MACO

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35888
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: MACO

Posts by pakapong_u » Wed Feb 22, 2012 8:25 pm

ที่ IRS.001/55
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2555
กำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2555 /เพิ่มทุน จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 17.30 น. มีมติสรุปได้ดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554
2. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ดังนี้
3.1. จ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. จ่ายปันผลสำหรับปี 2554 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 125,000,000
หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 33,750,000 บาท
2. จ่ายเป็นหุ้นสามัญ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 2.50 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน
125,000,000 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้น 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
คิดเป็นเงินเท่ากับ 50,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นการ
จ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 83,750,000 บาท ในกรณี
ที่มีเศษของจำนวนหุ้นสามัญจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
โดยปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ.ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 22 มีนาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา
225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ (Record date) และปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หุ้นในวันที่ 23 มีนาคม
2555 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 (ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มี
ความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)
สรุปการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในปี 2554
1. มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2554 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ
0.25 บาท จำนวน 125,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31,250,000 บาท
2. มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/255 มีมติให้จ่ายปันผลประจำปี 2554 เป็นหุ้นและเงินสด รวมเป็นการ
จ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 83,750,000 บาท
(รายละเอียดตามข้อ 3)
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายปี 2554 จำนวน ทั้งสิ้น 115,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 146 ของ
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
4. ตามที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จ่ายหุ้นปันผลในข้อ 3 บริษัทฯต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปัน
ผลจำนวน 50,000,000 หุ้น และในตอนนี้บริษัทไม่มีหุ้นเหลือเพียงพอสำหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จึงอนุมัติ
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม
125,000,000 บาท เป็น 175,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 175,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญ
ใหม่จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้
สอดคล้องกับการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของ บริษัทดังนี้
"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 175,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 175,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 175,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหุ้น)
5. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 อนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการ
จ่ายหุ้นปันผล
6. มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ดังนี้
1. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322
2. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของ บริษัทฯ และ
กำหนดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ภายในวงเงินไม่เกิน 850,000- บาท และจะ
เสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
7. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2555 โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ รายละเอียดดังต่อไปนี้
7.1. กรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย
(1) นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ
(2) นายวิชิต ดิลกวิลาส
(3) นายนพดล ตัณศลารักษ์
7.2 แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้
(1) นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ
(2) นายวิชิต ดิลกวิลาส
(3) นายนพดล ตัณศลารักษ์
8. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,460,000 บาท โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อขออนุมัติต่อไป
9. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.-16.00 น. ณ.ห้อง
เจ้าพระยาบอลลูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มี
รายละเอียดดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
22 เมษายน 2554
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2554
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ระเบียบวาระที่ 4 พิจาณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้น
ปันผลและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
10. กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม 2555 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และ
สิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) (ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้อง
รอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2555
ทั้งนี้บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พร้อมเอกสารประกอบที่จะนำส่งให้ผู้
ถือหุ้นในเว็บไซด์บริษัท (www.masterad.com) ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2555
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
……………..…………………………
(นายนพดล ตัณศลารักษ์)
กรรมการ
………………………..……………
(นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร)
กรรมการ


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35888
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: MACO

Posts by pakapong_u » Wed Feb 22, 2012 8:25 pm

วันที่/เวลา 22 ก.พ. 2555 20:10:53
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
หลักทรัพย์ MACO
แหล่งข่าว MACO
รายละเอียดแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ประจำปี
ตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 97,989 64,703
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.78 0.52
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประจำปี
ตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 78,548 35,639
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.63 0.29
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายนพดล ตัณศลารักษ์ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้


chumber
Verified User
Posts: 28
Joined: Sun Jun 06, 2010 11:49 pm

Re: MACO

Posts by chumber » Wed Feb 22, 2012 8:51 pm

"หุ้นปันผล รวมเงินปันผล เท้ากับ 0.67 "

แต่วันนี้หุ้นขึ้นไป 1.65 บาท หรือ 19.76%

เท่ากับว่า มันขึ้นมากกว่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับไป 0.98 บาท (1.65 - 0.67) หรือเปล่าครับ

