IFEC

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
stp-aun
Verified User
Posts: 22
Joined: Tue Jan 03, 2012 11:04 pm

Re: IFEC

Posts by stp-aun » Wed Aug 08, 2012 5:18 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2555 2554 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 21,213 16,922 115,946 32,260
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.05 0.04 0.29 0.08
ต่อหุ้น (บาท)


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ )
กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชี-การเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 08 ส.ค. 2555
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 23 ส.ค. 2555

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 24 ส.ค. 2555
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 21 ส.ค. 2555
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.03
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 07 ก.ย. 2555
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2555 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2555
หมายเหตุ :
เลขที่ IFEC/สนบ./2555/0030

วันที่ 8 สิงหาคม 2555

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ

จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 มีมติเป็นเอกฉันท์

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลาสาม

เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จากจำนวนหุ้นที่

จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 407,792,810 หุ้น คิดเป็นเงินรวมในการจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้ทั้งสิ้น 12,233,784.30 บาท ตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2555 โดยวันดังกล่าว คือ วันกำหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและกำหนดให้วันที่

24 สิงหาคม 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น

ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ

จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 กันยายน 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่แก่ผู้ลงทุนทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ


( นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ )
กรรมการ
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)


Belffet
Verified User
Posts: 1211
Joined: Thu Jun 23, 2005 4:36 pm

Re: IFEC

Posts by Belffet » Wed Aug 08, 2012 5:47 pm

ผลงานดีทีเดียว ยินดีกับผู้ถือหุ้นทุกท่านครับ


syj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4234
Joined: Sat Feb 07, 2009 12:27 am

Re: IFEC

Posts by syj » Wed Aug 08, 2012 6:05 pm

ผมว่าเป็นไปตามคาด
Business as Usual มากกว่าครับ

// Stay Hungry, Stay Foolish.
// Stay Calm, Stay Invest.
// Price is what you pay, Value is what you get.

patt22
Verified User
Posts: 11
Joined: Thu Aug 05, 2010 4:20 pm

Re: IFEC

Posts by patt22 » Wed Aug 08, 2012 6:49 pm

พรุ้งนี้ซื้อเพิ่ม ยาวไปยาวไป จ่ายปันผลบ่อยๆ ชอบมากๆ อิอิ


User avatar
kongkiti
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 5831
Joined: Wed Apr 16, 2008 12:55 am

Re: IFEC

Posts by kongkiti » Thu Aug 09, 2012 4:46 pm

IFEC เผยผลประกอบการงวดครึ่งปี กำไรพุ่งกว่า 259%,ปันผลระหว่างกาล 0.03 บาท
วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 11:04 น. ณัฐญา เนตรหิน ข่าวรายวัน - คอลัมน์ : ข่าวในประเทศ
http://www.thanonline.com/index.php?opt ... Itemid=524

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ หรือ IFEC (ไอเฟค) ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2555 รายได้รวม 156.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.87% ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 21.21 ล้านบาท เติบโต 25.35%

ส่วนงวด 6 เดือน รายได้รวมอยู่ที่ 420.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.65% ดันกำไรสุทธิครึ่งปี พุ่ง 259.41% เผยรายได้จากการขายและการบริก ารยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเดินสายเจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรที่เป็นเป้าหมาย ช่วยผลักดันให้ผลการดำเนินงานเติบโตขึ้น เผยบอร์ด ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท

นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC (ไอเฟค) ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายเครื่องดิจิทัล มัลติฟังก์ชั่น “โคนิก้า มินอลต้า” รายเดียวในประเทศไทย เปิดเผยถึงผลประกอบการไตรมาสที่สอง ระหว่าง เดือนเมษายน - มิถุนายน 2555 ว ่า บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 156.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.11 ล้านบาท หรือ 9.87% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีกำไรสุทธิ 21.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.29 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25.35% เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 16.92 ล้านบาท

ส่วนผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน 2555) บริษัทฯ มีรายได้รวม 420.06 ล้าน-บาท เพิ่มขึ้น 135.56 ล้านบาท คิดเป็น 47.65% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้รวม 284.50 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 115.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.69 ล้านบาทหรือคิดเป็น 259.41% จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 32.26 ล้านบาท

“ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ที่เติบโตเพิ่มขึ้น เป็นผลจากการที่บริษัทฯ เดินหน้าทำตลาดอย่างจริงจัง ทำให้รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรที่เป็นเป้าหมาย หรือการมีพันธมิตรที่เป็นตัวแทนขายเพื่อทำการตลาดในเขตจังหวัดภาคกลาง ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้เดินหน้าแคมเปญการตลาด Speed Up Your Business เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มองค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เร่งเพิ่มขีดความสามารถยกระดับประสิทธิภาพผลผลิตให้ดีขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงการพึ่งพาเทคโนโลยี เพื่อ ช่วยเสริมการทำงานให้สะดวกรวดเร็วและลดต้นทุนดำเนินงานในด้านต่างๆ ลงได้ หลังจากที่ IFEC เล็งเห็นว่าองค์กรต่างๆ กำลังเผชิญกับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเครื่องดิจิทัล มัลติฟังก์ชั่นสามารถเข้าไปดูแลในเรื่องการลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการงานเอกสารได้เป็นอย่างดี โดยแคมเปญดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งจากแนวทางการทำตลาดทั้งหมด ได้สะท้อนผ่านผลประกอบการที่เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง” นายณรงค์กล่าว

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IFEC กล่าวด้วยว่า จากผลประกอบการที่น่าพอใจของบริษัทฯ ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 7 กันยายน 2555” นายณรงค์กล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ ได้ดำเนินนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กับ ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสแรกให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

-จบ-

“Its like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger
or you will miss all that heavenly glory.”- Bruce Lee

FAQs เกี่ยวกับแนวทางลงทุนแบบ VI
Blog ใหม่ >> https://www.blockdit.com/articles/5d733 ... 270d7b530

syj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4234
Joined: Sat Feb 07, 2009 12:27 am

Re: IFEC

Posts by syj » Fri Aug 10, 2012 4:24 pm

ถ้าหากผลประกอบการปกติ (ไม่รวมรายการพิเศษ)
สองไตรมาสสุดท้ายทำได้เหมือนๆ สองไตรมาสแรก
EPS ปกติ (ไม่รวมรายการพิเศษ)
น่าจะอยู่ที่ประมาณ 0.21 - 0.22 ปันผล (ไม่รวมปันพิเศษ)
ของปี 55 (ปันไปแล้วสองไตรมาส) รวมแล้วน่าจะอยู่ที่
ประมาณ 0.13 - 0.15 บาท

ภาวนาให้ขายที่ดิน (NPA) ได้ ก็จะได้ปันผลพิเศษอีกครับ ...

