RML

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
Post Reply
whitecat
Verified User
Posts: 8
Joined: Sun Jul 15, 2007 10:40 am

RML

Posts by whitecat » Sun Jul 15, 2007 11:37 am

ไตรมาสที่ผ่านมามี โครงการที่รับรู้รายได้ เพียง 497.77 ล้านบาท

จากมูลค่าโครงการรวมของโครงการที่เปิดตัวแล้ว และ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในปัจจุบัน

โครงการ เดอะไฮทส์ ภูเก็ต มูลค่า 4200 ล้านบาท กำหนดส่งมอบงาน ไตรมาส 2 ปี 2551
โครงการ เดอะล็อฟท์ เย็นอากาศ มูลค่า 1270 ล้านบาท กำหนดส่งมอบงาน ไตรมาส 4 ปี 2550
โครงการ นอร์ทพ้อยท์ พัทยา มูลค่า 4500 ล้านบาท กำหนดส่งมอบงาน ปี 2553
โครงการ เดอะริเวอร์ มูลค่า 10500 ล้านบาท กำหนดส่งมอบงาน ปี 2554

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 21,000 ล้าน โดยประมาณ และจะสามารถทยอยรับรู้รายได้และแล้วเสร็จได้ภายใน 4 ปี


โครงการในอนาคตที่กำลังจะเปิดตัว
--------------------------------------
โครงการ 185 ราชดำริ มูลค่า 6000 ล้านบาท กำหนดส่งมอบ ปี 2553

โครงการ วิลล่า&อพาร์ตเมนต์ อะมันปุรี รีสอร์ต มูลค่า 2500 ล้านบาท

----------------------------------------------------------------------

จากข้อมูลบางส่วนที่คัดลอกมา พี่ๆมีความเห็นว่าไงกันบ้างครับ


whitecat
Verified User
Posts: 8
Joined: Sun Jul 15, 2007 10:40 am

Posts by whitecat » Sun Jul 15, 2007 11:44 am

ปัญหาด้านเงินทุนในการพัฒนาโครงการ น่าจะหมดไป เนื่องจากได้ 2 ผู้ถือหุ้นใหญ่จากกองทุน ตะวันออกกลาง ที่ทุนหนา และ มีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจนี้

ข้อความข้างล่าง ตัดมาจากคำสัมภาษณ์ของ ผู้บริหาร
-----------------------------------------------------------

The two investors late last year spent two billion baht for a 49.8 percent share of Raimon, 24.9 percent each, and acquired six seats on the 11-member Raimon board.

By having two powerful Gulf companies as major shareholders, Raimon was recently able to raise 2.7 billion baht in a private placement of debentures with the US investment bank Lehman Brothers.

"We will move our development focus from Bangkok, Pattaya and Phuket to new major destinations such as Hua Hin, Koh Samui and Krabi, as our new investors have expertise in the hotel business," said Nigel Cornick, Raimon's chief executive.

He said the company expected to realise two billion baht in revenue by the end of 2007 from sales worth three billion baht booked last year.


whitecat
Verified User
Posts: 8
Joined: Sun Jul 15, 2007 10:40 am

Posts by whitecat » Tue Jul 17, 2007 9:42 pm

อยากทราบว่า ถ้าพรุ่งนี้ลดดอกเบี้ย หุ้นตัวนี้ได้ประโยชน์มั้ยครับ


prasits
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 199
Joined: Mon Nov 10, 2003 9:04 pm

Posts by prasits » Wed Jul 18, 2007 4:19 pm

คงต้องไปดูที่ D/E Ratio ครับ
แล้วก็ดูโครงสร้างการเงินว่าเป็นหนี้ที่
1.กู้ธนาคารมากน้อยแค่ไหน
2.ออก bond (fix ดอกหรือไม่)

สรุปคือ  ให้ดูต้นทุนทางการเงินของบริษัทครับ


whitecat
Verified User
Posts: 8
Joined: Sun Jul 15, 2007 10:40 am

Posts by whitecat » Sat Nov 10, 2007 9:06 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
                          บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

                                                         สอบทาน
                                                     (หน่วย : พันบาท)
                                            สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน
งบการเงินรวม
                                    ไตรมาสที่ 3          งวด 9 เดือน
             ปี                    2550        2549        2550        2549

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              14,903      (98,874)    (50,751)    (117,668)
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)    0.0071      (0.0469)    (0.0241)    (0.0635)


 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                      ไตรมาสที่ 3         งวด 9 เดือน
             ปี                    2550        2549        2550        2549

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              47,362      (73,636)    8,731       (73,819)
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)    0.0225      (0.035)     0.0041      (0.0399)

 ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
      ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


whitecat
Verified User
Posts: 8
Joined: Sun Jul 15, 2007 10:40 am

Posts by whitecat » Sat Nov 10, 2007 9:06 pm

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง       ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เรียน       กรรมการและผู้จัดการ
          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ตามงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 ดังนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

           ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนประมาณ 47.36 ล้านบาท ในขณะที่ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2549 นั้น บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการ
ดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนประมาณ 73.64 ล้านบาท

             ทั้งนี้ เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการขายโครงการได้มากกว่า
ไตรมาสที่ 3 ของปีก่อน โดยในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากโครงการ เดอะไฮทส์ ภูเก็ต ได้เป็น
จำนวน 232.91 ล้านบาท ในขณะที่ในไตรมาสที่ 3 ของปีที่แล้วบริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการขายโครงการของ
บริษัทได้เพียง 57.57 ล้านบาท ประกอบกับในไตรมาสที่ 3 บริษัทมีรายได้อื่น ๆ (รายได้ค่าธรรมเนียมการตลาด
ค่าบริหารโครงการ และอื่นๆ) มากกว่าไตรมาสที่ 3 ของปีที่แล้วจำนวน 12.49 ล้านบาท

งบการเงินรวม

          ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 บริษัทมีกําไรสุทธิ จากการดําเนินงานตามงบการเงินรวมจํานวน
ประมาณ 14.90 ล้านบาท ในขณะที่ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2549 นั้น บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน
ตามงบการเงินรวมจำนวนประมาณ 73.64 ล้านบาท

           ทั้งนี้ เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการขายโครงการได้มากกว่า
ไตรมาสที่ 3 ของปีก่อน โดยไตรมาสที่ 3 ของปีนี้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากโครงการ เดอะไฮทส์ ภูเก็ต และ
โครงการ เดอะล็อฟท์ เย็นอากาศ (ซึ่งเป็นของบริษัทย่อย) ได้เป็นจำนวน 395.78 ล้านบาท ในขณะที่ในไตรมาสที่
3 ของปี 2549 บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการขายโครงการของบริษัทได้เพียง 70.84 ล้านบาท

           นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายที่ยังไม่รับรู้
รายได้โครงการใหม่โครงการจำนวนประมาณ 6,051.82 ล้านบาท ดังนี้

                                                    รับรู้รายได้
                                       มูลค่าขาย                  ยังไม่ได้รับรู้   จำนวนเงินที่
             โครงการ                                  จนถึง
                                       (ล้านบาท)                  รายได้       ได้รับชำระ
                                                   30/9/2550

โครงการ เดอะไฮทส์ ภูเก็ต                  957.04      (603.97)      353.07    ร้อยละ 29.20
โครงการ นอร์ทพ้อยท์ พัทยา                2,096.03         -        2,096.03    ร้อยละ 21.63
โครงการ เดอะ ล็อฟท์ เย็นอากาศ             835.90      (649.08)      186.82    ร้อยละ 24.46
โครงการ เดอะริเวอร์ (ถือหุ้น 60%)         3,415.90         -        3,415.90    ร้อยละ 12.85
รวม                                   7,304.87                  6,051.82


whitecat
Verified User
Posts: 8
Joined: Sun Jul 15, 2007 10:40 am

Posts by whitecat » Sat Nov 10, 2007 9:08 pm

รบกวนพี่ admin ช่วยย้ายกระทู้นี้เข้าไปในห้องร้อยคนร้อยหุ้นจะได้รึปล่าวครับ


whitecat
Verified User
Posts: 8
Joined: Sun Jul 15, 2007 10:40 am

Posts by whitecat » Sun Nov 11, 2007 4:15 pm

ขอบคุณพี่ admin ครับ
ขอเอาข่าวดีอีกข่าวนึงมาฝาก

                                          8 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง     มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการให้สิทธิในการซื้อหุ้น
        ในบริษัท ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับให้สิทธิในการซื้อ
หุ้นสามัญในบริษัท ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ดังนี้

         ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2550 ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 มีมติอนุมัติให้
นายไนเจิล คอร์นิค กรรมการผู้อำนวยการของบริษัท ไปดำเนินการเจรจากับ IFA HOTELS AND RESORT (IFA)
(ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 21.23 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) เกี่ยวกับ
การร่วมลงทุนในบริษัทย่อย โดยการให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2550
ได้มีมติอนุมัติให้สิทธิแก่ IFA ในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 49,000 หุ้นในบริษัทย่อย (คิดเป็นร้อยละ 49 ของ
หุ้นทั้งหมดในปัจจุบันของบริษัทย่อย) หรือบุคคลที่ IFAกำหนด ในราคา 735,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวมีมูลค่าสูง
กว่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 (มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ 30
กันยายน 2550 มีมูลค่าเท่ากับ 819,200 บาท ดังนั้น ร้อยละ 49 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทย่อยจึงเท่ากับ
401,408 บาท) โดย IFA จะต้องใช้สิทธิในการแสดงความจำนงซื้อหุ้นดังกล่าวภายในระยะเวลา 24 เดือน นับแต่
วันที่บริษัท และIFAได้เข้าทำสัญญาให้สิทธิในการซื้อหุ้น (Option Agreement)

         อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิในการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว หรือการเข้าทำ Option Agreement
ระหว่างบริษัทและ IFA เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการได้มา และจำหน่าย
ไป) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (ประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน)
แต่เนื่องจากมูลค่าและขนาดของรายการ (เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัท) เท่ากับร้อยละ 0.04
ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัท (ตามงบการเงินที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุด ณ วันที่

30 กันยายน 2550) และมีมูลค่าน้อยกว่า 1 ล้านบาท บริษัทจึงไม่ต้องจัดทำสารสนเทศแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการได้มา และจำหน่ายไป และประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

        ทั้งนี้ ภายหลังการใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ในบริษัทย่อยของ IFA บริษัทและ IFA
จะถือหุ้นในบริษัทย่อยคิดเป็นร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อย ตามลำดับ

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                               ขอแสดงความนับถือ
                                       บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)                                           (นายไนเจิล จอห์น คอร์นิค)
                                             กรรมการผู้อำนวยการ


beammy
Verified User
Posts: 3345
Joined: Mon Jan 03, 2005 8:09 pm

Posts by beammy » Tue Jan 29, 2008 8:50 am

RAIMON เปิดรวด 3โครงการ

--------------------------------------------------------------------------------
ผู้บริหาร RAIMON เผยแผนปี 51 เปิดโครงการใหม่รวด 3 แห่งมูลค่ารวมกว่า 16,500 ล้านบาท ยึดทำเลทองแหล่งท่องเที่ยวพัทยา ภูเก็ต และกรุงเทพ ด้านโครงการเก่ายังเปิดขายต่อเนื่องพร้อมเร่งโอนรับทรัพย์เข้ากระเป๋าอีกเพียบ มั่นใจรายได้ปีนีวิ่งแตะ 2.8 พันล้าน ขณะที่โบรกเกอร์ประเมินผลงานปีนี้เติบโตก้าวกระโดดแนะ ซื้อ เป้าหมาย 1.40 บาท
    กิตติ  ตั้งศรีวงศ์  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ บริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน) RAIMON เปิดเผยว่า ในปี 2551 บริษัทมีแผนที่จะเปิดโครงการใหม่จำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 16,500 ล้านบาท โดยมี โครงการ The Loft Southshore พัทยา โครงการ 185 ราชดำริ และโครงการ Amalfi ภูเก็ต  โดย 3 โครงการใหม่ดังกล่าวจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ในปี 2552 เป็นต้นไป
    นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการที่เปิดขายในขณะนี้ คือ โครงการเดอะริเวอร์ (RAIMON) ที่ถือหุ้นอยู่จำนวน 60%) ที่เปิดขายเฟสแรกในชั้นที่ 7-49 มูลค่าโครงการ 6,200 ล้านบาท ปัจจุบันขายไปแล้วกว่า 4,800 ล้านบาทคิดเป็น 75% ทั้งนี้บริษัทเตรียมเปิดขายในชั้น 50-71 ในเร็วๆนี้
    โครงการของเราที่เปิดมาก่อนหน้านี้ได้ทยอยขายออกมาเรื่อยๆ และทุกโครงการก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี  อาทิเช่น โครงการนอร์ท พ้อยท์ ที่เปิดขายช่วงเดือนพฤศจิกายน 2549 ที่มีมูลค่า 500 ล้านบาท ขณะนี้ขายไปแล้ว 52%  โครงการเดอะไฮทส์ ภูเก็ต มูลค่า 1,200 ล้านบาท ขณะนี้ขายไปแล้ว 82% และโครงการเดอะ ล็อฟท์เย็นอากาศ ที่ขณะนี้เริ่มโอนแล้วมูลค่าโครงการ 1,305 ล้านบาท ขายไปแล้ว 70% นายกิตติกล่าว
    สำหรับรายได้ของบริษัทปี 2550 คาดว่าจะออกมาใกล้เคียงกับโบรกเกอร์ประเมินไว้ที่ระดับ 1,667 ล้านบาท ในส่วนยอดขายในมือ (Backlog) ขณะนี้อยู่ที่ 7,000-8,000 ล้านบาท ซึ่งจะทะยอยรับรู้รายได้ได้อีก 2-3 ปีข้างหน้า
    อย่างไรก็ตามในปี 2551 บริษัทได้ตั้งเป้าการเติบโตของการรับรู้รายได้ไว้ไม่ต่ำกว่า 2,800-3,000 ล้านบาท ขณะที่สถานะทางการเงินของบริษัทยังมีเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจในปีนี้
    เราไม่ปฏิเสธในการจะออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเพิ่มทุนหรือหุ้นกู้ แต่อยู่ที่ว่าเราจะมีโครงการใหม่เกิดขึ้นมากหรือไม่ แต่ตอนนี้กระแสเงินสดที่มีในมือก็เพียงพอต่อการหมุนเวียนในกิจการปีนี้แล้ว อีกทั้งในปีนี้เรายังสามารถรับรู้รายได้จากการโอนโครงการเดอะ ล็อฟอีกประมาณ 400-500 ล้านบาท นายกิตติ กล่าว
    ด้านบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์  นครหลวงไทย จำกัด  คาดผลประกอบการปี 2550 รายได้จะเติบโตในระดับ 1,667 ล้านบาทและสามารถมีผลประกอบการกลับมามีกำไรได้จำนวน 27 ล้านบาทจากปี 2549 ที่ขาดทุน 166 ล้านบาท ส่วนในปี 2551 คาดว่ารายได้จะเติบโต 60% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 หรือมีรายได้ที่ 2,668 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิเท่ากับ 182 ล้านบาทเติบโตก้าวกระโดดถึง 572%
    ทั้งนี้ในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนยังคงคำแนะนำ ซื้อ โดยให้ราคาเป้าหมายปี 2551 ที่ 1.40 บาท ประเมินมูลค่าที่เหมาะสม โดยวิธี PEG ที่ 22 เท่า
    สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น RAIMON วานนี้ ( 28 ม.ค.51 ) ปิดซื้อขายที่  0.82 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขาย 0.49 ล้านบาท


ลุงทีม
Verified User
Posts: 689
Joined: Sat May 27, 2006 2:43 pm

Posts by ลุงทีม » Sat Feb 23, 2008 6:03 pm

โครงการ RAIMON ส่วนใหญ่ที่เปิดตัวนี่ ราคาจับต้องไม่ได้ทั้งนั้น <สำหรับคนไทยนะ> ถึงแม้ตัวสินค้าจะจัดอยู๋ในระดับเกรด A ถึง A++ ก็เถอะ

ยังดีที่โครงการที่เปิดตัวส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตามแหล่งท่องเที่ยวหลักๆของเมืองไทย
ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในทำเลเดียวกัน โครงการของเค้าก็ยังถูกกว่าชาวบ้านอยู่มาก

วิเคราะห์มากถึงตอนนี้ก็ขึ้นกับว่า การท่องเที่ยวไทย จะเติบโตได้มากแค่ไหนในอนาคต


คนเรือ VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1647
Joined: Wed Dec 31, 2003 12:02 am

Posts by คนเรือ VI » Sun Feb 24, 2008 1:58 am

ไรมอนทำคอนโดได้ดีมากจริงๆนะครับ ดูมา3โครงการแล้ว ขายหมดเร็วซะด้วย แต่ข้อสำคัญคือไม่เลิกขาดทุนสักที

ดี แพง ขายเร็ว แต่ขาดทุน

ปล. ผมดูคร่าวมากๆเลยนะครับต้องไปดูจริงๆจังๆว่าทำไมมันถึงขาดทุนได้ตลอดเวลา

. . .

