CPF

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
User avatar
นาย อนุสรณ์ สวัสดี
Verified User
Posts: 143
Joined: Sun Jun 22, 2003 11:53 pm

CPF เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

Posts by นาย อนุสรณ์ สวัสดี » Sun Aug 31, 2003 12:28 am

กฎ กติกา มารยาท
 • 1.มุ่งจะแสดงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับคิด พิจารณา ตามเกณฑ์ที่มีในบทความต่าง ๆ ที่มีในเว็ปไทยอินเวสเตอร์
  2.กฎ กติกา มารยาท เหมือนกระทู้อื่น ๆ ในเว็ปนี้ครับ
สารบัญ ตามลำดับกระทู้
 • 1.บทคัดย่อ ของบริษัท ไตรมาศ 2 ปี พ.ศ. 2546 กับ Tris Rating
  2.ข้อมูลย้อนหลังและข้อมูลปัจจุบัน
  3.ข่าวย้อนหลัง
  4.ข่าวใหม่
  5.ข่าววันที่ 24 กันยายน 2546 จาก seamico
  6.ลงพลาด
  7.แบบตรวจสอบก่อนการตัดสินใจลงทุนตามแบบขอบ Benjamin Graham

Last edited by นาย อนุสรณ์ สวัสดี on Fri Sep 26, 2003 1:11 am, edited 13 times in total.

User avatar
นาย อนุสรณ์ สวัสดี
Verified User
Posts: 143
Joined: Sun Jun 22, 2003 11:53 pm

บทคัดย่อ ของบริษัท ไตรมาศ 2 ปี พ.ศ. 2546

Posts by นาย อนุสรณ์ สวัสดี » Sun Aug 31, 2003 12:56 am

CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) เป็นบริษัทหลักในประเทศไทยของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ด้านการเลี้ยงสัตว์และผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 CPF มีบริษัทย่อยทั้งสิ้นจำนวน 30 แห่ง เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจหลักด้านเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรในประเทศไทยจำนวน 20 บริษัทและในต่างประเทศจำนวน 3 บริษัทและด้านการจัดจำหน่ายสินค้าจำพวกเนื้อสัตว์แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปในต่างประเทศ จำนวน 3 บริษัท และเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจอื่นๆ อีก 4 บริษัท

การดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรในประเทศไทยซึ่งดำเนินการโดย CPF และบริษัทย่อยในประเทศไทยนั้น เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ จนกระทั่งถึงการผลิตอาหารสำเร็จรูป การดำเนินธุรกิจดังกล่าวแบ่งออกได้เป็น 2 ธุรกิจหลัก คือ (1) ธุรกิจสัตว์บก ซึ่งครอบคลุมสินค้าในกลุ่มของไก่ เป็ด และสุกร (2) ธุรกิจสัตว์น้ำ ซึ่งครอบคลุมสินค้าในกลุ่มของกุ้งและปลา สินค้าของแต่ละธุรกิจสามารถแบ่งได้เป็น 3 หมวดหลัก คือ หมวดอาหารสัตว์ หมวดพันธุ์สัตว์ และหมวดเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร โดยสินค้าที่ผลิตได้ของแต่ละธุรกิจจะมีการจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 77 : 23 ในปี 2545 ซึ่งการจัดจำหน่ายภายในประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นการดำเนินการโดยบริษัทผู้ผลิตที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ

ส่วนการจัดจำหน่ายในต่างประเทศนั้น จะดำเนินการโดยอาศัยเครือข่ายของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 3 บริษัท ได้แก่ Aqua Beauty, Inc. ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลในตลาดสหรัฐอเมริกา CPF Europe S.A. และ Fusion Foods Limited ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปในตลาดยุโรปและสหราชอาณาจักร ตามลำดับ

ส่วนการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในต่างประเทศ CPF ดำเนินการผ่านบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แก่ Charoen Pokphand (USA), Inc. ดำเนินธุรกิจไก่เนื้อครบวงจรในสหรัฐอเมริกาเพื่อรองรับความต้องการบริโภคภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและขยายตลาดสินค้าของบริษัท ในเดือนมกราคม 2546 CPF จึงได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นใหม่อีก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและร้านฟาสต์ฟู้ดส์ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง และ Aqua - Agri Foods International, Inc. เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย สินค้าจำพวกอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสองบริษัทแรกเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย และ CPF เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงในอัตราร้อยละ 99.99 ส่วนบริษัทที่สามเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและ CPF เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในอัตราร้อยละ 99.99

นอกจากการดำเนินธุรกิจหลักดังกล่าวข้างต้นแล้ว CPF ยังมีการลงทุนในบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท เพื่อให้บริการแก่บริษัทภายในกลุ่ม CPF เป็นหลัก ได้แก่ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและ บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านการฝึกอบรม

ส่วนบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนมี 2 บริษัท ได้แก่ CPF Investment Limited และ BKP Holding Limited

นอกจากนี้ CPF ยังมีเงินลงทุน ทางตรงและทางอ้อมในธุรกิจต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในประเทศมาเลเซีย (Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd.) และในประเทศเวียดนาม (C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd.) เป็นต้น และเป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกในประเทศไทย (บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ) ธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย (บริษัท เทเลคอมเอเซียคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) ธุรกิจค้าส่งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (SHV-CPF (PRC) Investment Co., Ltd.) ธุรกิจสวนป่าในประเทศไทย (บริษัท นว 84 จำกัด) และธุรกิจบริหารโครงการศูนย์การค้า Super Brand Mall ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Kinghill Limited) เป็นต้น

CPF นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2530 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในเดือนมกราคม 2537 โดยได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เมื่อเดือนกันยายน 2544

ปัจจุบัน CPF มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อย่อ CPF สำหรับหุ้นสามัญและCPF-W2 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 388,970,582 หน่วย ซึ่งออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 โดย ณ วันที่ 20 มกราคม 2546 CPF มีทุนชำระแล้ว 5,708,162,731 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน และมีมูลค่าหุ้นสามัญ CPF ตามราคาตลาด ณ วันดังกล่าวประมาณ 24,317 ล้านบาท

รายได้จากการขายรวมของ CPF และบริษัทย่อย สำหรับปี 2545 มีจำนวน 75,147 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 2,609 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2545 CPF ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวมทั้งสิ้น 3 ครั้งจากผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ปี 2545 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.31 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 1,341 ล้านบาท นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2546 คณะกรรมการของ CPF ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2545 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 171 ล้านบาท โดยจะจ่ายเป็นเงินปันผล ประจำปี ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในวันที่ 16 เมษายน 2546

สำนักงานใหญ่ของ CPF ตั้งอยู่ที่ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2638-2935-6 โทรสาร 0-2638-2942

CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
Company Rating: Affirmed at A+
Issue Rating:
CPF#1/2001: Bt7,000 million senior debentures due 2006 Affirmed at A+

RATIONALE

TRIS Rating affirms the ratings of Charoen Pokphand Foods PLC (CPF) and its debentures at A+. The ratings continue to reflect the companys leading position in Thailands agribusiness industry, its product and market diversity, and its proficient management team. The ratings also take into consideration the volatility in commodities pricing inherent in the companys business. TRIS Rating, however, has concerns about the continuing deterioration of CPFs US chicken operation and the sustainability of the current strong prices in the domestic market.