หมายเหตุ: เดาล้วนๆ ครับ

// Stay Hungry, Stay Foolish.
// Stay Calm, Stay Invest.
// Price is what you pay, Value is what you get.

มาหาเหตู
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 279
Joined: Sun Feb 07, 2010 10:03 pm

Re: IFEC

Posts by มาหาเหตู » Mon Aug 20, 2012 9:55 pm

มาลุ้นให้ได้ปันผลฟรีครับลุ้นๆๆ :P


witweew
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 233
Joined: Thu Mar 17, 2005 9:15 pm

Re: IFEC

Posts by witweew » Tue Aug 21, 2012 12:08 am

ลองเอา EPS ปกติของ IFEC มาให้ดูครับ จะเห็นว่าปกติแล้วกำไรของ IFEC จะค่อนข้างนิ่งๆ ถ้าให้ผมคาดการณ์ EPS ไตรมาส 3-4 ของปีนี้ผมก็ขอเดาว่าน่าจะได้เหมือนเพื่อนๆคาดการณ์นะแหละครับ เหตุผลคือรายได้ของ IFEC ส่วนใหญ่มาจากการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประมาณ 55%) ซึ่งน่าจะเป็นรายได้ที่ค่อนข้างจะนิ่งๆหน่อย และปีนี้รายได้ทั้งจากการขายและจากการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารรู้สึกว่าจะเติบโตขึ้นดีกว่าทุกปีเลย (เป็นเพราะแต่งตั้งตัวแทนขายเพิ่มตามข่าวหรือเปล่า ผมเคยแปะข่าวไว้ให้แต่จำชื่อตัวแทนไม่ได้แล้ว) แถมปีนี้ดีหน่อยตรงที่ขายโรงไฟฟ้าออกไปแล้ว ทำให้ไม่ต้องมีภาระกู้เงินมาลงทุน ปันผลก็น่าจะจ่ายได้เต็มที่เพราะไม่ต้องลงทุนอะไร ภาระดอกเบี้ยจ่ายก็ลดลง และอัตราภาษีก็ลดลง แต่มันน่ากังวลตรงที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้นเร็วกว่ายอดขายมาก ถ้าบริษัทลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงได้โดยไม่กระทบยอดขาย IFEC จะดูหล่อมากเลยครับ :D

EPS ปกติ (ตัดกำไรพิเศษออก)
EPS --- YR53 --- YR54 --- YR55
Q1 ---- 0.05 ---- 0.03 ---- 0.01 (หักกำไรพิเศษ 94.38MB ออก)
Q2 ---- 0.05 ---- 0.04 ---- 0.05
Q3 ---- 0.05 ---- 0.05 ---- ????
Q4 ---- 0.10 ---- 0.04 ---- ????
Tot ---- 0.25 ---- 0.16 ---- ????

PS. ผมไม่มีหุ้นตัวนี้นะครับ แค่ขอแสดงความคิดเห็นเฉยๆ :oops:


syj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4234
Joined: Sat Feb 07, 2009 12:27 am

Re: IFEC

Posts by syj » Tue Aug 21, 2012 9:33 am

^^ ตอบข้างบนครับ

ธุรกิจปกติ ปีนี้ไตรมาสแรกและไตรมาสสองก็โตนะครับ ...
ข้างล่างนี้คือของไตรมาสแรก
syj wrote:เข้าไปดูงบกำไรขาดทุน วิแคะแบบมั่วๆ

เพื่อความยุติธรรม เลย
1. เอากำไรพิเศษจากการขายโรงไฟฟ้าสภาพวุ้นออกไป
2. ให้ภาษีเงินได้เท่ากับปีก่อนที่ 30% ของจริงอยู่ที่ 23%

กำไรต่อหุ้น (EPS) จะได้ 0.0496
เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน(งบเฉพาะกิจการ)
ได้ 0.0388 เพิ่มขึ้นถึง 27.6%

ถ้าคิดภาษีที่ 23% EPS = 0.0545 ครับเพิ่มขึ้นกว่า 40% ครับ ...

สงสัยช่วงหลังน้ำท่วม บ.ต่างๆ
คงต้องซ่อมหรือซื้อเครื่องถ่ายเอกสารกันมากมาย
พอดีต้องไปดูงบ แล้วดูทศนิยมที่มากกว่า 2 ตำแหน่ง ถึงจะเห็นภาพ
เพราะ IFEC คิดเป็น EPS แล้ว ทศนิยม 2 ตำแหน่ง มันดูไม่ค่อยเห็น
ภาพ ...

// Stay Hungry, Stay Foolish.
// Stay Calm, Stay Invest.
// Price is what you pay, Value is what you get.

witweew
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 233
Joined: Thu Mar 17, 2005 9:15 pm

Re: IFEC

Posts by witweew » Tue Aug 21, 2012 10:46 am

syj wrote:^^ ตอบข้างบนครับ

ธุรกิจปกติ ปีนี้ไตรมาสแรกและไตรมาสสองก็โตนะครับ ...
ข้างล่างนี้คือของไตรมาสแรก
syj wrote:เข้าไปดูงบกำไรขาดทุน วิแคะแบบมั่วๆ

เพื่อความยุติธรรม เลย
1. เอากำไรพิเศษจากการขายโรงไฟฟ้าสภาพวุ้นออกไป
2. ให้ภาษีเงินได้เท่ากับปีก่อนที่ 30% ของจริงอยู่ที่ 23%

กำไรต่อหุ้น (EPS) จะได้ 0.0496
เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน(งบเฉพาะกิจการ)
ได้ 0.0388 เพิ่มขึ้นถึง 27.6%

ถ้าคิดภาษีที่ 23% EPS = 0.0545 ครับเพิ่มขึ้นกว่า 40% ครับ ...