เข้าใจเช่นนี้ได้ไหมครับ

ขอบคุณครับ

ใจเขา ใจเรา

dsdumrong
Verified User
Posts: 530
Joined: Tue Jul 13, 2010 11:32 am

Re: MACO

Posts by dsdumrong » Wed Feb 22, 2012 8:52 pm

การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2555
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 22 มี.ค. 2555
(แก้ไข)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 23 มี.ค. 2555
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (แก้ไข) : 20 มี.ค. 2555
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 2.50 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.40
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.27
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.67
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2555
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2554 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2555
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 50,000,000
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 50,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 50,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
หมายเหตุ :
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2555
วันประชุม : 27 เม.ย. 2555
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 22 มี.ค. 2555
date) (แก้ไข)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 23 มี.ค. 2555
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข) : 20 มี.ค. 2555
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม : ห้องเจ้าพระยาบอลลูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค


xyoxyo
Verified User
Posts: 200
Joined: Wed Oct 27, 2010 2:11 pm

Re: MACO

Posts by xyoxyo » Wed Feb 22, 2012 9:21 pm

งบมาตามที่ผมคาด แต่การจ่ายปันผลนี่ ผิดคาดไปเยอะเลย
ทีแรกคิดว่าจะจ่ายเป็นเงินล้วนๆ -*- นี่มาเป็นหุ้นซะเยอะ
มิน่าทำไมวันนี้ราคามันมาแรงผิดปกติ

!!!SIGNATURE!!!

sakkaphan
Verified User
Posts: 1111
Joined: Mon Dec 07, 2009 12:29 pm

Re: MACO

Posts by sakkaphan » Wed Feb 22, 2012 10:17 pm

ช่วงนี้ฮิตปันผลเป็นหุ้นจริงๆ คงจะเก็บเงินสดไว้ลงทุน หรือจะเป็นโครงการระยะยาวที่คุณนพดลเคยให้ข่าวไว้ :D

ความยากจนในจิตใจ คือความยากจนที่แท้จริง

kugaman
Verified User
Posts: 74
Joined: Mon May 03, 2010 8:10 pm

Re: MACO

Posts by kugaman » Wed Feb 22, 2012 10:34 pm

ปีนี้มาเกินความคาดหมายทีเดียว
จ่ายแค่เงินปันผลนี่ก็มากกว่าปีก่อนแล้ว แต่นี่มีให้หุ้นเพิ่มมาอีก เกินคาดจริง ๆ


somkiad999
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 249
Joined: Sun Nov 13, 2011 1:52 am

Re: MACO

Posts by somkiad999 » Wed Feb 22, 2012 10:45 pm

กำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2555/เพิ่มทุน จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
2012-02-22 20:08:49
การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2555
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 22 ก.พ. 2555

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 23 ก.พ. 2555
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 20 ก.พ. 2555
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 2.50 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.40
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.27
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.67
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2555
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2554 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2555
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 50,000,000
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 50,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 50,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
หมายเหตุ :
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2555
วันประชุม : 27 เม.ย. 2555
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 22 ก.พ. 2555
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 23 ก.พ. 2555
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 20 ก.พ. 2555
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม : ห้องเจ้าพระยาบอลลูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับน


myway
Verified User
Posts: 320
Joined: Thu Feb 04, 2010 10:08 pm

Re: MACO

Posts by myway » Wed Feb 22, 2012 11:17 pm

การปันผลเป็นหุ้น ไม่ได้เกิดผลดีเลย สำหรับผมที่ถือมาปีกว่าๆ ผมว่า 2 ปีนี้ราคาขึ้นมาแรงไป ผมไม่ค่อยชอบ แถมมีการปันผลเป็นหุ้นอีก ค่อนข้างจะเข้าทาง ผู้ถือหุ้นใหญ่


schwartz_IR
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 672
Joined: Sun Mar 08, 2009 8:47 am

Re: MACO

Posts by schwartz_IR » Thu Feb 23, 2012 8:09 am

myway wrote:การปันผลเป็นหุ้น ไม่ได้เกิดผลดีเลย สำหรับผมที่ถือมาปีกว่าๆ ผมว่า 2 ปีนี้ราคาขึ้นมาแรงไป ผมไม่ค่อยชอบ แถมมีการปันผลเป็นหุ้นอีก ค่อนข้างจะเข้าทาง ผู้ถือหุ้นใหญ่

การปันผลเป็นหุ้นไม่ได้เกิดผลดีเลย --> agree ถ้าไม่ได้โตแบบเกือบจะแน่นอนแบบ Hmpro

ผมว่า 2 ปีนี้ราคาขึ้นมาแรงไป --> ผมว่าไม่นะเพียงแต่กลับไปตาม value ที่สมควร เพราะกลับมาทำกำไรได้ดี แล้วปัญหา 2006-07 ก็ resolve ไป เพียงแต่ตอนนี้ over value มั้ย ไม่ทราบ แต่ต้องดู performance หลัง turnaround ต่อไป

