวรับ 0.40-0.38 บาท  


ที่มา : http://www.thunhoon.com/newspaper/01400/01400.html

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Sat Oct 02, 2010 10:40 pm

เด็กแนว : ผ่านมาบตะพุดไปด้วยดี [ วันศุกร์ที่ 03 กันยายน 2010 ]

หุ้นแอบชอบPAE

ในรอบนี้ต้องบอกว่าหุ้นรับเหมายังไงก็เป็นดาวเด่นประจำกลุ่มของตลาดหุ้นไปอีกระยะหนึ่ง  ตัวที่ดีก็วิ่ง ตัวที่ยังผลประกอบการขาดทุนก็วิ่งแรง  อย่าง CCP ทั้งๆ ที่กำไรป้อแป้ แต่ราคานั้นแซง ITD ไปแล้ว  ส่วน ITD และ CK ผลประกอบการขาดทุนก็วิ่งซะอย่างจะทำไม  จะด้วยกำลังภายนอก หรือภายในอะไรไม่อยากคาดเดา

แต่เด็กแนวว่าหุ้น PAE ซึ่งจัดเป็นงานรับเหมาก่อสร้างด้วยนั้นอย่ามองข้ามไปทีเดียว เพราะว่าหลุดเหตุแห่งการเพิกถอนในปี 49  ผลประกอบการก็ยังทรุดมาตลอด จนจะกินทุนอยู่แล้ว  อะไรกันนี่  

ถ้าดูตัวอย่างรุ่นพี่ๆ  ที่รอดออกมาได้เค๊าก็จะใช้วิธีการลดทุนให้ต่ำๆ  แล้วก็เพิ่มทุนด้วยกลุ่มนักลงทุนใหม่ๆ  แล้วเอาขาดทุนสะสมที่มีเพียบไปได้ประโยชน์ทางภาษีอีก 5 ปี  ใครมาซื้อบริษัทนี้ไปกลายเป็นดีนะนั่น  เด็กแนวว่าใครชอบอะไรแบบนี้  น่าจะลองสะสมไป เพราะตัวอย่างมีให้เห็นมากแล้วว่าเวลากลับมานั้นให้ return หลายเท่าตัว  เพียงแต่มีจุด Stop ขาดทุนไว้ก็จะปลอดภัย


ที่มา : http://www.corehoononline.com/index.php ... ves-gossip

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Mon Oct 04, 2010 12:14 am

File Presentation ของ PAE (ตั้งแต่ 26 August 2007)
อาจจะเก่าไปซักหน่อย แต่ก็ทำให้เราเห็นภาพธุรกิจ และกลยุทธ์ของ PAE ได้มากทีเดียว
ที่ http://pae.listedcompany.com/misc/slide ... tation.pdf

Image

ต้องยอมรับว่า ผมอ่านแล้วค่อนข้าง "ตื่นเต้น" นะครับ สำหรับบริษัทฯเล็กๆแห่งนี้
แต่ผมเองก็คงต้องนั่งรวบรวมข้อมูล และนั่งแกะงบการเงินต่อไปด้วย
เนื่องจากนี่เป็นหมวดอุตสาหกรรมที่ผมไม่มีความคุ้นเคยเท่าไหร่นัก
ถ้าท่านใดมีประสบการณ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ช่วนแนะนำให้ด้วยนะขอรับ
ขอบคุณมากๆครับผม
(^_^)


ปล.
ตกลงบริษัทฯนี้เค้าควรอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม "พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ " หรือ "พลังงาน" กันแน่ครับผม?

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Wed Oct 06, 2010 10:06 pm

"2 ข่าวนี้" มีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่ และน่าจะทำให้เรารู้จัก PAE ได้ดีขึ้นนะขอรับ

------------------------------------------------------------------------------------

Subject : PAE ผ่าทางตันธุรกิจก่อสร้าง เบนเข็มสู่ธุรกิจพลังงาน อ้าแขนรับผู้ถือหุ้นใหม่รุกงานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเต็มตัว [ March 31, 2008 ]

นายศุขสนั่น โชติกสเถียร กรรมการผู้จัดการ บมจ. พีเออี (PAE) ประเทศไทย กล่าวผ่านรายการ Stock in Focus ว่า ก่อนหน้านี้ PAE เน้นรับงานก่อสร้างทั่วไป งานวางระบบโทรคมนาคมในอาคาร และยังรับงานด้าน Industrial Services จากอุตสาหกรรม Oil and Gas ด้วย โดยมีฐานสำนักงานที่สงขลา และมีลูกค้าหลักคือ เชฟรอน แต่เมื่อในปี 2550 PAE เล็งเห็นว่า งานด้านระบบโทรคมนาคมและการก่อสร้างมีทิศทางชะลอตัวลง และมีการแข่งขันรุนแรงขึ้น จึงได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่โดยผันตัวเองกลับมาเน้นธุรกิจด้านพลังงานเต็มตัว เพื่อรับกับแนวโน้มอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวสูงในตลาดโลก

นอกจากนี้ PAE ยังเล็งรับงานด้านการออกแบบและด้านระบบไฟฟ้าด้วย จึงจำเป็นต้องหาพันธมิตรธุรกิจที่มีศักยภาพในด้านนี้ โดยร่วมมือกับ Global Process Systems Inc (GPS) ที่มีฐานสำนักงานที่ดูไบ ทั้งนี้ GPS ถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัทอัลจาบ้า จากอาบูดาบี ซึ่งถือเป็นกลุ่มรับเหมาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ที่มุ่งขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์ต้นน้ำของ ธุรกิจ Oil and Gas ส่งผลให้ในปัจจุบัน PAE มีลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นดังนี้

