AKR

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
pat4310
Verified User
Posts: 732
Joined: Sun May 08, 2005 7:38 pm

Re: AKR

Posts by pat4310 » Mon May 14, 2012 11:17 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (11,117) (54,413)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.014) (0.069)
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 44,712 (14,542)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.057 (0.018)
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว

ลงทุนหุ้นดี มีสตอรี่ ราคาไม่แพง เดี๋ยวก็รวย
หนังสือเล่มสองผมครับ เจาะหุ้นร้อน สแกนหุ้นเด้ง การแคะหุ้นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

pat4310
Verified User
Posts: 732
Joined: Sun May 08, 2005 7:38 pm

Re: AKR

Posts by pat4310 » Tue May 29, 2012 5:22 pm

สรุปวันนี้ราคาวิ่งเพราะมีพนักงานจาก กฟภ มาดูงานนี่เอง :wall:

Image
กรุง​เทพฯ--29 พ.ค.--​เอกรัฐวิศวกรรม

คุณวิ​เทพย์ วชิรพาหุ คุณ​เอกศักดิ์ ​เจียม​เจริญ ​และคุณ​เสาร์ทอง หงษ์อินทร์ รองกรรม​การ​ผู้จัด​การบริษัท ​เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (AKR) ​ให้​การต้อนรับคณะ​ผู้บริหาร​และ​เจ้าหน้าที่​การ​ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ​เข้า​เยี่ยมชมกิจ​การหม้อ​แปลง​ไฟฟ้่า "​เอกรัฐ" ​เพื่อ​เสริมทักษะงานด้าน​เทคนิค ​ความรู้​ความชำนาญด้านหม้อ​แปลง​ไฟฟ้า

http://www.ryt9.com/s/prg/1412811

ลงทุนหุ้นดี มีสตอรี่ ราคาไม่แพง เดี๋ยวก็รวย
หนังสือเล่มสองผมครับ เจาะหุ้นร้อน สแกนหุ้นเด้ง การแคะหุ้นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Re: AKR

Posts by pak » Wed May 30, 2012 9:28 am

AKR เพิ่มเป้ารายได้โต 20% ปรับหนี้ฉลุยดันงบพลิกกำไร [ ทันหุ้น, 30 พ.ค. 55 ]

AKR ปรับเป้ารายได้ปีนี้โต 20% จากเป้าเดิม 10% หลังปรับโครงสร้างหนี้เสร็จ จับตาผลงานพลิก
กำไรหลังล่าสุดตุนงานในมือแล้ว 1 พันล้านบาท แย้มเร่งเครื่องประมูลงานรัฐ-เอกชนทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ เจาะพม่า-มาเลเซีย จากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นพร้อมกระทุ้งรัฐเร่งหานโยบายส่งเสริม
พลังงานแสงอาทิตย์ด่วน ก่อนจูงมือต่างชาติลงขันลุยโครงการโซลาร์เซลล์

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pat4310
Verified User
Posts: 732
Joined: Sun May 08, 2005 7:38 pm

Re: AKR

Posts by pat4310 » Mon Jun 11, 2012 9:18 pm

การลดทุน :D

เรื่อง : การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par )
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 มิ.ย. 2555
มูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุน (บาทต่อหุ้น) : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้หลังการลดทุน (บาทต่อหุ้น) : 0.80
หมายเหตุ :
พิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติดำเนินการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามความใ
นมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และการลดทุนจดทะเบียน
และทุนชำระแล้วของบริษัทโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.80
บาท ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทลดลง จากเดิม 790,173,640.00 บาท เป็น 632,138,912
บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นจำนวน 790,173,640 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.80 บาท
โดยเงินส่วนเกินจากการลดทุนจดทะเบียนชดเชยผลขาดทุนสะสมที่ยังคงเหลืออยู่
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 มิ.ย. 2555
วันประชุม : 18 ก.ค. 2555
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 26 มิ.ย. 2555
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 27 มิ.ย. 2555
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 22 มิ.ย. 2555
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การลดทุน
- การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par)
สถานที่ประชุม : ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92
ซอยแสงแจ่ม ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
หมายเหตุ :
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการชดเชยผลขาดทุนสะสม
และการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 1 บาท
เป็นหุ้นละ 0.80 บาท
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ลงทุนหุ้นดี มีสตอรี่ ราคาไม่แพง เดี๋ยวก็รวย
หนังสือเล่มสองผมครับ เจาะหุ้นร้อน สแกนหุ้นเด้ง การแคะหุ้นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

User avatar
The Kop 71
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 273
Joined: Wed Jun 02, 2010 3:16 pm

Re: AKR

Posts by The Kop 71 » Tue Jun 19, 2012 8:49 am

'เอกรัฐโซล่าร์'เล็งปิดกิจการออเดอร์หด-นโยบายรัฐไม่นิ่ง เอกรัฐโซล่าร์ เล็งปิดกิจการสิ้นปีนี้ 'วิวัฒน์' บอกรอความชัดเจนจากกลุ่มทุนเยอรมัน ที่ สนใจเข้าซื้อกิจการ อ้างนโยบายรัฐบาลส่งเสริมพลังงานทดแทนเปลี่ยนบ่อยจนท้อ ขณะที่ เศรษฐกิจยุโรปตกต่ำ ทำยอดขายลดขาดทุนหนัก 2,000-2,500 ล้านบาท

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ (web: efinance)

เพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย
คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน
คนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี

pat4310
Verified User
Posts: 732
Joined: Sun May 08, 2005 7:38 pm

Re: AKR

Posts by pat4310 » Fri Jun 22, 2012 8:16 pm

'เอกรัฐโซล่าร์'เล็งปิดกิจการออเดอร์หด-นโยบายรัฐไม่นิ่ง
Source - เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ (Th)

