STPI

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
hotnoname
Verified User
Posts: 10
Joined: Mon Nov 20, 2006 5:18 pm

STPI

Posts by hotnoname » Wed Nov 22, 2006 5:36 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3)
                                         บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
     
                                                                                                                    สอบทาน
                                                                                                                (หน่วย : พันบาท)
                                                                                                        สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน
                                                                          ไตรมาสที่ 3                          งวด 9 เดือน
                                              ปี                 2549             2548                 2549            2548
     
         กำไรสุทธิ                                     134,530          41,410            327,174      117,133
         กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)                       0.54              0.17                    1.31            0.47
     
         ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน: ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต
       
     
        หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
                               ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
     
        "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ
      พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
      หลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"


hotnoname
Verified User
Posts: 10
Joined: Mon Nov 20, 2006 5:18 pm

Posts by hotnoname » Wed Nov 22, 2006 11:16 pm

STPI : บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)  
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม :    อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
หลักทรัพย์ :     STPI  
ชื่่อบริษัท :    บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :    อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 26, 32/56 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.  
เบอร์โทรศัพท์ :    0-2260 -1181
เบอร์โทรสาร :    0-2260 -1182
Website :    www.stpi.co.th  
ราคาพาร์ :    1.00 บาท
ประเภทบริษัท :    Company-Listed  
ทุนจดทะเบียน :      
 - หุ้นสามัญ :    250,000,000.00 บาท
 - หุ้นบุริมสิทธิ :    -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :      
 - หุ้นสามัญ :    250,000,000.00 บาท
 - หุ้นบุริมสิทธิ :    -
จำนวนหุ้นซื้อคืน :      
 - หุ้นสามัญ :    -
 - หุ้นบุริมสิทธิ :    -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :      
 - หุ้นสามัญ :    250,000,000 หุ้น
 - หุ้นบุริมสิทธิ :    -
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์ :      
 - ในประเทศ :    TH0566010Z00  
 - ต่างด้าว :    TH0566010Z18  
 - NVDR :    TH0566010R18  
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว :    30.00 %  
จำนวนหุ้นคงเหลือเพื่อโอน :    58,877,900 หุ้น
นโยบายเงินปันผล :    ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ


hotnoname
Verified User
Posts: 10
Joined: Mon Nov 20, 2006 5:18 pm

Posts by hotnoname » Wed Nov 22, 2006 11:19 pm

รายชื่อกรรมการ            ตำแหน่ง
 นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล ประธานกรรมการ
 นายมาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการผู้จัดการ
 นายชำนิ จันทร์ฉาย กรรมการ
 นายสุวัฒน์ เหรียญศิริวรรณ กรรมการ
 ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กรรมการอิสระ
  ดร.วิชา จิวาลัย ประธานกรรมการตรวจสอบ
 พล.ต.ต.เจตน์ มงคลหัตถี กรรมการตรวจสอบ
  นายดล วัฒนศรี กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 07/04/2549
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,290   % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 80.38
 
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/04/2549 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,301   % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 79.34

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LIMITED  15,048,200 6.02
2 DAIWA SECURITIES SMBC CO.LTD.-CLIENTS ACCOUNT  12,475,000 4.99
3 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด  12,000,000 4.80
4 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด  11,980,000 4.79
5 นายชำนิ จันทร์ฉาย  11,500,000 4.60
6 นายชวลิต ลิ่มพานิชย์  10,000,000 4.00
7 นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์  10,000,000 4.00
8 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก  7,193,600 2.88
9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด  5,192,400 2.08
10 นายวีระ นภาพฤกษ์ชาติ  4,360,200 1.74
11 นายมงคล พงศ์สุทธิยากร  4,000,000 1.60
12 UBS AG SINGAPORE,BRANCH-PB SECURITIES CLIENT CUSTODY 3,982,400 1.59
13 นายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์  3,601,600 1.44
14 นายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง  3,070,000 1.23
15 น.ส.ปราณี พิริยะมาสกุล  3,000,000 1.20
16 นางพัชรา จิรรัตน์สถิต  3,000,000 1.20
17 นายสุธี สุรเลิศรังษี  3,000,000 1.20
18 นายจิรัฏฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์  2,750,000 1.10
19 นางสุพร แท้ประสาทสิทธิ์  2,720,000 1.09
20 MITSUI & CO.(THAILAND) LTD.  2,660,500 1.06
21 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 2,537,100 1.01
22 ร้อยโทกิตติ จันทร์แสงศรี  2,500,000 1.00
23 นายบุญส่ง คงบุญวิจิตร์  2,070,000 0.83
24 นางวัลลีย์ สังข์ศิริ  2,028,000 0.81
25 GOLDMAN SACHS & CO  1,877,500 0.75
26 นางณิศนาถ อนันตชัย  1,700,000 0.68
27 นายก่อเกียรติ สัตยาบรรพ  1,610,000 0.64
28 นายพิพัฒน์ จารุนานันท์  1,400,000 0.56
29 นายนิพนธ์ จรัญวาศน์  1,297,400 0.52


moonkiss
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 655
Joined: Mon Sep 26, 2005 11:21 pm

Posts by moonkiss » Thu Nov 23, 2006 7:34 am

History
1975 Incorporated as a wholly owned subsidiary of Sino-Thai Engineering & Construction Public Company Limited (STECON)  
1994 Moved to new Plant located in Chonburi with a total capacity of 30,000 tons per year.  

1995 Partnered with 2 Japanese companies in the steel industry. Mitsui & Co. and Tomoe Corporation. Conversion into public company and changed name to "STP & I Public Company Limited" became the first in Thailand to qualify for "Class A" certication from JSCA (Japan Steel Constructors Association) and also certificated by ASME (American Society of Mechanical Engineers)

1996 Listed company in the Stock Exchange of Thailand.

1997 Obtained ISO9001 quality management system certification from AJA registrars, accredited by UKAS
1998 Grand Opening of the second plant at Rayong province with capacity of 20,000 tons per year.
1999 STP & I acquired subsidiaries as below:
Inter IMC Pte Ltd in Singapore, STIT Co.,Ltd. in Thailand, STP & I Engineering Co.,Ltd. in Thailand
2001 Opened Pipe Export Facility at Banchang with capacity of 10,000 tons per year.


moonkiss
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 655
Joined: Mon Sep 26, 2005 11:21 pm

Posts by moonkiss » Thu Nov 23, 2006 7:36 am

STP&I is one of Sino-Thai Group of Companies.

