AKR

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
Calcio 8
Verified User
Posts: 144
Joined: Thu Aug 21, 2008 5:16 pm

Posts by Calcio 8 » Sat May 09, 2009 7:56 pm

แฟนๆ AKR หายไปไหนหมดครับ ไม่มีข่าวคราวมา update เลยหรือครับ  :D


YONGYEE
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 512
Joined: Wed Apr 23, 2008 11:03 pm

Posts by YONGYEE » Sun May 10, 2009 12:20 am

ผมว่าผู้บริหารควรจะเลิกคุยได้แล้ว ไม่อายนักลงทุนบ้างหรืออย่างไร พูดไปไม่เคยทำได้เลย เสียเปล่าๆ


wasan_yu
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 609
Joined: Sat May 19, 2007 3:51 pm

ยังขาดทุนอยู่เลยครับ

Posts by wasan_yu » Thu May 14, 2009 8:18 am

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
                       บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

                                                         สอบทาน
                                                     (หน่วย : พันบาท)
                                           สิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม
งบการเงินรวม
                                               ไตรมาสที่ 1
              ปี                            2552             2551

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    (19,583)         (11,921)
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)          (0.025)         (0.015)


 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                               ไตรมาสที่ 1
              ปี                            2552              2551

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    30,568          17,745
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)          0.039          0.022

 ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
     ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


 หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
               ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ
  การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน
  ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

                              ลงลายมือชื่อ _______________________
                               ( ดร. วิวัฒน์ แสงเทียน )
                              ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
                                    ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ:roll:

เด็กสระบุรี

User avatar
sai
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4088
Joined: Wed Apr 30, 2008 8:18 pm

Posts by sai » Thu May 14, 2009 8:29 am

YONGYEE wrote:ผมว่าผู้บริหารควรจะเลิกคุยได้แล้ว ไม่อายนักลงทุนบ้างหรืออย่างไร พูดไปไม่เคยทำได้เลย เสียเปล่าๆ
อันนี้เห็นด้วยเลยพี่ หลายรอบล่ะ ไว้ทำได้ค่อยออกมาคุยใหม่จะดีกว่า ไม่งั้นเสียความรู้สึกด้วยกันทั้งสองฝ่าย  :lol:

Small Details Make a Big Difference

pk8
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 480
Joined: Thu Jul 01, 2004 9:39 am

Posts by pk8 » Wed Jun 10, 2009 7:11 pm

เอาล่ะซิ
แจ้งการถูกดำเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (AKR)  

เรื่อง แจ้งการถูกดำเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (AKR) และบริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด (บริษัทย่อย)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ร้อยละ 99.99 ได้ทำการกู้ยืมเงินกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) เพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตเซลล์และผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้น แต่เนื่องจากความล่าช้าในการนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยในการทำธุรกิจ จึงทำให้บริษัทย่อยไม่สามารถจ่ายชำระหนี้คืนให้แก่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้ และบริษัทฯ มีการดำเนินการเจรจา และแก้ไขสัญญาการใช้วงเงินสินเชื่อกับทางธนาคารหลายครั้ง

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 ทางธนาคารได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาการใช้วงเงินสินเชื่อของทางธนาคาร และขอบอกกล่าวบังคับจำนองให้บริษัทย่อย ในฐานะลูกหนี้ และบริษัทฯ ในฐานะผู้ค้ำประกัน ชำระหนี้จำนวน 901,813,879.94 บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน ซึ่งทางบริษัทย่อยได้มีการเจรจาในเรื่องดังกล่าว และได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับทางธนาคาร แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำทำให้บริษัทย่อยไม่สามารถดำเนินการชำระหนี้ตามที่ได้ตกลงกันไว้ได้ทันตามกำหนดในวันที่ 9 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ และ บริษัทย่อยฯ ได้รับสำเนาคำฟ้องคดีผู้บริโภค ศาล จังหวัดพระโขนง ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ความแพ่ง โดยสรุปรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

