UVAN

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35893
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: UVAN

Posts by pakapong_u » Fri Feb 24, 2012 12:56 pm

วันที่/เวลา 24 ก.พ. 2555 12:51:12
  หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล
  หลักทรัพย์ UVAN
  แหล่งข่าว UVAN
  รายละเอียดแบบเต็ม

 
การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2555
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 14 มี.ค. 2555

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 15 มี.ค. 2555
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มี.ค. 2555
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 5.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 5.00
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 2555
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2554 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2555
วันประชุม : 27 เม.ย. 2555
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2555
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 15 มี.ค. 2555
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2555
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม : โรงแรมอินเตอร์คอนติเน็นตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 เมื่อวันที22 เมษายน 2554
วาระที่ 2
พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวา
คม พ.ศ. 2554
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2554
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนประธานกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35893
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: UVAN

Posts by pakapong_u » Fri Feb 24, 2012 12:57 pm

วันที่/เวลา 24 ก.พ. 2555 12:51:59
  หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
  หลักทรัพย์ UVAN
  แหล่งข่าว UVAN
  รายละเอียดแบบเต็ม

 
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประจำปี
ตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,282,183 536,546
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 13.64 5.71
ต่อหุ้น (บาท)


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายจอห์น เคลนดอน )
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้


peace2514
Verified User
Posts: 136
Joined: Mon Jan 04, 2010 2:15 pm

Re: UVAN

Posts by peace2514 » Fri Feb 24, 2012 2:52 pm

กำไรมากเกือบเท่าปีก่อนหน้านี้ที่ทำไว้น่ะครับ (ปันผลรวมทั้งปีอาจน้อยกว่าคงเก็บไว้ลงทุนครับ)
pakapong_u wrote:วันที่/เวลา 24 ก.พ. 2555 12:51:59
  หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
  หลักทรัพย์ UVAN
  แหล่งข่าว UVAN
  รายละเอียดแบบเต็ม

 
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประจำปี
ตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,282,183 536,546
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 13.64 5.71
ต่อหุ้น (บาท)


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายจอห์น เคลนดอน )
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้


User avatar
Paul Octopus
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 798
Joined: Mon Jul 12, 2010 9:44 pm

Re: UVAN

Posts by Paul Octopus » Fri Feb 24, 2012 3:47 pm

ความสามารถในการทำกำไรสูงสุด (เมื่อเทียบกับ Upoic และ CPI)

Retained Earning ที่เก็บไว้ ประมาณ 13.64-5-1.5-3=4.14 บาทต่อหุ้นน่าจะเตรียมการเพื่อขยายกำลังการผลิตที่เลื่อนมาจากปี 2010

แต่ผลตอบแทนปันผลขนาดนี้ผม OK เลยครับ ( :ep: )


Energy&FoodMan
Verified User
Posts: 373
Joined: Sat Apr 10, 2010 10:59 am

Re: UVAN

Posts by Energy&FoodMan » Fri Feb 24, 2012 4:11 pm

peace2514 wrote:ห้องนี้รวมหุ้นตระกูลปาล์มไว้ครับ....เมื่อวานงบฯ CPI ส่วนวันนี้น่าจะเป็น UPOIC น่ะครับ
ส่วนห้องนี้ UVAN น่าจะเป็น 24/02 หรือไม่ก็ 27/02 (เกร็งเงินปันผลอีกสัก 3.50 บ.)
leky wrote:
peace2514 wrote:กร๊าฟอะไรกันเหรอครับ....แนวโน้มไปได้เรื่อย ๆ น่ะครับ (มีอะไรดีดีมาฝากอยู่ตลอดจริง)
เห็นด้วยครับ ว่าห้องนี้มีคุณภาพไม่ตกจริง ๆ ยอมรับว่าผมไม่มี UVAN มีแต่ UPOIC แต่ก็อดเข้ามาบ่อย ๆ ไม่ได้ น่าจะมากกว่าห้อง UPOIC เองเสียอีก เป็นห้องที่มีเรื่องของปาล์มน้ำมันเยอะครับ ใครถือหุ้นปาล์มน้ำมันตัวไหนก็เข้ามาหาได้

ผมแจมลิงค์เว็บนี้บ้างแล้วกันครับ ถือว่าตอบแทนหลาย ๆ ท่านที่เอาข้อมูลดี ๆ มาลงกัน เป็นเว็บราคา CPO กับข่าวของทางมาเลเซียครับ

http://www.palmoilhq.com/
เกร็งผิดแต่ก็ยิ้มได้นะครับแบบนี้


offshore-engineer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2165
Joined: Sun Nov 21, 2004 9:04 am

Re: UVAN

Posts by offshore-engineer » Sat Feb 25, 2012 3:22 pm

ปี 2011 สำหรับยูนิวานิชน่าจะเรียกว่าเป็นปีแห่งการทำลายสถิติก็ว่าได้นะครับ จะขาดอยู่แค่อย่างเดียวคือกำไรสุทธิ (แต่เป็นเพราะอัตราภาษีที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2008 - Earnings before tax ในปี 2011 สูงกว่าปี 2008 เล็กน้อยครับ)

ในแง่ของผลผลิต ปี 2011 ยูนิวานิชสามารถผลิต FFB ได้เกือบ 120,000 ตันจากสวนของตนเอง เมื่อรวมกับผลปาล์มที่ซื้อจากภายนอก ทำให้ FFB ที่ใช้ในการผลิตน้ำมันปาล์มดิบมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 912,850 ตัน (สูงกว่าเมื่อปี 2010 ประมาณ 21% และสูงกว่าสถิติเดิมในปี 2008 ประมาณ 5%) หรือมี utilisation ratio ประมาณ 80%