 One point of contact and a single source of solution are what clients look for when preparing to implement their projects. Sino-Thai Group of companies can together provide the one-stop answers to our clients. Our subsidiaries and affiliates are experts in their own fields.

Key Companies of Sino-Thai Group.

Sino-Thai Engineering & Construction Public Co., Ltd. (STECON), one of Thailand s leading construction companies  
Thai Maintenance Contracting Company (TMC) provides maintenance services for industrial plants
DKK Sino-Thai Engineering (DKK/ST) is in Telecommunications and the Transmission Line business
STP & I Public Company Limited (STP & I)

STP&I I's Subsidiaries Company.
1.Inter-IMC Pte Ltd.  
A company registered and operating mainly in Singapore which specializes in the assembly and installation of piping systems, machinery and structural steel for industries.
2.STIT Co., Ltd.
Established by STP & I in 1999 as a distributor and service for mechanical equipment used in the construction, manufacturing and environmentally related industries. STIT is also the sales and service agent for LIEBHERR tower crane, ATLAS cranes and PUTZMEISTER concrete pump, IHI boilers, compAir portable air compressors and TERRA horizontal direction drilling devices. STIT provides engineering and after sales services.
3.STP & I Engineering Co., Ltd.  
Established by STP & I in 1999 to engage in construction work and engineering design.


moonkiss
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 655
Joined: Mon Sep 26, 2005 11:21 pm

Posts by moonkiss » Thu Nov 23, 2006 7:41 am

Products
1.Steel Structures & General Steel works
 Process & Power Plant
 Refinery Plant
 Building  Bridge & Transportation
 Industrial & Construction Equipment
 Hydro Mechanical Equipment
 Antenna and Transmission Towers  
2.Vessels
  Pressure Vessels
  Tank and Spheres
3.Boilers and HRSGs
  Boilers and HRSGs
  Heaters  
4.Piping
  Process Plant  
  Power Plant  
5.process modules


moonkiss
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 655
Joined: Mon Sep 26, 2005 11:21 pm