User avatar
vichit
Verified User
Posts: 15833
Joined: Sun Jun 17, 2007 5:37 pm

Posts by vichit » Tue Feb 26, 2008 9:14 am

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)26/02/2551 09:07

     RAIMON : สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
                สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
                         บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

                                              ตรวจสอบ
                                            (หน่วย : พันบาท)
                                           สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
                                              งวด 1 ปี
              ปี                            2550          2549

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    (30,429)     (165,816)
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)          (0.01)       (0.09)


 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                              งวด 1 ปี
              ปี                            2550            2549

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    71,171       (119,215)
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)          0.03        (0.06)

 ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
     ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต


 หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
               ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

       ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
       จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
       ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว

                              ลงลายมือชื่อ _______________________
                                       ( นายไนเจิล  จอห์น คอร์นิค )
                              ตำแหน่ง       กรรมการผู้อำนวยการ
                                        ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   26/02/08   เวลา   9:11:55


Vassili Zaitsev
Verified User
Posts: 286
Joined: Mon Mar 05, 2007 10:32 pm

Posts by Vassili Zaitsev » Tue Feb 26, 2008 9:44 pm

หลักทรัพย์ RAIMON  
แหล่งข่าว RAIMON  
 หัวข้อข่าว ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2550  
 วันที่/เวลา 26 ก.พ. 2551 09:07:45  

                                               วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง        ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
เรียน        กรรมการและผู้จัดการ
           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ตามงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2550 ดังนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

          ในปี 2550 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนประมาณ
71.17 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2549 นั้น บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนประมาณ 119.21 ล้านบาท

             ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่ในปี 2550 บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการขายโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ได้มากกว่า ปีก่อนจำนวน 312.20 ล้านบาท โดยในปีนี้บริษัทสามารถรับรู้รายได้เป็นจำนวน
1,018.81 ล้านบาท (เป็นรายได้จากโครงการ เดอะไฮทส์ ภูเก็ต ได้เป็นจำนวน 607.67 ล้านบาท โครงการนอร์ท
พ้อยท์ จำนวน 300.64 ล้านบาท และโครงการอื่นๆ จำนวน 110.50 ล้านบาท) ในขณะที่ในปีที่แล้วบริษัทสามารถ
รับรู้รายได้จากการขายโครงการของบริษัทได้เพียง 706.61 ล้านบาท ประกอบกับในปีนี้บริษัทมีรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการตลาด สูงกว่าปีก่อนจำนวน 62.44 ล้านบาท

งบการเงินรวม

           ในปี 2550 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินรวมจำนวนประมาณ 30.43 ล้าน
บาท ในขณะที่ในปี 2549 นั้น บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินรวมจำนวนประมาณ
165.82 ล้านบาท

            ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่ในปี 2550 บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการขายโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ได้มากกว่า ปีก่อนจำนวน 853.39 ล้านบาท โดยในปีนี้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถรับรู้รายได้
จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 1,704.36 ล้านบาท (เป็นรายได้จากโครงการ เดอะไฮทส์ ภูเก็ต จำนวน
607.67 ล้านบาท โครงการ นอร์ทพ้อยท์ จำนวน 300.64 ล้านบาท โครงการ เดอะล็อฟท์ เย็นอากาศ จำนวน
674.57 ล้านบาท โครงการ เดอะล็อฟท์ สาทร จำนวน 10.98 ล้านบาท และโครงการอื่น ๆ จำนวน 110.50 ล้าน
บาท) ในขณะที่ในปีที่แล้วบริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการขายโครงการของบริษัทได้เพียง 850.97 ล้านบาท

          นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายที่ยังไม่รับรู้
รายได้จากโครงการใหม่จำนวนประมาณ 6,995.18 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

                                   มูลค่าขาย      รับรู้รายได้จนถึง   ยังไม่ได้รับรู้   จำนวนเงินที่
             โครงการ
                                  (ล้านบาท)    31 ธันวาคม 2550    รายได้       ได้รับชำระ
โครงการ เดอะไฮทส์ ภูเก็ต               977.01         (714.25)       262.76    ร้อยละ 35.02
โครงการ นอร์ทพ้อยท์ พัทยา             2,425.98         (300.64)     2,125.34    ร้อยละ 24.07
โครงการ เดอะ ล็อฟท์ เย็นอากาศ          854.78         (818.92)        35.86    ร้อยละ 26.22
โครงการ เดอะริเวอร์ (ถือหุ้น 59.84%)   4,571.22              -       4,571.22    ร้อยละ 14.63
รวม                                8,828.99                      6,995.18


            จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                ขอแสดงความนับถือ
                                       บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
                                              (นายไนเจิล จอห์น คอร์นิค)
                                                กรรมการผู้อำนวยการ


ที่มา  http://www.set.or.th/

ในที่สุด ราคาจะวิ่งเข้าหา มูลค่าที่แท้จริง

Vassili Zaitsev
Verified User
Posts: 286
Joined: Mon Mar 05, 2007 10:32 pm

Posts by Vassili Zaitsev » Tue Feb 26, 2008 10:05 pm

รบกวนถามพี่ ๆ ด้วยครับ

จากข้อชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท แสดงว่า นับถึง 31 ธ.ค. 2550  raimon ขายคอนโดฯจาก 4 โครงการได้แล้ว 8,828.99 ล้านบาท แต่สามารถรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ได้เพียง 1,833.81 ล้านบาท และที่เหลือยังไม่ได้รับรู้รายได้ 6,995.18 ล้านบาท

คำถามนะครับ
1. บริษัท ไรมอนแลนด์ มีเกณฑ์การรับรู้รายได้อย่างไรครับ
2. ยอดขายที่ยังไม่รับรู้รายได้ที่เหลือ 6,995.18 ล้านบาท จะสามารถรับรู้รายได้เมื่อไรครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

หุ้นตัวนี้ประเมินรายได้ยากจริง ๆ  :oops:   :oops:

ในที่สุด ราคาจะวิ่งเข้าหา มูลค่าที่แท้จริง

User avatar
maeteeb
Verified User
Posts: 783
Joined: Fri Dec 30, 2005 2:04 am

Posts by maeteeb » Thu Mar 20, 2008 8:24 am

RAIMONทุ่ม1.6หมื่นล. - ผุด4โครงการรับตปท.

โดย ผู้จัดการรายวัน 19 มีนาคม 2551 20:51 น.