ในแง่ของ CPO บริษัทสามารถผลิตได้ 178,805 ตัน ซึ่งมากกว่าเมื่อปีที่แล้วประมาณ 32% และสูงกว่าสถิติเดิมในปี 2008 อีกราวๆ 6.6%

ในไตรมาสที่ 4 NPAT/FFB = 1,427 บาทต่อตัน สำหรับทั้งปี NPAT/FFB = 1,405 บาทต่อตัน

อย่างที่พี่ Paul Octopus กล่าวไว้ บริษัทน่าจะเตรียมขยายกำลังการผลิตที่ลำทับซึ่งเลื่อนมาจากเมื่อปีที่แล้ว ถ้าดูในงบกระแสเงินสด ไตรมาส 4 มี CAPEX ในส่วนของ PPE เพิ่มขึ้นอย่างมาก (เกือบ 110 MB) ผมคิดว่าบริษัทน่าจะเริ่มลงทุนตั้งแต่ไตรมาส 4 แล้วครับ อาจจะต้องสอบถามกับบริษัทอีกครั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นปลายเดือนเมษายนนี้ครับ

ทั้งปี 2011 บริษัทใช้ CAPEX ไปราวๆ 171 MB ซึ่งใช้ไปในงานซื้อที่ดินเพิ่มเติมราวๆ 66 MB ครับ

Minimize risk through an in-depth knowledge. Buy at bargain price. Wait patiently.
http://valueinvestors.wordpress.com/

chocolate111
Verified User
Posts: 173
Joined: Wed Jul 21, 2010 9:21 pm

Re: UVAN

Posts by chocolate111 » Sun Feb 26, 2012 2:03 am

ตั้งแต่ผมถือหุ้นมาหลายบริษัท UVAN กับ PR เป็นหุ้นที่ทำกำไรให้ผมมาก ถือแล้วสบายใจ เมื่อดูจากงบกระแสเงินสดของ UVAN บริษัทใช้เงินเพื่อการซื้อที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 151 ล้าน และทำไปฝากประจำกับธนาคารอีก 450 ล้าน (ปีนี้ดอกเบี้ยดีกว่าปีก่อนมากดูจากดอกเบี้ยที่ได้ดีกว่าปีที่แล้ว) แต่สิ่งที่ผมชอบสำหรับ UVAN อีกอย่างก็คือ การได้ที่ดิน ถ้าได้ลงทุนกับ UVAN ก็เหมือนกับได้ซื้อที่ไปในตัวด้วย แต่ก็มีสิ่งไม่สบายใจสำหรับ UVAN คือ ที่ดินสัมปะทานที่กำลังจะหมดสัญญาในปี 56 ประมาณ 20000 ไร่ ถ้าต่อสัมปะทานไม่สำเร็จกำไรก็คงลดลงมาก แต่ UVAN ก็มีเงินเก็บสะสมอยู่มากประมาณ 1500 ล้าน ถ้าบริษัทใช้เงินตรงนี้ซื้อที่ดินจนหมดไม่รู้จะได้ถึง 12500 ไร่หรือเปล่า แล้วเพื่อนๆมีความเห็นยังไงบ้างกับการที่จะได้ต่อสัมปะทานปี 56 ครับ ส่วนตัวผมคิดว่า UVAN เป็นบริษัทด้านปาล์มที่เก่งที่สุดในไทยแต่ติดตรงที่ดินสัมปะทานปี 56 ที่ยังไม่สบายใจอยู่


User avatar
Jane
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 81
Joined: Tue Jun 22, 2004 7:11 pm

Re: UVAN

Posts by Jane » Sun Feb 26, 2012 6:26 pm

chocolate111 wrote:ตั้งแต่ผมถือหุ้นมาหลายบริษัท UVAN กับ PR เป็นหุ้นที่ทำกำไรให้ผมมาก ถือแล้วสบายใจ เมื่อดูจากงบกระแสเงินสดของ UVAN บริษัทใช้เงินเพื่อการซื้อที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 151 ล้าน และทำไปฝากประจำกับธนาคารอีก 450 ล้าน (ปีนี้ดอกเบี้ยดีกว่าปีก่อนมากดูจากดอกเบี้ยที่ได้ดีกว่าปีที่แล้ว) แต่สิ่งที่ผมชอบสำหรับ UVAN อีกอย่างก็คือ การได้ที่ดิน ถ้าได้ลงทุนกับ UVAN ก็เหมือนกับได้ซื้อที่ไปในตัวด้วย แต่ก็มีสิ่งไม่สบายใจสำหรับ UVAN คือ ที่ดินสัมปะทานที่กำลังจะหมดสัญญาในปี 56 ประมาณ 20000 ไร่ ถ้าต่อสัมปะทานไม่สำเร็จกำไรก็คงลดลงมาก แต่ UVAN ก็มีเงินเก็บสะสมอยู่มากประมาณ 1500 ล้าน ถ้าบริษัทใช้เงินตรงนี้ซื้อที่ดินจนหมดไม่รู้จะได้ถึง 12500 ไร่หรือเปล่า แล้วเพื่อนๆมีความเห็นยังไงบ้างกับการที่จะได้ต่อสัมปะทานปี 56 ครับ ส่วนตัวผมคิดว่า UVAN เป็นบริษัทด้านปาล์มที่เก่งที่สุดในไทยแต่ติดตรงที่ดินสัมปะทานปี 56 ที่ยังไม่สบายใจอยู่
Apology for typing in English, as I don't have Thai Font. :oops:

Although it seems that the expiring concession remains as a major concern to many investors, I feel that the company has been well prepared for the past few years. Additional income has been increasing from various sources as well as the increasing of purchasing of outside fruits to fill up the factory capacity. From my long time observation, the company does not seems to emphasize in holding too much land bank, but to balance and manage the ROA and ROE instead.

I also noted that trading volume has been increasing especially from Jan 2012, so it seems like there is more liquidity in the market.

