SCP

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
moche
Verified User
Posts: 57
Joined: Sun Mar 02, 2008 11:17 pm

SCP

Posts by moche » Sun Mar 02, 2008 11:31 pm

ช่วยแนะนำหุ้นตัวนี้ และย้ายไปที่หน้า ร้อยคนร้อยหุ้น อีกครั้งนะครับ
เนื้องจากเห็นว่ากำไรในงวด 1 ปีที่ผ่านมา มีสูงถึง 48 ล้านบาท หรือ  1.60 บาทต่อหุ้น และน่าจะได้ผลดีจาก  mega projects ที่กำลังจะเกิดขึ้น


ลูกอิสาน
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 6423
Joined: Mon Oct 13, 2003 8:52 pm

Posts by ลูกอิสาน » Sun Mar 02, 2008 11:36 pm

ถ้าไม่รวมโอนกลับค่าเผื่อ กำไรก็ประมาณ 30 ล้าน PE ก็ไม่ถูกนะครับ

และที่สำคัญลอง Search โดยพิมพ์  "งานทวี" ในเวปดูครับ

การลงทุนคืออาหารอร่อยที่สุดเมื่อเย็นดีแล้ว

moche
Verified User
Posts: 57
Joined: Sun Mar 02, 2008 11:17 pm

Posts by moche » Mon Mar 03, 2008 7:48 pm

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด(มหาชน)  
                   ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติดังนี้  
1. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. อนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 6 ล้านบาท
  แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่  9 พฤษภาคม 2551 ทั้งนี้กำหนด
  จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่  28 พฤษภาคม 2551


moche
Verified User
Posts: 57
Joined: Sun Mar 02, 2008 11:17 pm

Posts by moche » Mon Mar 03, 2008 9:08 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ประจำปี(F45-2)
                      บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

                                                ตรวจสอบ
                                             (หน่วย : พันบาท)
                                           สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
                                                 งวด 1 ปี
              ปี                            2550            2549

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     48,075         (4,867)
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)             1.60          (0.16)


 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                                 งวด 1 ปี
              ปี                            2550            2549

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    43,082         (3,206)
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)            1.44          (0.11)

 ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
     ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต


 หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
               ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

      "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
       จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
       ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

                              ลงลายมือชื่อ _______________________
                                          ( นางอรุณี  งานทวี )
                              ตำแหน่ง        กรรมการผู้จัดการ
                                         ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


moche
Verified User
Posts: 57
Joined: Sun Mar 02, 2008 11:17 pm

Posts by moche » Tue Mar 04, 2008 10:00 pm

พี่ลูกอีสานครับ
ไม่ทราบค่าโอนกลับค่าเผื่อนี้คืออะไรนะครับเพราะเท่าที่ดูจากงบไม่เห็น item นี้เลย

แล้ว งานทวี ดูจาก website ไหนดีครับ


jiras
Verified User
Posts: 558
Joined: Sat Oct 29, 2005 4:01 pm

Posts by jiras » Tue Mar 04, 2008 10:36 pm

ตัวนี้ไม่น่าลงทุน กว่าจะปันผลได้ก็อีกหลายปี ผู้บริหารก็ไม่น่าไว้ใจ :idea:


moche
Verified User
Posts: 57
Joined: Sun Mar 02, 2008 11:17 pm

Posts by moche » Tue Mar 04, 2008 10:46 pm

เพิ่ง post ลงไปว่าประกาศปันผล 20 สตางค์นะครับ ข้างบนไงครับyield 2%


ลูกอิสาน
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 6423
Joined: Mon Oct 13, 2003 8:52 pm

Posts by ลูกอิสาน » Tue Mar 04, 2008 11:16 pm

moche wrote:พี่ลูกอีสานครับ
ไม่ทราบค่าโอนกลับค่าเผื่อนี้คืออะไรนะครับเพราะเท่าที่ดูจากงบไม่เห็น item นี้เลย

แล้ว งานทวี ดูจาก website ไหนดีครับ

โอนกลับหนี้สูญครับ ดูในงบกระแสเงินสด แต่ผมดูผิดเพราะมีทั้งหนี้สูญโอนกลับ และสำรองเพิ่ม สุทธิแล้วเป็นรายการพิเศษ 4 ล้าน กำไรจริงๆเหลือ 44 ล้าน ที่ราคาตลาด 9 บาท พีอี 6 เท่า

