THANA

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
Post Reply
BLACK-NINJA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 600
Joined: Mon Jun 11, 2007 12:29 am

THANA

Posts by BLACK-NINJA » Tue Mar 16, 2010 10:07 pm

   
  THANA : บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน  

 
 บริษัท/หลักทรัพย์  
  งบการเงิน/ผลประกอบการ  
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
  ข้อมูลสิทธิประโยชน์  
  ข่าว  
  ราคาวันนี้  
  ราคาย้อนหลัง  
 


ชื่อบริษัท  บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2886-4888  
เบอร์โทรสาร  0-2886-4878  
เว็บไซด์ www.thanasiri.com  งบการเงินล่าสุด งบปี/2552  ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 15 มี.ค. 2553)
 P/E (เท่า)   6.46 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)   8.00
 P/BV(เท่า)   1.04 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)   375.00ตลาด mai  
กลุ่มอุตสาหกรรม -
หมวดธุรกิจ
ธุรกิจขนาดกลาง
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 15 ธ.ค. 2552
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ  
 ทุนจดทะเบียน 255,000,000.00 บาท
 ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 250,000,000.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
 ทุนจดทะเบียน -  
 ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -  

  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 35.00000 %
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์  
   ในประเทศ  TH1025010006  
   ต่างด้าว  TH1025010014  
   NVDR  TH1025010R14  


วันปิดรอบบัญชี 31/12  
ชื่อผู้สอบบัญชี
   
นาย เจษฎา หังสพฤกษ์
(บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด)
นางสาว วิมลศรี จงอุดมสมบัติ
(บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด)
นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
(บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด)

 


รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 250,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 250,000,000 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน  -  
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
 ณ วันที่ 16 มี.ค. 2553 250,000,000 หุ้น
 ณ วันที่ 28 ก.พ. 2553 250,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -  
จำนวนหุ้นซื้อคืน  -  
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
 ณ วันที่ 16 มี.ค. 2553 -  
 ณ วันที่ 28 ก.พ. 2553 -  


นโยบายเงินปันผล

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้วโดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
ร.อ.ปราศรัย ทรงสุรเวทย์ ประธานกรรมการ
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการ
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการ
น.ส.กุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการ
นางยุพิน กาญจนวิกัย กรรมการ
น.ส.จุไรรัตน์ ร่มลำดวน กรรมการ
ร.อ.ปราศรัย ทรงสุรเวทย์ กรรมการอิสระ
นายอาทร เตชะตันติวงศ์ กรรมการอิสระ
นายโยธิน จ๋วงพานิช กรรมการอิสระ
นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา กรรมการอิสระ
นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร กรรมการอิสระ
นายโยธิน จ๋วงพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา กรรมการตรวจสอบ
นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร กรรมการตรวจสอบ


BLACK-NINJA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 600
Joined: Mon Jun 11, 2007 12:29 am

THANA

Posts by BLACK-NINJA » Tue Mar 16, 2010 10:10 pm

                  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
                         บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

                                              ตรวจสอบ
                                            (หน่วย : พันบาท)
                                           สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
                                              งวด 1 ปี
              ปี                            2552            2551

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    58,087     22,080
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)          0.41     11.04


 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                              งวด 1 ปี
              ปี                            2552            2551

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    67,524     22,080
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)          0.47     11.04
BLACK-NINJA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 600
Joined: Mon Jun 11, 2007 12:29 am

THANA

Posts by BLACK-NINJA » Tue Mar 16, 2010 10:12 pm

หลักทรัพย์ THANA  
แหล่งข่าว THANA  
 หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2553 และแจ้งการจ่ายเงินปันผล  
 วันที่/เวลา 24 ก.พ. 2553 08:51:00  

 ที่ THANA 006/2010

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง      แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

เรียน      กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ตามที่บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เริ่มประชุมเวลา 15.15 น. มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1.แต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3759 หรือนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3899 หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
7305 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 960,000 บาท

2.มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท
คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,000,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 44.4 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหรือเท่ากับ
ร้อยละ 51.6 ของกำสุทธิของงบการเงินรวม โดยกำหนดจ่ายในวัน 26 พฤษภาคม 2553

3.มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำปี 2553  ในอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

4.กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2553
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2553 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553  
และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553

5.กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น.
ณ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

     วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและผู้ถือหุ้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
     วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
     วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
     วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552  
     วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2553
     วาระที่ 6 พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
     วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2553
     วาระที่ 8 พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
           - กำหนดวันผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553  
           - กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล      
     วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

                                         
                                         จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                         ขอแสดงความนับถือ


                                    (นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์)
                                         กรรมการผู้จัดการ


BLACK-NINJA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 600
Joined: Mon Jun 11, 2007 12:29 am

THANA

Posts by BLACK-NINJA » Tue Mar 16, 2010 10:14 pm

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่ งบปี 52
31/12/2552    


บัญชีทางการเงินที่สำคัญ  

สินทรัพย์รวม 663.94    

หนี้สินรวม 303.57    

ส่วนของผู้ถือหุ้น 360.37    

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 250.00    

รายได้รวม 668.45    

กำไรสุทธิ 58.09    

กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.41    

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  

ROA(%) 15.44    

ROE(%) 16.12    

อัตรากำไรสุทธิ(%) 8.69    

ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่ 30/12/2552 15/03/2553P/E (เท่า) 10.25 6.46

P/BV (เท่า) 1.61 1.04

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) N.A. 1.44

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) N.A. 8.00

ราคาล่าสุด(บาท) 1.64 1.50

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 410.00 375.00

หมายเหตุ


BLACK-NINJA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 600
Joined: Mon Jun 11, 2007 12:29 am

THANA

Posts by BLACK-NINJA » Tue Mar 16, 2010 10:17 pm

เปิดห้องนี้ไว้ เผื่อมีผู้สนใจครับ


neo_potato_Th
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1588
Joined: Sun Jun 07, 2009 2:06 pm

Posts by neo_potato_Th » Tue Mar 16, 2010 10:21 pm

Image

คนรู้ไม่พูด คนพูดไม่รู้

BLACK-NINJA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 600
Joined: Mon Jun 11, 2007 12:29 am

thana

Posts by BLACK-NINJA » Tue Mar 16, 2010 10:25 pm

thana มีจุดแข็งที่ landbank ที่มี อยู่ในทำเลที่น่าสนใจและต้นทุนที่ได้มาต่ำและมีศักยภาพ


neo_potato_Th
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1588
Joined: Sun Jun 07, 2009 2:06 pm

Posts by neo_potato_Th » Tue Mar 16, 2010 10:30 pm

มีจุดแข็งอีกมั้ยครับ??