:B


chocolate111
Verified User
Posts: 173
Joined: Wed Jul 21, 2010 9:21 pm

Re: UVAN

Posts by chocolate111 » Mon Feb 27, 2012 5:26 pm

สำหรับ uvan ผมคิดว่า ถ้ากำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 12 บาทต่อปี และปันผลปีล่ะ 10 บาท ถ้าราคาหุ้นอยู่ 120 ก็ยังถือว่าถูกมากครับ ตอนนี้มีแต่ข่าวดีทั้งนั้น ทั้งราคาผลปาล์มและปาล์มดิบที่ยังอยู่ในระดับสูงทั้งที่ผลผลิตปาล์มออกมา และนโยบายรัฐที่จะปรับบี5เป็นบี8ด้วยครับ อนาคตสดใส


offshore-engineer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2165
Joined: Sun Nov 21, 2004 9:04 am

Re: UVAN

Posts by offshore-engineer » Fri Mar 09, 2012 9:46 pm

หวังว่าคงจะได้รับการอนุมัติ CERs ที่ขอไปจำนวน 75,192 สำหรับ TOPI biogas plant ในช่วง 1 Oct 2009 ถึง 31 Dec 2010 เร็วๆนี้ครับ รายละเอียดและเอกสารต่างๆสามารถดูได้จากลิงค์นี้ครับ

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGS-U ... 18.63/view

Minimize risk through an in-depth knowledge. Buy at bargain price. Wait patiently.
http://valueinvestors.wordpress.com/

chocolate111
Verified User
Posts: 173
Joined: Wed Jul 21, 2010 9:21 pm

Re: UVAN

Posts by chocolate111 » Fri Mar 09, 2012 11:59 pm

ช่วงนี้ผมดูราคาปาล์มดิบของไทยเริ่มแพงกว่ามาเลนิดหน่อยครับ ส่วนต่างประมาณ 2 บาทแต่ไม่รู้ที่อินโดปาล์มดิบราคาเท่าไร สามารถดูได้จากเวบไซด์ไหนบ้าง


chocolate111
Verified User
Posts: 173
Joined: Wed Jul 21, 2010 9:21 pm

Re: UVAN

Posts by chocolate111 » Sat Mar 10, 2012 12:09 am

ถ้าราคาปาล์มดิบแพงกว่าเพื่อนบ้านแสดงว่าช่วงนี้ปาล์มเริ่มส่งออกไม่ได้อีกแล้ว จากที่ดูราคาผลปาล์ม 5.8 บาท ปาล์มดิบ 35 บาท โรงสกัดไม่ค่อยได้กำไรเท่าไร แต่เกษตรกรน่าจะเยอะ ไม่รู้ว่าช่วงนี้ต้นทุนผลปาล์มราคาเท่าไร แสดงว่าช่วงนี้ปาล์มเริ่มให้ผลผลิตน้อยอีก


User avatar
Paul Octopus
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 798
Joined: Mon Jul 12, 2010 9:44 pm

Re: UVAN

Posts by Paul Octopus » Sat Mar 10, 2012 7:13 am

offshore-engineer wrote:หวังว่าคงจะได้รับการอนุมัติ CERs ที่ขอไปจำนวน 75,192 สำหรับ TOPI biogas plant ในช่วง 1 Oct 2009 ถึง 31 Dec 2010 เร็วๆนี้ครับ รายละเอียดและเอกสารต่างๆสามารถดูได้จากลิงค์นี้ครับ

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGS-U ... 18.63/view
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับน้อง :D
Carbon ที่ลดได้ 75,192 ตันใน 15 เดือน หรือ ประมาณเดือนละ 5,000 ตัน ถ้าเราเห็นตัวเลขการซื้อต่อตัน ก็น่าจะพอเห็นรายได้ส่วนนี้เฉลี่ยต่อเดือน เพื่อบวกเข้ากับค่ากระแสไฟฟ้าที่ขายยัง Grid ของการไฟฟ้า ติดตามกันต่อไป :B


offshore-engineer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2165
Joined: Sun Nov 21, 2004 9:04 am

Re: UVAN

Posts by offshore-engineer » Sat Mar 10, 2012 6:04 pm

อย่างช้าสุดน่าจะได้รับการอนุมัติภายในต้นเดือนเมษาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ส่วน CERs ที่ขอสำหรับ Lamthap อยู่ในช่วงการตรวจสอบข้อมูลและรายงานซึ่งน่าจะแล้วเสร็จก่อนปลายเดือนนี้

ช่วงนี้ราคา CERs ค่อนข้างจะต่ำครับ น่าจะไม่ถึง $10 มั้งครับ

Minimize risk through an in-depth knowledge. Buy at bargain price. Wait patiently.
http://valueinvestors.wordpress.com/

leky
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1803
Joined: Sun Aug 08, 2010 12:01 am

Re: UVAN

Posts by leky » Sun Mar 11, 2012 10:44 pm

น้ำมันขวดส่อวิกฤติ ปาล์มสดพุ่ง บี้พาณิชย์ขึ้นราคา

น้ำมันปาล์มขวดส่อเกิดวิกฤติขาดแคลน-ราคาแพงเหมือนปีก่อน หลังราคาผลปาล์มสดพุ่งเกินโลละ 6 บาท ผู้ผลิตบี้ พาณิชย์ขึ้นเพดานราคาเกินขวด 5 บาท เป็นเกินขวด 47 บาท ขู่รัฐไม่ทำตาม ลดการผลิตแน่