คดีหมายเลขดำที่ ผบ.2824/2552
ระหว่าง ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (โจทก์)
บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด (จำเลยที่ 1)
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (จำเลยที่ 2)
เรื่อง ผิดสัญญากู้เงิน, สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, ค้ำประกันและบังคับจำนองจำนวนทุนทรัพย์ 933,450,754.15 บาท
โดยโจทก์ได้ขอให้ศาลออกหมายเรียกจำ เลยมาพิจารณาคดี โดยมีคำ ขอท้ายฟ้องดังต่อไปนี้

1. ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินให้แก่โจทก์จำนวน 933,450,754.15 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15.50 ต่อปี ของเงินต้นจำนวน 885,731,137.05 บาท นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 3 มิถุนายน 2552) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้นภายใน

2. หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ตามข้อ 1. ให้ยึดทรัพย์จำนวน คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 9887, 9888, 9985, 9986 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้วและที่จะมีต่อไปในภายหน้า และเครื่องจักร, เครื่องเชื่อม, เครื่องประกอบ, เครื่องล้าง ฯลฯ หมายเลขทะเบียน (48-309-404) 0001 ถึง 0007 รวม 7 เครื่อง และเครื่องจักร,
เครื่องตรวจสอบ, เครื่องกัดผิว, เครื่องลำเลียง, เครื่องเคลือบ, เครื่องล้าง, เครื่องพิมพ์ ฯลฯ หมายเลขทะเบียน (51-314-403) 0001 ถึง 0030 จำนวน 30 เครื่อง และยึดทรัพย์จำนำของจำเลยที่ 1 รวมตลอดทั้งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินอื่นๆ ของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน


User avatar
Paul VI
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 10532
Joined: Tue Sep 18, 2007 7:17 pm

Posts by Paul VI » Wed Jun 10, 2009 7:31 pm

มาตามดูด้วยคน... :8)


User avatar
maeteeb
Verified User
Posts: 783
Joined: Fri Dec 30, 2005 2:04 am

Posts by maeteeb » Wed Jun 10, 2009 9:33 pm

:vm:

การเป็นนักลงทุนไม่ต้องการอะไรเลยคุณต้องการแค่ความคิด ความกล้าและอารมณ์  (ดร. นิเวศน์ 2552)

User avatar
charnengi
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2358
Joined: Mon May 22, 2006 10:09 pm

Posts by charnengi » Thu Jun 11, 2009 8:22 am

งานเข้าแล้วครับ


User avatar
Paul VI
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 10532
Joined: Tue Sep 18, 2007 7:17 pm

Posts by Paul VI » Thu Jun 11, 2009 9:05 am

อาจต้องมองให้วิกฤติเป็นโอกาส เพราะกระบวนการศาล อาจอุทธรณ์ ได้... :8)

ราคาหุ้น อาจมีลุ้น ให้เก็บเพิ่มได้... :8)


User avatar
por_jai
Verified User
Posts: 14338
Joined: Tue Mar 08, 2005 9:08 am

Posts by por_jai » Thu Jun 11, 2009 9:08 am

Paul VI wrote:อาจต้องมองให้วิกฤติเป็นโอกาส เพราะกระบวนการศาล อาจอุทธรณ์ ได้... :8)

ราคาหุ้น อาจมีลุ้น ให้เก็บเพิ่มได้... :8)
อาจารย์คนนึงของผมสอนว่า
ในกรณีนี้
ให้ขายเสียก่อนครับ
แต่ให้เหลือติดพอร์ตไว้หน่อย
เผื่อถูกหักหลัง

กรูเก่ง กิเลสเก่งกว่า

tae_2323
Verified User
Posts: 361
Joined: Fri Feb 23, 2007 12:17 am

Posts by tae_2323 » Thu Jun 11, 2009 3:41 pm

สมมุติถ้าแพ้คดีจริงๆ มูลค่าหุ้นตามบัญชีจะติดลบไหมครับ


User avatar
Paul VI
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 10532
Joined: Tue Sep 18, 2007 7:17 pm

