SF

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
QVIXOTE
Verified User
Posts: 283
Joined: Wed Jun 14, 2006 11:25 am

Re: SF

Posts by QVIXOTE » Mon Jul 30, 2012 11:15 am

บล.เกียรตินาคิน : SF แนะนำ“ซื้อ” ประเมินราคาเหมาะสม (12 เดือน) เท่ากับ 9.50 บาท


เราคาดกำไรงวด Q2/55 ของ SF จะทรงตัวใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลด
ลง 90% QoQ เนื่องจากในงวด Q1/55 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรการปรับมูลค่าสินทรัพย์จาก
โครงการ MEGA Bangna เข้ามากว่า 990 ล้านบาท และล่าสุดอัตราการใช้พื้นที่เช่าโครงการ
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึงกว่า 97% ประสบความสำเร็จอย่างมาก จึงมีโอกาสที่จะได้เห็นความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทกับพันธมิตรอีกในอนาคต และเราเชื่อว่าธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ในประเทศยังมีแนว
โน้มขยายตัว จึงยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” โดยให้ราคาแหมาะสมเท่ากับ 9.50 บาท

คาดกำไรงวด Q2/55 ทรงตัว YoY แต่ลดลง 90% QoQ (Q1/55 รับรู้โครงการ MEGA
Bangna)
เราคาดกำไรงวด Q2/55 ของบริษัทจะทรงตัวใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลด
ลง 90% QoQ เป็น 114 ล้านบาท เนื่องจากในงวด Q1/55 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรการปรับ
มูลค่าสินทรัพย์จากโครงการ MEGA Bangna เข้ามากว่า 990 ล้านบาท ทำให้กำไรในงวด
Q1/55 เติบโตสูงเป็นพิเศษ ในขณะที่งวด Q2/55 บริษัทยังไม่มีการเปิดโครงการใหม่เพิ่มเติม
และแม้ว่าโดยปกติบริษัทจะมีการปรับขึ้นค่าเช่าเฉลี่ยปีละประมาณ 5% แต่อย่างไรก็ตาม จาก
แรงกดดันของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท เราจึงคาดว่ากำไรจะทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ รวมครึ่งปีแรกคาดกำไรเท่ากับ 1,207 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 444% YoY
และเราคาดว่าบริษัทจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาบริษัทจ่ายเงิน
ปันผลปีละครั้งในงวดสิ้นปี

อัตราให้พื้นที่เช่า MEGA Bangna เกือบ 100% แนวโน้มไปได้ดี
หลังจากที่เปิดตัวโครงการ MEGA Bangna มาได้เกือบ 3 เดือน พบว่าโครงการดัง
กล่าวได้รับความนิยมจากผู้บริโภคและจากเจ้าของกิจการร้านค้าจำนวนมาก อัตราการใช้พื้นที่
เช่าเพิ่มขึ้นถึงกว่า 97% เราคาดว่าในงวด Q2/55 บริษัทจะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากรายได้การให้
เช่าพื้นที่จากโครงการดังกล่าวเข้ามาราว 10 ล้านบาท ทั้งนี้ เรายังคงคาดกำไรปี 55 ของบริษัท
กับ 1,545 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 118% YoY และคาดว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลปี 55 คิดเป็นมูลค่า
เท่ากับ 0.20 บาท/หุ้น

ธุรกิจหลักโตต่อเนื่องและมีโอกาสได้บริหารโครงการใหญ่ในอนาคต คงคำแนะนำ “ซื้อ”
เราเชื่อว่าธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ในประเทศยังมีแนวโน้มขยายตัว ล่าสุดบริษัทรับเป็นที่
ปรึกษาโครงการให้ ม.กรุงเทพ (คาดว่าจะเปิดต้นปีหน้า) และอยู่ระหว่างศึกษาพื้นที่เพื่อเปิด
โครงการใหม่พื้นที่ราว 10,000 ตร.ม. อีก 1 แห่ง นอกจากนี้ แนวโน้มความสำเร็จของโครงการ
MEGA Bangna ทำให้เราคาดว่าบริษัทมีโอกาสได้ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาโครงการ
ขนาดใหญ่อีกครั้ง เราจึงยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ประเมินราคาเหมาะสม (12 เดือน) เท่ากับ
9.50 บาท (DCF, WACC ~8.5%)


เรียบเรียง โดย อรนุช ภัทรกุล
อีเมล์แสดงความคิดเห็น commentnews@efinancethai.com
ที่มา อีไฟแนนซ์ไทย วันที่ 30/07/12 เวลา 11:11:31


User avatar
conseto
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1174
Joined: Mon Jun 12, 2006 6:52 pm

Re: SF

Posts by conseto » Sun Aug 05, 2012 9:36 pm

Opp. Day Q2' 55
9:00 - 10:30 am
FRI 24 Aug 1101 Room (11st fl.) at The Stock Exchange of Thailand Building

ทำ..เพื่อไม่ต้องทำ

prichar s.
Verified User
Posts: 1427
Joined: Sun Mar 22, 2009 5:36 pm

Re: SF

Posts by prichar s. » Wed Aug 08, 2012 5:50 pm

08 ส.ค. 2555 17:43:09
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
หลักทรัพย์ SF
แหล่งข่าว SF
รายละเอียดแบบเต็ม


สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2555 2554 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 137,175 113,498 1,230,747 221,817
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.12 0.10 1.05 0.19
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2555 2554 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 58,616 151,927 119,132 343,666
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.05 0.13 0.10 0.30
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายสมนึก พจน์เกษมสิน )
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________


dsdumrong
Verified User
Posts: 530
Joined: Tue Jul 13, 2010 11:32 am

SF

Posts by dsdumrong » Wed Aug 08, 2012 6:05 pm

ชี้แจงผลการดำเนินงาน

ที่ สฟ. 085/55

วันที่ 8 สิงหาคม 2555

เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2555
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2555
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2554
บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2555 สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจากบริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า จำนวน 56.48 ล้านบาท ของโครงการเมกา บางนา
ซึ่งได้เปิดดำเนินการแล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 รายละเอียดของรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย และ
กำไรสุทธิมีดังนี้