หน่วยธุรกิจแรก คือ ด้าน Fabrication Erection ซึ่งถือเป็นงานเดิมที่ PAE ได้ดำเนินการอยู่แล้ว คือ งานประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรหรือระบบการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยในระยะนี้ PAE ได้เริ่มรับงานบางส่วนจากพันธมิตรธุรกิจของ PAE ทำงานนี้อยู่แล้ว และในปัจจุบัน PAE มี Fabrication Yard 2 แห่ง คือ ที่ระยองและสงขลา และที่ผ่านมา PAE ได้ปรับปรุงเครื่องจักร ขยายโรงงาน และบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่ 2 คือ Engineering Support Division เป็นงานด้านการออกแบบเครื่องกล ซึ่ง PAE เชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจแรกได้

หน่วยงานที่ 3 คือ ด้าน Electrical & Instrumentation (E&I) โดย PAE ตั้งขึ้นมาเป็นหน่วยธุรกิจเพื่อรับงานร่วมกับบริษัทย่อยของ GPS ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน E&I รับงานออกแบบและติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบควบคุมของการผลิตบนฐานเจาะในทะเล

งานด้าน Operation and Maintenance (O&M) เป็นงานบำรุงรักษาโรงงานขุดเจาะแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยที่ PAE มีประสบการณ์การรับงานจากเชฟรอนมามาเป็นเวลานานแล้ว และ PAE ได้รับงานด้านนี้เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี 2550 ทำให้มีสัดส่วนรายได้จากงานด้านนี้เพิ่มขึ้นด้วย

ทั้งนี้ นายศุขสนั่นกล่าวว่า การที่ PAE เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม GPS ก็จะทำให้สามารถรับงานจากเครือข่ายในต่างประเทศ เช่น ดูไบ สิงคโปร์ และกัวลาลัมเปอร์ได้อีกด้วย และ PAE จะยังคงรับงานด้านโยธาและวางระบบโทรคมนาคมต่อไป โดยเชื่อว่าจะเสริมศักยภาพของงานในกลุ่ม GPS ได้ดียิ่งขึ้นได้ในระยะยาว แต่ในระยะนี้ PAE อาจจะมุ่งเน้นงานที่เกี่ยวข้องกับ Oil and Gas ก่อน

ส่วนงบการเงินปี 2550 ที่ PAE มีรายได้ลดลงเหลือ 340 ล้านบาทจากปี 2549 ที่ 600 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุน 35 ล้านบาทนั้น นายศุขสนั่นกล่าวว่า หลังจากที่บริษัทปรับโครงสร้างธุรกิจในปี 2550 และไม่ได้รับงานด้านโทรคมนาคมขนาดใหญ่เช่นในปี 2549 อีก ส่งผลให้รายได้ลดลงไปมาก แต่เชื่อว่าการที่ PAE มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้ามา ได้ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรใหม่ที่เริ่มเข้าที่ และยังได้เสนอราคารับงานไปบ้างบางส่วนแล้ว ก็เชื่อว่ารายได้ของปีนี้จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 7-8 ร้อยล้านบาทได้

นายศุขสนั่นกล่าวว่า วิธีการเข้ามาถือหุ้นของ GPS นั้น มาจากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง โดยในตอนแรก GPS ได้ถือหุ้น PAE เกือบ 30% แต่หลังจาก PAE ได้ออกวอร์แรนท์ระยะเวลา 1 ปีให้กับ GPS อีก ทำให้ PAE ถือหุ้นใน PAE เป็นสัดส่วนที่ 49% ในที่สุด ซึ่งเกิดจากแนวคิดของ PAE ที่ว่า GPS ได้ช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีและตลาดให้กับ PAE อย่างมาก บริษัทฯจึงต้องการให้ GPS เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นเต็มตัว และจะยังทำให้ PAE สามารถออกตัวได้เร็วขึ้นด้วย

ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นกังวลว่า GPS ได้ถือหุ้น PAE ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบันนั้น นายศุขสนั่นกล่าวว่า GPS ได้ติดต่อขอซื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคา 1.10 บาทต่อหุ้น และได้วอร์แรนท์ที่ราคา 1.32 บาท ขณะที่ราคาตลาดในขณะนั้นอยู่ที่ 0.90 บาทต่อหุ้น จึงถือว่า GPS ไม่ได้เปรียบผู้ถือหุ้นในขณะนั้น ขณะที่ GPS เองก็เป็นผู้ประกอบการจริง ๆ ที่ต้องการขยายตลาดให้มากขึ้นและ PAE เอง ก็จะมีส่วนร่วมเข้าไปทำงานในคาซัคสถานร่วมกันด้วย การจับมือกันในครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์ทางธุรกิจเป็นอย่างมาก

สำหรับกระแสการคาดการณ์ว่า PAE จะย้ายหมวดหลักทรัพย์จากกลุ่ม Property and Construction มาเป็น Energy and Petrochemical นั้น เกิดจาก PAE มองว่างานที่ PAE ดำเนินงานในปัจจุบันไม่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มากนัก จึงต้องการย้ายไปสังกัดหมวดพลังงานให้สะท้อนธุรกิจที่แท้จริง แม้ว่าในขณะนี้ยังไม่ได้หารือกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ได้คุยกับที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว และ PAE ก็ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดแต่ก็ต้องมีความพร้อมก่อนด้วย ซึ่งนายศุขสนั่นเชื่อว่า หลังจากที่ PAE เข้ารับงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานแล้ว จะทำให้มีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นตามธุรกิจพลังงานในตลาดโลกที่ขยายตัวสูง จากความต้องการใช้พลังงานของประเทศจีนและอินเดีย จึงเชื่อว่า PAE จะเติบโตต่อไปได้ในระยะยาว