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มแห่ง ประเทศไทย ว่า ได้ส่งหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ ให้ดูแลราคาน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้น เพราะราคาผลปาล์มสดในประเทศเพิ่มขึ้นมาก จากก่อนหน้านี้กิโลกรัม (กก.) ละ 4 บาท เป็น กก.ละ 6.20-6.30 บาท และราคาน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นเกิน กก.ละ 38 บาทแล้ว จึงต้องการให้กระทรวงพาณิชย์ขึ้นเพดานราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวด จากปัจจุบันลิตรละ 42 บาท เป็นไม่ต่ำกว่า 47 บาท หรือหางบประมาณมาช่วยชดเชยส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคาขายให้กับผู้ผลิต น้ำมันปาล์มขวดแทน

อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลไม่ยอมปรับขึ้นและไม่มีมาตรการช่วยเหลือ โรงงานผลิตก็อาจลดกำลังการผลิตเพื่อไม่ให้ขาดทุนได้ ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำมันปาล์มขวดหายไปจากระบบ และทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนได้.

http://www.thairath....tent/eco/244152
ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร: ปาล์มน้ำมัน
ข่าวทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- ศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 13:56:05 น.

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาผลปาล์มทะลาย สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 5.78 บาท สูงขึ้นจาก กก.ละ 5.55 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 4.14

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาน้ำมันปาล์มดิบ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 35.13 บาท สูงขึ้นจาก กก.ละ 34.44 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.00

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ
ราคาน้ำมันปาล์มดิบยังสูงขึ้นและทำกำไรอย่างต่อเนื่อง
การส่งออกน้ำมันปาล์มดิบของมาเลเซียในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ยังมีปริมาณไม่มากนักลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2555 เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบของอินโดนีเซียซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญถูกกว่า ส่งผลให้ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบของมาเลเซียลดลงเพียงเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 195.2 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดว่า ราคาน้ำมันปาล์มดิบยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูง เนื่องจากปัจจัยบวกที่เกื้อหนุนคือ ผลผลิตตามฤดูกาลในช่วงไตรมาสแรกที่ลดลง ประกอบกับ ผลผลิตถั่วเหลืองแถบอเมริกาใต้ลดลงจากปีที่ผ่านมา จึงทำให้น้ำมันถั่วเหลืองมีราคาสูงห่างจากน้ำมันปาล์มดิบมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคบางส่วนหันมาใช้น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคมากขึ้น

ราคาในตลาดต่างประเทศ
ตลาดมาเลเซีย ราคาซื้อขายล่วงหน้าสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 3,240.25 ดอลลาร์มาเลเซีย (33.23 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 3,226.96 ดอลลาร์มาเลเซีย (33.22 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.41

ตลาดรอตเตอร์ดัม ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,135.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ (34.65 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 1,128.75 ดอลลาร์สหรัฐฯ (34.77 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.55

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
--ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2555--

"Become a risk taker, not a risk maker"

Energy&FoodMan
Verified User
Posts: 373
Joined: Sat Apr 10, 2010 10:59 am

Re: UVAN

Posts by Energy&FoodMan » Mon Mar 12, 2012 9:34 am

offshore-engineer wrote:อย่างช้าสุดน่าจะได้รับการอนุมัติภายในต้นเดือนเมษาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ส่วน CERs ที่ขอสำหรับ Lamthap อยู่ในช่วงการตรวจสอบข้อมูลและรายงานซึ่งน่าจะแล้วเสร็จก่อนปลายเดือนนี้

ช่วงนี้ราคา CERs ค่อนข้างจะต่ำครับ น่าจะไม่ถึง $10 มั้งครับ
ถ้าเกิดได้รับอนุมัติแล้วจะทำให้ UVAN มีรายได้เพิ่มประมาณไม่เกิน 50,000 US หรือเปล่าครับ แล้วถือรับรู้รายได้แบบครั้งเดียวหรือเปล่าครับ


multipleceilings
Verified User
Posts: 2141
Joined: Sat Feb 26, 2011 1:42 pm

Re: UVAN

Posts by multipleceilings » Mon Mar 12, 2012 1:52 pm

14.10 น.สมาคมปาล์มน้ำมัน ขู่ หยุดผลิต หากไม่อนุมัติขึ้นราคา

Posted on Monday, March 12, 2012
นางวิวรรณ บุณยประทีปรัตน์ เลขาธิการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย บอกว่า สมาคมฯ อาจต้องหยุดการผลิตน้ำมันปาล์มชั่วคราว หลังจากต้องแบกรับภาระขาดทุน จากต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 6 เดือน ซึ่งที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้ยื่นหนังสือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วถึง 2 ครั้ง เพื่อให้ขอปรับเพิ่มเพดานราคาควบคุมอีก 5 บาท เป็นขวดละ 47 บาท แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับ โดยขณะนี้ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ขวดละ 50 บาท และเริ่มมีสัญญาณว่า ผู้ค้าปลีกค้าส่งเริ่มจะกักตุนสินค้าน้ำมันปาล์มแล้ว

ด้านนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ บอกว่า จะมีการหารือกับกรมการค้าภายใน ว่าการขอปรับราคาเพดานน้ำมันปาล์ม มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน หลังจากนั้นก็จะหารือกับผู้ประกอบการน้ำมันปาล์มอีกครั้ง

M aterial catalyst
A ttitude & Perception
D isclipine

User avatar
ichbinpao
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 786
Joined: Thu Aug 03, 2006 4:49 pm

Re: UVAN

Posts by ichbinpao » Mon Mar 12, 2012 1:52 pm

อยากสอบถามเพื่อนๆและพี่ว่า ราคาน้ำมันปลาม์ทำไมถึงราคาสูงขึ้นหลังจากปีที่แล้วครับ เพราะเหตุผลใดและ cycle ของน้ำมันปลาม์เนี่ยประมาณกี่ปีครับผม


offshore-engineer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2165
Joined: Sun Nov 21, 2004 9:04 am

