TSC

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
sylph
Verified User
Posts: 353
Joined: Sat Jan 01, 2011 9:21 pm

Re: TSC

Posts by sylph » Sun Feb 05, 2012 9:06 pm

จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 259,800,000 หุ้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 163,260,000 บาท

การลงทุนขยายโรงงานแห่งใหม่ บนสถานประกอบการเดิม จังหวัดชลบุรี 155,000,000 บาท

มาอัพเดทสถานะการเงินและการลงทุนครับ ^^


vizion
Verified User
Posts: 26
Joined: Thu Oct 08, 2009 11:31 am

Re: TSC

Posts by vizion » Thu Feb 16, 2012 2:29 pm

ตัวนี้คงโตไปกว่านี้ไม่ได้แล้วมั้ง เพราะตลาดมอไซด์พี่ก็เอาไป 99% ตลาดรถยนต์พี่ก็เล่นไป 79% พี่คงทำได้แค่โตไปพร้อมตลาด ตรงนี้แหละทำให้พี่ TSC ขาดความน่าสนใจ
ความเห็นส่วนตัวล้วนๆ


et al.
Verified User
Posts: 847
Joined: Mon Apr 23, 2007 12:56 pm

Re: TSC

Posts by et al. » Thu Feb 16, 2012 4:06 pm

vizion wrote:ตัวนี้คงโตไปกว่านี้ไม่ได้แล้วมั้ง เพราะตลาดมอไซด์พี่ก็เอาไป 99% ตลาดรถยนต์พี่ก็เล่นไป 79% พี่คงทำได้แค่โตไปพร้อมตลาด ตรงนี้แหละทำให้พี่ TSC ขาดความน่าสนใจ
ความเห็นส่วนตัวล้วนๆ
โตไปตามตลาดรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์ไงครับ
ตาม Trend ของรถยนต์เล็กๆประหยัดน้ำมัน

"Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out" [Robert Collier]

chatchai
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 11445
Joined: Tue Jun 03, 2003 8:16 pm

Re: TSC

Posts by chatchai » Thu Feb 16, 2012 8:02 pm

vizion wrote:ตัวนี้คงโตไปกว่านี้ไม่ได้แล้วมั้ง เพราะตลาดมอไซด์พี่ก็เอาไป 99% ตลาดรถยนต์พี่ก็เล่นไป 79% พี่คงทำได้แค่โตไปพร้อมตลาด ตรงนี้แหละทำให้พี่ TSC ขาดความน่าสนใจ
ความเห็นส่วนตัวล้วนๆ
Market Share นั้นเป็นในส่วนสายเคเบิ้ลครับ ซึ่งตลาดส่วนนี้ก็น่าจะโตสอดคล้องไปตามปริมาณการผลิตในไทย แต่อาจจะโตได้มากกว่านั้น ถ้าสามารถส่งออกได้มากๆ

ส่วนตลาดที่เปิดปิดกระจก บริษัทยังมีส่วนแบ่งค่อนข้างน้อย ก็มีโอกาสที่จะโตได้มากๆในตลาดนี้

จงอยู่เหนือความดี อย่าหลงความดี

มาหาเหตู
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 279
Joined: Sun Feb 07, 2010 10:03 pm

Re: TSC

Posts by มาหาเหตู » Fri Feb 17, 2012 2:35 pm

chatchai wrote:
vizion wrote:ตัวนี้คงโตไปกว่านี้ไม่ได้แล้วมั้ง เพราะตลาดมอไซด์พี่ก็เอาไป 99% ตลาดรถยนต์พี่ก็เล่นไป 79% พี่คงทำได้แค่โตไปพร้อมตลาด ตรงนี้แหละทำให้พี่ TSC ขาดความน่าสนใจ
ความเห็นส่วนตัวล้วนๆ
Market Share นั้นเป็นในส่วนสายเคเบิ้ลครับ ซึ่งตลาดส่วนนี้ก็น่าจะโตสอดคล้องไปตามปริมาณการผลิตในไทย แต่อาจจะโตได้มากกว่านั้น ถ้าสามารถส่งออกได้มากๆ

