UT

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
phon1984
Verified User
Posts: 341
Joined: Mon Jan 03, 2011 4:55 pm

Re: UT

Posts by phon1984 » Sat Feb 26, 2011 10:05 am

แอบน่ากลัวนะคับ
จากคำอธิบายทำไมกำไรขึ้น
http://www.settrade.com/simsImg/news/2011/11005553.pdf
รายได้กว่า 534 ล้านมาจากการจำหน่ายที่ดิน ซึ่งถ้าหักลบออกไป แปลว่าบริษัทไม่มีกำไรเลย!!!User avatar
penguin738
Verified User
Posts: 718
Joined: Sat Jul 05, 2008 9:44 pm

Re: UT

Posts by penguin738 » Thu Mar 24, 2011 10:59 am

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 มี.ค. 2554
วันประชุมผู้ถือหุ้น : 19 เม.ย. 2554
เวลาเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น (h:mm) : 10 : 30
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิประชุมผู้ถือหุ้น : 07 เม.ย. 2554
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น : 01 เม.ย. 2554
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 มี.ค. 2554
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล : 07 เม.ย. 2554
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 01 เม.ย. 2554
อัตราการจ่ายเงินปันผล
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.70
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
งวดดำเนินงาน :
วันที่ 01 ม.ค. 2553 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2553 และ กำไรสะสม
หมายเหตุ :

โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ปรากฎรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน-พักการโ
อนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 เมษายน 2554 ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ณ
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นนั้น
จะดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 แล้ว
บริษัทฯจะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
________________________________________________________

เมื่อไม่เรียนใยเล่าเจ้าจะรู้


k_tns
Verified User
Posts: 9
Joined: Thu Jan 13, 2011 9:18 am

Re: UT

Posts by k_tns » Thu Mar 24, 2011 2:08 pm

ขอบคุณค๊าส์Angela
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 22
Joined: Mon Jul 12, 2010 2:20 pm

Re: UT

Posts by Angela » Mon Mar 28, 2011 4:12 pm

UT มี Tax Credit ไม๊คะUser avatar
penguin738
Verified User
Posts: 718
Joined: Sat Jul 05, 2008 9:44 pm

Re: UT

Posts by penguin738 » Fri Aug 12, 2011 11:25 pm

หลักทรัพย์ UT
แหล่งข่าว UT
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
วันที่/เวลา 11 ส.ค. 2554 19:03:38

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-2)
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2554 2553 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 81,283 9,844 126,588 438,831
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.69 0.10 2.58 9.52
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2554 2553 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 68,973 11,284 111,521 447,876
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.42 0.13 2.24 9.72
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

เมื่อไม่เรียนใยเล่าเจ้าจะรู้


jujub123
Verified User
Posts: 226
Joined: Thu Dec 13, 2007 2:18 pm

Re: UT

Posts by jujub123 » Sat Aug 13, 2011 9:28 am

ยอดเยี่ยมมากครับ

1. รายได้จากการขายและบริการ
- งวดสามเดือน เพิ่มขึ้น 162.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71
- งวดหกเดือน เพิ่มขึ้น 273.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62
2. ค่าใช้จ่ายรวม
- งวดสามเดือน เพิ่มขึ้น 75.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30
- งวดหกเดือน เพิ่มขึ้น 141.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30
3. กำไรสุทธิ
- งวดสามเดือน เพิ่มขึ้น 71.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 726
- งวดหกเดือน ลดลง 312.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71 ผลที่แตกต่างมีนัยสำคัญ สืบเนื่องมาจาก ปี 2553 มีรายการพิเศษจากการจำหน่ายที่ดินtooyen
Verified User
Posts: 236
Joined: Sat Aug 22, 2009 11:56 am