CPF is the largest agribusiness company in Thailand and regarded as the flagship agribusiness of the Charoen Pokphand Group. Currently, Charoen Pokphand Group Co., Ltd. (CPG) and related companies hold 49% of the shares in the company. CPF has captured more than 50% of the shrimp feed market and approximately 40% of the animal feed market in Thailand. Its fully integrated chicken operation helps its products meet international standards, qualifying it to export to Europe and Japan. Its shrimp operations selectively focus on feed production and exporting value-added products. Exports have increased from 9% of total sales in 1997 to 22% in 2002. As a result of this increased focus on exports, the company is less vulnerable to changes in the domestic economy.

Benefits from product line diversification were explicitly evident in CPFs operations during 2000 and 2001. During 2000, the livestock business was depressed while its aquaculture products benefited significantly from a global shortage. In 2001, the situation was reversed. The upswing in the livestock industry in 2001 resulted in higher prices, both domestically and internationally. For 2002 operations, however, the new European Union (EU) regulations requiring inspection of 100% chicken products shipments exported to the EU, since March 2002, has had a significant impact on chicken products both globally and domestically. The decline in Thai exports to the EU created an oversupply domestically, and this has resulted in a decline in prices that continued into the first quarter of 2003. Although CPF was able to increase its export sales to the EU by 15%, in contrast to a 15% decline in overall Thai chicken exports to the EU, a sharp decline in domestic prices had a negative impact on CPFs performance in 2002 and 1Q2003. However, the situation improved recently, following a 15% production cut during April-May 2003. TRIS Rating also expects that the situation in export markets will be better because an outbreak of bird flu in China, together with widespread concerns about SARS, is hindering Chinas exports of food to the EU and Japan. A strong rebound in the price of chicken domestically and stronger prospects for exports should result in improved performance for CPF for the remainder of the year.

A major concern for 2003 continues to be the 100% inspection of chicken products exported to the European Union. The stricter health regulations, together with other forms of trade barriers imposed by importing countries, impact not only CPF but companies competing in the global marketplace. CPFs investment in Charoen Pokphand (USA), Inc. (CPUSA) continues to be another concern. Although this investment is strategically important for CPF in the long term, its five-year cumulative net loss of US$90 million raises concerns about the viability of the subsidiarys operation.

CPFs capital base remains strong. Its debt-to-capitalization ratio improved from 50% in 2001 to 45% in 2002 mainly because in 2002 warrant holders exercised their rights to buy common stocks worth Bt4,305 million. However, a sharp drop in the prices of most products has lowered the companys profitability. Its consolidated operating margins declined to 6.96% for 2002 from 8.45% in 2001 and its funds from operation-to-total debt ratio decreased to 18.16% from 22.01% in 2001. CPFs EBITDA interest coverage ratio, however, remained healthy at 5.40 times.

TRIS Rating 17/6/46

Last edited by นาย อนุสรณ์ สวัสดี on Thu Sep 25, 2003 12:03 pm, edited 4 times in total.

User avatar
นาย อนุสรณ์ สวัสดี
Verified User
Posts: 143
Joined: Sun Jun 22, 2003 11:53 pm

ข้อมูลย้อนหลังและข้อมูลปัจจุบัน

Posts by นาย อนุสรณ์ สวัสดี » Mon Sep 01, 2003 7:06 am

เนื่องจากข้อมูลย้อนหลังในเว็ปของตลาดหลักทรัพย์มีเพียงแค่ 5 ปี ซึ่งตามหลักของนักลงทุนแบบเน้นคุณค่า ควรดูข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 10 ปี จึงนำมาแสดงไว้ ณ ที่นี้

ข้อมูลข้างล่างนี้ มาจากรายงานประจำไตรมาส และ รายงานประจำเดือน ในห้องสมุดของตลาดหลักทรัพย์ ส่วนที่อยู่ใกล้สันหนังสือ จะมองไม่เห็น จะแทนด้วย X ( ไปฟังสัมมนากองทุนรวมของธนชาติ ที่ตลาดหลักทรัพย์ เลยถือโอกาสเข้าไปจดข้อมูลในห้องสมุด ศุกร์ 29 ส.ค. 46)

Code: Select all

พ.ศ.   ราคา    BV     EPS   ปันผล   P/E    P/BV   ปันผล
                           (บาท)                %
2533  59.00  24.45   2.73    2.00   21.61  2.41    3.39
2534  63.75  28.15   5.71    3.00   11.16  2.26    4.71
2535  84.xx   32.71   7.56   4.00   11.18   2.58   4.73
2536 118.00  36.19   7.47(9) 4.00   13.18   3.26   3.39
2537 145.00  43.61   7.52(9) 4.80   15.04   3.32   3.31
2538 145.00  50.42   9.47(9) 5.00   12.12   2.88   3.45
2539 126.00  54.98   8.40(9) 5.70   12.23   2.29   4.52
2540  71.00  61.35   8.56(9) 5.70    6.75   1.16   8.03
2541  65.50  55.48   -4.71(9) 5.00    N.A.   1.00   8.00
2542  42.50  91.29  27.64(9) 0.00    2.66   0.61   0.00
2543 127.00 115.75  20.96(9) 0.00    6.26   1.10   0.00
2544  42.50  62.14   7.63(9) 1.25(3)  4.79   0.68  19.46
2545   6.00   5.86   0.85(9) 0.17(3)  6.03   1.02   9.25
2546   4.34   6.29   0.63(9) 0.08(3)  8.38   0.90   7.26
ปี 2533 - 2535 มาจากรายงานประจำไตรมาศ ม.ค. - มี.ค.
ปี 2536 - 2546 มาจากรายงานประจำเดือน มกราคม
ปันผล(บาท)ปี 2544 - 2546 แสดงเฉพาะไตรมาศแรก ถ้าของทั้งปีเดี๋ยวจะหาข้อมูลเพิ่มครับ ขอติดไว้ก่อนนะครับ หรือจะเข้าไปดูในเว็ปของตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ครับ เพราะเป็นปีปัจจุบัน

ตัวเลขในวงเล็บคือจำนวนเดือนครับ

ข้อมูลปัจจุบันครับ จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2546

Code: Select all

CPF ราคาปิด 5.30 กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.01 BV=5.12 ปันผล 0.05 บาท ไม่บอกว่าเป็นงวดของกี่เดือน น่าจะ 6 เดือน (ที่แล้วมาจ่ายงวด 3 เดือน) P/E=29.45 P/BV=1.04 เงินปันผลตอบแทน=0.94
25 ก.ย. 46 เฉลี่ย 4.98
.
.