Posts by moonkiss » Thu Nov 23, 2006 7:42 am

Country Work Name Client year tonnage
Japan  Steel Structure for Turbine Building, Futsu-TEPCO Tomoe Corporation  1998  1570  
Thailand  Turbine Structure for Krabi Thermal Power Plant Nichimen  1999  4360  
Japan  Steel Structure for Hitachinaka Power Plant Tomoe Corporation  2000  1920  
Thailand  Steel Structure for Bo Win CCPP,Chonburi STECON/Alstom Power  2001  1450  
Thailand  Steel Structure for Bang Bo CCPP,Samutprakarn STECON/Alstom Power  2001  1500  
Japan  Steel Structure for Clinker Storage for Hekinan Power Plant Tomoe Corporation  1999  1000  
Japan  Steel Structure for Higashidori Power Plant -Tohoku Tomoe Corporation  1999  940  
Japan  Steel Structure for Coal Conveyor Unit ,Maizuru X-Gene Incorporated  2002  1200  
Japan  Steel Structure for Maizuru Power Plant Project Tomoe Corporation  2002  1700  
Offshore  Fabrication and Erection of ABB Limited      
Saudi Arabia  Steel Structure for Kemya Olefins Lummus Aliraza Ltd.  1999  6000  
Myanmar  Steel Structure for Hpa -An Cement Plant Tomoe Corporation  1999-2000  2870  
Offshore  Fabrication and Erection of Offshor Process Module for Berge Hus Project ABB Limited  2000  690  
Thailand  Steel Structure for Bayer Polycarbonate Phase II,Expansion Bayer Polymers Co.,Ltd  2000-2001  1500  
Offshore  Fabrication and Installation of Water Injection,Separation and Utility Modules for Berge Sendje Project ABB Limited  2001  1670  
Netherlands  Structural Steelwork for Lyondell PO-11 Project, Rotterdam ABB Lummus Global B.V.  2001  5230  
Algeria  Structural Steelwork for Ohanet Development Project ABB Lummus Global B.V.  2001  4300  
Thailand  Steel Structure for Silo Support JGC Corporation  2001  226  
Thailand  Steel Structure for G1 Project,Asia Silicone Monomer,Map Ta Put, Rayong JGC Corporation  2002  2500  
Thailand  Steel Structure for ESSO Refinery , Sriracha Foster Wheeler International Corporation  1993  3500  
Thailand  Steel Structure for Rayong Refinery (Shell), Map Ta Put, Rayong Thai Refinery Construction Co.,Ltd  1994-1995  12000  
Thailand  Steel Structure for HCU-2 Project / Thai oil Co.,Ltd STECON / Chiyoda Co.,Ltd  1995  1300  
Thailand  Steel Structure for Star Petroleam, Map Ta Put, Rayong JGC Corporation  1995  800  
Hongkong  Steel Structure for North East Tower Tomoe Corporation  2000-2001  8960  
USA  Steel Structure for Moscone Center , USA Tomoe Corporation  2000-2001  1800  
Japan  Structural Steelwork for Ropponngi 6 Chome Category -1 Urban Redevelopment Project Tomoe Corporation  2001  7900  
Thailand  Roof Truss for Central Plaza, Rama II Branch Asia Aluminum and Glass Co.,Ltd  2002  420  
Japan  Structural Steel for Misawa Museum Project, Japan Tomoe Corporation  2002  2400  
Thailand  Steel Diaphragm Wall (NS-Box) / Bangkok Subway Tomoe (Thailand)  1998  7000  
Egypt  Steel Structure for Suez Steel Bridge Tomoe Corportation  1998-1999  3300  
Singapore  Guildway Structure for LRT System, Singapore Tomoe Corporation  2000  2020  
Thailand  Steelwork of main Bridge / Rama VIII CPB Jv  2000-2001  1400  
Thailand  Zinc Kettle for Thailand Iron Work Thailand Iron Work  1999-2000  22 (2 Unit)  
Myanmar  Zinc Klettle for Mega Steel Holding Mitsiam International  1999-2000  18 (2 Unit)  
Japan  Steel Structure for Coal Conveyor Unit, Maizuru X-Gene Incorporated  2002  1200  
Taiwan  Tunnel Shutler Formwork STIT  2002  55  
Thailand  Draft Tube and Pit Liners for Lam Ta Kong Dam Project Cegeleg (Thailand  1997  230  
Spain  DIA 13 & 18 m. Antenna Steel Structure NEC  1988  4 Unit  
Brunei  DIA 11 & 13 m. Antenna Steel Structure NEC  1994  5 Unit  
Singapore  DIA 11,13 & 32 m. Antenna Steel Structure NEC  1994  6 Unit  
Japan  DIA 6.4, 9.2, 13 & 32 m. Antenna Steel Structure NEC  1995  7 Unit  
India  DIA 13 & 18 m. Antenna Steel Structure NEC  1989-1998  11 Unit  
Norway  DIA 13 & 18 m. Antenna Steel Structure NEC  1991-1992  3 Unit  
Australia  DIA 11,13 & 16 m. Antenna Steel Structure NEC  1992-1998  6 Unit  
Malaysia  DIA 18m. Antenna Steel Structure NEC  1995-1997  2 Unit  
Thailand  DIA 9.2,11,13,21 & 32 m. Antenna Steel Structure NEC / UCOM  1998-1999  16 Unit  
Thailand  DIA 21 & 32 m. Antenna Steel Structure UCOM  1999  2 Unit  
Thailand  Telecommunication Tower and Trasmission Tower 62,80 & 112 m. hight DKK / STECON / TAC / UCOM  1990-1995  50 Unit  
Thailand  12 No. of Vessel for Lam Ta Kong Project Cegeleg(Thailand)  1997-1998  122  
Thailand  Vessel 11 Unit Siam Polyethylene  1997-1998  164  
Thailand  5 Unit of Column / Bangchak oil Refinery Restructuring Project Bangchak Petroleum Co.,Ltd / Toyo Thai Engineering Corp., Ltd  1998  170  
Thailand  9 Unit of Vessel / Project at Bangsaphan Bectel International  1998-1999  70  
Thailand  5 column,19 Pressure Vessel for Map Ta Put Solvent Production Plant Siam Industrial Installation & Service    150  
Thailand  Spliter Towerr / ESSO Refinery Plant , Sriracha Foster Wheeler International Corp.  1998  40  
Philippines  27 Unit of Pressure Vessel for Shell, Malampaya Onshore Gas Plant (MOGP) Foster Wheeler Energy Ltd.  2000  189  
Thailand  Vessels for Thaipolyester Company Project, Chonburi Thai Polyester co.,Ltd  2002  475  
Africa  7 Nos. of Vessel for Sasol AAA (IBL) Plants In Africa Foster Wheeler South Africa (Pty)  2002  100  
Thailand  1 No. of Vessel for Satun CPP / Unocal Unocal  2002  5  
Thailand  CBI Sphere Shell tanks CBI/ST Ltd.  1996  2500  
Thailand  Storage Tank 12 Units and Platform Vessel / ROC Project Toyo Engineering  1997  772  
Thailand  Tank 5 Units for Amata-Egco Power Plant, Bangpakong Siemens Limited  1997  250  
Thailand  Storage Tank for Ratchaburi Thermal Power Plant / EGAT Mitsubishi Corporation  1997-1998  230  
Thailand  Storage Tank for Strong lack Liqour 40,000 m2 Advance Agro Public Co.,Ltd  2000  890  
Thailand  Rolling Plate of New Oil Tank for Thai Oil CBI/ST Ltd  2000  675  
Thailand  Tank 4 Units for Bang Po CCPP, Samutprakarn Alstom Power  2001  350  
Thailand  Tank,Silo and Stack for Thai Polyester Company Project, Chonburi Thai Polyester Co.,Ltd  2002  475  
Thailand  Water Tube Boilers 8-25 tons/hr. , IHI Various Industries  1975-1999  15 Units  
Thailand  Fire Tube Package Boilers 1-15 ton/hr. , IHI Various Idustries  1975-1999  200 Units  
Thailand  Once Through Boiler 100 - 2,000 kg./hr , IHI Various Industries  1997-1998  50 Units  
Thailand  Heat Recovery Steam Generator / 165 MW SPP Amata-Egco HRSG (Thailand)(Nem bv)  1997-1998  1560  
Thailand  Heat Recovery Steam Generator / 700 MW IPP Thai Oil HRSG Systems (Vogt-Nem)  1997-1998  3600  
Thailand  Heat Exchanger 3 Units,no E-306 and E-310 ESSO Standard Thailand Ltd.  1992  24  
Thailand  Heat Exchanger 5 Units Foster Wheeler International Corp.  1992  68  
Thailand  Crude & Vacuum Oil Heaters / ESSO Refinery Sriracha Kinetics Technology International SpA.(KTI)  1993  460  
Thailand  Air Preheater for National Power Suply unit # 1 & 2 Foster Wheeler International Corp.  1997  762  
Thailand  Air Heater unit 1 & 2, Intel and Outlet Duct / COCO Project Foster Wheeler International Corp.  1997-1998  1060  
Japan  Air PreHeater 1 unit for Idemitsu Project Tomoe Corporation / Alstom Power K.K.  2002  130  
Japan  Air PreHeater 1 unit for Srakaide Project Alstom Power K.K.  2002  155  
Australia  Waste Heat Recovery Unit for North West Shelf Project, Woodside Enegey Ltd Foster wheeler Energy Ltd  2002  500  
Taiwan  Air Preheater 1 unit for CHPC Project Alstom Power K.K.  2002  11  
Thailand  Piping Fabrication and erection of Carbon Steel P5 Materials Gulf Power Electric Co.,Ltd  1997-1998  300 tonnes 30,000 dia inch  
Thailand  Piping Fabrication and Erection of Carbon Steel and Alloy Materials Rayong Olefins Co.,Ltd  1997-1998  4600 tonnes 615000 dia inch  
Thailand  Fabrication and Installation of Process Piping of Heat Recovery Steam Generator / Amata-Egco Power Plant,Bangpakong ,Chonburi (ASME Section I B31.1) NEM Bv  1997-1998  50000 dia inch  
Thailand  Fabrication and Installation of Process Piping of Boiler 2 units / National Power Supply (NPS) / Tha Toom, Prachinburi (ASME Section I B31.1) Foster Wheeler International Corp.  1997-1998  80000 dia inch  
Thailand  Piping Fabrication and erection of Carbon Steel and alloy Materials ESSO Standard Thailand Co.,Ltd  1998-1999  1500 tonnes 200000 dia inch  
Thailand  Piping fabrication and Erectinn of Carbon Steel P5 Materials for Power Plant Siemens Westinghouse Service Co.,ltd.  1998-1999  1500 tonnes 200000Dia Inch  
Singapore  Piping Fabrication and Erection of Carbon Steel and Alloy Materials Calenese Singapore Ltd.  1999-2000  575 tonnes 60000 Dia Inch  
Singapore  Disinvestment and piping Fabrication and Erection for Plant Expansion Merck Sharp and Dohme (Singapore) Ltd  2000    
Singapore  Fabrication and Erection of Stainless Steel Under Floor Piping MPP Buiding Schering-Plough (Singapore) Ltd  2000-2001    
Singapore  Piping Fabrication and Erection Seraya Chemicals (Singapore) Ltd  2000-2001  2000 tonnes 290000 Dia Inch  
Offshore  Fabrication and Installation of Process Piping for Offshore Modules for Berge Hus Project ABB Limited  2000  230 tonnes 26120 Dia Inch  
Offshore  Fabrication and Installation of Process Piping for Water Injection, Separation and Utility Modules for Berge Sendje Project ABB Limited  2001  400 tonnes 32550 Din Inch  
Netherlands  Fabrication and Painting of Process Pipework and Containerisation for Lyondell PO-11 Project for Export to Rotterdam ABB Lummus Global B.V.  2001  3500 tonnes 300000 Dia Inch  
Algeria  Fabrication and Painting of Process Pipework and Containerisation for Ohanet Gas Development Project for Export to Algeria ABB Lummus Global B.V.  2001-2002  2200 tonnes 200000 Dia Inch  
Thailand  Piping Fabrication of Balance of Plant Piping for Bang Bo CCPP Alstom Power Ltd  2001  400 tonnes 32000 Dia Inch  
Australia  Fabrication and Painting of Pipe Spool for Woodside Enegy Project for Export to Australia Kellogg Joint Venture  2002  2000 tonnes 200000 Dia Inch  
Thailand  Assembly and Installation of 6 Unit of Process Modules for Thai Aromatic Recovery Project (TARP) , Rayong Foster Wheeler Internation Corp.  1997-1998  2000 tonnes  
Offshore  Fabrication and Installation of Offshore Process Modules for Berge Hus Project ABB Limited.  2000  690 tonnes  
Offshore  Fabrication and Installation of Water Injection Modules for Berge Sendje Project ABB Limited  2001  768 tonnes  
Offshore  Fabrication and Installation of Separation Module for Berge Sendje Project ABB Limited  2001  640 tonnes  
Offshore  Fabrication and Installation of Utility Modules for Berge Sendje Project ABB Limited  2001  255 tonnes