Tuesday, June 19, 2012 05:44
31871 XTHAI XFRONT XECON DAS V%NETNEWS P%WKT

เอกรัฐโซล่าร์ เล็งปิดกิจการสิ้นปีนี้ "วิวัฒน์" บอกรอความชัดเจนจากกลุ่มทุนเยอรมัน ที่สนใจเข้าซื้อกิจการ อ้างนโยบายรัฐบาลส่งเสริมพลังงานทดแทนเปลี่ยนบ่อยจนท้อ ขณะที่เศรษฐกิจยุโรปตกต่ำ ทำยอดขายลดขาดทุนหนัก 2,000-2,500 ล้านบาท
นายวิวัฒน์ แสงเทียน ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ AKR เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับกลุ่มทุนใหม่จากประเทศเยอรมนี ที่สนใจเข้ามาซื้อกิจการบริษัท เอกรัฐโซล่าร์ ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) และประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทเอกรัฐวิศวกรรม ถือหุ้นทั้งหมด 100% โดยคาดได้ข้อสรุปปลายปีนี้
หลังจากนั้น เอกรัฐวิศวกรรมจะยุติบทบาทในบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีนักลงทุนญี่ปุ่นและเกาหลีแสดงความสนใจจะซื้อกิจการของเอกรัฐโซล่าร์ แต่ไม่สามารถตกลงเงื่อนไขในรายละเอียดได้ ทำให้ดีลต้องยกเลิกไป จนมาถึงนักลงทุนเยอรมันรายนี้
"เยอรมันกำลังคุยกับเราอยู่ในตอนนี้ เพราะในประเทศเขามีนโยบายส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างชัดเจน หลังจากที่รัฐบาลของเขามีแผนยกเลิก การใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมด ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่น จึงหันมาพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์อย่างจริงจัง ซึ่งก็เป็นงานที่เขาถนัดอยู่แล้ว และมีเทคโนโลยีที่ถือว่าดีที่สุดในโลก"
นายวิวัฒน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเอกรัฐโซล่าร์ ประสบภาวะขาดทุนสะสมกว่า 2,000-2,500 ล้านบาท กลายเป็นเหตุผลสำคัญของการประกาศทิ้งกิจการ ส่วนสาเหตุของการขาดทุนนั้นเนื่องจากรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานปรับเปลี่ยนนโยบายส่งเสริมพลังงานงานทดแทนอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ปัจจุบันเปิดกว้างให้นักลงทุนต่างชาติที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย สามารถนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ จากต่างประเทศได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้วัสุดอุปกรณ์ที่ผลิตได้ในประเทศ ส่งผลให้มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ราคาต่ำกว่าเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก
"ตอนแรกรัฐบาลประกาศเดินหน้าพัฒนาพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ก็บอกว่าต้องการส่งเสริมให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตได้ในประเทศ ตอนนั้นเอกรัฐก็เดินหน้าก่อสร้างโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ขึ้น ช่วงนั้นยังไม่มีเอกชนรายไหนกล้าลงทุนเพราะต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงมากราว 15-16 บาทต่อหน่วย"
นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยังมีนโยบายว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่สัดส่วน 5% จะมาจากพลังงานทดแทน โดยได้กำหนดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ด้วย แต่มาในช่วง หลังกลับหันไปสนับสนุนนโยบายโรงไฟฟ้าชีวมวลมากขึ้น แม้จะมีการกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ถึง 8 บาทต่อหน่วย แต่ก็ไม่จูงใจมากพอที่เอกชนจะเข้าไปลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
นายวิวัฒน์ กล่าวว่า นโยบายที่ไม่แน่นอนของรัฐบาลในการส่งเสริมพลังงานทดแทนทำให้เอกชนหลายรายไม่กล้าตัดสินใจลงทุน แต่ในขณะนั้น เอกรัฐได้สอบถามไปยังรัฐบาลและได้รับการยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจังก็เลยตัดสินใจลงทุน แต่เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลนโยบายก็เปลี่ยนแปลงอีก เช่นเดียวกับปัจจุบันที่เปิดกว้างให้เอกชนจากต่างประเทศนำสินค้าเข้ามาตีตลาด ซึ่งโดยส่วนตัวก็เข้าใจว่าเป็นการแข่งขันเสรี แต่รัฐก็ควรจะมีมาตรการสนับสนุนกิจการของคนไทยบ้าง
นอกจากนี้ เศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในภาวะตกต่ำโดยทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งเป็นตลาดหลักในการส่งออกเซลล์แสงอาทิตย์ สัดส่วนสูงถึง 90% ทำให้บริษัทไม่สามารถเดินหน้ากิจการต่อไปได้ จากยอดขายที่ลดลง จึงตัดสินใจยุติกิจการลงในสิ้นปีนี้ หากสามารถตกลงกับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจซื้อกิจการต่อได้
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบริษัทเอกรัฐวิศวกรรมจะยังคงเหลือเฉพาะธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าที่ถือว่าเป็นรายได้หลักของบริษัทโดยมีรายได้เฉลี่ยปีละ 10,000 ล้านบาท ตลอดจนธุรกิจติดตั้งและดูแลหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมีตลาดหลักอยู่ในประเทศแถบอาเซียนทั้งหมด
นอกจากนี้ หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ยังได้รับอานิสงส์อย่างมาก เพราะหลายพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมสั่งซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจในแถบอาเซียน และประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับไทยก็มีคำสั่งซื้อสินค้าเข้ามา หากมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ในอีก 3 ปีข้างหน้า มองว่าเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและอัตราการใช้ไฟฟ้าก็จะเพิ่มขึ้น ความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าก็จะมีการเติบโตตามไปด้วย
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทเอกรัฐวิศวกรรม ก่อตั้งกิจการ ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2524 โดยกลุ่มน้อยใจบุญ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีกำลังผลิต 20 MVAต่อปี และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทำการซื้อขายเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2549 โดยมีนายเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ นั่งในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในขณะนั้น
ต่อมาได้สนใจในธุรกิจใหม่คือการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ โดยเป็นเอกชนไทยรายแรกและแห่งเดียวในอาเซียนในขณะนั้นที่ดำเนินกิจการดังกล่าว เนื่องจากมองว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าจึงมีเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังหวังที่จะใช้กิจการนี้ต่อยอดธุรกิจโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย จึงได้ตั้งบริษัทเอกรัฐโซล่าร์ขึ้น โดยจะให้ความสำคัญกับตลาดส่งออกสินค้าไปยังประเทศกลุ่มยุโรปเป็นหลัก เนื่องจากเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ และมี ความต้องการใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นจำนวนมาก
โรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แห่งนี้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยองขนาดกำลังการผลิต 25 เมกะวัตต์ต่อปี ลงทุนไปกว่า 1,500 ล้านบาทในปี 2549 เริ่มผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ตั้งแต่เดือน ม.ค. ปี 2551 ที่ผ่านมา จนประกาศขายทิ้งกิจการ รวมระยะเวลาดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์กว่า 4 ปี--จบ--