Re: UT

Posts by tooyen » Thu Aug 18, 2011 10:42 am

ปีที่แล้วกำไรจากการขายที่ดิน ปีนี้กำไรจากผลการดำเนินงานแล้ว และยังมีที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานแล้วรอการขายอยู่อีก80กว่าไร่ แต่ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีนะ

tooyen ,air conditioner, electric fan


lukton2000
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 297
Joined: Fri May 09, 2008 8:43 pm

Re: UT

Posts by lukton2000 » Fri Aug 19, 2011 12:51 am

จุดสังเกตจาก งบ Q1,Q2
1. Gross margin ปรับจาก <10 % Y'53 มาเป็น 2x % Y'54 เกิดจาก improvement
ของบริษัท หรือเป็นแค่ปัจจัยชั่วคราวจากความผันผวนของวัตถุดิบ
2.รายได้หลักจากการขาย และบริการเพิ่มทุก q ตั้งแต่ Q1'53 till Q2'54
3.สินค้าคงเหลือ at end Q2 สูงขึ้นมาก จาก ปกติ 2xx ลบ เป็น 4xx บาท
- เป็นไปได้ไหมว่ายอดขาย Q3 จะเพิ่มขึ้นมาก เพราะจากการสังเกตุพบว่า
ยอดขายจะเป็น 120-150 % ของสินค้าคงเหลือ ของ previous Q
4.บริษัทร่วม เปลี่ยนจากขาดทุน มาเป็น กำไร ในปีนี้

ใครสนใจหุ้นตัวนี้ ก็ลอง share idea กันดูนะครับ

แล้วไม่ทราบว่า บริษัทนี้มี IR or ผบห ที่เราสามารถตืดต่อได้บ้างไหมครับUser avatar
^^
Verified User
Posts: 519
Joined: Wed Jul 14, 2010 12:20 pm

Re: UT

Posts by ^^ » Fri Aug 19, 2011 2:12 am

ไม่แน่นะอาจขายที่ดินหรือสำนักงานแพง ไปซื้อที่ดินหรือตึกเช่าสำนักงานถูก
เหลือเงินติดกระเป๋าด้วย

แต่หลังจากนั้นที่อยากรู้จะทำอย่างไรต่อกับอุตสาหกรรมสิ่งทอของตัวเอง

หุ้นมันอยู่รอบๆตัวเราเสมอ


Frankie
Verified User
Posts: 999
Joined: Mon Feb 27, 2006 11:17 pm

Re: UT

Posts by Frankie » Fri Aug 19, 2011 8:03 am

แต่หลังจากนั้นที่อยากรู้จะทำอย่างไรต่อกับอุตสาหกรรมสิ่งทอของตัวเอง
กำไรจากการดำเนินการโตขึ้นแล้ว ก็ทำต่อไปสิครับ และทำให้ดีขึ้นต่อ ๆ ไปด้วยยิ่งดี :D

We are new KIDS.
We don' t SMOKE.
ร่วมรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่


jujub123
Verified User
Posts: 226
Joined: Thu Dec 13, 2007 2:18 pm

Re: UT

Posts by jujub123 » Mon Aug 22, 2011 10:42 am

ราคาค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะwatt_man2002
Verified User
Posts: 1
Joined: Mon Jul 19, 2010 2:51 pm

Re: UT

Posts by watt_man2002 » Tue Aug 23, 2011 11:18 pm

ผมถือตัวนี้มา ปีกว่า
ปีที่แล้ว ปั่นผล 1 บาทระหว่างกลาง
และ 1.7 บาท อีกครั้ง รวม 2.7 บาทต่อหุ้น

หุ้น ของ SUC เกือบทุกตัว แตกแล้วโต โตแล้วแตกจริงๆ ครับ...User avatar
^^
Verified User
Posts: 519
Joined: Wed Jul 14, 2010 12:20 pm

Re: UT

Posts by ^^ » Wed Aug 24, 2011 12:48 am

ภายใต้นโยบายการปรับลดกำลังการผลิต ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปีจนถึงระดับที่เหมาะสมโดยมุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มที่มีมูลค่าเพิ่ม มีการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอย่างมีประสิทธิผล การระบายสินค้าคงค้างออกไป รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินเก่าที่ไม่มีแผนการใช้งาน ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ทำให้ภาพรวมของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานของปี 2553 ดีขึ้นมาก

และบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงปี 2553 บริษัทฯ สามารถทำกำไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเป็นจำนวน 476 ล้านบาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 482 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการจำหน่ายที่ดิน ซึ่งเป็นธุรกรรมต่อเนื่องมาจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2552 และบริษัทฯ ได้รับชำระเงินครบถ้วนตามสัญญา พร้อมกับดำเนินการโอนกรรมสิทธิในโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ซื้อเรียบร้อย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553

ถึงแม้ว่า การดำเนินงานที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ จะมีผลกำไร และดีกว่าปีที่ผ่านมาด้วย แต่ก็ยังคงประสบปัญหาเดิมๆ คือ การขาดแคลนแรงงาน นอกจากนั้นยังประสบปัญหาใหม่คือ วัตถุดิบทั้งเส้นใยฝ้าย และเส้นใยสังเคราะห์ ที่มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประวัติการณ์ รวมถึงปัญหาเลื่อนการส่งมอบ วัตถุดิบด้วย ตั้งแต่ไตรมาสที่สี่เป็นต้นมา
ปัญหาวัตถุดิบดังกล่าวได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วโลก และมีแนวโน้มต่อเนื่องมาถึงปี 2554ด้วย

ซึ่งบริษัทฯ ต้องพยายามวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ เช่นปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป ซึ่งส่งผลให้เงินยูโรดอลล่าร์อ่อนค่าลงมากเมื่อเทียบกับปี 2552 ที่ผ่านมา ทำให้การตกลงซื้อขายต้องใช้เวลาในการเจรจากับคู่ค้ายาวนานกว่าปกติ แต่ระยะเวลาในการกำหนดราคาขายสั้นลง บริษัทจักได้
ติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด เพื่อกำหนดแนวทาง และบริหารจัดการโดยปรับตัวให้สอดคล้อง เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาผลกำไรในธุรกิจหลักได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกท่านที่ได้ทุ่มเท ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ และในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ช่วยสนับสนุนกิจการของบริษัทฯด้วยดีเสมอมา
(นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา)
ประธานกรรมการ-------------------------------------------------------------------------
เหนื่อยหน่อย ต้นทุนสูง เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในการรับรายได้หรือสั่งซื้อวัตถุดิบ
คู่แข่งในและต่างประเทศ คุมสินค้าคงเหลือใกล้ชิด มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ข้อดี คนบริหารเก่ง บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงเก่งมากตั้งแต่หนี้สินต่อทุนไปจนถึงสินค้าคงเหลือ

หุ้นมันอยู่รอบๆตัวเราเสมอ


User avatar
^^
Verified User
Posts: 519
Joined: Wed Jul 14, 2010 12:20 pm

Re: UT

Posts by ^^ » Wed Aug 24, 2011 1:07 am

-ปัจจุบันเลิกผลิตสินค้าแฟชั่นแล้ว เพราะแข่งขันสูง หันมาผลิตWork wearแทน แต่มีบางตัวที่ยังทำ
-ร่วมทุนกับบริษัทTCUA เนเธอแลนด์ ได้know how
-การสั่งซื้อวัตถุดิบจะไม่เก็งกำไร
-วัตถุดิบคือฝ้ายขาดแคลนซึ่งรวมสินค้าโภคภัณฑ์อื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะสิ่งทอโดยอุปสงค์จีน อินเดียโต โดยอาจขาดแคลนไปถึงปี55
-ส่วนไฟเบอร์เป็นเส้นใยสังเคราะห์ ราคาขึ้นอยู่กับน้ำมัน น้ำมันลง ราคาไฟเบอร์ก็ลงตาม
-บริษัทร่วมทุนกับTCUA ขาดทุนติดต่อกัน มีการกันความเสี่ยงไว้คือ หากบริษัทร่วมทุนมีผลการขาดทุนเกินครึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียน จะหยุดกิจการทันที หากผู้ร่วมทุนต้องการดำเนินการต่อ จะให้บริษัทร่วมทุนซื้อหุ้นคืน
-เรื่องที่ดินบริษัทติดตามอยู่เสมอเรื่องรัฐจะมีโครงการอะไรที่มีผลประโยชน์ต่อที่ดินที่มี