Last edited by นาย อนุสรณ์ สวัสดี on Thu Sep 25, 2003 12:09 pm, edited 3 times in total.

User avatar
นาย อนุสรณ์ สวัสดี
Verified User
Posts: 143
Joined: Sun Jun 22, 2003 11:53 pm

ข่าวย้อนหลัง

Posts by นาย อนุสรณ์ สวัสดี » Tue Sep 02, 2003 1:00 am

ข่าวย้อนหลัง

18 ส.ค. 2546 สรุปเอาจากซีมิโก้

ราคาไก่ในประเทศเริ่มฟื้นตัว ราคาไก่หน้าฟาร์มในประเทศเฉลี่ย 2Q46 เท่ากับ 28.38 บาท/ก.ก.

CPF ถือหุ้นใน CP 7-11 สัดส่วน 24.97 %

ข่าวจากกรุงเทพธุรกิจ จ. 1 กันยายน พ.ศ. 2546 หน้า 19 ตลาดเงิน ตลาดทุน

เหตุ 1. ยุโรปเจอคลื่นความร้อน 2. นโยบายเซฟตี้ฟู้ดของรัฐบาล 3. การเปิดตลาดของประเทศรัสเซีย

ผล ผลักดันราคาส่งออก กุ้ง-ไก่

ผลต่อมา CPF ตั้งเป้ายอดขายสิ้นปี 8 หมื่นล้าน

ปีที่ผ่านมา ยอดขาย 75000 ล้านบาท โดย ส่งออกไปญี่ปุ่นและยุโรปเท่ากัน คือ 50 %

ญี่ปุ่น 2.7-2.8 พันดอลล่าร์ต่อตัน จากเดิม 1.5 พันดอลล่าร์ต่อตัน

ยุโรป 2.2 พันดอลล่าร์ต่อตัน เพิ่มขึ้น 5 %

แต่ จากหนังสือพิมพ์ Post Today จ. 1 กันยายน พ.ศ. 2546 หน้า B5

จะพบว่า

1.CPF ผลิตไก่เต็มอัตราแล้ว
2.ราคาไก่ในประเทศปรับลดลงตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม
3.ญี่ปุ่นยกเลิกกฎห้ามนำเข้าไก่จากประเทศจีนแล้ว เมื่อ 26 สิงหาคม 2546

หนังสือพิมพ์เขามองต่างมุมกันนะ
.
.

Last edited by นาย อนุสรณ์ สวัสดี on Fri Sep 26, 2003 1:12 am, edited 1 time in total.

User avatar
นาย อนุสรณ์ สวัสดี
Verified User
Posts: 143
Joined: Sun Jun 22, 2003 11:53 pm

ข่าวใหม่

Posts by นาย อนุสรณ์ สวัสดี » Thu Sep 18, 2003 10:17 am

ข่าวเรื่อง CPF ก็ไม่ได้ post ขอโทษทุกท่านครับ ผ่านตาไป 2 เรื่องแล้วครับ
ลืมตัดเก็บไว้

1. เมื่อไม่นานมานี้เห็นว่าเครือ CP มีการรวมศูนย์การจ้างบริษัทโฆษณา คือ บริษัทต้องการลดค่าใช้จ่าย จึงให้ทุกบริษัทในเครือใช้บริษัทผลิตโฆษณาเดียวกัน แต่บริษัทที่จะคิดโครงเรื่องยังเลือกบริษัทอื่น ๆ ได้

2. เห็นไม่นานมานี้มีข่าวว่า CPF มีมาตรฐานมากมาย รวมแล้ว 8 มาตรฐาน
การขนส่งไก่จะใช้รถยกอย่างนิ่มนวล ไม่ให้ไก่เครียด หลั่งสารที่เป็นอันตราย
ออกมา ชอตไฟฟ้าก่อน ให้สลบ แล้วค่อยเชือด ไก่อยู่อย่างสบาย ไม่ทรมานสัตว์
คนที่เชือดไก่ทั้งหมดเป็นอิสลาม เพื่อให้ถูกต้องตามหลักฮาราล มีการสวดมนต์ทางอิสลามด้วยครับ ถือว่าไม่บาป เพราะเชือดเพื่อบริโภค ไม่ใช่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ( จำมาครับ ) ก็รู้สึกว่า CPF มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีครับ อ้อ รู้สึกว่าได้มาตรฐานสำหรับผู้ทำงานในโรงงานด้วย คือ ปลอดภัยต่อการทำงาน

CPF ได้รับรองมาตรฐาน 8 มาตรฐาน
2.1 มาตรฐานขั้นตอนการผลิตที่ดี Good Manufacturing Practices (GMP)
2.2 ระบบการผลิตอาหารปลอดภัย Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
2.3 มาตรฐานสากลระบบการดำเนินงานและจัดการการผลิต EST/TH.ISO 9002
2.4 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
2.5 มาตรฐานรับรองความปลอดภัยและสวัสดิภาพพนักงาน TIS 18001
2.6 มาตรฐานด้านห้องทดลอง ISO/IEC 17025 (Calibration and testing Laboratory)
2.7 การรับรองกระบวนการผลิตตามหลักศาสนาอิสลาม HALAL
2.8 การรับรองมาตรฐานตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ Animal Welfare


User avatar
นาย อนุสรณ์ สวัสดี
Verified User
Posts: 143
Joined: Sun Jun 22, 2003 11:53 pm

ข่าววันที่ 24 กันยายน 2546 จาก seamico

Posts by นาย อนุสรณ์ สวัสดี » Wed Sep 24, 2003 11:15 pm

เอามาจากซีมิโก้ครับ 24 กันยายน 2546
ย่อหน้าสุดท้ายไม่ต้องสนใจครับ เป็นเรื่องราคา

Agribusiness: Chicken prices to recover in Q4

Recent drop in chicken prices to be a short-term occurrence. The average price of farm chicken fell rapidly from Bt31/kg in August to Bt20-21/kg in the first three weeks of September, which is relatively low and close to the same period last year. We believe this was a result of the expiration of an agreement among chicken producers to decrease chicken production by 15% (from 21m chickens per week to 18m). However, the weakness in price should only be a short-term occurrence as producers agreed to reduce production again by 10% for another five weeks (effective two weeks ago). We therefore expect a recovery in chicken price in the last quarter of the year, which will be positive to revenues of chicken producers.

EU may further ease inspections. The EU is considering a further easing of inspections on Thai chicken shipments. This would involve random sampling tests on 10% of total shipments, which is regarded as a normal level, compared with 20% that has been in effect since August.

BUY CPF and GFPT. CPF's share price weakened by 8% from Bt5.3 in late August to Bt4.86 yesterday (23 September) in line with the drop in chicken price, while GFPT's share price was off 18% from Bt33 to Bt27 in the same period as the firm's revenues are dependent mainly on chicken production. Given our expected recovery in chicken prices in 4Q03, we recommend buy both stocks. Our 2003 target price for CPF is Bt5.6 (Bt6 for 2004) and for GFPT Bt37. The graph below shows how changes in chicken prices have a larger impact on GFPT's gross margin than CPF.