คนรู้ไม่พูด คนพูดไม่รู้

BLACK-NINJA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 600
Joined: Mon Jun 11, 2007 12:29 am

thana

Posts by BLACK-NINJA » Tue Mar 16, 2010 10:41 pm

- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2528เริ่มก่อตั้งบริษัท ประสิทธิ์ปิ่นเกล้า จำกัด
ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 50 ล้านบาท - วันที่ 11 ธันวาคม 2545เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ธนาสิริ บ้านและสวน จำกัด- วันที่ 10 ตุลาคม 2550เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท- วันที่ 22 เมษายน 2552แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อ
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 255 ล้านบาท
เรียกชำระแล้วจำนวน 250 ล้านบาท


BLACK-NINJA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 600
Joined: Mon Jun 11, 2007 12:29 am

thana

Posts by BLACK-NINJA » Tue Mar 16, 2010 10:49 pm

มี backlog ที่รอรับรายได้แน่นอนแล้วในปีนี้ไม่น้อยกว่า 120 mb.  ซึ่งยังไม่นับรวมรายได้ที่เกิดขึ้นระหว่างปีครับ


sodas
Verified User
Posts: 62
Joined: Wed Apr 05, 2006 9:09 am

Posts by sodas » Fri Mar 19, 2010 11:37 am

ธนาสิริ กรุ๊ป กระตุ้นยอดก่อนหมดมาตรการจัดแคมแปญ บ้านพร้อมโอนเข้าอยู่ได้
ทันที ครั้งเดียวในรอบปี

ธนาสิริ กรุ๊ป เจ้าตลาดอสังหาฯ เมืองนนท์จัดแคมเปญพิเศษเพื่อ
กระตุ้นการตัดสินใจซื้อบ้านของผู้บริโภค ก่อนหมดมาตรการภาษี นำบ้าน
ใหม่พร้อมโอน สามารถเข้าอยู่ได้ทันทีใน 4 โครงการคุณภาพ มาจัดราย
การพิเศษสุด ๆ รับส่วนลดตั้งแต่ 200,000-1,500,000 บาท พร้อมรับฟรี!
Blackberry Curve 8520 เมื่อจองและโอน ภายใน 26 มีนาคมนี้  

นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป
จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงตลอดเดือนมีนาคมนี้ ทางธนาสิริกรุ๊ป ได้นำบ้าน
ใหม่พร้อมโอน ที่ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้ทันที จากทุกโครงการของบริษัท มาจัด
รายการพิเศษ เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้านให้ทัน
กับมาตรการภาษีที่จะหมดอายุภายใน 28 มีนาคมนี้ โดยเป็นแคมเปญพิเศษสุด ที่จัด
ขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบปีเท่านั้น  รายละเอียดของแคมเปญดังกล่าวได้แก่
โครงการ ธนาสิริ ปิ่นเกล้า-ราชพฤกษ์ สไตล์โมเดิร์นบริติช ออกแบบเพื่อให้
เกิดบรรยากาศของสังคมอยู่อาศัยที่ดี เพียบพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค อาทิ
สโมสร สระว่าน้ำ สวนสาธารณะ และสะดวกสบายในการเดินทางเข้าสู่เมือง ตั้งอยู่ติด
ถนนราชพฤกษ์ บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ 69-78 ตารางวา ริมถนนเมน ใกล้สวน คุ้มค่าที่สุด
ราคาปกติที่ 7.49 ล้านบาท นำมาขายในราคาพิเศษสุดราคาเดียว 5.99 ล้านบาทเท่า
นั้น
             โครงการ ไพร์มเพลส รัตนาธิเบศร์-บางใหญ่ โมเดิร์นทาวน์โฮม สไตล์บ้าน
เดี่ยว 2 ชั้น หน้ากว้าง 5 เมตร สไตล์ Contemporary เน้นความโปร่งโล่งสบาย เดิน
ทางสะดวกรวดเร็วกว่าใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ นำบ้านใน
ทำเลหน้าสวนส่วนกลาง ราคา 1.79 ล้านบาท มาลดพิเศษเหลือเพียง 1.59 ล้านบาท
โครงการ เดอะไพรเวซี่ ไพร์มเพลส 2 รัตนธิเบศร์-บางใหญ่ บ้านแนวคิด
ใหม่ ที่ออกแบบให้ผนังแต่ละหลังไม่ติดกันเพื่อให้บ้านทุกหลังเสมือนบ้านเดี่ยว
ความงามเพื่อที่อยู่อาศัยสไตล์ Contemporary เน้นความโปร่งโล่งสบาย นำบ้านเฟส
ใกล้สวน ราคาปกติ 2.69 ล้านบาท มาจัดรายการพิเศษราคาเริ่มต้นที่ 2.49 ล้านบาท
และบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ 50-66 ตารางวา ปกติ 3.60-3.99 ล้านบาท ราคาพิเศษเริ่มต้น
เพียง 3.29 ล้านบาท
โครงการ เดอะ คลัสเตอร์วิลล์ ราชพฤกษ์ บ้านเดี่ยวแนวคิดใหม่ 68 ตาราง
วา สไตล์ Modern-Contemporary ที่สวยงาม แต่แฝงไว้ด้วยพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่
พร้อมที่จอดรถส่วนตัวในตัวบ้านถึง 2 คัน ล๊อตสุดท้าย ก่อนปิดโครงการ ปกติ 3.79
ล้านบาท พิเศษเพียง 3.09 ล้านบาทเท่านั้น
นอกจากได้รับส่วนลดเพื่อซื้อบ้านในราคาพิเศษแล้ว ยังได้รับของแถมอีก
มากมาย รวมทั้ง รับฟรี! Blackberry Curve 8520 เมื่อจองและโอน ภายใน 26 มีนาคม
นี้ รีบด่วน! จำนวนจำกัด สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานขายของแต่
ละโครงการทุกวัน เวลา 10.00 น. - 18.00 น.  หรือคลิก www.thanasiri.com


smile_smile._.
Verified User
Posts: 22
Joined: Sun Jun 24, 2007 6:22 pm

หาข่าวยากเหมือนกันนะครับ

Posts by smile_smile._. » Sun Mar 28, 2010 9:26 am

ท่านใดมีเพิ่มเติมบ้างครับ


ming1714
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1246
Joined: Mon Oct 12, 2009 8:31 pm

Posts by ming1714 » Mon Apr 05, 2010 1:23 am

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    [color=red]58,087[/color]     22,080
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)          [color=blue]0.41 [/color]    11.04

กำไรเค้าหายไปไหน(เกือบ)หมดหรือครับ


smile_smile._.
Verified User
Posts: 22
Joined: Sun Jun 24, 2007 6:22 pm

Posts by smile_smile._. » Mon Apr 05, 2010 9:49 pm

[quote="ming1714"]กำไร (ขาดทุน) สุทธิ


ming1714
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1246
Joined: Mon Oct 12, 2009 8:31 pm

Posts by ming1714 » Thu Apr 15, 2010 9:47 pm

อันนี้ครับ :D


Dekfaifah
Verified User
Posts: 1220
Joined: Thu Jul 31, 2008 1:41 pm

Posts by Dekfaifah » Thu Apr 15, 2010 9:53 pm

ดูๆ แล้ว PE พอๆ กับ SENA เลยนะครับเนี่ย


User avatar
FullStop
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 156
Joined: Mon May 03, 2010 9:01 pm

Posts by FullStop » Fri May 07, 2010 5:52 pm

ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANA) จุไร รัตน์  ร่มลำดวน ผู้ จัดทำ หุ้นสามัญ 06/05/2553 29/04/2553 511,100 1.51 ซื้อ
ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANA) จุไรรัตน์  ร่มลำดวน ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/05/2553 30/04/2553 488,900 1.51 ซื้อ

จงสร้างเหตุ ปล่อยให้ผลขึ้นเองตามกฎธรรมชาติ จงปล่อยเวลาให้ผ่านไปด้วยการปฏิบัติ..
ว่างเปล่า....