ตอนนี้ขอดีใจกับผลประกอบตามคาดก่อน

growth mindset

sakkaphan
Verified User
Posts: 1111
Joined: Mon Dec 07, 2009 12:29 pm

Re: MACO

Posts by sakkaphan » Thu Feb 23, 2012 12:01 pm

ทำไมถึงคิดว่าปันผลเป็นหุ้นไม่ดีละครับ
เท่าที่ดู maco มีเงินสดเหลือเยอะแยะ ไม่ได้ขาดสภาพคล่องแต่อย่างใด แต่ปันผลเป็นหุ้นนี่น่าจะคิดได้ว่าเก็บเงินไว้ลงทุนบางอย่าง ซึ่งก็ต้องรอดูต่อไป
ซึ่งตรงนี้ก็ยังบอกไม่ได้ซะทีเดียวว่า ดีหรือแย่กว่าปันผลเป็นเงินสด เพราะถ้าเก็บเงินสดไว้ลงทุนแล้ว ได้ผลตอบแทนในระดับที่ดี ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น แต่ถ้าไปลงทุนแล้วเหลวเป๋ว ผู้ถือหุ้นก็เสียประโยชน์

ความยากจนในจิตใจ คือความยากจนที่แท้จริง

xyoxyo
Verified User
Posts: 200
Joined: Wed Oct 27, 2010 2:11 pm

Re: MACO

Posts by xyoxyo » Sat Feb 25, 2012 9:37 pm

ไว้ถึงเวลาประชุมผู้ถือหุ้นไปถามผู้บริหารดูละกันครับว่าแจกหุ้นปันผลนี่ จะเอาเงินไปลงทุนอะไร
ฟังเสร็จแล้วค่อยพิจารณาอีกทีว่าดีหรือไม่ดี

!!!SIGNATURE!!!

chowbe76
Verified User
Posts: 1979
Joined: Sun May 10, 2009 5:34 pm

Re: MACO

Posts by chowbe76 » Sun Feb 26, 2012 8:15 pm

ปันผลเป็นหุ้นก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับ

The mother of all evils is speculation, leverage debt. Bottom line, is borrowing to the hilt. And I hate to tell you this, but it's a bankrupt business model. It won't work. It's systemic, malignant, and it's global, like cancer.

User avatar
aosmosis
Verified User
Posts: 290
Joined: Fri May 21, 2010 4:52 pm

Re: MACO

Posts by aosmosis » Mon Mar 05, 2012 3:50 pm

กทม.ขีดเส้น 15 วัน สั่งรื้อ 148 ป้ายโฆษณาเถื่อน

นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวว่า ทางกทม.ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสมาคมธุรกิจป้ายโฆษณาและสำนักการโยธา กทม. เพื่อหามาตรการในการควบคุมและป้องกันปัญหาป้ายโฆษณาล้ม ได้ข้อสรุปว่า ให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต มีคำสั่งให้เจ้าของป้ายที่ผิดกฎหมาย จำนวน 148 ป้าย เป็นป้ายที่ไม่มีใบอนุญาต 118 ป้าย และป้ายผิดแบบ 30 ป้าย ให้ดำเนินการรื้อถอนและแก้ไขให้ถูกต้อง โดยเร่งออกคำสั่งถึงเจ้าของป้ายให้ครบถ้วนภายใน 15 วัน

ทั้ง นี้ เนื่องจากขณะนี้กำลังเข้าสู่พายุฤดูร้อนอาจส่งผลกระทบกับป้ายขนาดใหญ่ที่ไม่ มั่นคงแข็งแรงที่อาจล้มสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ ซึ่งทาง กทม.ก็จะขอความร่วมมือจากเจ้าของป้ายให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก โดยขอความร่วมมือให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายเพื่อสร้างความมั่นใจ

นอก จากนี้ รวมไปถึงป้ายที่มีใบอนุญาตถูกต้องที่ทางสำนักการโยธาจะต้องตรวจสอบและออกใบ รับรอง ร.1 ให้ทุกปีด้วย ซึ่งทางสมาคมป้ายฯ ยินดีที่จะร่วมเข้าตรวจสอบความแข็งแรงแม้ว่าเจ้าของป้ายนั้น ๆ จะไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ

อย่างไรก็ตามในกรุงเทพฯมีจำนวนป้ายขนาด ใหญ่ 989 ป้าย ป้ายถูกกฎหมาย 841 ป้าย ป้ายผิดกฎหมายซึ่งไม่มีใบอนุญาต หรือก่อสร้างผิดแบบ 148 ป้าย ในจำนวนป้ายทั้งหมด เป็นป้ายบนดิน 697 ป้าย ป้ายบนอาคาร 292 ป้าย โดยป้ายทั้งหมดมีเจ้าของเป็นสมาชิกชองสมาคมป้ายประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือเป็นเอกชนรายอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ


chumber
Verified User
Posts: 28
Joined: Sun Jun 06, 2010 11:49 pm

Re: MACO

Posts by chumber » Fri Mar 09, 2012 8:09 am

aosmosis wrote:กทม.ขีดเส้น 15 วัน สั่งรื้อ 148 ป้ายโฆษณาเถื่อน

.....
อย่างไรก็ตามในกรุงเทพฯมีจำนวนป้ายขนาด ใหญ่ 989 ป้าย ป้ายถูกกฎหมาย 841 ป้าย ป้ายผิดกฎหมายซึ่งไม่มีใบอนุญาต หรือก่อสร้างผิดแบบ 148 ป้าย ในจำนวนป้ายทั้งหมด เป็นป้ายบนดิน 697 ป้าย ป้ายบนอาคาร 292 ป้าย โดยป้ายทั้งหมดมีเจ้าของเป็นสมาชิกชองสมาคมป้ายประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือเป็นเอกชนรายอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ

เข้าใจเอาเองว่า MACO น่าจะได้ประโยชน์หรือเปล่าครับ เพราะป้ายของ MACO คงผ่านมาตรฐานหมด (มั้ง) พอป้ายเถื่อนที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งหลายโดนรื้อ ก็น่าจะทำให้ลูกค้ามาซบ MACO ...

ใจเขา ใจเรา

noner
Verified User
Posts: 54
Joined: Sun Sep 14, 2008 8:33 am

Re: MACO

Posts by noner » Tue Mar 20, 2012 8:46 pm

เกิดรัยขึ้นครับ ลงจัง ใครรู้ช่วยบอกหน่อยคร้าบบบ


กาละมัง
Verified User
Posts: 1230
Joined: Mon Aug 06, 2007 4:31 pm

Re: MACO

Posts by กาละมัง » Tue Mar 20, 2012 9:03 pm

noner wrote:เกิดรัยขึ้นครับ ลงจัง ใครรู้ช่วยบอกหน่อยคร้าบบบ
เห็นราคาลง แต่จริง ๆขึ้นครับ เพราะว่า วันนี้ขึ้น xd จ่ายทั้งเป็นเงินสด 0.27 บาท และ หุ้นปันผล 2.5 ต่อ 1


xyoxyo
Verified User
Posts: 200
Joined: Wed Oct 27, 2010 2:11 pm

Re: MACO

Posts by xyoxyo » Tue Mar 20, 2012 11:11 pm


!!!SIGNATURE!!!

xyoxyo
Verified User
Posts: 200
Joined: Wed Oct 27, 2010 2:11 pm

Re: MACO

Posts by xyoxyo » Fri Mar 23, 2012 10:54 am

พักนี้ขึ้นลงแรงยังกะหุ้นปั่น

!!!SIGNATURE!!!

sakkaphan
Verified User
Posts: 1111
Joined: Mon Dec 07, 2009 12:29 pm

Re: MACO

Posts by sakkaphan » Fri Mar 23, 2012 12:22 pm

xyoxyo wrote:พักนี้ขึ้นลงแรงยังกะหุ้นปั่น
มันก็ขึ้นเว่อไปนิดก่อนหน้านี้นะครับ คงเป็นแรงขายทำกำไรระยะสั้น

ความยากจนในจิตใจ คือความยากจนที่แท้จริง

User avatar
aosmosis
Verified User
Posts: 290
Joined: Fri May 21, 2010 4:52 pm

Re: MACO

Posts by aosmosis » Fri Mar 23, 2012 2:14 pm

ปีที่แล้วทำกำไรได้ประมาณ 97 ลบ. แต่มีลงทุนกลางปีนี้ อินเด็กซ์ ดี103 มาร์โก้ 12 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2555
มูลค่าโครงการคิดตามสัดส่วนเงินลงทุนของ MACO เท่ากับ 52.04 ล้านบาท

เงินที่จะใช้เกินครึ่งของกำไรปีก่อน เลยอาจจ่ายปันผลเป็นหุ้นเพื่อเก็บเงินไว้ลงทุน พอเป็นไปได้มั้ยครับ


prasaen
Verified User
Posts: 118
Joined: Wed Nov 24, 2010 10:46 pm

Re: MACO

Posts by prasaen » Fri Mar 23, 2012 8:00 pm

มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บมจ.(MACO) นพดล ตัณศลารักษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/03/2555 19/03/2555 8,000,000 0.00 โอนออก
มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บมจ.(MACO) นพดล ตัณศลารักษ์ บุตร หุ้นสามัญ 21/03/2555 19/03/2555 8,000,000 0.00 รับโอน