Posts by Paul VI » Wed Jun 17, 2009 11:04 am

tae_2323 wrote:สมมุติถ้าแพ้คดีจริงๆ มูลค่าหุ้นตามบัญชีจะติดลบไหมครับ
ไปสืบมาแล้ว ครับ  เอกรัฐต้องคุยกับ ทหารไทยก่อน ทาง ทหารไทยยังไม่ได้ฟ้องนะครับ เขาแค่ต้องารคุยก่อน ทางออกยังมีอีกหลายทาง เดี๋ยวทาง เอกรัฐ อาจจะแจ้งกับ ตลท. อีกทีเอง... :8)

ค่อยยังชั่วหน่อย... :lol:


User avatar
Paul VI
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 10532
Joined: Tue Sep 18, 2007 7:17 pm

Posts by Paul VI » Thu Jun 18, 2009 9:36 am

มาอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมให้.... :8)

ที่ อร. 2552/0238-(AKR)/105

                                                วันที่ 17 มิถุนายน 2552

เรื่อง    แจ้งความคืบหน้าการถูกฟ้องร้องทางกฎหมายของบริษัทย่อย
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง จดหมายบริษัท ที่ อร. 2552/0233-(AKR)/103

       ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 5/2552
ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทหาแนวทางการ
แก้ปัญหากรณีบริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ถูกฟ้องร้องในกรณีผิดสัญญาเงินกู้กับธนาคาร
ทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) เพื่อนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป พร้อม
ทั้งมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแต่งตั้งทนาย เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยกับธนาคารในวันที่ 29 มิถุนายน
2552

        อย่างไรก็ตามในวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ทางฝ่ายบริหารของบริษัท และบริษัทย่อย ได้
ดำเนินการนัดหมายกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร เพื่อเจรจาในประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น

       ทั้งนี้ ความคืบหน้าในกระบวนการทางกฎหมาย การเจรจากับธนาคาร และแนวทางในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว ทางบริษัทจะเปิดเผยให้นักลงทุนทราบต่อไป


        จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                  ขอแสดงความนับถือ
                                         บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)


User avatar
Paul VI
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 10532
Joined: Tue Sep 18, 2007 7:17 pm

Posts by Paul VI » Thu Jun 18, 2009 9:37 am

ก็พอใช้ได้ ดูแล้วมีแนวทางแก้ไขได้ดี...แต่ต้องจับตาดูต่อไป... :8)


User avatar
Paul VI
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 10532
Joined: Tue Sep 18, 2007 7:17 pm

Posts by Paul VI » Thu Jun 18, 2009 9:38 am

จากลิงก์นี้ครับ...


http://www.set.or.th/set/newsdetails.do ... 8B75C661BC?

ลองกดเข้าไปดูเอง... :8)


contrarian
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1135
Joined: Sun Apr 23, 2006 7:32 pm

Posts by contrarian » Thu Jun 18, 2009 6:13 pm

อยากรู้ว่า เอกรัฐโซล่า มีรายได้จากการขายสินค้าเข้ามาบ้างหรือเปล่าครับ

ผมคาดว่าคงไม่มี ประเภทอยู่ๆ orderหายไปเฉย เหมือนsolar
ตอนแรกผมคิดว่า ออเดอร์มีความมั่นคง เพราะทำตลาดต่างประเทศ ต่างจากsolar ที่รายได้หลักมาจากราชการซึ่งเราเช็คได้ว่ามีงบประมาณหรือไม่ (solar เคยมีรายได้ถึงพันล้าน แต่พอไตรมาสต่อมามีรายได้แค่25ล้าน เพราะไม่มีรายได้งบราชการ ขายได้แต่end user เอกชน แสดงให้เห็นว่าตลาดนี้ ในไทยยังมีขนาดเล็กมาก)