User avatar
FullStop
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 156
Joined: Mon May 03, 2010 9:01 pm

Posts by FullStop » Tue May 11, 2010 11:04 pm

ดูเหมือน thana จะไม่อยู่ใน list หุ้น อสังหาฯ ที่น่าสนใจเลยนะครับ ถึงเงียบๆ จังเลย

จงสร้างเหตุ ปล่อยให้ผลขึ้นเองตามกฎธรรมชาติ จงปล่อยเวลาให้ผ่านไปด้วยการปฏิบัติ..
ว่างเปล่า....

User avatar
FullStop
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 156
Joined: Mon May 03, 2010 9:01 pm

Posts by FullStop » Wed May 12, 2010 3:00 pm

สัมภาษณ์พิเศษ :THANA ชูศักยภาพสร้างบ้านตรงใจลูกค้าบนทำเลเยี่ยม มั่นใจปี 53 โชว์
ฟอร์มสวยรายได้ขยับ 20-30%

         วันนี้ eFinanceThai.com มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้บริหารหนุ่มฝีมือฉมังแห่งค่ายอสังหาริม
ทรัพย์ ที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และในอนาคตยัง
สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนด้วยการเปิดโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเลือกทำเลที่ตรง
ใจลูกค้า  มาร่วมรับฟัง 'สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์' กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป
จำกัด (มหาชน) หรือ THANA  ที่มาเปิดใจกับเราในวันนี้ว่าเป้ารายได้ปีนี้ที่คาดว่าจะเติบโต
ระดับ 20-30% จากปีก่อนที่ทำได้  660 ลบ. พร้อมตั้งเป้าเปิดโครงการใหม่อีก 2 โครงการ
มูลค่ารวม 700 ลบ.นั้น ผู้บริหารท่านนี้จะใช้กลยุทธ์ใดในการบริหารงานมาติดตามกันได้เลยค่ะ
ใน Speaial Interview

***ผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง
ก่อนหน้านี้ผลการดำเนินงานของบมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด  โดยเมื่อ 3-4 ปีก่อนยอดขายเติบโตประมาณ 200 กว่าล้านบาท และเติบโตเพิ่มเป็น
400 กว่าล้านบาทในปี 2551 ซึ่งถือว่าเติบโต 100% ส่วนปี 2552 เติบโตเพิ่มอีก 50% เป็น
600 กว่าล้าน เห็นแล้วรู้สึกพอใจ  เพราะช่วงต้นปีก่อนหลายๆ บริษัทต่างชะลอการลงทุนด้าน
ต่างๆ  เนื่องจากสถานการณ์การเมืองในประเทศคอยกดดัน  ทำให้มีเพียงบริษัทขนาดใหญ่ไม่กี่
แห่ง ที่ฐานเงินทุนสูงๆ เท่านั้นที่สามารถเติบโตได้   ขณะที่บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป ถือว่าเป็นบริษัทที่
ไม่ใหญ่โตนัก ทุนจดทะเบียนเพียง 250 ล้านบาท แต่ได้ทำโครงการร่วม 2,000 กว่าล้าน ยอด
ขายก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง  ส่วนปีนี้คาดว่าน่าจะปิดโครงการได้ประมาณ 2-3 โครงการ และเปิด
เพิ่มเติมอีกเช่นกัน
 
***แผนการดำเนินธุรกิจปี53  
        ปีนี้คงโฟกัสในทำเลที่มีความถนัดอยู่แล้ว คือ ทำเลแถวจังหวัดนนทบุรี ที่พบว่ามีดี
มานด์ค่อนข้างดี ที่ผ่านมาลูกค้าย่านนี้ให้การตอบรับที่ดีเข้าเยี่ยมชมโครงการอย่างต่อเนื่องที่
สำคัญโซนนี้เป็นโซนที่มีสาธารณูปโภคใหม่ๆ เกิดขึ้นค่อนข้างมาก  ไม่ว่าจะเป็นถนนรัตนาธิเบศร์
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ รวมถึงเส้นราชพฤกษ์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทำให้การจราจรคล่องตัวมาก
ขึ้น   นี่ยังไม่ได้นับรวมรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่จะเกิดขึ้น  ฉะนั้นจึงมั่นใจว่าทำเลที่บริษัทฯ จัดทำ
โครงการอยู่จะมีศักยภาพสูงมาก

***เป้าหมายรายได้ปีนี้
       ไม่น่าจะต่ำกว่า 20-30% จากปี 2552ที่มีรายได้ประมาณ 660 กว่าล้านบาท หรือเติบโต
50% เมื่อเทียบกับปี 2551  แต่ปีนี้อาจจะชะลอตัวลงเล็กน้อย  การจะเติบโตแบบก้าวกระโดดทุน
จดทะเบียนต้องใหญ่ตามแต่ทุนจดทะเบียนของ บริษัทไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น มีทุนจดทะเบียนเพียง
250 ล้านบาท แต่ก็ยังสามารถเติบโตได้  สะท้อนถึงศักยภาพของบริษัท  เรามั่นใจสินค้าที่มีอยู่
ประกอบกับมีทำเลที่ภูเก็ตช่วยสนับสนุน จากเดิมภูเก็ตมียอดรับรู้รายได้อยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
แต่คิดว่าในปีนี้ภูเก็ตน่าจะโตหลายเท่าตัว จากโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่

***ยอดขายช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้
       แต่ถ้ารวมทั้งไตรมาสน่าจะโตมากกว่าไตรมาสที่ผ่านมาประมาณ 20% จริงๆ ไตรมาสที่
ผ่านมาถือว่าทำได้ค่อนข้างดี เพราะมีมาตรการภาษีของภาครัฐเข้ามาสนับสนุนด้วย

***เป้า Gross Profit Margin ปีนี้
       อย่างที่บอกว่าปีนี้อาจจะแข่งขันกันดุ ราคาอาจจะไม่สามารถปรับขึ้นได้เยอะนัก  จะเห็นได้
ว่า Gross Profit Margin  ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 34-35% ส่วนปีนี้จะพยายามรักษาให้อยู่ที่ระดับ 30-
32% เพราะต้องยอมรับว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่สูงขึ้น ฉะนั้นจึงคาดว่าน่าจะอยู่
ที่ตัวเลขนี้ ซึ่งเป็นระดับตัวเลขที่รับได้ ส่วน Net Profit Margin ตั้งไว้เป็นตัวเลข2 หลักจากเดิม
ที่ทำได้ 1 ลัก