      ผู้จัดการารายวัน ไรมอนแลนด์ฯ เผยปี51 ทุ่มงบลงทุนกว่า 16,000 ล้านบาท ลุยปูพรม 4 โครงการใหม่ แยกเป็นคอนโดฯ3 โครงการ วิลล่า1 โครงการ มูลค่าขายรวมกว่า 20,000 ล้านบาท เตรียมจัดงานแข่งเรือใบนานาชาติหาดพัทยา ดึงลูกค้ากระเป๋าหนักต่างชาติจองซื้อห้องชุดในพัทยา เปิดผลวิจัยชี้ชัด ความต้องการห้องพักอาศัยจ.ชลบุรี-ระยองขยายตัวต่อเนื่อง ด้านซีบีฯ ชี้ต่างชาติแห่ลงทุนในภูมิภาคเอเชีย หนีปัญหาซับไพรม์ พ่วงทางการยกเลิกกันสำรอง 30%
     
      นายไนเจิล คอร์นิค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)หรือ (RAIMON) เปิดเผยว่า ในปีนี้ บริษัทจะเปิดตัว 4 โครงการใหม่ มูลค่ารวมกว่า 20,000 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ เดอะ ล็อฟท์เซาท์ชอร์ พัทยา โครงการคอนโดมิเนียมบนพื้นที่พัฒนาโครงการ 6 ไร่ อาคารชุด 2 อาคาร จำนวน 733 ยูนิต ใช้งบลงทุน 3,600 ล้านบาท มูลค่าขายรวม 4,700 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดตัวในไตรมาส2 ของปี
     
      ส่วนในไตรมาสที่ 3 จะเปิดตัวโครงการใหม่ 2 โครงการ โดยจะเป็นคอนโดฯ ภายใต้ชื่อ 185 ราชดำริ บนเนื้อที่ 4 ไร่ ในย่านถนนราชดำริ โดยจะพัฒนาเป็นอาคารชุด 1 อาคาร จำนวน 200 ยูนิต ใช้งบลงทุน 6,700 ล้านบาท มูลค่าขายรวม 9,800 ล้านบาท โครงการที่ 2 คือ โครงการวิลล่า อมัลฟี ในจังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่การพัฒนาโครงการรวม 40 ไร่ จำนวน18-20ยูนิต คาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 3,300 ล้านบาท และมีมูลค่าการขายรวม 4,000 ล้านบาท
     
      และโครงการที่ 4 จะเปิดตัวในช่วงปลายปี โดยเป็นโครงการคอนโดฯในเมืองพัทยา ซึ่งจะใช้ชื่อโครงการว่า The EDGE มีพื้นที่ในการพัฒนาโครงการรวม 4 ไร่ จำนวน200 ยูนิต มูลค่าการลงทุน 2,900 ล้านบาท มูลค่าการขายรวม 3,700 ล้านบาท
      ทั้งนี้ ในส่วนของแผนการตลาดโครงการ เดอะ ล็อฟท์เซาท์ชอร์ พัทยา และโครงการนอร์ทพ้อยท์ พัทยา ซึ่งปัจจุบันมียอดขายแล้ว 60% โดยในช่วงเดือนพ.ค.นี้ ทางบริษัทมีแผนจัดการแข่งขันเรือใบนานาชาติ ซึ่งจะช่วยดึงกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงให้เข้ามาชมโครงการและเปิดให้จองห้องชุดในโครงการต่างๆของบริษัท
     
      ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จังหวัดชลบุรีและระยอง มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ จากการวิจัยตลาดในโซนตะวันออกพบว่า ในช่วงปี 6 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวในแต่ละปีเพิ่มขึ้นกว่า 10% ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา 6.85 ล้านคนต่อปี กว่า 73% เป็นชาวต่างชาติ และที่เหลือกลุ่มคนไทย ซึ่งจากการขยายตัวของการท่องเที่ยว ส่งผลประชากรในจังหวัดชลบุรี มีอัตรารายได้ต่อหัวต่อปีขยายตัวสูงถึง 9% ประชากรในจังหวัดระยอง มีรายได้ต่อหัวต่อปีขยายตัว 18%
     
      นายไนเจิล กล่าวว่า สำหรับอัตราการขยายตัวของการเปิดตัวโครงการใหม่ จากปี2547 -2550 มีการเปิดโครงการใหม่สูงถึง 70% ราคาขายเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ตร.ม.)ช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ปรับสูงขึ้น 15% ปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 89,842 บาทต่อ ตร.ม. ส่วนอัตราค่าเช่าอยู่ที่500-600 ต่อ ตร.ม. หรือมีอัตราผลตอบแทนต่อปีประมาณ 6-10% เท่ากับอัตราค่าเช่าห้องชุดในย่านถนนสีลมและสาทร
     
      จากผลวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ความต้องการห้องชุดพักอาศัยในเมืองพัทยา และจังหวัดในโซนตะวันออก มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นับจากปี2547จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุน และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาลงซื้อห้องชุดพักอาศัยเพื่อการลงทุน เนื่องจากผลตอบแทนจากค่าเช่าที่มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องตลอด4ปี
     
      ทุนต่างชาติโยกลงทุนอสังหาฯไทย
      นางกุลวดี สว่างศรี ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการลงทุนและที่ดิน บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส กล่าวว่า อสังหาฯในประเทศเอเชียน่าจะได้รับประโยชน์จากการที่ตลาดอสังหาฯในอเมริกาและยุโรปกำลังถดถอย ซึ่งตลาดอสังหาฯขนาดใหญ่อย่างประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ และในปัจจุบัน ประเทศไทยเองก็กำลังได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น
     
      " นักลงทุนมีความมั่นใจต่อการลงทุนในประเทศไทย หลังการยกเลิกการควบคุมเงินลงทุนที่เข้ามาภายในประเทศ และมาตรการลดหย่อนทางภาษีเพื่อช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจอสังหาฯ อีกทั้งกฎหมายเอสโครว์ที่กำลังจะประกาศใช้ จะช่วยทำให้การซื้อขายอสังหาฯขนาดใหญ่มีความคล่องตัวมากขึ้น" นางกุลวดี กล่าวและว่า ธุรกิจประเภทคอนโดมิเนียมระดับหรูในกรุงเทพฯ โรงแรม และรีสอร์ทเป็นภาคธุรกิจที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด โดยจะพบว่า ในช่วงที่ผ่านมา มีนักลงทุนต่างชาติหลายราย ได้ร่วมลงทุนกับนักลงทุนชาวไทย จัดตั้งบริษัทร่วมทุน เช่น แคปปิตอล แลนด์ ของสิงคโปร์ ร่วมทุนกับทีซีซี กรุ๊ป ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี
     
      กลุ่มไอเอฟเอ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คูเวต เข้าถือหุ้นในบริษัท ไรมอนด์ แลนด์ ฯ กลุ่มอิสทิธมาร์ ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจากดูไบ ได้ลงทุนในโครงการดับเบิลยู โฮเทล ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินงานการก่อสร้างโครงการสาทร สแควร์ ของ บริษัท โกลเด้น แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
     
      ส่วนตลาดรีสอร์ต ก็มีความเคลื่อนไหวมากในปีที่ผ่านมา โดยมีพีซีพีดีจากฮ่องกง เข้าซื้อสนามกอล์ฟท้ายเหมืองในจ.พังงา และเดสติเนชั่น พร็อพเพอร์ตี้ ก็เข้าซื้อโรงแรม 2 แห่งในภูเก็ต
     
      " เชื่อว่า ในปีนี้นักลงทุนจะให้ความสนใจในการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการประเภทคอนโดฯ อาคารสำนักงาน และโรงแรมในย่านใจกลางกรุงเทพฯ เนื่องจากเส้นทางของระบบขนส่งมวลชนถูกตรึงอยู่เฉพาะในย่านใจกลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ทำให้ที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาฯในย่านใจกลางธุรกิจหาได้ยากมาก และมีราคาสูง "

การเป็นนักลงทุนไม่ต้องการอะไรเลยคุณต้องการแค่ความคิด ความกล้าและอารมณ์  (ดร. นิเวศน์ 2552)

Vassili Zaitsev
Verified User
Posts: 286
Joined: Mon Mar 05, 2007 10:32 pm

Posts by Vassili Zaitsev » Mon Mar 24, 2008 6:08 pm

เพิ่มทุนจนได้ โดยให้สิทธิ์แก่้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 : 1 หุ้น หุ้นละ 1 บาท

ข่าวการเพิ่มทุน

แบบรายงานการเพิ่มทุน

ในที่สุด ราคาจะวิ่งเข้าหา มูลค่าที่แท้จริง

Ent'
Verified User
Posts: 715
Joined: Fri Feb 20, 2004 2:09 am

Posts by Ent' » Tue Mar 25, 2008 12:33 am

ว่าแล้ว เพิ่มทุนจนได้


tanapol
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 916
Joined: Wed Jan 18, 2006 3:28 pm