ส่วนตลาดที่เปิดปิดกระจก บริษัทยังมีส่วนแบ่งค่อนข้างน้อย ก็มีโอกาสที่จะโตได้มากๆในตลาดนี้
...
....ผูกขาดตลาด... โตไปได้ตลอดตาม อ.รถยนต์ฺิปันผลสูง..อาจโตได้อีกมากเมื่อเปิด AEC... ไทยเราเป็นหนึ่งในอาเซียนนะครับใน อ.ยานยนต์...ถือไปเผลอแป็บเดียวอ.ยานยนต์จะโตเป็น2เท่าอย่างไม่ทันตั้งตัวนะครับ... สำหรับผมตัวนี้เป็นsafe heaven ครับ


et al.
Verified User
Posts: 847
Joined: Mon Apr 23, 2007 12:56 pm

Re: TSC

Posts by et al. » Tue Feb 28, 2012 5:48 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประจำปี
ตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 200,189 291,080
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.77 1.12
ต่อหุ้น (บาท)


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายสริศ พัฒนะเมลือง )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
:(

"Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out" [Robert Collier]

et al.
Verified User
Posts: 847
Joined: Mon Apr 23, 2007 12:56 pm

Re: TSC

Posts by et al. » Tue Feb 28, 2012 5:56 pm

TSC 002/2555
วันที 28 กุมภาพันธ์ 2555
เรือง นำส่งงบการเงินประจำปี 2554 พร้อมชีแ[ จงผลการดำเนินงานเปลียนแปลงเกิน 20% เมือเทียบกับปี ก่อน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิงทีส่งมาด้วย 1. สำเนางบการเงินประจำปี 2554 ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
2. สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 (F45-1) ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) [“บริษัท”] ขอนำส่งงบการเงินของบริษัทประจำปี 2554 สิน[ สุดวันที 31 ธันวาคม 2554
ซึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว โดยบริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมในปี 2554 เท่ากับ 200 ล้านบาท ลดลง 91 ล้านบาท หรือคิด
เป็น 31% โดยมีสาเหตุดังนี [
1. รายได้รวมปี 2554 เท่ากับ 2,296 ล้านบาท ลดลง 369 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14% เป็นผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวและคลืนสึนามิในประเทศญีป่ ุนในช่วงไตรมาส 2 และมหาอุทกภัยในประเทศไทยในช่วงไตรมาส 4 ทำให้ลูกค้าของบริษัทชะลอคำสงั ซือ[ เนืองจากขาดแคลนชิน[ ส่วนการผลิตรถยนต์
2. ต้นทุนการขายรวมปี 2554 เท่ากับ 1,778 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 77% ของรายได้รวม เมือเทียบกับปี 2553 เท่ากับ 2,061 ล้านบาท หรือคิดเป็น 77% ของรายได้รวมเช่นกัน อัตราทีเท่ากันดังกล่าวเป็นผลจากรายได้การขายทีลดลง ทำ
ให้ต้นทุนวัตถุดิบลดลง แต่ต้นทุนคงทีปรับสูงขึน[
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมปี 2554 เท่ากับ 303 ล้านบาท เพิมขึน[ เป็ นเงิน 6 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับปี ก่อน เป็ นผลมาจากการคิดค่าเสือมราคาสินทรัพย์ทีโรงงานถนนกิงแก้ว (เดิมไม่มีการตัง[ ไว้) และการตัง[ ผลประโยชน์ของ
พนักงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ อีกทัง[ บริษัทมีค่าใช้จ่ายคงทีเพิมสูงขึน[ เมือเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายลดลง

จึงเรียนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายสริศ พัฒนะเมลือง)
กรรมการ

"Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out" [Robert Collier]

Poorest
Verified User
Posts: 111
Joined: Thu Jul 08, 2010 10:39 pm

Re: TSC

Posts by Poorest » Tue Feb 28, 2012 7:32 pm

น้ำท่วม Q4 ขาดทุน 0.06


Poorest
Verified User
Posts: 111
Joined: Thu Jul 08, 2010 10:39 pm

Re: TSC

Posts by Poorest » Tue Mar 20, 2012 8:30 pm

ปันผลแล้ว สุดยอดหุ้นปันผล :D :D :D :D :D


มีเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีด้วยนะครับ ดูข้างล่างสุด