1. รายได้
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ จำนวน 327.47 ล้านบาท สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน เป็นจำนวน
17.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 เนื่องจากมีรายได้เพิ่มจากศูนย์การค้า นวมินทร์ เฟสติวัล วอล์ค
ซึ่งได้เปิดดำเนินการเมื่อ เดือนตุลาคม 2554
ไม่มีกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าโครงการเมกา บางนา จำนวน 56.48 ล้านบาท จากกำไรจากการดำเนินงาน โครงการเมกา
บางนา ซึ่งได้เปิดดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2555
รายได้รวม จำนวน 399.48 ล้านบาท สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน เป็นจำนวน 27.71 ล้านบาท
หรือ คิดเป็นร้อยละ 7.5 เนื่องจากไม่มีกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

2. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ จำนวน 132.36 ล้านบาท สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน เป็นจำนวน
6.56 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5 เนื่องจากมีการปรับค่าแรงงานขั้นต่ำ
ซึ่งกระทบกับต้นทุนพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาด
มีขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 28.80 ล้านบาท
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 205.04 ล้านบาท สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน เป็นจำนวน
38.22 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 23
เนื่องจากมีขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

3. กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิ จำนวน 137.18 ล้านบาท สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน เป็นจำนวนเงิน 23.68
ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 21 จากเหตุผลการเปิดโครงการเมกา บางนา ดังกล่าวข้างต้น


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ(นายสมนึก พจน์เกษมสิน)
กรรมการผู้จัดการ


chinny
Verified User
Posts: 20
Joined: Tue Nov 02, 2010 11:15 am

Re: SF

Posts by chinny » Wed Aug 08, 2012 9:21 pm

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไม่ค่อยสวยเลยนะครับ
ส่วนงบรวมก็โอเคนะครับ แสดงว่า เมกะบางนา เป็นตัวที่สร้างกระแสเงินสดที่ดีให้กับ SF ใช่มั้ยครับ ?


chitadisai
Verified User
Posts: 483
Joined: Fri Aug 27, 2010 9:43 pm

Re: SF

Posts by chitadisai » Wed Aug 08, 2012 10:11 pm

พี่ๆพอทราบมั้ยครับว่าค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดตัว mega bang เท่าไร พวกค่าโฆษณาการโปรโมทต่างๆ


User avatar
jody4003
Verified User
Posts: 372
Joined: Thu Mar 11, 2004 6:09 pm

Re: SF

Posts by jody4003 » Thu Aug 09, 2012 12:29 am

chitadisai wrote:พี่ๆพอทราบมั้ยครับว่าค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดตัว mega bang เท่าไร พวกค่าโฆษณาการโปรโมทต่างๆ
ออกตัวก่อนว่าไม่ได้ตามเท่าไหร่นะครับ

megabangna เป็นบริษัทย่อยไม่ใช่ sf ดังนั้นจะไม่แสดงอยู่ในงบ sf ครับ เลยตามยากหน่อย

ค่าใช้จ่ายใดๆของ megabangna น่าจะหักลบไปแล้วอยู่ในส่วนของ net PL ที่รับรู้เป็นรายได้เข้า SF เลยครับ


User avatar
dome@perth
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4737
Joined: Fri Oct 05, 2007 1:43 am

Re: SF

Posts by dome@perth » Thu Aug 09, 2012 12:54 am

jody4003 wrote:
chitadisai wrote:พี่ๆพอทราบมั้ยครับว่าค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดตัว mega bang เท่าไร พวกค่าโฆษณาการโปรโมทต่างๆ
ออกตัวก่อนว่าไม่ได้ตามเท่าไหร่นะครับ

megabangna เป็นบริษัทย่อยไม่ใช่ sf ดังนั้นจะไม่แสดงอยู่ในงบ sf ครับ เลยตามยากหน่อย

ค่าใช้จ่ายใดๆของ megabangna น่าจะหักลบไปแล้วอยู่ในส่วนของ net PL ที่รับรู้เป็นรายได้เข้า SF เลยครับ
Megga Bangna เปิดดำเนินการไป 2 เดือน ได้ส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงาน 56.48 ลบ
น่าจะคำนวณได้อย่างคร่าวๆนะครับส่วนที่เหลือของปีนี้จะได้ส่วนแบ่งกำไรมาอีกเท่าไหร่
แบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าโครงการเมกา บางนา จำนวน 56.48 ล้านบาท จากกำไรจากการดำเนินงาน โครงการเมกา
บางนา ซึ่งได้เปิดดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2555

"ไม่มีสุตรสำเร็จ ไม่มีทางลัด ไม่ใช่แค่โชค
หนทางจะได้มาซึ่ง ความมั่งคั่งอย่างถาวร
มันมาจาก ความขยัน ไขว่คว้า หาความรู้
เชื่อและตั้งมั้นในหลักการลงทุนที่ถูกต้อง
"

chitadisai
Verified User
Posts: 483
Joined: Fri Aug 27, 2010 9:43 pm

Re: SF

Posts by chitadisai » Thu Aug 09, 2012 3:03 am

ขอบคุณครับ


User avatar
picatos
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3176
Joined: Sat Mar 27, 2004 12:20 pm

Re: SF

Posts by picatos » Thu Aug 09, 2012 10:05 am

dome@perth wrote:
jody4003 wrote:
chitadisai wrote:พี่ๆพอทราบมั้ยครับว่าค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดตัว mega bang เท่าไร พวกค่าโฆษณาการโปรโมทต่างๆ
ออกตัวก่อนว่าไม่ได้ตามเท่าไหร่นะครับ

megabangna เป็นบริษัทย่อยไม่ใช่ sf ดังนั้นจะไม่แสดงอยู่ในงบ sf ครับ เลยตามยากหน่อย

ค่าใช้จ่ายใดๆของ megabangna น่าจะหักลบไปแล้วอยู่ในส่วนของ net PL ที่รับรู้เป็นรายได้เข้า SF เลยครับ
Megga Bangna เปิดดำเนินการไป 2 เดือน ได้ส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงาน 56.48 ลบ
น่าจะคำนวณได้อย่างคร่าวๆนะครับส่วนที่เหลือของปีนี้จะได้ส่วนแบ่งกำไรมาอีกเท่าไหร่
แบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าโครงการเมกา บางนา จำนวน 56.48 ล้านบาท จากกำไรจากการดำเนินงาน โครงการเมกา
บางนา ซึ่งได้เปิดดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2555
ช่วงต้นๆ 2 เดือนแรก มันจะมีส่วนลดให้กับร้านค้า ร้านค้ายังเปิดไม่ครบซะเยอะ และมีค่าใช้จ่ายในการเปิดตัวค่อนข้างเยอะนะครับพี่โดม

ผมว่าถ้าจะให้ชัวร์ ไตรมาส 3 เราน่าจะเห็นภาพที่ชัดกว่า แต่ถ้าจะคิด 56.48 ล้าน สำหรับ 2 เดือน เอาไปทำโปรเจ็คชั่นแบบ conservative ๆ ก็น่าจะโอเหมือนกันครับ

วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่?