Seamico Online Center

Last edited by นาย อนุสรณ์ สวัสดี on Fri Sep 26, 2003 1:13 am, edited 1 time in total.

Guest

แบบตรวจสอบก่อนการตัดสินใจลงทุนตามแบบขอบ Benjamin Graham

Posts by Guest » Thu Sep 25, 2003 10:12 am

กำลังจัดทำครับ

แบบตรวจสอบก่อนการตัดสินใจลงทุนตามแบบขอบ Benjamin Graham

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร สัญลักษณ์ CPF ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

AAA Bond ของไทย วันที่ 24 กันยายน 2546 มี 4 ตัวคือ

GECL077A: Up to 6,000 mil guaranteed debs due 2007
ของบริษัท GE Capital Auto Lease PLC

NTH086A: Bt5,000 mil guaranteed debs due 2008
ของบริษัท Nestle (Thai) Ltd.

UTT07DA: Bt6,500 mil guaranteed debs due 2007
UTT083A: Bt4,000 mil guaranteed debs due 2008
ของบริษัท Unilever Thai Trading Ltd.


User avatar
นาย อนุสรณ์ สวัสดี
Verified User
Posts: 143
Joined: Sun Jun 22, 2003 11:53 pm

แบบตรวจสอบก่อนการตัดสินใจลงทุนตามแบบขอบ Benjamin Graham

Posts by นาย อนุสรณ์ สวัสดี » Thu Sep 25, 2003 10:20 am

ข้างบนเผลอลืม login เลยแก้ไม่ได้เลย แย่แล้ว

แบบตรวจสอบก่อนการตัดสินใจลงทุนตามแบบขอบ Benjamin Graham

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร สัญลักษณ์ CPF ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

AAA Bond ของไทย วันที่ 24 กันยายน 2546
http://www.trisrating.com
มี 4 ตัวคือ

GECL077A: Up to 6,000 mil guaranteed debs due 2007
ของบริษัท GE Capital Auto Lease PLC

NTH086A: Bt5,000 mil guaranteed debs due 2008
ของบริษัท Nestle (Thai) Ltd.

UTT07DA: Bt6,500 mil guaranteed debs due 2007
UTT083A: Bt4,000 mil guaranteed debs due 2008
ของบริษัท Unilever Thai Trading Ltd.

http://www.thaibdc.or.th/
Home>Bond Informatiom>Prospectus>Corporate Bonds
GECL077A ดอก 2.05% ต่อปี จ่ายทุก 6 เดือน ครบกำหนด 2550
NTH086A ดอก 2.16% ต่อปี จ่ายทุก 6 เดือน ครบกำหนด 19 มิ.ย.51
UTT07DA ดอก 3.30 % ต่อปี จ่ายทุก 3 เดือน ครบกำหนด 2550
UTT083A ดอก2.30 % ต่อปี จ่ายทุก 6 เดือน ครบกำหนด 13 มี.ค.51

เอาตัวที่มากที่สุดคือ 3.30 % ต่อปี

ตอนนี้ลองทำตามแบบตรวจสอบก่อนการตัดสินใจลงทุนตามแบบของ Benjamin Graham ที่โหลดมาอ่านจาก tab Investor Guide

Code: Select all

1. Earnings to Price Yield >= 2*AAA Bond Yield
                     >= 2*3.30 %
                     >= 6.60 %
  P/E                <= 1 / ( 6.60 % )
                     <= 1/ 0.066
                     <= 15.15
.
CPF ณ 25 ก.ย.46 ราคา 4.90 มี P/E = 27.23 :cry:
.

Code: Select all

2.ค่า P/E ในปัจจุบันไม่ควรสูงกว่า 40% ของค่า P/E ที่สูงสุดในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาของหุ้นนั้น ๆ
P/E สูงสุด 6.26 ในปี 43 
ดังนั้น 140% ของ P/E สุงสุดคือ 1.4 * 6.26 = 8.764
P/E ไม่ควรเกิน 8.764 
.
CPF ณ 25 ก.ย.46 ราคา 4.90 มี P/E = 27.23 :cry:
.

Code: Select all

3. Dividend Yield >= (2/3) * AAA Bond Yield
              >= 0.66 * 3.30
              >= 2.178
.
CPF ณ 25 ก.ย.46 ราคา 4.90 มี Dividend Yield = 1.02 % :cry:
.

Code: Select all

4.ราคาหุ้น = 2/3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
  ดังนั้น P/BV ควรน้อยกว่า 0.66
.
P/BV = 0.96 :cry:
.


Guest

Posts by Guest » Fri Sep 26, 2003 1:50 am

เงินกู้ 30 ล้าน = หุ้นกู้ระยะยาว 10 ล้าน + หุ้นกู้ระยะสั้น 3 ล้าน + หนี้ระยะสั้นสถาบันการเงิน 5 ล้าน + อื่น ๆ และจากบริษัทลูก 12 ล้าน

ส่วนของผู้ถือหุ้น 26 ล้าน

รายได้จากการขาย 75 ล้าน
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 71 ล้าน
กำไรก่อนเสียภาษี 4 ล้าน
ปันผล 3 เดือนครั้ง แต่ปีนี้จ่าย ที่ 6 เดือนครั้ง

อัตราที่ต้องจ่ายหุ้นกู้อยู่ในข้อที่ 8 โครงสร้างเงินทุน

จ่าย 7% แต่จะกลายเป็นอัตราดอกเบี้ยฝากประจำบวก 3 % ช่วงท้าย ๆ ไถ่ถอนหมด มีนา ปี 49


User avatar
นาย อนุสรณ์ สวัสดี
Verified User
Posts: 143
Joined: Sun Jun 22, 2003 11:53 pm

Posts by นาย อนุสรณ์ สวัสดี » Thu Oct 16, 2003 12:13 am

ข่าวล่าสุดจาก seamico Tue, 14 Oct 2003 09:15:17 +0700

CPF: คาดกำไรสุทธิ 3Q46 ประมาณ 1.2 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 73%YoY

ไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากราคาไก่เดือน ก.ย.ที่ชะลอตัวลง

ประเมินกำไรสุทธิของ 3Q46 ที่ 1.2 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 73%YoY

TRADING NOTES: 17 OCT 2003

CPF: To increase stake in shrimp farm

Charoen Pokphand Foods (CPF) will purchase an additional 3.28m shares of Chanthaburi Aquaculture Farm Co Ltd from other shareholders at Bt17/share totalling Bt55.76m. The transaction will increase the firms holding from 18% to 99.99%. (SET)


alpha666
Verified User
Posts: 2
Joined: Mon Nov 10, 2003 5:06 pm

Thank you for the info!

Posts by alpha666 » Mon Nov 10, 2003 5:18 pm

Please continue your great work. I just bought it at 5.15 on 10 Oct 2003.