วันที่/เวลา 20 มี.ค. 2555 20:00:15
หัวข้อข่าว กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด การเปลี่ยนรอบปีบัญชี และการแก้ไขข้อบังคับ ข้อที่ 39
หลักทรัพย์ TSC
แหล่งข่าว TSC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็มการพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 มี.ค. 2555
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 03 เม.ย. 2555

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 04 เม.ย. 2555
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 30 มี.ค. 2555
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.50
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.50
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 2555
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2554 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554 และกำไรสะสม
หมายเหตุ :
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งได้จัดสรรครบร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนแล้ว และกำหนดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท
(แปดสิบสตางค์) รวมเป็น 207,840,000 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 104 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554
โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท
คงเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายเป็นเงิน 129,900,000
บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 มี.ค. 2555
วันประชุม : 27 เม.ย. 2555
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 03 เม.ย. 2555
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 04 เม.ย. 2555
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 30 มี.ค. 2555
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัท จาก 1 มกราคม -31 ธันวาคม ของทุกปี เป็น 1 ตุลาคม - 30
กันยายน ของทุกปีและแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 ว่าด้วยรอบปีบัญชีของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนใน Hi-Lex Vietnam Co., Ltd.
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้รวดเร็วเพิ่มขึ้น จึงขอเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีเป็นวันที่ 1 ตุลาคม
- วันที่ 30 กันยายน ของทุก ๆ ปี (ปัจจุบันเป็นวันที่ 1 มกราคม - วันที่ 31 ธันวาคม ของทุก ๆ ปี)
สถานที่ประชุม : ห้องจามจุรีราชาวดี โรงแรมโนโวเทล เลขที่ 333
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ


User avatar
Zakk
Verified User
Posts: 10
Joined: Mon Jul 12, 2010 3:40 pm

Re: TSC

Posts by Zakk » Tue Mar 20, 2012 9:38 pm

ได้มากกว่าที่คิด

ว่าแต่ Hi-Lex Vietnam Co., Ltd. นี่ทำอะไร มีผู้รู้ไหมครับ


chatchai
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 11445
Joined: Tue Jun 03, 2003 8:16 pm

Re: TSC

Posts by chatchai » Tue Mar 20, 2012 9:53 pm

ยินดีกับผู้ถือหุ้นด้วยครับ หลังจากผ่านปีที่เลวร้ายไปแล้ว หวังว่าปีนี้คงเป็นปีที่สดใสนะครับ

จงอยู่เหนือความดี อย่าหลงความดี

dr.momo
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 88
Joined: Tue Apr 27, 2010 2:02 pm

Re: TSC

Posts by dr.momo » Fri Mar 30, 2012 9:46 am

Zakk wrote:ได้มากกว่าที่คิด

ว่าแต่ Hi-Lex Vietnam Co., Ltd. นี่ทำอะไร มีผู้รู้ไหมครับ

น่าจะพวก cable system เหมือนกันมั้งครับ
http://www.hi-lex.co.uk/Vietnam.htm

-----------------------
มีหลายสิ่งที่เรารู้ว่าเรารู้
มีหลายสิ่งที่เรารู้ว่าเราไม่รู้
และก็มีหลายสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้
สุดท้าย หลายสิ่งที่เรารู้ว่าเรารู้ เราอาจจะไม่รู้ก็ได้

User avatar
jo7393
Verified User
Posts: 2486
Joined: Thu May 26, 2005 9:35 am

Re: TSC

Posts by jo7393 » Thu Apr 19, 2012 9:08 am

นานๆจะเห็นการเปลี่ยนรอบ บช แบบนี้ มีเหตุผลอะไรในการเปลี่ยนหรือครับ (สงสัยมานานแล้วครับ)

“ถ้าราคาหุ้นแยกออกไปจากเส้นกำไร  ไม่ช้าก็เร็วมันจะวิ่งกลับไปหาเส้นกำไรเสมอ”
เลือกบริษัทที่ดี ในราคาที่เหมาะสม  และถือมันตราบที่มันยังเป็นกิจการที่ดีอยู่