Re: UVAN

Posts by offshore-engineer » Tue Mar 13, 2012 8:50 pm

Energy&FoodMan wrote:
offshore-engineer wrote:อย่างช้าสุดน่าจะได้รับการอนุมัติภายในต้นเดือนเมษาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ส่วน CERs ที่ขอสำหรับ Lamthap อยู่ในช่วงการตรวจสอบข้อมูลและรายงานซึ่งน่าจะแล้วเสร็จก่อนปลายเดือนนี้

ช่วงนี้ราคา CERs ค่อนข้างจะต่ำครับ น่าจะไม่ถึง $10 มั้งครับ
ถ้าเกิดได้รับอนุมัติแล้วจะทำให้ UVAN มีรายได้เพิ่มประมาณไม่เกิน 50,000 US หรือเปล่าครับ แล้วถือรับรู้รายได้แบบครั้งเดียวหรือเปล่าครับ
ผมเข้าใจว่าจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการขาย CERs ออกไปครับ CERs ก็เหมือนสินค้าอย่างหนึ่งครับ มีตลาดรองสำหรับซื้อขาย

Minimize risk through an in-depth knowledge. Buy at bargain price. Wait patiently.
http://valueinvestors.wordpress.com/

User avatar
ichbinpao
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 786
Joined: Thu Aug 03, 2006 4:49 pm

Re: UVAN

Posts by ichbinpao » Wed Mar 14, 2012 9:36 am

สอบถามพี่ในห้อง UVAN นิดนึงครับ ปกติเห็น eps ของหุ้นตัวนี้จะ peak ประมาณ Q3 แต่เห็นตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปีนี้เหมือนราคาน้ำมันปลาม์จะพุ่งสูงขึ้นมากไม่แน่ใจว่า เกิดจากสาเหตุอะไรบ้างครับ เช่นน้ำมันช่วงนี้แพงเลยทำ biodiesel เยอะหรือว่าเหตุผลอื่นครับ และ trend ของการใช้น้ำมันปลาม์จะพุ่งสูงต่อไปอีกหลังสิ้น Q1 หรือไม่ครับ เพราะเป็นช่วงที่น้ำมันโลกราคาคาดว่าน่าจะลงนะครับ
offshore-engineer wrote:
Energy&FoodMan wrote:
offshore-engineer wrote:อย่างช้าสุดน่าจะได้รับการอนุมัติภายในต้นเดือนเมษาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ส่วน CERs ที่ขอสำหรับ Lamthap อยู่ในช่วงการตรวจสอบข้อมูลและรายงานซึ่งน่าจะแล้วเสร็จก่อนปลายเดือนนี้

ช่วงนี้ราคา CERs ค่อนข้างจะต่ำครับ น่าจะไม่ถึง $10 มั้งครับ
ถ้าเกิดได้รับอนุมัติแล้วจะทำให้ UVAN มีรายได้เพิ่มประมาณไม่เกิน 50,000 US หรือเปล่าครับ แล้วถือรับรู้รายได้แบบครั้งเดียวหรือเปล่าครับ
ผมเข้าใจว่าจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการขาย CERs ออกไปครับ CERs ก็เหมือนสินค้าอย่างหนึ่งครับ มีตลาดรองสำหรับซื้อขาย


Energy&FoodMan
Verified User
Posts: 373
Joined: Sat Apr 10, 2010 10:59 am

Re: UVAN

Posts by Energy&FoodMan » Wed Mar 14, 2012 10:18 am

สอบถามพี่ในห้อง UVAN นิดนึงครับ ปกติเห็น eps ของหุ้นตัวนี้จะ peak ประมาณ Q3 แต่เห็นตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปีนี้เหมือนราคาน้ำมันปลาม์จะพุ่งสูงขึ้นมากไม่แน่ใจว่า เกิดจากสาเหตุอะไรบ้างครับ เช่นน้ำมันช่วงนี้แพงเลยทำ biodiesel เยอะหรือว่าเหตุผลอื่นครับ และ trend ของการใช้น้ำมันปลาม์จะพุ่งสูงต่อไปอีกหลังสิ้น Q1 หรือไม่ครับ เพราะเป็นช่วงที่น้ำมันโลกราคาคาดว่าน่าจะลงนะครับ
ปกติต้นปาล์มจะให้ผลผลิตมากในช่วง Q2-Q3 ของทุกปีครับ สำหรับราคาน้ำมันปาล์มนั้นขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น ราคาน้ำมันปิโตรเลียม ความต้องการใช้ในการบริโภค ความต้องการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biodiesel) ข้อมูลทั้งหมดสามารถอ่านได้ที่ Annual Report ของบริษัทได้นะครับ สำหรับเรื่องการขึ้นลงของราคาน้ำมันนั้น ผมให้น้ำหนักข้อนี้น้อยเนื่องจากกำไรของบริษัทส่วนใหญ่มาจากการสกัดผลปาล์มสด (ผมอาจเปรียบ UVAN ได้เหมือนกับธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน) และถ้าราคาน้ำมันเร่ิมปรับตัวลดลง UVAN สามารถปรับราคารับซื้อผลปาล์มสดในพื้นที่ได้ทันที เพราะฉะนั้นผมกลัวเรื่องไม่มีผลปาล์มสดมาเข้าโรงงานมากกว่าครับ ซึ่งปีที่แล้วและปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีของ UVAN เนื่องจากปริมาณผลปาล์มสดที่ออกมามากขึ้นจากสภาพน้ำฝนที่สะสมมากว่า 2 ปีนะครับ


offshore-engineer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2165
Joined: Sun Nov 21, 2004 9:04 am