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ลงทุนหุ้นดี มีสตอรี่ ราคาไม่แพง เดี๋ยวก็รวย
หนังสือเล่มสองผมครับ เจาะหุ้นร้อน สแกนหุ้นเด้ง การแคะหุ้นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

pat4310
Verified User
Posts: 732
Joined: Sun May 08, 2005 7:38 pm

Re: AKR

Posts by pat4310 » Mon Jun 25, 2012 11:25 am

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) AKR ได้จัดสัมมนาวิชาการ “รู้ทันหม้อแปลงไฟฟ้าก่อนเสียหาย” (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ.โรงแรมการ์เด้น์ ซี วิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี ให้กับกลุ่มผู้ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าทุกยี่ห้อในเขตภาคตะวันออก โดยเน้นกลุ่มโรงแรม โรงพยาบาล และอาคารสูง เป็นหลัก ซึ่งได้รับการตอบรับในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก โดยมีคุณดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน (ที่ 3 จากขวา) ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะให้ความรู้กับกลุ่มผู้ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องต่อๆไป
Image

ลงทุนหุ้นดี มีสตอรี่ ราคาไม่แพง เดี๋ยวก็รวย
หนังสือเล่มสองผมครับ เจาะหุ้นร้อน สแกนหุ้นเด้ง การแคะหุ้นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

nut776
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3328
Joined: Thu Feb 05, 2004 9:46 pm

Re: AKR

Posts by nut776 » Fri Jul 06, 2012 2:59 pm

รู้สึก หม้อแปลงจาก akr จะได้รับการยอมรับอย่างมาก
ใครบางคนบอกว่าดีกว่า trt ด้วยซ้ำ
แต่ส่วนที่ดูแล้วน่าห่วงคือ ขาดทุนสะสมมันมากเหลือเกิน เทียบกับทุนจดทะเบียน
หมายถึงว่า ถ้า solar farm boom จริง
ต้องกำไรให้ได้อีก 200ลบ ลดทุนด้วยการลดพาร์ไปสิบเท่า
แล้วเอาส่วนล้ำมูลค่ามาจ่ายปันผล

ผมคิดอย่างนี้ถูกไหมคับ

ถ้าประมาณ gpm 20%
หมายความว่า ต้องการยอดขายประมาณ 2500ลบ ต่อปี เพื่อเอาชีตให้รอดจากขาดทุน
ถ้าสมมติฐานข้างบนถูก
หมายความว่า ต้องการยอดขาย 3500 เพื่อจะพลิกผลประกอบการ ให้มาปันผลได้
(ซึ่งก็ยังหวังไม่ได้ว่าจะปันหรือไม่)
ะห็นแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะคับ


ไม่ทราบว่า สมมติฐานผมผิดพลาดตรงไหนบ้างคับ

show me money.

pat4310
Verified User
Posts: 732
Joined: Sun May 08, 2005 7:38 pm

Re: AKR

Posts by pat4310 » Fri Jul 06, 2012 9:08 pm

nut776 wrote:รู้สึก หม้อแปลงจาก akr จะได้รับการยอมรับอย่างมาก
ใครบางคนบอกว่าดีกว่า trt ด้วยซ้ำ
แต่ส่วนที่ดูแล้วน่าห่วงคือ ขาดทุนสะสมมันมากเหลือเกิน เทียบกับทุนจดทะเบียน
หมายถึงว่า ถ้า solar farm boom จริง
ต้องกำไรให้ได้อีก 200ลบ ลดทุนด้วยการลดพาร์ไปสิบเท่า
แล้วเอาส่วนล้ำมูลค่ามาจ่ายปันผล

ผมคิดอย่างนี้ถูกไหมคับ

ถ้าประมาณ gpm 20%
หมายความว่า ต้องการยอดขายประมาณ 2500ลบ ต่อปี เพื่อเอาชีตให้รอดจากขาดทุน
ถ้าสมมติฐานข้างบนถูก
หมายความว่า ต้องการยอดขาย 3500 เพื่อจะพลิกผลประกอบการ ให้มาปันผลได้
(ซึ่งก็ยังหวังไม่ได้ว่าจะปันหรือไม่)
ะห็นแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะคับ


ไม่ทราบว่า สมมติฐานผมผิดพลาดตรงไหนบ้างคับ
เอกรัฐมีบริษัทย่อยแค่เอกรัฐโซล่าบริษัทเดียวดังนั้น
งบรวม = โซล่า + หม้อแปลง
งบเดี่ยว = หม้อแปลง
ดังนั้นเอางบเดี่ยวกับงบรวมมาลบกันก็ได้งบของเอกรัฐแล้วครับ :D

เห็นว่าใน q1 ตัวแม่มีกำไร 44 ล้านแต่ในงบรวม ขาดทุน 11 ล้านแสดงว่าบริษัทรับรู้ขาดทุนจากตัวโซล่าไป 55 ล้าน โจทย์คือทำอย่างไรให้ค่าใช้จ่ายประมาณ 55 ล้าน/ไตรมาส ลดลงให้ได้

สิ่งที่ทำตอนนี้คือ
ปรับโครงสร้างหนี้ตอนสิ้น q1 -> q ต่อๆไปค่าใช้จ่ายทางการเงินน่าจะลดลงเพราะกลับมาจ่ายที่ MLR
ปิดบริษัทลูกตามข่าวข้างบน->ในงบ q1 EBIT งบรวมต่ำกว่างบเดี่ยวประมาณ 22 ล้าน ปิดไปแล้วคงไม่ต้องรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้