Posts by tanapol » Wed Mar 26, 2008 4:21 pm

หุ้นตัวนี้ ซื้อไว้แล้วคนชื่นชมนะครับ

คอนโดหรู ระดับไฮเอน แบรนเฉพาะต่างชาติถึงปีปัญญาซื้อ แถมทำ...ไม่เอากำไรอีก... :lol:


User avatar
denchai
Verified User
Posts: 72
Joined: Wed Apr 09, 2008 7:49 pm

Posts by denchai » Sun May 11, 2008 1:13 pm

The River Awards Sub-structure Contract to Bouygues-Thai

Raimon Land has awarded Bouygues-Thai the sub-structure contract for The River condominium project on Bangkok's Chao Phraya River at a value of THB550 million. The contracts for the main superstructure and finishing works are currently being negotiated with Bouygues-Thai, and an agreement is expected to be reached before July to allow for a seamless continuation of the project. The 40-month construction programme for the luxury condominium development commenced in April this year, with completion slated for September 2011, when the transfer of units will begin. The piling work on The River has been completed and Bouygues-Thai, which is currently constructing Raimon Land's 376-unit Northpoint condominium project in Pattaya, has already begun mobilising for the sub-structure work. Bouygues-Thai won the The River's sub-structure contract due to its proven track record for superior construction.

For more information, www.theriverbangkok.com


User avatar
denchai
Verified User
Posts: 72
Joined: Wed Apr 09, 2008 7:49 pm

Posts by denchai » Sun May 11, 2008 1:13 pm

Raimon Land Board Approves THB900-million Debenture

Raimon Land's Board of Directors has approved the issuance of THB900 million in debentures by its subsidiary, Contemporary Property, to a Lehman Brothers company. The Raimon Land board agreed to the non-connected transaction at the company's Bangkok headquarters after previously reaching an agreement with Lehman Brothers. The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, Bangkok Branch, is acting as the trustee for the secured debentures, which are being issued at an annual interest rate of MLR +1.35% for an 18-month term. The debentures will provide Contemporary Property with the financial security it needs to move forward after the successful completion and ongoing handover of The Lofts Yennakart. It also enhances Raimon Land's reputation as a developer with the financial security and the established track record required to inspire investor confidence and to build long-term trust in the company and in upmarket Thailand real estate investments.


User avatar
denchai
Verified User
Posts: 72
Joined: Wed Apr 09, 2008 7:49 pm

Posts by denchai » Sun May 11, 2008 1:14 pm

The River's Elevator Wins Prestigious Award

Raimon Land's luxury condominium development, The River, won the prestigious Elevator World magazine's 10th Annual 2008 Project of the Year Award in the Accessibility Systems category for its upside-down, inside-out platform elevator at the Bangkok show suite. The three-storey custom lift is unique due to the absence of any visible means of support. Its open-top circular platform rests on the ground floor, but when in use the elevator acts as a hydraulic pedestal pushing passengers to the desired floor. A profiled leather balustrade sits on top of the 1.25-metre-high circular wall to allow riders to view the cityscape as the elevator climbs inside the spiral staircase. Elevator World's panel of industry specialists selected The River's upside-down, inside-out design for its unique application, challenges that had to be overcome, the teamwork and techniques involved for its successful installation, use of advanced technology and the overall quality of the presentation.


User avatar
denchai
Verified User
Posts: 72
Joined: Wed Apr 09, 2008 7:49 pm

Posts by denchai » Sun May 11, 2008 1:15 pm

The Lofts Southshore Sails Off with Platu Coronation Cup

The Raimon Land-sponsored platu-class racing yacht The Lofts Southshore sailed brilliantly to win the royally sponsored HM The King's Platu Coronation Cup held during the prestigious Top of the Gulf Regatta. One of Asia's leading upscale marine events, the regatta - also sponsored by Raimon Land - was a major success this year, attracting the biggest field ever in its history at the Ocean Marina Yacht Club in Pattaya from May 2-5.

The Lofts Southshore, skippered by Scott Duncanson, finally cruised to victory after an exciting battle in the gulf with a number of close competitors. The field also vied for the Top of the Gulf Regatta Trophy and the Optimist National Championship for young sailors, which saw an encouraging 126 entries, the largest of any comparable event in the region, which is a great sign for the competition and Asia's up and coming sailing talent


User avatar
denchai
Verified User
Posts: 72
Joined: Wed Apr 09, 2008 7:49 pm

Posts by denchai » Sun May 11, 2008 1:17 pm

Koh Samui Regatta

Raimon Land is sponsoring the 2008 Koh Samui Regatta, the island's longest running international yachting event, being run from June 1-7. This year's event for the KSR Waterford Crystal Perpetual Bowl expects to attract 35 to 40 yachts with upwards of 300 international crew members taking part. Among the entrants is Ray Roberts' Quantum Racing, which has already won the Asian Yachting Grand Prix Championship, and Matt Allen's Ichi Ban, which is being shipped from Dubai, fresh from her recent victory in the Gulf the Maktoum Cup. Perennial line honours winner Jelik the Reichel Pugh 76, under the guidance of Frank Pong will be looking to repeat her 2006 success, but defending champion Bill Bremner is back from Singapore on his new Foxy Lady IV a TP52 recently shipped in from the US. Raimon Land Race Day is on Friday, June 6, with a beach party at Tradewinds followed by festivities at Q-Bar Samui.

For more information, www.samuiregatta.com


Vassili Zaitsev
Verified User
Posts: 286
Joined: Mon Mar 05, 2007 10:32 pm

Posts by Vassili Zaitsev » Tue May 20, 2008 2:25 pm

ด้วยความเคารพ ผมไม่รู้ว่า ที่คุณ denchai โพสมาหลาย ๆ reply นี่ จะบอกอะไรครับ ช่วยขยายความแก่ข้าน้อยผู้ด้อยปัญญาด้วยเถิดครับ  :oops:

ในที่สุด ราคาจะวิ่งเข้าหา มูลค่าที่แท้จริง

Vassili Zaitsev
Verified User
Posts: 286
Joined: Mon Mar 05, 2007 10:32 pm

Posts by Vassili Zaitsev » Sun Jun 08, 2008 9:32 pm

คอนโดหรูโชว์ดีมานด์..ดันราคาพุ่ง

ขณะที่คอนโดระดับล่าง-กลางต้องเผชิญแรงกดดัน จากราคาค่าก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น ราคาขายถูกบีบให้ปรับขึ้นจากปัจจัยด้านราคาก่อสร้างเพียงอย่างเดียว แต่ตลาดคอนโดมิเนียมระดับบน ยังคงมั่นใจในกำลังซื้อของลูกค้าทั้งคนไทยและต่างชาติ และรูปแบบการขายที่สามารถปั่นราคาให้สูงขึ้นด้วยกลไกของตลาด มากกว่าต้นทุนค่าก่อสร้างเฮนรี่ ยัง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า รูปแบบการขายโครงการคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ จะทยอยปล่อยขายเป็นล็อต และเก็บล็อตที่ดีที่สุดไว้ขายท้ายสุด เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด ราคาขายก็จะปรับขึ้นต่อเนื่องไปตามกลไกของตลาดอยู่แล้ว ทำให้ต้นทุนก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น สามารถปรับราคาขายขยับคู่กันไปได้ โดยไม่ต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไว้เอง

ตัวอย่างโครงการเดอะ ริเวอร์ ซอยเจริญนคร 13 มีจำนวนยูนิตทั้งหมด 830 ยูนิต คิดเป็นมูลค่าโครงการ 13,500 ล้านบาท เปิดขายล็อตแรกที่ 420 ยูนิต มียอดขายแล้วประมาณ 85% หรือ 385 ยูนิต ราคาเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 115,000 บาทต่อตารางเมตร ตอนนี้ราคาเฉลี่ยขึ้นไปเป็น 1.5 แสนบาทต่อตารางเมตร คาดว่าจะขยับขึ้นไปได้อีก ส่วนราคาสูงสุดอยู่ที่ 3.7 แสนบาทต่อตารางเมตร มีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นไปตามความต้องการของตลาด