Re: UVAN

Posts by offshore-engineer » Wed Mar 14, 2012 8:14 pm

ichbinpao wrote:อยากสอบถามเพื่อนๆและพี่ว่า ราคาน้ำมันปลาม์ทำไมถึงราคาสูงขึ้นหลังจากปีที่แล้วครับ เพราะเหตุผลใดและ cycle ของน้ำมันปลาม์เนี่ยประมาณกี่ปีครับผม
ลองอ่าน Paper ของ Dr. James Fry ที่นำเสนอในงาน Palmex Thailand Conference 2011 หัวข้อเรื่อง Price and Supply-Demand Outlook in the Vegetable Oil Market Today

http://www.thaipalmoil.com/index.php?op ... cle&id=131

ผมสรุปได้สรุปคร่าวไว้เมื่อเดือน ก.ย. ปีที่แล้วดังนี้ครับ

1) ราคาน้ำมันพืชมีแนวโน้มขึ้นลงตามราคาน้ำมันดิบ โดยสัญญาณเริ่มชัดเจนตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา

2) ความต้องการใช้ biofuels ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันพืชเพิ่มตามไปด้วย น้ำมันปาล์มเหมาะสมมากกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่น เพราะการสกัดปาล์มน้ำมันให้ oilseed meal (ใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์) ออกมาน้อยกว่า ทำให้ไม่ต้องเผชิญปัญหา oversupply of oilseed meal

3) Biofuels มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันพืชมากขึ้น

4) ผลของ stock ต่อราคาน้ำมันพืชไม่ได้มากเหมือนแต่ก่อนเพราะน้ำมันพืชมีความผูกพันกับน้ำมันปิโตรเลียมมากขึ้น

5) ในสไลด์หน้าสุดท้าย Dr. James Fry คาดว่าราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวลงและราคาน้ำมันพืชก็จะหนีไม่พ้นต้องปรับตัวลงด้วยเช่นกัน

Minimize risk through an in-depth knowledge. Buy at bargain price. Wait patiently.
http://valueinvestors.wordpress.com/

chocolate111
Verified User
Posts: 173
Joined: Wed Jul 21, 2010 9:21 pm

Re: UVAN

Posts by chocolate111 » Thu Mar 15, 2012 6:18 am

Energy&FoodMan wrote:
สอบถามพี่ในห้อง UVAN นิดนึงครับ ปกติเห็น eps ของหุ้นตัวนี้จะ peak ประมาณ Q3 แต่เห็นตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปีนี้เหมือนราคาน้ำมันปลาม์จะพุ่งสูงขึ้นมากไม่แน่ใจว่า เกิดจากสาเหตุอะไรบ้างครับ เช่นน้ำมันช่วงนี้แพงเลยทำ biodiesel เยอะหรือว่าเหตุผลอื่นครับ และ trend ของการใช้น้ำมันปลาม์จะพุ่งสูงต่อไปอีกหลังสิ้น Q1 หรือไม่ครับ เพราะเป็นช่วงที่น้ำมันโลกราคาคาดว่าน่าจะลงนะครับ
ปกติต้นปาล์มจะให้ผลผลิตมากในช่วง Q2-Q3 ของทุกปีครับ สำหรับราคาน้ำมันปาล์มนั้นขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น ราคาน้ำมันปิโตรเลียม ความต้องการใช้ในการบริโภค ความต้องการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biodiesel) ข้อมูลทั้งหมดสามารถอ่านได้ที่ Annual Report ของบริษัทได้นะครับ สำหรับเรื่องการขึ้นลงของราคาน้ำมันนั้น ผมให้น้ำหนักข้อนี้น้อยเนื่องจากกำไรของบริษัทส่วนใหญ่มาจากการสกัดผลปาล์มสด (ผมอาจเปรียบ UVAN ได้เหมือนกับธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน) และถ้าราคาน้ำมันเร่ิมปรับตัวลดลง UVAN สามารถปรับราคารับซื้อผลปาล์มสดในพื้นที่ได้ทันที เพราะฉะนั้นผมกลัวเรื่องไม่มีผลปาล์มสดมาเข้าโรงงานมากกว่าครับ ซึ่งปีที่แล้วและปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีของ UVAN เนื่องจากปริมาณผลปาล์มสดที่ออกมามากขึ้นจากสภาพน้ำฝนที่สะสมมากว่า 2 ปีนะครับ
คิดเห็นกันครับ ถ้าดูราคาผลปาล์ม ปาล์มดิบ ผมคิดว่าตอนนี้ที่ราคาปาล์มสูงขึ้นไม่ใช่โรงงานสกัดหรือโรงกลั่นได้กำไรหรอกแต่เป็นชาวสวนปาล์มที่ได้เต็มๆ เพราะตอนนี้ปาล์มออกผลผลิตน้อยกว่ากำลังการผลิตของโรงสกัดที่มีทำให้เกิดการแย่งซื้อผลปาล์มปาล์มจึงสูงขึ้น ผมเองก็กลัวเรื่องผลปาล์มผลิตไม่พอกับโรงสกัดมากกว่า ตอนนี้ผลปาล์มราคาประมาณ 6 บาท ถ้าคิดว่าให้น้ำมัน 17 เปอร์เซ็น จะต้องใช้ผลปาล์ม 1/0.17 เท่ากับ 5.88 กก. จึงจะได้น้ำปาล์มดิบ 1 กก. ซึ่งจะต้องใช้ผลปาล์มราคา 5.88*6 เท่ากับ 35.28 บาท แต่ตอนนี้ปาล์มดิบราคา 34.5 บาท จึงคิดว่าโรงสกัดจึงไม่ค่อยได้กำไรเท่าไร แต่มีน้ำมันเมล็ดในปาล์มซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่มาช่วยพยุงไม่ให้ขาดทุนอยู่ ซึ่งตอนนี้น้ำมันเมล็ดในปาล์มอยู่ประมาณ 40.5 บาทต่อโล แต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ในผลปาล์มกี่เปอร์เซ็น แต่เวลารับซื้อจากเกษตรก็ซื้อที่โลล่ะ 16 บาท แพงเหมือนกัน


leky
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1803
Joined: Sun Aug 08, 2010 12:01 am