***ปีนี้มีแผนเปิดโครงการใหม่กี่แห่ง
      ในช่วงต้นปีนี้มีแผนเปิดโครงการใหม่อีก 2 โครงการ คาดว่าน่าจะรับรู้รายได้เข้ามา
ประมาณไตรมาส 3/2553 เป็นต้นไป  ส่วนมูลค่าของโครงการอยู่ที่ 700 ล้านบาท ซึ่งหากแผน
ต่างๆ มีความชัดเจนอาจพิจารณาเปิดเพิ่มเติมอีก ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการ อย่างไรก็ตามการ
ที่ทุนจดทะเบียนของบริษัทต่ำกว่าระดับ 250 ล้านบาท  อีกทั้งยังต้องใช้เงินลงทุนอีก ประมาณ
700 ล้านบาท  นั่นหมายความว่าต้องใช้เงินลงทุนมากพอสมควร  ตรงนี้เราต้องดูความสามารถ
ของตัวเองด้วย  แต่ถ้าพิจารณาจากผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2553 จะพบว่าเติบโตจากไตร
มาส 4/2552 ถึง 20 -30% ทำให้เรามั่นใจว่าน่าจะขยายโครงการเพิ่มเติมในปีนี้ได้อย่างน้อย 1-
2 โครงการ  
ทั้งนี้ 2 โครงการใหม่ทำเลจะอยู่ย่านราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า โซนนี้ใกล้เมือง ถือว่ามี
ศักยภาพจริงๆ ทุกโครงการที่เปิดในทำเลเส้นนี้ขายหมดเร็วมาก เพราะเป็นทำเลที่ขยายไปยัง
มุมเมืองต่างๆ ไปสาทรก็ใกล้  ไปรัตนาธิเบศร์ไปพระนั่งเกล้าก็ใกล้ ค่าใช้จ่ายก็ไม่มี เนื่องจาก
เส้นทางที่ใช้ไม่ใช่ทางด่วน รถก็วิ่งไปได้เลยไม่ต้องใช้ทางด่วน

***โครงการภายใต้การบริหารจัดการ
      ที่กรุงเทพฯ มี 6 โครงการ และที่ภูเก็ตมี 3 โครงการ และกำลังจะเปิดเพิ่มที่
กรุงเทพฯ อีก 2 โครงการ คงได้เห็นช่วงไตรมาส 3 -4/2553 เพราะเพิ่งโอนที่ดินมา 2 แปลง
มูลค่าประมาณ 200 กว่าล้านบาท
ขณะที่ภูเก็ตมีประมาณ 3 โครงการ ซึ่งปีนี้คาดว่าน่าปิดตัวได้ประมาณ 1-2 โครงการ
มูลค่าโครงการรวมน่าจะประมาณ 400- 500 ล้านบาท แต่มีหลายเฟส นอกจากนี้ยังมีโอนไปบ้าง
บางส่วนแล้ว โดยในปีที่ผ่านมามียอดรับรู้รายได้ประมาณ 60 กว่าล้านบาท  ซึ่งปีนี้คงเป็นปีที่
บริษัทจะลุยทำโครงการที่ภูเก็ตค่อนข้างมาก จึงมั่นใจว่าบริษัทฯ จะเติบโตจากเดิมหลายเท่าตัว

***แผนออกแบรนด์ใหม่
แบรนด์ปัจจุบันจับกลุ่มลูกค้าอยู่ 3 กลุ่มหลักๆ ค่อนข้างจะชัดเจน แต่ถ้าเป็นแบรนด์
ใหม่ที่ออกมาอาจจะเป็นคอนโดมิเนียม ขณะนี้กำลังพิจารณาอยู่ อีกอย่างบริษัทจับกลุ่มลูกค้าตาม
รสนิยมจริงๆ ด้วยราคาและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ฉะนั้นจึงเชื่อว่าแบรนด์ที่มีอยู่ครอบคลุมพอ
สมควร

***แนวคิดเปิดโครงการคอนโดมิเนียม
        ยังคงเน้นทำโครงการแนวราบ เพราะเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในอีก 3-
5 ปีข้างหน้า และการไหลกลับของกระแสเงินสดนั้นค่อนข้างเร็ว  แต่การทำธุรกิจอสังหาฯ ไม่
สามารถยึดติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ หากมีโอกาสก็พร้อมรับพิจารณาทำโครงการใหม่ๆ หากจะทำ
โครงการคอนโดมิเนียมคงต้องทำให้เหมาะสมกับความถนัดของบริษัทฯ  ซึ่งต้องบอกว่าทุนจด
ทะเบียน 250 ล้าน ทำคอนโดฯ 30 ชั้น มูลค่า 2,000 ล้านบาท การเทิร์นโอเวอร์ของเงินการก่อ
สร้างกว่าจะได้เม็ดเงินคือกลับมาต้องใช้เวลา   หากจะทำคอนโดจริงๆ คงพิจารณาความสูง 8 ชั้น
ก่อน ซึ่งโครงการคอนโดมิเนียมเดิมมีแผนที่จะเปิดที่ ภูเก็ต ซึ่งตอนนี้กำลังพิจารณาแผนตรงนี้อยู่
เพราะต้องการดูผลตอบรับแนวราบของบริษัทฯ ก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้าง รวมทั้งต้องการดูดีมานด์
ของผู้บริโภคในพื้นที่ดังกล่าวด้วย  หากทำจริงๆ คงได้เห็นในปีหน้า  

***งบลงทุนปีนี้
       ปีนี้บอร์ดได้อนุมัติให้ใช้เงินลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท เพื่อใช้ซื้อที่ดิน และหากการขยาย
ตัวของธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดี อาจจะมีการขออนุมัติจากบอร์ดเพิ่มเติม  ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างพิจาร
ณ เนื่องจากที่ดินแต่ละแปลงราคาค่อนข้างสูงเม็ดเงินที่บอร์ดได้อนุมัติมานั้นคงจะซื้อที่ดินได้
ประมาณ 3 แปลง  ทั้งนี้หากพิจารณาจาก D/E ของบริษัทที่ระดับ 0.8 เท่า จะพบว่ายังมีช่องว่างที่
จะขยายวงเงินสินเชื่อได้อยู่  ดังนั้นเงินลงทุนบางส่วนอาจจะนำมาจากเงินทุนที่มีอยู่  บางส่วนอาจ
จะนำมาจากการหมุนเวียนของยอดขายที่ดีขึ้น และบางส่วนนำมาจากการขอวงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงิน  สำหรับทำเลที่จะซื้อเพื่อทำโครงการนั้น ต้องพิจารณาจากความต้องการของ
ลูกค้าเป็นหลัก คือในเขตกรุงเทพฯ ประมาณ 70-80% ที่เหลือคงเป็นที่ดินแถวจังหวัดภูเก็ต