User avatar
นาย อนุสรณ์ สวัสดี
Verified User
Posts: 143
Joined: Sun Jun 22, 2003 11:53 pm

Posts by นาย อนุสรณ์ สวัสดี » Sat Nov 15, 2003 10:51 am

CPF: เพิ่มศักยภาพการขยายตัวจากการลงทุนธุรกิจไก่ในตุรกี

ลงทุนใน CPS สัดส่วน 84.49% ใช้เงินลงทุน US$ 22 ล้าน

CPS ดำเนินธุรกิจไก่ครบวงจรรายใหญ่สุดในตุรกี

ได้รับผลบวกจากศักยภาพการขยายตัวของผลการดำเนินงาน CPS

จาก Seamico 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546


Guest

Posts by Guest » Thu Nov 20, 2003 8:55 am

เขาเอาเงินลงทุนมามาจากไหนไปลงทุนในตุรกีคะ


T-J
Verified User
Posts: 31
Joined: Sun Nov 09, 2003 7:57 pm

Posts by T-J » Thu Nov 20, 2003 8:10 pm

ขอบคุณค่ะ น้องถืออยู่ 20 % ของ port ค่ะแต่ราคาตอนนี้เห็นแล้วหัวใจจะวายค่ะ หุ้น CPF ไม่มีคนดูแลเลยเหรอค่ะ :( :( :(


User avatar
นาย อนุสรณ์ สวัสดี
Verified User
Posts: 143
Joined: Sun Jun 22, 2003 11:53 pm

Posts by นาย อนุสรณ์ สวัสดี » Thu Nov 20, 2003 10:27 pm

คิดว่าเป็นเพราะเพิ่งจะถึงกำหนดวันจ่ายปันผลครับ ราคาเลยร่วง
X-date 17 พ.ย.2546 เพิ่งผ่านไป 4 วันเอง คนที่ซื้อหลังวันนี้ ไม่ได้ปันผล
ราคาเลยตก
จะเป็นแบบนี้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี เพราะบริษัทนี้จ่ายปันผล 4ครั้ง/ปี


Mr.Heng

Posts by Mr.Heng » Fri Nov 21, 2003 1:24 pm

เจ้าของปล่อยหุ้นตามมีตามเกิดยังไงไม่รู้ ปันผลก็จ่ายถี่เกินไป น่าจะรวมเป็นก้อน แล้วจ่าย มันเหมือนเบี้ยหัวแตก ทำให้ดันราคาไม่ขึ้น ไม่แน่ใจว่ารายย่อยถือกันมากด้วยหรือเปล่าเลยทำให้ เตี้ยลง เตี้ยลง


CEO

Posts by CEO » Fri Nov 21, 2003 10:20 pm

ผมว่ามาร์เก็ตแค็ปมันใหญ่เกินจะควบคุมได้หรือเปล่าครับ
กว่าจะระดมทุนได้แต่ละครั้ง
มันไม่คุ้มเขาเลยปล่อย

เพราะอำนาจในการบริหารมันคงไม่หนีไปไหนแน่ๆ


lolo-9

ช่วงนี้หุ้นทำไมนิ่ง-ลง ครับ

Posts by lolo-9 » Mon Dec 29, 2003 4:59 pm

วัวบ้า คนน่าจะซื้อไก่เพิ่มนี่นา
เกี่ยวกับซาร์ไหมครับ ที่มันลง


คนแท้ๆๆ

ถึงคิวโรคไข้หวัดนกแย้วนา

Posts by คนแท้ๆๆ » Thu Feb 19, 2004 10:40 pm

ไก่ตายตรึม


วอเรน บุฟเฟต์
Verified User
Posts: 38
Joined: Sat Oct 18, 2003 10:33 am

Posts by วอเรน บุฟเฟต์ » Mon Apr 05, 2004 9:18 am

ซีพีเอฟ ทุ่ม 8.5 พันล.ผุด 'คอมเพล็กซ์ไก่' บทเรียนหวัดนกใช้ระบบคอมพ์คุมการเลี้ยง

ซีพีเอฟ ยึดบทเรียนวิกฤติไข้หวัดนกแพร่ระบาด สร้างมาตรฐานการผลิต-การแปรรูปเนื้อไก่ ทุ่ม 8,500 ล้านบาท สร้างโครงการไก่เนื้อครบวงจร ลดปัญหา การแพร่ระบาด ของเชื้อโรค ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการเลี้ยง อุณหภูมิ การให้อาหารและน้ำ ระบุ 1 คน คุมเลี้ยงไก่ได้มากกว่า 1 แสนตัว วางเป้าส่งไก่ต้มสุกเข้าญี่ปุ่น 40,000 ตัน หลังเปิดตลาดรอบใหม่

หลังจากประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก มาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2546 จนกระทั่งเกิดความรุนแรง จนทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปในพื้นที่หลายๆ จังหวัดที่มีการเลี้ยงไก่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา กระทั่งเมื่อวันที่ 23 ม.ค.2547 ทางรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมายืนยันยอมรับว่าการตายของไก่ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ล้มตายเนื่องจากเป็นไข้หวัดนกจริง

วันเดียวกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงเกษตรญี่ปุ่น ได้ประกาศระงับการนำเข้าเนื้อไก่จากไทยทันที เนื่องจากวิตกว่าการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก จะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคของญี่ปุ่น ประกาศดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกของไทยอย่างมาก เนื่องจากตลาดญี่ปุ่นถือเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยถึง 60% ของปริมาณการส่งออก โดยปี 2546 ไทยส่งเนื้อไก่เข้าตลาดญี่ปุ่นมูลค่าถึง 468.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จากวิกฤติการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก ทำให้การส่งออกของไทยต้องหยุดชะงักไปโดยปริยายในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา กระทั่งรัฐบาลได้ส่งทีมเจรจากับรัฐบาลญี่ปุ่น จนมีการเจรจาร่วมกันในการกำหนดมาตรฐานการส่งออก จนทำให้ญี่ปุ่นยอมเปิดตลาดนำเข้าไก่ต้มสุกจากโรงงานผลิตของไทย 23 รายหลังจากห้ามนำเข้ามาเป็นเวลากว่า 1 เดือน

ซีพีเอฟฝันดันส่งไก่ต้มสุกเข้าญี่ปุ่น4หมื่นตัน

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่าจาก วิฤกติโรคระบาดไข้หวัดนกทำให้ผู้เลี้ยงไก่ต้องปรับกระบวนการผลิตทั้งระบบ จากระบบฟาร์มเปิดมาเป็นระบบฟาร์มปิด เพราะจากวิกฤติหวัดนกที่ผ่านมาวงจรไก่ถูกทำลายไปกว่า 40% ส่งผลให้ราคาไก่เป็นปรับสูงขึ้นถึงกก.ละ 32 บาท ถือเป็นราคาที่มีเสถียรภาพ