อย่าอายที่จะถาม ไม่มีใครรู้ลึกทุก บ. ถ้าไม่รู้แล้วไม่ถามก็จะยิ่งไม่ฉลาด

IR_TSC
Approved IR Member
Posts: 16
Joined: Wed Oct 07, 2009 2:29 pm

ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

Posts by IR_TSC » Thu May 03, 2012 8:53 am

TSC 005/2555

วันที่ 27 เมษายน 2555

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น.
ที่ห้องจามจุรีราชาวดี โรงแรมโนโวเทล เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้
วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย 218,819,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
รวม 218,819,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 2 มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย 221,156,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
รวม 221,156,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ดังต่อไปนี้
1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก
2) จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) รวมเป็น 207,840,000 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2554 หุ้นละ 0.30 บาท
คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายเป็นเงิน 129,900,000 บาท

ซึ่งบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555
โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ กำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย 221,156,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
รวม 221,156,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติเลือกตั้ง (1) นายสรรเสริญ จุฬางกูร (2) นายมากาโต เทราอุรา (3) นายฉัตรชัย เอียสกุล (4) นายปริญญา ไววัฒนา ซึ่งเป็นกรรมการ
ที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการแต่ละคน ดังนี้
1) นายสรรเสริญ จุฬางกูร
เห็นด้วย 221,156,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
รวม 221,156,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

2) นายมากาโต เทราอุรา
เห็นด้วย 221,156,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
รวม 221,156,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

3) นายฉัตรชัย เอียสกุล
เห็นด้วย 221,156,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
รวม 221,156,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

4) นายปริญญา ไววัฒนา
เห็นด้วย 221,156,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
รวม 221,156,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้
1) ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม) ให้คงอัตราเดียวกับปี 2554 คือ
- ประธานกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท
- กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท
2) เงินบำเหน็จกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย 221,156,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
รวม 221,156,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 7 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัท จาก 1 มกราคม –31 ธันวาคม ของทุกปี เป็น 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกปี และแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 ว่าด้วยรอบปีบัญชีของบริษัท โดยมีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย 221,156,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
รวม 221,156,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 8 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2555 โดยแต่งตั้ง นางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 6720 และ/หรือ นางสาวปราณีย์ ผลงาม ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 4987 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 440,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย 221,156,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
รวม 221,156,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(สริศ พัฒนะเมลือง)
กรรมการ
ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. (038) 447 200 – 21 ต่อ 411
E-mail: visakorn.u@thaisteelcable.com


kittycm
Verified User
Posts: 30
Joined: Mon Jul 12, 2010 10:19 pm

Re: TSC

Posts by kittycm » Thu May 03, 2012 12:00 pm

ขอบคุณค่ะ


nueng
Verified User
Posts: 31
Joined: Fri Jul 23, 2010 10:40 am

Re: TSC

Posts by nueng » Thu May 10, 2012 6:29 am

Volume น้อยจังเลย ทั้ง ๆ ที่น่าจะเป็นตัวที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในปีนี้
หรือว่าต้องรอให้ประกาศงบ 1Q55 ออกมาก่อนแล้วค่อยประเมินแนวโน้ม รายได้ของ ไตรมาสที่เหลือ

ขอบคุณ
Im-Sang-Ok-Value.

pai-tong
Verified User
Posts: 29
Joined: Thu Dec 16, 2010 1:58 pm

Re: TSC

Posts by pai-tong » Mon May 14, 2012 5:39 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 37,989 101,501
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.15 0.39
ต่อหุ้น (บาท)


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายสริศ พัฒนะเมลือง )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


nueng
Verified User
Posts: 31
Joined: Fri Jul 23, 2010 10:40 am

Re: TSC

Posts by nueng » Tue May 15, 2012 3:41 pm

ยอดขายปี 2555 ลดลงจากงวดบัญชีเดียวกัน ในปี 2554 อยู่ที่ 14%
แต่ต้นทุนการขายทำไมลดลงน้อยจังแค่ 3% เอง หรือว่ามีอะไรบางอย่าง
ที่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาครับ

ขอบคุณ
Im-Sang-Ok-Value.

nueng
Verified User
Posts: 31
Joined: Fri Jul 23, 2010 10:40 am

Re: TSC

Posts by nueng » Wed May 16, 2012 7:11 am

ความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับ: กำไรสุทธิของ ไตรมาส 1 ปี 2555 ลดลงมากถึง 60% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปี 2554 อาจจะเป็นเพราะว่า ต้นทุนขายปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5% จาก
ระดับปกติประมาณ 79% ของยอดขาย เพิ่มขึ้นมาเป็น 85% ของยอดขาย (ลองคิดเล่น ๆ ถ้าต้น
ทุนการขายอยู่ที่ระดับปกติ กำไรสุทธิจะปรับตัวลดลงเพียงแค่ 20% กว่า ๆ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2554 กำไรสุทธิต่อหุ้นจะอยู่ที่ 0.25 บาท/หุ้น)

ในเรื่องของต้นทุนอาจจะต้องตรวจเช็คกันให้ละเอียดอีกครั้งว่า เพราะอะไร? แต่แนวโน้มยังคงสดใส
ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ซึ่งจากการสังเกตจะเห็นรถยนต์ป้ายแดง
วิ่งบนท้องถนน ในอัตราส่วนโดยประมาณ 15:1 คัน

ขอบคุณ
Im-Sang-Ok-Value.

User avatar
nACrophiles_117
Verified User
Posts: 1362
Joined: Sun Apr 04, 2010 2:19 pm

Re: TSC

Posts by nACrophiles_117 » Thu May 24, 2012 12:29 pm

http://www.posttoday.com/ธุรกิจ-ตลาด/15 ... ยนต์คันแรก

รมว.คลัง ยืนยันไม่มีความจำเป็นขยายเวลารถคันแรก ให้ผู้ซื้อรถตัดสินใจได้เลย

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าาวว่า การขยายเวลาโครงการคืนเงินรถยนต์คันแรกของกรมสรรพสามิตไม่เกิน 1 แสนบาท คิดว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องขยายออกไปจากเดิมกำหนดให้ขอคืนเงินได้ถึง 31 ธ.ค. 2555

รมว. คลัง กล่าวว่า ต้องการให้ผู้ซื้อรถคันแรกดำเนินการซื้อ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจะขยายเวลาโครงการ ที่ไม่มีความแน่นอน

labor omnia vincit

nueng
Verified User
Posts: 31
Joined: Fri Jul 23, 2010 10:40 am

Re: TSC

Posts by nueng » Mon May 28, 2012 4:10 pm

ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นอวดยอดขายพุ่ง

Posted on Monday, May 28, 2012
ค่ายรถยนต์อันดับ 1 ของญี่ปุ่น โตโยต้า มอเตอร์ เปิดเผยว่า ยอดการผลิตรถยนต์ในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่าตัวในเดือนเมษายน เป็น 2 แสน 7 หมื่น 6 พัน 7 ร้อยคัน

ส่วนนิสสัน มอเตอร์ ค่ายรถยนต์อันดับสองผลิตรถยนต์ในเดือนเดียวกันประมาณ 8 หมื่น 5 พัน 7 ร้อยคัน หรือเพิ่มขึ้น 94% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และฮอนด้า มอเตอร์ ผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นกว่า 6 เท่า เป็น 8 หมื่น 7 พันคัน

ส่วนในแง่ยอดขายนั้น โตโยต้าบอกว่า เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า เป็น 1 แสน 7 พัน 8 ร้อยคันในเดือนเมษายน โดยได้แรงหนุนจากยอดขายรถยนต์ประหยัดพลังงานและรถยนต์ไฮบริด ส่วนนิสสัน ก็ขายรถยนต์ในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นกว่า 60% เป็นเกือบ 4 หมื่นคัน และฮอนด้ามียอดขายในประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าเป็นประมาณ 5 หมื่น 5 พัน 5 ร้อยคัน