ตัว เอกรัฐโซล่า ผมคาดว่ารายได้น่าจะหดมาก จนไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้ จึงถูกแบงค์ฟ้อง

เรื่องฟ้องศาลไม่น่ากลัวหรอกครับ เพราะสามารถไกล่เกลี่ยกันได้ตลอด
เพียงแต่ว่าตัวแปรสำคัญก็คือรายได้ที่จะเข้ามานั่นแหละครับ ถ้าอนาคตยังดี อะไรมันก็ง่าย แต่ถ้าหมดอนาคตก็คงต้องยกให้แบงค์จะดีกว่า


เสรี โอ
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 187
Joined: Sat Jun 03, 2006 9:45 pm

ความคืบหน้า

Posts by เสรี โอ » Tue Jul 21, 2009 5:54 pm

ที่ อร. 2552/0266-(AKR)/107

                                                วันที่ 2 กรกฎาคม 2552

เรื่อง    แจ้งความคืบหน้าการถูกฟ้องร้องทางกฎหมายของบริษัทย่อย (2)
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง จดหมายบริษัท ที่ อร. 2552/0238-(AKR)/105

        บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2552 บริษัทได้ส่งทนายความของบริษัทเข้าไกล่เกลี่ย ให้การแก้ข้อหาแห่งคดี และสืบพยาน ตามที่ศาล
ได้มีกำหนดไว้แล้วนั้น

           เนื่องจากเอกสารประกอบการพิจารณามีจำนวนมาก ประกอบกับเอกสารสัญญาจัดหาวงเงิน
สินเชื่อของทางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) มิได้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย ศาลจึง
สั่งให้เลื่อนการพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การแก้ข้อหาแห่งคดี และสืบพยานในวันที่ 17 สิงหาคม
2552

      ทั้งนี้ ความคืบหน้าของการฟ้องร้องต่อบริษัทย่อย และผลการพิจารณาไกล่เกลี่ย บริษัทจะ
รายงานความคืบหน้าให้นักลงทุนทราบต่อไป


        จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                  ขอแสดงความนับถือ
                                         บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
                                                  (ดร. วิวัฒน์ แสงเทียน)
                                                      กรรมการผู้จัดการ
                                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


User avatar
Baby Genius
Verified User
Posts: 221
Joined: Tue Oct 28, 2008 10:43 pm

Posts by Baby Genius » Mon Jul 27, 2009 4:54 pm

'AKR' ผุดกองทุนโซล่าร์หาเงินทุน
   AKR เปิดแผนแก้หนี้บริษัทลูก ร่วมบลจ.ไอเอ็นจีผุดกองทุนโซล่าร์เซลล์ระดมเงินขยายกิจการ-คืนหนี้ ชี้คำสั่งซื้อจากยุโรปเริ่มกลับมาแล้ว
   นายเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม (AKR) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมแผนไว้ 2 แผนในการแก้ไขปัญหาหนี้ของบริษัท เอกรัฐโซล่าร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นอยู่ 99.99% ถูกธนาคารทหารไทย (TMB) ฟ้องเรียกเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยคืน 900 ล้านบาท คือ 1. จัดตั้งกองทุนโซล่าร์เซลล์ ซึ่งขณะนี้ได้หารือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไอเอ็นจีแล้ว โดยกองทุนนี้จะมีขนาด 1,500-2,000 ล้านบาท และจำนำเงินที่ได้มาขยายกิจการและคืนหนี้ให้กับสถาบันการเงิน

""""""""""
อยากทราบว่าหากจัดตั้งกองทุนได้สำเร็จจะมีผลยังไงกับงบเดี่ยวของ AKR ครับ


User avatar
Baby Genius
Verified User
Posts: 221
Joined: Tue Oct 28, 2008 10:43 pm

Posts by Baby Genius » Fri Aug 14, 2009 8:56 am

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
                    บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