ปี 50 เพิ่งล้างขาดทุนสะสมได้ เป็นบวกแค่ 8 ล้าน ทำให้สามารถจ่ายปันผลได้ครับ แต่ดู DE ด้วยนะครับ 2.34 เท่า

ส่วนการค้นหาคำ ให้คลิกที่คำว่า search แถบสีเขียวด้านบนของเวปบอร์ด tvi ครับ

การลงทุนคืออาหารอร่อยที่สุดเมื่อเย็นดีแล้ว

moche
Verified User
Posts: 57
Joined: Sun Mar 02, 2008 11:17 pm

Posts by moche » Tue Mar 04, 2008 11:35 pm

ขอบคุณมากมากครับพี่


moche
Verified User
Posts: 57
Joined: Sun Mar 02, 2008 11:17 pm

Posts by moche » Wed Mar 05, 2008 12:07 am

รบกวนพี่อีกเรื่องนะครับ พอดีไปดูงบ twp เห็นว่า scp ถือหุ้นอยู่ 19.8% จากงบ twp กำไรค่อนข้างดี กำไรสุทธิ 4.90 บาทต่อหุ้น และมีกำไรสะสม 84.7 ล้านบาท ตัวนี้พี่ว่าจะมีโอกาสจ่ายปันผลเหมือนบริษัทแม่ในอนาคตไหมครับ


spooner
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 120
Joined: Tue Apr 08, 2008 9:27 am

Posts by spooner » Wed Sep 23, 2009 11:39 pm

ยังมีใครสนใจหุ้นตัวนี้อยู่ไหมครับ?

ผมดูแล้ว Cash Flow ดีมากเลย แต่ทำไม Q3 & Q4 ยอดขายขึ้นแต่ margin ลดลงทั้งปี 51 และ 50

แอบหวังอยู่เหมือนกันว่าปีนี้ตอนท้ายปีจะ keep margin ไว้ได้เหมือนต้นปี
ถ้าทำได้ ผมคิดว่า Net Profit ไม่น่าจะต่ำกว่า 70 ล้านครับ

มีบางท่านที่ยังดูตัวนี้อยู่ไหมครับ ช่วย Comment ผมที


User avatar
vichit
Verified User
Posts: 15833
Joined: Sun Jun 17, 2007 5:37 pm

Posts by vichit » Mon May 17, 2010 9:35 am

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่1(F45-2)17/05/2553 09:22

     SCP : สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่1(F45-2)
                    สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่1(F45-2)
                         บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

                                                      สอบทาน
                                                  (หน่วย : พันบาท)
                                               สิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
                                                  ไตรมาสที่ 1
              ปี                            2553              2552

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    11,540            21,749
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)            0.38              0.72


งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                                  ไตรมาสที่ 1
              ปี                            2553              2552

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    11,813            21,683
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)            0.39              0.72

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
     ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบงบ
             การเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงินฉบับ
 เต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว


                              ลงลายมือชื่อ _______________________
                                           ( นางอรุณี  งานทวี )
                              ตำแหน่ง         กรรมการผู้จัดการ
                                         ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   17/05/10   เวลา   9:28:43


warzwar
Verified User
Posts: 74
Joined: Wed Sep 23, 2009 6:58 pm

Posts by warzwar » Thu Aug 26, 2010 12:24 pm

ไม่มีคนถือตัวกันเลยหรือครับ

วิ่งมา 3 วัน วันละบาท


เอเชีย
Verified User
Posts: 117
Joined: Thu Jul 17, 2008 7:50 pm

Re: SCP

Posts by เอเชีย » Wed May 18, 2011 8:47 am

สวัสดีครับ มีใครอยู่ไหมครับ...555


เอเชีย
Verified User
Posts: 117
Joined: Thu Jul 17, 2008 7:50 pm

Re: SCP

Posts by เอเชีย » Wed May 18, 2011 10:41 am

งั้นนั่งรอ .... เป็นเจ้าสำนักก็แล้วกัน


dsdumrong
Verified User
Posts: 530
Joined: Tue Jul 13, 2010 11:32 am

Re: SCP

Posts by dsdumrong » Wed May 18, 2011 4:44 pm

เอเชีย wrote:สวัสดีครับ มีใครอยู่ไหมครับ...555
งบอยู่ที่นี่ขอรับ :cry:


หลักทรัพย์ SCP
แหล่งข่าว SCP
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
วันที่/เวลา 13 พ.ค. 2554 18:11:00สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-2)
บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 33,484 11,540
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.12 0.38
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 33,525 11,813
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.12 0.39
ต่อหุ้น (บาท)


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"


ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นางอรุณี งานทวี )
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


dsdumrong
Verified User
Posts: 530
Joined: Tue Jul 13, 2010 11:32 am

SCP

Posts by dsdumrong » Wed May 18, 2011 4:49 pm

ชีแจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2554 :twisted:
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 33.48 ล้านบาท เพิ่มขึนจากไตรมาสเดียวกันของปี ที่แล้ว จำนวนเงิน
21.94 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุดังนี้
1. บริษัทฯ มีรายได้รวม 423.15 ล้านบาท เพิ่มขึนจากไตรมาสเดียวกันของปี ที่แล้ว 135.02
ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 46.86 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการขยายตัวการลงทุนของ
ภาครัฐซึ่งมีผลต่อยอดขายที่เพิ่มขึนเป็นจำนวนเงิน 113.19 ล้านบาท
2. ต้นทุนงานบริการ ลดลง คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.17 เป็นผลจากการควบคุมต้นทุนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. สัดส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อยอดขายลดลงในอัตราร้อยละ 3.72
บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางอรุณี งานทวี)
กรรมการผู้จัดการ


leotis
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 684
Joined: Sat Jun 06, 2009 1:51 pm

Re: SCP

Posts by leotis » Wed May 18, 2011 5:02 pm

ตัวนี้ผมมีติดอยู่ไม่เยอะครับเสียดายนิดหน่อยเหมือนกัน :D :D

แต่ข้อมูลของบริษัทค่อนข้างเข้าถึงยากเหมือนกัน บริษัทมีข่าวค่อนข้างน้อย Backlog งานในมือ

The best way to predict the future is to invent it.

dsdumrong
Verified User
Posts: 530
Joined: Tue Jul 13, 2010 11:32 am

Re: SCP

Posts by dsdumrong » Sat May 21, 2011 9:53 am

leotis wrote:ตัวนี้ผมมีติดอยู่ไม่เยอะครับเสียดายนิดหน่อยเหมือนกัน :D :D

แต่ข้อมูลของบริษัทค่อนข้างเข้าถึงยากเหมือนกัน บริษัทมีข่าวค่อนข้างน้อย Backlog งานในมือ
ห้องนี้เงียบเหงาจังครับ เป็นเพราะหุ้นไม่น่าสนใจหรือไม่มีใครรู้จัก :B


dsdumrong
Verified User
Posts: 530
Joined: Tue Jul 13, 2010 11:32 am

SCP

Posts by dsdumrong » Mon May 30, 2011 3:58 pm

NVDR shares outstanding NVDR shares outstanding Change ('000 Bt)
Stock 26-May-11 27-May-11 Change ('000 Bt)

SCP 725,866 734,866 124.2


ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2554
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,156
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 49.43

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/03/2554 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,334
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 48.18

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด 9,288,640 30.96
2. นายสิทธิ์ ผลเจริญ 1,899,000 6.33
3. นางสุธิดา งานทวี 1,206,980 4.02
4. นายธนกิจ หล่อวัฒนพงษา 1,068,600 3.56
5. นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 852,000 2.84
6. นายระวิ เกษมศานติ์ 803,800 2.68
7. นายสาธิต กุมาร 585,300 1.95
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 469,266 1.56
9. นายศุภกิจ ล่ำซำ 440,000 1.47


dsdumrong
Verified User
Posts: 530
Joined: Tue Jul 13, 2010 11:32 am

SCP

Posts by dsdumrong » Tue May 31, 2011 9:25 am

EPS/2010 Q1 Q2 Q3 Q4
0.38 0.53 0.43 0.17
EPS/2011 Q1 Q2 Q3 Q4
1.12 ? ? ?
ทำไมงบไม่คงที่ :o


kultong
Verified User
Posts: 21
Joined: Thu Nov 18, 2010 11:07 pm

Re: SCP

Posts by kultong » Tue May 31, 2011 12:31 pm

dsdumrong wrote:
leotis wrote:ตัวนี้ผมมีติดอยู่ไม่เยอะครับเสียดายนิดหน่อยเหมือนกัน :D :D