Gossip
Verified User
Posts: 389
Joined: Wed Aug 04, 2010 12:40 pm

Re: SF

Posts by Gossip » Thu Aug 09, 2012 10:18 am

xCMT> Analyst Comment : SF : บล.เกียรตินาคิน

9 ส.ค.--บล.เกียรตินาคิน

Distributor - Bisnews AFE

SF กำไรงวด Q2/55 ดีกว่าคาด 21% เพิ่มขึ้น 21% YoY แต่ลดลง 87% QoQ
ราคาเป้าหมาย 9.50 บาท ราคาล่าสุด (8 ส.ค. 2555) 7.85 บาท
คำแนะนำ ซื้อ นักวิเคราะห์ ดิษฐนพ วัธนเวคิน (โทร. 2931)

ประเด็นสำคัญ
* กำไรงวด Q2/55 เท่ากับ 137 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% YoY แต่ลดลง 87% QoQ ดีกว่าที่เราคาด
21% เนื่องจากบริษัทมีรายได้เพิ่มจากศูนย์การค้า นวมินทร์ เฟสติวัล วอล์ค ซึ่งได้เปิดดำเนินการเมื่อ เดือน
ต.ค. 54 ทำให้รายได้รวมเพิ่มขึ้น 4% YoY และ 2% QoQ เป็น 337 ล้านบาท และบริษัทมีส่วนแบ่งกำไร
จากโครงการเมกกา บางนาเข้ามาอีก 56 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 231% แต่ต่ำกว่าไตรมาสก่อนหน้า 94%
รวมงวด 1H55 บริษัทมีกำไร 1,231 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 455% YoY ทั้งนี้ กำไรงวด Q2/55 ดีกว่าที่เรา
คาดเนื่องจากบริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากโครงการเมกกา บางนามากกว่าคาด 465%

ความเห็นนักวิเคราะห์
* คงคำแนะนำ "ซื้อ" มีโอกาสได้ทำโครงการขนาดใหญ่อีก แม้ว่าระยะสั้นอาจจะยังไม่เห็นการเปิด
โครงการใหม่ๆ ของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม จากการประสบความสำเร็จของโครงการเมกกา บางนา
เกินคาดทำให้เราคาดว่าน่าจะได้เห็นความร่วมมือระหว่างบริษัทกับพันธมิตรในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่
เมกกา สาขา 2 อีกครั้ง ซึ่งคาดว่าปลายปีนี้น่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่าง
ศึกษาโครงการใหม่อีก 1 แห่ง พื้นที่ให้เช่าประมาณ 10,000 ตารางเมตร ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนมาก
ขึ้นในงวด 2H55 เช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้ค่าบริการเป็นที่ปรึกษาโครงการให้ ม.กรุงเทพ
ในช่วงต้นปีหน้า ทั้งนี้ เราประเมินราคาเหมาะสมหุ้น SF เท่ากับ 9.50 บาท (DCF, WACC ~8.5% หรือ
เทียบเท่า P/E Multiple '55F ที่ 7 เท่า)

------------------------------------------------------------------------------
รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในหลักทรัพย์ ซึ่ง
ได้พิจารณาจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน และเป็นการคาดการณ์ของผู้จัดทำจากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด โดย
การวิเคราะห์หลักทรัพย์นี้อาจจะมีผลไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้ามกับหลักทรัพย์ที่ทำการวิเคราะห์ก็ได้
ดังนั้น นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการลงทุน การนำข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบาง
ส่วนไปทำซ้ำ หรือดัดแปลง แก้ไข หรือนำเอกสารเผยแพร่สาธารณชนจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท
ก่อน--จบ--


tsteangt
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 341
Joined: Sun Aug 08, 2010 11:33 am

Re: SF

Posts by tsteangt » Sun Aug 12, 2012 11:25 pm

ฟิทช์คงอันดับเครดิตบ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ ‘BBB(tha)’
วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2012 เวลา 14:49 น. ณัฐญา เนตรหิน http://www.thanonline.com

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) ของ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SF ที่ ‘BBB(tha)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short-term Rating) ที่ ‘F3(tha)’ รวมถึงคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของ SF ที่ ‘BBB(tha)’

อันดับเครดิตได้รับปัจจัยสนับสนุนจากสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของ SF ในฐานะผู้นำในธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าขนาดกลางภายใต้แนวความคิดศูนย์การค้าชุมชน นอกจากนี้ด้วยจำนวนของโครงการศูนย์การค้าภายใต้การบริหารที่มีมาก ประกอบกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่มีมายาวนาน ทำให้ SF มีข้อได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งขันในธุรกิจเดียวกัน โดยคุณภาพของโครงการศูนย์การค้าภายใต้การบริหารของ SF จัดว่าอยู่ในระดับสูงด้วยอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย (Average Occupancy Rate) สูงกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการศูนย์แรกในปี 2538

อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่แข็งแกร่งของ SF ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85 ของรายได้รวม โดยร้อยละ 35 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการโดยประมาณ เป็นกระแสเงินสดรับที่มีความแน่นอนจากสัญญาเช่าระยะยาวที่มีกับฐานผู้เช่าที่มีความหลากหลาย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ให้เช่าประมาณร้อยละ 65 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด นอกจากนี้ SF ยังสามารถรักษาอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยให้อยู่ในระดับสูงและสามารถขึ้นอัตราค่าเช่าสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้นได้ ในอนาคตอันใกล้นี้ SF ยังจะมีแหล่งของกระแสเงินสดรับเพิ่มเติมจากเงินปันผลรับจากโครงการเมกา บางนาอีกด้วย

