GLOW

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
User avatar
สุมาอี้
Verified User
Posts: 4576
Joined: Sat Feb 12, 2005 1:51 pm

GLOW

Posts by สุมาอี้ » Fri Jun 15, 2007 7:07 am

มีเสียงเรียกร้องมาให้ตั้งกระทู้นี้ครับ จัดให้ครับ...

http://dekisugi.net
ไม่ค่อยได้เช็ค PM เลยครับ ต้องการติดต่อผม อีเมลไปที่ narin@dekisugi.net จะชัวร์กว่าครับ

User avatar
Java The Boy
Verified User
Posts: 497
Joined: Wed Apr 18, 2007 10:53 pm

Posts by Java The Boy » Mon Jun 18, 2007 10:15 pm

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจหลักคือผลิต จำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ

http://www.glow.co.th

               สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
                       บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

                                                         สอบทาน
                                                     (หน่วย : พันบาท)
                                           สิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม
งบการเงินรวม
                                                      ไตรมาสที่ 1
              ปี                                              2550                 2549

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                            1,350,213         1,678,663
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)          0.92                  1.15


 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                                        ไตรมาสที่ 1
              ปี                                              2550              2549

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                            1,508,721      375,509
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)          1.03               0.26

 ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
     ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


 หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
               ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ
  การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน
  ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

                              ลงลายมือชื่อ _______________________
                               ( นายศิโรตม์ วิชยาภัย )
                              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
                                    ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


User avatar
Java The Boy
Verified User
Posts: 497
Joined: Wed Apr 18, 2007 10:53 pm

Posts by Java The Boy » Mon Jun 18, 2007 10:17 pm

Ref. No. GE/FIR-L-07-052

วันที่ 7 มิถุนายน 2550

เรื่อง      ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

เรียน      กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (โกลว์)
ขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทดังนี้

ปัจจุบัน นโยบายการจ่ายเงินปันผลได้ระบุไว้ว่า
คณะกรรมการบริษัทจะแนะนำต่อผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี
โดยไม่รวมถึงผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทมิได้รับรู้ หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนดไว้
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ
ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าสมควร
เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ชี้แจงเพิ่มเติม
เรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัทจะแนะนำต่อผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิประจำปีที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท
โดยไม่รวมถึงผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทมิได้รับรู้ หลังหักเงินสำรอง   ต่างๆ ที่บริษัทกำหนดไว้
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ
ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าสมควร


     จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                                         ขอแสดงความนับถือ                                                                       (นายศิโรตม์ วิชยาภัย)
                                                          ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
                                                                   ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


User avatar
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 4610
Joined: Tue Feb 04, 2003 7:58 pm

Posts by ครรชิต ไพศาล » Fri Jun 22, 2007 5:50 pm

เห็นมีข่าวน้อย เลยเอาข่าวเก่ามาแปะ
การขยายโรงไฟฟ้า ต้องใช้เวลามาก ขนาดเพิ่มกำลังผลิต  115 เมกะวัตต์ ใช้เวลาตั้ง 2 ปี

หลักทรัพย์ GLOW  
 หัวข้อข่าว การลงนามสัญญาก่อสร้าง  
 วันที่/เวลา 29 ม.ค. 2550 13:17:00  
 
 
 
 Ref: GE/FIR-L-07-006

วันที่ 29 มกราคม 2550

เรื่อง      แจ้งข่าวการลงนามสัญญาก่อสร้างกับบริษัท ดูซาน เฮฟวี่ อินดัสตรี้ แอนด์
คอนสตรัคชั่น จำกัด
เรียน      กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บมจ. โกลว์ พลังงาน (โกลว์) ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้าง กับบริษัท ดูซาน เฮฟวี่ อินดัสตรี้
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจก่อสร้างจากประเทศเกาหลี
สัญญาก่อสร้างดังกล่าวเป็นแบบจ้างเหมา ซึ่งจะครอบคลุมการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า แบบ
Circulating Fluidized-Bed Boiler (CFB Boiler) ขนาด 115 เมกะวัตต์
โดยการก่อสร้างโรงไฟฟ้านี้เป็นการขยายโรงงานจากโรงงานปัจจุบันของบริษัท
โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 6,000-7,000 ล้านบาท
การขยายโรงงานนี้จะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2007
และมีกำหนดแล้วเสร็จปลายปี 2552
                                     ขอแสดงความนับถือ                                    (นายศิโรตม์ วิชยาภัย)
                             ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
                                   ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN

User avatar
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 4610
Joined: Tue Feb 04, 2003 7:58 pm

Posts by ครรชิต ไพศาล » Fri Jun 22, 2007 6:11 pm

2.2 ภาพรวม  
บริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และประกอบการโรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกัน (Cogeneration) (โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ดำเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก) ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทคือการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่กฟผ. รวมถึงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งปี 2536 และปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตทั้งสิ้น 6 แห่งตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก จังหวัดระยองและชลบุรี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,709 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตไอน้ำทั้งสิ้น 968 ตันต่อชั่วโมง
การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้านับเป็นธุรกิจหลักที่สำคัญที่สุดของบริษัท โดยมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 83.1 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี 2549 ตามงบการเงินรวม และการผลิตและจำหน่ายไอน้ำนับเป็นธุรกิจที่สำคัญของบริษัทเช่นกัน โดยมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 11.9 ของรายได้รวมของบริษัทในรอบปีบัญชี 2549 ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของและดำเนินการโรงงานผลิตจำนวน 6 แห่ง โดย 4 แห่งเป็นโรงไฟฟ้า รายละเอียดและลักษณะการผลิตของโรงงานผลิตทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีดังต่อไปนี้
โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมชลบุรี มีกำลังผลิตไฟฟ้า 713 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีกำลังผลิตไฟฟ้า 358 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 438 ตันต่อชั่วโมง และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 1,980 ตันต่อชั่วโมง
โรงงานโกลว์ เอสพีพี 1 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก มีกำลังผลิตไฟฟ้า 124 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 90 ตันต่อชั่วโมง และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 70 ตันต่อชั่วโมง
โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2/โกลว์ เอสพีพี 3 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีกำลังผลิตไฟฟ้า 514 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 190 ตันต่อชั่วโมง และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 150 ตันต่อชั่วโมง
โรงงานโกลว์ เอสพีพี 3 โครงการระยะที่ 1 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีกำลังผลิตไอน้ำ 250 ตันต่อชั่วโมง และน้ำปราศจากแร่ธาตุ 1,340 ตันต่อชั่วโมง และ
โรงงานโกลว์ เดมิน วอเตอร์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก มีกำลังผลิตน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 120 ตันต่อชั่วโมง
ในปี 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ทั้งสิ้น 33,991.9 ล้านบาท มีกำไรสุทธิรวม 5,596.4 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 54,609.3 ล้านบาท

ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN

User avatar
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 4610
Joined: Tue Feb 04, 2003 7:58 pm

Posts by ครรชิต ไพศาล » Fri Jun 22, 2007 6:19 pm

2.3 โครงสร้างรายได้
รายได้ของบริษัท
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลักจากการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำบริสุทธิ์ (Clarified Water) และน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตารางด้านล่างแสดงถึงรายได้ของบริษัท โดยแบ่งตามช่วงที่ระบุไว้
  รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย : ล้าน) 2547 2548 2549
(บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ)
รายได้
รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
  ไฟฟ้า
     การจำหน่ายให้แก่กฟผ.
         จำหน่ายโดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 9,036.6 33.2 8,616.9 30.1 10,705.0 31.5
         จำหน่ายโดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 8,514.8 31.2 9,059.0 31.7 9,640.6 28.4
     การจำหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม 5,748.6 21.1 6,411.8 22.4 7,877.2 23.2
          รวม 23,300.0 85.5 24,087.8 84.2 28,222.8 83.1
  ไอน้ำ 3,465.1 12.7 4,101.4 14.3 4,029.9 11.9
  น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 276.3 1.0 305.7 1.1 340.4 1.0
รวม 27,041.4 99.2 28,494.9 99.6 32,593.1 95.9
  รายได้อื่น ๆ 214.6 0.8 101.1 0.4 1,398.7 4.1
          รวมรายได้ 27,256.1 100.0 28,596.0 100.0 33,991.9 100.0

2.4 จุดเด่นในการดำเนินธุรกิจ
บริษัทเชื่อว่าบริษัทมีจุดเด่นในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

2.4.1 การที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่และความมั่นคงในการให้บริการ (Critical Scale and Reliability of Operation)
บริษัทเชื่อว่าบริษัทเป็นผู้ประกอบการที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย โดยบจ. โกลว์ ไอพีพี มีเครื่องผลิตไฟฟ้า 2 เครื่อง ส่วนโรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกันของบริษัทมีเครื่องผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 20 เครื่อง ขนาดการประกอบการนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ทำการเชื่อมโยงการทำงานของโรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกันทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อให้การผลิตและจัดส่งไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง บริษัทยังได้ก่อสร้างระบบเครือข่ายท่อส่งไอน้ำซึ่งช่วยลดปัญหาหยุดชะงักและสูญเสียแรงดันไอน้ำหากหน่วยผลิตใดเกิดมีปัญหาหยุดเดินเครื่อง การเชื่อมโยงหน่วยผลิตเข้าด้วยกันมีข้อดีหลายประการ กล่าวคือ สามารถเลือกเดินเครื่องที่มีต้นทุนต่ำได้ ปรับปรุงการผลิตและจัดส่งไฟฟ้าและไอน้ำให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น มีความคล่องตัวสูงขึ้นในการหมุนเวียนการหยุดเดินเครื่องเพื่อการบำรุงรักษาให้สอดคล้องกัน และส่งผลให้ลูกค้าสามารถกำหนดการหยุดซ่อมบำรุงและจัดส่งกำลังไฟฟ้าในช่วงความต้องการสูงสุดได้โดยสะดวก โดยสรุปแล้ว ลักษณะการดำเนินงานดังกล่าวทำให้โรงงานผลิตของบริษัทมีความพร้อมสูงในการผลิตและจัดส่งไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีความมั่นคงด้วยต้นทุนที่ต่ำ
บริษัทเชื่อว่าคงไม่มีผู้ประกอบการรายอื่นที่จะสามารถขยายขนาดการผลิตโรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกันให้ทัดเทียมกับบริษัทได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคของบริษัทคู่แข่งในการขยายธุรกิจ ขนาดการผลิตของบริษัทสามารถเพิ่มความมั่นคงหรือเสถียรภาพของระบบการผลิตด้วย เนื่องจากระบบที่มีความซ้ำซ้อนระหว่างกัน (System Redundancies) ทำให้เกิดการประสานการดำเนินงานในธุรกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้องเกื้อหนุนกัน อาทิเช่น การประหยัดต่อขนาดการผลิต (Economies of Scale) การบริหารจัดการงานอะไหล่ชิ้นส่วน ความชำนาญในการประกอบการ การนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในการทำงานและขั้นตอนต่าง ๆ การมีบุคลากรที่ชำนาญและได้รับการฝึกฝน รวมทั้งมีอำนาจต่อรองกับคู่ค้าได้มากขึ้น ด้วยขนาดและระยะเวลาของการประกอบธุรกิจของบริษัท ทำให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพต้องการที่จะมาร่วมงานกับบริษัท และทำให้บริษัทได้รับเทคโนโลยีสำคัญจากการดำเนินงาน และได้รับความเชื่อถือในฐานะผู้ประกอบการระยะยาวในกิจการพลังงานในประเทศ บริษัทดำเนินการทั้งในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และประกอบการโรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกัน (Cogeneration) (โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ดำเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก) ทำให้เป็นผู้ประกอบการรายสำคัญในทั้งสองภาคธุรกิจย่อยของกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในประเทศและเป็นฐานทางธุรกิจที่หลากหลาย นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นเจ้าของสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเกือบทั้งหมดและเป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานแต่เพียงผู้เดียว ทำให้สามารถควบคุมการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทเชื่อว่าจุดเด่นดังกล่าวจะเสริมฐานะของบริษัทในเชิงแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคตมากขึ้น