xyoxyo
Verified User
Posts: 200
Joined: Wed Oct 27, 2010 2:11 pm

Re: MACO

Posts by xyoxyo » Fri Mar 23, 2012 11:37 pm

sakkaphan wrote:
xyoxyo wrote:พักนี้ขึ้นลงแรงยังกะหุ้นปั่น
มันก็ขึ้นเว่อไปนิดก่อนหน้านี้นะครับ คงเป็นแรงขายทำกำไรระยะสั้น
ถ้าแค่ทำกำไรระยะสั้นก็แล้วไปครับ แต่ที่ผมห่วงจริงๆคือ ราคาวันที่ขึ้นวันแรกตอนนั้น จังหวะมันพอดีกับการโชว์งบปีและประกาศปันผลมากเกินไปจนทำให้อดคิดไม่ได้ว่า มี Insider แหงๆ แล้วนักลงทุนตัวกระเปี๊ยกแบบเราจะเสียเปรียบเยอะน่ะสิครับ หลังจากนั้น volume แต่ละวันก็ยังกับมีจ้าวคอยลากขึ้นๆๆๆ แล้วก็จับเชือด

ที่เขียนไป ไม่มีส่วนไหนเกี่ยวข้องกับพื้นฐานบริษัทเลยเนอะ มารอดูผลงานไตรมาสต่อไปกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไง :B

!!!SIGNATURE!!!

xyoxyo
Verified User
Posts: 200
Joined: Wed Oct 27, 2010 2:11 pm

Re: MACO

Posts by xyoxyo » Fri Mar 23, 2012 11:42 pm

aosmosis wrote:ปีที่แล้วทำกำไรได้ประมาณ 97 ลบ. แต่มีลงทุนกลางปีนี้ อินเด็กซ์ ดี103 มาร์โก้ 12 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2555
มูลค่าโครงการคิดตามสัดส่วนเงินลงทุนของ MACO เท่ากับ 52.04 ล้านบาท

เงินที่จะใช้เกินครึ่งของกำไรปีก่อน เลยอาจจ่ายปันผลเป็นหุ้นเพื่อเก็บเงินไว้ลงทุน พอเป็นไปได้มั้ยครับ
ผมเข้าใจว่า ตัวเลข 52.04 ล้านบาทนี้ น่าจะเป็นรายได้ของ MACO มากกว่านะครับ ซึ่งปีที่แล้ว MACO มีรายได้ทั้งปีที่ 645.52 ล้านบาท
ดังนั้นตัวเลขตรงนี้จึงเพิ่มรายได้ให้ MACO เพียงแค่ไม่ถึง 10% ครับ แต่ว่าจุดที่ข่าวพยายามเน้น คือตรงนี้เป็นการเริ่มต้นเปิดตัวธุรกิจ Event ของ MACO ที่เพิ่งจะเริ่มทำไม่นานนี้

!!!SIGNATURE!!!

sakkaphan
Verified User
Posts: 1111
Joined: Mon Dec 07, 2009 12:29 pm

Re: MACO

Posts by sakkaphan » Fri Mar 23, 2012 11:45 pm

xyoxyo wrote:
sakkaphan wrote:
xyoxyo wrote:พักนี้ขึ้นลงแรงยังกะหุ้นปั่น
มันก็ขึ้นเว่อไปนิดก่อนหน้านี้นะครับ คงเป็นแรงขายทำกำไรระยะสั้น
ถ้าแค่ทำกำไรระยะสั้นก็แล้วไปครับ แต่ที่ผมห่วงจริงๆคือ ราคาวันที่ขึ้นวันแรกตอนนั้น จังหวะมันพอดีกับการโชว์งบปีและประกาศปันผลมากเกินไปจนทำให้อดคิดไม่ได้ว่า มี Insider แหงๆ แล้วนักลงทุนตัวกระเปี๊ยกแบบเราจะเสียเปรียบเยอะน่ะสิครับ หลังจากนั้น volume แต่ละวันก็ยังกับมีจ้าวคอยลากขึ้นๆๆๆ แล้วก็จับเชือด

ที่เขียนไป ไม่มีส่วนไหนเกี่ยวข้องกับพื้นฐานบริษัทเลยเนอะ มารอดูผลงานไตรมาสต่อไปกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไง :B
ใช่ครับ รอดูพื้นฐานกันดีกว่า :D

ความยากจนในจิตใจ คือความยากจนที่แท้จริง

kugaman
Verified User
Posts: 74
Joined: Mon May 03, 2010 8:10 pm

Re: MACO

Posts by kugaman » Sat Mar 24, 2012 2:13 am

ผมว่าการที่ maco มาจับงาน event เพิ่มมากขึ้นนี่
จะช่วยเป็นการกระจายฐานรายได้เลยนะครับ
ไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่ป้ายโฆษณาอย่างเดียว
แถมงานพวกนี้มาร์จิ้นดีซะด้วยสิครับ
ซึ่งถ้ามีงานพวกนี้มาก ๆ ก็น่าจะดีต่อการทำกำไรของ maco นะครับ