ที่มา : http://www.moneychannel.co.th/Menu6/Cli ... fault.aspx

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Wed Oct 06, 2010 10:09 pm

Subject : PAE คาด Q2/52 ดีต่อเนื่อง มองทั้งปี 52 รายได้มีสิทธิโตเท่าตัวจากปีก่อน [ อินโฟเควสท์ (IQ) - 9 มิถุนายน 2552 ]

นายศุขสนั่น โชติกเสถียร กรรมการผู้จัดการ บมจ.พีเออี(ประเทศไทย)(PAE)เปิดเผยกับ"อินโฟเควสท์"ว่า ผลประกอบการในไตรมาส 2/52 น่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากไตรมาส 1/52 ที่ขาดทุนลดลงไปแล้ว จึงทำให้มองว่าทั้งปี 52 มีโอกาสที่รายได้ของบริษัทน่าจะออกมาดีกว่าปีก่อน โดยอาจสูงขึ้นกว่าเท่าตัวจาก 300 ล้านบาทในปี 51 หากทำได้ตามแผนงาน โดยเฉพาะด้าน Oil&Gas ที่พร้อมรับงานเต็มที่ แต่จะพลิกเป็นกำไรได้หรือไม่ยังต้องลุ้น

"ปีที่แล้วเรามีความจำเป็นที่จะต้องลดงานลงมาเพื่อปรับปรุงศักยภาพ พอปีนี้ก็เริ่มรับงานเข้ามาในช่วงแรกๆ เมื่อต้นปีนี้ก็ต้องมีการวอร์มอัพ และก็ค่อยขยาย ทำให้เชื่อว่าทิศทางไตรมาส 2/52 น่าจะดีกว่าไตรมาส 1/52  เพราะเราก็เห็นผลดีขึ้น รายได้ปีนี้ทั้งปีน่าจะดีกว่าปีที่แล้วที่มี turnover ไม่ถึง 300 ล้านบาท ปีนี้ตามแผนน่าจะได้อีกเท่าตัวจากปีที่แล้ว เพราะปีที่แล้วเราแทบจะไม่ได้ทำงานเท่าไรเลย เพราะหน่วยงานของเราปีที่แล้วต้องหยุดเพื่อเป็นการปรับปรุง"นายศุขสนั่น กล่าว

บริษัทยังไม่สามารถประเมินได้ในขณะนี้ว่า จะพลิกสถานการณ์กลับมามีกำไรในปีนี้ได้หรือไม่ จากปีก่อนที่มีผลขาดทุนกว่า 111 ล้านบาท เพราะทิศทางภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนี้ยังมีความผันผวน ทำให้คาดการณ์ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าของงานมีระยะเวลาการลงทุนไม่ชัดเจน

นายศุขสนั่น กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมอยู่ และการลงทุนในปีนี้มีทั้งสถาบันและมีการกู้ผู้ถือหุ้นเข้ามาสนับสนุนด้วยบ้าง ส่วนปีหน้าการลงทุนขนาดใหญ่คงไม่มีมากนัก เพราะพื้นที่เราพร้อมอยู่แล้สว โดยอาจจะเป็นการลงทุนเครื่องมือเพิ่มเติม แต่เงินลงทุนส่วนใหญ่คงจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมศักยภาพในการรับงาน


*คาดประมูลงานใหม่ 100 ลบ.รู้ผลแน่ใน Q2,งาน Oil&Gas และ Upstream ไม่ลด
นายศุขสนั่น กล่าวว่า ในช่วงไตรมาส 2/52 บริษัทยื่นประมูลงานใหม่ประมาณ 100 ล้านบาท จากที่ขณะนี้มีหลายงานที่บริษัทเข้าไปดำเนินการอยู่แล้ว โดยเฉพาะงานในตะวันออกกลาง และมีอีกหลายงานที่รอผลประมูลอยู่ คาดว่าภายในเดือนนี้หรือเดือนหน้าน่าจะได้เห็นความชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพทิศทางของบริษัทในครึ่งหลังของปีนี้

"ทางตะวันออกกลางตอนนี้ก็เริ่มมีงานออกมาแล้ว รอดูว่าจะหลุดออกมาเป็นอย่างไรและ under เรามีส่วนแค่ไหน เราจะเข้าไปมีส่วนแค่ไหน ครึ่งปีหลังนี้น่าจะเห็นภาพชัด"นายศุขสนั่น กล่าว

ส่วนงานในประเทศเพิ่มขึ้นเฉพาะทางด้านกระบวนการผลิตต้นน้ำในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ(Upstream Oil&Gas) โดยโรงประกอบและหน่วยงานของเราเริ่มรับงานเข้ามาได้แล้ว หลังจากที่ผ่านช่วงการปรับปรุงและเตรียมงาน