2.4.2 การมีสถานที่ตั้งที่ดีและมีโรงงานผลิตหลักในเขตการประกอบการเดียวกัน
นอกจากจุดเด่นของการที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่แล้ว บริษัทเชื่อว่าจุดเด่นหลักอีกประการคือที่ตั้งของบริษัทและการที่โรงงานผลิตหลักของบริษัทตั้งอยู่ในเขตประกอบการเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเอกชนหลักในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรม (Industrial Utilities Suppliers) รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ การที่บริษัทมีโรงงานผลิตหลักรวมศูนย์ในเขตประกอบการเดียวกันทำให้สามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นจุดเด่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (รวมถึงกรณีที่สามารถมีระบบผลิตที่มีความซ้ำซ้อนระหว่างกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้งานร่วมกัน) การที่โรงงานผลิตและการประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ ทำให้บริษัทสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ของประเทศ โรงงานผลิตของบริษัทตั้งอยู่ใจกลางนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในบริเวณเดียวกันกับโรงงานผู้ประกอบหลักด้านปิโตรเคมี นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดส่งไฟฟ้าและไอน้ำ ประกอบด้วยเครือข่ายสายส่งไฟฟ้าใต้ดินและระบบท่อส่งไอน้ำเหนือพื้นดินซึ่งเชื่อมโยงโรงงานผลิตกับโรงงานของลูกค้าอุตสาหกรรมโดยตรง ขณะเดียวกันการประกอบการด้านอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ ก็มีการขยายตัว อันเป็นโอกาสดีที่บริษัทจะสามารถขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น บริษัทสามารถใช้พื้นที่ว่างของโรงงานผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่มีอยู่ในการขยายขนาดการประกอบการได้
บริษัทดำเนินการทั้งในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และผู้ประกอบการโรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกัน (Cogeneration) (โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ดำเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก) ทำให้บริษัทเป็นผู้ประกอบการรายสำคัญในทั้งสองภาคธุรกิจย่อยของกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในประเทศและมีธุรกิจที่หลากหลาย สินทรัพย์หลักในการประกอบการของบริษัทก็มีความหลากหลายเช่นกัน กล่าวคือ (1) บริษัทมีโรงงานไฟฟ้าทั้งชนิดใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน (2) มีลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและกฟผ. (3) จำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำในปริมาณสูง และ (4) ประกอบกิจการโรงงานที่ผลิตทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ ทั้งที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และผู้ผลิตไฟฟ้าที่มิใช่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ความหลากหลายทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และประเภทโรงงานผลิต ทำให้บริษัทมีฐานะที่มั่นคงในอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายพลังงานของประเทศ

ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN

จิบชาหน้าคอมฯ
Verified User
Posts: 152
Joined: Fri Apr 27, 2007 12:20 pm

Posts by จิบชาหน้าคอมฯ » Tue Jun 26, 2007 3:40 pm

ปัจจุบัน GLOW กำลังจะร่วมประมูล สร้างโรงไฟฟ้า
โดย ร่วมทุนกับ HEMRAJ เป็นบริษัทร่วมทุนชื่อ

GLOW - HEMRAJ Energy สงสัยนิดๆว่า ถ้าประมูลงานไม่ผ่าน
GLOW จะเอาเงินสดในมือไปทำอะไรดี

1. ปันผลเพิ่ม
หรือ
2. จัดทำโรงงานไฟฟ้า แล้วขายไฟให้ นิคม ของ HEMRAJ


ทางเลือกไหนน่าสนใจกว่ากันครับ   :?:  :?:  :?:  :?:


จิบชาหน้าคอมฯ
Verified User
Posts: 152
Joined: Fri Apr 27, 2007 12:20 pm

Posts by จิบชาหน้าคอมฯ » Wed Jun 27, 2007 10:22 pm

ข่าวเก่าครับ
GLOW  ยืนยันจับมือ HEMRAJ เข้าร่วมประมูล IPP รอบใหม่แน่นอน เหตุมีความพร้อมเต็ม 100  

นายสุทธิวงศ์  คงสิริ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน บริษัท โกลว์ พลังงาน
จำกัด (มหาชน)  หรือ GLOW เปิดเผยกับ eFinanceThai.com ว่าจากกรณีที่กระทรวง
พลังงาน เตรียมที่จะเปิดประมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) รอบใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคง
ยืนยันเหมือนเดิมว่าจะร่วมกับบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) หรือ HEMRAJ เข้า
ร่วมประมูลโครงการดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ดังกล่าวมีศักยภาพและมีประสบการณ์ที่ดี นอก
จากนี้ยังมีความพร้อมเต็มที่ ซึ่งในขณะนี้รอแค่ความชัดเจนจากภาครัฐ
' ก็ยอมรับว่าเรามีความพร้อมเต็ม 100 ในการเข้าร่วมประมูลโครงการ IPP รอบ
ใหม่  ส่วนรายละเอียดก็ยังคงเหมือนเดิมและเตรียมเงินไว้ 40,000 ล้านบาทสำหรับการลงทุนใน
โครงการนี้   '  นายสุทธิวงศ์  กล่าว


จิบชาหน้าคอมฯ
Verified User
Posts: 152
Joined: Fri Apr 27, 2007 12:20 pm

Posts by จิบชาหน้าคอมฯ » Wed Jun 27, 2007 10:22 pm

GLOW มั่นใจปีนี้โกยรายได้ใกล้เคียงปีก่อนที่ 3.3 หมื่นลบ. ส่วน Q2/50 คาดโตต่อเนื่อง หลังธุรกิจไปได้สวย  

นายสุทธิวงศ์  คงสิริ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน บริษัท โกลว์ พลังงาน
จำกัด (มหาชน)  หรือ GLOW เปิดเผยกับ eFinanceThai.com ว่าในปี 2550 ยังคงมั่นใจว่า
รายได้จะใกล้เคียงกับปีก่อนที่ทำได้ 33,991.86 ล้านบาท ส่วนไตรมาสที่ 2/2550 คาดว่ารายได้
คงจะเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมาเช่นกัน เพราะการดำเนินธุรกิจยังคงเติบโตในทิศทาง
ที่ดี นอกจากนี้รายได้ของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมายังแน่นอนไม่ผันผวนตามปัจจัยลบที่เข้ามากระ
ทบอีกด้วย


จิบชาหน้าคอมฯ
Verified User
Posts: 152
Joined: Fri Apr 27, 2007 12:20 pm

Posts by จิบชาหน้าคอมฯ » Wed Jun 27, 2007 10:22 pm

Update/ GLOW  ชี้ค่า FT รอบใหม่ ก.ค-ก.ย.50 ที่ลดลง 0.30-0.50 บ. ไม่กระทบราย
ได้ เหตุผลักภาระให้ลูกค้า-รายได้ปีนี้มั่นใจทำได้ใกล้เคียงปีก่อนที่ 3.3 หมื่นลบ.

GLOW  ชี้ค่า FT รอบใหม่ ก.ค-ก.ย.50 ที่ลดลง 0.30-0.50 บ. ไม่กระทบ
รายได้ เหตุผลักภาระให้ลูกค้า ขณะที่ยืนยันจับมือ HEMRAJ เข้าร่วมประมูล IPP รอบ
ใหม่แน่นอน เหตุมีความพร้อมเต็ม 100 ส่วนรายได้ปีนี้มั่นใจทำได้ใกล้เคียงปีก่อนที่ 3.3
หมื่นลบ.  
นายสุทธิวงศ์  คงสิริ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน บริษัท โกลว์ พลังงาน
จำกัด (มหาชน)  หรือ GLOW เปิดเผยกับ eFinanceThai.com จากกรณีที่คณะอนุกรรมการ
กำกับดูแลค่าไฟฟ้าและค่าบริการ เห็นชอบปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัติโนมัติหรือเอฟที ประจำเดือน
ก.ค. - ก.ย. 2550 ลง 30-50  สตางค์ต่อหน่วย  ทั้งนี้ประเมินว่าไม่มีผลกระทบต่อรายได้ของ
บริษัทฯ ในปีนี้ เนื่องจากมีการผลักภาระในเรื่องดังกล่าวไปให้กับลูกค้า
' ไม่มีผลกระทบอะไรกับรายได้ของ GLOW เลย เพราะที่ผ่านมาถึงแม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงอะไรหรือค่า FT ปรับลดลงก็มีการผลักภาระให้กับลูกค้าอยู่แล้ว  ' นายสุทธิวงศ์  กล่าว
ส่วนกรณีที่กระทรวงพลังงาน เตรียมที่จะเปิดประมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
(ไอพีพี) รอบใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าจะร่วมกับบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน
จำกัด (มหาชน) หรือ HEMRAJ เข้าร่วมประมูลโครงการดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ดังกล่าวมี
ศักยภาพและมีประสบการณ์ที่ดี นอกจากนี้ยังมีความพร้อมเต็มที่ ซึ่งในขณะนี้รอแค่ความชัดเจน
จากภาครัฐ
' ก็ยอมรับว่าเรามีความพร้อมเต็ม 100 ในการเข้าร่วมประมูลโครงการ IPP รอบ
ใหม่  ส่วนรายละเอียดก็ยังคงเหมือนเดิมและเตรียมเงินไว้ 40,000 ล้านบาทสำหรับการลงทุนใน
โครงการนี้   '  นายสุทธิวงศ์  กล่าว
นายสุทธิวงศ์  กล่าวต่อไปว่าในปี 2550 ยังคงมั่นใจว่ารายได้จะใกล้เคียงกับปีก่อนที่ทำ
ได้ 33,991.86 ล้านบาท ส่วนไตรมาสที่ 2/2550 คาดว่ารายได้คงจะเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส
ที่ผ่านมาเช่นกัน เพราะการดำเนินธุรกิจยังคงเติบโตในทิศทางที่ดี นอกจากนี้รายได้ของบริษัทฯ
ในช่วงที่ผ่านมายังแน่นอนไม่ผันผวนตามปัจจัยลบที่เข้ามากระทบอีกด้วย


User avatar
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 4610
Joined: Tue Feb 04, 2003 7:58 pm

Posts by ครรชิต ไพศาล » Tue Jul 03, 2007 11:43 am

หลักทรัพย์ GLOW  
 หัวข้อข่าว การลงทุนในบริษัทร่วมทุน  
 วันที่/เวลา 03 ก.ค. 2550 09:10:27  
 
 
 
 Ref. No.GE/FIR-L-07-060


วันที่  2 กรกฎาคม 2550

เรื่อง      การลงทุนในบริษัทร่วมทุน
เรียน      กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ
ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนโดยใช้ชื่อว่า ?บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด? ซึ่งบริษัทร่วมทุนนี้
ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าภายในประเทศและในประเทศเพื่อนบ้านบางปร
ะเทศ ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
หรือโครงการอื่นใดของประเทศไทยในลักษณะเดียวกันนี้ที่อาจมีขึ้นในอนาคตเพื่อจำหน่ายให้แ
ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือองค์กรอื่นใดที่ได้รับการมอบหมายจาก
กฟผ. และเพื่อดำเนินธุรกิจหลักในด้านผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายให้แก่ กฟผ. ต่อไป

     บริษัทร่วมทุนดังกล่าว มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 10,000,000 บาท
โดยเพิ่มทุนเป็นจำนวน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยจะมีการเพิ่มทุนเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วภายในปี
2550 นี้ เป็น 40,000,000 บาท ซึ่งสัดส่วนของบริษัทฯ จะลงเป็นอัตราร้อยละ 64.99
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทร่วมทุนดังกล่าว

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ( นายศิโรตม์ วิชยาภัย )
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN

User avatar
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 4610
Joined: Tue Feb 04, 2003 7:58 pm

Posts by ครรชิต ไพศาล » Mon Jul 16, 2007 9:17 am

หลักทรัพย์ GLOW  
 หัวข้อข่าว โกลว์เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำระยะยาวกับไทยเอ็มเอ็มเอ  
 วันที่/เวลา 16 ก.ค. 2550 09:04:29  
 
 
 