สงสัยช่วงหลังน้ำท่วม บ.ต่างๆ
คงต้องซ่อมหรือซื้อเครื่องถ่ายเอกสารกันมากมาย
พอดีต้องไปดูงบ แล้วดูทศนิยมที่มากกว่า 2 ตำแหน่ง ถึงจะเห็นภาพ
เพราะ IFEC คิดเป็น EPS แล้ว ทศนิยม 2 ตำแหน่ง มันดูไม่ค่อยเห็น
ภาพ ...
กำไรปกติของ Q1/55 โตขึ้นเยอะครับ (EPS ที่ผมคำนวณไว้ด้านบน เป็น EPS ที่ตัดกำไรพิเศษออก แต่ยังไม่ได้ตัดรายจ่ายพิเศษออก) หากเพื่อนๆมี comment อื่นเพิ่มเติมได้ครับ ผมเองก็กำลังเล็งๆ IFEC อยู่ แต่ยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวยอดขายของบริษัทว่าจะแข็งแกร่งต่อเนื่องหรือเปล่า เพราะคู่แข่งของ IFEC แรงเหลือเกิน เลยอยากได้ MOS เยอะๆหน่อย :D

Income Statement --- Q1/55 --- Q1/54
รายได้จากการขาย ----- 74.12 ---- 58.22
รายได้การให้เช่า ------- 82.34 ---- 78.36
กำไรจากขายธุรกิจ ----- 94.38 ---- 0
รายได้อื่นๆ ------------- 14.49 ---- 5.06
รวมรายได้ --------------265.32 ---- 141.64
ผมก็ตัดกำไรจากการขายธุรกิจ 94.38MB ออก งบไตรมาส 1/55 ก็จะเหลือรายได้ = 265.32 - 94.38 = 170.94MB

Income Statement --- Q1/55 ---- Q1/54
รายได้ ------------------ 170.94 ---- 141.64 ---> +20% :D
ต้นทุนขาย&ให้เช่า ----- 74.99 ----- 68.23 -----> +10% :D
กำไรขั้นต้น ------------- 95.95 ----- 73.41 -----> +30.70% :D :D
S&A -------------------- 64.70 ----- 48.31 -----> +34% :? (ผบห.ชี้แจงว่ามีค่าใช้จ่ายขายโรงไฟฟ้าเพิ่ม)
EBIT ------------------- 31.25 ----- 25.10 -----> +24% :D
ดอกเบี้ยจ่าย ------------ 2.78 ------- 3.18 -----> -12.57% :D
ภาษีจ่าย --------------- 28.11 ------ 6.57 ------> :D
กำไรสุทธิ -------------- 0.36 ------- 15.34
(กำไรสุทธิของไตรมาส 1 เห็นเหลือแค่ 0.36MB เพราะยังไม่ได้หักภาษีการขายโรงไฟฟ้าออก เลยทำให้เหมือนมีกำไรสุทธิลดลง)


กาละมัง
Verified User
Posts: 1230
Joined: Mon Aug 06, 2007 4:31 pm

Re: IFEC

Posts by กาละมัง » Fri Aug 24, 2012 10:33 am

วันนี้ xd @ 0.03 บาท....แม้ว่าน้อยแต่ก็อุตส่าห์จ่ายระหว่างกาล เลยสงสัยว่ามันจะคุ้มกับ transaction cost ไหมเนี่ย


stp-aun
Verified User
Posts: 22
Joined: Tue Jan 03, 2012 11:04 pm

Re: IFEC

Posts by stp-aun » Fri Aug 24, 2012 11:33 am

Ifec ดัน “​โคนิก้า มินอลต้า” พร้อมบุกตลาด​เครื่องดิจิทัลมัลติฟังก์ชั่น ชู​ความพร้อมสินค้าพร้อมซอฟท์​แวร์-ตั้ง​เป้ากวาดยอดขาย 4 พัน​เครื่อง
กรุง​เทพฯ--23 ส.ค.--มาส​เตอร์ มายด์ คอมมิวนิ​เคชั่นส์

ifec ลุยตลาดครึ่งปีหลัง ชู​ความพร้อมด้านสินค้าหลากหลายรุ่น​และซอฟท์​แวร์ ตอบ​โจทย์ทุก​ความต้อง​การของลูกค้าด้านงานพิมพ์ ตั้ง​แต่กลุ่มลูกค้าออฟฟิศ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวม​ถึงกลุ่มลูกค้า​โรงพิมพ์ขนาด​ใหญ่ พร้อมบริ​การหลัง​การขายที่จะ​ใช้มัด​ใจลูกค้า คาด​แนว​โน้ม​ความต้อง​การ​ใช้​เครื่องดิจิทัลมัลติฟังก์ชั่นพุ่ง 15-20% ดันยอดขายพุ่ง 4,000 ​เครื่อง

นายดำริห์ ​เอมมา​โนชญ์ รองประธาน​เจ้าหน้าที่บริหาร-ปฏิบัติ​การ บริษัท อิน​เตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศว​การ จำกัด (มหาชน) ​หรือ ifec ​ผู้นำ​เข้า​และ​ทำตลาด​เครื่องดิจิทัลมัลติฟังก์ชั่น ‘​โคนิก้า มินอลต้า’ ราย​เดียว​ในประ​เทศ​ไทย ​เปิด​เผยว่า ​ในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าภาพรวม​ความต้อง​การ​เครื่องดิจิทัลมัลติฟังก์ชั่นจะ​เติบ​โตขึ้นประมาณ 15-20% ​ซึ่ง​เป็นผลมาจาก​แนว​โน้ม​การ​เติบ​โตขึ้นอย่างต่อ​เนื่องของ​เศรษฐกิจ​ไทย ส่งผล​ให้​ผู้ประกอบ​การ​แต่ละราย ต่างงัดกลยุทธ์นำ​เสนอ​เทค​โน​โลยีของ​เครื่องดิจิทัลมัลติฟังก์ชั่น ที่มีประสิทธิภาพครบทุก​ความต้อง​การ​ใช้งาน พร้อมด้วยซอฟท์​แวร์​โซลูชั่น บริ​การหลัง​การขาย​และราคานำมาสร้าง​เป็นจุด​เด่น

สำหรับ ifec นั้น ​ได้​เตรียมพร้อมทางด้านกลยุทธ์​การ​แข่งขันด้วยจุด​เด่นด้าน​โปร​แกรมทาง​การ​เงินที่​ให้ลูกค้าสามารถผ่อนซื้อ​เครื่อง​ในระยะยาว​หรือ​เช่า​เครื่อง​ไป​ใช้งาน​ได้ง่ายขึ้น ผนวกกับจุด​แข็งของสินค้าที่สามารถตอบ​โจทย์​ได้ครบทุก​ความต้อง​การด้านงานพิมพ์ บวกกับซอฟท์​แวร์ที่ช่วย​เพิ่มประสิทธิภาพงานพิมพ์​ให้ดียิ่งขึ้น ​เพื่อรองรับ​ความต้อง​การของลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจ

​โดยกลุ่มลูกค้าที่ต้อง​การงานพิมพ์ที่หลากหลายประ​เภท​ทั้งขาว-ดำ​และสี ​หรือ​ใช้กระดาษขนาดต่างกันนั้น บริษัทฯ มีสินค้ารองรับ​การ​ใช้งาน​ได้อย่างครบครัน ​เริ่มตั้ง​แต่กลุ่ม​เครื่องดิจิทัลมัลติฟังก์ชั่นสำหรับสำนักงานทั่ว​ไป ​เครื่องพิมพ์ประ​เภทขาว-ดำ มี​ความ​เร็วตั้ง​แต่ 16-75 ​แผ่นต่อนาที ​และ​เครื่องพิมพ์สี ​ความ​เร็วตั้ง​แต่ 22-65 ​แผ่นต่อนาที ​หรือกลุ่ม​เครื่องดิจิทัล​โปรดักชั่นพริ้นท์​เตอร์สำหรับกลุ่มธุรกิจ​โรงพิมพ์ ​เครื่องพิมพ์ประ​เภทขาว-ดำ มี​ความ​เร็วตั้ง​แต่ 95-120 ​แผ่นต่อนาที ​และ​เครื่องพิมพ์สี ​ความ​เร็วตั้ง​แต่ 60-80 ​แผ่นต่อนาที นอกจากนี้ยังมีชุดอุปกรณ์​เข้า​เล่มสำ​เร็จรูป ​ซึ่งจะช่วย​ให้องค์กรของลดต้นทุนด้าน​แรงงาน​ในยุคค่า​แรง​แพง​ได้อีกด้วย

รองประธาน​เจ้าหน้าที่บริหาร-ปฏิบัติ​การ ifec กล่าวว่า บริษัทฯ ยังนำ​เสนอระบบ Optimized Print Services (OPS) ​ซึ่ง​เป็นระบบ​การบริหาร​และจัด​การ​เครื่องดิจิทัลมัลติฟังก์ชั่น ​เพื่อ​ทำ​ให้สามารถ​เพิ่มประสิทธิภาพ​และประสิทธิผล​การ​ทำงาน​ได้สูงสุด ​โดยมีต้นทุนค่า​ใช้จ่ายที่ถูกลงประมาณ 20-40% พร้อม​ทั้งยังช่วยรักษาสิ่ง​แวดล้อม​และปลอดภัยกับ​ผู้​ใช้งาน ​เริ่มต้น​โดย​การ​ทำงานกับลูกค้า​โดย​ให้คำปรึกษา วิ​เคราะห์ประ​เมินระบบ​และ​ความต้อง​การของ​ผู้​ใช้งาน วาง​แผน​การติดตั้ง รวม​ถึง​การจัด​การ​เครื่องดิจิทัลมัลติฟังก์ชั่นอย่าง​เป็นระบบ ​ทั้ง​ในด้านอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพดี​เหมาะสม ​ใช้พลังงานน้อย ​และ​ไม่ก่อมลภาวะต่อสุขภาพ​ผู้​ใช้ ด้านซอฟต์​แวร์ที่ช่วย​ให้​การบริหารจัด​การจากส่วนกลางที่​ทำ​ได้ง่ายยิ่งขึ้น รวม​ทั้งด้าน​การปรับปรุงขั้นตอน​หรือกระบวน​การ​ทำงาน​และ​ผู้​ใช้งาน​เองที่จะมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ “​โคนิก้า มินอลต้า” ยังมีซอฟท์​แวร์สนับสนุนด้าน​การบริหารจัด​การงานพิมพ์ ​เช่น PageScope Enterprise Suite (PSES) ​ซึ่ง​เป็นซอฟท์​แวร์ช่วย​ใน​การบริหารจัด​การ​เครือข่าย​เครื่องพิมพ์ดิจิทัลมัลติฟังก์ชั่นจากส่วนกลาง ​เพื่อ​ให้​ผู้​ใช้งาน​ได้รับประสิทธิภาพ​การ​ทำงานสูงสุด อาทิ​เช่น ระบบ Print Anywhere ที่​ผู้​ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์งาน​และ​ไปรับงานยัง​เครื่องดิจิทัลมัลติฟังก์ชั่น ​เครื่อง​ใด​ก็​ได้​ในระบบ​เครือข่าย สะดวกรวด​เร็ว​และลดระยะ​เวลาที่ต้องรอรับ​เอกสาร พร้อม​เพิ่มระบบรักษา​ความปลอดภัยของงานพิมพ์ขึ้นอีกระดับด้วย​การระบุตัวตนก่อนรับงานพิมพ์ ​โดย​การตรวจสอบลายนิ้วมือ ผ่านทางลาย​เส้น​เลือด​ในนิ้วมือ ​เพื่อ​ความถูกต้อง​แม่นยำสูงสุด นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นระบบ PSESยังสามารถช่วยลด​และควบคุมค่า​ใช้จ่าย​ทั้งงานพิมพ์​เอกสาร ​การ​ทำสำ​เนา ​การส​แกน​เอกสาร ​และ​การ​ใช้งาน​โทรสารภาย​ในองค์กร พร้อมระบุ​ในรายงาน​การ​ใช้งาน​ได้อย่างละ​เอียด​และตรวจสอบ​ได้

นายดำริห์ กล่าวอีกว่า บริษัทฯ ยังมีซอฟท์​แวร์ที่หลากหลาย​เพื่อรองรับอุตสาหกรรม​การพิมพ์ ​เช่น ซอฟท์​แวร์ Variable Data Printing (VDP) ​เพื่อรองรับงานพิมพ์​แบบ Print on demand พร้อมบริ​การหลัง​การขาย ที่สร้าง​ความ​เชื่อมั่น​ให้ลูกค้าที่​ทำธุรกิจ​โรงพิมพ์​ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ​ซึ่งบริษัทฯ มี​แผนขยายฐานลูกค้า​ในกลุ่มดังกล่าว ​โดยสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม Young Printer ​เพื่อสร้าง​การรับรู้ตัวผลิตภัณฑ์ รวม​ถึงขยายตลาด​ไปยังศูนย์ถ่าย​เอกสารที่ต้อง​การ​เพิ่มขีด​ความสามารถทางธุรกิจสู่ศูนย์พิมพ์​เอกสารสี ​ซึ่งบริษัทฯ มี​โม​เดล​เครื่องที่มีประสิทธิภาพ​และซอฟท์​แวร์ที่​เอื้อต่อ​การดำ​เนินธุรกิจ​ได้ดีกว่าของคู่​แข่ง