Money Channel
http://www.moneychannel.co.th/Menu6/Mon ... fault.aspx#

ขอบคุณ
Im-Sang-Ok-Value.

mm300
Verified User
Posts: 26
Joined: Mon May 17, 2010 11:56 am

Re: TSC

Posts by mm300 » Wed Jun 20, 2012 1:43 pm

ธุรกิจ

วันที่ 20 มิถุนายน 2555 11:49

ส.อ.ท.เผยยอดขายรถยนต์5เดือนเฉียด5แสนคัน

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ส.อ.ท.เผยนโยบายรถคันแรก ดันยอดขายรถยนต์ 5 เ้ดือนแรกปีนี้ เฉียด 5 แสนคัน พ.ค.เดือนเดียว 1.1 แสนคัน ขยายตัว 107%

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนพ.ค. 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 115,943 คัน เป็นสถิติยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยที่สูงสุด เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว 107.6% และเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2555 อัตรา 32.07%

ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นมากเป็นผลจากการที่ผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่ายเร่งการผลิตอย่างเต็มที่ ทำให้สามารถส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าที่ได้จองรถไว้เป็นจำนวนมากจากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 214,809 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ค. 2554 อัตรา 14.4% และเพิ่มขึ้นจากเดือนเม.ย. 2555 อัตรา 36.37%

ตั้งแต่เดือนม.ค.- พ.ค. 2555 รถยนต์มียอดขาย 483,052 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ในระยะเวลาเดียวกัน อัตรา 33.5% ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 891,922 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน3.82%


mm300
Verified User
Posts: 26
Joined: Mon May 17, 2010 11:56 am

Re: TSC

Posts by mm300 » Mon Jun 25, 2012 10:02 am

น่าจะส่งผลดีกับชิ้นส่วนยานยนต์ ไม่มากก็น้อยละ
ยานยนต์เฮ! ไทยลดภาษีชิ้นส่วน140รายการภายใต้JTEPAเหลือ0%


โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 22 มิถุนายน 2555 17:17 น. Share

ผู้ผลิตยานยนต์ได้เฮ ไทยลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนภายใต้ JTEPA อีก 140 รายการเหลือ 0% มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 เม.ย.55 คาดช่วยฟื้นอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เร็วขึ้น

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ออกประกาศยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์นำเข้าจากญี่ปุ่น เพื่อนำมาประกอบเป็นรถยนต์หรืออุปกรณ์รถยนต์ ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) เพิ่มเติม โดยมีสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์มากกว่า 140 รายการ ที่ได้รับการลดภาษีนำเข้าจากอัตราเดิม 10-20% ลงเหลือ 0% ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ตั้งแต่ปี 2555 และปี 2557 แล้วแต่ชนิดสินค้า เช่น เพลาและข้อเหวี่ยง เกียร์และเครื่องเกียร์ สตาร์ตเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมและส่วนประกอบ เข็มขัดนิรภัย เบรก กระปุกเกียร์ เพลาขับ ล้อ โช้กอัพ หม้อน้ำ คลัตช์ ท่อไอเสีย พวงมาลัย ถุงลมนิรภัย ถังเชื้อเพลิง เครื่องยนต์เบนซิลหรือดีเซล และส่วนประกอบของเครื่องยนต์ เป็นต้น และการลดอัตราภาษีนำเข้าให้เหลือ 0% ดังกล่าวสำหรับสินค้ากลุ่มแรกจะมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2555

ทั้งนี้ การลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ภายใต้ JTEPA จะช่วยให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยสามารถประหยัดต้นทุนการผลิต เนื่องจากสามารถนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงจากประเทศผู้นำด้านรถยนต์อย่างญี่ปุ่นได้ในราคาที่ถูกลง ช่วยให้ไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนได้

ขณะเดียวกัน ยังเป็นการช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทย มีการฟื้นตัวได้เร็วขึ้น หลังจากที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และยังจะช่วยให้มีการส่งออกได้เพิ่มมากขึ้น

http://www.manager.co.th/Business/ViewN ... 0000076882


otakung
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 911
Joined: Wed Dec 23, 2009 7:35 pm