นายอดิเรก กล่าวอีกว่าหลังจากที่ญี่ปุ่นอนุมัตินำเข้าไก่ต้มสุกจากไทย ในส่วนของซีพีเอฟคาดว่าปีนี้จะส่งออกได้ประมาณ 40,000 ตัน มูลค่ารวมประมาณ 5,120 ล้านบาท ขณะนี้เริ่มส่งออกไปบ้างแล้วเดือนละ 2,000 ตัน โดยตลาดญี่ปุ่นซีพีเอฟ มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ประมาณ 25% ของปริมาณการส่งออกไก่จากไทย ส่วนการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปของซีพีเอฟปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 90,000 ตัน ส่วนการส่งออกปีนี้คาดว่าจะมีการส่งออกไก่สุกเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50% ขณะที่ไก่ดิบจะลดลงประมาณ 30-40%

เพื่อเป็นการรองรับการขยายตลาดส่งออกขณะนี้ ซีพีเอฟ ได้ตั้งสำนักงานสาขาเพื่อกระจายสินค้าและทำการตลาดไว้แล้วใน 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น เบลเยียม เกาหลี สหรัฐ อังกฤษ เยอรมนี สิงคโปร์ ฝรั่งเศส เป็นต้น "จากวิกฤติหวัดนกที่เกิดขึ้นทำให้ผู้นำเข้า หันมานำเข้าไก่ต้มสุกมากขึ้น ผมว่าวิกฤติที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นโอกาสสำหรับซีพีเอฟ เพราะเราได้ปรับปรุงการผลิตตามที่ผู้นำเข้าต้องการมาหลายปีแล้ว ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงไม่กระทบกับการส่งออกของบริษัท แต่กลายเป็นผลดีกับบริษัทมากกว่า" นายอดิเรก กล่าว

ทุ่ม8.5พันล.ผุดคอมเพล็กซ์ไก่เนื้อครบวงจร

นายอดิเรก กล่าวอีกว่าเพื่อเป็นการรองรับการขยายตลาดและการส่งออกเนื้อไก่ ซีพีเอฟ จึงได้ขยายกิจการไก่เนื้อครบวงจรขึ้นที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยใช้เงินลงทุน 8,500 ล้านบาท โครงการดังกล่าวประกอบด้วยโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงฟักไข่ ฟาร์มเลี้ยงไก่ และโรงงานชำแหละและแปรรูปเนื้อไก่ ซึ่งแต่ละกระบวนการได้นำเอาเทคโนโลยีชั้นเยี่ยมเข้ามาควบคุมทั้งหมด

สำหรับโครงการลงทุนไก่เนื้อครบวงจร ประกอบด้วย โรงงานอาหารสัตว์ มีกำลังการผลิต 1.2 ล้านตันต่อปี สามารถเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ทุกชนิดได้ถึง 45,000 ตัน ฟาร์มไก่พันธุ์ เป็นฟาร์มระบบปิด ภายในโรงเรือนแบบ Evaporative Cooling System ทั้ง 100% โดยใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถผลิตไข่เพื่อส่งให้โรงฟักได้ 2 ล้านตันต่อสัปดาห์

โรงฟักไข่ มีกำลังการผลิตลูกไก่สัปดาห์ละ 2 ล้านตัว ฟาร์มเลี่ยงไก่กระทง บนพื้นที่ 3,000 ไร่ กระจายอยู่โดยรอบครอบคลุมพื้นที่ 7 อำเภอใน จ.นครราชสีมา ทุกฟาร์มของโครงการจะเป็นระบบปิด โรงเรือนแบบ Evaporative Cooling System ซึ่งมีความเข้มงวดต่อการป้องกันโรค และการจัดการฟาร์มอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญฟาร์มทุกแห่ง ใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถบันทึกข้อมูลที่จำเป็นของการเลี้ยงไก่อย่างแม่นยำ มีระบบการตรวจสอบย้อนหลังได้ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณความชื้น อุณหภูมิภายในโรงเรือน ปริมาณน้ำและอาหาร การเติบโตของไก่ ระบบนี้ใช้คนเพียง 1 คนสามารถเลี้ยงไก่ได้มากกว่า 1 แสนตัวต่อรุ่น และโรงชำแหละและแปรรูป ตั้งอยู่บนพื้นที่ 167 ไร่ สามารถชำแหละไก่ได้สูงสุด 2 ล้านตัวต่อสัปดาห์ และผลิตไก่แปรรูปปรุงสุกได้ถึง 90,000 ตันต่อปี

"ผมว่าโครงการเลี้ยงไก่เนื้อครบวงจรใหม่ น่าจะเป็นตัวขยายกิจการให้กับซีพีเอฟได้เป็นอย่างดี ในระบบการเลี้ยงการแปรรูปที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของผู้บริโภคทั่วโลกที่ต้องการสินค้าที่ถูกสุขลักษณะ

ที่มา: นสพ. กรุงเทพธุรกิจ


User avatar
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 4609
Joined: Tue Feb 04, 2003 7:58 pm

Posts by ครรชิต ไพศาล » Sun Jun 27, 2004 7:26 am

Code: Select all

NAME	งบปี	สินทรัพย์	หนี้สิน	ผู้ถือหุ้น	ทุน	รายได้	กำไรก่อน	กำไรสุทธิ	ROA(%)	ROE(%)	PM(%)	หนี้/ผู้ถือหุ้น
CPF	2004	66,630.38	36,456.09	29,787.82	5,727.55	19,636.29	-206.77	-598.37	1.39	8.75	-3.05	1.22
CPF	2003	64,720.82	34,216.85	30,461.03	5,718.53	85,266.06	2,796.45	2,242.44	4.58	7.74	2.63	1.12
CPF	2002	57,281.67	26,921.80	27,511.82	4,374.44	56,818.67	4,704.76	2,334.28	8.61	9.34	4.11	0.98
CPF	2001	51,961.07	29,438.83	22,478.58	3,820.38	76,422.85	6,090.93	3,587.02	11.94	16.10	4.69	1.31
CPF	2000	50,078.14	27,936.96	22,073.13	3,820.37	63,230.28	5,559.39	3,388.34	12.22	14.53	5.36	1.27
CPF	1999	40,924.43	16,314.12	24,575.27	1,743.81	54,030.68	6,361.27	4,140.98	17.79	21.68	7.66	0.66
CPF	1998	30,591.49	16,063.27	13,624.57	1,585.29	37,863.35	6,245.99	3,734.52	22.96	35.76	9.86	1.18
CPF	1997	23,816.78	15,120.15	7,261.69	1,200.00	29,289.93	3,739.99	-1,156.11	16.32	-15.32	-3.95	2.08
CPF	1996	22,011.00	12,801.83	7,826.22	1,200.00	26,045.46	2,843.36	1,367.49	13.29	18.35	5.25	1.64
CPF	1995	20,772.37	12,412.26	7,075.38	1,200.00	24,619.92	2,599.51	1,278.29	14.25	18.90	5.19	1.75
CPF	1994	15,718.33	8,063.51	6,450.95	1,200.00	21,169.56	2,153.59	1,351.22	27.40	41.89	6.38	1.25
												