"ราคาหุ้นช่วงนี้เป็นไปตามภาวะเรามีความคาดหวังว่าตลาดกับผู้ลงทุนก็เข้าใจในการวางแผนงานของเรา ซึ่งจะเห็นว่าช่วงที่ปิดปรับปรุงผ่านไปแล้วเป็นช่วงที่ปรับงาน ตอนนี้ทางด้านงานการพัฒนาตลาด ต่างๆก็กำลังวางแนวที่จะเตรียมรับงานเข้าในหน่วยงานของเรา"นายศุขสนั่น กล่าว

สำหรับช่วงนี้ราคาน้ำมันปรับขึ้นจะส่งผลดีต่อบริษัทหรือไม่นั้น นายศุขสนั่น กล่าวว่า จริงๆ แล้วการพัฒนาทางด้าน Oil&Gas และ Upstream ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป เพราะผู้ดำเนินการรายใหญ่ต่างๆ ก็ดำเนินการไปเต็มที่ โดยเฉพาะขณะนี้ราคาค่าก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างตกลงมามากค่อนข้างจะ bottom out แล้ว เป็นช่วงที่มีการลงทุนในตะวันออกกลางค่อนข้างมาก

"เราใช้โอกาสในการที่ภาคการลงทุนต่ำเป็นจังหวะที่เราเข้าไปทำงาน เพราะตอนนี้ราคาการลงทุน ค่าก่อสร้างต่างๆ และพวกรายใหญ่ต่างๆ ที่ตะวันออกกลางตอนนี้ก็เริ่มดันงานออกมาบ้าง ซึ่งจะส่งผลต่อเรา"นายศุขสนั่น กล่าว

ผู้บริหาร PAE กล่าวว่า สาขาของบริษัทที่ไปเปิดไว้ในเมืองอาบูดาบีเพิ่งเรียบร้อยไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้ก็เริ่มปฏิบัติเต็มที่ คาดการณ์ว่าทิศทางของพันธมิตรทางอาบูดาบีค่อนข้างจะมั่นคงในธุรกิจ Oil&Gas คิดว่าในสภาวะปัจจุบันเราก็มีโอกาสที่จะมองงานที่มีรายได้ดีกว่างานในประเทศ

"ที่จะเข้าไปทำในตะวันออกกลางปีนี้ก็มีงานที่ดำเนินการอยู่และคิดว่าภายในอีกไม่นานนี้อาจจะพอเห็นภาพเห็นผล"นายศุขสนั่น กล่าว

ขณะที่ทิศทางราคาน้ำมัน  ทางบริษัทโกลแมนด์แซคหรือเจพีมอร์แกนคาดการณ์ว่าภายใน 3 ปีข้างหน้าราคาน้ำมันอาจจะไปอยู่ในระดับ 140-150 ดอลลาร์ งานของเราก็ปกติเพราะเราอยู่ Upstreamไม่มีปัญหา แต่ปัญหาที่เราเคยเกิดขึ้นมา คือ ช่วงงานบางส่วนของเราอยู่ทางด้านปลายน้ำ (Downstream) ซึ่งงานปิโตรเคมีในตลาดหายไป


*ไม่เร่ง GPS ใช้สิทธิวอร์แรนต์ รอวิกฤติศก.โลกผ่านไปก่อน
นายศุขสนั่น กล่าวถึงกลุ่ม GPS ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักยังไม่ได้เข้ามาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ(วอร์แรนต์)ที่ถือไว้ให้เป็นหุ้นสามัญในขณะนี้ เนื่องจากวิกฤติเศรษบกิจในช่วงที่ผ่านมาทำให้ราคาหุ้นในกระดานตกลงมาทั้งกระดาน แต่ปัจจุบันทางพันธมิตรก็ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินเป็นลักษณะเงินกู้ยืมกับบริษัทในช่วงนี้ ส่วนข้อสรุปในการแปลงสภาพวอร์แรนต์จะเป็นเมื่อใด คงต้องดูจากราคาหุ้นและอีกหลายปัจจัย โดยเฉพาะต้องรอให้สถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจโลกผ่านพ้นไปก่อน

"ปัญหาของเรา เพราะแผนการลงทุนเรา แผนการเพิ่มทุนเดิมไม่เป็นไปตามแผน ผิดจากที่เราคาดการณ์ไว้เดิม ก็ต้องปรับไปด้วยและวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นมาลักษณะตลาดก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน เราก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น"นายศุขสนั่น กล่าว

ส่วนที่นางจินตนา กาวีวงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้นออกไปนั้น นายศุขสนั่น กล่าวว่า ได้รับแจ้งว่าขาย แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นการขายให้กับใคร หรือขายให้กับกลุ่ม GPS หรือไม่ คงต้องรอการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ตามขั้นตอน

ทั้งนี้ นางจินตนา แจ้งผ่านสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ว่าได้จำหน่ายหุ้น PAE เมื่อวันที่ 26 พ.ค.52 สัดส่วน 3.33% คงเหลือถือ 9.99%

ขณะที่สาเหตุการขายน่าจะเป็นเรื่องธุรกิจส่วนของของผู้ถือหุ้น ไม่เกี่ยวกับทางบริษัท ส่วนจะมีผู้ถือหุ้นรายอื่นจะขายหุ้นอีกหรือไม่ ก็ยังไม่ทราบ แต่การจะมีกลุ่มทุนใหม่จากตะวันออกกลางรายอื่นเข้ามาเพิ่มอีกนอกจาก GPS หรือไม่นั้น ณ วันนี้เรายังอยู่ในช่วงที่ปรับปรุงขึ้นมา คิดว่าสถานการณ์คงต้องอีกสักพักหนึ่งให้เราดำเนินการด้านธุรกิจให้ชัดเจนก่อนจึงจะไปคุยกับเขาได้