hotnoname
Verified User
Posts: 10
Joined: Mon Nov 20, 2006 5:18 pm

Posts by hotnoname » Fri Nov 24, 2006 3:06 pm

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน  
STPI : บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (ล้านบาท)
ณ วันที่ 2006
30/09/2549  2005 31/12/2548  2004 31/12/2547 2003 31/12/2546 2002 31/12/2545
สินทรัพย์รวม 1,545.23 1,545.49 982.52 960.42 1,075.03
หนี้สินรวม 619.86 946.48 530.98 460.00 648.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น 925.37 599.01 451.54 500.42 426.84
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
รายได้รวม 1,705.61 2,683.68 866.79 1,088.70 1,196.96
กำไรสุทธิ 327.17 146.85 -49.20 74.38 -123.13
กำไรต่อหุ้น(บาท) 1.31 0.59 -0.20 0.30 -0.49
ROA(%)* 26.61 12.87 -3.72 8.63 -9.58
ROE(%)* 47.77 27.96 -10.34 16.04 -25.23
อัตรากำไรสุทธิ(%) 19.18 5.47 -5.68 6.83 -10.29
ณ วันที่ 23/11/2549 30/12/2548 30/12/2547 31/12/2546 27/12/2545
อัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น(เท่า) 3.01 6.13 141.81 N.A. 25.41
อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี(เท่า) 1.16 0.91 0.88 1.98 0.99
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น(บาท) 3.70 2.28 1.94 1.92 2.23
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) - - - - -
ราคาล่าสุด(บาท) 4.30 2.06 1.70 3.82 2.22
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,075.00 515.00 425.00 955.00 555.00


Kaiser
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1180
Joined: Tue May 16, 2006 7:08 pm

Posts by Kaiser » Mon Nov 27, 2006 8:23 pm

ปี 1996 ราคา IPO ที่ 48 บาท (par 10) คนที่ซื้อตอนนั้น ปีแรกได้ปันผล 2 บาทต่อหุ้น อีก 9 ปีต่อมา ไม่ได้รับปันผลอีกเลย

10 ปีต่อมา ปี 2006 ราคาปัจจุบัน 4.36 บาท (par 1) ซื้อได้ราคาถูกกว่าตอน IPO และปีนี้น่าจะจ่ายปันผลได้อีกครั้งในรอบ 10 ปี อาจจะจ่ายปันผล 0.4 - 0.5 บาทต่อหุ้น  :lol:  :lol:  :lol:


User avatar
สามัญชน
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 5162
Joined: Sat Aug 16, 2003 8:58 pm

Posts by สามัญชน » Sun Dec 03, 2006 8:32 am

น่าจะเข้าข่ายหุ้น high risk high return นะครับ

high return

ที่ p/e สามกว่าๆถือว่าถูกมาก ราคาสามารถขึ้นไปได้อีกหนึ่งเด้งไปอยู่ที่ 9 บาทได้สบายๆ  สาเหตุหลักน่าจะมาจาก

1.กำไรจากบริษัทย่อยคือ บริษัท คลัฟ ซิโน-ไทย จำกัด ทำกำไรได้กระฉูด ได้งานใหญ่ที่ออสเตรเลียและมาร์จิ้นสูงมากใน Q2 ที่แล้ว

2. Q3 นี้ก็ได้กำไรสูงถึง 134 ลบ.ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการประมาณการกำไรของบริษัทย่อยใหม่และพบว่าจะขาดทุน  จึงทำให้ได้คืนภาษีที่จ่ายไปแล้วกลับมาคืนอีกถึง 54.86 ลบ. ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงถึง 34% ของกำไร


high risk

อนาคตบริษัทจะยังสามารถทำกำไรได้สูงๆขนาดนี้หรือไม่  ยังไม่แน่นอนเพราะเป็นธรรมชาติของธุรกิจรับประมูลงานที่มีขึ้นมีลง

บริษัทมีคดีความติดอยู่และคิดเป็นเงิน(ถ้าแพ้คดี)สูงถึง 6.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 244.8 ลบ. (0.98 บาท/หุ้น) บริษัทบอกว่ารับงานในช่วงปี 2547 และได้ตกลงกับคู่สัญญาในการคืนงานดังกล่าว(หรือทิ้งงานนั่นเองในมุมมองของอีกฝ่าย) เข้าใจว่าช่วงที่รับงานนั้น วัฏจักรเหล็กเพิ่งจะเริ่มมา  เมื่อเริ่มงานในไตรมาสแรกของ 2548 ต้นทุนราคาเหล็กเพิ่มขึ้นอย่างมากหลายเท่าตัว  บริษัทจะขาดทุนแน่ๆจึงได้ทิ้งงาน