												
NAME	งบปี	EPS	ปันผล	epsQ4	epsQ3	epsQ2	epsQ1	PAR	ราคาปิด	P/E	P/BV	D/P%
CPF	2004	0.46	????	????	????	????	-0.11	1	4.12	8.96	0.79	6.11
CPF	2003	0.42	0.23	0.12	0.28	0.17	-0.15	1	4.4	10.48	0.83	5.23
CPF	2002	0.67	0.34	0.03	0.17	0.25	0.22	1	4.2	6.27	0.67	8.10
CPF	2001	1.03	0.55	0.18	0.34	0.31	0.20	1	5.45	5.29	0.93	10.09
CPF	2000	1.00	0.50	0.24	0.26	0.31	0.19	1	3.58	3.58	0.62	13.97
CPF	1999	2.39	1.20	0.29	0.78	0.81	0.51	1	6	2.51	0.43	20.00
CPF	1998	3.16	1.00	0.63	0.65	1.20	0.68	1	2	0.63	0.23	50.00
CPF	1997	-1.01	0.00	-0.54	0.15	-0.76	0.14	1	2	-1.98	0.33	0.00
CPF	1996	1.19	0.50	0.37	0.43	0.24	0.15	1	3	2.52	0.46	16.67
CPF	1995	1.12	0.57	0.23	0.46	0.23	0.20	1	6	5.36	1.02	9.50
CPF	1994	1.19	0.57	0.19	0.45	0.28	0.27	1	7	5.88	1.30	8.14

ข้อมูล งบดุลย้อนหลัง ข้างบนนี้ ผมเก็บตัวเลขมาจาก ประกาศงบดุล ของบริษัท
โดยปรับ EPS และ เงินปันผล ให้เป็นไปตามราค พาร์ ปัจจุบันแล้ว
ถ้าใครมีเวลา ตรวจสอบ สอบทาน เจอข้อผิดพลาด โปรดแจ้งให้แก้ไขด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

วิธี คัดลอกข้อมูลไปเก็บ ในแฟ้ม Excel ทำดังนี้
copy ขอมูลหุ้น จากในเวบนี้ไป แล้วเข้าใปใน excel
เข้าไปสู่ worksheet ที่ต้องการ แล้วไปที่ cell ที่ต้องการ
เลือก menu <แก้ไข> <วางพิเศษ> <text> <ตกลง> ก็จะได้ ข้อมูลในรูปตาราง Excel

ถ้าหากมันยังเป็น Text ใน ฃ่องสดมภ์เดียวก็ใช้วิธีต่อไปนี้ เพื่อให้ข้อมูล แยกเป็นตารางข้อมูล Excel
เลือก menu <ข้อมูล> <ข้อความเป็นสดมภ์> <ตัวคั้น> <ช่องว่าง> <เสร็จ>

Last edited by ครรชิต ไพศาล on Thu Jul 15, 2004 3:29 pm, edited 1 time in total.
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN

User avatar
sanpats
Verified User
Posts: 17
Joined: Mon Jul 05, 2004 4:02 pm

Posts by sanpats » Wed Jul 14, 2004 3:03 pm

ทำไมยอดขายเพิ่มขึ้นทุกปี แต่กำไรสุทธิกลับลดลง มีใครทราบไหมครับ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน - พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

jiras
Verified User
Posts: 558
Joined: Sat Oct 29, 2005 4:01 pm

Posts by jiras » Sun Dec 18, 2005 12:19 pm

มีใครยังถือเหมือนผมบ้างครับ :D


kapom88
Verified User
Posts: 2
Joined: Wed Nov 30, 2005 10:50 pm

Posts by kapom88 » Sun Dec 18, 2005 10:21 pm

ผมถืออยู่ครับ  อยากจะเก็บสะสมไปเรื่อยๆ  
เลยอยากได้คำแนะนำจากพี่หน่อยครับ

:roll:


jiras
Verified User
Posts: 558
Joined: Sat Oct 29, 2005 4:01 pm

Posts by jiras » Sun Dec 25, 2005 8:45 pm

ถือไปเรื่อยๆครับ ถ้าธุรกิจยังเป็นไปด้วยดี ค่อยๆโตดีแล้ว


007-s
Verified User
Posts: 2496
Joined: Sat Feb 04, 2006 11:38 am

Posts by 007-s » Thu Mar 02, 2006 6:43 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
                         บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

                                              ตรวจสอบ
                                            (หน่วย : พันบาท)
                                           สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม
                                              งวด 1 ปี
              ปี                            2548         2547

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    6,747,279   1,236,519
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)          1.10     0.23

 ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
     ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


 หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
               ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

      "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
       จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
       ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"


ลงลายมือชื่อ _______________________
                               ( นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย )
                              ตำแหน่ง
                                    ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


007-s
Verified User
Posts: 2496
Joined: Sat Feb 04, 2006 11:38 am

Posts by 007-s » Thu Mar 02, 2006 6:44 pm

ที่ บมจ.จภอ. 016/2549

                                         วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549

เรื่อง        สาเหตุที่กำไรสุทธิประจำปี 2548 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
เรียน        กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงว่า สาเหตุที่กำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับ
ผลการดำเนินงานประจำปี 2548 จำนวน 6,747 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 446 ส่วนใหญ่
มาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและในต่างประเทศ อันเป็นผล
สืบเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการขายสินค้าเพิ่มมูลค่า (Value-added Products) ที่สูงกว่าระยะเวลา
เดียวกันของปี 2547

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                       ขอแสดงความนับถือ


                                    (นายอดิเรก ศรีประทักษ์ )
                             กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร


007-s
Verified User
Posts: 2496
Joined: Sat Feb 04, 2006 11:38 am

Posts by 007-s » Thu Mar 02, 2006 6:57 pm

http://www.settrade.com/simsImg/news/2006/06006201.t06

เงินปันผล ปี 2548      อัตราเงินปันผลจ่าย      จำนวนเงินปันผลจ่าย
                   (บาทต่อหุ้น)            (บาท)
ระหว่างกาล ครั้งที่ 1          0.12              687,717,226.32
ระหว่างกาล ครั้งที่ 2          0.18            1,353,588,808.68
ระหว่างกาล ครั้งที่ 3          0.14            1,052,791,295.64
ประจำปี                    0.06              451,196,269.56
รวม                       0.50            3,545,293,600.20


.....