“กลยุทธ์​ในปีนี้ ​เราต้อง​การ​เพิ่มส่วน​แบ่งตลาด​ใน​แง่จำนวน​เครื่อง​ให้มากขึ้น ​โดยออฟฟิศที่​ใช้​เครื่องขนาด​เล็ก ​เรา​ใช้พันธมิตรทางธุรกิจ ​เพื่อสร้างยอดขาย​ในตลาดต่างจังหวัด ส่วนลูกค้าขนาดกลาง​และขนาด​ใหญ่ ​เรา​ใช้​ได​เรค​เซลล์ นำ​เสนอระบบ OPS ที่ออก​แบบ​การ​ใช้​เครื่องที่มีฟังก์ชั่นครบ ​และซอฟท์​แวร์ที่​เข้ามาช่วยลดต้นทุน ด้านงานพิมพ์​เอกสาร ภาย​ในองค์กร ​เจาะลูกค้ากลุ่มภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ​เอกชน ​ทั้งภาคอุตสาหกรรม​การผลิต​และ​การบริ​การ ขณะที่ตลาด​เครื่องขนาด​ใหญ่ ที่​เป็น​โปรดักชั่น พริ้นท์ ​เรามุ่ง​เจาะลูกค้า​โรงพิมพ์ ​หรือสถาบัน​การศึกษา ที่มี​การจัดตั้งหน่วยงานพิมพ์​ในองค์กร ที่มีงานพิมพ์​เอกสาร​การ​เรียน​การสอน​เป็นจำนวนมาก” นายดำริห์กล่าว

​ทั้งนี้ บริษัทมั่น​ใจว่าจะสามารถผลักดันยอดขาย​เครื่องดิจิทัลมัลติฟังก์ชั่น “​โคนิก้า มินอลต้า” ​เพิ่ม​เป็น 4,000 ​เครื่อง ​โดยมาจากฐานลูกค้า​ใหม่ 60-70% ส่วนที่​เหลือ​เป็นฐานลูกค้า​เดิมของ​โคนิก้า มินอลต้า ที่​เปลี่ยน​เครื่อง​เพื่อ​เพิ่มประสิทธิภาพงานพิมพ์​เอกสาร​ให้ดียิ่งขึ้น


syj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4234
Joined: Sat Feb 07, 2009 12:27 am

Re: IFEC

Posts by syj » Fri Aug 24, 2012 3:58 pm

กาละมัง wrote:วันนี้ xd @ 0.03 บาท....แม้ว่าน้อยแต่ก็อุตส่าห์จ่ายระหว่างกาล เลยสงสัยว่ามันจะคุ้มกับ transaction cost ไหมเนี่ย
เป็นปกติของ IFEC ครับ จ่าย 0.03 บ้าง 0.04, 0.05 บ้าง
ตามผลประกอบการณ์ เว้นแต่มีปันผลพิเศษๆ อย่างปีที่ผ่านมา
แต่ต่อไปคงหายากแล้วครับ ยกเว้นขายที่ดิน NPA ได้ ...

แต่ผมชอบนะครับ ถ้า Cash Flow บริษัท ดีๆ แล้วไม่ไ้ด้มี
การลงทุนอะไรเพิ่มเติม จ่ายปันผลออกมาให้ ผถห. ไปลง
ทุน อาจจะซื้อหุ้น IFEC เพิ่มหรือ ซื้อหุ้นตัวอื่นๆ ตามแต่
โอกาสอำนวย ผมว่าแฟร์มากๆ ดีกว่าเก็บเงินไว้เฉยๆ

// Stay Hungry, Stay Foolish.
// Stay Calm, Stay Invest.
// Price is what you pay, Value is what you get.

syj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4234
Joined: Sat Feb 07, 2009 12:27 am

Re: IFEC

Posts by syj » Mon Aug 27, 2012 9:11 am

IFEC ซ่อนมูลค่ามหาศาล 3.80 บาท ปันผลพิเศษ 0.24บ.-ญี่ปุ่นจ้องฮุบ
     IFEC ส่งซิกงบ Q3/2555 หรูหราฟาดกำไรเฉียด 200 ล้านบาท พร้อมแจกปันผลทันที 0.24 บาท
หลังบุ๊กกำไรขายที่ดินแม่น้ำย่านบางปะกง 100 ล้านบาท แถมงบภาครัฐ ปูทางออเดอร์ล็อตใหญ่

ข่าวจาก ทันหุ้น ไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่ครับ
รอหน่อยครับ สายๆ เย็นๆ ผบห. อาจออกมาแก้ข่าว ...

แต่อย่างว่าถ้าช่วงนี้นี้ขายที่ดินแถวนั้นแบบตั้งใจขาย ไม่ได้นี่
แปลงนี้คงมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วครับ ...

ถ้าขายได้จริง ก็ยินดีกับ ผถห. ด้วยครับ

// Stay Hungry, Stay Foolish.
// Stay Calm, Stay Invest.
// Price is what you pay, Value is what you get.

stp-aun
Verified User
Posts: 22
Joined: Tue Jan 03, 2012 11:04 pm

Re: IFEC

Posts by stp-aun » Mon Aug 27, 2012 9:20 am

^^
สื่อเจ้านี้พากย์ได้มันส์มาก 555


คลายเครียด
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1735
Joined: Mon Mar 22, 2004 11:33 am

Re: IFEC

Posts by คลายเครียด » Mon Aug 27, 2012 11:52 am

ค่าจ่ายจริง ตามที่หนังสือพิมพ์นั่งเทียนเขียน

ก็จะได้เงินต้นคืนเกือบสองเท่าแล้ว จากเงินปันผลสะสมรับ
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


มาหาเหตู
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 279
Joined: Sun Feb 07, 2010 10:03 pm