โครงการที่ยังไม่เปิดขายอย่าง "185 ราชดำริ" คอนโดมิเนียมความสูงกว่า 40 ชั้น เชื่อว่าราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ 3.5 แสนบาทต่อตารางเมตร และอาจขยับได้ถึง 4 แสนบาทต่อตารางเมตร เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งถือว่าเป็นระดับราคาที่สูงมาก แต่จุดขายสำคัญอยู่ที่ "ตัวทำเล" ราชดำริ และ "ที่ดินฟรีโฮลด์" ผืนสุดท้ายของราชดำริ ทำให้ความต้องการของลูกค้าที่มีต่อโครงการนี้สูงมาก โดยเฉพาะลูกค้าคนไทยที่มีกำลังซื้อ โดยหลังจากได้เริ่มทำการตลาดและให้ลูกค้าลงชื่อสนใจไว้ เพื่อทดสอบความต้องการ ทำให้ยิ่งมั่นใจว่าจะโครงการนี้จะขายได้ ซึ่งจะลอนช์ประมาณ ไตรมาส 4 ของปีนี้

ส่วนโครงการเดอะล็อฟท์ เซาท์ชอร์ พัทยา เริ่มทำการตลาดแล้ว แต่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการประมาณกรกฎาคมนี้ โดยคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ในพัทยาจะมีราคาขายต่อตารางเมตรเฉลี่ยอยู่ที่ 96,332 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาเมืองท่องเที่ยวทั้งหมด จึงสามารถเปิดราคาขายที่สูงได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องกำลังซื้อ เพราะศักยภาพในตัวพัทยาเอง และการเดินทางที่ใกล้กรุงเทพฯ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิทำให้ดีมานด์คอนโดมิเนียมไฮเอนด์มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

จำนวนโครงการคอนโดมิเนียมในพัทยาคึกคักมากกว่าทำเลอื่น สัดส่วนคอนโดมิเนียมที่เปิดขายในปีที่ผ่านมาจึงมีสูงถึง 67% รองลงมาเป็นหัวหิน 26% ภูเก็ต 4% และสมุย 3% โดยภูเก็ตและสมุยส่วนใหญ่จะเป็นตลาดของวิลล่ามากว่าคอนโดมิเนียม

ต้นทุนการก่อสร้างจึงไม่กระทบกับตลาดไฮเอนด์ในแง่กำลังซื้อนัก เพราะหากโปรดักท์ดี ทำเลดีแล้ว ดีมานด์ย่อมสูง แม้แต่วิลล่าหรู ที่ตลาดอาจนิ่งๆ ไปบ้างเมื่อปีที่ผ่านมา แต่เชื่อว่าปลายปีนี้จะเริ่มฟื้นตัวอีกครั้ง ไรมอนแลนด์ จึงเตรียม "วิลล่าหรู" ที่ภูเก็ต ภายใต้ชื่อ "อมัลฟี" อยู่ระหว่างหาดบางเทาและหาดสุรินทร์ คอนเซปต์วิลล่าบนภูเขา จำนวน 23 ยูนิต บนเนื้อที่ 40 ไร่ ราคาขายประมาณ 200 ล้านบาทต่อยูนิต

ที่มา www.bangkokbizweek.com

ในที่สุด ราคาจะวิ่งเข้าหา มูลค่าที่แท้จริง

User avatar
maeteeb
Verified User
Posts: 783
Joined: Fri Dec 30, 2005 2:04 am

Posts by maeteeb » Thu Jul 31, 2008 10:16 pm

จาก นสพ ทันหุ้น

31 กรกฎาคม 2551 09:12  
สเน่ห์RAIMONหุ้นต่ำบาท กองทุนไทย-เทศจ่อคิวซื้อหุ้นเพิ่มทุน--------------------------------------------------------------------------------

ทันหุ้น-RAIMON สุดปลื้ม นักลงทุนไทย-เทศ-กองทุนเข้าคิวขอซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ 770 ล้านหุ้น ด้านผู้บริหาร

การเป็นนักลงทุนไม่ต้องการอะไรเลยคุณต้องการแค่ความคิด ความกล้าและอารมณ์  (ดร. นิเวศน์ 2552)

User avatar
maeteeb
Verified User
Posts: 783
Joined: Fri Dec 30, 2005 2:04 am

Posts by maeteeb » Thu Jul 31, 2008 10:18 pm

http://www.raimonland.com/RLengV2/media ... asp?id=145


PRESS RELEASE
--------------------------------------------------------------------------------
Raimon Land: High-End Property Developments Not At Risk From Escalating Construction CostsBANGKOK; July 11, 2008 Despite rising costs in construction materials, luxury property developer Raimon Land insists the increases will not impact the markets upper end in Thailand nor impinge on the high specifications it has set for its projects.

According to Raimon Land Chief Executive Officer, Nigel Cornick, developers at the high-end of the market are in a much better position than those focusing on projects aimed at the middle- and lower-end of the residential property market.

High-end property buyers accommodate higher prices to a greater degree than those seeking lower-end residences, who are much more price-sensitive. Premium real estate buyers understand the reasons behind the increased costs and absorb them, Mr Cornick said.

He reported that raw material costs such as steel and concrete are difficult to control, as they are staples of the building industry and remain in high demand.

The price of steel has doubled in the past 12 months and has been going up on an almost daily basis, prompting us to hedge by paying upfront to secure todays price. This is a very volatile situation compounded by considerable worldwide demand driven by the huge appetites for these materials in China, the Middle East and India, Mr Cornick said.

Mr Cornick added that prices for its upcoming 185 Rajadamri project would break through the THB300,000 per square metre price barrier, which would be double the average price budgeted when Raimon Land acquired the site some time ago.

However, he insisted that the quality of the product and location would be the key factors in driving the price up over time, as any developer of premium property would expect, and not the increasing costs of construction.

He added that Thailand still held a strong advantage over other countries in the luxury condominium sector.

There will be some convergence on price, but fuel costs overseas are higher than they are in Thailand and the pricing here for property is still considerably low if compared to regional or international markets. A lot of our buyers still see property here as very competitively priced and of extremely good value, he said.

Some developers, especially at the lower end of the market, may look to design and specification changes to lower their costs, especially on final finishes. They may paint external walls rather than use stone or tiles, lower standards on finishes to apartment interiors and public areas or cut corners on appliances, sanitary ware, glazing and wood joinery works.

Raimon Land Development Director Gerry Healy, asserted that as a luxury developer Raimon Land would not downgrade any of its specifications.

Although there is a certain price to pay for a high level of design, we are looking at all specifications and designs in great detail to ensure that there is no wastage. We have addressed and refined our designs so that the end products are not affected, he said.

Mr Healy points to design elements on Raimon Lands key 185 Rajadamri project that set it apart as a luxury development, such as optimised unit planning to maximise prime views to Lumpini Park and the Royal Bangkok Sports Club and a wide variety of apartment typologies to give buyers flexibility in choosing a units size, layout and orientation at the expense of building efficiency.

Mr Healy said: We are continuing with the design incorporating 3.8-metre floor to floor heights with full-height double-glazed windows to allow for clearer glass with increased thermal performance. The point is that Raimon Land will not compromise its quality, but rather introduce new standards.

Raimon Land remains bullish on Thailand as exhibited in the upcoming launch of The Lofts Southshore in Pattaya on July 17, but warns that a shortage of contractors will make it difficult for all the products being marketed to actually be built.

We have already secured internationally-recognised contractors for our projects, which is a huge comfort to our buyers, Mr Cornick said, adding: We are confident in our position and we feel comfortable moving ahead.