***ธนาสิริจับกลุ่มลูกค้าระดับใด
      จับกลุ่มลูกค้าระดับ B ถึง B+  โดยพิจารณาจากรสนิยมเป็นหลัก ซึ่งบริษัทจะมีแบรนด์
ที่บ่งบอกถึงรสนิยมของลูกค้า ทำให้จับกลุ่มของลูกค้าได้ชัดเจนมากขึ้น อย่างเช่น แบรนด์ไพร์ม
เพลส  บ่งบอกถึงกลุ่มลูกค้าที่มีรสนิยมตรงไปตรงมา ราคาต้องชัดเจน คือ ไม่แพงอยู่ที่ระดับ 3
ล้านบาท การดูแลและบริการลูกค้าต้องตรงไปตรงมา  
แบรนด์ เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ เจาะกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเมือง  เพิ่งปิดโครงการไป และ
กำลังจะเปิดใหม่ภายใต้แบรนด์นี้อีก 2 โครงการ ส่วนรูปแบบเน้นสไตล์ที่ลงตัว มีสีสรร เหมาะ
สำหรับคนรุ่นใหม่ ราคาประมาณ 2-5 ล้านบาท   และกลุ่มสุดท้าย คือ แบรนด์ธนาสิริ เป็นกลุ่มพรี
เมี่ยม ทำเลติดถนนใหญ่  ทำเป็นทาวน์เฮ้าส์ที่หรูหรา ราคาสูง 3 ล้านบาทขึ้นไป  เพิ่งเปิดตัวไป
เมื่อปลายปี 2552  ยอดขายทยอยเข้ามาช่วงต้นปีค่อนข้างมาก ถือว่าเป็นไฮไลท์ของบริษัท

***อนาคตของคอนโดมิเนียม
ทำเลที่ตั้งของโครงการคอนโดมิเนียมที่มีศักยภาพ เดินทางสะดวกยังคงเติบโตต่อไป
แต่คนรุ่นใหม่ต้องใช้งบประมาณในการซื้อที่ระดับราคา 2  ล้านบาทขึ้นไป   แต่สุดท้ายแล้วชีวิต
จริงในระยะยาวคงไม่เหมาะที่จะใช้คอนโดมิเนียมเป็นบ้าน  ซึ่งจากการที่ระบบสาธารณูปโภคพื้น
ฐาน โดยเฉพาะด้านการคมนาคมได้ครอบคลุมพื้นเขตชานเมือง ทำให้เชื่อว่าคนรุ่นใหม่ๆ อาจ
มองหาที่พักอาศัยที่ราคาใกล้เคียงกันแต่พื้นที่ใช้สอยเป็นตารางวา เช่น ทาวน์เฮ้าส์ขนาด 19-19
ตารางวา พื้นที่ใช้สอยประมาณ 120 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ เรียกได้ว่าลงทุนใกล้เคียง
กันแต่คุ้มกว่า เชื่อว่าเป็นเทรนที่น่าจะโตและตอบรับความต้องการของลูกค้าได้


***จุดเด่นของ THANA
       คงจะเป็นเรื่องของ Product ที่ตรงใจลูกค้า เพราะก่อนจะทำโครงการใดๆ จะมีการศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้น ศึกษาความต้องการแบบบ้านของลูกค้า  ความต้องการพื้นที่ใช้สอย ความต้องการ
ของราคาที่เหมาะสม ซึ่ง 3-4 ประเด็นหลักๆ เหล่านี้จะได้ Product ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้เลย  
ประกอบกับเป็นโครงการที่ไม่ใหญ่โตนักทำให้ปิดโครงการได้เร็วไม่ต้องก่อสร้างเพิ่มเติม ลูกค้า
จึงไม่ต้องกังวลเรื่องดังกล่าวการปิดโครงการที่ล่าช้า

***แบรนด์หลังเป็นมหาชน
หากย้อนไปดูก่อนเป็นบริษัทมหาชนช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ลูกค้าไม่รู้จักแบรนด์ธนาสิริ
เพราะเราไม่ใช่มหาชน เวลาลูกค้าจะซื้อลูกค้าจะนำมาเทียบกัน และก็ดูว่าราคาควรจะมีความ
แตกต่าง  จึงเป็นตัวผลักดันให้เราต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ  ส่วนหนึ่งเราต้องการทำให้ภาพ
ลักษณ์ต่างๆ ดีขึ้น ซึ่งมันสามารถตอบโจทย์จริงๆ ว่าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือทีมงานก็จะมีความมั่น
ใจในตัวบริษัทมากขึ้น

***ภาพรวมธุรกิจอสังหาฯ ปีนี้
        ดีมานด์หรือการเติบโตยังคงมีอยู่เรื่อยๆ  แต่ไม่หวือหวา  โดยภาพรวมของธุรกิจอสังหาฯ  ปี
นี้ที่ผู้รู้ต่างๆ ประเมินไว้ว่าจะโต 5-7% แต่อาจจะมีบาง Segment ที่เติบโตผิดปกติจากช่วงที่
ผ่านมา คือ คอนโดมิเนียม ที่ตอนนี้มีโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้นพร้อมกันค่อนข้างมาก โดยมีราคาที่
ระดับ 1 ล้านบาท   ส่วนทิศทางวัสดุก่อสร้างขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน ว่าจะกลับมาหวือหวาได้อีกหรือ
ไม่    ขณะที่ต้นทุนของธนาสิริ หากพิจารณาในแง่ของต้นทุนค่าขนส่งในทำเลที่มีศักยภาพ อย่าง
เช่น ภูเก็ตที่โครงการต่างๆ อาจจะมีต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้น แต่คาดว่าน่าจะสามารถควบคุมได้
จากวอลุ่มการสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้น และบางอย่างไม่ได้ปรับขึ้นมานานแล้ว  ผู้ประกอบการทุกคน
พยายามลดต้นทุน เพื่อจะให้สามารถสร้างยอดขายได้ดีขึ้น ส่วนการปรับขึ้นราคาบ้านนั้นอาจไม่สูง
นัก ประมาณ 2-4% ซึ่งน่าจะเป็นระดับที่รับกันได้
 
***ทิศทางดอกเบี้ยปี53
การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยคงจะค่อยๆ ขยับขึ้น  ซึ่งการปรับขึ้นแต่ละครั้งคงกระทบ
ภาพรวมทั้งหมด ในแง่ของความกังวลของลูกค้า  แต่ยังเชื่อว่าดีมานด์ต่างๆ ยังคงมีอยู่อย่างต่อ
เนื่อง  สินค้าที่เราขายเป็นสินค้าเรียลดีมานด์เป็นบ้านหลังแรก  เชื่อว่าแม้จะมีผลกระทบอย่างไร
หากลูกค้ารับราคาบ้านได้ และมีกำลังในการผ่อนก็ไม่น่ามีปัญหา