ติดตามอ่านได้ที่ http://www.sahaunion.co.th/ut/UT110418/UT1854.pdf
เป็นรายงานประจำปี2553

หุ้นมันอยู่รอบๆตัวเราเสมอ


jujub123
Verified User
Posts: 226
Joined: Thu Dec 13, 2007 2:18 pm

Re: UT

Posts by jujub123 » Fri Nov 11, 2011 1:35 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-2)
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ไตรมาสที่ 3 งวด 9 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 30 กันยายน
ปี 2554 2553 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 30,441 15,207 157,029 454,038
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.56 0.22 3.14 9.74
ต่อหุ้น (บาท)jujub123
Verified User
Posts: 226
Joined: Thu Dec 13, 2007 2:18 pm

Re: UT

Posts by jujub123 » Fri Nov 11, 2011 1:35 pm

1. รายได้รวม
1.1 รายได้จากการขายและบริการ
- งวดสามเดือน ลดลง 15.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6
- งวดเก้าเดือน เพิ่มขึ้น 258.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36
1.2 รายได้อื่น
- งวดสามเดือน ลดลง 11.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32
- งวดเก้าเดือน ลดลง 565.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90
2. ค่าใช้จ่ายรวม
- งวดสามเดือน ลดลง 29.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37
- งวดเก้าเดือน เพิ่มขึ้น 112.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15
3. กำไรสุทธิ
- งวดสามเดือน เพิ่มขึ้น 15.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นผลมาจากปี 2554 สามารถควบคุมต้นทุน
และค่าใช้จ่ายได้ผลดี
- งวดเก้าเดือน ลดลง 297.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65 เป็นผลมาจากปี 2553
มีรายการพิเศษจากการจำหน่ายที่ดินUser avatar
green/30/10/08
Verified User
Posts: 217
Joined: Fri Oct 09, 2009 6:05 am

Re: UT

Posts by green/30/10/08 » Wed Feb 22, 2012 12:45 pm

วันที่/เวลา 21 ก.พ. 2555 17:02:00
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
หลักทรัพย์ UT
แหล่งข่าว UT
รายละเอียดแบบเต็ม


สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-2)
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ประจำปี
ตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 22,816 471,354
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.04 10.01
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประจำปี
ตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 14,703 476,849
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.14) 10.13
ต่อหุ้น (บาท)


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"


ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายวิชัย ชัยฐานียชาติ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


http://www.set.or.th/set/newsdetails.do ... country=THjujub123
Verified User
Posts: 226
Joined: Thu Dec 13, 2007 2:18 pm

Re: UT

Posts by jujub123 » Wed Feb 22, 2012 1:43 pm

ไม่ค่อยจะเข้าใจครับ

งบการเงินรวม กำไรสุทธิ 22 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.04 บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ  กำไรสุทธิ 14.7 ล้านบาท แต่กำไรสุทธิต่อหุ้น กลับขาดทุน 0.14 บาท

แต่พอไปดูที่งบ (Excel) ปรากฏว่า ในการหาค่ากำไรสุทธิต่อหุ้น
จะเอากำไรไปลบ 21 ล้านก่อน แล้วค่อยหารด้วย 45 ล้าน (ซึ่งก็คือจำนวนหุ้น)

ตรงนี้แหละที่ทำให้ กำไรสุทธิต่อหุ้นต่ำมากเหลือ 0.04 บาท
และกำไรสุทธิต่อหุ้นของงบการเงินเฉพาะกิจการ กลายเป็นขาดทุนเลย