อย่างไรก็ตามวงเงินที่จะต้องจ่าย(ถ้าแพ้คดี ซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสสูง)จะสูงถึง 244.8 ลบ.หรือไม่คงอยู่ที่การประนอมหนี้ของทั้งสองฝ่ายซึ่งอาจจะไม่สูงถึงขนาดนั้นก็ได้

ชั่งน้ำหนักดูแล้ว  ราคานี้จะน่าซื้อหรือไม่คงอยู่ที่ว่า  ชอบเสี่ยงมากๆหรือไม่นั่นเอง  และคงขึ้นกับความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลวงในมากกว่า ไม่อย่างนั้นก็จะอยู่ในฐานะเสียเปรียบ

ทุกความเห็นย่อมเปลี่ยนไปตามความรู้ การเรียนรู้ย่อมไม่มีจุดสิ้นสุด

trillionaire
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 905
Joined: Mon Sep 22, 2003 1:25 am

Posts by trillionaire » Sun Dec 03, 2006 9:44 am

คดีฟ้องร้อง
ในระหว่างปี 2547 บริษัทฯได้ตกลงรับงานก่อสร้างจากคู่สัญญาซึ่งเป็นบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ  (บริษัทคู่สัญญา) โดยบริษัทฯได้เริ่มดำเนินงานก่อสร้างแล้วบางส่วน ต่อมาในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2548 บริษัทฯได้ตกลงกับคู่สัญญาในการคืนงานดังกล่าว และบริษัทฯได้เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานที่บริษัทฯได้ดำเนินการไปแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังไม่ได้รับชำระหนี้จากคู่สัญญา ในไตรมาสที่สองของปี 2548 บริษัทฯได้ยื่นฟ้องคู่สัญญาเพื่อให้ชำระหนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 17.3 ล้านบาท และในไตรมาสที่สามของปี 2548 บริษัทคู่สัญญาได้เรียกร้องเงินค้ำประกันการปฏิบัติงานและเงินค้ำประกันการจ่ายเงินล่วงหน้าตามหนังสือค้ำประกันธนาคารซึ่งคิดเป็นจำนวนรวมประมาณ 0.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และยื่นฟ้องบริษัทฯให้จ่ายชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากการคืนงานดังกล่าว คิดเป็นจำนวนรวมประมาณ 6.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ วันที่ในงบดุล คดีดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล ซึ่งฝ่ายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ยังไม่สามารถคาดการณ์ถึงแนวโน้มของผลคดีได้


User avatar
nam
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1420
Joined: Mon Nov 14, 2005 12:06 am

Posts by nam » Sun Dec 03, 2006 9:59 am

ใครทราบบ้างว่าคดีแบบนี้ โดยทั่วไปใช้เวลากี่ปี?


key
Verified User
Posts: 259
Joined: Sun Aug 20, 2006 2:16 pm

Posts by key » Sun Dec 03, 2006 7:36 pm

ROGERRABBIT007Joined: 16 Nov 2006
Posts: 20

Posted: Tue Nov 28, 2006 12:13 pm    Post subject:    

--------------------------------------------------------------------------------

ประเด็นนี้ อยู่ท้ายสุดของ footnote ในงบสงสัยเพื่อนคงจะอ่านงบจนจบแล้วนะครับ
ประเด็นนี้ ผมเคยกังวลแล้วสอบถามไปที่บริษัท รับทราบมาว่าเป็นงานที่กลุ่มผู้บริหารชุดเก่ารับงานนี้ไว้ พอผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาเห็นว่าเป็นงานที่มีปัญหาและ มีความไม่ชัดเจนของแบบมาก รวมถึงแบบล่าช้า ถ้า stpi รับงานนี้คงจะขาดทุนค่อนข้างสูง ( เหมือน stec รับงาน airport link ที่โชว์ขาดทุนกว่า 2000 ล้าน ) จึงได้เจรจากับลูกค้า แต่ลูกค้าไม่ยอมให้ชะลอโครงการเนื่องจากหาคนทำไม่ได้ จึงฟ้องมาค่อนข้างจะมาก
เห็นทาง stpi ฟ้องกลับด้วยครับ
เรื่องคงจะต้องใช้เวลาอีกนานครับ คิดน่าจะเกือบ 5 ปี เพราะว่ายังต้องมีการกีฏา กันอีกคงไม่มีใครยอมกันนะครับ

ส่วนใหญ่บริษัทรับเหมา มีปัญหาแบบนี้ค่อนข้างมากนะครับ ค่อนข้างมาก เพื่อนลองไปcheck ดูนะครับ เพียงแต่จะบอกหรือเปล่า
ณ ปัจจุบัน ผู้บริหารมีการตั้งสำรอง ฉุกเฉิกไว้สูงนะครับ 100 กว่าล้านได้ เรื่องถ้าเป็นเหมือนทีม ผู้บริหารใหม่เมื่อ 3-4 ปี ที่แล้วน่ากลัวครับ เพราะว่า ล้มละลายไปเลย บริษัทน่าจะพิจารณาผลดีผลเสียเรียบร้อยแล้วนะครับ

ผู้บริหารทีมใหม่ ตั้งแต่เข้ามาบริหารจะมีการตั้งสำรองไว้ตลอดเวลา ถ้าเพื่อนสังเกตในงบ ผมจึงรู้สึกสบายใจในการถือหุ้นตัวนี้ และ 3-4 ปีที่แล้วกับปัจจุบัน ต้อง เรียกว่านรก กับ สวรรค์  ราคาที่เห็นในอดีตมีแต่เก็งกำไร เงินสดก็ไม่มี เทียบกับปัจจุบัน เงินสด 700 ล้าน และยังไม่รวมทรัพย์สินต่าง ทั้งที่ดิน ที่ราคาแสนถูก แถวบางนา
โอกาส ทางธุรกิจอีกมาก
ตอนนี้ผมทิ้งประเด็นเรื่องการฟ้องร้องนี้ไปเรียบร้อยแล้ว