                                                         สอบทาน
                                                     (หน่วย : พันบาท)
                                            สิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
                                      ไตรมาสที่ 2         งวด 6 เดือน
             ปี                    2552        2551        2552        2551

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              (67,234)    (27,257)    (86,817)    (39,178)
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)    (0.085)    (0.034)    (0.11)    (0.05)


 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                      ไตรมาสที่ 2         งวด 6 เดือน
             ปี                    2552        2551        2552        2551

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              7,794    21,218    38,361    38,962
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)    0.01    0.027    0.049    0.049


User avatar
Baby Genius
Verified User
Posts: 221
Joined: Tue Oct 28, 2008 10:43 pm

Posts by Baby Genius » Fri Aug 14, 2009 9:00 am

เรื่อง     ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2552
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

           บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (AKR) ขอชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ประจำไตรมาส 2 ปี 2552 เปรียบเทียบกับ
ไตรมาส 2 ปี 2551 มีผลการดำเนินงานดังนี้

            ไตรมาส 2 ปี 2552 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 7.79 ล้านบาท
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2551 ที่มีกำไรสุทธิ 21.22 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงประมาณร้อย
ละ 63.29 เนื่องจาก

             1. รายได้จากการขายสินค้าในส่วนของงานราชการ และเอกชนในประเทศลดลง ทำให้ยอด
รายได้จากการขายสินค้าลดลงประมาณร้อยละ 20.68 โดยในไตรมาส 2 ปี 2552 ยอดรายได้จากการขาย
สินค้าเท่ากับ 242.78 ล้านบาท และไตรมาส 2 ปี 2551 เท่ากับ 306.08 ล้านบาท

           2. ไตรมาส 2 ปี 2552 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าเท่ากับ ร้อยละ 21.20
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2551 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ ร้อยละ 24.13 หรือเท่ากับกำไรขั้นต้นจำนวน
51.47 ล้านบาท และ 73.85 ล้านบาท ตามลำดับ

            3. ไตรมาส 2 ปี 2552 และ 2551 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ
7.79 ล้านบาท และ 21.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 2.84 และร้อยละ 4.55
ตามลำดับ
            อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการในงวด 6 เดือน
(มกราคม-มิถุนายน) ของปี 2552แล้ว จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ยังคงมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับเดียวกันกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2551 กล่าวคือ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 38.36 ล้านบาท และ 38.96 ล้านบาท ในปี 2552
และปี 2551 ตามลำดับ

           4. ปัจจุบันบริษัทย่อยยังไม่สามารถผลิตได้ในระดับที่มีความประหยัดต่อขนาด จึงทำให้ใน
ไตรมาส 2 ปี 2552 มีผลขาดทุนจากค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 75.02 ล้านบาท
และทำให้งบการเงินรวมมีขาดทุนสุทธิ 67.23 ล้านบาท

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                                                            ขอแสดงความนับถือ
                                                   บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)


User avatar
Paul VI
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 10532
Joined: Tue Sep 18, 2007 7:17 pm

update เรื่อง บ. ลูก

Posts by Paul VI » Fri Aug 21, 2009 9:21 am

ที่ อร. 2552/0351-(AKR)/111

                                                วันที่ 20 สิงหาคม 2552

เรื่อง    แจ้งความคืบหน้าการถูกฟ้องร้องทางกฎหมายของบริษัทย่อย (3)
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง จดหมายบริษัท ที่ อร. 2552/0266-(AKR)/107

        บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
2552 ตามที่ศาลได้มีกำหนดนัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การแก้ข้อหาแห่งคดี และสืบพยาน บริษัท
และบริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ส่งทนายความของบริษัท และบริษัทย่อยเข้ายื่น
คำให้การและฟ้องแย้ง เนื่องจากบริษัทย่อยมิใช่ผู้บริโภค ดังนั้นคดีดังกล่าวจึงมิใช่คดีผู้บริโภค