แต่ข้อมูลของบริษัทค่อนข้างเข้าถึงยากเหมือนกัน บริษัทมีข่าวค่อนข้างน้อย Backlog งานในมือ
ห้องนี้เงียบเหงาจังครับ เป็นเพราะหุ้นไม่น่าสนใจหรือไม่มีใครรู้จัก :B
:D
น่าสนใจแล้วล่ะ อิอิอิ


เกล้า
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1160
Joined: Thu Jul 15, 2010 12:19 pm

Re: SCP

Posts by เกล้า » Tue May 31, 2011 12:34 pm

เห็นนามสกุลผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว..รู้สึกหนาวจนบอกไม่ถูก :wall:

ควรทุ่มเทเจริญให้มาก..ในงานที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง..

dsdumrong
Verified User
Posts: 530
Joined: Tue Jul 13, 2010 11:32 am

Re: SCP

Posts by dsdumrong » Tue May 31, 2011 12:43 pm

kultong wrote:
dsdumrong wrote:
leotis wrote:ตัวนี้ผมมีติดอยู่ไม่เยอะครับเสียดายนิดหน่อยเหมือนกัน :D :D

แต่ข้อมูลของบริษัทค่อนข้างเข้าถึงยากเหมือนกัน บริษัทมีข่าวค่อนข้างน้อย Backlog งานในมือ
ห้องนี้เงียบเหงาจังครับ เป็นเพราะหุ้นไม่น่าสนใจหรือไม่มีใครรู้จัก :B
:D
น่าสนใจแล้วล่ะ อิอิอิ
ทำไมอยู่ดีดีวันนี้วิ่งกระจายแบบไม่ทันจะตั้งรับ :roll:


pdGrff
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 453
Joined: Sun Apr 25, 2010 5:38 pm

Re: SCP

Posts by pdGrff » Tue May 31, 2011 1:21 pm

เห็นมีบอร์ดนึงโพสเชียร์อยู่
ไม่มีหุ้นนะคะ

HOPE FAITH LOVE

kultong
Verified User
Posts: 21
Joined: Thu Nov 18, 2010 11:07 pm

Re: SCP

Posts by kultong » Tue May 31, 2011 3:04 pm

pdGrff wrote:เห็นมีบอร์ดนึงโพสเชียร์อยู่
ไม่มีหุ้นนะคะ
บริษัท ทักษิณคอนกรีต ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตรายใหญ่ของประเทศ สินค้าที่สำคัญได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาไฟฟ้าคอนกรีต เสาตอม่อคอนกรีต แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป โดยมีโรงงานขนาดใหญ่ 6 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 3 แสน ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยมีกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและเอกชนขนาดใหญ่ ผลประกอบการไตรมาส 1/2554 ที่แจ้งไปแล้ว กำไรพุ่งกระฉูด 33 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.12 บาท แต่ผลประกอบการไตรมาส 2/2554 จะกำไรพุ่ง ทุบสถิติในธุรกิจคอนกรีต จากการส่งมอบงานเสาเข็มให้กับโครงการรถไฟฟ้าและงานปรับปรุงพื้นจากปัญหาน้ำท่วม ทำรายได้ 1,200 ล้านบาท ทำให้ SCP จะประกาศกำไรสุทธิไตรมาส 2/2554 กำไร 100 ล้านบาท สูงกว่าไตรมาส 2/2553 ที่มีกำไรเพียง 15 ล้านบาท และในปี 2554 จะมีกำไรค่อนข้างดี ปัจจุบันความต้องการผลิตภัณฑ์คอนกรีตพุ่งเป็นประวัติการณ์ ทั้งจากโครงการรถไฟฟ้า ทางด่วน ทางยกระดับ งานปรับปรุงถนน :B