ส่วนเรื่องลดขาดทุนสะสม 852 ล้าน
-ใช้การลดทุนจากเดิม 790,173,640.00 บาท เป็น 632,138,912 ก็ได้ส่วนต่าง 158 ล้านมาลดขาดทุนสะสม
-มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยู่ 296,582,130 ล้าน ก็เอามาล้างขาดทุนได้อีกครับ
-บริษัทย่อยได้ตัดขาดทุนด้อยค่าเต็มมูลค่า(เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแต่บริษัทย่อย)แล้ว ถ้าขายได้เท่าไรก็น่าจะบันทึกกลับรายการด้อยค่ามาลดขาดทุนสะสมได้อีกทางครับ

ลงทุนหุ้นดี มีสตอรี่ ราคาไม่แพง เดี๋ยวก็รวย
หนังสือเล่มสองผมครับ เจาะหุ้นร้อน สแกนหุ้นเด้ง การแคะหุ้นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

nut776
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3328
Joined: Thu Feb 05, 2004 9:46 pm

Re: AKR

Posts by nut776 » Mon Jul 09, 2012 3:25 pm

ขอบคุณ คุณ pat มากคับ

ช่วยแปะข่าว


เอกรัฐฯ จับมือ โซล่า เพาเวอร์ ร่วมพัฒนาธุรกิจ Solar Farm
วันที่: December 07,2010
เขียนโดย: SPC News
ต้นฉบับจาก: บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด(มหาชน) ผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ค่านิยม “การยึดมั่นในคุณภาพและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า” ซึ่งเกื้อหนุนให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านนี้ตลอดมา โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศสูงสุดติดต่อกันถึง 20 ปี และจะครบรอบ 30 ปี ของการดำเนินธุรกิจ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ให้ประจักษ์ชัดถึง “30 ปี แห่งความเป็นผู้นำ คือความเชื่อมั่นในคุณภาพ” ที่ลูกค้ามีต่อบริษัท บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ด้วยแผนการก่อสร้างโซล่าฟาร์มขนาด 6 เมกะวัตต์ (MW) ทั้งสิ้น 34 แห่ง ตามแผนงานก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปีพ.ศ. 2555 และจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 200 เมกะวัตต์ (MW) โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะรับซื้อกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดทำให้โครงการมี ความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากมีแหล่งรับซื้อพลังงานที่แน่นอน บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัดมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพดีเยี่ยมของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับโครงการโซล่า ฟาร์มเพื่อเป้าหมายประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตไฟฟ้า ตามกลยุทธ์ของบริษัท คือ Best Value Best Design Highest Output ซึ่งขณะนี้โครงการโซล่า ฟาร์มขนาด 6 MW แห่งแรก ณ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาได้สร้างเสร็จและเชื่อมต่อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 และถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ใหญ่สุดในประเทศไทยและ ภูมิภาคอาเซียน

จากการดำเนินธุรกิจของทั้ง 2 บริษัท ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน บริษัท เอกรัฐวิศวกรรรม จำกัด(มหาชน) และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด จึงตกลงจะร่วมกันพัฒนาโครงการ Solar Farm โดยบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ได้ตกลงสั่งซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิด Oil Immersed Hermitically Sealed Type จำนวน 198 เครื่อง มูลค่ากว่า 120 ล้านบาท จากบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด(มหาชน) เพื่อใช้ในโครงการ Solar Farm ขนาด 6 เมกะวัตต์ จำนวน 33 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีความเข้มข้นของพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง ทั้งนี้ ด้วยความเชื่อมั่น ในคุณภาพและความคงทน ของหม้อแปลงไฟฟ้าเอกรัฐ ซึ่งสามารถใช้งานได้ยาวนาน คู่กับโครงการ Solar Farm ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้แผง Solar Cell เป็นจำนวนมาก และแต่ละแผงมีการรับประกันอายุการใช้งานนานถึง 20 ปีบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด โทร. 02-7127374-6
www.solarpower.co.thบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด(มหาชน) โทร. 027198777
www.ekarat-transformer.com

show me money.

thian
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 81
Joined: Sun Oct 10, 2010 4:12 pm

Re: AKR

Posts by thian » Mon Jul 09, 2012 7:15 pm

ขอรบกวนสอบถามคุณ pat4310 สงสัยตัวที่คุณ patอธิบายเกี่ยวกับ เรื่องการตัดขาดทุนสะสมในส่วนสุดท้ายคือ บ.ย่อยได้ตัดขาดทุนจากการด้อยค่าเต็มมูลค่า ไม่ทราบว่าสังเกตุในส่วนไหนของงบการเงินค่ะ เราถึงได้ทราบว่าบริษัทบันทึกเต็มมูลค่า ขอบคุณค่ะ


pat4310
Verified User
Posts: 732
Joined: Sun May 08, 2005 7:38 pm

Re: AKR

Posts by pat4310 » Mon Jul 09, 2012 10:05 pm

จากงบ Q1 รายการ
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น

จะเห็นในงบดุลบันทึกค่าเท่ากับ 0 เข้าไปดูรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบของแต่ละรายการได้เลยครับ

ถ้าดูงบย้อนหลังจะเห็นงบกำไรขาดทุนของปีก่อนๆขาดทุนเยอะๆก็มาจากการบันทึกรายการด้อยค่าของสินทรัพย์เหล่าหนี้นี่เอง

ก็เลยว่าถ้าขายซากได้จริงก็น่าจะมีบันทึกกลับรายการด้อยค่าของสินทรัพยพวกนี้ในงบดุลบ้าง :D

ลงทุนหุ้นดี มีสตอรี่ ราคาไม่แพง เดี๋ยวก็รวย
หนังสือเล่มสองผมครับ เจาะหุ้นร้อน สแกนหุ้นเด้ง การแคะหุ้นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

pat4310
Verified User
Posts: 732
Joined: Sun May 08, 2005 7:38 pm

Re: AKR

Posts by pat4310 » Mon Jul 09, 2012 10:14 pm

ส่วนโรงงานผลิตแผงโซล่าเซลผมว่ามันสิ้นหวังแล้วล่ะ คู่แข่งเพียบ

ที่มา http://www.thaisolarfuture.com/ บริษัทนี้เป็นผู้รับเหมาติดตั้งแผงโซล่าเซลรายใหญ่ของไทยครับ
Attachments
303624_381482435245320_868055092_n.jpg
303624_381482435245320_868055092_n.jpg (41.19 KiB) Viewed 2973 times