User avatar
mario
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 721
Joined: Wed Mar 12, 2008 8:26 pm

Re: MACO

Posts by mario » Wed Mar 28, 2012 12:54 pm

MACO ควงพันธมิตรบุกเกาหลีฮุบงาน52ล้านบ.ดันรายได้พุ่ง30%
20 มีนาคม 2555

ทันหุ้น - MACO ควงคู่พันธมิตรจัดอีเวนต์ "Yeosu International Exposition 2012" ประเทศเกาหลีช่วงพฤษภาคมนี้ คาดโกยเงินเข้ากระเป๋าราว 52 ล้านบาท พร้อมวาดฝันปี 2555 รายได้ทะยาน20-30% จากปีก่อนที่ 645.52 ล้านบาทรับอุตสหากรรมฟื้นตัว-ขยายลูกค้าเพิ่ม โบรกส่องแนวต้าน 12.00 บาท นายนพดล ตัณศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท มาสเตอร์แอดจำกัด (มหาชน) หรือ MACO ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอก ที่อยู่อาศัย เปิดเผยว่า ในปี 2555 บริษัทตั้งเป้ารายได้ขยายตัว 20-30% จากปีก่อนที่ทำได้ 645.52 ล้านบาท เนื่องจากภาพรวมของอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับธุรกิจมีการขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีปัจจุบันรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่กว่า 50% มาจากสื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่(Billboard) และที่เหลือมาจากการรับจ้างผลิตสื่อตามความต้องการของลูกค้า, การจัดกิจกรรมทางการตลาดและนิทรรศการ (อีเวนต์) ขณะที่ปีนี้บริษัทได้ลูกค้าใหม่เข้ามาประมาณ70 ราย และคาดว่า ณ สิ้นไตรมาส 3/2555 จำนวนลูกค้าใหม่น่าจะขยับเพิ่มเป็น 80 ราย บิดลัดฟ้าบุกเกาหลีใต้ นอกจากนี้บริษัทเตรียมจะไปจัดการนิทรรศการในงาน "Yeosu International Exposition 2012" ณ เมือง ยอซู สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งโปรเจ็กต์นี้เป็นของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลค่าสัญญาจ้าง 260.22 ล้านบาทโดยเป็นการรับงานผ่านทางกิจการร่วมค้า"อินเด็กซ์ ดี 103 มาร์โก้" ทั้งนี้กิจการร่วมค้าดังกล่าวนั้นเป็นการถือหุ้นระหว่างบริษัทและพันธมิตร โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 70%,บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและ บริษัท ดีไซน์ 103 จำกัด ถือหุ้นราว 10%,บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) สัดส่วนการถือหุ้นที่ 20% ดังนั้นหากคิดตามสัดส่วนการถือหุ้นจะเป็นมูลค่างานในส่วนของ MACO ประมาณ 52 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะทยอยรับรู้จนถึงช่วงไตรมาส3/2555 อีกทั้งยังมีแนวคิดเข้าร่วมประมูลงานของทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายกังวัลเกี่ยวกับการที่ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หักโค่นในต่างจังหวัดเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจนทำให้เกิดลมกระโชกแรง บริษัทขอยืนยันว่า Billboard ของบริษัททุกแห่งมีความแข็งแรง เพราะได้มีการออกแบบให้สามารถทานต่อแรงลมได้กว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ถึง 2 เท่า จึงมั่นใจในความปลอดภัยได้ โชว์กำไรเฉียด 100 ล้าน อย่างไรก็ดีงบการเงินสิ้นปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิ 97.99 ล้านบาท เทียบกับงวดปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 64.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.29 ล้านบาท หรือคิดเป็น 51.45% เพราะสื่อประเภทBillboard มีการเติบโต 25% จากเดิม สื่อประเภทStreet Furniture ขยายตัว 12% จากปีก่อนและสื่อประเภท Made To Order โต 71 %จากปี 2553 ผลจากการปรับกลยุทธ์การขายไปในทางเชิงรุกมากขึ้นรวมถึงการใช้เครื่องมือทางการตลาด เพื่อให้เกิดการผลักดันการใช้สื่อโฆษณาจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ด้านนักวิเคราะห์ทางเทคนิค บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง มองแนวโน้มกราฟหุ้น MACO มีโอกาสเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ ให้แนวต้านที่ระดับ12.00 บาท ส่วนแนวรับอยู่ที่ 10.20 บาท (แนวรับแนวต้านข้างต้นนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบจากการไดลูตของหุ้น หลังจากขึ้นเครื่องหมายไม่ได้รับสิทธิ์เงินปันผล XD วันนี้) สำหรับคำแนะนำการลงทุนควรทยอยเข้าสะสมหุ้นเพื่อ "เก็งกำไร" เมื่อราคาหุ้นอ่อนตัวลง และดำเนินการขายเมื่อราคาขยับสูงขึ้น ราคาหุ้น MACO วานนี้ (19 มี.ค.55) ปิดที่ 11.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.70 บาท หรือ 6.54%ด้วยมูลค่าซื้อขาย 14.21 ล้านบาท

The basic ideas of investing are to look at stocks as business,
use the market's fluctuations to your advantage,
and seek a margin of safety.