Re: UVAN

Posts by leky » Thu Mar 15, 2012 9:43 am

chocolate111 wrote: คิดเห็นกันครับ ถ้าดูราคาผลปาล์ม ปาล์มดิบ ผมคิดว่าตอนนี้ที่ราคาปาล์มสูงขึ้นไม่ใช่โรงงานสกัดหรือโรงกลั่นได้กำไรหรอกแต่เป็นชาวสวนปาล์มที่ได้เต็มๆ เพราะตอนนี้ปาล์มออกผลผลิตน้อยกว่ากำลังการผลิตของโรงสกัดที่มีทำให้เกิดการแย่งซื้อผลปาล์มปาล์มจึงสูงขึ้น ผมเองก็กลัวเรื่องผลปาล์มผลิตไม่พอกับโรงสกัดมากกว่า ตอนนี้ผลปาล์มราคาประมาณ 6 บาท ถ้าคิดว่าให้น้ำมัน 17 เปอร์เซ็น จะต้องใช้ผลปาล์ม 1/0.17 เท่ากับ 5.88 กก. จึงจะได้น้ำปาล์มดิบ 1 กก. ซึ่งจะต้องใช้ผลปาล์มราคา 5.88*6 เท่ากับ 35.28 บาท แต่ตอนนี้ปาล์มดิบราคา 34.5 บาท จึงคิดว่าโรงสกัดจึงไม่ค่อยได้กำไรเท่าไร แต่มีน้ำมันเมล็ดในปาล์มซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่มาช่วยพยุงไม่ให้ขาดทุนอยู่ ซึ่งตอนนี้น้ำมันเมล็ดในปาล์มอยู่ประมาณ 40.5 บาทต่อโล แต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ในผลปาล์มกี่เปอร์เซ็น แต่เวลารับซื้อจากเกษตรก็ซื้อที่โลล่ะ 16 บาท แพงเหมือนกัน
ถ้าเป็นโรงสกัดที่รับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรอย่างเดียวคงเป็นแบบนั้นครับ ว่าไม่ได้ประโยชน์อะไร เผลอ ๆ จะเสียประโยชน์ด้วยซ้ำเพราะต้นทุนผลปาล์มสดสูงขึ้น แต่โรงสกัดที่จะได้ประโยชน์แน่ ๆ คือ โรงสกัดที่มีสวนปาล์มเป็นของตัวเองด้วยครับ เพราะต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่จะไม่ได้เพิ่มตามมากนัก นั่นหมายความว่าราคา CPO ที่สูงขึ้น ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นบ.ก็จะได้รับไปเต็ม ๆ ครับ จะว่าไปถ้าผลปาล์มสดขาดแคลนมากเกินไปก็อาจจะไม่เป็นผลดีเพราะ CPO ราคาสูงแต่ไม่มีผลปาล์มสดให้มาสกัดเป็น CPO แต่ในทางกลับกันถ้า CPO ราคาสูงถึงแม้จะไม่สูงมากถึงขนาดตอนปลายปี 53 แต่ถ้ามีผลปาล์มสดมาสกัดเป็น CPO อย่างเพียงพอ สถานการณ์แบบนี้ถือว่าดีที่สุดครับ

"Become a risk taker, not a risk maker"

User avatar
ichbinpao
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 786
Joined: Thu Aug 03, 2006 4:49 pm

Re: UVAN

Posts by ichbinpao » Fri Mar 16, 2012 11:00 am

ขอบคุณสำหรับข้อมูลและแชร์มุมมองครับ
leky wrote:
chocolate111 wrote: คิดเห็นกันครับ ถ้าดูราคาผลปาล์ม ปาล์มดิบ ผมคิดว่าตอนนี้ที่ราคาปาล์มสูงขึ้นไม่ใช่โรงงานสกัดหรือโรงกลั่นได้กำไรหรอกแต่เป็นชาวสวนปาล์มที่ได้เต็มๆ เพราะตอนนี้ปาล์มออกผลผลิตน้อยกว่ากำลังการผลิตของโรงสกัดที่มีทำให้เกิดการแย่งซื้อผลปาล์มปาล์มจึงสูงขึ้น ผมเองก็กลัวเรื่องผลปาล์มผลิตไม่พอกับโรงสกัดมากกว่า ตอนนี้ผลปาล์มราคาประมาณ 6 บาท ถ้าคิดว่าให้น้ำมัน 17 เปอร์เซ็น จะต้องใช้ผลปาล์ม 1/0.17 เท่ากับ 5.88 กก. จึงจะได้น้ำปาล์มดิบ 1 กก. ซึ่งจะต้องใช้ผลปาล์มราคา 5.88*6 เท่ากับ 35.28 บาท แต่ตอนนี้ปาล์มดิบราคา 34.5 บาท จึงคิดว่าโรงสกัดจึงไม่ค่อยได้กำไรเท่าไร แต่มีน้ำมันเมล็ดในปาล์มซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่มาช่วยพยุงไม่ให้ขาดทุนอยู่ ซึ่งตอนนี้น้ำมันเมล็ดในปาล์มอยู่ประมาณ 40.5 บาทต่อโล แต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ในผลปาล์มกี่เปอร์เซ็น แต่เวลารับซื้อจากเกษตรก็ซื้อที่โลล่ะ 16 บาท แพงเหมือนกัน
ถ้าเป็นโรงสกัดที่รับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรอย่างเดียวคงเป็นแบบนั้นครับ ว่าไม่ได้ประโยชน์อะไร เผลอ ๆ จะเสียประโยชน์ด้วยซ้ำเพราะต้นทุนผลปาล์มสดสูงขึ้น แต่โรงสกัดที่จะได้ประโยชน์แน่ ๆ คือ โรงสกัดที่มีสวนปาล์มเป็นของตัวเองด้วยครับ เพราะต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่จะไม่ได้เพิ่มตามมากนัก นั่นหมายความว่าราคา CPO ที่สูงขึ้น ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นบ.ก็จะได้รับไปเต็ม ๆ ครับ จะว่าไปถ้าผลปาล์มสดขาดแคลนมากเกินไปก็อาจจะไม่เป็นผลดีเพราะ CPO ราคาสูงแต่ไม่มีผลปาล์มสดให้มาสกัดเป็น CPO แต่ในทางกลับกันถ้า CPO ราคาสูงถึงแม้จะไม่สูงมากถึงขนาดตอนปลายปี 53 แต่ถ้ามีผลปาล์มสดมาสกัดเป็น CPO อย่างเพียงพอ สถานการณ์แบบนี้ถือว่าดีที่สุดครับ