ในปี 2554 มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ SF แต่ผลจากการกระจายความเสี่ยงที่ดีของ SF ทั้งในด้านทำเลที่ตั้งของศูนย์การค้าและผู้เช่า ได้ช่วยลดทอนผลกระทบที่มีต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและค่าเช่า (EBITDAR) ของ SF โดยในปี 2554 กำไรดังกล่าวลดลงเพียงร้อยละ 4 จากปีก่อน เหตุการณ์ดังกล่าวประกอบด้วย ภาวะน้ำท่วมในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2554 การให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้เช่ารายใหญ่รายหนึ่งซึ่งกำลังประสบปัญหาทางด้านการเงิน การลดลงของอัตราการเช่าพื้นที่ของศูนย์การค้า The Avenue Pattaya ในช่วงที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงศูนย์การค้า รวมถึงการที่ SF ไม่มีรายได้จากศูนย์การค้า Major Avenue Ratchayothin ซึ่งได้ขายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเมื่อสิ้นปี 2553 อีกด้วย

อัตราส่วนหนี้สินของ SF น่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงประมาณ 5.7 เท่า ถึง 6.2 เท่าในช่วงปี 2555-2556 และมีอัตราส่วนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน ต่อดอกเบี้ยจ่าย และค่าเช่า อยู่ในระดับประมาณ 2.5 เท่า ถึง 3.0 เท่า ฟิทช์คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินของ SF น่าจะทยอยลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 5.0 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน ต่อดอกเบี้ยจ่าย และค่าเช่าน่าจะเพิ่มขึ้นเกินกว่า 3 เท่าได้ในปี 2557 จากกระแสเงินสดรับจากศูนย์การค้าใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี 2556 รวมถึงเงินปันผลรับจากโครงการเมกา บางนา

แม้ว่าผู้พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าเช่น SF ซึ่งมีรายได้หลักจากค่าเช่าพื้นที่ จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงและทันทีจากการเปลี่ยนแปลงในการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากภาวะเศรษฐกิจ และบรรยากาศทางการเมือง แต่อย่างไรก็ตาม หากปัจจัยแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจดังกล่าวดำรงอยู่เป็นเวลานาน อาจมีผลกระทบต่อความสามารถของ SF ในการขึ้นอัตราค่าเช่า ทำให้อัตราการหมุนเวียนของผู้เช่าเพิ่มขึ้น และอาจส่งผลให้มีการชะลอการเปิดตัวของโครงการใหม่ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องมายังสภาพคล่องและอัตราส่วนหนี้สินของบริษัทได้

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยบวก:
• รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่แข็งแกร่งขึ้น
• อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน ต่อดอกเบี้ยจ่าย และค่าเช่า ในระดับที่สูงกว่า 3.0 เท่าอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยลบ:
• อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน ต่อดอกเบี้ยจ่าย และค่าเช่า ในระดับที่ต่ำกว่า 2.5 เท่าอย่างต่อเนื่อง
• ความล่าช้าของการเปิดโครงการใหม่ๆ
• รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์


User avatar
tok
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 833
Joined: Fri May 06, 2005 9:50 am

Re: SF

Posts by tok » Tue Aug 14, 2012 4:53 am

chinny wrote:งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไม่ค่อยสวยเลยนะครับ
ส่วนงบรวมก็โอเคนะครับ แสดงว่า เมกะบางนา เป็นตัวที่สร้างกระแสเงินสดที่ดีให้กับ SF ใช่มั้ยครับ ?
งบเฉพาะกิจการ

-ปีก่อนมีกำไรจากเงินปันผลพิเศษ 99 ล้าน กับกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 11 ล้าน ส่วนปีนี้มีขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 20 ล้าน

-รายได้เพิ่มจาก 169 ล้าน เป็น 193 ล้าน

-ถ้าไม่รวมรายการพิเศษ ปีนี้กำไรปกติเพิ่มจาก 41 ล้านเป็น 78 ล้าน หรือกำไรปกติเพิ่มขึ้น 89%


User avatar
tok
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 833
Joined: Fri May 06, 2005 9:50 am

Re: SF

Posts by tok » Tue Aug 14, 2012 5:13 am

"เมกาบางนา"เร่งศึกษาเปิดสาขา2 เปิดโซน"คิดส์"เพิ่มแม่เหล็กขยายกลุ่มครอบครัว

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นายคริสเตียน โอลอฟเซน ประธานกรรมการฝ่ายจัดการศูนย์การค้า บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าเมกาบางนา กล่าวว่า แนวคิดแรกเริ่มของบริษัทต้องการเป็นศูนย์การค้าที่เป็นมิตรกับครอบครัวอยู่แล้ว เห็นได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกตั้งแต่ลานจอดรถแนวราบที่มีเพียงชั้นเดียว รวมไปถึงตัวห้างมี 2 ชั้นเอื้อให้กับเด็กและผู้สูงอายุ การเปิดตัวโซนเมกา คิดส์จึงเข้ามาตอบโจทย์กลุ่มครอบครัวได้มากขึ้น

"ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยกำลังขยายตัว ผู้บริโภคมีศักยภาพในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น รวมไปถึงกลุ่มที่มีครอบครัวและให้ความสำคัญกับสินค้าเด็ก ซึ่งเราพบว่าเด็กยังมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าของพ่อแม่เพิ่มขึ้นด้วย โดยเด็กรุ่นใหม่จะเป็นคนกำหนดความต้องการแทนที่จะให้พ่อแม่เลือกเพียงอย่างเดียว"

เมกา คิดส์ มีพื้นที่กว่า 3,000 ตร.ม. ประกอบด้วยร้านค้า สินค้า และผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กจากแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ และยังมีแบรนด์ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในไทย อาทิ All 4 Baby, Baby & Beyond, Kidzuka, Kids Station และ Stride Rite รวมทั้งหมด 30 ร้าน อีกทั้งโรงเรียน สถาบันพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ทั้งศิลปะ ดนตรี และภาษา ผู้บริหารเมกาบางนายังกล่าวอีกว่า

ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับแม่และเด็กสนใจเข้ามาร่วมเป็นพาร์ตเนอร์จำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือเน็กซ์ (Next) จากอังกฤษ ที่จะมาเปิดตัวคอนเซ็ปต์ใหม่ เป็นสินค้าเพื่อแม่และเด็กโดยเฉพาะ จากเดิมที่เคยทำแต่สินค้ากลุ่มแฟชั่น สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าตลาดเพื่อแม่และเด็กกำลังเติบโตขึ้นมาก