อันนี้ผมก๊อปมาจากหัวข้อที่คุณ roger เคย post เอาไว้นะครับ  คุณ roger มีข้อมูลค่อนข้างแน่นสำหรับตัวนี้นะครับ  เลย copy มาให้ดูนะครับ  สำหรับงานที่บอกว่าไม่แน่นอนเท่าที่รู้มี backlog ของสะพานที่ดูไบ  ซึ่งจะรับรู้รายได้น่าจะเป็นปีหน้าครับ ลอง link ไปที่กระทู้เก่าที่เคย post ดูนะครับ
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=21078
แต่สำหรับผมผมว่าตัวนี้มีการตั้งสำรองค่อนข้างสูงนะครับประมาณ 100 กว่าล้านบาท  นอกจากนี้รู้สึกงานนี้เป็นการฟ้องร้องระหว่างบริษัทกับลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งกว่าจะรู้ผลก็น่าจะ 5 ปี แต่คดีนี้จะตัดสินในประเทศไทย  ซึ่งผมคิดว่ายังไงน่าจะได้เปรียบนะครับ


key
Verified User
Posts: 259
Joined: Sun Aug 20, 2006 2:16 pm

Posts by key » Sun Dec 03, 2006 7:39 pm

ลอง link ไปที่กระทู้เก่าที่เคย post เอาไว้  แต่ไม่รู้จะยกมาทั้งกระทู้ยังไงเลย link ให้เพื่อน ๆ ดูละกันนะครับ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนที่สนใจตัวนี้นะครับ
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=21078


ROGERRABBIT007
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 156
Joined: Thu Nov 16, 2006 1:01 am

Posts by ROGERRABBIT007 » Sun Dec 03, 2006 9:17 pm

:D  :D  :D
stpi  เป็นบริษัทที่มีอายุกว่า 40 ปี แล้วนะครับ จึงดูประวัติงานมากมายจริง ๆ หลาย ๆ project เป็น landmark ของเมืองสำคัญในโลกนะครับ มีลูกค้าหลากหลาย มากทั้ง เอเซีย และ ยุโรป
จุดเด่นของ Stpi ที่น่าสนใจ ก็น่าจะอยู่ตรงนี้และครับ record ที่ solid มาก ๆ และดูเหมือนการจัดหมวด อาจจะผิดพลาดไปนะครับ จริง ๆ แล้ว งาน STPI
มีชื่อเสียงมากในการประกอบ ไม่ได้ส่งแต่วัสดุไปให้เค้าประกอบนะครับ ถ้าจะเทียบ แล้วน่าจะเป็นบริษัท รับเหมาดี ๆ นั่นละครับ เพียงแต่อดีตงาน ประกอบ process module  ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร แต่ในปัจจุบัน ค่าแรงในประเทศ พัฒนาแล้ว แพงมาก ค่าแรงเราน่าจะอยู่แค่ 10-25% เท่านั้น
ITD เองก็เพิ่งเริ่มงานด้านนี้นะครับ โดยทำให้กับ PTTEP

ผมเข้า ประชุมผู้ถือหุ้น มา 2 ปีเกือบ 3 ปี เลยจะมาเล่าให้ฟังถึงนโยบาย ของผู้บริหารให้ฟังแล้ว

จริง ๆ บริษัทนี้ เป็นบริษัทที่งบแย่มากนะครับ เหมือน3 ปี ที่แล้ว มีแต่หนี้ และไม่มีเงิน จึงมีการเปลี่ยนทึมผู้บริหาร มาเป็นคนในครอบครัว ชาญวีรกุล เอง ( คุณ มาศถวิน ) เข้ามากู้สถานการณ์ ของบริษัท ผมดู background แล้วพบว่ามีความเป็นมืออาชีพ คือ ทำงานกับฝรั่ง dow chemical  มาก่อน ช่วงแรกน่าจะประสบปัญหาเยอะนะครับ เพราะงบขาดทุน และ มีกำไร เพียง q1 จากการเก็บเงินจากลูกหนี้ สงสัยจะสูญมาได้ 30ล้าน เห็นหุ้นขึ้นมา 6 บาทกว่าจากการคาดหวังว่าจะ turnaround ครับ  และราคาก็ตกลงมาเรื่อย ๆ จน กระทั่งมานิ่งที่ 1.5-2 บาท ทุกคนเลยผิดหวังครับ

ข้อมูลที่ได้รับตอนนั้น เลยรู้มาว่า บริษัทแย่ครับ งานที่รับโดยผู้บริหารเก่า ก็มีความเสี่ยงสูง จึงต้องยกเลิกไปเพื่อไม่ให้บริษัทล้มไปนะครับ เหตุผลหลักๆ น่าจะมาจาก การที่แบบก่อสร้างของลูกค้าคงไม่ชัดเจนด้วย ผู้บริหารใหม่ คุณ มาศถวิน น่าจะพิจารณา เห็นช่องทางนะครับ เพราะ ขณะนั้น โดยฟ้องแบบนี้ บอกได้คำเดียวว่า ล้มละลาย ครับ ในความคิดผม คดีลักษณะนี้ น่าจะเวลาอีกหลายปีกว่าจะการสรุป

จากที่ประชุมผมได้รับข้อมูลส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมมั่นใจในการลงทุน stpi คือ แผนงานที่ชัดเจน ในการกู้ซากบริษัท  ผู้บริหารยอมรับ สภาพ และรับงานโดยให้ลูกค้าเป็นคนก็ค่าเหล็กให้ เราจึง เห็นว่ายอดขายใน stpi ค่อนข้างน้อย
ผู้บริหารพยายามที่รับงานที่มี margin สูง เพื่อทำให้บริษัทมีฐานะการเงินที่ดีขึ้นไม่ได้พยายามแต่เพิ่มยอดขายนะครับ เพื่อน ๆ คงจะเห็นด้วยว่าจุดเด่นของ stpi คือ ประวัติบริษัทที่มีกว่า 40 ปี และ ทีม work ครับ  มีคนงานที่ประสบการณ์งานสูง กว่า 2000 คน ในบริษัทนะครับ หลาย ๆ คน คงคิดว่าบริษัท ทีมี market cap.  1000 ล้าน คงจะเล็ก ๆ นะครับ
อย่าลืมนะครับที่นี่ใช้เหล็กเท่ากับ mcs นะครับ รวม mcs + stpi คือ เกือบ 60 % ของเมืองไทย จึงเป็นเหตุผลที่ยอดขายต่างกันมาก