        ศาลจึงส่งปัญหาดังกล่าวให้ประธานศาลอุทธรณ์เป็นผู้วินิจฉัย และให้เลื่อนการนัดฟังผลคำ
วินิจฉัยประธานศาลอุทธรณ์และนัดพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินคดีไปเป็นวันที่ 19 ตุลาคม
2552

      ทั้งนี้ ความคืบหน้าของการฟ้องร้องต่อบริษัทย่อย และผลการพิจารณาไกล่เกลี่ย บริษัทจะ
รายงานความคืบหน้าให้นักลงทุนทราบต่อไป


        จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                  ขอแสดงความนับถือ
                                         บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)


ไปๆมาๆ เรื่องนี้ จะกลายเป็นประเด็นที่ต้องขบคิด แต่ราคาหุ้น สะท้อน ไปเยอะพอควร... :8)

มาลุ้นว่า ถ้าทุกอย่างราบลื่น + ตลาดยุโรปที่เป็นกำลังซื้อหลัก โดยเฉพาะ เยอรมัน ดีขึ้น อาจ มี Turn around


contrarian
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1135
Joined: Sun Apr 23, 2006 7:32 pm

Posts by contrarian » Fri Aug 21, 2009 11:49 am

ลองค้นข่าวใน กรุงเทพธุรกิจ รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดูนะครับ

ตามข่าวบอกว่า บริษัทด้านโซล่าเซลล์ ที่ยุโรป ขาดทุนนะครับ
โดยเฉพาะเยอรมัน กำลังจะสูญเสีย ความเป็นผู้นำให้กับจีน
เนื่องจาก ต้นทุนของจีนต่ำกว่า ถึง 40%
ลองค้นข่าวดูนะครับ


User avatar
Paul VI
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 10532
Joined: Tue Sep 18, 2007 7:17 pm

Posts by Paul VI » Fri Aug 21, 2009 12:27 pm

contrarian wrote:ลองค้นข่าวใน กรุงเทพธุรกิจ รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดูนะครับ

ตามข่าวบอกว่า บริษัทด้านโซล่าเซลล์ ที่ยุโรป ขาดทุนนะครับ
โดยเฉพาะเยอรมัน กำลังจะสูญเสีย ความเป็นผู้นำให้กับจีน
เนื่องจาก ต้นทุนของจีนต่ำกว่า ถึง 40%
ลองค้นข่าวดูนะครับ
เดี๋ยวจะลองไปค้นดูนะครับ ... :8)

ผมเห็นด้วย เรื่องราคา ที่จีน ดัมพ์ ราคา มาก เพราะได้ข้อมูลมาอย่างนั้น เหมือนกัน...แต่ยังไงจะ ดู ข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงอีกที ขอบคุณครับ... :8)


User avatar
Paul VI
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 10532
Joined: Tue Sep 18, 2007 7:17 pm

Posts by Paul VI » Fri Aug 28, 2009 10:33 am

เกิดอะไรขึ้นกับ เอกรัฐ พอจะมีใครเช็ค ข่าวได้ไหม


User avatar
Paul VI
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 10532
Joined: Tue Sep 18, 2007 7:17 pm

Posts by Paul VI » Thu Sep 10, 2009 12:26 pm

สังเกตว่า วันนี้ โวลุ่ม โตมากผิดปกติ... :8)


User avatar
Paul VI
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 10532
Joined: Tue Sep 18, 2007 7:17 pm

Posts by Paul VI » Mon Sep 28, 2009 6:48 pm

เอาข่าวมาฝากเพิ่ม หุ้นตัวนี้ ไม่ค่อยมีใครสนใจแฮะ... :8)