Re: IFEC

Posts by มาหาเหตู » Mon Aug 27, 2012 12:34 pm

คลายเครียด wrote:ค่าจ่ายจริง ตามที่หนังสือพิมพ์นั่งเทียนเขียน

ก็จะได้เงินต้นคืนเกือบสองเท่าแล้ว จากเงินปันผลสะสมรับ
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
มีเฮียถืออยู่เป็นเพื่อนเลยถือทนถือนานมาจนถึงวันนี้แหละครับ :D


stp-aun
Verified User
Posts: 22
Joined: Tue Jan 03, 2012 11:04 pm

Re: IFEC

Posts by stp-aun » Mon Aug 27, 2012 1:44 pm

รบกวนถามพี่ๆหน่อยครับ ทำไมกำไรสะสมลดลงจากไตรมาสแรกเป็นร้อยกว่าล้านเลย ทำให้BVลดด้ย จาก 1.8x เหรือ 1.5x เองครับ งง


stp-aun
Verified User
Posts: 22
Joined: Tue Jan 03, 2012 11:04 pm

Re: IFEC

Posts by stp-aun » Mon Aug 27, 2012 1:45 pm

stp-aun wrote:รบกวนถามพี่ๆหน่อยครับ ทำไมกำไรสะสมลดลงจากไตรมาสแรกเป็นร้อยกว่าล้านเลย ทำให้BVลดลง จาก 1.8x เหลือ 1.5x เองครับ งง


syj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4234
Joined: Sat Feb 07, 2009 12:27 am

Re: IFEC

Posts by syj » Tue Aug 28, 2012 10:01 am

จ่ายปันผล ออกมาไงครับ

// Stay Hungry, Stay Foolish.
// Stay Calm, Stay Invest.
// Price is what you pay, Value is what you get.

stp-aun
Verified User
Posts: 22
Joined: Tue Jan 03, 2012 11:04 pm

Re: IFEC

Posts by stp-aun » Tue Aug 28, 2012 11:20 am

syj wrote:จ่ายปันผล ออกมาไงครับ
จ่ายแค่12ล้าน แต่หายไปรวมร้อยเลยนะครับ


syj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4234
Joined: Sat Feb 07, 2009 12:27 am

Re: IFEC

Posts by syj » Tue Aug 28, 2012 11:52 am

โครงการโรงไฟฟ้าโ่ซล่าร์เซลล์ ในสภาพวุ้น ขายกับกลุ่ม EPCO ไงครับ
จ่ายปันผลไปรอบแรก งวดสิ้นปีก่อน ส่วนที่เหลือจ่ายของ Q1/55 ไปแล้วครับ

// Stay Hungry, Stay Foolish.
// Stay Calm, Stay Invest.
// Price is what you pay, Value is what you get.

มาหาเหตู
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 279
Joined: Sun Feb 07, 2010 10:03 pm

Re: IFEC

Posts by มาหาเหตู » Tue Aug 28, 2012 10:48 pm

stp-aun wrote:
syj wrote:จ่ายปันผล ออกมาไงครับ
จ่ายแค่12ล้าน แต่หายไปรวมร้อยเลยนะครับ
ใช้หนี้ระยะยาวไป 90 mb ครับ ดังนั้นกำไรปีนี้จะต้องดีขึ้นค่อนข้างแน่เพราะ
1. ดอกเบี้ยจ่ายลดลงไปมาก
2. Tax ลดเหลือ23%


phillek@msn.com
Verified User
Posts: 77
Joined: Wed Jul 14, 2010 6:50 am

Re: IFEC

Posts by phillek@msn.com » Wed Aug 29, 2012 4:09 pm

syj wrote:IFEC ซ่อนมูลค่ามหาศาล 3.80 บาท ปันผลพิเศษ 0.24บ.-ญี่ปุ่นจ้องฮุบ
     IFEC ส่งซิกงบ Q3/2555 หรูหราฟาดกำไรเฉียด 200 ล้านบาท พร้อมแจกปันผลทันที 0.24 บาท
หลังบุ๊กกำไรขายที่ดินแม่น้ำย่านบางปะกง 100 ล้านบาท แถมงบภาครัฐ ปูทางออเดอร์ล็อตใหญ่

ข่าวจาก ทันหุ้น ไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่ครับ
รอหน่อยครับ สายๆ เย็นๆ ผบห. อาจออกมาแก้ข่าว ...

แต่อย่างว่าถ้าช่วงนี้นี้ขายที่ดินแถวนั้นแบบตั้งใจขาย ไม่ได้นี่
แปลงนี้คงมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วครับ ...

ถ้าขายได้จริง ก็ยินดีกับ ผถห. ด้วยครับ
แปลกแฮะ ข่าวในหนังสือพิมพ์งวดนี้ ผถห ไม่ทำจดหมายออกมาแก้ข่าว

ไม่เหมือนงวดที่แล้ว ข่าวออกตอนเช้า ออกมาแก้ตอนบ่ายทันที่

หรือมีอะไรในกอไผ่ (หรือมีหน่อไม้) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


lek0577
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 179
Joined: Tue Feb 14, 2006 9:45 am

Re: IFEC

Posts by lek0577 » Wed Aug 29, 2012 5:21 pm

ไม่ทราบมีใครโทรถาม IR บ้างหรือเปล่าครับ เรื่องขายที่แปลงนี้
http://www.ifec.co.th/th/investor/

..

มาหาเหตู
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 279
Joined: Sun Feb 07, 2010 10:03 pm

Re: IFEC

Posts by มาหาเหตู » Wed Aug 29, 2012 11:05 pm

lek0577 wrote:ไม่ทราบมีใครโทรถาม IR บ้างหรือเปล่าครับ เรื่องขายที่แปลงนี้
http://www.ifec.co.th/th/investor/
ผบห เงียบผิดวิสัยจริงครับ. ปกติต้องออกมาปฏิเสธข่าวแล้ว..แต่โดยส่วนตัวถ้าทันหุ้นเชียร์ตัวไหนผมจะมองทางขายไว้ก่อน เพราะพอรู้ทางอยู่..แต่ตัวนี้ถืือมานานปันผลก็ดีเลยยังไม่ขาย..ก็จะลองทำตรงข้ามกับความเชื่อในข่าวของทันหุ้นสักครั้ง...


syj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4234
Joined: Sat Feb 07, 2009 12:27 am

Re: IFEC

Posts by syj » Thu Aug 30, 2012 9:22 am

^^

ถ้า ผบห. ไม่ออกมาปฏิเสธ ก็แปลนัยๆ ได้ว่า
น่าจะเป็นจริง เพราะ ผบห. บอกใน opp.day
ว่า กำลังจะขายที่ดิน ซึ่งคงมีการเจรจากันอยู่
แต่ยังไม่ตกลง คิดว่าคงตกลงกันได้เรียบร้อย
แล้ว