ไม่ทราบว่า 21 ล้านที่ลบออก คืออะไรเหรอครับ
เกี่ยวอะไรกับ หุ้นบุริมสิทธิ หรือปล่าว งงมากครับFrankie
Verified User
Posts: 999
Joined: Mon Feb 27, 2006 11:17 pm

Re: UT

Posts by Frankie » Wed Feb 22, 2012 1:59 pm

งบไตรมาส 4 บันทึกขาดทุนจำนวนมาก แต่ขาดทุนจากอะไร คงต้องรอสมาชิก
ท่านอื่น ช่วยแปะคำอธิบายงบการเงินครับ

We are new KIDS.
We don' t SMOKE.
ร่วมรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่


jujub123
Verified User
Posts: 226
Joined: Thu Dec 13, 2007 2:18 pm

Re: UT

Posts by jujub123 » Wed Feb 22, 2012 2:01 pm

Frankie wrote:งบไตรมาส 4 บันทึกขาดทุนจำนวนมาก แต่ขาดทุนจากอะไร คงต้องรอสมาชิก
ท่านอื่น ช่วยแปะคำอธิบายงบการเงินครับ
จากข่าวที่บริษัทแจ้งมา บอกว่า
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 140.67 ล้านบาท
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่องสินค้าคงเหลือ ในปี 2554 ราคาฝ้ายในตลาดโลก
มีความผันผวนมากเป็นประวัติการณ์ กล่าวคือ ฝ้ายได้ปรับราคาขึ้นสูงในช่วงครึ่งปีแรก
แต่ปรับลดลงมากในช่วงครึ่งปีหลัง
เป็นผลทำให้คำสั่งซื้อของลูกค้าส่วนใหญ่ในยุโรปในช่วงครึ่งปีหลังลดลงจากระดับปกติมาก
ส่งผลให้ระดับสินค้าคงเหลือโดยเฉพาะฝ้าย ที่ได้จัดหาตามแผนขาย/ผลิตหลัก สูงขึ้นเมื่อสิ้นปีFrankie
Verified User
Posts: 999
Joined: Mon Feb 27, 2006 11:17 pm

Re: UT

Posts by Frankie » Wed Feb 22, 2012 2:13 pm

งงว่าฝ้ายคือสินค้าที่ขายหรือวัตถุดิบที่ซื้อ แต่เท่าที่อ่านตรงนี้น่าจะเป็นอย่างแรก
เพราะฝ้ายในครึ่งปีหลังราคาตกมาก (ตามที่แจ้งไว้)
คำสั่งซื้อของลูกค้าส่วนใหญ่ ก็ลดลงมาก

ราคาสินค้าลด+ยอดขายลด - - - > ขาดทุน

เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่า ยังไม่มีใครรู้ครับ

We are new KIDS.
We don' t SMOKE.
ร่วมรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่


Frankie
Verified User
Posts: 999
Joined: Mon Feb 27, 2006 11:17 pm

Re: UT

Posts by Frankie » Wed Feb 22, 2012 5:26 pm

ความคิดเห็นจากกระทู้เพื่อนบ้านพันทิป
ชื่อกระทู้ : UT มีข่าวอะไร http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/top ... 39826.html

We are new KIDS.
We don' t SMOKE.
ร่วมรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่


Frankie
Verified User
Posts: 999
Joined: Mon Feb 27, 2006 11:17 pm

Re: UT

Posts by Frankie » Wed Feb 22, 2012 5:29 pm

อีกหนึ่งกระทู้จากพันทิป เช่นกันครับ

ชื่อกระทู้ :UT โหดมาก โดนทุบจมดิน!!

http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/top ... 41474.html

We are new KIDS.
We don' t SMOKE.
ร่วมรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่