ที่มา : http://www.ryt9.com/s/iq05/588684

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Sat Oct 09, 2010 10:55 am

ผมได้ลองไปค้นข้อมูลเก่าๆมาครับ ดังนี้
-------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)
พีเออี (ประเทศไทย) บมจ.(PAE)

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ

 เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |
 
อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/07/2551 04/07/2551 195,000 0.99 ซื้อ  
อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/07/2551 07/07/2551 305,000 0.99 ซื้อ  
อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/07/2551 16/07/2551 200,000 0.87 ซื้อ  
อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/08/2551 19/08/2551 300,000 0.99 ซื้อ  
อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/08/2551 25/08/2551 300,000 0.95 ซื้อ  
อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/08/2551 26/08/2551 300,000 0.90 ซื้อ  
อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/09/2551 05/09/2551 200,000 0.87 ซื้อ  
อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/09/2551 16/09/2551 200,000 0.80 ซื้อ  
อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/09/2551 22/09/2551 170,000 0.72 ซื้อ  
อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/09/2551 29/09/2551 230,000 0.70 ซื้อ  
อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/10/2551 06/10/2551 200,000 0.60 ซื้อ  
อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/10/2551 10/10/2551 200,000 0.50 ซื้อ

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Sat Oct 09, 2010 11:06 am

ตามหนังสือเลขที่ กม. พีเออี 009/2553
เราจะได้รับข้อมูลว่า...

"ประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา(11 สค. 53) ท่านอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ได้เข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ PAE แทนนายรัชทิน ศยามานนท์ ที่ลาออกไป"

ผมจึงลองค้นประวัติและสิ่งที่น่าสนใจของท่าน เก็บมารวบรวมกันไว้ในกระทู้อ่ะนะขอรับ
----------------------------------------------------------------------------------

Mr. Apisit Rujikeatkamjorn

Image

Position : Director

Nationality : Thai

Education :
- Master of Civil Engineering, Lamar University, TEXAS, U.S.A
- Bachelor of Engineering, Khonkaen University

Curriculum Training :
ACP - Audit Committee Program 22/2008 from IOD
DAP - Directors Accreditation Program 27/2004 from IOD

Experience :
Present
- Director, PAE (Thailand) PLC.
- Board of Director, Bangchak PLC.
- Board of Director, Thailube PLC.
- Board of Director, Fortune Parts Industry PLC.
- Chairman of Board of Director, Teledata Group Co., Ltd.
- Board of Khonkaen University Council
- Chairman of the Board for University Affairs Promotion

Past
- Chairman of the Board, Thai Lube Base Co., Ltd
- Chairman of the Board, Retail Business Alliance Co., Ltd.
- Chairman of the Board, PTT PHILIPPINES Inc,
- Director, Trans Thai-Malaysia ( Thailand ) Limited
- Director, Fuel Pipeline Transportation Limited
- Director, Thai Maritime Navigation Co., Ltd

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Sat Oct 09, 2010 11:09 am

หุ้นงานหลังเกษียณ อดีตบิ๊กปตท.อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร [ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 17 สิงหาคม 2552 ]

Image

อดีตผู้บริหารปตท."อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร"ในวัย 64ปี เลือกเล่นหุ้นเป็นงานหลักหลังเกษียณ แนะเก็บหุ้นพลังงาน เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวพวกคุณจะรวย

เขาคือผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจน้ำมันมือวางอันดับต้นๆ อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจน้ำมันและการค้าระหว่างประเทศ บมจ.ปตท. ที่วันนี้เลือกเป็น "นักลงทุน" ในตลาดหุ้นอย่างเต็มตัว และนั่งในตำแหน่งประธานกรรมการ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL) ที่เตรียมเข้าเป็นสมาชิกใหม่ในตลาดหลักทรัพย์เร็วๆ นี้
นอกจากจะเป็นนักบริหารมืออาชีพแล้วอีกมิติหนึ่งเขายังเป็น "เซียนหุ้น" ตัวยง

เจ้าตัวยืนยันว่าการลงทุนในตลาดหุ้นช่วง "หลายสิบปี" ที่ผ่านมาสร้างผลกำไรอย่างเป็นกอบเป็นกำ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ Fundamental (ปัจจัยพื้นฐาน) ของหุ้นและติดตามภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด..ไม่ได้มีเทคนิคอะไรซับซ้อน
อดีตบิ๊ก ปตท.เล่าให้กรุงเทพธุรกิจ BizWeek ฟังว่าเริ่มเข้าสู่ตลาดหุ้นตั้งแต่อายุ 29 ปี แต่มาเริ่มเล่นหุ้นแบบเอาจริงเอาจังตอนอายุ 41 ปี เป็นการลงทุนเพื่อวางรากฐานให้ชีวิตก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ วันนี้กล้าพูดได้เต็มปากว่านอนกินเงินปันผล "อิ่ม" จน "พุงกาง"  แถมยังได้กำไรมหาศาลอีกด้วย

ทุกวันนี้อภิสิทธิ์เป็น "เสือนอนกิน" (เงินปันผล) เขานำประสบการณ์มาเล่าให้นักลงทุนรุ่นหลังฟังว่าการลงทุนในตลาดหุ้นรอบนี้ถือเป็น "โอกาส" ที่สำคัญอย่างมาก