 Ref: GE/FIR-L-07-062
วันที่ 13 กรกฎาคม 2550
เรื่อง     บริษัท โกลว์ พลังงาน เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำระยะยาวกับบริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด
เรียน     กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท โกลว์ พลังงานจำกัด มหาชน เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำระยะยาว (20 ปี) กับบริษัทไทย เอ็ม
เอ็มเอ จำกัด ในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย (SCG Chemicals) สำหรับโครงการผลิตแผ่นอะคริลิคแบบ
ต่อเนื่อง (Continuous Cast Sheet) ที่มีกำลังผลิต 20,000 ตันต่อปี และโครงการผลิตเมธิล เมทาครีเลต แห่ง
ที่ 2 (MMA 2) ที่มีกำลังผลิต 100,000 ตันต่อปี
โครงการผลิตแผ่นอะคริลิคแบบต่อเนื่อง และโครงการผลิตเมธิล เมทาครีเลตแห่งที่ 2 เป็นโครงการปิโตรเคมี
ขั้นต่อเนื่อง (ปลายน้ำ) ภายใต้โครงการขยายกำลังการผลิตปิโตรเคมีขั้นที่ 2 ของกลุ่ม เอสซีจี เคมิคอลส์ โดย
โรงงานสำหรับโครงการผลิตแผ่นอะคริลิคแบบต่อเนื่องตั้งอยู่ที่ SCG Site No.7 ในนิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอ
แอล และโรงงานสำหรับผลิตเมธิล เมทาครีเลตแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ SCG Site No.3 ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด โดยทั้งสองนิคมตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง
นายปีเตอร์ เทอร์โมท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์กล่าวว่า โกลว์วางแผนที่จะจ่ายไฟฟ้า 10 เม
กะวัตต์ และไอน้ำแรงดันสูง 40 ตันต่อชั่วโมงให้บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด จากโรงงานใหม่ของโกลว์ใน
มาบตาพุด ซึ่งพร้อมที่จะจ่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด ในปลายปี 2009 นี้ สัญญาใหม่
เหล่านี้จะช่วยให้กลุ่มบริษัทโกลว์มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 400 ล้านบาทต่อปี บริษัทโกลว์ พลังงานรู้สึกเป็น
เกียรติมากที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด สำหรับโครงการใหม่นี้ เพิ่มจากสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าให้กับโรงงานสำหรับผลิตเมธิล เมทาครีเลตที่มีอยู่ปัจจุบัน (MMA 1)
                                         ขอแสดงความนับถือ
                                         ( นายศิโรตม์ วิชยาภัย )
                             ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
                                     ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN

chartchai madman
Verified User
Posts: 7514
Joined: Fri Feb 23, 2007 9:20 pm

news17/07/07

Posts by chartchai madman » Tue Jul 17, 2007 1:29 pm

โกลว์รายได้เพิ่ม400ล้าน/ปี
โพสต์ทูเดย์ GLOW เซ็นขายไฟฟ้าและไอน้ำให้ลูกปูนซิเมนต์ไทย กินยาว 20 ปี ดันรายได้เพิ่มปีละ 400 ล้านบาท พร้อมทุ่มเงิน 7 พันล้านผลิตไฟเพิ่ม

นายปีเตอร์ เทอร์โมท ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลว์ พลังงาน (GLOW) กล่าวว่า ได้เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำระยะยาว 20 ปี กับบริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ ซึ่งเป็นบริษัทในธุรกิจเคมีภัณฑ์เครือซิเมนต์ไทย (SCG Chemicals)

ทั้งนี้ทาง GLOW จะจ่ายไฟฟ้าประมาณ 10 เมกะวัตต์ และไอน้ำ แรงดันสูง 40 ตันต่อชั่วโมง ให้บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ ซึ่งคาดว่าจะสามารถขายไฟฟ้าและไอน้ำได้ในช่วงปี 2552 โดยจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มเข้ามา ปีละ 400 ล้านบาท

บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ มีโครงการผลิตแผ่นอะคริลิคแบบต่อเนื่อง (Continuous Cast Sheet) ที่มีกำลังผลิต 2 หมื่นตันต่อปี และโครงการผลิตเมธิล เมทาครีเลต แห่งที่ 2 (MMA 2) ที่มีกำลังผลิต 1 แสนตันต่อปี ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นโครงการปิโตรเคมีขั้นต่อเนื่อง (ปลายน้ำ) ภายใต้โครงการขยายกำลังการผลิตปิโตรเคมีขั้นที่ 2 ของกลุ่ม เอสซีจี เคมิคอลส์

นายสุทธิวงศ์ คงสิริ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน GLOW กล่าวว่า จะเริ่มรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำเข้ามาตั้งแต่ปี 2552-2553

นอกจากนั้น บริษัทยังมีงานที่จะเซ็นสัญญาในช่วงที่เหลือของปีนี้อีกหลายโครงการ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะยังไม่มีความชัดเจน

นอกจากนี้ ในปีนี้บริษัทได้เตรียมเงินลงทุนทั้งสิ้น 7 พันล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างและเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมอีก 115 เมกะวัตต์ จากเดิมที่ 1 พันเมกะวัตต์ ซึ่งการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2552 หรือต้นปี 2553

อย่างไรก็ตาม ในปี 2550 ยังคงประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปี 2549 ที่มีรายได้อยู่ที่ 33,991.86 ล้านบาท เพราะบริษัทไม่ได้ปิดซ่อมบำรุง โรงไฟฟ้า IPP และเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิต

สำหรับสถานการณ์เงินบาทที่ แข็งค่าจะมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทให้ปรับลดลงได้ เพราะค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นทุก 1% จะส่งผลกระทบให้กำไรลดลง 1% เช่นกัน ในขณะเดียวกันหากเงินบาทอ่อนค่าลง 1% ก็จะส่งผลให้กำไรเพิ่มขึ้น 1%

ก่อนหน้านี้ผู้บริหารโกลว์พลังงาน คาดกำไรสุทธิปีนี้จะใกล้เคียงกับปีก่อนที่มี 5.6 พันล้านบาท และคาดว่ากำไรสุทธิจะทรงตัวถึงปี 2552 โดยเริ่มดีขึ้นในปี 2553 เมื่อการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าเอสพีพีอีก 115 เมกะวัตต์ จะเริ่มเดินเครื่องและรับรู้รายได้ในปีดังกล่าว
ด้านหุ้น GLOW อ่อนตัวลงปิดที่ 31.75 บาท ติดลบ 0.25 บาท
http://www.posttoday.com/newsdet.php?se ... &id=179161


chartchai madman
Verified User
Posts: 7514
Joined: Fri Feb 23, 2007 9:20 pm

news24/07/07

Posts by chartchai madman » Tue Jul 24, 2007 3:13 pm

โกลว์ เอ็นเนอร์ยี (GLOW)  -  ซื้อ
ราคาปัจจุบัน        31.25   บาท
Fair Value       35.67   บาท
มูลค่าตลาด        45,715   ล้านบาท
คาดกำไรสุทธิ 2Q50 ลดลง แต่กำไรจากการดำเนินงานยังทรงตัวได้

         * คาดกำไรสุทธิงวด 2Q50 ลดลง 10%qoq ตามการหยุดซ่อมโรง IPP
         * ยื่นประมูล IPP ทั้งก๊าซฯและถ่านหิน...แนะนำ ซื้อ ลงทุนระยะยาว


คาดกำไรสุทธิงวด 2Q50 ลดลง 10%qoq ตามการหยุดซ่อมโรง IPP
         ฝ่ายวิจัยประเมินกำไรสุทธิงวด 2Q50 เท่ากับ1.2  พันล้านบาท ลดลง 10%qoq เนื่องจากมีการหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าไอพีพีเป็นเวลา 25 วัน ส่งผลให้รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) ในงวดนี้ปรับตัวลดลง 3%qoq แต่ทั้งนี้หากพิจารณารายได้ค่าความพร้อมจ่ายทั้งปี 2550  ในส่วนของโรงไฟฟ้าไอพีพียังเป็นไปตามแผน เพราะการหยุดซ่อมบำรุงในครั้งนี้เป็นการเลื่อนการ shutdown จากแผนเดิมที่จะเกิดขึ้นในเดือน ธ.ค. 2550 มาเป็นในงวดนี้แทน ขณะที่คาดกำไรจากการขายไฟฟ้าและไอน้ำให้ภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะทรงตัวเมื่อเทียบกับงวดที่ผ่านมา แม้จะมีการปรับลดค่า Ft ซึ่งจะทำให้รายได้ค่าไฟฟ้าลดลง แต่ทั้งนี้ต้นทุนเชื้อเพลิงก็ปรับตัวลดลงตามอาทิ ก๊าซธรรมชาติ ส่วนเชื้อเพลิงถ่านหิน ซึ่งคิดเป็น 30% ของเชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งหมดของ GLOW นั้นบางส่วนได้มีการทำสัญญาซื้อขายระยะยาวไว้แล้วจึงไม่ได้รับผลกระทบมาก

ยื่นประมูล IPP ทั้งก๊าซฯและถ่านหิน...แนะนำ ซื้อ ลงทุนระยะยาว
         มูลค่าพื้นฐาน ณ สิ้นปี 2550 เท่ากับ 35.67 บาท สำหรับนักลงทุนระยะยาว แนะนำ ซื้อ ลงทุน แม้แนวโน้มกำไรในช่วง 1-2 ปีข้างหน้านี้จะยังไม่เติบโต แต่คาดว่าหลังจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 115 MW เพื่อขายให้ลูกค้าอุตสาหกรรมแล้วเสร็จในปี 2552 จะทำให้กำไรกลับมาเติบโตอีกครั้ง นอกจากนี้ยังคาดหวังได้สำหรับการประมูลโรงไฟฟ้า SPP อย่างน้อย 74 MW (จากการยื่นทั้งหมด 164 MW) สำหรับในส่วนของการประมูล IPP ในครั้งนี้นั้น GLOW มีแผนที่จะยื่นประมูลร่วมกับ HEMRAJ จำนวน 2 โรง คือ ก๊าซฯ 1 โรง และถ่านหิน 1 โรง ซึ่งถ่านหินถือว่าป็นประเภทเชื้อเพลิงที่ GLOW มีศักยภาพและความได้เปรียบในเชิงแข่งขันสูง แต่ทั้งนี้ปัจจุบันยังคงมีปัญหาเรื่องมลภาวะ ประกอบกับพื้นที่ที่ GLOW จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งอาจมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากในขณะนี้ จึงทำให้ต้องรอความหวังจากโรงไฟฟ้าก๊าซฯ แต่การแข่งขันค่อนข้างรุนแรง เพราะในรอบนี้จะมีโรงไฟฟ้าใหม่เกิดขึ้นเพียง 4 โรงเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากมองการประมูลในรอบต่อไป GLOW ยังมีโอกาสสูงที่จะชนะการประมูลโรงไฟฟ้าถ่านหินภายหลังจากที่ภาครัฐได้ทำความเข้าใจกับประชาชนมากขึ้นถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง

         โดย บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ประจำวันที่ 24 ก.ค. 2550
http://www.thunhoon.com/home/default.asp