นอกจากนี้ยังสำรวจพบว่า กลุ่มลูกค้าที่เดินห้างทั่วไปกว่า 50% เป็นกลุ่มที่มีครอบครัวแล้ว แต่มีเพียง 15% ที่นำบุตรหลานมาเดินด้วย ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมาก อาจจะเป็นเพราะความไม่สะดวก จึงเล็งเห็นโอกาสที่จะขยายสัดส่วนลูกค้าที่มีเด็กมาด้วยให้มากขึ้น โดยภายในเดือนธันวาคมนี้เตรียมเปิดบริการศูนย์ดูแลเด็ก สามารถนำเด็กมาฝากได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล และมีเครื่องเล่นไว้บริการ

"จิ๊กซอว์สุดท้ายที่กำลังจะเปิดคือ ศูนย์ดูแลเด็กตอนคุณแม่ไปเดินซื้อของในธันวาคม ซึ่งคอนเซ็ปต์นี้ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก และจะเข้ามาเติมเต็มให้เมกาบางนา เป็นศูนย์เพื่อครอบครัวอย่างแท้จริง"

อย่างไรก็ตาม ยังมีแผนพัฒนาพื้นที่ในกรุงเทพฯเพื่อเปิด "เมกา" อีกแห่งหนึ่ง คาดว่าปลายปีนี้น่าจะเริ่มมีโครงการที่ชัดเจน

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวเลขยอดผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่ 3 พ.ค.-สิ้นเดือน มิ.ย.ของเมกาบางนา ที่ได้รับการเปิดเผยมี 4.5 ล้านคน เฉลี่ยวันละ 1 แสนคน มียอดใช้จ่ายต่อบิลต่อคน 3,300 บาท โดยวางเป้าหมายเพิ่มลูกค้าเป็น 1.2 แสนคนต่อวัน

http://www.prachachat.net/news_detail.p ... catid=1100


chikojung
Verified User
Posts: 227
Joined: Sat Aug 07, 2010 4:11 pm

Re: SF

Posts by chikojung » Sun Aug 19, 2012 12:35 am

http://hilight.kapook.com/view/75082

เรื่อง cawow ที่ศาลให้ห้างเปิดน้ำและไฟ. เพื่อนๆคิดว่าจะมีผลกับ sf อย่างไรบ้างครับ


Hao Zhao
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 418
Joined: Fri Jul 27, 2012 12:19 pm

Re: SF

Posts by Hao Zhao » Sun Aug 19, 2012 7:36 pm

มีบูทมาเปิดอย่างหนาตา บริเวณกลางทางเดินแล้วครับ

ผมกำลังเดินอยู่เมกะพอดี

ถ่ายรูปด้วยไอโฟนล่ะ แต่โพสต์รูปด้วยไอโฟนไม่เป็นครับ


User avatar
conseto
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1174
Joined: Mon Jun 12, 2006 6:52 pm

Re: SF

Posts by conseto » Sun Aug 19, 2012 10:04 pm

เซ็นทรัลผุด “โกสปอร์ต” นอกห้าง นิวแฟชั่นแบรนด์บุกเมกะบางนา

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 5 กรกฎาคม 2555 17:02 น.

กลุ่มเซ็นทรัลผุด “GO Sport” สเปเชียลตี้สโตร์นอกศูนย์ฯ ตัวเอง ปักธงเมกะบางนาพร้อมให้บริการ ต.ค.นี้ ด้านเมกะบางนาล่าสุดเปิดโซนจิวเวลรีครบ 10 โซนตามแผน ครึ่งปีหลังเตรียมเพิ่มแม็กเน็ตใหม่ๆ เสื้อผ้าแฟชั่นกว่า 6 แบรนด์ยกพลเปิดสโตร์

นายคริสเตียน โอลอฟเซน ประธานกรรมการฝ่ายจัดการศูนย์การค้า บริษัท เอสเอฟ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าเมกะบางนา เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่เปิดให้บริการเมกะบางนามาได้ 2 เดือนกว่า ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา กับจำนวน 9 โซนจาก 10 โซน พบว่าจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการรวมแล้วกว่า 4.5 ล้านคน สูงจากที่ตั้งเป้าไว้ 5% หรือเฉลี่ยต่อวันมียอดคนใช้บริการกว่า 1 แสนคน

ในส่วนของอิเกีย แม้จะมีลูกค้าเข้าใช้บริการต่ำกว่าที่คาดไว้ 30% แต่ยอดขายกลับสูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้ถึง 30% โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าระดับพรีเมียมขายดีกว่าระดับแมส ขณะที่โซนที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ แฟชั่น

ล่าสุดบริษัทฯ พร้อมเปิดให้บริการโซนที่ 10 คือ โซนจิวเวลรี ถือเป็นโซนสุดท้ายที่วางแผนไว้ ที่มีจำนวนกว่า 16 แบรนด์ดัง ทั้ง Aurora, Carob Jewelry, Deluxx Gems, NGG, TG11, 4 Season และวีรวรรณ รวมถึงจัดนิทรรศการเครื่องประดับระหว่างวันที่ 5-21 ก.ค.นี้

ส่วนครึ่งปีหลังจะใช้งบการตลาดกว่า 120 ล้านบาท จากงบรวมทั้งปี 200 ล้านบาทจัดกิจกรรมอีเวนต์ทุกเดือน เป็นอีเวนต์ใหญ่เดือนละครั้ง และอีเวนต์รองอีกเดือนละ 2 ครั้ง มั่นใจว่าถึงสิ้นปีจะสามารถเพิ่มจำนวนผู้เข้าใช้บริการเป็น 1.2 แสนคนต่อวันได้

นางแคโรไลน์ เมอร์ฟีย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดูแลในส่วนของการเช่าพื้นที่ กล่าวว่า ปัจจุบันเมกะบางนาขายพื้นที่ได้แล้วกว่า 99% โดยมีลูกค้ารอเช่าพื้นที่ภายในศูนย์อยู่อีกกว่า 30 ราย ทั้งอินเตอร์แบรนด์ และโลคัลแบรนด์

ขณะที่ครึ่งปีหลังจากนี้ ภายในศูนย์ฯ จะมีร้านค้าเข้ามาเปิดให้บริการเพิ่มขึ้น เช่นกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่น จะมีอินเตอร์แบรนด์ที่ยังไม่เคยเปิดในไทยกว่า 4 แบรนด์มาเปิดให้บริการ เช่น NEW LOOK และ NEXT จากอังกฤษในเดือน ก.ย.นี้ รวมถึงแบรนด์ทิมเบอร์แลนด์ ที่กลุ่มพีน่าได้สิทธิ์บริหารที่จะนำมาเปิดใหม่อีกครั้งที่นี่