***หากพูดถึงการแข่งขัน
       การแข่งขันปีนี้ดุเดือนอย่างแน่นอน โดยเฉพาะช่วงไตรมาส 1/53 การแข่งขันคงรุนแรงน่า
ดู เนื่องจากมาตรการภาษีของรัฐบาลได้หมดอายุลงแล้วเมื่อปลายเดือนมีนาคม  จากประเด็น
มาตรการภาษีที่หมดอายุลง และทำให้มีภาระเพิ่มเติมขึ้นมา 4% ทำให้ผู้ประกอบการคงกลับมาดู
ต้นทุนของตัวเองว่าเป็นอย่างไร ต่อจากนั้นก็จะอัดโปรโมชั่นเพื่อจูงใจลูกค้า โดยคำนวณต้นทุนให้
เหมาะสมเพื่อเป็นผลกลับไปยังผู้บริโภค  ซึ่งจะทำให้ยอดขายต่างๆ มีความชัดเจนมากขึ้น   ซึ่ง
ผมเชื่อว่าราคาบ้านคงไม่กล้าจะปรับขึ้นสูงนัก เนื่องจากตอนนี้บรรยากาศยังคงดีอยู่  หากปรับขึ้น
บรรยากาศอาจจะเสียได้ ทั้งนี้การที่บริษัทขนาดใหญ่ตั้งเป้าหมายผลประกอบการต้องเติบ
โตระดับนี้ และในปีถัดไปจะเติบโตเท่าตัว ซึ่งนั่นหมายความว่าผู้ประกอบการนั้นเข้าไปแชร์ส่วน
แบ่งการตลาดในส่วนอื่นๆ ทำให้เห็นชัดเจนว่าการแข่งขันมีอยู่สูงจริงๆ แต่บริษัทขนาดใหญ่มักจะ
ได้เปรียบ   อย่างไรก็ตามไม่ว่าแบรนด์จะใหญ่แค่ไหน หากอยู่ในทำเลที่ไม่น่าสนใจลูกค้าก็ไม่ซื้อ
เรื่องของทำเลจึงสำคัญมาก หากเราด้อยกว่าคู่แข่งลูกค้าอาจจะเลือกทำเลของคู่แข่ง นี่ถือเป็นข้อ
แตกต่างของหลายๆ บริษัท และทำให้บริษัทหลายๆ อยู่รอดได้

***ยกเลิกมาตรการภาษีอสังหาฯ กระทบ THANA หรือไม่
          มีผลกระทบกับผู้ประกอบการทุกๆ โครงการอยู่แล้ว ในแง่ของการชะลอตัว โดยเฉพาะ
ช่วงเดือนเมษายน- พฤษภาคมแต่อาจจะไม่มากนัก เพราะคนซื้อบ้านก็จะเร่งมาโอนบ้านช่วง
เดือนมีนาคมมากขึ้น ศักยภาพบ้านอาจจะไม่ค่อยดีนัก   อย่างไรก็ตามภาพรวมของธุรกิจอสังหาฯ
ปีนี้ ประเมินว่าน่าจะเติบโตกว่าปีก่อน  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มชัดเจนมากขึ้น
เรื่อยๆ ตัวเลขเศรษฐกิจของไทยที่ประกาศออกมาก็สะท้อนออกมาให้เห็นว่าฟื้นตัวแล้ว  รวมถึง
การคมนาคมก็มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ

***แผนปรับขึ้นราคาบ้านของ THANA  
          คิดว่าหลายๆ บริษัทคงมีแผนที่จะพยุงต้นทุนของตัวเองมากกว่าจะทำอย่างไรบ้างที่จะ
รักษาการต้นทุนให้เหมือนเดิม   ส่วน THANA คงไปดูต้นทุนหลักๆ ก่อน เนื่องจากได้มาตรการ
ภาษีจากตลาด mai ด้วย จาก 30% เหลือ 20% ซึ่งช่วยบางส่วนแล้ว ส่วนอีกเรื่อง คือ เรื่องของต้น
ทุน การปรับแพ็คเกจของสินค้าต่างๆ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

***กังวลเกี่ยวกับปัจจัยทางการเมืองไหม
         ต้องบอกว่าเลิกกังวลแล้ว เพราะว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้ว เห็นจนเคยชินตั้งแต่ปลายปี 51 จะ
เห็นมาเยอะแยะแล้ว ซึ่งต้องบอกว่าวันนี้อาจไม่เหมือนวันนั้น แม้วันนี้มีความชัดเจน รัฐบาลมี
ความชอบธรรมของเขาอยู่ และมีพื้นฐานในการบริหารจัดการของเขาอยู่ในการบริหารจัดการ
นโยบายต่างๆ ได้ ไม่เหมือนตอนที่เป็นสูญญากาศจริงๆ แต่ถ้าจะกระทบคงกระทบในภาพรวม
ระดับหนึ่ง ฉะนั้นจึงคิดว่าไม่น่าจะกระทบอะไรมาก

***ประเมินการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น THANA ในกระดานอย่างไรบ้าง
      ต้องบอกว่าตอน IPO เป็นอะไรที่เซอร์ไพร์ส ความต้องการของนักลงทุนล้นมากเมื่อเทียบกับ
โควต้าที่บริษัทฯ จัดให้ เนื่องจาก THANA นักลงทุนค่อนข้างมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานของบริษัท  
แต่ปรากฎว่าหลังจาก IPO แล้ว ราคาหุ้นไม่ได้สะท้อนพื้นฐานที่แท้จริง ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นคู่ค้าหลักๆ  ถือหุ้นไว้จำนวนกว่า 30 ล้านหุ้นซึ่งจะมีผลต่อฟรีโฟลท    ประกอบกับหุ้นอสัง
หาฯ ที่อยู่ในตลาดฯ มีตัวใหญ่ๆ อยู่หลายตัวและมีทุนจดทะเบียนค่อนข้างสูง ทำให้หุ้นที่มีทุนจด
ทะเบียนไม่มากนักไม่ได้รับความสนใจ อีกทั้งการจดทะเบียนอยู่ในตลาดmai ซึ่งเป็นตลาดรองที่
นักลงทุนไม่ค่อยให้ความสนใจ โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน
ประเด็นดังกล่าวไม่น่ากังวล เพราะผมเชื่อว่าคนที่สนใจหุ้น THANA คงเป็นนักลงทุน
ที่ดูผลประกอบการในระยะยาว  จากผลประกอบการที่เติบโตอยู่ในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องนั้น น่า
จะทำให้เป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนกลุ่มดังกล่าว

***ตำแหน่งของหุ้น THANA
           ผมมองว่า THANA เป็นหุ้นที่เหมาะลงทุนเพื่อรับเงินปันผลต่อ  โดยมีนโยบายการจ่าย
เงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40%  เป็นหุ้นที่เหมาะสำหรับลงทุนในระยะยาว  แต่ต้องยอมรับว่าการลงทุน
ในเมืองไทยบ้างครั้งเป็นไปตามกระแส  แต่การที่ฟรีโฟลทของหุ้น THANA อยู่ที่ระดับ 20%
เท่ากับว่ามี 50 ล้านหุ้น ซึ่งประมาณ 30% ถูกถือหุ้นโดยกลุ่มซัพพลายเออร์  ถ้ากลุ่มผู้ถือหุ้นเหล่า
นี้ไม่ได้มีการซื้อขายออกมา ก็ทำให้ฟรีโฟลทลดน้อยลง  ซึ่งก็หวังว่าการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ของ
บริษัทน่าจะทำให้ฟรีโฟลทหนาแน่นขึ้นบ้าง และน่าจะทำให้การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นดีขึ้นบ้าง