chartchai madman
Verified User
Posts: 7514
Joined: Fri Feb 23, 2007 9:20 pm

news26/07/07

Posts by chartchai madman » Thu Jul 26, 2007 1:14 pm

GLOWบี๊กล็อตรุมเด้งตามกลุ่ม

GLOW มั่นใจประมูลโรงไฟฟ้าSPP  2 โรงได้ข้อสรุปไตรมาส3/2550  เตรียมเซ็นสัญญาขายไฟฟ้าให้กลุ่มปิโตรเคมีอีก 2-3 รายไม่เกินสิ้นปีนี้ดันรายได้เพิ่ม   ด้านผู้บริหารสุทธิวงศ์ คงสิริ  แย้มแผนระดมทุนปีหน้าไม่ต่ำกว่า 2 พันล้านบาท  เดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้า 115 เมกะวัตต์   คาดแจกปันผลครึ่งปี2550ไม่ต่ำกว่าครึ่งปี2549ที่จ่าย 0.60 บาท  โบรกฟันธงGLOWปันผล  0.70 บาทต่อหุ้น
นายสุทธิวงศ์ คงสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน บริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด(มหาชน)  GLOW  เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทได้เข้ายื่นประมูลโรงฟ้าเอกชนรายเล็ก(SPP) 2 โรง รวมขนาด 164 เมกะวัตต์(MW) คือ ขนาด74 เมกกะวัตต์ และ ขนาด 90 เมกกะวัตต์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(EGAT)เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในปี 2554   โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปดีลได้ไตรมาส3/2550  จากจำนวนที่ยื่นประมูลทั้งหมด 500 เมกะวัตต์  
 นอกจากนี้ บริษัทยังรอสรุปดีลลูกค้าในกลุ่มปิโตรเคมี  ซึ่งคาดว่าจะเข้ามาทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า   (cogeneration) อีกประมาณ 2-3 ราย ซึ่งคาดว่าจะสรุปผลได้เร็วที่สุดในไตรมาส3/2550 แต่จะไม่เกินสิ้นปี2550 เนื่องจากบริษัทมีแผนจะเริ่มก่อสร้างโรงงานเพื่อขยายกำลังการผลิตโคเจนในต้นปี2551 อีก10% หรือประมาณ 115 เมกกะวัตต์ จากปัจจุบันที่มีกำลังผลิตโคเจนอยู่ที่ 1,000 เมกะวัตต์  โดยโรงงานดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินงานการผลิตเชิงพาณิชย์ต้นปี2553 เป็นต้นไป
หากบริษัทชนะการประมูลในโครงการ SPP จากกฝพ.ทั้งหมด 164 เมกะวัตต์ รวมทั้งเจรจากับลูกค้ากลุ่มปิโตรเคมีทั้ง 2-3 รายสำเร็จ แนวโน้มจะขยายกำลังการผลิตโคเจนเพิ่มอีก 20-30% หรือประมาณ 200-300 เมกะวัตต์ในปี2551 มีความเป็นไปได้สูง ทั้งนี้หากเป็นตามที่คาดการณ์ไว้จะส่งผลให้ปี2553 บริษัทจะมีสัดส่วนรายได้จากโคเจน เพิ่มขึ้น 30% ของรายได้รวมทั้งหมด  แต่ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเท่าใด นายสุทธิวงศ์  กล่าว  
 นายสุทธิวงศ์ กล่าวต่อว่า ในช่วงต้นปี 2551 บริษัทมีแผนจะระดมทุนเพิ่มอีก 2,000 ล้านบาท เพื่อนำไปขยายการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโคเจน 115 เมกกะวัตต์ ส่วนแผนระดมทุนอยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ หรือกู้จากสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการกู้เงินจากสถาบันการเงินอีกมาก หากเทียบกับหนี้สินต่อทุน(D/E)ปัจจุบันที่มีอยู่ 0.7 เท่า แต่ระยะอันใกล้ยังไม่มีแผนจะเพิ่มทุนอย่างใด  
ส่วนกรณีที่บริษัทจะยื่นประมูลในส่วนของโรงไฟฟ้า IPP ร่วมกับ บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด(มหาชน)HEMRAJ โดยยื่นประมูล 2 โรง คือโรงไฟฟ้าก๊าซ  1 โรง และถ่านหิน 1 โรง ในจำนวนขนาดกำลังผลิตโรงละ 700 เมกะวัตต์นั้นคาดว่า จะเปิดประมูลสิ้นปี2550
นายสุทธิวงศ์ กล่าวต่อว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลระหว่างกาล  ส่วนจะจ่ายได้สูงกว่างวดครึ่งปีแรก2549 ที่จ่าย 0.60 บาทต่อหุ้นหรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้  แต่ในเบื้องต้นคาดว่ามีความสามารถจ่ายปันผลได้ไม่ต่ำกว่าเดิม  
   ด้านบทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด แนะนำซื้อGLOW โดยให้ราคาเหมาะสม34.00 บาท คาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส2/2550ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 998 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.68 บาท ลดลง 10%จากช่วงเดียวกันปีก่อน และ 9%จากไตรมาสก่อน  โดยคาดว่าจะจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.70 บาทต่อหุ้น  หรือคิดเป็นปันผลตอบแทน 2.2%  ส่วนทั้งปี2550 คาดจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 1.58 บาท  คิดเป็นปันผลตอบแทน 4.98%  
    นักวิเคราะห์เทคนิคบริษัทหลักทรัพย์บีที จำกัด กล่าวว่า จากสัญญาณเทคนิคหุ้นGLOW มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากที่วอลุ่มเข้ามาต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเพราะหุ้นกลุ่มพลังงานโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นตาม  อีกทั้งGLOW เป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และจ่ายในอัตราการสูง  ประเมินแนวรับ 31.75 บาท แนวต้าน 32.75 บาท  
    GLOW(25 ก.ค.)ปิดที่ 32.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท หรือ 1.59% มูลค่าซื้อขาย 90.46 ล้านบาท  นอกจากนี้หลักงปิดตลาดยังพบรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(บิ๊กล็อต) เฉลี่ยหุ่นละ 32.00 บาท รวมมูลค่า 42.08 ล้านบาท
http://www.thunhoon.com/home/default.asp


User avatar
tum_H
Verified User
Posts: 1857
Joined: Sun Jun 03, 2007 11:19 am

Posts by tum_H » Thu Aug 09, 2007 9:26 pm

บริษัท  โกลว์  พลังงาน  จำกัด  (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
หน่วย : พันบาท

                งบการเงินรวม           งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2550                     2549

กำไรสุทธิ             1,251,471                1,236,943

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน      0.86           0.85

ชาตินี้เป็นที่สุดแล้ว บัดนี้ไม่มีความเกิดอีก

chartchai madman
Verified User
Posts: 7514
Joined: Fri Feb 23, 2007 9:20 pm

news15/08/07

Posts by chartchai madman » Wed Aug 15, 2007 10:18 pm

GLOW: แนวโน้มกำไรอ่อนตัวในปี 2550-2552

15 สิงหาคม พ.ศ. 2550 14:46:00

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ :    กำไรไตรมาส 2/50 เป็นไปตามคาด: กำไรไตรมาส 2/50 ปรับตัวลดลง 7% จากไตรมาสที่ผ่านมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลงมาอยู่ที่ 111 ล้านบาท (ในไตรมาส 1/50 อยู่ที่ 253 ล้านบาท) แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากต้นทุนดอกเบี้ยที่ลดลง หากไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรสุทธิปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยทั้งจากไตรมาสที่ผ่านมาและจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลจากยอดขายพลังงานและไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม

    รายได้ลดลงเล็กน้อย... รายได้ในไตรมาส 2/50 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยทั้งจากไตรมาสที่ผ่านมาและจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจากรายได้ที่ลดลงของโรงไฟฟ้า IPP โดยมีสาเหตุจากค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment) จาก EGAT ที่ลดลงจากการแข็งค่าของเงินบาทและความพร้อมจ่ายที่ลดลง (เนื่องจากการปิดซ่อมบำรุง) นอกจากนี้ ราคาขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้านิคมอุตสาหกรรมก็ปรับตัวลดลงจากอัตราค่าไฟฟ้า (Ft) ตาม PEA tariff (ซึ่งเป็นดัชนีสำหรับกำหนดค่าไฟฟ้าของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม)

    แต่ EBITDA margin ยังคงอยู่ในระดับเดิม: EBITDA margin นั้นแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงจากทั้งในไตรมาสที่ผ่านมาและจากไตรมาสเดียวดันของปีก่อน แม้ยอดขายจะปรับตัวลดลง ยอดขายไฟฟ้าและพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้ากลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนั้นเป็นสาเกตุหลักในการผลักดันกำไรในช่วงไตรมาส นอกจากนี้ GLOW ยังรายงานต้นทุนซ่อมบำรุงที่ลดลงที่ 172 ล้านบาทจาก 243 ล้านบาทในไตรมาส 1/50

    ยังคงประมาณการสำหรับปี 2550: เรายังคงประมาณการกำไรสำหรับปี 2550 ไว้ที่ 4,360 ล้านบาท โดยกำไรก่อนกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในครึ่งปีแรกอยู่ที่ 2,237 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 51% ของประมาณการทั้งปีของเรา กำไรในครึ่งปีหลังจะอ่อนตัวลงจากการปรับลดอัตราค่าไฟอีก 0.05 บาท/kwh ในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2550 ปัจจัยเสี่ยงหลักต่อประมาณการของเราคือโอกาสที่จะมีการปรับลดอัตราค่าไฟอีกในช่วงเดือนตุลาคม 2550 มกราคม 2551 และต้นทุนถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ้น

ที่มา : บล.บัวหลวง
http://www.bangkokbiznews.com/2007/08/1 ... wsid=89437


chartchai madman
Verified User
Posts: 7514
Joined: Fri Feb 23, 2007 9:20 pm

news20/08/07

Posts by chartchai madman » Mon Aug 20, 2007 11:16 pm

GLOW ชนะ SPP ราคาหุ้นกระฉูด

GLOW การขายไฟฟ้าและไอน้ำให้ SCG Chemicals ช่วยดันรายได้ปี 52-53 ปรับตัวเพิ่ม ส่วนครึ่งปีหลังไร้กังวลผลประกอบการออกมาตามเป้าแน่ เพราะไม่มีการปิดซ่อมบำรุง ยืนยันไม่คิดลงทุนนอกประเทศ โบรกเกอร์ มองหากชนะประมูล SPP จะช่วยดันราคาหุ้นโตเพิ่มอีก 1 บาท แนะนำ ถือ

นายสุทธิวงศ์ คงสิริ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW ว่าจากการที่บริษัทได้ทำการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำระยะยาว (20 ปี) กับบริษัทไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด ในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย (SCG Chemicals) นั้น ในเบื้องต้นนั้นบริษัทคาดว่าสามารถจะรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำเข้ามาในปี 2552-2553 ซึ่งก็จะส่งผลทำให้รายได้ของบริษัทเติบโตขึ้น

สำหรับแนวโน้มรายได้ในครึ่งปีหลัง คาดว่ารายได้จะออกมาดีกว่าครึ่งปีแรกอย่างแน่นอน เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทได้มีการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร แต่ว่าในครึ่งปีหลังจะไม่ได้มีการหยุดซ่อมบำรุง อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงเป้ารายได้รวมปีนี้ไม่ต่ำกว่า 32,000 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยในเรื่องของราคาเชื้อเพลิง ราคาค่าแก๊ส ราคาถ่านหินว่าจะยังคงทรงตัวในระดับสูงต่อไปหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างน้อย เนื่องจากบริษัทสามารถที่จะผลักภาระเรื่องของราคาให้กับทางลูกค้าได้

ส่วนเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ทางบริษัทได้รับผลกระทบทำให้กำไรของบริษัทปรับตัวลดลง แต่เชื่อว่าในครึ่งปีหลังอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทน่าจะปรับตัวอ่อนลง ซึ่งมันก็น่าจะไปชดเชยกับรายได้ในครึ่งปีแรกที่ปรับตัวลดลง

นายสุทธิวงศ์ กล่าวถึงเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศว่า ขณะนี้บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะไปลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทยังสามารถที่จะขายไฟฟ้าภายในประเทศได้อีกมาก ส่วนจะไปลงทุนในต่างประเทศได้เมื่อไหร่นั้นทางบริษัทคงจะต้องรอดูสถานการณ์ในช่วงระยะเวลานั้นๆด้วยว่าเป็นอย่างไร

ขณะเดียวกัน GLOW ได้ยืนยันความพร้อมในการเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้า IPP รอบใหม่ ซึ่งทางบริษัทคาดหวังว่าชนะการประมูลโครงการดังกล่าวประมาณ 700 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นถ่านหินและแก๊ส ขณะเดียวกัน บริษัทก็กำลังเจรจากับลูกค้ารายใหญ่อยู่ 2 ราย ซึ่งเป็นลูกค้าปิโตรเคมีชั้นปลาย ทั้งนี้ คาดว่าจะทราบของการเจรจาภายในสิ้นเดือนนี้ ซึ่งถ้าหากการเจรจาประสบความสำเร็จ ก็จะส่งผลทำให้บริษัทมีอัตรากำลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 200-400 เมกะวัตต์

ด้านนักวิเคราะห์บล.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรปี 2550 ที่ 4,467 ล้านบาท และยังคงมีมุมมองว่าผลการดำเนินงานของ GLOW ในช่วงปี 2550-25502 จะยังไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้น โดยคาดการณ์กำไรปกติจะลดลงเฉลี่ย 5% ต่อปี เนื่องจากยังไม่มีการรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ในปี 2553 คาดกำไรจะกลับมาเติบโตโดดเด่น หลังเดินเครื่องการผลิตเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าส่วนขยาย คือ โครงการ CFB 3 ขนาดกำลังการผลิต 115 เมกะวัตต์ (ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง)