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
                     สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 มีมติให้
บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (CPM) เข้าทำสัญญาซื้อขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ Lotus-CPF (PRC)
Investments Company Limited (Lotus-CPF) กับ Union Growth Investments Limited (Union
Growth) และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เนื่องจาก
รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดของการเข้าทำรายการ ดังนี้

1.วัน เดือน ปีที่จะเข้าทำสัญญา
ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2549

2.คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ขาย : บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ CPF ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่
ออกและชำระแล้ว
ผู้ซื้อ : Union Growth Investments Limited เป็นบริษัทย่อยที่ Chia Tai Enterprises International
Limited  (CTEI) ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว โดยที่ CTEI เป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

3. ลักษณะของรายการและมูลค่ารวมของรายการ
CPM จะจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ Lotus-CPF ที่ CPM ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 38,960,000 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของ Lotus-CPF ให้แก่ Union Growth ในมูลค่ารวม 31 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 1,221 ล้านบาท (คำนวณโดยใช้อัตราซื้อถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งเท่ากับ 39.3929 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) โดยในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ (Closing Date)
Union Growth จะชำระเงินให้แก่ CPM จำนวน 3.1 ล้านเหรียญสหรัฐ และส่วนที่เหลือจำนวน 27.9 ล้าน
เหรียญสหรัฐ Union Growth จะชำระให้แก่ CPM พร้อมดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับ LIBOR-6 เดือน บวกร้อยละ 2 ต่อ
ปี ซึ่งเรียกเก็บจากค่าหุ้นจำนวนที่คงค้างอยู่ภายหลังการจ่ายชำระในแต่ละงวด โดยแบ่งการชำระเงินออกเป็น 8 งวด
ดังนี้
        งวดที่      จำนวนเงินที่ชำระ      กำหนดชำระเงิน
           (ล้านเหรียญสหรัฐ)
     1      2.325            30 เมษายน 2550
     2      2.325            30 ตุลาคม 2550
     3      3.875            30 เมษายน 2551
     4      3.875            30 ตุลาคม 2551
     5      3.875            30 เมษายน 2552
     6      3.875            30 ตุลาคม 2552
     7      3.875            30 เมษายน 2553
     8      3.875            30 ตุลาคม 2553
ในการนี้ Union Growth จะนำหุ้นสามัญของ Lotus-CPF จำนวน 38,960,000 หุ้น มาจำนำไว้กับ CPM เพื่อเป็น
หลักประกัน โดยการไถ่ถอนจำนำจะกระทำได้ต่อเมื่อ Union Growth ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย
โดยครบถ้วนแล้ว

4.ข้อมูลทั่วไปของสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไป
Lotus-CPF เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ ปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว 97.4 ล้าน
เหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 97.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ ซึ่ง CPM ถือหุ้น Lotus-
CPF อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนชำระแล้ว โดยปัจจุบัน Lotus-CPF มีการลงทุนทางอ้อมในบริษัท 4 แห่งใน
สัดส่วนร้อยละ 81  ร้อยละ 90  ร้อยละ 90 และร้อยละ 90 ซึ่งประกอบธุรกิจซุปเปอร์สโตร์ ในนาม โลตัส
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ Lotus-CPF สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2547 ตามที่เปิดเผย
ในงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 ตามที่
เปิดเผยในงบการเงินที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว มีดังนี้
                       สำหรับงวดบัญชีประจำปีสิ้นสุด        สำหรับงวด 9 เดือน
                       วันที่ 31 ธันวาคม        สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ)      2546                  2547             2548
ยอดขาย                     117.30      126.37            123.55
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ          (1.96)      (3.14)            (4.32)
สินทรัพย์รวม                     151.19      161.92            163.62
หนี้สินรวม                  56.45      70.59            77.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น                  86.64      83.48            76.83
(ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย)

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย
มูลค่าของทรัพย์สินที่จะจำหน่าย กำหนดโดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของ Lotus-CPF ตามงบการเงิน
ล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว

6.ขนาดของรายการ
เท่ากับร้อยละ 2.80 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ CPF และบริษัทย่อย ตามงบการเงินล่าสุด ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

7.รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและขอบเขตส่วนได้เสียในรายการ
Union Growth มีผู้มีอำนาจควบคุม ซึ่งได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ และนายมิน เธียรวร เป็นผู้บริหารของ CPF
โดยขอบเขตส่วนได้เสียของ Union Growth ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ จะเท่ากับจำนวนเงินที่ Union Growth
ต้องชำระให้กับ CPM จากการซื้อเงินลงทุนใน Lotus-CPF ในมูลค่ารวมจำนวน 31 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น
ประมาณ 1,221 ล้านบาท (คำนวณโดยใช้อัตราซื้อถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 ซึ่ง
เท่ากับ 39.3929 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับ LIBOR-6 เดือน บวกร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่ง
เรียกเก็บจากค่าหุ้นจำนวนที่คงค้างอยู่ภายหลังการจ่ายชำระในแต่ละงวด

8.แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
สำรองไว้เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายในกลุ่ม

9.ความเห็นของคณะกรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้ไม่มีส่วน
ได้เสียเข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวข้างต้น  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวข้าง
ต้นเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อ CPF เนื่องจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนของบริษัทฯที่เน้นการลงทุนเฉพาะในธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก


10.เงื่อนไขการทำรายการ
รายการตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ซึ่งขนาดของรายการเมื่อรวมกับรายการที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในกลุ่มเดียวกันใน
ระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมามีจำนวนเท่ากับร้อยละ 3.14 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิของ CPFและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
ดังนั้น รายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CPF ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
นอกจากนี้  การเข้าทำรายการข้างต้นโดย Union Growth จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสียใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CTEI ด้วยเช่นกัน

11.การส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนส่งให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 วันทำการ
และจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบซึ่งรวมถึงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ให้ผู้ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น


keng56
Verified User
Posts: 431
Joined: Tue Jul 11, 2006 3:55 pm

Posts by keng56 » Fri Jul 14, 2006 1:01 am

ดูเหมือนผลประกอบการของcpfน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว  โดยเฉพาะธุรกิจไก่กำลังเป็นขาลง  ส่วนธุรกิจอื่นทรงๆ   ท่านอื่นเห็นอย่างไรบ้าง? :wink:


Kaiser
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1180
Joined: Tue May 16, 2006 7:08 pm

Posts by Kaiser » Fri Jul 14, 2006 10:51 pm

ซีพีเอฟลดเสี่ยงตลาดส่งออกไก่ ทุ่ม6พันล.ปั้นธุรกิจหมูเรือธงใหม่

ซีพีเอฟ เบนเข็มผลิตเนื้อหมูพระเอกโกยรายได้ส่งออกแทนเนื้อไก่ หลังพบเทรนด์ตลาดยุโรป-ญี่ปุ่นเปลี่ยน ผวาโรคระบาดหันบริโภคเนื้อหมูแทน ล่าสุดทุ่ม 6,000 ล้านบาท ผุดโรงงานผลิตเนื้อหมูครบวงจร พร้อมระเบิดแคมเปญอาหารสัตว์ ซีพีเอฟ แจกโชคมโหฬาร 12 ล้านครั้งใหญ่รอบ 15 ปี หวังเรียกความเชื่อมั่นหลังเกษตรกรผวาโรคระบาดในสัตว์ปีก สิ้นปีโต 20% กวาดรายได้ 4 หมื่นล้านบาท


Post Reply