***สุดท้ายช่วยฝากอะไรถึงนักลงทุน
          บริษัทฯ เพิ่งเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai  ได้ไม่นานอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักของ
นักลงทุนเท่าไหร่นัก แต่ด้วยนโยบายที่ต้องการผลักดันให้พื้นฐานของบริษัทมีความแข็งแกร่ง  
และมีแอสเซ็ทที่แข็งแกร่ง  น่าจะช่วยป้องกันความเสี่ยงให้กับนักลงทุนได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังสามารถเติบโตได้ตามที่วางเป้าไว้ อย่างปีที่ผ่านมาตั้งเป้าไว้ 650 ก็สามารถเติบโตได้
ตามที่วางเป้าไว้ ส่วนเรื่องของการปันผล ยังจ่ายเงินปันผลอย่างเต็มที่และสม่ำเสมอ นั่นคือสิ่งที่
บริษัทฯ จะโฟกัส
อย่างไรก็ตามแม้ THANA จะเป็นบริษัทจดทะเบียนน้องใหม่ด้านอสังหาริมทรัพย์ และ
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ mai  มีทุนจดทะเบียนไม่มากนัก  แต่จากการที่สามารถบริหารจัดการ
โครงการร่วม 2,000 ล้านได้  ขณะที่การเติบโตของบริษัทฯ ยังเติบโตค่อนข้างจะดีมากจาก 400
กว่าล้านในปี 2551 มาเป็น 600 กว่าล้านในปี 2552 มาปีนี้ตั้งเป้าจะเติบโตไปอีกไม่ต่ำกว่า 20-
30%  เหล่านี้ยืนยันให้เห็นถึงการเติบโตที่ค่อนข้างรวดเร็วและต่อเนื่องของบริษัท  ส่วนเรื่องของ
อัตรากำไรในปี 2551 ที่ทำได้ประมาณ 22 กว่าล้าน ในระดับยอดขาย 400 กว่าล้าน ในปี 2552
แม้ว่ายอดขายเติบโตเพียง 50% แต่กำไรมีถึง 58 ล้าน ซึ่งโตกว่าเดิม 100% จึงมั่นใจว่าเป็นหุ้น
ที่เหมาะสำหรับการลงทุนในระยะยาว เพราะหากดูจากศักยภาพและปัจจัยพื้นฐาน แอสเซ็ทต่างๆ
ที่บริษัทฯ มีไม่ว่าจะเป็น LandBank ที่ภูเก็ต น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจได้และ
อยากฝากทางนักลงทุนได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ และพิจารณาด้วย

           
By:อาภรณ์ สุภาพ
eFinanceThai.com


รายงาน   โดย อาภรณ์ สุภาพ
เรียบเรียง โดย รจนา  ใจดี
อนุมัติ    โดย ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์


อีเมล์แสดงความคิดเห็น  commentnews@efinancethai.com
ที่มา อีไฟแนนซ์ไทย     วันที่   29/04/10   เวลา   9:29:24

จงสร้างเหตุ ปล่อยให้ผลขึ้นเองตามกฎธรรมชาติ จงปล่อยเวลาให้ผ่านไปด้วยการปฏิบัติ..
ว่างเปล่า....

User avatar
vichit
Verified User
Posts: 15833
Joined: Sun Jun 17, 2007 5:37 pm

Posts by vichit » Fri May 14, 2010 9:44 am

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)14/05/2553 09:37

     THANA : สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
               สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
                       บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

                                                         สอบทาน
                                                     (หน่วย : พันบาท)
                                           สิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม
งบการเงินรวม
                                               ไตรมาสที่ 1
              ปี                            2553             2552
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    42,471         12,837
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)          0.17         6.42


 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                               ไตรมาสที่ 1
              ปี                            2553              2552

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    28,554          17,248
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)          0.12          8.62

 ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
     ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


 หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
               ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ
  การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน
  ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว

                              ลงลายมือชื่อ _______________________
                               ( นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ )
                              ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
                                    ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   14/05/10   เวลา   9:42:54


Rockcoco
Verified User
Posts: 88
Joined: Tue Jun 01, 2010 9:45 am

Posts by Rockcoco » Thu Jun 03, 2010 4:24 pm

เพื่อน ๆ คิดอย่างไรกะ THANA น่าเข้าไหม

1. ราคาต่ำกว่า IPO ราคา IPO 1.75

2. กำไรไตรมาสแรกดีกว่าไตรมาสก่อน

3. P/E ต่ำ


User avatar
VI Wannabe
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1011
Joined: Sun Mar 21, 2010 11:03 pm

Posts by VI Wannabe » Fri Jun 04, 2010 11:37 am

พอดีเพิ่งฟัง opp day จบครับ

http://202.44.53.250/setweb/ondemand.php?onid=235

http://202.44.53.250/setweb/downloads/2 ... _thana.pdf

รู้สึกว่าน่าสนใจดีครับ
ประเด็นหลักๆก็คือ

- เน้นการพัฒนาใน นนทบุรีและภูเก็ต
- มี land bank ที่ มูลค่าประเมินต่างจากมูลค่าบัญชี 2.35 บาทต่อหุ้น  :shock:
- ROE(09) 20%, ปันผล(09) 7.5%
- Q1 ทำกำไรไปแล้ว 73% ของทั้งปี 09 :shock:

ใครมีข้อเสียที่มองเห็นช่วยร่วมแชร์ด้วยได้ไหมครับ?  จะได้มองกันรอบด้าน ขอบคุณครับ

PS
ยังไม่มีหุ้นนะครับ

"Attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful"

"It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price"

sodas
Verified User
Posts: 62
Joined: Wed Apr 05, 2006 9:09 am

Posts by sodas » Sat Jun 05, 2010 9:39 am

ผมสนใจตัวนี้โดยมีข้อมูลเท่าที่ศึกษา
+ ที่ดินที่ภูเก็ตมูลค่าสูงกว่าที่ลงไว้ในบัญชีมาก ในวัน Oppday ผู้บริหารกำลังหาทางลงทุนสร้างมูลค่าของที่ดินผืนนี้ให้ผลตอบแทนกลับมาแทนที่จะขายที่ดินออกไป ผลมองเป็นบวกในระยะยาว
+ ผลดีจากการต่ออายุมาตรการ บวกกับการมีบ้านคงค้างที่สามารถขายได้
+ กำไรในไตรมาสแรกที่สูง
+ ยอดขายปลายๆเดือนถึงต้นเดือนนี้ ค่อนข้างสูง จากภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองที่คลี่คลาย
+ ทำเลของบ้านใหม่ที่กำลังเปิดตัว ถือว่าทำเลดีมากๆ อยู่บนเส้นราชพฤกษ์ ตรงข้าม Homework ใครอยู่แถวนั้นน่าจะรู้ว่าทำเลนี้ฮอตแค่ไหน
+ การวางแผนลดระยะเวลาสร้างบ้านให้สั้นลง เพื่อให้มีสินค้าออกมาขายได้เร็วขึ้น
+ มีส่วนลดของ IPO ที่เปิดมาณ. ราคา 1.75 ตอนนี้~ 1.64


ข้อไม่ดีคือสภาพคล่องไม่ค่อยมี เนื่องจากหุ้นส่วนใหญ่อยู่ในมือของ พันธมิตร (ไม่ใช่เสื้อเหลือง) ทางธุรกิจ