// Stay Hungry, Stay Foolish.
// Stay Calm, Stay Invest.
// Price is what you pay, Value is what you get.

syj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4234
Joined: Sat Feb 07, 2009 12:27 am

Re: IFEC

Posts by syj » Thu Aug 30, 2012 9:34 am

syj wrote:
2nd wind wrote:วันนี้ผมไปประชุม ผถห มา อยากไปมากเพราะอยากรู้จักกับบริษัทนี้
งานประชุม IFEC คนมาประชุมประมาณ 40-50 คน ดูอบอุ่นดี

ขอสรุปประเด็นที่มีการซักถามกัน ดังนี้
....
10. ที่ดินที่ซื้อมาปี 39 ก่อนวิกฤติ ราคาต้นทุนรวมต้นทุนทางการเงินประมาณ 310 ลบ จำนวน 222 ไร่ อยู่ที่ อ บ้านโพธิ์ จ ฉะเชิงเทรา อยู่ใกล้ รง โตโยต้า ห่างจาก แม่น้ำบางปะกง 100 เมตร เดิมทีจะเอาที่มาทำ IPP แต่เกิดวิกฤติก่อน หลังจากน้ำท่วมก็มีคนสนใจมาดูที่ตรงนี้ ตอนนี้หลังจากมีการปรับมูลค่าที่ดินปัจจุบัน BV อยู่ที่ 134 ลบ ตอนนี้ราคาไร่ละ 5-6 แสนไม่แน่ใจว่าราคาตลาดหรือราคาประเมิน ถ้าสามารถขายที่ดินได้จะมีประเด็นคือ

10.1 ถ้าราคาขายมากกว่า 310 ลบ ส่วนที่เกิน 310 ลบ เอามาคิดภาษี
10.2 ถ้าราคาขายน้อยกว่า 310 ลบ ส่วนต่างระหว่าง ราคาที่ดินที่ขายได้กับต้นทุนที่ดิน 310 ลบ เอามาลดภาษีรายได้ปกติ
....
ถ้าคิดราคา 0.55 แสนต่อไร่ ก็จะมีมูลค่า 122 ล้านบาท
คิดเป็นต่อหุ้นก็ประมาณ 0.30 บาทต่อหุ้นเองนะครับ
(แหะๆ ... ถ้าขายได้ปีนี้ แล้วเอา 0.30 บาทมาปันผล
ผถห. ได้กินปันผล พุงกางแน่ๆ) ถ้าขายไม่ได้ก็เป็น
NPA ต่อไป เพราะดูเหมือนราคามันไม่ขึ้นเลย ซื้อก่อน
ต้มยำกุ้ง ราคาฟองสบู่ มาถึงปัจจุบัน ยังไม่ได้ครึ่ง
ของราคาที่ซื้อเลย ไม่น่าเชื่อครับ

ถ้าที่แถวๆ นั้นมีโรงงานที่เป็นเครือข่ายของโตโยต้ามาก (ไม่รู้
นะครับไม่เคยไปแถวนั้น) น่าจะขายออกได้ในราคาดีๆ
นานแล้วนะครับ
ฉายซ้ำสักหนึ่งครั้ง

// Stay Hungry, Stay Foolish.
// Stay Calm, Stay Invest.
// Price is what you pay, Value is what you get.

phillek@msn.com
Verified User
Posts: 77
Joined: Wed Jul 14, 2010 6:50 am

Re: IFEC

Posts by phillek@msn.com » Thu Aug 30, 2012 11:16 am

มาหาเหตู wrote:
lek0577 wrote:ไม่ทราบมีใครโทรถาม IR บ้างหรือเปล่าครับ เรื่องขายที่แปลงนี้
http://www.ifec.co.th/th/investor/
ผบห เงียบผิดวิสัยจริงครับ. ปกติต้องออกมาปฏิเสธข่าวแล้ว..แต่โดยส่วนตัวถ้าทันหุ้นเชียร์ตัวไหนผมจะมองทางขายไว้ก่อน เพราะพอรู้ทางอยู่..แต่ตัวนี้ถืือมานานปันผลก็ดีเลยยังไม่ขาย..ก็จะลองทำตรงข้ามกับความเชื่อในข่าวของทันหุ้นสักครั้ง...
เห็นราคาแล้วยั่วยวนหัวใจจริงๆ แต่เห็นพี่มหาเหตุโพส ทำให้ใจหนักแน่นขึ้นเป็นกอง :D :D :D


User avatar
kkwon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 86
Joined: Tue Jun 09, 2009 2:24 pm