ลงทุนหุ้นดี มีสตอรี่ ราคาไม่แพง เดี๋ยวก็รวย
หนังสือเล่มสองผมครับ เจาะหุ้นร้อน สแกนหุ้นเด้ง การแคะหุ้นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

thian
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 81
Joined: Sun Oct 10, 2010 4:12 pm

Re: AKR

Posts by thian » Tue Jul 17, 2012 7:19 amthian
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 81
Joined: Sun Oct 10, 2010 4:12 pm

Re: AKR

Posts by thian » Tue Jul 17, 2012 7:20 am

เปลี่ยนเพื่อ ????


pat4310
Verified User
Posts: 732
Joined: Sun May 08, 2005 7:38 pm

Re: AKR

Posts by pat4310 » Tue Jul 17, 2012 3:52 pm

http://www.irplus.in.th/Listed/AKR/read ... 170712.pdf

เอกรัฐวิศวกรรมลงนามสัญญาซื้อขายหม้อแปลง 200 ล้านกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทุนหุ้นดี มีสตอรี่ ราคาไม่แพง เดี๋ยวก็รวย
หนังสือเล่มสองผมครับ เจาะหุ้นร้อน สแกนหุ้นเด้ง การแคะหุ้นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

pat4310
Verified User
Posts: 732
Joined: Sun May 08, 2005 7:38 pm

Re: AKR

Posts by pat4310 » Wed Jul 18, 2012 8:42 am

มีงานจากการไฟฟ้านครหลวงด้วย รวมสองงาน 362,696,400 + 191,136,000 = 553,832,400 ส่งมอบ พ.ย. 55 กับ ม.ค.56 ตามลำดับ :D
http://www.set.or.th/set/newsdetails.do ... country=TH

ลงทุนหุ้นดี มีสตอรี่ ราคาไม่แพง เดี๋ยวก็รวย
หนังสือเล่มสองผมครับ เจาะหุ้นร้อน สแกนหุ้นเด้ง การแคะหุ้นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

pat4310
Verified User
Posts: 732
Joined: Sun May 08, 2005 7:38 pm

Re: AKR

Posts by pat4310 » Wed Jul 18, 2012 5:59 pm

pat4310 wrote: ส่วนเรื่องลดขาดทุนสะสม 852 ล้าน
-ใช้การลดทุนจากเดิม 790,173,640.00 บาท เป็น 632,138,912 ก็ได้ส่วนต่าง 158 ล้านมาลดขาดทุนสะสม
-มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยู่ 296,582,130 ล้าน ก็เอามาล้างขาดทุนได้อีกครับ
-บริษัทย่อยได้ตัดขาดทุนด้อยค่าเต็มมูลค่า(เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแต่บริษัทย่อย)แล้ว ถ้าขายได้เท่าไรก็น่าจะบันทึกกลับรายการด้อยค่ามาลดขาดทุนสะสมได้อีกทางครับ
ขอแก้ไขนะครับคือล้างขาดทุนสะสมแค่ในงบเดี่ยว 512,355,596 บาทก็จ่ายปันผลได้แล้วครับ จากที่ประชุมวันนี้มีมติว่าให้
-ใช้การลดทุนจากเดิม 790,173,640.00 บาท เป็น 632,138,912 บาทก็ได้ส่วนต่าง 158,034,728 บาทมาลดขาดทุนสะสม
-มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยู่ 296,582,130 บาท ก็เอามาลดขาดทุนสะสม
-สำรองตามกฎหมาย 33,595,149.58 บาท ก็เอามาลดขาดทุนสะสม

สรุปเหลือขาดทุนสะสมเท่าไรไปบวกลบเอาครับ :D

ส่วนเรื่องภาระหนี้สินเขามันใจว่าจ่ายได้ครับ

ลงทุนหุ้นดี มีสตอรี่ ราคาไม่แพง เดี๋ยวก็รวย
หนังสือเล่มสองผมครับ เจาะหุ้นร้อน สแกนหุ้นเด้ง การแคะหุ้นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

smarthouse
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 27
Joined: Sun Jul 18, 2010 9:54 am

Re: AKR

Posts by smarthouse » Wed Jul 18, 2012 6:55 pm

pat4310 wrote:
pat4310 wrote: ส่วนเรื่องลดขาดทุนสะสม 852 ล้าน
-ใช้การลดทุนจากเดิม 790,173,640.00 บาท เป็น 632,138,912 ก็ได้ส่วนต่าง 158 ล้านมาลดขาดทุนสะสม
-มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยู่ 296,582,130 ล้าน ก็เอามาล้างขาดทุนได้อีกครับ
-บริษัทย่อยได้ตัดขาดทุนด้อยค่าเต็มมูลค่า(เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแต่บริษัทย่อย)แล้ว ถ้าขายได้เท่าไรก็น่าจะบันทึกกลับรายการด้อยค่ามาลดขาดทุนสะสมได้อีกทางครับ
ขอแก้ไขนะครับคือล้างขาดทุนสะสมแค่ในงบเดี่ยว 512,355,596 บาทก็จ่ายปันผลได้แล้วครับ จากที่ประชุมวันนี้มีมติว่าให้
-ใช้การลดทุนจากเดิม 790,173,640.00 บาท เป็น 632,138,912 บาทก็ได้ส่วนต่าง 158,034,728 บาทมาลดขาดทุนสะสม
-มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยู่ 296,582,130 บาท ก็เอามาลดขาดทุนสะสม
-สำรองตามกฎหมาย 33,595,149.58 บาท ก็เอามาลดขาดทุนสะสม

สรุปเหลือขาดทุนสะสมเท่าไรไปบวกลบเอาครับ :D

ส่วนเรื่องภาระหนี้สินเขามันใจว่าจ่ายได้ครับ

ทางสายกลางกับความสุขในการลุงทุน

smarthouse
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 27
Joined: Sun Jul 18, 2010 9:54 am