การเป็นนักลงทุนไม่ต้องการอะไรเลยคุณต้องการแค่ความคิด ความกล้าและอารมณ์  (ดร. นิเวศน์ 2552)

User avatar
maeteeb
Verified User
Posts: 783
Joined: Fri Dec 30, 2005 2:04 am

Posts by maeteeb » Mon Aug 04, 2008 7:37 am

http://www.bangkokbiznews.com/2008/08/0 ... 281949.php

ทุนน้ำมัน เขมือบอสังหาฯ ไทย

ในระหว่างที่เรากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องอย่างไร้วี่แววว่า เพดาน ของราคาน้ำมันอนาคตแล้วจะไปจอดที่เท่าไร จะแตะ 200 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือไม่ จากปัจจุบันที่ขยับมาเกินกว่า 140 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ไม่มีนักวิเคราะห์ท่านใดกล้าฟันธงได้ แต่กลุ่มทุนจากแถบตะวันออกกลาง เจ้าของบ่อน้ำมัน กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วด้วยเม็ดเงินที่มีอยู่ในมือมหาศาล ซึ่งล้วนเป็นผลมาจาก กำไร การขายน้ำมันราคาสูง

กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : โดยหากมองเฉพาะเมืองในแถบตะวันออกกลางเองแล้ว จะเห็นได้ว่า ทุนกลุ่มนี้หันมาแปรรูป เงินน้ำมัน เป็น อสังหาริมทรัพย์  โดยเฉพาะ ดูไบ  ด้วยการจากพลิกพื้นน้ำทะเลให้เป็นเกาะ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ เดอะ ปาล์ม ที่สร้างเกาะให้เป็นรูปต้นปาล์ม ทั้ง The Palm Jumeirah, The Palm Jebel Ali และ The Palm Deira หรือโครงการ เดอะ เวิลด์ (The World) ที่สร้างเกาะเป็นรูปแผนที่โลก แยกเกาะต่างๆ เป็นลักษณะของแต่ละประเทศในโลก

แน่นอนว่า โครงการในลักษณะนี้มีมูลค่ามหาศาล คนในแวดวงอสังหาฯ ไทย ที่เคยมีโอกาสไปดูงานในประเทศแถบทุนน้ำมันล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มูลค่าแต่ละโครงการที่ดูไบ เทียบเท่ากับเงินงบประมาณทั้งปีของประเทศไทย

ตลาดในดูไบขยายตัวมานานแล้ว และไม่ถือเป็นของใหม่สำหรับคนไทย เพราะมีบริษัทไทยไม่น้อยที่เข้าไปรับงานในดูไบ ไม่ว่าจะเป็น งานด้าน สถาปนิก ภูมิสถาปัตย์ หรือรับจัดแลนด์สเคปที่เติบโตมาก รองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากการพัฒนา บิ๊กโปรเจค ของกลุ่มทุนน้ำมัน ไม่ได้หยุดอยู่ที่ประเทศในแถบที่ตัวเองคุ้นเคยเท่านั้น แต่ยังคืบคลานไปทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดเอเชีย ที่หลังจากเกิดเหตุการณ์ 11 กันยา แล้ว ดูเหมือนเงินของทุนน้ำมันจะเปลี่ยนทิศจากตลาดเงิน ตลาดทุนในยุโรป และอเมริกา กลายเป็นตลาดในเอเชียแทน ซึ่งหากมองเฉพาะตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยแล้ว ชัดเจนมาว่า ทุนกลุ่มนี้ ก้าวเข้ามากลืนกินในเกือบทุกเซกเมนท์แบบค่อยเป็นค่อยไป

จะว่าเข้ามาแบบเงียบๆ ก็คงไม่ใช่เสียทีเดียว แต่จะว่าเข้ามาแบบประกาศตัวชัดก็ไม่ใช่นัก หากเรียกในเชิงการตลาดบ้านเรา คงต้องบอกว่า ป่าล้อมเมือง เพราะทุนกลุ่มนี้เริ่มเข้ามาปักธงตามหัวเมืองท่องเที่ยวทางทะเล ภูเก็ต สมุย ก่อนเป็นหลัก เทคโอเวอร์โรงแรมของทุนท้องถิ่น แล้วค่อยเริ่มบุกเข้า กรุงเทพ ในทุกรูปแบบ ทั้ง "เทคโอเวอร์" โปรเจคดี ทำเลดี หรือ "ร่วมทุน" กับเจ้าตลาดอสังหาฯ ไฮเอนด์

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ "สุลต่าน อะห์เหม็ด บิน สุลาเย็ม" (Sultan Ahmed bin Sulayem) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ดูไบ เวิลด์ รับคำเชิญของ จาก "มูลนิธิไทยคม" ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่า มูลนิธินี้มีความสัมพันธ์ข้องเกี่ยวกับตระกูลชินวัตรของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มาเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Evolutionary Reform : The Dubai Experience ในบ้านเรา ยังเหมือนเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของทุนกลุ่มนี้ในตลาดอสังหาฯ ไทย ซึ่งชัดเจนมากว่าทุนกลุ่มนี้ให้ความสนใจธุรกิจอสังหาฯ มากเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทอื่น

ดูไบเวิลด์ซุ่มศึกษาอสังหาฯไทย

ด้านนางสาวอลิวัสสา  พัฒนถาบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส ประเทศไทย จำกัด ให้ข้อมูลว่า ภายหลังการสัมมนาใหญ่ในครั้งนั้น กลุ่มดูไบ เวิลด์ ได้ติดต่อขอข้อมูลภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไทยจากซีบีฯ ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ทุนกลุ่มนี้สนใจอสังหาฯ ไทย อยู่ที่ความเป็น "เมืองท่องเที่ยว" ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้ามาได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้อสังหาฯ ที่อิงกับการท่องเที่ยวมีอัตราการเติบโตที่ดีมาก

สอดรับกับแนวทางในการพัฒนาอสังหาฯ ของกลุ่มทุนดูไบ ที่สนใจในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต หรือวิลล่าหรูเป็นหลัก ซึ่งภูเก็ต สมุย ถือเป็นตลาดที่กลุ่มทุนดูไบให้ความสนใจมาก โดยตั้งแต่ 1-2 ปีที่ผ่านมา ทุนกลุ่มนี้ไล่เทคโอเวอร์โรงแรมของทุนท้องถิ่นหลายแห่งในภูเก็ต และสมุย  เพื่อไปพัฒนาต่อเอง

นอกจากนี้ ยังมีกระแสข่าวว่า โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา และท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาแผนงานก่อสร้าง ได้รับความสนใจจากกลุ่มดูไบเวิลด์มาก โดยได้เสนอเข้ามาศึกษาโครงการการพัฒนาท่าเรือเชื่อม 2 ฝั่งทะเล ในมุมมองของการลงทุนของภาคเอกชน ด้วยการเสนอให้เงินงบประมาณแบบใช้เปล่า 4-5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้ในการศึกษา ซึ่งข้อตกลงจะเป็นเช่นไรนั้น ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจน แต่มีการคาดการณ์ว่าดูไบเวิลด์จะนำผลการศึกษาที่มีอยู่แล้วไปศึกษาต่อ

ทุนไทยปั้นโปรเจคขายเมืองน้ำมัน

ขณะที่นายนิวัติ ลมุนพันธ์ เลขาธิการ สมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ เปิดเผยว่า ในช่วงที่สุลต่าน อะห์เหม็ด บิน สุลาเย็มมาเยือนไทย บรรดาโบรกเกอร์ที่ดิวงานกับต่างประเทศเป็นหลัก ต่างหันมาโฟกัสทุนจากตะวันออกกลาง จากดูไบมากขึ้น เพราะต่างให้เหตุผลว่า ไม่มี มูฟเม้นท์ ไหนที่ร้อนแรงและน่าสนใจเท่าทุนกลุ่มนี้อีกแล้ว

เขายังกล่าวอีกว่า เท่าที่ทราบข้อมูลจากในแวดวง ทุนกลุ่มนี้สนใจเทคโอเวอร์โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่แล้วในตลาดทั้งทำเลเมืองท่องเที่ยวและในกรุงเทพฯ เบื้องต้นเน้นธุรกิจโรงแรม และมีกระแสว่า ได้เริ่มเจรจาการลงทุนโรงแรมขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ ระดับ 6 ดาว กับทุนไทยแล้ว

นอกจากนี้ มีหลายผู้ประกอบการที่มองเห็นเทรนด์ดังกล่าวมาได้ระยะหนึ่งแล้ว จึงเริ่มพัฒนาโครงการในเมืองท่องเที่ยว เพื่อขายแบบ ยกโปรเจค ขายให้ทั้งโครงการ คล้ายกับการถูกเทคโอเวอร์ แต่แท้จริงแล้วเหมือนสร้างโครงการขึ้นมาเพื่อขายต่อโดยเฉพาะ ซึ่งต่างชาติสนใจซื้อเพราะไม่ต้องดำเนินการด้านกฎหมายด้วยตัวเอง ซึ่งมีความยุ่งยากกว่ามาก