dsdumrong
Verified User
Posts: 530
Joined: Tue Jul 13, 2010 11:32 am

Re: SCP

Posts by dsdumrong » Tue May 31, 2011 5:14 pm

kultong wrote:
pdGrff wrote:เห็นมีบอร์ดนึงโพสเชียร์อยู่
ไม่มีหุ้นนะคะ
บริษัท ทักษิณคอนกรีต ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตรายใหญ่ของประเทศ สินค้าที่สำคัญได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาไฟฟ้าคอนกรีต เสาตอม่อคอนกรีต แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป โดยมีโรงงานขนาดใหญ่ 6 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 3 แสน ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยมีกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและเอกชนขนาดใหญ่ ผลประกอบการไตรมาส 1/2554 ที่แจ้งไปแล้ว กำไรพุ่งกระฉูด 33 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.12 บาท แต่ผลประกอบการไตรมาส 2/2554 จะกำไรพุ่ง ทุบสถิติในธุรกิจคอนกรีต จากการส่งมอบงานเสาเข็มให้กับโครงการรถไฟฟ้าและงานปรับปรุงพื้นจากปัญหาน้ำท่วม ทำรายได้ 1,200 ล้านบาท ทำให้ SCP จะประกาศกำไรสุทธิไตรมาส 2/2554 กำไร 100 ล้านบาท สูงกว่าไตรมาส 2/2553 ที่มีกำไรเพียง 15 ล้านบาท และในปี 2554 จะมีกำไรค่อนข้างดี ปัจจุบันความต้องการผลิตภัณฑ์คอนกรีตพุ่งเป็นประวัติการณ์ ทั้งจากโครงการรถไฟฟ้า ทางด่วน ทางยกระดับ งานปรับปรุงถนน :B
Q2 ทำรายได้ 1,200 ล้านบาท ทำให้ SCP จะประกาศกำไรสุทธิไตรมาส 2/2554 กำไร 100 ล้านบาท จะทำได้จริงหรอ :shock:


เอเชีย
Verified User
Posts: 117
Joined: Thu Jul 17, 2008 7:50 pm

Re: SCP

Posts by เอเชีย » Wed Jun 01, 2011 11:04 pm

เกล้า wrote:เห็นนามสกุลผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว..รู้สึกหนาวจนบอกไม่ถูก :wall:
ยังไม่ใช่ดอย ......... อย่าหนาว ถือไปด้วยกันนะครับ


kultong
Verified User
Posts: 21
Joined: Thu Nov 18, 2010 11:07 pm

Re: SCP

Posts by kultong » Thu Jun 02, 2011 9:08 am

จากกำไรในไตรมาส 1/54 อยู่ที่ 33.48 ล้านบาท กำไรทั้งปีคาด ต่ำๆ โดยประมาณ 83 ล้านบาท ขึ้นไปก็น่าจะเป็นกำไรที่ยอดเยี่ยมผลประกอบการไตรมาส 2/2554 จะกำไรทุบสถิติในธุรกิจคอนกรีต จากการส่งมอบงานเสาเข็มให้กับโครงการรถไฟฟ้าและงานปรับปรุงพื้นจากปัญหาน้ำท่วม SCP หุ้นที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างก็ยังน่าสนใจอยู่ เพราะจังหวะนี้รัฐบาลต้องผลักดันโครงการแสดงผลงานเต็มที่ ยิ่งงบปี 54 ผ่านสภาแล้วก็มั่นใจได้ว่าประเทศไทย น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า ทางหลวงไร้มลพิษ :idea: SCP เน้นงานภาคใต้ SCP ยังมี PE 6 - 7 เท่า ในกลุ่มอสังหาฯ จัดเป็นหุ้น PE ต่ำ :B


multipleceilings
Verified User
Posts: 2141
Joined: Sat Feb 26, 2011 1:42 pm

Re: SCP

Posts by multipleceilings » Thu Jun 02, 2011 11:45 am

ตลาดเข้าใจผิดนึกว่าเป็นของทักษิณ :rofl:

M aterial catalyst
A ttitude & Perception
D isclipine

Post Reply