Investing is not about big returns ,it's about safety of principal and satisfactory returns.

chowbe76
Verified User
Posts: 1979
Joined: Sun May 10, 2009 5:34 pm

Re: MACO

Posts by chowbe76 » Wed Mar 28, 2012 8:35 pm

mario wrote:
MACO ควงพันธมิตรบุกเกาหลีฮุบงาน52ล้านบ.ดันรายได้พุ่ง30%
20 มีนาคม 2555

ทันหุ้น - MACO ควงคู่พันธมิตรจัดอีเวนต์ "Yeosu International Exposition 2012" ประเทศเกาหลีช่วงพฤษภาคมนี้ คาดโกยเงินเข้ากระเป๋าราว 52 ล้านบาท พร้อมวาดฝันปี 2555 รายได้ทะยาน20-30% จากปีก่อนที่ 645.52 ล้านบาทรับอุตสหากรรมฟื้นตัว-ขยายลูกค้าเพิ่ม โบรกส่องแนวต้าน 12.00 บาท นายนพดล ตัณศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท มาสเตอร์แอดจำกัด (มหาชน) หรือ MACO ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอก ที่อยู่อาศัย เปิดเผยว่า ในปี 2555 บริษัทตั้งเป้ารายได้ขยายตัว 20-30% จากปีก่อนที่ทำได้ 645.52 ล้านบาท เนื่องจากภาพรวมของอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับธุรกิจมีการขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีปัจจุบันรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่กว่า 50% มาจากสื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่(Billboard) และที่เหลือมาจากการรับจ้างผลิตสื่อตามความต้องการของลูกค้า, การจัดกิจกรรมทางการตลาดและนิทรรศการ.......................
แค่ดูแหล่งข่าวก็รู้แล้วว่าน่าเชื่อถือแค่ไหน

The mother of all evils is speculation, leverage debt. Bottom line, is borrowing to the hilt. And I hate to tell you this, but it's a bankrupt business model. It won't work. It's systemic, malignant, and it's global, like cancer.

xyoxyo
Verified User
Posts: 200
Joined: Wed Oct 27, 2010 2:11 pm

Re: MACO

Posts by xyoxyo » Thu Mar 29, 2012 9:13 pm

chowbe76 wrote:
mario wrote:
MACO ควงพันธมิตรบุกเกาหลีฮุบงาน52ล้านบ.ดันรายได้พุ่ง30%
20 มีนาคม 2555

ทันหุ้น - MACO ควงคู่พันธมิตรจัดอีเวนต์ "Yeosu International Exposition 2012" ประเทศเกาหลีช่วงพฤษภาคมนี้ คาดโกยเงินเข้ากระเป๋าราว 52 ล้านบาท พร้อมวาดฝันปี 2555 รายได้ทะยาน20-30% จากปีก่อนที่ 645.52 ล้านบาทรับอุตสหากรรมฟื้นตัว-ขยายลูกค้าเพิ่ม โบรกส่องแนวต้าน 12.00 บาท นายนพดล ตัณศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท มาสเตอร์แอดจำกัด (มหาชน) หรือ MACO ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอก ที่อยู่อาศัย เปิดเผยว่า ในปี 2555 บริษัทตั้งเป้ารายได้ขยายตัว 20-30% จากปีก่อนที่ทำได้ 645.52 ล้านบาท เนื่องจากภาพรวมของอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับธุรกิจมีการขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีปัจจุบันรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่กว่า 50% มาจากสื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่(Billboard) และที่เหลือมาจากการรับจ้างผลิตสื่อตามความต้องการของลูกค้า, การจัดกิจกรรมทางการตลาดและนิทรรศการ.......................
แค่ดูแหล่งข่าวก็รู้แล้วว่าน่าเชื่อถือแค่ไหน
ข่าวนี้ในเว็บของ MACO ส่วน Investor Relations ก็มีครับ คงเชื่อถือได้

!!!SIGNATURE!!!