รวมทั้งยังมี 2 แบรนด์จากกลุ่มโลคัลแบรนด์ คือ กลุ่มยัสปาล ยังจะเปิดใหม่อีก 2 แบรนด์ด้วย คือ Misty Mynx และ Royal Ivy Regatta ในเดือน ส.ค.นี้ รวมพื้นที่กว่า 2,500-3,000 ตารางเมตร

นอกจากนี้ ทางกลุ่มเซ็นทรัลยังได้ลงทุนที่จะเปิดโมเดลสเปเชียลตี้สโตร์ใหม่ล่าสุด ที่เมกะบางนาด้วย คือ “GO Sport” เป็นแฟลกชิปสโตร์ที่จำหน่ายสินค้าในกลุ่มสปอร์ต เฉพาะกลุ่มกอล์ฟ และเอาต์ดอร์ บนพื้นที่ชั้น 2 ติดกับโซนกีฬา รวมพื้นที่กว่า 1,400 ตารางเมตร ถือเป็นสเปเชียลตีสโตร์ของกลุ่มเซ็นทรัลแห่งแรกที่เปิดนอกศูนย์ฯ ของกลุ่มเซ็นทรัล เนื่องจากมองเห็นศักยภาพของเมกะบางนาเป็นสำคัญ โดยกลุ่มเซ็นทรัลใช้พื้นที่ในเมกะบางนารวมแล้วกว่า 30,000 ตารางเมตร คิดเป็น 20% ของพื้นที่ทั้งหมด

ทำ..เพื่อไม่ต้องทำ

เกล้า
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1160
Joined: Thu Jul 15, 2010 12:19 pm

Re: SF

Posts by เกล้า » Sun Aug 19, 2012 11:30 pm

ยิ่งช่วงวันแม่ที่ผ่านมาด้วยแล้ว..ถ้ามีพี่ๆเพื่อนๆลองได้ไปเดินที่เมกะบางนาด้วยแล้ว
ด้วยขนาดพื้นที่ห้างที่ใหญ่อยู่แล้ว..แต่ผู้คนที่มาเดินห้างในวันนั้น..ผมว่ามันแน่นเต็มพื้นที่
ในห้างมาก.. :D

ควรทุ่มเทเจริญให้มาก..ในงานที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง..

User avatar
dome@perth
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4737
Joined: Fri Oct 05, 2007 1:43 am

Re: SF

Posts by dome@perth » Mon Aug 20, 2012 12:00 am

เกล้า wrote:ยิ่งช่วงวันแม่ที่ผ่านมาด้วยแล้ว..ถ้ามีพี่ๆเพื่อนๆลองได้ไปเดินที่เมกะบางนาด้วยแล้ว
ด้วยขนาดพื้นที่ห้างที่ใหญ่อยู่แล้ว..แต่ผู้คนที่มาเดินห้างในวันนั้น..ผมว่ามันแน่นเต็มพื้นที่
ในห้างมาก.. :D
น้องเกล้าไปตรวจกิจการมาหรือครับ
อยากรู้ว่าพื้นที่ตรงกลาง walk way มีบูทมาเช่าบ้างหรือยังครับ

"ไม่มีสุตรสำเร็จ ไม่มีทางลัด ไม่ใช่แค่โชค
หนทางจะได้มาซึ่ง ความมั่งคั่งอย่างถาวร
มันมาจาก ความขยัน ไขว่คว้า หาความรู้
เชื่อและตั้งมั้นในหลักการลงทุนที่ถูกต้อง
"

เกล้า
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1160
Joined: Thu Jul 15, 2010 12:19 pm

Re: SF

Posts by เกล้า » Mon Aug 20, 2012 1:27 am

dome@perth wrote:
เกล้า wrote:ยิ่งช่วงวันแม่ที่ผ่านมาด้วยแล้ว..ถ้ามีพี่ๆเพื่อนๆลองได้ไปเดินที่เมกะบางนาด้วยแล้ว
ด้วยขนาดพื้นที่ห้างที่ใหญ่อยู่แล้ว..แต่ผู้คนที่มาเดินห้างในวันนั้น..ผมว่ามันแน่นเต็มพื้นที่
ในห้างมาก.. :D
น้องเกล้าไปตรวจกิจการมาหรือครับ
อยากรู้ว่าพื้นที่ตรงกลาง walk way มีบูทมาเช่าบ้างหรือยังครับ
พี่โดมครับ..เท่าที่ผมสังเกตุยังไม่มีนะพี่โดม..หรือถ้าผมตกสำรวจตรงไหน
วานพี่ๆที่ไปบ่อยๆช่วยคอมเม้นหน่อย..ส่วนตัวผมตอนนี้กำลังคิดว่าครึ่งเดือนที
จะต้องไปเดินทีนึง :mrgreen:

ควรทุ่มเทเจริญให้มาก..ในงานที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง..

kongkang
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 1087
Joined: Fri Nov 10, 2006 5:46 pm

Re: SF

Posts by kongkang » Mon Aug 20, 2012 1:35 am

พื้นที่ตรงกลางมีผู้เช่าเยอะแล้วนะคะ มีไอศครีม น้ำมันหอมระเหย ครีมสปาต่างๆ บู้ทไทยพาณิชย์ บู้ทสลิมมิ่ง บู้ทdig it up แล้วก็จิวเวลรี่ต่างๆ ค่ะ


เกล้า
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1160
Joined: Thu Jul 15, 2010 12:19 pm

Re: SF

Posts by เกล้า » Mon Aug 20, 2012 1:42 am

kongkang wrote:พื้นที่ตรงกลางมีผู้เช่าเยอะแล้วนะคะ มีไอศครีม น้ำมันหอมระเหย ครีมสปาต่างๆ บู้ทไทยพาณิชย์ บู้ทสลิมมิ่ง บู้ทdig it up แล้วก็จิวเวลรี่ต่างๆ ค่ะ
ก่อนอื่นขออภัยพี่โดมก่อนและพี่ทุกท่านด้วย..น่าจะตามที่พี่ kongkang กล่าวมาครับ
เห็นอยู่กับตายังว่าไม่มีอีก.. :oops:

ควรทุ่มเทเจริญให้มาก..ในงานที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง..