อีกจุดที่น่าสนใจใน STPI  คือมูลค่าที่ซ่อนอยู่ ในงบปัจจุบันหลังจากการกลับมา อย่างยิ่งใหญ่  เงินสดเกือบ 700 ล้าน ที่ดินกว่า 50 ไร่ที่บางประกง ใกล้ๆ สุวรรณภูมิ และ อีก 30 ไร่ ที่ บางนา ราคาปัจจุบัน ไม่ได้สะท้อนอะไร ณ ปัจจุบัน market cap 1150 ล้าน เหมือนกับ เพื่อนซื้อบริษัทนี้ แค่ 400 กว่าล้านได้ทั้งที่ดินและ ทีมงาน2000 คน รวมถึงเครื่องจักร ที่สำคัญกำไรจากดำเนินงาน ได้เป็นเงินสดจริงๆ นะครับ

pe 3 เท่า ณ ปัจจุบัน เทียบกับบริษัทรับเหมาไม่ได้แน่นอนครับ
ผมว่า Stpi น่าจะมีศักยาภาพ เดิบโตได้ในอนาคตนะครับ และ งาน process module น่าจะเป็นงานหลัก ของ stpi ไม่ใช่การขาย วัสดุซึ่งกำไรน้อยกว่าและการแข่งขันสูง เนื่องจากคงได้เห็นเมืองจีนมาแข่งด้วยในอนาคตอันใกล้

สิ่งที่เปรียบ stpi  คงจะเปรียบได้เหมือนห้องเสื้อระดับโลกที่ลูกค้าที่มีเงินจะมีความเชื่อถือมาให้ตัดให้นะครับ ไม่ใช่โรงงานทำเสื้อโหล
จึงไม่แปลกจะเห็นงานที่มี margin สูง ๆ เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ครับ
งาน พวกนี้ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะครับมี ปัจจัยหลายอย่างครับ ทีมงานต้องดี และ ต้องส่งประวัดิของคนงานให้ลูกค้าดูด้วยนะครับ รู้สึกงานสะพานดูไบ ที่ส่งไป หลังจากที่ทำเป็น module แต่ละอันแล้ว stpi  ต้องไปเชื่อมประกอบให้ด้วยนะครับ

แต่ข้อเสีย stpi มีจำนวนหุ้นน้อยนะครับ คือแค่ 250 ล้านหุ้น ผมว่าถ้าเพื่อน ๆ อยากจะเก็งกำไร คงยาก เพราะซื้อมาไม่เคยได้กำไรในวันเลย แต่เก็บมาเลยๆ ครับ และฐานะของบริษัทก็ดี ขึ้น ชัดเจน ผมจึงมีความสุขในการถือหุ้น stpi ครับ


trillionaire
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 905
Joined: Mon Sep 22, 2003 1:25 am

Posts by trillionaire » Sun Dec 03, 2006 10:30 pm

...ข้อมูลสุดยอดจริงๆครับ คุณROGERRABBIT007... :cool:
...เป็นประโยชน์กับผมและเพื่อนๆในนี้มากครับ...
...ผมติดตามหาข้อมูลSTPIมาเรื่อยๆในช่วงนี้...
...เนื่องจากอยู่ในtoptenของหุ้นที่งบดีทั้งQ3และ3Q("คัดหุ้น")ด้วย...
...หลังจากที่ประสบความสำเร็จจากSEAFCOซึ่งติดลมบนไปแล้ว...
...ตอนนี้ ต้องหาเพชรเม็ดใหม่มาเจียรนัยกัน เพื่อนำกำไรมาต่อกำไร...
...สำหรับ"ฟาร์มห่านทองคำ"ของผม...อิอิ

[quote="ROGERRABBIT007"]:D


kok2029
Verified User
Posts: 562
Joined: Thu Nov 02, 2006 2:35 am

Posts by kok2029 » Wed Dec 06, 2006 3:27 pm

https://wwwa2.settrade.com/brokerpage/0 ... 061206.pdf

บทวิเคราะห์ของ ธนชาติ


ROGERRABBIT007
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 156
Joined: Thu Nov 16, 2006 1:01 am

Posts by ROGERRABBIT007 » Thu Dec 07, 2006 9:48 am

:D  :D  :D

อ่านแล้วแปลกดีนะครับ สำหรับธนชาติ ที่เรียกโครงการแบบนี้ว่า Process Module ว่าเป็นโครงการพิเศษ
งานสะพานที่จะส่งไปอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าที่ดูไบ ก็คงเรียกว่า โครงการพิเศษ เหมือนกัน

งาน process module ทำทีหนึ่งหลายปีนะครับ ลองคิดถึง โครงการเหมืองทอง ของ thl  ใช้เวลาหลายปีนะครับ หรือ แท่นขุดเจาะ หนึ่งอัน คงไม่ใช่ 1 ปี นะครับ
งานประกอบให้ทางออสเตรเลีย ก็ใช้เวลา กว่า 2-3 ปี นะครับ และตอนที่รับงานนั้น อย่าลืมนะครับ เมื่อขณะนั้น บริษํท ไม่มีเงินและน่าจะล้มละลายด้วยซ้ำ

อีกอย่างธรรมชาติของบริษํทพวกนี้คงไม่ปล่อยรู้เรื่องก่อนได้รับจริง ๆ หลอกครับ เพราะลูกค้าคงไม่ happy และงานเป็น คุณภาพสูงนะครับ และมีราคาแพงมากๆ แต่ละโครงการคุยกันเป็นเกือบหมื่นครับ และต้องใช้เวลาทำนานมาก เวลาที่ได้รับงานก็จะต้องทำต่อเนื่อง ไม่ได้ทำที่เดียวนะครับ  ไม่ใช่เหมือนสร้างตึกสร้างถนนนะครับ งานที่รับ เป็นทั้งระบบมีความละเอียดมากนะครับ ผมคาดว่าน่าจะได้รับงานที่มีมูลค่ามากขึ้น มากกว่าเดิมด้วยซ้ำ เพื่อน ๆ ต้องรอดูหลังส่งสะพานและไปประกอบที่ดูไบ นะครับ คาดว่า กลางปีหน้านะครับ
เรามาลองลุ้นดูว่า ปีหน้า ธนชาติ จะเปลี่ยนเป็นให้ buy ตอน 10 บาท หรือเปล่า 5555555555555555

แอบเสียใจ กับนักวิเคราะห์เมืองไทยนิดหน่อยนะครับที่ดูบริษัทแต่ ยอดขาย ไม่พิจารณาถึงรายละเอียดในงบดุลเลย ไม่ได้บอกอะไรเลยเกี่ยวกับศักยาภาพของบริษัทเลย
ผมไม่แน่ใจว่า nfs  จะได้พบผู้บริหารจริงหรือเปล่า หรือ
แค่โทรศัพท์ โทรไปแล้วได้คุยกับเจ้าหน้าที่ บํญชี