"วันนี้ผมมีเงิน 100% จะแบ่งมาเล่นหุ้น 30% และจะลงทุนในหุ้น "กลุ่มพลังงาน" มากที่สุด โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม ปตท. เช่น PTT, PTTEP, PTTAR และ PTTCH ที่มั่นใจมากก็เพราะคลุกคลีอยู่ในธุรกิจพลังงานมานานหลายสิบปีรู้ดีว่าช่วงไหนควรช้อนช่วงไหนควรขาย ขอแนะนำว่าถ้านักลงทุนรายใดที่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อหุ้นตัวไหนให้พิจารณาหุ้นกลุ่มพลังงานดีที่สุด"

หุ้นที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยกลุ่มต่อมาคือ "กลุ่มประกันภัย" อภิสิทธิ์ เล่าว่าตัวเองเป็น แฟนพันธุ์แท้ หุ้นกลุ่มนี้มานานมากเพราะจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ ยกตัวอย่างเช่น หุ้นเมืองไทยประกันภัย (MTI) และ กรุงเทพประกันภัย (BKI) อีกตัวหนึ่งคือหุ้นไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF) หรือ หุ้นมาม่า

"ผมถือหุ้น TF มาตั้งแต่ต้นทุน "เลขสองหลัก" วันนี้ราคาขึ้นไป 510 บาท หุ้น MTI ลงทุนมาตั้งแต่ปี 2529 ตอนนั้นมีต้นทุนต่ำมากๆ วันนี้ก็ 50 บาทแล้ว ส่วนตัว BKI ก็ถือมาตั้งแต่ราคาหุ้น "เลขสองหลัก" ปัจจุบันก็ปาเข้าไป 232 บาทแล้ว"

อายุยังเป็นเพียงตัวเลข ไม่มีการลงทุนอะไรที่สายเกินไป เซียนหุ้นพื้นฐานวัย 64 ยังยืนยันที่จะลงทุนทบต้นไปเรื่อยๆ หุ้นกลุ่มประกันก็จะซื้อเพิ่มหากมีโอกาส แต่ตอนนี้หุ้นมันไม่ค่อยมีสภาพคล่อง สำหรับหุ้นพื้นฐานดีๆ จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอแต่สภาพคล่องต่ำเขาจะรอซื้อช่วง "คนขวัญอ่อน" (ช่วงตลาดหุ้นตก) ทยอยขายออกมา ส่วนเราประเภท "คนขวัญแก่" ผ่านโลกมามากก็จะใช้จังหวะนี้เข้าไป "ช้อน" เก็บของถูก

เพราะฉะนั้น "ของดี" ก็มีช่วงกระหน่ำซัมเมอร์เซลค่อยเข้าไปซื้อ พอซื้อแล้วก็ถือไว้ยาวๆ "ถ้าช่วงไหนเห็นว่าสมควรเข้าไปช้อนนายอภิสิทธิ์คนนี้ไม่รีรอครับพี่น้อง"

ข้อห้ามของการลงทุนสำหรับเซียนหุ้นรุ่นใหญ่ท่านนี้จะ "ไม่เล่นหุ้นตัวเล็กตัวน้อย" หุ้นพวกนี้ขึ้นลงตามกระแส (เจ้ามือ) ไม่เข้ามาดูแค่วันเดียวคุณก็มีสิทธิ ขาดทุน ถ้าคุณต้องการเล่นเก็งกำไรมาเก็งกำไรหุ้นบลูชิพพื้นฐานดีดีกว่า  

อภิสิทธิ์ บอกว่าปัจจุบันนี้เขาซื้อขายหุ้นอยู่ 3 โบรกเกอร์ บล.เคจีไอ บล.โกลเบล็ก และ บล.เอเซีย พลัส แต่ที่ แอ็คทีฟ (ซื้อขายบ่อย) ที่ บล.เคจีไอ มากที่สุด เจ้าตัวรีบตัดบทว่า "ห้ามถามเรื่องพอร์ตมันน้อย...อายคนอื่นเขา"

เซียนหุ้นผู้อาวุโสเล่าต่อว่า นอกจากเงินเล่นหุ้น 30% แล้ว ส่วนเงินที่เหลืออีก 70% จะนำไปลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และซื้อพันธบัตรรัฐบาล เขาอธิบายว่าคนในวัยเกษียณคุณจะรู้คุณค่าของผลตอบแทนที่ได้สม่ำเสมอวันเวลาที่ผ่านไปจะสอนคุณถึงเรื่องนี้  

ส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เริ่มเมื่อปี 2531 (ยุคพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ) เป็นการลงทุนแบบตกกระไดพลอยโจนมากกว่า ช่วงนั้นมีแต่คนซื้อที่ดินเก็งกำไรก็เอากับเขาด้วยไปซื้อห้องแถวที่มาบตาพุด 2 ห้องปล่อยให้เช่า และมีการลงทุนคอนโดมิเนียมด้วย ปัจจุบันก็ยังมองหาอสังหาริมทรัพย์ดีๆ แต่การลงทุนจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์

สำหรับเคล็ดลับที่ลงทุนในตลาดหุ้นประสบความสำเร็จมากว่า 20 ปี อดีตบิ๊ก ปตท.ไม่ปิดบัง หนึ่ง คุณต้องดูว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่จะลงทุนเป็นอย่างไร ผมจะให้น้ำหนักกับบริษัทที่มีผลการดำเนินงาน "เป็นบวก (กำไร) ทุกปี" และมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดี

สอง จะดู EBITDA (กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา) ตัว EBITDA จะวัดความสามารถในการทำกำไรที่มาจากการดำเนินงานแท้จริงของบริษัท

สาม จะดูภาพรวมเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศว่าไปได้หรือไม่ ถ้าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวคุณก็ไม่ควรเสี่ยงลงทุนจำนวนมาก ถ้าอยากลงทุนก็ควรเลือกซื้อเป็นตัวๆ ไป ในสถานการณ์ปัจจุบันบอกได้ว่าหุ้นกลุ่มพลังงานน่าลงทุนที่สุด เพราะกลุ่มนี้จะกลับมาเสมอเมื่อเศรษฐกิจอยู่ในช่วงฟื้นตัว

"ส่วนตัวผมจะมองการลงทุนในตลาดหุ้น และซื้ออสังหาริมทรัพย์คือการวางรากฐานให้ชีวิตในวัยเกษียณ ไม่ได้มุ่งหวังกำไรระยะสั้น ผมคิดเรื่องนี้มาตั้งแต่อายุน้อยๆ บางคนอาจมองเป็นเรื่องเล็ก แต่ผมเห็นว่าถ้าเราไม่รีบวางอนาคตเพื่อวันข้างหน้า (เสียตั้งแต่วันนี้) ถึงวันเกษียณคุณจะลำบาก (ส่วนผมสบายแล้ว)"

เซียนหุ้นอาวุโสยังมองตลาดหุ้นในปี 2552 ว่าเมื่อต้นปียอมรับว่ากังวลกับภาวะเศรษฐกิจมาก แต่เมื่อผ่านมา 6 เดือนเริ่มเห็นทุกอย่างมีอาการทรงตัวไม่มีข่าวร้ายจากสหรัฐอเมริกามาซ้ำเติม ถ้าให้ประเมินยังเชื่อมั่นว่า SET Index ปีนี้ น่าจะยืนเหนือ 600 จุด แต่ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับสหรัฐอเมริกาด้วยว่าเขาไม่แอบซุกข่าวร้ายอะไรไว้อีก

เขายังประเมินด้วยว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2552 ไม่ได้น่าเป็นห่วงเหมือนกับปี 2540 ปัญหาติดตรงที่ว่าไม่สามารถขายสินค้าไปต่างประเทศได้ตามเป้าหมาย หากรัฐบาลหันมาใส่ใจเรื่องการค้าขายมากขึ้นเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้เร็ว ส่วนราคาน้ำมันในปีนี้ มีแนวโน้มจะยืนระดับ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพราะฉะนั้น...ไม่ว่าหุ้นพลังงานตอนนี้ใครจะว่าซื้อถูกหรือแพงวันที่เศรษฐกิจฟื้นตัว มันจะทำให้คุณ "รวย"

---------------------------

ปั้น 'สยามโกลบอลเฮ้าส์' เข้าตลาดหุ้น

หนึ่งในภารกิจของ อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ในฐานะประธานกรรมการ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ คือ การปั้นบริษัทแห่งนี้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีอนาคต โดยหุ้น GLOBAL ขายไอพีโอ 260 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.55 บาท เงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปขยายการลงทุนในต่างจังหวัด รวมทั้งสาขาเมืองทองธานี บนที่ดิน 140 ไร่ ซึ่งทางบริษัทได้ซื้อและโอนเรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบันบริษัทเปิดดำเนินการ 7 สาขา ใน 7 จังหวัด แต่ละสาขามีพื้นที่ให้บริการ 18,000-28,000 ตารางเมตร ได้แก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุดรธานี เชียงใหม่ ระยอง ชลบุรี และ นครปฐม โดยปี 2551 มีรายได้รวม 4,001 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตจากปีก่อน 24.39% และไตรมาสที่ 1 ปี 2552 มีรายได้รวม 1,023 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น 15.80% และนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรสุทธิ

ขณะที่การดำเนินงานของบริษัทในปีนี้ ตั้งเป้าการเติบโตไว้ในอัตรา 20-25% อภิสิทธิ์ บอกว่า บริษัทตั้งเป้าการเติบโตขั้นต่ำปีละ 10% โดยมีแผนเปิดสาขาใหม่ปีละ 3-5 สาขา โดยในช่วงเดือนธันวาคมจะเริ่มรับรู้รายได้จากสาขาราชบุรี และเดือนมกราคมปี 2553 จะเปิดสาขานครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเปิดสาขากาฬสินธุ์ อยุธยา ขอนแก่น และเมืองทองธานี ซึ่งเตรียมที่ดินไว้แล้ว

โดยที่เมืองทองจะเป็นสาขาในกรุงเทพฯ แห่งแรก จะแบ่งพื้นที่บางส่วนมาทำเป็นตลาดสดไว้ดึงดูดลูกค้า ตอนนี้อยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรที่เชี่ยวชาญการทำตลาดสด คาดว่าภายใน 1-2 เดือนจะได้ข้อสรุป