อย่างไรก็ดี ฝ่ายวิจัยแนะนำ "ถือ" แม้ว่าผลการดำเนินงานคาดจะไม่มีการเติบโตในช่วงปี 2550-2552 แต่ก็ยังมีโครงการที่เป็นศักยภาพในอนาคตที่ยังไม่ได้รวมเข้าไปในประมาณการ อาทิ โครงการ SPP ที่บริษัทยื่นเสนอจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.รวม 164 เมกะวัตต์ หากชนะคาดจะเพิ่มมูลค่าหุ้นขึ้นประมาณ 1 บาท และแชร์ส่วนแบ่งจากโครงการ IPP ใหม่ ที่บริษัทตั้งเป้าว่าจะเข้าประมูล 1,400 เมกะวัตต์ หากชนะ 700 เมกกะวัตต์ คาดจะเพิ่มมูลค่าหุ้นขึ้นอีก 2-3 บาท (คาดสัดส่วนร่วมทุน 65%) ภายใต้สมมติฐาน Project IRR ที่ 12-15% ดังนั้นฝ่ายวิจัยจึงประเมินมูลค่าเหมาะสมปี 2551 อยู่ที่ 33 บาท
http://www.settrade.com/S17_ContentDisp ... egoryId=16


chartchai madman
Verified User
Posts: 7514
Joined: Fri Feb 23, 2007 9:20 pm

news23/10/07

Posts by chartchai madman » Tue Oct 23, 2007 11:55 am

โกลว์จัดทัพประมูลไฟฟ้าIPP

โพสต์ทูเดย์ GLOW จัดโครงสร้างภายใน ตั้งโกลว์ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง ถือหุ้นบริษัทย่อยเข้าประมูล IPP TOP-RATCH ราศีดีสุด ต้นทุนถูก

นายศิโรตม์ วิชยาภัย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โกลว์พลังงาน (GLOW) กล่าวว่า ได้มีมติให้จัดตั้ง บริษัท โกลว์ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และหลังจากนั้นจะเพิ่มทุนเพิ่ม แต่ไม่มากนัก เพื่อให้มีทุนเพียงพอสำหรับการรับซื้อหุ้นที่ GLOW ถืออยู่ในเก็คโค่-วัน จำนวน6.49 ล้านหุ้น หรือ 32.49 ล้านบาท
หลังซื้อโกลว์ไอพีพี 2 จะถือหุ้นในเก็คโค่-วัน 64.99% และที่เหลือจะถือโดยเหมราชพัฒนาที่ดิน (HEMRAJ)


อนาคตจะใช้โกลว์ไอพีพี 2 เป็นบริษัทที่จะลงทุนผลิตไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศต่อไป

นอกจากนี้ ได้เข้าซื้อหุ้นในโกลว์เหมราชพลังงานจากเหมราชพัฒนาที่ดินที่ถืออยู่จำนวน 15.20 ล้านหุ้น หรือ 39.99% หลังซื้อจะทำให้ GLOW ถือหุ้นทั้งสิ้น 99.99%

ทั้งนี้ การที่เหมราชขายหุ้นส่วนนี้ออกเพราะอยากร่วมประมูลโรงฟ้าไอพีพีเพียงแห่งเดียวที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น แต่ GLOW จะยื่นประมูล 2 โรง คือ ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงด้วยจึงต้องขายหุ้นออกมา

บริษัทได้ยื่นประมูลแล้วทั้ง 2 โรง มีกำลังผลิตรวม 307 เมกะวัตต์ และหากได้รับเลือกอนาคตก็จะต้องระดมเงินและทุนเพิ่มขึ้น เพราะทั้ง 2 โรงจะใช้เงินลงทุนรวม 5.5 หมื่นล้านบาท
http://www.posttoday.com/newsdet.php?se ... &id=199073


ssaran
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 342
Joined: Sat Mar 25, 2006 2:20 pm

Posts by ssaran » Sun Nov 18, 2007 2:12 pm

Symbol GLOW  
 Headline สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)  
 Date/Time 13 Nov 2007 13:47:00  
 
 
 
                 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
                          บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

                                                         สอบทาน
                                                     (หน่วย : พันบาท)
                                            สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน
งบการเงินรวม
                                    ไตรมาสที่ 3          งวด 9 เดือน
             ปี                    2550        2549        2550        2549

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              1,121,236   1,233,739   3,722,920   4,149,345
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)    0.77        0.84        2.54        2.84


 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                      ไตรมาสที่ 3         งวด 9 เดือน
             ปี                    2550        2549        2550        2549

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              1,912,314   1,370,347   4,543,996   2,061,494
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)    1.31        0.94        3.11        1.41

 ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
      ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


 หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
               ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ
  การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน
  ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

                              ลงลายมือชื่อ _______________________
                                          ( นายศิโรตม์ วิชยาภัย )
                              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
                                    ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

margin of safety

chartchai madman
Verified User
Posts: 7514
Joined: Fri Feb 23, 2007 9:20 pm

news27/11/07

Posts by chartchai madman » Tue Nov 27, 2007 1:37 pm

GLOW : คาดผลประกอบการปี 2551-2552 แนวโน้มทรงตัว

27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 10:43:00

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ :    แม้ผลประกอบการในช่วงปี 2551 2552 มีแนวโน้มทรงตัว เนื่องจากบริษัทไม่มีกำลังการผลิตเข้ามาเพิ่ม รวมทั้งต้นทุนในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของราคาถ่านหินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า แต่เราเชื่อว่า GLOW ยังมีมูลค่าที่ซ่อนอยู่มาก จากจากการเข้าประมูลโรงไฟฟ้า SPP รวมทั้งการเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหม่ใน Q1/51 อีก 250 350 เมกะวัตต์ รวมทั้งความเป็นไปได้ที่บริษัทในกลุ่ม PTT จะขยายสัญญาที่เริ่มจะทยอยหมดลงในปี 2553 2554 นอกจากนี้บริษัทมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นในการเข้าประมูลโรงไฟฟ้า IPP ในส่วนของโรงไฟฟ้าถ่านหิน แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีกระแสต่อต้านมากพอสมควร แต่เราเชื่อว่าแม้ว่าต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น และการติดตั้งเครื่องกำจัดมลพิษ จะทำให้ต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเป็น 1.3 ล้านเหรียญต่อเมกะวัตต์ แต่ค่าไฟฟ้าที่ได้ยังถูกกว่าเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงอื่นๆ ขณะที่บริษัทคาดว่าจะผ่าน EIA ประมาณ Q1/50 จะเพิ่มความได้เปรียบให้กับ GLOW ขณะที่เราคาดว่าหาก GLOW ชนะประมูลโรงไฟฟ้า 1 โรง จะเพิ่มมูลค่าหุ้นได้ 3.54 บาท เรายังคงแนะนำ ซื้อลงทุน

   บริษัทน่าจะมีโอกาสจะประมูลโรงไฟฟ้าถ่านหิน รวมทั้งโครงการ SPP ที่คาดว่า รัฐบาลจะเพิ่มสัดส่วนการซื้อไฟฟ้าเพิ่ม

    GLOW ยื่นประมูลโรงไฟฟ้า IPP รอบนี้ 2 โรงได้แก่ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 1 โรง ขนาดกำลังการผลิต 747 เมกะวัตต์ ถือหุ้นโดย GLOW ทั้ง 100% ขณะที่อีกโครงการ GLOW ร่วมกับทาง HEMRAJ เข้าประมูลโรงไฟฟ้าถ่านหิน 1 โรง ขนาดกำลังการผลิต 660 เมกะวัตต์ ซึ่ง GLOW ถือหุ้นในสัดส่วน 65%

    แม้ว่าต้นทุนในการก่อสร้างที่บริษัทคาดเบื้องต้นจะสูงถึง 1.3 1.5 ล้านเหรียญต่อเมกะวัตต์ เนื่องจากต้นทุนในการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งต้นทุนในการติดตั้งเครื่องจักรเพื่อลดมลพิษจากการดำเนินการโรงไฟฟ้าถ่านหิน อย่างไรก็ตามค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงยังต่ำกว่าเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยเฉพาะในอนาคตจะมีการปรับมาใช้ LNG ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีราคาสูงมาก GLOW

หาก GLOW ชนะประมูล ก็ไม่มีปัญหาในการก่อสร้าง เนื่องจาก GLOW ค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้ EIA ใน Q1/50 นอกจากนี้ GLOW ยื่นประมูลโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อรองรับความต้องการใช้ในปี 2555 ซึ่งไม่มีคู่แข่ง ขณะที่ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าถ่านหินรายอื่น ยื่นประมูลโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อรองรับความต้องการใช้ในปี 2556 2557 ทำให้ GLOW ไม่มีคู่แข่ง ขณะที่เราคาดว่าหากบริษัทชนะประมูลจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้หุ้น GLOW ได้อีก 3.54 บาทต่อหุ้น

    นอกจากนี้ GLOW ยังยื่นประมูลโครงการ SPP จำนวน 2 โรง ขนาดกำลังการผลิต 74 เมกะวัตต์ และ 90 เมกะวัตต์ ภายในพื้นที่ จ.ระยอง ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการประมูลประมาณ ต้นเดือนธันวาคม 2550 เรามองว่ามีความเป็นไปได้ที่ GLOW จะมีโอกาสที่จะชนะประมูลทั้งหมด แม้ว่าที่ผ่านจะมีการเปิดประมูลเพียง 500 เมกะวัตต์ แต่มีผู้เสนอประมูลทั้งหมด 1,600 เมกะวัตต์ แต่จากสถานการณ์ล่าสุด มีความเป็นไปได้ที่ GLOW จะได้ทั้ง 164 เมกะวัตต์ เนื่องจากรัฐบาลอาจจะมีการพิจารณาซื้อไฟฟ้าจาก SPP เพิ่มอีก 1,700 เมกะวัตต์

    คาดเซ็นสัญญาลูกค้าเพิ่มอีก 250 350 เมกะวัตต์ ขณะที่คาดว่า PTT จะขยายสัญญาซื้อไฟฟ้าเพิ่มอีก

    จับตาการเซ็นสัญญาลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มอีก 250 350 เมกะวัตต์ ซึ่ง GLOW คาดว่าจะได้ข้อสรุปประมาณ Q1/51 และจะเริ่มรับรู้รายได้จากลูกค้ากลุ่มดังกล่าวประมาณ Q3/54 นอกจากนี้มีความเป็นไปได้ที่บริษัทในกลุ่ม PTT ที่ก่อนหน้านี้คาดหมายว่าจะไม่ต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจาก GLOW เนื่องจากบริษัทในกลุ่ม PTT มีการก่อสร้าง PTT Utilities รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าไว้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามจากการขยายธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลายจำนวนหลายโครงการทำให้มีความเป็นไปได้ที่โครงการ PTT Utilities ไม่สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้ทั้งหมด จึงคาดว่ามีความเป็นไปได้ที่ PTT จะต่อสัญญากับ GLOW ออกไปจากสัญญาเดิมที่จะเริ่มทยอยหมดสัญญาในปี 2553 2554

คาดประกาศผลผู้ชนะประมูลโรงไฟฟ้า IPP ภายในสิ้นปี 2550

    กระแสต่อต้านจากสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทำให้ก่อนหน้านี้เราไม่ได้ให้น้ำหนัก GLOW มากนัก แต่ปัจจุบันจากผู้ประกอบการที่มีความได้เปรียบในการประกอบธุรกิจไฟฟ้ามีไม่มาก ขณะที่ภาครัฐให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ำ ทำให้โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นตัวเลือกที่ดี และหาก GLOW สามารถชนะประมูลได้จะเสริมศักยภาพของบริษัทในอนาคต

    ขณะที่ราคาที่เหมาะสมที่เราประเมินไว้ไม่ได้รวมการประมูล IPP และ SPP รวมทั้งลูกค้าอุตสาหกรรมที่อยู่ระหว่างการเซ็นสัญญาใน Q1/51 และการขยายสัญญาของลูกค้าในกลุ่ม PTT เป็น Upside Gain ที่ซ้อนอยู่ ขณะที่เราประเมินราคาที่เหมาะสมไว้ที่ 36 บาท และยังคงแนะนำ ซื้อลงทุน สำหรับ GLOW

คาดเงินปันผล H2/50 อยู่ที่ 1 บาท Div. Yld. 2.94% ยังคงแนะนำ ซื้อลงทุน

    หลังจากที่ก่อนหน้านี้บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.60 บาท ซึ่งทำให้เราคาดว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับ H2/50 เพิ่มอีก 1 บาท ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในอัตรา 2.94% ขณะที่ราคาปิดล่าสุดยัง Upside Gain ประมาณ 5.88% มูลค่าที่ซ่อมอยู่จากโอกาสที่จะชนะประมูล IPP และ SPP รวมทั้งการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยที่ทำให้เรายังคงแนะนำ ซื้อลงทุน

ที่มา : บล.เกียรตินาคิน
http://www.bangkokbiznews.com/2007/11/2 ... sid=206054


Plawhale
Verified User
Posts: 3
Joined: Wed Jul 05, 2006 5:55 pm

ผลการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าอิสระ

Posts by Plawhale » Tue Dec 11, 2007 1:35 pm

ทำไมไม่ค่อยมีใครสนใจตัวนี้เลยครับ
หรือว่าแอบเก็บกันไปแบบเงียบ ๆ  :o

ขอแจ้งข่าวหน่อยครับ

................................

ผลการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าอิสระ

Date:  2007-12-11 09:43:24
Source: SET

Ref. No.GE/FIR-L-07-102วันที่ 7 ธันวาคม 2550


เรื่อง ผลการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าอิสระ
เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


โกลว์ พลังงาน แจ้งว่า บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้
ชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน กำลังการผลิต 660 เมกกะวัตต์ ภายใต้โครงการประมูลโรงไฟ
ฟ้าอิสระรอบใหม่สำหรับปี 2555 โดยบริษัทดังกล่าวมีกลุ่มบริษัทโกลว์เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 65 และ บริษัท
เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เป็นถือหุ้นร้อยละ 35

โครงการดังกล่าวจะใช้เงินลงทุนประมาณ 40,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณกลางปี
หน้าและเปิดดำเนินการราวสิ้นปี 2554 โรงไฟฟ้าแห่งนี้จะตั้งอยู่ที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่ง
เปิดดำเนินการมากว่า 15 ปี และเป็นพื้นที่ที่ถูกกำหนดไว้ใช้ประกอบกิจกรรมของอุตสาหกรรมประเภท
ต่างๆโดยเฉพาะ ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนที่อยู่อาศัยใน
บริเวณนั้นเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวยังประกอบไปด้วยระบบสาธารณูปโภคหลายประเภท (อาทิ
เช่น ท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน และระบบรับส่งน้ำ) ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
และเป็นการสร้างประโยชน์ร่วมกันให้เกิดขึ้น

บริษัทเชื่อว่าโครงการของบริษัทจะได้รับการสนับสนุนและยอมรับจากประชาชนชาวไทยโดยทั่วไป เนื่อง
จากในด้านสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าถ่านหินที่สะอาดที่สุดในโลก ซึ่งไม่เพียง
แต่จะมีระดับการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOX) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOX) ที่มี
ปริมาณต่ำกว่าระดับที่ธนาคารโลกและระเบียบของประเทศไทยกำหนดไว้อย่างมากแล้ว โครงการดังกล่าว
ยังผ่านเกณฑ์การปล่อยมลสารตามมาตรฐานนานาชาติที่เข้มงวดที่สุดสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเช่น
เกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรป

นอกจากนี้โครงการดังกล่าวจะต้องทำสัญญาด้านการจัดสรรงบประมาณ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเพิ่ม
พูนระดับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสำหรับชุมชนโดยรอบ อันได้แก่ การพัฒนาการศึกษา สุขอนามัย การ
พัฒนาอาชีพ การปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการพัฒนาสังคม ซึ่งคาดว่าจะต้องสมทบทุนในกองทุนดัง
กล่าวราว 100 ล้านบาทต่อปี

และท้ายที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมายในการขอใบอนุญาตตามแผนการขยาย
กำลังการผลิตในส่วนของโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ทางกลุ่มบริษัทยังต้องมีการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อ
ลดการปล่อยมลสารจากโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันลง โดยปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(SOX) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOX) จะลดลงต่ำกว่าระดับปัจจุบันอีกภายหลังการเปิดดำเนิน
การของโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงใหม่

นอกเหนือจากโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกัน
ซึ่งคาดว่าจะมีกำลังการผลิตประมาณ 250 - 350 เมกกะวัตต์ ซึ่งอาจรวมถึงโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายย่อยจำนวน 1 หรือ 2 โครงการ ซึ่งจำหน่ายให้แก่ กฟผ. ที่มีกำลังการผลิตเท่ากับ 74 และ 90 เมกกะ
วัตต์ โดยจะเริ่มเปิดดำเนินการในเดือนกันยายน 2554 และใช้เงินลงทุนประมาณ 11,000 - 16,000 ล้าน
บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ( นายศิโรฒม์ วิชยาภัย )
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


chartchai madman
Verified User
Posts: 7514
Joined: Fri Feb 23, 2007 9:20 pm

news29/01/08

Posts by chartchai madman » Tue Jan 29, 2008 2:22 pm

GLOWบวกกว่า3% หลังค่าเอฟทีมีแนวโน้มปรับขึ้น

29 มกราคม พ.ศ. 2551 12:01:00

GLOWบวกกว่า 3% โบรกเกอร์แนะนำ "ซื้อ" แม้ต้นทุนถ่านหินจะปรับตัวสูงขึ้น แต่ก็จะได้รับการชดเชยจากค่าเอฟทีที่มีแนวโน้มขยับขึ้นตามเช่นกัน

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : เช้าวันนี้ (29 ม.ค.) ราคาหุ้นบริษัท โกลว์ พลังงาน (GLOW) 1 บาท หรือ 3.45% อยู่ที่ 30.00 บาท หลังปรับขึ้นแตะสูงสุดที่ 30.25 บาท

บล.ธนชาต มองว่า ราคาหุ้น GLOW ที่ลดลงก่อนหน้านี้ เป็นผลจากความกังวลในเรื่องราคาถ่านหินที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 51 ผลกระทบอาจมีเพียงเล็กน้อย แต่เชื่อว่าผลกระทบในปี 52 จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาถ่านหินที่ GLOW ทำสัญญาล่วงหน้าเอาไว้ จะหมดอายุสัญญาในปีนี้

ทั้งนี้ บล.ธนชาตเชื่อว่า รัฐบาลจะไม่สามารถคงค่าเอฟทีได้ในระยะยาว และคาดว่าค่าเอฟที มีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาการเพิ่มขึ้นของต้นทุนพลังงานได้ จึงยังคงแนะนำ "ซื้อ" หุ้น GLOW โดยมีราคาเป้าหมายที่ 42 บาท

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้ อ้างรองปลัดกระทรวงพลังงาน ที่ออกมายอมรับว่า ค่าเอฟทีรอบใหม่(ก.พ.-พ.ค. 51) มีแนวโน้มปรับขึ้น เพราะราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอีก 5-6 สตางค์ต่อหน่วย จากปัจจุบันอยู่ที่ 66 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งจะนับเป็นการปรับขึ้นค่าเอฟทีครั้งแรกในรอบ 17 เดือน
http://www.bangkokbiznews.com/2008/01/2 ... sid=224719


User avatar
tum_H
Verified User
Posts: 1857
Joined: Sun Jun 03, 2007 11:19 am

Posts by tum_H » Sat Mar 01, 2008 5:31 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
                         บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)


                                              ตรวจสอบ
                                            (หน่วย : พันบาท)
                                           สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
                                              งวด 1 ปี
              ปี                            2550            2549

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    4,782,756     5,596,385
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)          3.27     3.83


 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                              งวด 1 ปี
              ปี                            2550            2549

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    5,064,942     3,591,053
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)          3.46     2.45

ชาตินี้เป็นที่สุดแล้ว บัดนี้ไม่มีความเกิดอีก

User avatar
tum_H
Verified User
Posts: 1857
Joined: Sun Jun 03, 2007 11:19 am

Posts by tum_H » Sat Mar 01, 2008 5:33 pm

ปลดล็อก 'โกลว์ พลังงาน' รอทะยาน ปี 2554
« เมื่อ: วันนี้ เวลา 09:55:38 »

ปลดล็อก 'โกลว์ พลังงาน' รอทะยาน ปี 2554

ปี 2551-2552 คาดว่าธุรกิจของ โกลว์ พลังงาน จะมีรายได้ทรงตัวบวก-ลบ ไม่เกิน 5% จนกว่าโรงไฟฟ้าใหม่ในจังหวัดระยองกำลังการผลิต 115 เมกะวัตต์ จะแล้วเสร็จ..แต่ Goal และ Golden Year ของจริง ของหุ้น GLOW ต้องรอหลังโรงไฟฟ้าแห่งใหม่กำลังการผลิต 660 เมกะวัตต์ เริ่มเดินเครื่อง

------------------------------------------

ต้นปี 2553 โกลว์ พลังงานจะได้กำลังการผลิตโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มอีก 115 เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3,000 ล้านบาท จากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น 10%

---------------------------------------------

หลังจาก บมจ.โกลว์ พลังงาน (GLOW) ในนาม บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน (IPP: Independent Power Producer) กำลังการผลิต 660 เมกะวัตต์ ภายใต้โครงการประมูลโรงไฟฟ้าอิสระรอบใหม่ สำหรับปี 2555 โดยบริษัทดังกล่าวมีกลุ่มบริษัทโกลว์เป็นผู้ถือหุ้น 65% และบมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ถือหุ้น 35%

โครงการดังกล่าวจะใช้เงินลงทุนประมาณ 40,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณกลางปี 2551 และเปิดดำเนินการราวสิ้นปี 2554

นอกเหนือจากโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระนี้ โกลว์ ยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกัน (Cogeneration) คาดว่าจะมีกำลังการผลิตประมาณ 250-350 เมกะวัตต์ และอาจรวมถึงโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายย่อย (SPP: Small Power Producer) จำนวน 1 หรือ 2 โครงการ จำหน่ายให้แก่ กฟผ. มีกำลังการผลิตเท่ากับ 74 และ 90 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการในเดือนกันยายน 2554 และใช้เงินลงทุนประมาณ 11,000-16,000 ล้าน บาท

นี่ใช่การ "ปลดล็อก" ครั้งสำคัญหรือไม่ ที่จะทำให้ โกลว์ พลังงาน กลับมาเติบโตอย่างก้าวกระโดดอีกครั้ง

สุทธิวงศ์ คงสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน บมจ.โกลว์ พลังงาน ให้เหตุผลกับกรุงเทพธุรกิจ BizWeek ถึงชัยชนะประมูลโรงไฟฟ้ากำลังการผลิต 660 เมกะวัตต์ ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ตัวเก็ง ว่า ภาครัฐตัดสินใจเลือกโรงไฟฟ้าถ่านหินมากกว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า 1 ใน 3 รวมถึงมีนโยบายที่จะลดสัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยลง จากปัจจุบันที่มีอยู่ถึง 70% เพราะราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกมีแต่แนวโน้มสูงขึ้นมากกว่าราคาถ่านหิน

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ก๊าซธรรมชาติกำลังจะหมดลงไปพร้อมๆ กับน้ำมันภายในศตวรรษ (100 ปี) นี้ แต่ถ่านหินคาดว่าน่าจะเหลือใช้ได้อีกถึง 300 ปี เพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าในอนาคตน่าจะใช้พลังงานถ่านหินมากกว่าก๊าซธรรมชาติ และนี่คงเป็นเหตุผลที่ภาครัฐเลือกให้โกลว์ พลังงานเป็นผู้ชนะประมูล

มือการเงินโกลว์ พลังงาน ยืนยันว่า ข้อเสนอเรื่องต้นทุนการผลิตที่ยื่นต่อคณะกรรมการนั้น จะไม่ทำให้บริษัท “เข้าเนื้อ” แน่นอน เพราะการยื่นประมูลโรงไฟฟ้าครั้งนี้ ได้ร่วมทุนกับเหมราชพัฒนาที่ดิน และเป็นการก่อสร้างแบบต่อขยายในพื้นที่เดิมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จึงไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนซื้อที่ดินเพิ่ม จึงทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าผู้เข้าประมูลรายอื่น

“ปัจจุบันนี้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของโรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ 2.60 บาท แต่เราสามารถคุมต้นทุนให้อยู่เพียงแค่ 2.10 บาทได้ ขณะที่ ราคาก๊าซธรรมชาติยังมีโอกาสปรับขึ้นตามราคาน้ำมันได้อีกแต่ราคาถ่านหินถ้าจะขึ้นก็ขึ้นไม่สูงมาก ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยจึงไม่น่าจะสูงไปกว่านี้”

ส่วนสาเหตุที่ ราคาถ่านหินปรับตัวสูงขึ้นมากในระยะนี้ เป็นผลมาจากภัยธรรมชาติในประเทศจีนทำให้ไม่สามารถส่งออกถ่านหินออกมาสู่ตลาดโลกได้ แต่เมื่อไรที่สภาวะอากาศเริ่มคลี่คลาย จีนจะเริ่มส่งออกถ่านหินอีกครั้งและราคาจะเริ่มปรับลดลงตามกฎดีมานด์ และซัพพลายในตลาด

“ผลกระทบนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่ทำให้ต้นทุนของเราสูงขึ้นแน่นอน”