User avatar
dome@perth
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4737
Joined: Fri Oct 05, 2007 1:43 am

Re: SF

Posts by dome@perth » Mon Aug 20, 2012 1:57 am

ขอบคุณครับ
ตอนโน้นเพื่อนที่เปิด karmart บอกยังไม่ค่อยมีใคร
ถ้า อย่างนี้ก็จะจริงตามข่าว99%

"ไม่มีสุตรสำเร็จ ไม่มีทางลัด ไม่ใช่แค่โชค
หนทางจะได้มาซึ่ง ความมั่งคั่งอย่างถาวร
มันมาจาก ความขยัน ไขว่คว้า หาความรู้
เชื่อและตั้งมั้นในหลักการลงทุนที่ถูกต้อง
"

User avatar
Ryotaro
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 317
Joined: Fri May 07, 2010 6:11 pm

Re: SF

Posts by Ryotaro » Mon Aug 20, 2012 11:50 am

สองศูนย์ฯยักษ์ใหญ่ย่านบางนา ผนึกกำลังวางแผนพัฒนาบริการเพื่อประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
Image
กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--ไบเทค

หากพูดถึงย่านบางนาในวันนี้ คงมีน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ที่ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีได้รับความไว้วางใจให้ใช้เป็นพื้นที่การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับในประเทศและระดับนานาชาติน้อยใหญ่ จากผู้จัดงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้ให้บริการกับหน่วยงาน ผู้ประกอบการ และผู้เยี่ยมชมงานปีละกว่า 3 ล้านคน ในขณะที่เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีการเปิดตัวของ เมกามอลล์แนวราบระดับภูมิภาคแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในชื่อเมกาบางนา(Megabangna) ที่เป็นแหล่งความเพลิดเพลินและความสะดวกสบายสูงสุดในการช้อปปิ้งจากร้านค้ากว่า 800 ร้าน กับ 10 โซน ได้แก่ เมกา แฟชั่น ประกอบด้วย 200 ร้านแฟชั่นชั้นนำ เมกา ฟู๊ด ประกอบด้วย 100 ร้านอาหารนานาชาติ และคาเฟ่ เมกา คิดส์ ประกอบด้วย 30 ร้านถูกใจเด็ก ๆ เมกา โฮม ประกอบด้วย 10 ร้านแต่งบ้านสุดเก๋ เมกา เทค ประกอบด้วย 30 ร้านไอที แกดเจ็ท คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าสุดล้ำ เมกา สปอร์ต ประกอบด้วย 20 ร้านอุปกรณ์ เสื้อผ้ากีฬา เมกา เวลเนส ประกอบด้วย 30 ร้านเพื่อสุขภาพและความงาม เมกา แบงค์กิ้ง ประกอบด้วย 11 ธนาคารชั้นนำ 5 สถาบันการเงินและประกันชีวิตประกันภัย เมกา ไลฟ์สไตล์ ประกอบด้วย 35 ร้านค้าเพื่อเติมเต็มความสุขให้วันสบาย ๆ เมกา เจมส์ ประกอบด้วย 19 ร้านค้า กับ จิวเวลรี่หลากดีไซน์สวยภายใต้คอนเซ็ปต์“Your Everyday Jewelry” บนพื้นที่รวมกว่า 400,000 ตารางเมตร ดำเนินการโดย บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ บริษัท อิคาโน่ จำกัด แห่งประเทศสวีเดน และบริษัท เอส.พี.เอส. โกลเบิลเทรด จำกัด ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท ยิงเสริมกำลังการเป็นศูนย์กลางของย่านบางนามากขึ้น

จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการปรากฏตัวของทั้งสองยักษ์ใหญ่ได้นำความเจริญ ที่นอกจากจะทำให้ย่านบางนาแห่งนี้ดูคึกคักมีชีวิตชีวาขึ้นและดึงดูดผู้ใช้บริการจากทั่วทุกสารทิศแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการขยายตัวของชุมชนโดยรอบ ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานเล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตและการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการ จึงได้ร่วมหารือวางแผนโครงการและกิจกรรมขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาว

สำหรับแผนระยะสั้น ทั้งสองหน่วยงานได้ประเดิมความร่วมมือในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2555 โดยเมกาบางนาจัดพื้นที่จอดรถยนต์ส่วนตัวกว่า 8,000 คัน ให้กับผู้ที่จะเข้าเยี่ยมชมงานโดยไม่เสียค่าบริการ และยังได้จัดสรรพื้นที่ 70 ไร่โดยเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับจอดรถบัสขนาดใหญ่ได้ถึง 200 คันในวันธรรมดาและ 56 คันในวันสุดสัปดาห์ ทั้งยังมีบริการรถรับส่ง (Shuttle Bus) ทุกชั่วโมงตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น. จากเมกาบางนาถึงศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค นอกจากนี้ยังจัดให้มีสถานีจอดรถเมโทรบัส (Metro Bus) เพื่อใช้รับส่งผู้โดยสารจากเมกาบางนาถึงสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุขระหว่าง 7.00 น. – 23.00 น. และยังเป็นชุมทางของรถตู้โดยสารไปกลับกรุงเทพ ปริมณฑลและต่างจังหวัดกว่า 10 สาย พร้อมกับรถประจำทางอีก 10 เส้นทางการเดินรถอีกด้วย โดยความร่วมมือนี้เพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาการจัดงานและการลดปัญหาด้านการจราจรบริเวณสี่แยกบางนาด้วย

นอกจากการบริการดังกล่าวแล้วศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ยังได้เชิญชวนให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมงานลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันมาใช้รถไฟฟ้า BTS โดยเดินทางมาลงที่สถานีบางนา (E13) เข้าประตูด้านถนนสุขุมวิท และใช้ทางเดินเชื่อมต่อรถไฟฟ้า (Skywalk) ที่เชื่อมต่อไปยังพื้นที่จัดงานแสดงนิทรรศการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง และยังเป็นการช่วยเหลือโลกด้วยการลดการใช้พลังงาน ลดการสร้างมลพิษทางอากาศ และรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย

“เมื่อ 15 ปีที่แล้ว ไบเทคได้ถือกำเนิดขึ้นและได้เติบโตมาพร้อมกับย่านบางนาแห่งนี้ เรามีความผูกพันกับพื้นที่แห่งนี้เป็นเสมือนบ้าน ชุมชนโดยรอบเป็นเสมือนพี่น้อง และเราได้สร้างสรรโครงการพัฒนาชุมชมมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังมองไปถึงการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของเรา ได้แก่ ผู้จัดงาน ผู้แสดงงาน และผู้เยี่ยมชมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในไบเทคให้มากที่สุด จึงเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ไบเทคจะได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรอย่างเมกาบางนา เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ย่านบางนา โดยเราได้ดำเนินหลายโครงการที่ให้การสนับสนุนต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนของสังคม สำหรับความร่วมมือกันระหว่างไบเทคและเมกาบางนาในครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังในการสร้างประโยชน์ให้กับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทำให้ชุมชนบางนาเป็นชุมชนที่น่าอยู่มากขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ให้เติบโตและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป” นางสาวปนิษฐา บุรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขายกล่าว

คริสเตียน โอลอฟเซน ประธานกรรมการฝ่ายจัดการศูนย์การค้า บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าเมกาบางนา กล่าวว่า “เมกาบางนามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับความร่วมมือกับศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปสนใจศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เยี่ยมชมงาน และยังช่วยลดปริมาณการจราจรที่หนาแน่นบริเวณถนนหน้าศูนย์ไบเทค อีกทั้งเมกาบางนายังได้เตรียมพร้อมในการให้บริการด้านร้านค้าและร้านอาหารมากมายแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมงาน โดยนำเสนอปรากฎการณ์ความสะดวกสบายสูงสุดภายใต้คอนเซ็ปต์ “Everything Under One Roof” ที่มอบความสะดวกสบายสูงสุดบนพื้นที่ช้อปปิ้งสองชั้น และที่จอดรถชั้นเดียวที่รองรับได้ถึง 8,000 คัน และยังให้ความสำคัญสูงสุดกับระบบความปลอดภัยภายในศูนย์การค้าด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ที่นี่จึงเป็นที่สำหรับทุกๆ คนจะสามารถมาจับจ่ายซื้อของ เพลิดเพลินกับร้านอาหารและความบันเทิงต่างๆ อย่างมีความสุข และยังได้รับแรงบันดาลใจจากการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ทุกครั้งที่มาเยือน”

ผู้บริหารทั้งสองฝ่ายได้ให้คำมั่นตอกย้ำถึงความร่วมมือที่กำลังจะเกิดขึ้นอนาคตอันใกล้นี้ ว่าจะสามารถช่วยเสริมความเจริญให้เกิดขึ้นกับย่านบางนา ชุมชนโดยรอบ และผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการของทั้งสองสถานที่อย่างแน่นอน

Believe in Yourself & Do Your Best.

tuamtuem
Verified User
Posts: 1
Joined: Tue Apr 26, 2011 9:25 am

Re: SF

Posts by tuamtuem » Mon Aug 20, 2012 2:47 pm

ตอนนี้ติดตัวนี้อยู่ที่ 8.57 คับ ไม่ทราบว่าจะมีแนวโน้มขึ้นมาถึง 9 บาทบ้างไหมคับ T____T


User avatar
OutOfMyMind
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1224
Joined: Mon Jun 12, 2006 2:30 pm

Re: SF

Posts by OutOfMyMind » Mon Aug 20, 2012 3:03 pm

ทำไมถึงใช้คำว่าติดหล่ะครับ ไม่อยากถือหุ้นไว้หรอครับ ถ้าไม่อยากแล้วเข้ามาซื้อทำไม ผมไม่ได้กวนนะครับ แต่หลักการของการลงทุนแบบ VI ที่เราคุยกันในบอร์ดนี้ คือการคิดเป็นเจ้าของกิจการหน่ะครับ ลอง rethink แล้วอาจทำให้สบายใจขึ้น คิดแบบเจ้าของกิจการมากขึ้นและจะพบว่า 9 บาทที่ว่านั้น เป็นไปได้ไม๊

แชทบอทสำหรับนักลงทุนเน้นคุณค่า
https://www.chathoon.com/

User avatar
picatos
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3176
Joined: Sat Mar 27, 2004 12:20 pm

Re: SF

Posts by picatos » Thu Aug 23, 2012 12:50 pm

kongkang wrote:พื้นที่ตรงกลางมีผู้เช่าเยอะแล้วนะคะ มีไอศครีม น้ำมันหอมระเหย ครีมสปาต่างๆ บู้ทไทยพาณิชย์ บู้ทสลิมมิ่ง บู้ทdig it up แล้วก็จิวเวลรี่ต่างๆ ค่ะ
Dig it up สลิมมิ่ง เข้าใจว่าเป็นพื้นที่ promotion ทำกิจกรรมการตลาดมั้งครับพี่หลิน

แต่ส่วน open plan ก็มีเปิดเรื่อยๆ ครับ ล่าสุดที่เห็นเปิด ก็มีร้าน cupcake lover

อย่างส่วน open plan ราคาถูก แถวๆ ทางขึ้นที่จอดรถก็เห็นมีร้านเล็กๆ มาเปิดเรื่อยๆ ครับ

วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่?

kongkang
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 1087
Joined: Fri Nov 10, 2006 5:46 pm

Re: SF

Posts by kongkang » Thu Aug 23, 2012 3:53 pm

อ้าว เหรอ dig it up ลูกพี่อยากเล่นขุดทราย เห็นเขียนบอกว่าต้องซื้อของถึงเล่นได้ แต่เป็นพื้นที่ที่ต้องจ่ายค่าเช่าชั่วคราวด้วยใช่มั้ย


User avatar
NT
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 312
Joined: Sat May 14, 2005 6:42 pm

Re: SF

Posts by NT » Thu Aug 23, 2012 8:56 pm

รู้สึกตาราง Opportunity Day ของ SF คราวจะหายไปอีกแล้ว.. อันที่จริงหากไม่มีชื่อตั้งแต่แรกจะรู้สึกดีกว่านะเนี่ย อุตสาห์ตั้งตารอ.. รู้สึกว่าจะเป็นครั้งที่สอง ในรองปีที่ผ่านมา


User avatar
picatos
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3176
Joined: Sat Mar 27, 2004 12:20 pm

Re: SF

Posts by picatos » Thu Aug 23, 2012 9:31 pm

kongkang wrote:อ้าว เหรอ dig it up ลูกพี่อยากเล่นขุดทราย เห็นเขียนบอกว่าต้องซื้อของถึงเล่นได้ แต่เป็นพื้นที่ที่ต้องจ่ายค่าเช่าชั่วคราวด้วยใช่มั้ย
เช่าเป็นรายวันมั้งครับพี่

วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่?

Post Reply