อภิสิทธิ์ ชูจุดเด่นของบริษัทว่า โกลบอลเฮ้าส์เป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งและเครื่องมือช่างครบวงจรมากที่สุด (ธุรกิจคล้ายโฮมโปร) มีสินค้ามากกว่า 50,000 รายการ ตั้งแต่เหล็กเส้น ปูน ไฟฟ้า ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ก็มี และมีสินค้าแบรนด์ดังๆ เหมือนที่คู่แข่งรายใหญ่มี แต่พื้นที่สาขาใหญ่กว่ามีปริมาณสำรองสินค้ามากกว่า และสินค้าของบริษัทก็มีราคายุติธรรม เพราะไม่มีต้นทุนเรื่องค่าเช่าที่ดิน และสาขาทุกแห่งใช้แอร์น้ำแทนแอร์คอนดิชั่น ทำให้ต้นทุนลดลงได้มากกว่า 10% ปัจจุบันบริษัทยังมีจุดอ่อนเรื่องระบบการควบคุมสต็อก ขณะนี้กำลังแก้ไขอีกไม่นานทุกอย่างจะเรียบร้อย

"ใครซื้อหุ้นเรารับรองว่าไม่ผิดหวัง การกลับมาครั้งนี้รับรองว่าเราแข็งแกร่งร้อยเปอร์เซ็นต์" อภิสิทธิ์ กล่าวยืนยัน


ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/home/deta ... B8%A3.html

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Sat Oct 09, 2010 11:27 am

นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร

Image

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจน้ำมันและการค้าระหว่างประเทศ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
(ตำแหน่งก่อนเกษียณ)

ทำงานที่ป.ต.ท.ตั้งแต่ปี 2521 - 30 กันยายน 2548 รวมเวลา 28 ปี

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการม.ขอนแก่น


เกิดที่ อำเภอพล จังหวัด ขอนแก่น  เมื่อ 20 กันยายน 2488 ปัจจุบันอายุ 60 ปี

ที่อยู่ 44/13 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม.10500 E-mail : apisit.r@pttplc.com

การศึกษา
เริ่มต้น เรียนชั้นประถมที่บ้านเกิด รร.ซู่xxx มาต่อชั้นมัธยมที่ รร.ดอนบอสโก อุดรธานี และ รร. สารสิทธิ์ พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ชั้นเตรียมฯที่ รร.เตรียมอุดมศึกษา พญาไท

สำเร็จการศึกษา วิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ มีนาคม 2512 เรียนต่อโทที่ Lamar University, Beaumont, Texas USA.

ทำงานอยู่กรมทางหลวง เกือบ5ปี ไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา3ปี กลับมาเข้าทำงานกับ องค์การก๊าซธรรมชาติฯ ปี2521 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และ บจม.ปตท.

หน้าที่ความรับผิดชอบเริ่มจากเป็นวิศวกร, หัวหน้าหน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, หัวหน้าหน่วยก่อสร้าง, ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา, ฝ่ายวิศวกรรมบริการ, ผู้ช่วยผู้ว่าการดูแลงานบริหาร, ผู้จัดการใหญ่บริษัทปิโตรเอเซีย, รองผู้จัดการใหญ่โรงกลั่นสตาร์รีไฟนิ่ง,กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททรานส์ไทย-มาเลเซีย,
ตำแหน่งก่อนเกษียณ  คือตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจน้ำมันและการค้าระหว่างระเทศ

นอกจากงานประจำแล้ว ชอบการลงทุนไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์ หรือหลักทรัพย์จดทะเบียน  ชอบปลูกต้นไม้ใหญ่ประเภท ดอกสวย ดอกหอม และไม้หายาก (ตอนนี้มีแล้วร้อยกว่าต้น) ชอบท่องเที่ยว   ชิมอาหารอร่อย ชอบอ่านหนังสือโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ โบราณคดี สารคดีฯลฯ

การออกกำลังกายขณะนี้คือ จ๊อกกิ้งในวันระหว่างสัปดาห์ ส่วนวันสุดสัปดาห์และวันนักขัตฤกษ์ จะเล่นกอล์ฟ ออกลีลาศบ้างเป็นครั้งคราว

หลังเกษียณอายุ 30 กันยายน 2548 แล้ว จะทำงานประจำน้อยลง แต่สิ่งที่คิดทำเพิ่มคือ การเรียนภาษาจีนกลาง และภาษาสเปญ อีกทั้งจะทำงานเพื่อสังคมมากขึ้น  


ปล.
อ่านรายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thairunning.com/advisor_apis ... apisit.htm

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Posts by pak » Sat Oct 09, 2010 11:38 am

Pn3um0n1a wrote:
pak wrote: ว่าหุ้นตัวนี้จะสามารถเข้าข่าย "หุ้น Turnaround" ได้หรือไม่?
อะไรที่ทำให้คิดว่า จะ turn ได้เหรอครับ

ผมว่า ทายกันว่าต้องเพิ่มทุนอีกเมื่อไหร่ อาจจะง่ายกว่า?  :shock:

ที่ผ่านมา เวลาผมทำตัวเป็น "Stock Seeker" เพื่อค้นหาหุ้นที่จะลงทุน
ผมมักจะดูจากตัวเลขต่างๆ หรือที่เรียกว่า Quantitative Analysis มากกว่า

แต่ครั้งนี้ คงจะต่างไปจากทุกครั้ง...
"ประเด็นเรื่อง CEO" นี่แหล่ะครับ ที่ทำให้ผมหยุดมามองหุ้นตัวนี้
และเริ่มหาข้อมูล และพยายามทำความเข้าใจในธุรกิจนี้ให้มากขึ้น
ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไร คงต้องติดตามกันต่อไปอ่ะนะขอรับ


ปล.
ส่วนประเด็นเรื่อง "การเพิ่มทุน" เห็นด้วยครับ
ผมเองเตรียมเงินไว้บางส่วนแล้ว ถ้าเกิดการเพิ่มทุนจริงๆ
(^_^)

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

Post Reply