กรุงเทพฯ--27 ส.ค.--IR PLUS
คุณพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย (ที่ 4 จากขวา) ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับมอบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 3 กิโลวัตต์ จากคุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด เพื่อนำไปติดตั้งที่ชั้นดาดฟ้าของอาคารสันทนาการ การไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ใช้พื้นที่ 24 ตารางเมตร ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เดือนละประมาณ 360 หน่วย โดยมีดร. วิวัฒน์ แสงเทียน (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ AKR พร้อมคณะผู้บริหารจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน เร็วๆ นี้

Back to August 27, 2009 Headlines

http://www.newswit.com/news/2009-08-27/ ... f6a7d9cae/


User avatar
Paul VI
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 10532
Joined: Tue Sep 18, 2007 7:17 pm

Posts by Paul VI » Mon Sep 28, 2009 6:50 pm

ทะลุแนวต้าน 1 บาท วันนี้...AKR ทะยาน 7 วันทำการ 14.11% โบรกฯ แนะเก็งกำไร รับกราฟเทคนิคแจ่ม ให้แนว
ต้าน 1 บ.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่าแนะนำนักลงทุนเล่น
เก็งกำไรหุ้น บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ AKR หลังสัญญาณทางเทคนิคยังคงมี
ทิศทางเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง โดยให้แนวรับไว้ที่ 0.90 บาท และให้แนวต้านไว้ที่ 1 บาท
ทั้งนี้จากการรวบรวมความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น AKR ในช่วง 7 วันทำการที่ผ่าน
มา (27 ส.ค.-4 ก.ย.52) พบว่าเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 หุ้นดังกล่าวปิดตลาดที่ราคา 0.85
บาท เปรียบเทียบกับราคาสูงสุดวันนี้ที่ 0.97 บาท ปรากฎว่าปรับขึ้น 0.12 บาท หรือ 14.11%    
ล่าสุดเวลา 11.45 น. ราคาหุ้น AKR อยู่ที่ 0.94 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท หรือ
5.62% มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 16.94 ล้านบาท

ที่มา อีไฟแนนซ์ไทย     วันที่   04/09/09   เวลา   11:47:43


User avatar
Baby Genius
Verified User
Posts: 221
Joined: Tue Oct 28, 2008 10:43 pm

Posts by Baby Genius » Tue Sep 29, 2009 8:11 am

08:05  29/09/2009  
สรุปข่าว หนังสือพิมพ์ทันหุ้น


       29 ก.ย.--ทันหุ้น

       Distributor - Bisnews AFE

'AKR' ได้น้ำเลี้ยงดี รัฐรุกพลังงานทดแทน
    กลุ่มพลังงานทดแทนตีปีก รัฐคลอดแผนระยะยาว 15 ปี ไล่บี้เอกรัฐลงทุนโซลาร์เซลล์เพิ่มกว่า 5.6
พันเมกะวัตต์ จากปัจจุบันมีเพียง 1.75 พันเมกะวัตต์ พร้อมหนุนเอทานอล ปักธงยอดการใช้พุ่ง 900 ล้าน
ลิตร ปีหน้านำร่อง 2 ล้านลิตร จากปีนี้อยู่ที่ 1.2 ล้านลิตร AKR ส้มหล่น ผู้บริหาร "เกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ"
ฟุ้งออเดอร์ต่างประเทศทะลัก ดันเป้ารายได้ปีนี้ถึงฝัน 3 พันล้านบาท พ่วงข่าวดีบีโอไอและ กฟน.ไฟเขียว
โครงการ หนุนยอดขายในอนาคตโตวันโตคืน


rabbitfat
Verified User
Posts: 32
Joined: Mon Jul 02, 2007 5:13 pm

Posts by rabbitfat » Tue Sep 29, 2009 4:55 pm

วันนี้ลองแย่เข้าไปหน่อย กะอักเลือดเลย  :(


MrV
Verified User
Posts: 18
Joined: Tue Sep 22, 2009 5:26 pm

Posts by MrV » Tue Sep 29, 2009 6:08 pm

[quote="rabbitfat"]วันนี้ลองแย่เข้าไปหน่อย กะอักเลือดเลย


Post Reply