xyoxyo
Verified User
Posts: 200
Joined: Wed Oct 27, 2010 2:11 pm

Re: MACO

Posts by xyoxyo » Fri Apr 27, 2012 10:51 pm

ข้อมูลคร่าวๆจากที่ผมไปประชุมมานะครับ มีหัวข้อประมาณนี้

- MACO จะเน้นการใช้พื้นที่เก่าให้เกิดประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิม คือหาทางขายป้ายว่างต่างๆให้ได้ เพราะพวกนี้มี Fix Cost อยู่ เช่นค่าเช่าที่ ค่าสัมปทาน ดังนั้น ยิ่งขายได้มากเท่าไหร่ยิ่งดี ก็เป็นโจทย์ที่ฝ่ายบริหารจะพยายามทำ
- MACO จะไม่เพิ่ม Fix Cost แบบสมัยก่อน (เพราะเคยพลาดและเจ็บหนัก) แต่จะพยายามรับงานตามแบบที่ลูกค้าสั่งมาแล้วเราค่อยไปทำต่อ แบบนี้จะได้ไม่ต้องแบกภาระต้นทุนคงที่
- สื่อทีวีดาวเทียม MACO ไม่ถนัด และก็คงไม่ทำ
- สื่ออินเตอร์เน็ต คงเป็นแค่ตัวเสริม แต่ก็พยายามเพิ่มอยู่ ไม่ได้ละทิ้งแน่นอน
- เน้นเทคโนโลยีการนำเสนอใหม่ๆเพื่อให้ดูน่าสนใจมากขึ้น
- โฆษณาที่เกาะตามแนวรถไฟฟ้า ของ MACO จะทำด้านล่างตามตอม่อรถไฟฟ้าและตามทางเดินระหว่างสถานี แต่ในตัวสถานีส่วนที่คนยืนรอรถไฟฟ้า อันนั้นเป็นของบริษัทเครือ BTS เอง
- "Yeosu International Exposition 2012" อันนี้เป็นเรื่องจริง แต่ว่า บริษัทที่จัดตั้งขึ้นมานี้ เป็นบริษัทเฉพาะกิจ ที่คงเปิดมาเพื่อรับงานประเภทจัดพาวิลเลี่ยนโดยเฉพาะ คงไม่ได้ให้รับงานประเภทอื่น และ MACO มีหุ้นในบริษัทร่วมทุนนี้ที่ 20% ที่เหลือ 70% เป็นของ Index เพราะเค้ามีความถนัดและความสามารถด้านนี้มากกว่า MACO จึงต้องให้เค้ามากกว่า
- MACO เริ่มมีการรับงานจากราชการแต่ละจังหวัดมากขึ้น เช่นงานตรุษจีนมุกดาหาร งานปรับภาพลักษณ์ขอนแก่น งานเที่ยวกาญจน์ไหมที่จัดหน้า CTW
- ป้ายโฆษณาของ MACO ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยได้มาตรฐานทุกอัน ไม่มีโดนปลด (ไอ้อันที่หมดสัญญาเช่าที่เลยรื้อทิ้งนั่นเป็นอีกเรื่องนะครับ)
- ภาพรวมธุรกิจโฆษณาทุกประเภทโตเพิ่มขึ้น แต่ถ้าแยกประเภท ทีวีโต หนังสือพิมพ์แย่ สื่อนอกบ้านโต(MACO อยู่กลุ่มนี้) อินเตอร์เน็ตโต แม็กกาซีนแย่
- เรื่องปันผลเป็นหุ้นแทนเงินสด ไม่สามารถให้รายละเอียดได้ บอกได้แค่ว่าจะเอาเงินไปลงทุน
- บริษัทพยายามเติบโตจากงานที่ไม่ใช่สัมปทานของรัฐบาลด้วย โดยตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 20-30% ในปีนี้ (ทำได้รึเปล่านั่นอีกเรื่องนะครับ รอดูกันไป)
- หนี้สูญที่ดูเหมือนเยอะ ส่วนใหญ่เป็นของเก่าค้างมานาน ได้มีการเจรจากับลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้จะพยายามผ่อนคืนภายใน 3 ปี และมีการ Haircut บางส่วน ถ้าคืนได้หมดจริงก็จะได้ประมาณ 60% ของมูลหนี้คงค้าง อย่างไรก็ตาม ตรงนี้บริษัทมีการตั้งสำรองเผื่อไว้แล้วบ้างเหมือนกันที่ 37 ล้านบาท (แต่หนี้ทั้งหมดที่ผมเห็นว่าค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป มีประมาณ 47 ล้านบาทนะครับ)
- บริษัทพยายามปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อลดหนี้สูญที่อาจจะเกิดใหม่อยู่ เห็นบอกว่าหลังจากปรับมา หนี้สูญก็ลดลงอย่างมีนัย

จำมาได้แค่นี้นะครับ หลุดอะไรไปขออภัย

!!!SIGNATURE!!!

Post Reply