หวังว่า นักวิเคราะห์ nfs คงจะขยันทำงานและหาข้อมูลมากขึ้นหน่อยนะครับ


Mr.T
Verified User
Posts: 42
Joined: Mon Nov 20, 2006 10:42 pm

Posts by Mr.T » Thu Dec 07, 2006 10:46 am

คุณROGERRABBIT007 ครับพอจะทราบไหมครับว่า
   งานสะพานที่ดูไบมูลค่างานประมาณเท่าไรครับ


User avatar
เพื่อน
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1824
Joined: Thu Aug 12, 2004 7:27 pm

Posts by เพื่อน » Thu Dec 07, 2006 9:28 pm

ถามคุณROGERฯเป็นความรู้หน่อยครับ

งานสะพานที่ดูไบ เริ่มมานานแล้วหรือเพิ่งเริ่มครับ ผมอ่านๆดูจากที่คุณROGERฯโพสไว้เหมือนเริ่มมานานแล้ว

ถ้าสมมุติเริ่มมานานแล้ว เค้าได้แสดงรายรับของงานนี้ให้เห็นบ้างรึปล่าวครับ ในไตรมาส3ที่ผ่านมา(เวลา4เดือน)ไม่มีวี่แววรายรับของงานนี้ให้เห็นบ้างเลยนะครับ...น่าแปลกใจ หรือระยะเวลาแต่ละงวดของเค้านานมากเกินกว่า5-6เดือนครับ


worapot_ta
Verified User
Posts: 368
Joined: Mon Aug 29, 2005 1:24 pm

Posts by worapot_ta » Fri Dec 08, 2006 12:48 am

http://www.cowi.com/NR/rdonlyres/6C3BDF ... df[/quote]


เอารูปงานสะพานที่ดูไบมาให้ดูกัน


hot
Verified User
Posts: 6853
Joined: Mon Nov 17, 2003 5:40 pm

Posts by hot » Fri Dec 08, 2006 1:26 am

[/quote]

อ่านข้อความนี้ไม่เข้าใจ
project period 2002-2003
client : works department
emirate of abu dhabi

หมายถึงออกแบบช่วงปี2002-2003
ใช่ไหมคับ ตามหลักน่าจะหาคนสร้างได้แล้วนะ


hot
Verified User
Posts: 6853
Joined: Mon Nov 17, 2003 5:40 pm

Posts by hot » Fri Dec 08, 2006 1:28 am

http://web.mac.com/edovonk/iWeb/Edo/She ... ridge.html

เออันนี้หรือเปล่า


hot
Verified User
Posts: 6853
Joined: Mon Nov 17, 2003 5:40 pm

Posts by hot » Fri Dec 08, 2006 1:32 am

http://en.structurae.de/structures/data ... D=s0014836

ใช่ปี2007แล้วเสร็จหรือเปล่าคับ


hot
Verified User
Posts: 6853
Joined: Mon Nov 17, 2003 5:40 pm

Posts by hot » Fri Dec 08, 2006 1:34 amtrillionaire
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 905
Joined: Mon Sep 22, 2003 1:25 am

Posts by trillionaire » Fri Dec 08, 2006 9:15 am

...โห คุณhotไปหามาจนได้ สะพานสวยจริงๆครับ...
...มีเส้นโค้งลงเหมือนกราฟหุ้นตอนนี้เลย (ฮือฮือ)...
...สงสัยว่า ทำไมมีแค่ธนชาติเท่านั้นเร๋อ ที่สนใจวิเคราะห์ตัวนี้...
...มีใบสั่งจากใครรึป่าว...เพราะมาทุบได้จังหวะขายออกหมดแล้วพอดี...
...ไม่เป็นไร ต่างคนต่างก้อมีข้อมูล ...
...เป็นVIจะมาวูบวาบ กับราคาหุ้นรายวัน ได้ไง อิอิ (ฮือฮือ)...
...ถ้าวันนี้ไม่rebound ผมจะเลี้ยงไอติมคุณROGERRABBIT007,คุณhotเลย...


ROGERRABBIT007
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 156
Joined: Thu Nov 16, 2006 1:01 am

Posts by ROGERRABBIT007 » Fri Dec 08, 2006 9:53 am

ผมว่าเราลงทุนไปเรื่อย ๆ แล้วรวย ๆ ไปเที่ยว ดูไบถ่ายรูปสะพานนี้กันครับ จริงๆ แล้วเวลาไป ญี่ปุ่น ในโตเกียว ที่ roppogi hill  ก็งานของ stpi นะครับ

งาน STPI ไม่ใช่ขายวัสดุก่อสร้างเลยใช่ไหมครับ งานนี้เป็นงานที่บอกกันว่ายากที่สุดในประวัติศาสตร์งานเหล็กของเมืองไทยนะครับ งานนี้เสร็จและติดตั้งเสร็จ กลางปีนี้แน่นอนครับ

งานอื่นๆ ต้องลองหน่อยนะครับ สอบถามไปแล้ว บริษัทบอกว่าไม่สามารถบอกได้ เนื่องจากเป็น contract
กับลูกค้า ค่าเสียหายแพงมากถ้าบอกก่อน เสียกันเป็น ร้อยล้านนะครับ ใจเย็นๆดูช่วงสะพานใกล้เสร็จนะครับ


charun
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 346
Joined: Sun Oct 10, 2004 12:43 am

Posts by charun » Sat Dec 09, 2006 9:33 am

[quote="key"]ไปหาภาพจากไหนมากันครับเนี่ย


kok2029
Verified User
Posts: 562
Joined: Thu Nov 02, 2006 2:35 am

Posts by kok2029 » Sun Dec 10, 2006 3:07 pm

มีใครพอตอบได้บ้างครับว่า stpi ตอนนี้มี backlog อยู่เท่าไหร่ครับ
แล้วรายได้ที่จะรับรุ้ในไตรมาตรที่สี่นี้มีงานของอะไรบ้างประมานเท่าไหร่คัรบ


worapot_ta
Verified User
Posts: 368
Joined: Mon Aug 29, 2005 1:24 pm

Posts by worapot_ta » Sun Dec 10, 2006 4:07 pm

เอางานที่ทำให้ stpi กำไรเยอะใน q2 และ q3 ที่ผ่านมาให้ดูกันนะครับhttp://www.dsd.go.th/itrain/05insd/index.html


Post Reply