Re: TSC

Posts by otakung » Sat Jul 07, 2012 11:37 am

บทวิเคราะห์จากเกียรตินาคินครับ

http://portal.settrade.com/brokerpage/I ... 040711.pdf


Poorest
Verified User
Posts: 111
Joined: Thu Jul 08, 2010 10:39 pm

Re: TSC

Posts by Poorest » Mon Aug 13, 2012 2:56 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2555 2554 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 50,000 41,144 87,988 142,645
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.19 0.16 0.34 0.55
ต่อหุ้น (บาท)


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายสริศ พัฒนะเมลือง )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


Skid
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 411
Joined: Tue May 10, 2005 9:25 pm

Re: TSC

Posts by Skid » Tue Aug 21, 2012 12:04 pm

เอา เมล์ที่ตอบจาก tsc มาแปะครับ (ตอบมาจากคุณ Kasita)

คุณ IR คนเก่าลาออกไปแล้ว ครับ

1. งบการเงิน Q2 ยอดขายเพิ่มขึ้น แต่ในส่วนของกำไรสุทธิน้อยลง ไม่สมดุลกับยอดขาย

งบการเงิน Q2 ยอดขายเพิ่มขึ้น แต่ในส่วนของกำไรสุทธิน้อยลง เนื่องมาจากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นจากการนำเข้าจากต่างประเทศ ทดแทนวัตถุดิบจากผู้ผลิตภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

ซึ่งในปัจจุบันผู้ผลิตรายดังกล่าวสามารถส่งมอบวัตถุดิบให้กับบริษัทได้ตามปกติ2. ยอดลูกหนี้เพิ่มขึ้น คาดว่า Q3 จะดีขึ้นกว่านี้หรือไม่

ยอดลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 2 ผันแปรตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มกระบวนการตรวจสอบติดตามลูกหนี้ให้เข้มงวดมากขึ้นแล้ว3. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมีหรือไม่

เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชี จากเดิม มกราคม – ธันวาคม เป็น ตุลาคม – กันยายน โดยมีผลตั้งแต่ ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

ทางบริษัทจึงขอพิจารณาผลการปฏิบัติงาน รอบบัญชี มกราคม – กันยายน 2555 เพื่อนำเสนอการจ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป


มาหาเหตู
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 279
Joined: Sun Feb 07, 2010 10:03 pm

Re: TSC

Posts by มาหาเหตู » Sat Sep 01, 2012 4:12 pm

..ราคาหุ้นกลุ่มยานยนต์ตัวอื่นๆวิ่งไปไกลกันหมดล้วนะครับ...เหลือแต่TSC ตัวเดียวที่ยังไม่ตอบรับข่าวดี การผลิตรถยนต์ 2 ล้านคันของประเทศเลย...น่าจะมองได้2แง่นะครับ..คือ
1.ตลาดยังไม่รับรู้มูลค่าที่แท้จริงของบริษัทหรือ
2.ตลาดมีความกังวลอะไรบางอย่างกับTsc
แต่โดยส่วนตัวผมเชื่อว่านี่เป็น opportunity to buy นะครับเสียแต่ว่าสภาพคล่องน้อยไปหน่อย..ถ้าหาก บริษัทพิจารณาจ่ายปันผลเป็นหุ้นออกมาร่วมด้วยน่าจะดีนะครับ..


kr
Verified User
Posts: 4
Joined: Fri Jul 15, 2011 12:38 pm

Re: TSC

Posts by kr » Sun Sep 02, 2012 10:25 pm

รออยู่เหมือนกัน


มาหาเหตู
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 279
Joined: Sun Feb 07, 2010 10:03 pm

Re: TSC

Posts by มาหาเหตู » Thu Sep 06, 2012 11:37 am

...ดูเหมือนจะเป็นที่หมายตาของใครบางคนนะครับวันนี้..ก็ยอดขายรถมันโตเกินคาดอย่างนี้ยังไงเสีย tsc ต้องโตตามอย่างแน่นอน... :D :D


otakung
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 911
Joined: Wed Dec 23, 2009 7:35 pm

Re: TSC

Posts by otakung » Sun Sep 16, 2012 10:21 amPost Reply