Re: IFEC

Posts by kkwon » Thu Aug 30, 2012 3:15 pm

[InfoQuest] IFEC ซ่อนมูลค่ามหาศาล3.80บาทปันผลพิเศษ0.24บ.-ญี่ปุ่นจ้องฮุบ
27 สิงหาคม 2555
ทันหุ้น - IFEC ส่งซิกงบ Q3/2555 หรูหราฟาดกำไรเฉียด 200 ล้านบาท พร้อมแจกปันผลทันที 0.24 บาทหลังบุ๊กกำไรขายที่ดินติดแม่น้ำบางปะกง 100 ล้านบาทแถมงบภาครัฐ ปูทางออเดอร์ล็อตใหญ่ ดันผลงานปี 2555 สูงในรอบหลายปี จับตาช่วง AEC ญี่ปุ่นเดินสายขอซื้อกิจการ โบรกชี้เป็นหุ้นจ่ายปันผลสูงสุดในตลาดแนะ"ซื้อ" เป้าหมาย 3.80 บาท เทียบพี/อี เรโช 10 เท่า แหล่งข่าวจากวงการอุตสาหกรรม เปิดเผยถึง บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด(มหาชน) หรือ IFEC ผู้นำเข้าและทำตลาดเครื่องดิจิทัลมัลติฟังก์ชั่น "โคนิก้า มินอลต้า"รายเดียวในประเทศไทยว่า แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 3/2555 จะเติบโตสูง จากไตรมาส 2/2555 และจะเติบโตก้าวกระโดดจากไตรมาส 3/2554 ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 20.78 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาสนี้ IFEC จะมีการเจรจาขายที่ดินติดริมแม่น้ำแถวบางปะกง ซึ่งคาดว่าจะบันทึกกำไรพิเศษจากการขายที่ดินครั้งนี้ประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นการบันทึกกำไรพิเศษต่อเนื่องจากการบันทึกกำไรจากการจำหน่ายหน่วยธุรกิจบริษัท ไอเฟค กรีนเพาเวอร์ พลัส จำกัด มูลค่า 94.38 ล้านบาท อีกทั้งในไตรมาสนี้ยังได้รับอานิสงส์ช่วงไฮซีซันของธุรกิจด้วย ล่าสุดกลางเดือนกรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา IFEC ได้เซ็นสัญญารับออเดอร์จากลูกค้ากลุ่มธนาคารขนาดใหญ่และกลุ่มพลังงาน จำนวนกว่า 500 เครื่องและภายในเร็วๆ นี้จะมีเซ็นสัญญารับออเดอร์ล็อตใหญ่จากหน่วยงานภาครัฐฯและรัฐวิสาหกิจอีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากงบประมาณลงทุนของรัฐวิสาหกิจและภาครัฐที่จะออกมาในช่วงเดือน กันยายน 2555 นี้ทำให้บริษัทมีโอกาสได้รับงานประมูลมากขึ้นล่าสุด IFEC มีสัดส่วนรายได้แบ่งเป็นฐานลูกค้าภาครัฐบาลประมาณ 55% และเอกชนอีก45% ส่วนยอดขายแบ่งเป็นเครื่องเช่า 50%และเครื่องขายเองอีก 50% กำไรพุ่งรอบหลายปี ดังนั้นจากปัจจัยข้างต้นจะผลักดันงบปี 2555 มีกำไรสุทธิสูงสุดในรอบหลายปี และ IFEC จะพิจารณาปรับเพิ่มเป้ารายได้รวมปี 2555 จากเดิมที่เติบโต 10-15%จากปี 2554 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่623.42 ล้านบาท เพราะปัจจุบันรายได้เข้ามาสูงเกินเป้าหมายที่วางไว้แล้ว ส่วนฐานลูกค้าจะเติบโตเกิน10% ต่อปี จากปัจจุบันอยู่ที่ 35 ราย ด้านนายดำริห์ เอมมาโนชญ์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าภาพรวมความต้องการเครื่องดิจิทัลมัลติฟังก์ชั่นจะเติบโตขึ้นประมาณ 15-20% โดยเป็นผลมาจากแนวโน้มการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทยส่งผลให้ผู้ประกอบการแต่ละราย ต่างนำกลยุทธ์นำเสนอเทคโนโลยีของเครื่องดิจิทัลมัลติฟังก์ชั่นที่มีประสิทธิภาพครบทุกความต้องการใช้งานพร้อมด้วยซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริการหลังการขายและราคานำมาสร้างเป็นจุดเด่น มั่นใจว่าดันยอดขายพุ่ง 4,000 เครื่อง ปันผลพิเศษ 0.24 บ. นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง กล่าวว่า หุ้น IFEC เป็นหุ้นที่มีนโยบายจ่ายปันผลทุกไตรมาสและเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์ โดยในวันที่ 26 มีนาคม 2555 บริษัทจ่ายปันผลหุ้นละ 0.18 บาท และวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 จ่ายปันผลอีกหุ้นละ 0.10 บาท และล่าสุดวันที่ 21 สิงหาคม 2555 จ่ายอีกหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งนับรวมแล้ว IFEC จ่ายปันผลแล้ว 0.31 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ดีหากบริษัทสามารถบันทึกกำไรจากการขายที่ดินที่ติดแม่น้ำบางปะกงจำนวน 100 ล้านบาทและรวมผลประกอบการเข้าไปด้วยคาดว่ากำไรไตรมาส 3/2555 จะเติบโตที่ 195 ล้านบาทหรือมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.47 บาท ดังนั้นกำไรที่เพิ่มขึ้นคาดว่าบริษัทจะจ่ายปันผลพิเศษที่ 0.24 บาทต่อหุ้น "หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีนโยบายจ่ายปันผลทุกไตรมาสและปันผลได้สูงเห็นจะมีKAMART และ IFEC แต่หากย้อนหลังไปดูข้อมูล IFEC จ่ายปันผลสูงถึง 3 เท่าของหุ้นKAMART เพราะ KAMART เพิ่งจ่ายปันผลได้แค่ 0.10 บาท แต่ IFEC จ่ายปันผลปีนี้ไปแล้ว 0.31 บาทต่อหุ้น ซึ่งยังไม่รวมปันผลพิเศษที่จะเกิดขึ้นอีกประมาณ 0.24 บาทต่อหุ้น" นักวิเคราะห์กล่าว เทียบชั้น KAMART ดังนั้นประเมินว่า IFEC ยังเป็นหุ้นที่ถูกซ่อนมูลค่าอีกมากหากเทียบกับราคาปิด (24 ส.ค.55) ที่ 2.10 บาท เท่ากับพี/อี เรโช (P/E) ที่5.63 เท่า บุ๊กแวลู (B/V) ที่ 1.56 เท่า ดังนั้นหากเทรดบนค่า P/E ที่ 10 เท่าราคาหุ้น IFEC จะอยู่ที่ 3.80 บาท เทียบกับ P/E ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ 10.81 เท่า แต่หากเทรดที่ 4 เท่าของบุ๊กแวลูราคาจะอยู่ที่ 6.24 บาท และหากเปรียบเทียบกับ KAMART ที่ราคาปิด (24 ส.ค. 55) ที่ 7.45 บาท เท่ากับ P/E ที่ 23.61 เท่าและบุ๊กแวลูที่ 8.68 เท่า ถือว่า IFEC ยังมีความน่าสนใจอย่างมาก อีกทั้งสิ่งที่น่าจับตาในช่วงการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 ซึ่งเป็นช่วงที่นักลงทุนญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตเข้ามายังประเทศไทยซึ่งจะส่งผลดีต่อ IFEC เนื่องจาก TFEC มีสัมพันธไมตรีกับนักลงทุนญี่ปุ่นอยู่แล้ว และยังเป็นรายใหญ่และรายเดียวในประเทศไทยที่สั่งสินค้า"โคนิก้า มินอลต้า" จากประเทศญี่ปุ่นด้วย ดังนั้นในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่นักลงทุนญี่ปุ่นจะเข้ามาลงทุนด้วยการขอเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและถือหุ้นใน IFEC


Post Reply