NTL
Verified User
Posts: 175
Joined: Sat Oct 13, 2007 4:01 pm

Re: UT

Posts by NTL » Wed Feb 22, 2012 10:02 pm

In my understanding about law material price sharply drop at the year end is the main reason that make this 4q profit struck.
From financial statement it also show that sale's growth still good. Margin getting better.
From the previous news the company said that they will not try to speculate for material price, so let's see the actual sales in 1q 2012.
If sales not jump up, so they have to explain.
However, there are some risk about EU situation rhat might affect to sales in 1q

เงินต้นอยู่ครบ ผลตอบแทนทบต้น


User avatar
green/30/10/08
Verified User
Posts: 217
Joined: Fri Oct 09, 2009 6:05 am

Re: UT

Posts by green/30/10/08 » Tue Mar 20, 2012 7:37 pm

วันที่/เวลา 20 มี.ค. 2555 18:32:04
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไขรูปแบบสรุป)
หลักทรัพย์ UT
แหล่งข่าว UT
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็มกำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 มี.ค. 2555
วันประชุม : 24 เม.ย. 2555
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 30
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม : 04 เม.ย. 2555
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 30 มี.ค. 2555
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม (แก้ไข) : ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท
สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 มี.ค. 2555
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล : 04 เม.ย. 2555
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 30 มี.ค. 2555
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.20
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.20
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2554 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554
หมายเหตุ (เพิ่มเติม) :
บริษัทฯจะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติUser avatar
Financeseed
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1304
Joined: Sun Oct 17, 2010 11:05 pm

Re: UT

Posts by Financeseed » Sun Jul 15, 2012 2:41 pm

ไม่ทราบว่า มีใครมีลิงค์ราคาฝ้ายบางครับ

มองวิกฤต หาโอกาส
http://link-seed.blogspot.com/


tanatat
Verified User
Posts: 348
Joined: Wed Nov 15, 2006 12:29 pm

Re: UT

Posts by tanatat » Mon Jul 16, 2012 8:07 am

financeseed wrote:ไม่ทราบว่า มีใครมีลิงค์ราคาฝ้ายบางครับ
ลองดูที่เว็ปdoohoon ครับตรง commodity update จะมีข้อมูลทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ พอดูเป็นแนวโน้มได้User avatar
ichbinpao
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 787
Joined: Thu Aug 03, 2006 4:49 pm

Re: UT

Posts by ichbinpao » Sat Aug 11, 2012 9:33 pm

วันที่/เวลา 11 พ.ค. 2555 12:38:00
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
หลักทรัพย์ UT
แหล่งข่าว UT
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็มสรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-2)
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 47,464 45,305
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.94 0.89
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (11,849) 42,548
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.38) 0.83
ต่อหุ้น (บาท)


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"


ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายวิชัย ชัยฐานียชาติ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศFrankie
Verified User
Posts: 999
Joined: Mon Feb 27, 2006 11:17 pm

Re: UT

Posts by Frankie » Sun Aug 12, 2012 10:22 am

งบ Q1 ที่ประกาศตั้งแต่เดือน พ.ค.55 ออกมาดี แต่ Q2 ยังต้องลุ้นครับเพราะข้อมูลน้อย คาดการณ์ยาก
งบอาจกำไรระเบิดระเบ้อ หรือขาดทุนเละเทะ เป็นไปได้ทั้งนั้น

We are new KIDS.
We don' t SMOKE.
ร่วมรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่


jujub123
Verified User
Posts: 226
Joined: Thu Dec 13, 2007 2:18 pm

Re: UT

Posts by jujub123 » Wed Aug 15, 2012 8:52 am

เลิกลุ้นแล้วครับ.......

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-2)
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2555 2554 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (55,916) 81,283 (8,452) 126,588
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (1.36) 1.69 (0.42) 2.58
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2555 2554 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (147,018) 68,973 (158,867) 111,521
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (3.38) 1.42 (3.76) 2.24
ต่อหุ้น (บาท)Post Reply