Re: AKR

Posts by smarthouse » Wed Jul 18, 2012 7:04 pm

รายงานได้รวดเร็วมากครับ

ทางสายกลางกับความสุขในการลุงทุน

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Re: AKR

Posts by pak » Thu Jul 19, 2012 8:52 am

AKR ผู้ถือหุ้นไฟเขียวลดพาร์ ล้างขาดทุน-พร้อมจ่ายปันผล [ ทันหุ้น, 19 ก.ค. 55 ]

AKR ฟุ้ง Q3/2555 ล้างขาดทุนสะสมเกลี้ยง ล่าสุดผู้ถือหุ้นไฟเขียวลดพาร์เหลือ 0.80 บาท จาก
1 บาท แล้วผู้บริหาร "ดนุชา น้อยใจบุญ" คาด Q4/2555 พลิกกำไร มีงานในมือกว่า 1 พันล้านบาท ส่วน
รายได้โต 20% แตะ 2 พันล้านบาท พร้อมรุกประมูลงานใหม่ตุลาคมนี้เชื่อคว้างานเพียบ โบรกเคาะสัญญาณ
หุ้นรอบนี้เด้งรับข่าวดีระยะยาวให้ต้านสำคัญ 0.95 บาท

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Re: AKR

Posts by pak » Thu Jul 19, 2012 8:57 am

กระทู้ของคุณ luck mw ครับ
ที่ http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/top ... 93409.html

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

nongnoykung
Verified User
Posts: 402
Joined: Mon Oct 17, 2011 4:02 pm

Re: AKR

Posts by nongnoykung » Thu Jul 19, 2012 9:32 am

ทันหุ้น - AKR ฟุ้ง Q3/2555 ล้างขาดทุนสะสมเกลี้ยง ล่าดสุดผู้ถือหุ้นไฟเขียวลดพาร์เหลือ 0.80 บาท จาก 1 บาท แล้วผู้บริหาร "ดนุชา น้อยใจบุญ" คาดQ4/2555 พลิกกำไร มีงานในมือกว่า 1 พันล้านบาท ส่วนรายได้โต 20% แตะ 2 พันล้านบาท พร้อมรุกประมูลงานใหม่ตุลาคมนี้เชื่อคว้างานเพียบ โบรกเคาะสัญญาณหุ้นรอบนี้เด้งรับข่าวดีระยะยาวให้ต้านสำคัญ 0.95 บาท ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นAKR วานนี้ (18 ก.ค.) ปิดตลาดที่ระดับ 0.86 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท หรือ 4.88% มูลค่าซื้อขายรวม 21.82 ล้านบาท นายดนุชา น้อย ใจบุญกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) หรือAKR กล่าวว่า แผนการล้างขาดทุนสะสมของบริษัทจำนวน 24.14 ล้านบาท นั้น คาดว่าภายในไตรมาส3/2555 นี้จะล้างได้หมด จากผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2555 ที่คาดว่าจะออกมาดี "ตั้งแต่หลังปัญหาน้ำท่วมคลี่คลายในช่วงปลายไตรมาส 4 ปีที่แล้วยอดคำสั่งซื้อในส่วนของหม้อแปลงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจากโรงงานต่างๆ ในพื้นที่น้ำท่วม เช่นฮอนด้า ก็สั่งสินค้ากับเรามูลค่าสูงถึง 40 ล้านบาท และโรงงานอื่นๆอีก รวมทั้ง กฟผ. และ กฟน.เองก็มีการเปิดประมูลบริษัทก็สามารถคว้างานดังกล่าวเข้ามาทำให้ปีนี้มีงานคึกคักมากกว่าปกติ"นายดนุชากล่าว เป้าไตรมาส 4/55 พลิกกำไร ดังนั้นจึงคาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะพลิกเป็นกำไรได้ในไตรมาส 4/2555 โดยตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ไว้ประมาณ20% หรือประมาณ 1,800-2,000 ล้านบาท เมื่อเทียบจากปีก่อนที่มีรายได้ 1,870 ล้านบาท และขาดทุน105.5 ล้านบาท เพราะมีงานในมือแล้ว 1,090 ล้านบาท ส่วนการลดมูลค่าพาร์ที่ตราไว้จาก 1บาทเหลือ 0.80 บาท นั้นบริษัทจะนำเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้นไปล้างขาดทุนสะสม โดยผลจากการประชุมผู้ถือหุ้นวานนี้ (18 ก.ค.)ผู้ถือหุ้นไฟเขียวให้บริษัทดำเนินการได้ 100% ซึ่งถือเป็นที่น่ายินดีเพราะการลดพาร์จะทำให้บริษัทมีกำไร และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เร็วมากขึ้น นายดนุชา กล่าวอีกว่า ล่าสุดบริษัทเซ็นสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนในวันที่ 13 กรกฎาคม มูลค่า 204.52 ล้านบาทและการไฟฟ้านครหลวงในการสั่งซื้อหม้อแปลงอีกมูลค่า 388.08 ล้านบาท ที่เพิ่งเซ็นสัญญาไปเมื่อวันที่16 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้มีงานจากหน่วยงานการไฟฟ้าทั้งหมด592.60 ล้านบาท รุกประมูลงานรัฐ-เอกชน สำหรับงานที่บริษัทได้จากการไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งนี้จะทยอยส่งมอบงานได้ในไตรมาส 3/2555 ถึงสิ้นปี ซึ่งยังไม่รวมงานจากภาคเอกชนที่มีอยู่ในมืออยู่แล้ว 500 ล้านบาท หากแบ่งสัดส่วนการรับรู้รายได้แล้วจะมาจากภาครัฐ 50% และเอกชนอีกประมาณ 50% "เรายังเดินหน้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคมนี้หน่วยการไฟฟ้า หรือหน่วยงานภาครัฐจะเปิดประมูลงานใหม่ตามงบประมาณของปี 2556 ซึ่งเราก็น่าจะได้งานไม่น่าจะน้อยกว่าปีนี้ เพราะความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ขยายตัวมากขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และการลงทุนขนาดใหญ่" นายดนุชากล่าว ส่วนการเจรจากับพันธมิตรเพื่อร่วมลงทุนในโซลาร์ฟาร์มนั้นขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการหารือซึ่งทางบริษัทจะต้องมีความชัดเจนในแง่นโยบายจากภาครัฐในแง่ของราคาการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มและยังมีการหารือกับ BOI เพื่อส่งเสริมการลงทุน หากส่วนนี้มีความชัดเจนพันธมิตรก็พร้อมที่จะร่วมทุนกับบริษัท "เราอยากให้ภาครัฐมีนโยบายด้านพลังงานทดแทนมากกว่านี้ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ให้ชัดเจนเพื่อเปิดโอกาสด้านการลงทุนทางธุรกิจมากขึ้น เพราะปัจจุบันราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น และพลังงานแสงอาทิตย์ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นพลังงานสะอาด ใช้ไม่มีวันหมดจึงอยากให้รัฐหันมาส่งเสริมอย่างจริงจังมากขึ้น" นายดนุชากล่าว นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งให้ความเห็นว่าสัญญาณเทคนิคของหุ้น AKR เริ่มมีวอลุ่มซื้อขายเข้ามาอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นรับข่าวดีแผนการลดพาร์ล้างขาดทุนสะสมของบริษัท และจะกลับมาจ่ายปันผลได้อีกครั้งหนึ่ง โดยประเมินกรอบลงทุนรอบนี้ไว้ที่ 0.84-0.95 บาท