เหมือนมีคนเริ่มเข้ามาเก็บของ แต่สภาพคล่องที่น้อย ต้องหาจังหวะดีๆในการเข้า


User avatar
VI Wannabe
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1011
Joined: Sun Mar 21, 2010 11:03 pm

Posts by VI Wannabe » Sat Jun 05, 2010 9:47 am

sodas wrote:ผมสนใจตัวนี้โดยมีข้อมูลเท่าที่ศึกษา
+ ที่ดินที่ภูเก็ตมูลค่าสูงกว่าที่ลงไว้ในบัญชีมาก ในวัน Oppday ผู้บริหารกำลังหาทางลงทุนสร้างมูลค่าของที่ดินผืนนี้ให้ผลตอบแทนกลับมาแทนที่จะขายที่ดินออกไป ผลมองเป็นบวกในระยะยาว
+ ผลดีจากการต่ออายุมาตรการ บวกกับการมีบ้านคงค้างที่สามารถขายได้
+ กำไรในไตรมาสแรกที่สูง
+ ยอดขายปลายๆเดือนถึงต้นเดือนนี้ ค่อนข้างสูง จากภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองที่คลี่คลาย
+ ทำเลของบ้านใหม่ที่กำลังเปิดตัว ถือว่าทำเลดีมากๆ อยู่บนเส้นราชพฤกษ์ ตรงข้าม Homework ใครอยู่แถวนั้นน่าจะรู้ว่าทำเลนี้ฮอตแค่ไหน
+ การวางแผนลดระยะเวลาสร้างบ้านให้สั้นลง เพื่อให้มีสินค้าออกมาขายได้เร็วขึ้น
+ มีส่วนลดของ IPO ที่เปิดมาณ. ราคา 1.75 ตอนนี้~ 1.64


ข้อไม่ดีคือสภาพคล่องไม่ค่อยมี เนื่องจากหุ้นส่วนใหญ่อยู่ในมือของ พันธมิตร (ไม่ใช่เสื้อเหลือง) ทางธุรกิจ

เหมือนมีคนเริ่มเข้ามาเก็บของ แต่สภาพคล่องที่น้อย ต้องหาจังหวะดีๆในการเข้า
อ่านตอนแรกตกใจเล็กน้อย
:lol:

ขอบคุณครับ

หวังว่าวันจัทร์ตลาดจะตกใจจากน้องดาวโจร ลงมารับบ้าง :)

"Attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful"

"It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price"

Rockcoco
Verified User
Posts: 88
Joined: Tue Jun 01, 2010 9:45 am

Posts by Rockcoco » Mon Jun 07, 2010 2:40 pm

:roll:  :roll:

หุ้นเข้าใหม่นี่มากันแรงจิง ๆ

moong thana jmart 2s nbc jubile

ยังเข้าไม่ทันเลย

ดูไว้อาทิตย์ที่แล้ว


saichon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1217
Joined: Thu Feb 01, 2007 1:20 pm

Posts by saichon » Mon Jun 07, 2010 3:30 pm

[quote="Rockcoco"]:roll:


User avatar
VI Wannabe
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1011
Joined: Sun Mar 21, 2010 11:03 pm

Posts by VI Wannabe » Mon Jun 07, 2010 10:51 pm

เอา Annual Report 2009

http://www.irplus.in.th/Listed/THANA/an ... a_2009.pdf


กับ รายงานประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อ เมย มาฝากครับ

http://www.irplus.in.th/Listed/THANA/ge ... 0043_T.pdf


PS
วันนี้ซัดไปเรียบร้อยแล้วครับ  :oops:

"Attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful"

"It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price"

User avatar
VI Wannabe
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1011
Joined: Sun Mar 21, 2010 11:03 pm

Posts by VI Wannabe » Mon Jun 07, 2010 10:53 pm

อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของผู้บริหารครับ


ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)
ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANA)

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
 เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อ ผู้บริหาร | วัน ที่ได้มา/จำหน่าย |

ชื่อผู้บริหาร ความ สัมพันธ์ * ประเภท หลักทรัพย์ วันที่ รับเอกสาร วันที่ ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธี การได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
จุไรรัตน์  ร่มลำดวน ผู้จัดทำ หุ้น สามัญ 05/01/2553 30/12/2552 387,400 1.64 ซื้อ
จุไรรัตน์  ร่มลำดวน ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/02/2553 17/02/2553 680,000 1.55 ซื้อ
จุไร รัตน์  ร่มลำดวน ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/02/2553 19/02/2553 590,000 1.55 ซื้อ
จุไรรัตน์  ร่มลำดวน ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/05/2553 29/04/2553 511,100 1.51 ซื้อ
จุไร รัตน์  ร่มลำดวน ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/05/2553 30/04/2553 488,900 1.51 ซื้อ
[ Back to search page]

*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรส กัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัด ทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

"Attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful"

"It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price"

sphere
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 392
Joined: Wed Oct 07, 2009 2:37 am

Posts by sphere » Mon Jun 07, 2010 11:21 pm

มันจะโตได้ขนาด30-50%หลายปีติดต่อกันเลยเหรอครับ ผมมองไม่ออกว่ามันต่างจากเจ้าใหญ่ยังไง

ที่มีดีหลักๆก็hidden asset
แล้วก็market capเล็กมาก
อ้อ downsideน้อยด้วย


User avatar
VI Wannabe
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1011
Joined: Sun Mar 21, 2010 11:03 pm

Posts by VI Wannabe » Mon Jun 07, 2010 11:39 pm

pwz wrote:มันจะโตได้ขนาด30-50%หลายปีติดต่อกันเลยเหรอครับ ผมมองไม่ออกว่ามันต่างจากเจ้าใหญ่ยังไง
เรื่อง growth อย่างยั่งยืนนี่ ยังมองไม่ออกเหมือนกันครับ อย่างที่ ดร เคยพูดตอนนี้อสังหาเกือบทุกตัวมองแล้วสวยไปหมดจริงครับ เพราะเป็นรอบของมัน เลยขอตามรอบนี้ไปก่อน (ซึ่ง eventually อาจเกิด bubble อีกรอบก็ได้ ถ้าดอกเบี้ยกู้ยังต่ำเตี้ย ขนาดนี้) และตัวนี้ก็ยังขึ้นมาไม่มากนัก  
pwz wrote: ที่มีดีหลักๆก็hidden asset
แล้วก็market capเล็กมาก
อ้อ downsideน้อยด้วย
ส่วน เหตุผลที่เลือกตัวนี้ก็ตามที่คุณ pwz ว่ามาเด๊ะ  บวกกลับ div yield ที่ ok คือมันน่าจะแพ้ยาก และ เป็นหุ้นปัจจัยในประเทศ (คือหลังจาก ดู job report ของ เมกา เมื่อวันศุกร์ แล้ว หนาวเลยครับ คือ เอกชน จ้างงานเพิ่มแค่ 40,000 กว่าคน !! คือ US น่าจะ slow แน่ๆ ตราบใดที่ การจ้างงาน จากภาคเอกชน ยังไม่เกิด) เลยปรับ port เล็กน้อยมา focus อะไร ประเทศเพิ่มดีกว่า

"Attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful"

"It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price"

Post Reply