กว้านซื้อคอนโดฯ แบบยกล็อต 49%

นายวสันต์ คงจันทร์ กรรมผู้จัดการ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท จำกัด กล่าวให้ข้อมูลเสริมว่า จากการสำรวจตลาดเมืองท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง เช่น ภูเก็ต สมุย พัทยา หัวหิน ล่าสุด พบว่า ทุนต่างชาติที่เข้ามาในปีนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ครึ่งปีแรกส่วนใหญ่เป็นเม็ดเงินจากกลุ่มนักลงทุนแถบตะวันออกกลาง กลุ่มทุนน้ำมัน และกลุ่มทุนยุโรปตอนเหนือ ดูไบ รัสเซีย ซึ่งมีผลกำไรที่ดีจากการปรับตัวของราคาน้ำมัน ทำให้มีเม็ดเงินมหาศาลในการลงทุนในตลาดโลก

จากที่ก่อนหน้านี้สนใจตลาดโรงแรม รีสอร์ตเป็นหลัก เริ่มขยับมาที่ตลาดคอนโดมิเนียมทั้งในกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวแล้ว โดยรูปแบบในการซื้อใช้วิธีซื้อ ยกล็อต ในสัดส่วน 49% ของพื้นที่ขายทั้งหมดในแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นสัดส่วนตามกฎหมายการถือครองพื้นที่ในคอนโดมิเนียมที่เจ้าของโครงการสามารถขายให้ต่างชาติได้ไม่เกิน 49% ของพื้นที่ขายทั้งหมด ใช้วิธีซื้อเฉพาะ 49% ในหลายโครงการ

ส่วนสัดส่วนที่เหลือที่ต้องขายคนไทย 51% ต้องยอมรับว่า ไม่สามารถขายให้คนไทยได้ทั้งหมด เพราะบางโครงการมีราคาขายที่สูงมาก จึงเข้ารูปแบบเดิม คือ ต่างชาติตั้งบริษัทต่างด้าว มีคนไทยถือหุ้นแบบนอมินี เข้ามาซื้อในสัดส่วนที่เหลือ

ในมุมมองของผมคิดว่า ระยะแรกที่เห็นการซื้อขายเช่นนี้ อาจยังไม่ก่อให้เกิดผลเสียกับตลาดมากนัก แต่คงต้องจับตาดูกันต่อไป

สำหรับความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ของทุนตะวันออกกลาง ที่น่าสนใจ คือ กองทุนเพื่อการลงทุนของรัฐ "อิสธิมาร์" (Istithmar) ซึ่งเป็นกองทุนเดียวกับที่สุลต่านดูไบ อะห์เหม็ด บิน สุลาเย็ม เป็นผู้ก่อตั้ง เข้ามาร่วมทุนในไทยได้เกือบ 1 ปีแล้ว

โดยร่วมทุนกับกลุ่มไรมอนแลนด์ และกลุ่มโกลเด้นแลนด์ หรือแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ที่พัฒนาโครงการในระดับไฮเอนด์ ย่านสีลม สาทร สุขุมวิท รวมถึง โรงแรมและรีสอร์ตในเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตและสมุย ภายใต้แบรนด์ "ดับเบิ้ลยู" ซึ่ง สัดส่วนในการเข้ามาถือครองหุ้นส่วนใน 2 บริษัทนี้ เรียกว่าไม่น้อยทีเดียว โดยในไรมอนแลนด์มีเกินกว่า 50% และในแผ่นดินทองฯ มีเกือบ 80%

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมูฟเม้นท์ที่เห็นได้ชัดเจน และเชื่อว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการกว้านซื้ออสังหาฯ ไทยในทุกรูปแบบเท่านั้น เงินมหาศาล จากมหาอำนาจแห่งโลกน้ำมันกลุ่มนี้ สามารถฮุบหลายเซกเมนท์อสังหาฯ ในบ้านเราได้ไม่ยากเลย

การเป็นนักลงทุนไม่ต้องการอะไรเลยคุณต้องการแค่ความคิด ความกล้าและอารมณ์  (ดร. นิเวศน์ 2552)

User avatar
maeteeb
Verified User
Posts: 783
Joined: Fri Dec 30, 2005 2:04 am

Posts by maeteeb » Tue Aug 12, 2008 7:48 am

http://www.bangkokbiznews.com/2008/08/1 ... 284545.php

ไรมอนฯพลิกเกม ดึงแบงก์จัดดอกเบี้ย 0% ปีแรก


:ไนเจิล คอร์นิค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)"ไรมอน แลนด์" พลิกเกมขายคอนโดฯ"เดอะล็อฟท์ เย็นอากาศ" ร่วมธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จัดแคมเปญพิเศษ ผ่อนโครงการ 1 ปีดอกเบี้ย 0% พร้อมแจกบัตรกำนัล 3-5 หมื่นบาท เร่งยอดขายห้องชุด 40 ยูนิตสุดท้าย จากราคาขายเริ่มต้น 5.7 ล้านบาท สูงสุด 15.7 ล้านบาท

กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงเติบโต ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่มีสัญญาณชะลอตัว ทำให้โครงการต่างๆ ที่เปิดขายล้วนให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่เว้นแม้กระทั่ง โครงการสำหรับตลาดระดับกลางค่อนข้างบน อย่างคอนโดมิเนียมราคาขายเกินกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งล่าสุดพบว่า มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ด้วยโปรโมชั่นด้านการเงิน

นายไนเจิล คอร์นิค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ล่าสุด ได้ร่วมกับธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding-MOU) มอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ซื้อโครงการ "เดอะ ล็อฟท์ เย็นอากาศ" คอนโดฯระดับกลางค่อนข้างบน ของไรมอน แลนด์ ด้วยข้อเสนอพิเศษ ดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 1 ปี รวมทั้งให้ฟรี ค่าใช้จ่ายราคาประเมิน และค่าจัดการเงินกู้ของธนาคาร

นอกจากนี้ ลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการกู้เงินเพิ่มกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จะได้รับบัตรกำนัลจากพาวเวอร์บาย ในการซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า จากร้านพาวเวอร์บายทุกสาขา โดยผู้กู้เงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท จะได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 10,000 บาท ผู้กู้เงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป ถึง  9.99 ล้านบาท จะได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 30,000 บาท และผู้ที่กู้เงินมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 50,000 บาท

อีกทั้งผู้ที่กู้เงินก่อนวันที่ 31 สิงหาคม จะได้รับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 2 ใบ สู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการ (ไม่รวมค่าน้ำมันและค่าธรรมเนียมสนามบิน) จากการบินไทย โดยแคมเปญเริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายนนี้

ผู้บริหารไรมอนแลนด์ เผยว่า แคมเปญดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายโครงการ เดอะ ล็อฟท์ เย็นอากาศ คอนโดฯสร้างเสร็จพร้อมโอน ซึ่งยังเหลือพื้นที่ขายอีกประมาณ 40 ยูนิต จากทั้งสิ้น 176 ยูนิต โดยมีทั้งแบบ 2 ห้องนอน 67 - 93 ตารางเมตร ราคาตั้งแต่ 5.7 - 7.9 ล้านบาท และห้องแบบ 3 ห้องนอน ราคาตั้งแต่ 12.3 - 15.7 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ ไรมอนแลนด์ นำแพคเกจด้านการเงินมาใช้สำหรับการขายคอนโดฯระดับกลางขึ้นไป

การเป็นนักลงทุนไม่ต้องการอะไรเลยคุณต้องการแค่ความคิด ความกล้าและอารมณ์  (ดร. นิเวศน์ 2552)

User avatar
maeteeb
Verified User
Posts: 783
Joined: Fri Dec 30, 2005 2:04 am

Posts by maeteeb » Mon Aug 18, 2008 10:11 am

สะกดคำว่า กำไร ไม่เป็นจริงๆ

การเป็นนักลงทุนไม่ต้องการอะไรเลยคุณต้องการแค่ความคิด ความกล้าและอารมณ์  (ดร. นิเวศน์ 2552)

Post Reply