VI ค่อยๆไป โปรดท่องให้ขึ้นใจ

helpme
Verified User
Posts: 31
Joined: Tue Aug 03, 2010 10:49 pm

Re: AKR

Posts by helpme » Thu Jul 19, 2012 10:56 am

งบเฉพาะกิจการ

ขาดทุนสะสม 512 ล้าน
ลดทุนนำมาล้างขาดทุนสะสม 158 ล้าน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 296 ล้าน
------------------------------------------
เหลือขาดทุนสะสม 58 ล้าน

จากข่าวข้างบน ผู้บรหารบอกว่าจะล้างขาดทุนสะสม 24 ล้านหมดใน Q3/55
แสดงว่า งบเฉพาะบริษัท Q2/55 จะมีกำไร 34 ล้านบาท
ผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่ครับ ?


pat4310
Verified User
Posts: 732
Joined: Sun May 08, 2005 7:38 pm

Re: AKR

Posts by pat4310 » Thu Jul 19, 2012 12:17 pm

helpme wrote:งบเฉพาะกิจการ

ขาดทุนสะสม 512 ล้าน
ลดทุนนำมาล้างขาดทุนสะสม 158 ล้าน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 296 ล้าน
------------------------------------------
เหลือขาดทุนสะสม 58 ล้าน

จากข่าวข้างบน ผู้บรหารบอกว่าจะล้างขาดทุนสะสม 24 ล้านหมดใน Q3/55
แสดงว่า งบเฉพาะบริษัท Q2/55 จะมีกำไร 34 ล้านบาท
ผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่ครับ ?
เอาสำรองตามกฎหมาย 33 ล้านมาลดขาดทุนสะสมด้วยครับ เลยเหลือ 24 ล้านตามข่าว

ถ้าบวกกำไร Q2 กับ Q3 ที่จะออกก็น่าจะสามารถจ่ายปันผลได้ครับ

ลงทุนหุ้นดี มีสตอรี่ ราคาไม่แพง เดี๋ยวก็รวย
หนังสือเล่มสองผมครับ เจาะหุ้นร้อน สแกนหุ้นเด้ง การแคะหุ้นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

Laziale
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2147
Joined: Thu Apr 23, 2009 10:41 pm

Re: AKR

Posts by Laziale » Thu Jul 19, 2012 2:47 pm

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยจ่ายชำระเงินเพิ่มทุนจำนวน 300 ล้านบาทแก่บริษัทย่อยที่ได้เรียกค่าหุ้นเพิ่มจากทุนจดทะเบียนที่บริษัทย่อยได้จดมติเพิ่มทุนไว้ตั้งแต่ ปี 2551 วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯได้จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นเช็คลงวันที่เดียวกัน โดยบริษัทย่อยได้ทำหนังสือแจ้งขอนำเงินดังกล่าวมาชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมและเจ้าหนี้การค้าที่มีอยู่กับบริษัทฯจำนวน 300 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้นำมติเรียกชำระค่าหุ้นดังกล่าวไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555
คือแม่จ่ายเพิ่มทุนให้ลูก 300 ล้าน แต่ลูกก็เอาเงินมาชำระหนี้ให้แม่ 300 ล้านเช่นกัน ผลที่เกิดคือ
งบเดี่ยว
- เงินสดไม่กระทบ เพราะจ่ายออกไป 300 ล้าน ก็ได้รับกลับมาชำระหนี้ 300 ล้าน
- เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 300 ล้าน >> ต้องตั้งด้อยค่าทันทีใน Q2เลยหรือป่าว :?:
- ลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้และดอกเบี้ยไม่กระทบเพราะตั้งสำรอง 100% แล้ว ยอดเป็นศูนย์อยู่แล้ว แต่จะมีการกลับรายการค่าเผื่อฯเป็นรายได้ 300 ล้าน
สรุปงบเดี่ยว ไม่เกิดอะไรขึ้นเลย เพราะการกลับรายการค่าเผื่อหนี้ฯก็น่าจะไป offset กับด้อยค่าเงินลงทุนที่น่าจะตั้งเพิ่มมาเหมือนกัน

ส่วนงบรวมไม่เกิดอะไรเช่นกันเพราะรายการระหว่างกันถูกตัดออกหมดอยู่แล้ว

คำถามคือทำไปเพื่ออะไร>> งบของตัวเอกรัฐโซล่าห์เอง เจ้าหนี้การค้ากับเงินกู้ยืมจากแม่จะลดลง 300 ล้าน และส่วนของผู้ถือหุ้น จะเพิ่มขึ้น 300 ล้าน ทำให้ D/E ดูดีขึ้นครับ แต่ไม่รู้ว่าทำไปทำไม อาจเพราะเงื่อนไขที่ทำไว้บางอย่างกับเจ้าหนี้ธนาคารมั๊งครับ ใครคิดอะไรขึ้นมาจากเรื่องนี้ได้ช่วยๆเสริมหน่อยครับ :D