สำหรับเม็ดเงินลงทุนประมาณ 40,000 ล้านบาท นั้น สุทธิวงศ์ บอกว่า จะมาจากทุน 1 ส่วน และเงินกู้สถาบันการเงิน 3 ส่วน ขณะนี้ ได้เซ็นสัญญากับธนาคารพาณิชย์ไว้แล้ว รอเพียงแค่การเซ็นสัญญากับ กฟผ.อย่างเป็นทางการประมาณเดือนเมษายน นี้ และจะเริ่มลงมือก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี

ในส่วนของหนี้สินที่จะเพิ่มขึ้นนั้น จะไม่สร้างภาระให้กับผู้ถือหุ้น เขากล่าวว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ของโกลว์ พลังงาน มีเพียงแค่ 0.6 เท่า โดยในช่วง 2 ปีแรกของการก่อสร้าง D/E อาจจะสูงขึ้นเกินกว่า 1 เท่าไปบ้าง แต่ภายหลังจากเริ่มจ่ายไฟฟ้าได้ในเดือนกันยายน 2554 และมีรายได้เข้ามา ตัวเลขนี้จะปรับลดลงอยู่ที่ประมาณ 1 เท่า ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยทั่วไปของอุตสาหกรรมนี้

มือการเงินโกลว์ พลังงาน ระบุว่า โรงไฟฟ้ากำลังการผลิต 660 เมกะวัตต์ นี้ จะช่วย "ปลดล็อก" ทำให้ผลประกอบการของบริษัท ที่ถูก “แช่แข็ง” บวกลบไม่เกิน 5% ในอีก 2 ปีข้างหน้า (2551-2552) กลับมาเติบโตได้อีกครั้ง

โดยต้นปี 2553 โกลว์ พลังงานจะได้กำลังการผลิตโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มอีก 115 เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3,000 ล้านบาท จากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น 10%

นอกจากนี้ โกลว์ พลังงานยังสนใจจะเข้าร่วมประมูลโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายย่อย (SPP: Small Power Producer) ทุกครั้งถ้ามีโอกาส

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน โกลว์ พลังงาน แจกแจงให้ฟังว่า โรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกัน (Cogeneration) จะมีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณ 35% สูงกว่าโรงไฟฟ้าอิสระ (IPP) ซึ่งอยู่ที่ 30% ปัจจุบัน สัดส่วนรายได้ของบริษัท 2 ใน 3 มาจากธุรกิจ Cogeneration โดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม เช่น ปตท.เคมิคอล พีทีที ยูทิลิตี้ ปูนซีเมนต์ไทย และบริษัทญี่ปุ่นจำนวนหนึ่ง และ หนึ่งส่วนมาจากโรงไฟฟ้า IPP

ส่วนความหวาดระแวงที่ กลุ่มปตท. จากเดิมที่เป็น "ลูกค้า" รายสำคัญ จะหันมาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าแข่ง นั้น โกลว์ พลังงาน ได้ตัดประเด็นความกังวลนี้ออกไปแล้ว ไม่ว่ากลุ่มปตท.จะต่อสัญญากำลังการผลิต 100 เมกะวัตต์ ซึ่งจะสิ้นสุดลง ในปี 2553 หรือไม่ บริษัทก็มีลูกค้ารายอื่นมาทดแทนแล้ว ขั้นต่ำ 200 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าได้ในปี 2554 และอาจจะขยายไปถึง 300 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตามจากการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ กลุ่มปตท.อาจมีการต่อสัญญากับบริษัทในบางส่วน และผลิตไฟฟ้าใช้เองบางส่วน

“เราคาดว่าในไตรมาส 3 ปีนี้ การเจรจาน่าจะสิ้นสุด แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญนัก เพราะเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่า ทางปตท.ต้องการลงทุนผลิตไฟฟ้าเองในอนาคต จึงได้เตรียมหาลูกค้าใหม่มาทดแทนไว้แล้ว”

สำหรับกำลังการผลิตไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ได้รับการชี้แจงว่า จากปัจจุบัน 1,709 เมกะวัตต์ บวกกับ 115 เมกะวัตต์ ในปี 2553 บวกกับกำลังการผลิต 660 เมกะวัตต์ จากบริษัท เก็คโค่-วัน และอีก 200 เมกะวัตต์ จากโรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกัน (Cogeneration) ในปี 2554 บริษัทจะมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 2,684 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 57.05 %

"เพราะฉะนั้น ในปี 2554 ผลประกอบการของเรา ก็จะเพิ่มขึ้นแบบพรวดพราด หมายถึงผลกำไร และรายได้ก็มีโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดด โอกาสที่หุ้น GLOW จะทวีค่าเพิ่มขึ้น และได้รับความสนใจจากนักลงทุนระยะยาวก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน"

มือการเงินโกลว์ พลังงาน ยอมรับว่า ราคาหุ้น GLOW ในปัจจุบันยังไม่ตอบรับข่าวดีเท่าใดนัก มูลค่าหุ้นอาจจะยังไม่ขึ้นวันนี้ แต่เมื่อการก่อสร้างใกล้เสร็จ นักลงทุนก็จะกลับมา

โบรกเกอร์ 12 ราย ประเมินกำไรสุทธิ หุ้น GLOW สำหรับ ปี 2551 ระหว่าง 4,004-4,999 ล้านบาท โดยมีอัตราเฉลี่ยเท่ากับ 4,564 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิเฉลี่ยต่อหุ้น 3.12 บาท และประเมินราคาหุ้นเหมาะสมระหว่าง 32.50-43.20 บาท

ชาตินี้เป็นที่สุดแล้ว บัดนี้ไม่มีความเกิดอีก

chartchai madman
Verified User
Posts: 7514
Joined: Fri Feb 23, 2007 9:20 pm

news10/03/08

Posts by chartchai madman » Mon Mar 10, 2008 3:09 pm

สินเอเซีย-แนะนำ "ซื้อ" GLOW

บมจ. โกลว์ พลังงาน (GLOW)  - ซื้อ
ราคาปิด          30.50  บาท
ราคาเป้าหมาย     35.00  บาท
เหมาะลงทุนสำหรับปันผล รอการเติบโตในระยะยาว
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค          

ข้อมูลการเงิน
ปี      กำไรสุทธิ      กำไรปกติ    EPS-กำไรปกติ      BV       DPS       P/E       P/BV   Div.Yield  
      (ล้านบาท)     (ล้านบาท)     (บาท/หุ้น)     (บาท/หุ้น)  (บาท/หุ้น)   (เท่า)     (เท่า)      (%)      
2548     3,866        4,314        3.00         17.37     2.25      7.54      1.30     9.95
2549     5,596        4,440        3.04         18.07     1.58      9.19      1.54     5.65
2550     4,783        4,250        2.90         19.80     1.65     11.23      1.65     5.07
2551F    4,019        4,019        2.75         20.93     1.74     11.10      1.46     5.69
2552F    4,534        4,534        3.10         22.69     1.82      9.84      1.34     5.98
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลบริษัท, ACLS

คำแนะนำการลงทุน:
         กำไรปกติปี 50 ลดลง 4.3% YoY จากการหยุดซ่อมบำรุงของ GLOW IPP และจากค่าเงินบาท
ที่แข็งค่าขึ้น 8.5% และคาดกำไรปกติปี 51 จะอ่อนตัวลง 5.4% YoY ผลจากการหยุดซ่อมบำรุง GLOW IPP
ประมาณ 30 วัน ทำให้มีรายได้ค่าความพร้อมจ่ายลดลงแต่มีค่าซ่อมบำรุงสูงขึ้น แต่กำไรจะไปฟื้นตัวอีกครั้งใน
ปี 52 หลังจาก GLOW IPP กลับมาผลิตเต็มที่ และมีกำลังการผลิตเพิ่มอีก 115 เมกะวัตต์
         ในระยะยาว GLOW มีโอกาสเพิ่มการเติบโตได้จาก 1) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินไอพีพีกำลัง
การผลิต 660 เมกะวัตต์ ถือหุ้น 65% คาดจะเริ่มก่อสร้างได้กลางปี 51 และแล้วเสร็จปลายปี 54 มูลค่า
โครงการประมาณ 1,150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหากโครงการนี้เริ่มดำเนินการผลิต จะเพิ่มมูลค่าหุ้นให้ GLOW
ประมาณ 3 บาทต่อหุ้น และ 2) มีโอกาสเพิ่มการเติบโตจากการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อรองรับ
ความต้องการใช้ของลูกค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในธุรกิจปิโตรเคมีได้อีกประมาณ 250-350 เมกะวัตต์ และ
โครงการ SPP ที่ทำสัญญากับกฟผ. อีก 74 เมกะวัตต์
         แนะนำ ซื้อ ลงทุนระยะยาว ที่ราคาเป้าหมายปี 51 จากวิธี DCF ที่ 35 บาท โดย GLOW
เป็นหุ้นเหมาะสำหรับผู้ลงทุนเพื่อเงินปันผล ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 5% ต่อปี

สาระสำคัญ:
         กำไรปกติปี 50 ลดลง 4.3% YoY: อยู่ที่ 4,250 ล้านบาท โดย GLOW IPP มีรายได้จำหน่าย
ไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลดลง 5.1% YoY เนื่องจากมีการหยุดซ่อมบำรุงใน 2Q50
และจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น 8.5% YoY ในขณะที่ยอดขายจาก GLOW SPP รวมสูงขึ้น 4.4% YoY จากการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณจำหน่ายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ที่เริ่มในปี 50 และค่าเอฟทีที่ลดลง 9.9% YoY  
เนื่องจากปี 50 มีการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น ทำให้ต้นทุนค่าเอฟทีลดลง
         กำไรสุทธิปี 50 ลดลง 14.5% YoY: GLOW มีกำไรสุทธิที่ 4,783 ล้านบาท กำไรสุทธิดีกว่ากำไร
ปกติ เนื่องจากมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 553 ล้านบาท แต่ยังลดลง 46.1% จากปี 50 และมีภาษีจ่ายเพิ่มขึ้น
เนื่องจากโกลว์พลังงานพ้นกำหนดยกเว้นภาษีจากบีโอไอ ทำให้มีอัตราภาษีเพิ่มเป็น 15% ส่งผลให้กำไรสุทธิ ปี 50
ลดลงจากปีก่อน
         หยุดเดินเครื่อง GLOW Energy 1 เครื่องเนื่องจากเกิดควัน แต่ไม่น่ากระทบผลดำเนินงาน: GLOW
หยุดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ากำลังการผลิต 40 เมกะวัตต์และไอน้ำ 70 ตันต่อชั่วโมง เพื่อตรวจสอบเนื่องจากเกิด
ควัน คาดว่าต้องหยุดเดินเครื่องประมาณ 3-5 วัน แต่คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน เนื่องจากมี
GLOW มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมถึง 1 พันเมกะวัตต์ กำลังผลิตไอน้ำ 1 พันตัน จึงคาดว่าจะสามารถใช้หน่วยอื่น
ในการผลิตทดแทนไปได้ก่อนในระยะนี้ และยังมีประกันภัยรองรับความเสียหายอยู่แล้ว
         คาดกำไรปกติปี 51 จะอ่อนตัวลง 5.4% YoY: คาดว่า กำไรปกติปี 51 จะอยู่ที่ 4,019 ล้านบาท
เป็นผลจากการหยุดซ่อมบำรุง GLOW IPP ประมาณ 30 วัน ทำให้มีรายได้ค่าความพร้อมจ่ายลดลงแต่มีค่าซ่อมบำรุง
สูงขึ้น  ขณะที่คาดว่ารายได้จาก SPP จะค่อนข้างทรงตัวจากปี 50
         แนวโน้มกำไรจะไปฟื้นตัวอีกครั้งในปี 52-53: โดยปี 52 กำไรปกติจะดีขึ้นหลังจาก GLOW IPP
กลับมาผลิตเต็มที่ คาดว่าจะมีกำไรปกติที่ 4,534 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.8% YoY และปี 53 จะมีกำลังการผลิต
เพิ่มอีก 115 เมกะวัตต์จากโรงไฟฟ้าแบบ Circulating Fluidized-Bed Boiler (CFB Boiler) ซึ่ง
เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ก.พ.50 และกำหนดแล้วเสร็จปลายปี 52 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้กำไรในปี 52-53 เติบโตขึ้น
อีกครั้งหนึ่ง
         แผนเพิ่มกำลังการผลิตยังมีต่อเนื่อง: GLOW ยังมองหาโอกาสลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าต่อเนื่อง
ทั้งธุรกิจไอพีพี และเอสพีพี
         - โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินไอพีพีกำลังการผลิต 660 เมกะวัตต์: ที่ได้รับคัดเลือกให้ชนะการ
ประมูลไอพีพี โดยถือหุ้นผ่านบจ. เก็คโค่-วัน ซึ่งร่วมทุนระหว่าง GLOW  และ HEMRAJ สัดส่วน 65: 35 โดย
คาดหวังว่า หลังจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบและเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ
กฟผ.เรียบร้อย จะเริ่มก่อสร้างได้กลางปี 51 และแล้วเสร็จปลายปี 54 โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 1,150
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหากโครงการนี้เริ่มดำเนินการผลิต จะเพิ่มมูลค่าหุ้นให้ GLOW ประมาณ 3 บาทต่อหุ้น
         - โครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกันอีก 380 เมกะวัตต์: GLOW วางแผนสร้าง
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติประมาณ 380 เมกะวัตต์ เงินลงทุนประมาณ 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อ
รองรับ 1) ความต้องการของลูกค้ากลุ่มปิโตรเคมีในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดประมาณ 250-350 เมกะวัตต์ และ
2) GLOW ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) จากกฟผ.อีก 74 เมกะวัตต์ที่คาดว่าจะทำสัญญา
ซื้อขายใน 2Q51 โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ประมาณ 3Q51 หลังจากที่ทำสัญญากับลูกค้าอุตสาหกรรม
และกฟผ.เรียบร้อย และจะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในช่วงปี 54
         คาดจ่ายปันผล 2H50 ประมาณ 1.05 บาทต่อหุ้น: คิดเป็นผลตอบแทนประมาณ 3.5% ที่ราคาปัจจุบัน
และคิดเป็นปันผลรวมปี 50 ที่ 1.65 บาทต่อหุ้น ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ประมาณ 5% ต่อปี