offshore-engineer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2165
Joined: Sun Nov 21, 2004 9:04 am

Re: UVAN

Posts by offshore-engineer » Fri Mar 16, 2012 11:58 am

Crude palm oil imports are being considered again this year but for a totally different reason than last year (See below news from Bangkok Post). This time, we have adequate stock but the price stays high, reflecting the high crude oil price. And the government doesn't want to raise the price of cooking palm oil.

For the first 2 months of the year, Thailand could produce 263,227 tonne of CPO while total consumption was
260,037 tonne.
Crude palm oil imports considered

Published: 16/03/2012 at 02:28 AM Newspaper section: Business

The Commerce Ministry is mulling dealing with the local palm nut shortage by importing 40,000 tonnes crude palm oil (CPO) from abroad.

It plans to seek cabinet permission to bring in the CPO and sell it to refiners for not more than 30 baht a kilogramme.

Commerce Minister Boonsong Teriyapirom said at that price, refiners could process it into cooking palm oil retailing for 42 baht a litre.

On Wednesday, he said he was considering selling some of the 230,000 tonnes of local CPO reserves to refiners at the low price of 29 baht per kg.

But yesterday, the minister said importing CPO would be more effective in addressing the present seasonal low supply that pushes up the price of palm nuts to more than six baht per kg from four to 4.50 baht.

Cooking oil producers have complained the low supply of palm fruit has pushed up the CPO price to 34-35 baht per kg from 29 baht last year, resulting in expensive cooking palm oil.

They said to reflect the real cost, the retail price should be 50 baht a litre and not the 42-baht cap set by the ministry.

Mr Boonsong expressed confidence the import proposal would not hurt the local CPO industry, as crushers would continue to buy nuts from planters.

"We also don't ban crushers from exporting CPO for higher prices," he said.

Mr Boonsong will ask the Energy Ministry to assign PTT Plc to import the CPO, either this month or next.

PTT is familiar with CPO sellers abroad, and it would not be difficult for the state oil firm to bring in an extra amount for use in the food segment, he said.

He added his ministry will allow the refiners' association to manage the imported CPO among its members.

Minimize risk through an in-depth knowledge. Buy at bargain price. Wait patiently.
http://valueinvestors.wordpress.com/

offshore-engineer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2165
Joined: Sun Nov 21, 2004 9:04 am

Re: UVAN

Posts by offshore-engineer » Fri Mar 30, 2012 8:22 pm

รายงาน 56-1 ปี 2554 ออกแล้วนะครับ

สำหรับ CAPEX ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 เป็นเพราะบริษัทเริ่มซื้อที่ดินที่พัทลุง และ เริ่มการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานสยาม อย่างไรก็ดียังไม่มีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อสัมปทานที่ดินที่สวนเจียรวานิช

Minimize risk through an in-depth knowledge. Buy at bargain price. Wait patiently.
http://valueinvestors.wordpress.com/

Energy&FoodMan
Verified User
Posts: 373
Joined: Sat Apr 10, 2010 10:59 am

Re: UVAN

Posts by Energy&FoodMan » Sat Mar 31, 2012 11:27 am

offshore-engineer wrote:รายงาน 56-1 ปี 2554 ออกแล้วนะครับ

สำหรับ CAPEX ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 เป็นเพราะบริษัทเริ่มซื้อที่ดินที่พัทลุง และ เริ่มการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานสยาม อย่างไรก็ดียังไม่มีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อสัมปทานที่ดินที่สวนเจียรวานิช
ขอบคุณมากครับ


offshore-engineer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2165
Joined: Sun Nov 21, 2004 9:04 am

Re: UVAN

Posts by offshore-engineer » Sat Mar 31, 2012 4:14 pm

พัทลุงเป็นหนึ่งในไม่กี่จังหวัดในประเทศไทยที่คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกและอัตราการผลิต FFB จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 เท่าตัวในปีนี้ (จากข้อมูลของ OAE ที่โพสต์ไว้เมื่อหน้าที่แล้วครับ)

Minimize risk through an in-depth knowledge. Buy at bargain price. Wait patiently.
http://valueinvestors.wordpress.com/

peace2514
Verified User
Posts: 136
Joined: Mon Jan 04, 2010 2:15 pm

Re: UVAN

Posts by peace2514 » Wed Apr 04, 2012 4:50 pm

โรงงานลำทับที่กระบี่อยู่ใกล้ที่สุดกับพื้นที่เป้าหมายฯ (นครศรีและพัทลุง) ครับท่าน
offshore-engineer wrote:พัทลุงเป็นหนึ่งในไม่กี่จังหวัดในประเทศไทยที่คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกและอัตราการผลิต FFB จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 เท่าตัวในปีนี้ (จากข้อมูลของ OAE ที่โพสต์ไว้เมื่อหน้าที่แล้วครับ)


Post Reply