Laziale
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2147
Joined: Thu Apr 23, 2009 10:41 pm

Re: AKR

Posts by Laziale » Thu Jul 19, 2012 3:02 pm

pat4310 wrote:สิ่งที่ทำตอนนี้คือ
ปรับโครงสร้างหนี้ตอนสิ้น q1 -> q ต่อๆไปค่าใช้จ่ายทางการเงินน่าจะลดลงเพราะกลับมาจ่ายที่ MLR
ปิดบริษัทลูกตามข่าวข้างบน->ในงบ q1 EBIT งบรวมต่ำกว่างบเดี่ยวประมาณ 22 ล้าน ปิดไปแล้วคงไม่ต้องรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้
เข้าใจว่าหากขายกิจการต่อได้คงไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะกระทบกับงบกำไรขาดทุนอีก (และถือว่ามีกำไรด้วยเพราะตั้งสำรองเงินลงทุนไป 100% แล้ว) แต่หากไม่มีคนมาซื้อและปิดกิจการก็ต้องขายสินทรัพย์มาใช้หนี้ โดยสินทรัพย์ทั้งหมดของเอกรัฐโซล่าห์ ณ สิ้น Q1 มีทั้งหมด 988 ล้าน (เอางบรวมหักด้วยงบเดี่ยว) ขณะที่มีเงินกู้จากการปรับโครงสร้างหนี้ถึง 1320 ล้าน โดยส่วนต่างนี้ไม่แน่ใจว่าแม่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยหรือไม่ครับ


Laziale
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2147
Joined: Thu Apr 23, 2009 10:41 pm

Re: AKR

Posts by Laziale » Thu Jul 19, 2012 3:05 pm

เจอละ เหมือนกับว่าแม่จะต้องรับผิดชอบทั้งจำนวน
22. เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ถูกเรียกให้ชำระคืน ประกอบด้วย
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยเงื่อนไขในสัญญามีการเปลี่ยนแปลงำนวนเงินและขยายระยะเวลาจ่ายชำระ บริษัทย่อยจึงได้บันทึกจัดประเภทบัญชีเงินกู้ยืมที่ถูกเรียกคืนดังกล่าว เป็นเงินกู้ระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ตามหมายเหตุ 25
เงินกู้ยืมดังกล่าว ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักร ตามหมายเหตุ 19 และค้ำประกันโดยการจำนำหุ้นของบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทฯ และค้ำประกันโดยบริษัทฯ เต็มจำนวน


pat4310
Verified User
Posts: 732
Joined: Sun May 08, 2005 7:38 pm

Re: AKR

Posts by pat4310 » Thu Jul 19, 2012 3:23 pm

Laziale wrote: เข้าใจว่าหากขายกิจการต่อได้คงไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะกระทบกับงบกำไรขาดทุนอีก (และถือว่ามีกำไรด้วยเพราะตั้งสำรองเงินลงทุนไป 100% แล้ว) แต่หากไม่มีคนมาซื้อและปิดกิจการก็ต้องขายสินทรัพย์มาใช้หนี้ โดยสินทรัพย์ทั้งหมดของเอกรัฐโซล่าห์ ณ สิ้น Q1 มีทั้งหมด 988 ล้าน (เอางบรวมหักด้วยงบเดี่ยว) ขณะที่มีเงินกู้จากการปรับโครงสร้างหนี้ถึง 1320 ล้าน โดยส่วนต่างนี้ไม่แน่ใจว่าแม่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยหรือไม่ครับ
รับผิดชอบตามหมายเหตุประกอบงบข้อ 25 ครับ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารตามหมายเหตุ 22 มีหนี้ที่ต้อง
ชำระตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เป็นเงินต้นจำนวน 885.72 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างจำนวน 435.13 ล้านบาท รวมหนี้ทั้งหมด
จำนวน 1,320 ล้านบาท ตามสัญญากำหนดให้จ่ายชำระเงินต้นจำนวน 805 ล้านบาท ดังนี้
หนี้ส่วนที่ 1 จำนวน 505 ล้านบาท ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR ต่อปี กำหนดชำระให้เสร็จสิ้นภายในเดือน มีนาคม 2562
โดยผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยต่อเดือน ดังนี้
เดือนเมษายน 2555 - เดือนมีนาคม 2557 ไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาท
เดือนเมษายน 2557 - เดือนมีนาคม 2558 ไม่น้อยกว่า 7 ล้านบาท
เดือนเมษายน 2558 - เดือนมีนาคม 2559 ไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท
เดือนเมษายน 2559 - เดือนมีนาคม 2560 ไม่น้อยกว่า 9 ล้านบาท
เดือนเมษายน 2560 - เดือนมีนาคม 2562 ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท โดยงวดสุดท้ายชำระหนี้ส่วนหนี้ส่วนที่ 2 จำนวน 300 ล้านบาท อัตราร้อยละ MLR ต่อปี โดยให้ตั้งพักไว้และกำหนดให้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยก่อน
หรือภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยมีแหล่งการชำระหนี้จากการโอนขายหุ้นบริษัทย่อย และ/หรือหลักทรัพย์ที่จำนองกับธนาคาร
หากบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องชำระดอกเบี้ย
ค้างชำระตามคำพิพากษาจำนวน 55 ล้านบาท พร้อมชำระหนี้ส่วนที่ 2

หากบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ธนาคารตกลงจะลดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระส่วนที่เหลือ
จำนวน 515.85 ล้านบาท

ลงทุนหุ้นดี มีสตอรี่ ราคาไม่แพง เดี๋ยวก็รวย
หนังสือเล่มสองผมครับ เจาะหุ้นร้อน สแกนหุ้นเด้ง การแคะหุ้นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

Laziale
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2147
Joined: Thu Apr 23, 2009 10:41 pm

Re: AKR

Posts by Laziale » Thu Jul 19, 2012 3:32 pm

ขอบคุณมากครับ :D


Post Reply