ตารางผลประกอบการ 4Q50 และปี 50
                        4Q50         4Q49     เปลี่ยนแปลง     3Q50     เปลี่ยนแปลง     2550       2549    เปลี่ยนแปลง  
                      (ล้านบาท)     (ล้านบาท)      YoY      (ล้านบาท)      QoQ      (ล้านบาท)   (ล้านบาท)     YoY      
รายได้                    9,185       10,162      -10%        8,641        6%       32,442     33,378      -3%
กำไรปกติ                    468        1,464      -68%        1,708      -73%        5,328      3,342      59%
กำไรสุทธิ                  1,983        1,175       69%        1,719       15%        6,654      3,610      84%
กำไรปกติต่อหุ้น (บาท)         1.72         5.39      -68%         6.28      -73%        19.61      12.30      59%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)         7.30         4.32       69%         6.33       15%        24.49      13.29      84%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)         32.52        37.77                  36.78                  35.38      37.57              
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (%)       27.09         23.6                  25.98                  25.86      24.87              
อัตราหนี้สินต่อทุนสุทธิ (เท่า)     0.15         0.67                   0.69                   0.15       0.67              
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)     126.25       80.70                  93.26                 126.25      80.70              
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลบริษัท, ACLS

         โดย บล.สินเอเซีย จำกัด ประจำวันที่ 10 มี.ค. 2551
http://www.thunhoon.com/home/


ssaran
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 342
Joined: Sat Mar 25, 2006 2:20 pm

Posts by ssaran » Thu May 15, 2008 11:57 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
                       บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

                                                         สอบทาน
                                                     (หน่วย : พันบาท)
                                           สิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม
งบการเงินรวม
                                               ไตรมาสที่ 1
              ปี                            2551             2550

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    1,429,646         1,350,213
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)          0.98             0.92


 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                               ไตรมาสที่ 1
              ปี                            2551              2550

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    1,146,233          1,508,721
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)          0.78               1.03

 ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
     ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต


 หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
               ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ
  การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน
  ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

                              ลงลายมือชื่อ _______________________
                                         ( นายศิโรตม์ วิชยาภัย )
                              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
                                    ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

margin of safety

yoko
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4227
Joined: Sat Jan 27, 2007 4:49 pm

Posts by yoko » Sun Jun 01, 2008 7:22 am

GLOW : คาดกำไรปีนี้ทรงตัว รอโครงการใหม่เข้ามาปลายปี '52 และปี '54

กำไร Q1/2008 ของ GLOW ออกมาที่ 1,430 ล้านบาท +6%YoY
+35%QoQ และใกล้เคียงกับที่เราคาด
ผลการดำเนินงานยังไม่มีอะไรตื่นเต้นนัก เพราะยังไม่มีโครงการใหม่เข้ามา
ส่วนโครงการที่จะเข้ามาในอนาคตก็มี โครงการโรงไฟฟ้า IPP GHECO-One
เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาด 660 MW จะเข้ามาราว ตุลาคม 2011
โครงการขยาย CFB3 - Cogen 115 MW ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
กำหนดแล้วเสร็จปลาย 2009

โครงการ Glow Energy Phase 5 - Cogen 382 MW
ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง กำหนดแล้วเสร็จ กันยายน 2011 และในปีนี้
GLOW อาจได้เข้าถือหุ้นโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 138 MW Houay Ho 67.5% จาก
Suez ที่ดำเนินการผลิตมาตั้งแต่ปี 2002 อยู่แล้ว รอสรุปสิงหาคมนี้

เราประมาณกำไรของ GLOW ในปีนี้ไว้ 4.80 พันล้านบาท
เพิ่มเล็กน้อยจากปีก่อน แต่ถ้าเป็น EBITDA และกำไรปกติจะลดลงราว 4%
เราประเมินราคาหุ้นของ GLOW โดยใช้ DFCF @ 9.8% ได้มูลค่าราว 39
บาท เราคาดเงินปันผล 1.65 บาท ให้ผลตอบแทน 4.9%

Investment Theme :

๐ผลดำเนินงาน Q1/2008 ออกมาใกล้กับที่คาด - GLOW ทำกำไร Q1/2008
ได้ 1,430 ล้านบาท +6%YoY +35%QoQ ซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่เราคาดไว้ที่
1,436 ล้านบาท ทั้งนี้รายได้จากการขายของ GLOW ทรงๆ +2.4%YoY
-1.1%QoQ อยู่ที่ 8,170 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายไฟฟ้า SPP ทรงๆ
YoY ขณะที่จาก IPP +5.9%YoY
การขายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 5% และการขายไอน้ำเพิ่มขึ้น
8% ต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซและถ่านหินเพิ่มขึ้นกดดันกำไร
ขณะที่ค่าเอฟทีลดลงจากปีก่อน บริษัทมี EBITDA ที่ 1,941 ล้านบาท
-10.7%YoY -5%QoQ ด้านกำไรปกติไม่รวม ที่ 955 ล้านบาท ลดลง
13.2%YoY

๐คาดกำไรปี 2008 ทรงๆ จากปีก่อน -
บริษัทยังไม่มีกำลังผลิตใหม่เข้ามาในปีนี้
แต่อาจมีการเข้าถือหุ้นโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 138 MW Houay Ho 67.5%
จาก Suez ที่ดำเนินการผลิตมาตั้งแต่ปี 2002 อยู่แล้ว ปีนี้ GLOW
จะเลื่อนการหยุดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า IPP Unit 1 ราว 33 วัน จาก Q3/2008
ไป Q4/2008 และ Unit 2 จากปลาย Q3/2008 ไป Q1/2009

โดยการเลื่อนนี้จะเพิ่มชั่วโมงการดำเนินงานโดยปราศจากต้นทุนค่าเสื่อมราคา เราคาดรายได้จากการขายปี 2008 ที่ 3.29 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน แต่คาดกำไรขั้นต้นจะลดลงปีก่อน
โดยคาด Gross margin ที่ 17% ลดลงจาก 18.6% เราคาด EBITDA
จะลดลง 4.3% มาที่ 8.31 พันล้านบาท จากปีก่อนที่ 8.68 พันล้านบาท
คาดกำไรจากการดำเนินงานปกติลดลงประมาณ 4% มาที่ 4.08 พันล้านบาท
ส่วนกำไรสุทธิคาดไว้ที่ 4.80 พันล้านบาท เพิ่มเล็กน้อยจากปีก่อน
ประเมินกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนปีนี้ไว้ 725 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อนที่ 533 ล้านบาท ผลจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า

๐โครงการใหม่หนุนการเติบโตในอนาคต - 1) GHECO-One ซึ่ง GLOW
ถือหุ้น 65% ชนะประมูลโครงการโรงไฟฟ้า IPP เมื่อปลายปีที่แล้ว
โดยเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาด 660 MW โดยมีแผนจะผลิตได้ราว ตุลาคม
2011 ผ่าน EIA แล้ว กำลังจะเซ็นสัญญา PPA และสัญญาซื้อถ่านหิน
บริษัทจะใช้ Equity ราว 225 ล้านดอลลาร์หรือราว 7,200 ล้านบาท 2)
โครงการขยาย CFB3 - Cogen 115 MW ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
กำหนดแล้วเสร็จปลายปี 2009 จะใช้งบลงทุน 220 ล้านดอลลาร์ หรือ 7
พันล้านบาท 3) โครงการ Glow Energy Phase 5 - Cogen 382 MW
ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง กำหนดแล้วเสร็จ กันยายน 2011
จะใช้งบลงทุน 500 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.6 หมื่นล้านบาท

4) นอกจากนี้ GLOW ยังจะหาโอกาสลงทุนในต่างประเทศด้วย อย่าง ลาว
กัมพูชา โดยกำลังเป็นไปได้ที่จะเช้าถือหุ้น 67.5% จาก Suez ในโครงการ
Houay Ho 138 MW Hydro Project
คาดว่าการเข้าถือหุ้นน่าจะเสร็จในเดือนสิงหาคม 2008

๐ผลตอบแทนและมูลค่าหุ้น - เราประมาณเงินปันผลสำหรับปี 2008 ที่ 1.65
บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราการจ่าย (Payout ratio) 50% เทียบกับปีก่อนที่จ่าย
1.654 บาท Payout 51% และคิดเป็นผลตอบแทน (Yield) ที่ระดับ 4.9%
จากราคาหุ้น 33.75 บาท ด้านมูลค่าหุ้น จากการวิเคราะห์มูลค่าโดยวิธี FCF
(WACC ที่ 9.76%) ได้มูลค่าที่ 39 บาท

++++++++++++++++

หมายเหตุ -วิเคราะห์ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2551

- NIDA ร่วมกับ mai และ APM ของเชิญผู้สนใจสัมมนา "วิกฤติพลังงาน :
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และทางรอดของ SMEs" โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องวิกฤติพลังงาน ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 3 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดและสำรองที่ได้ 02-264-5678 ต่อ 118

++++++++++

Financial Highlight

(Bt. Mil.) 2006 2007 2008F 2009F

Sales 32,593 32,266 32,883 33,256

Gross Profit 6,422 6,001 5,585 6,333

EBITDA 9,044 8,681 8,311 9,010

Net Profit 5,596 4,783 4,802 5,095

Net Profit (%Chg.) 44.8% -14.5% 0.4% 6.1%

EPS (Bt.) 3.83 3.27 3.28 3.48

EPS (%Chg.) 42.4% -14.5% 0.4% 6.1%

DPS (Bt.) 1.58 1.65 1.65 1.75

Dividend Yield (%) 4.6% 4.9% 4.9% 5.1%

BVPS (Bt.) 18.07 19.80 21.46 23.32

P/E (x) 8.89 10.40 10.36 9.76

P/BV (x) 1.88 1.72 1.58 1.46

Source : Company & BFIT Research


nutt
Verified User
Posts: 6
Joined: Fri Aug 29, 2008 1:43 pm

Posts by nutt » Sat Aug 30, 2008 4:00 am

GLOW คือ COCO ในอดีตหรือเปล่าครับ  ที่ de-list ตัวเองออกไปเมื่อสิบปีที่แล้วหรือเปล่า (หลังจากที่กลุ่มบ้านปูขายส่วนของตนออกไปให้ Site Pacific)

ถ้าใช่ ก็จัดว่าเป็นบริษัทฯ ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งมากครับ


ชินจัง
Verified User
Posts: 40
Joined: Sun Aug 12, 2007 3:31 pm

ใช่ครับ coco เดิม

Posts by ชินจัง » Sat Aug 30, 2008 5:59 pm

ใช่ครับ coco เดิม


Post Reply