P-FCB

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
woody
Verified User
Posts: 3763
Joined: Sat Feb 19, 2005 11:04 pm

Posts by woody » Mon Jun 27, 2005 9:53 pm

อืมม แล้วการตั้งสำรองนี่ต้องตั้งกี่เปอร์เซนต์หรือครับพี่ ฉัตรชัย ....ไหนๆ แล้วก็ขอรบกวนพี่ช่วยให้ความรู้โดยการตั้ง Dr. Cr. ให้ดูเลยได้ไหมครับ ....มากไปกว่านั้นบางทีการซื้อหุ้นคืนมากๆ เนี่ยะ เคยอ่านเจอมาว่าจะทำให้จ่ายปันผลไม่ได้เนื่องจากไม่มีกำไรสะสม อย่างเช่นกรณีของ SE-ED และ CVD รบกวนพี่ฉัตรชัยให้ความรู้แก่น้องๆ ด้วยนะครับ

ปล ส่วนเรื่อง EPS นี่ Get แล้วครับ ขอบคุณมากฮะ

Impossible is Nothing

chatchai
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 11444
Joined: Tue Jun 03, 2003 8:16 pm

Posts by chatchai » Tue Jun 28, 2005 9:31 pm

ต้องตั้งสำรอง 100% ครับ

ที่นี้บางบริษัทใช้เงินสดไปซื้อหุ้นคืนจำนวนมาก เมื่อนำสำรองไปหักออกจากกำไรสะสม กำไรสะสมก็ลดลงจนไม่เหลือเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลครับ

แต่กรณี GMMM แปลกครับ เพราะตั้งสำรองไม่ครบ 100% และมีการจ่ายเงินปันผล

การตั้ง Dr. Cr. ก็คือเงินสดลด กำไรสะสมลด ครับ

จงอยู่เหนือความดี อย่าหลงความดี

woody
Verified User
Posts: 3763
Joined: Sat Feb 19, 2005 11:04 pm

Posts by woody » Tue Jun 28, 2005 10:03 pm

ขอบคุณมากครับพี่ ฉัตรชัย :P

Impossible is Nothing

User avatar
ลุงขวด
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 2412
Joined: Thu Jul 10, 2003 9:47 am

Posts by ลุงขวด » Fri Jul 29, 2005 8:23 am

โดยสรุปเรื่องการซื้อหุ้นคืน ในความคิดของผมไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ เป็นการพยุงหุ้น เท่านั้น นั่นคือเป้าหมาย ที่เขาเปิดโอกาสให้............ ไปซื้อหุ้นคืน เงินบริษัทฯ ก็ลดลงปันผลก็กระเทือนถึง มีแต่ตัวเลขที่ดูแล้วกำไรจะสูงขึ้น แถมที่สุด เมื่อถือครบ 3 ปี ก็ต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไร ซึ่งมี 2 เงื่อนไขให้ทำ คือ 1. ขายคืนในตลาด (จะทำขาย PP เขาก็ไม่ยอมให้ทำ) เมื่อขายคืนในตลาด ราคาหุ้นช่วงนั้นจะไปได้อย่างไร 2. ถ้าไม่ขายในตลาด สิ่งที่ทำได้ขั้นที่ 2 ก็คือไปลดทุนจดทะเบียน เพื่อลบรายการหุ้นที่ซื้อมา มันก็เท่านั้นเอง........ผมจึงไม่เห็นประโยชน์เท่าไหร่กับเรื่องนี้

การที่บริษัทฯ มีเงินมาก และ ไม่คิดจะทำอะไร ก็ จ่ายปันผลออกมาซิครับ จ่ายทั้งหมดเลยก็ดี ที่สุดราคาหุ้นก็จะขึ้นเอง เป็นการพยุงหุ้นที่ถูกต้อง คิดง่าย ๆ ตอบ ง่าย ๆ..... อย่าไปทำให้ยุ่งยาก มันเปิดโอกาสให้ เจ้าของหรือผู้มีอิทธิพลในหุ้นนั้น หาประโยชน์ในข่าวต่าง ๆ ซึ่งผมไม่ชอบเลยครับ :evil: :evil: :evil:

หุ้นจะขึ้นหรือลง อยู่ที่ผลประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถของผู้บริหารกับ ธรรมาภิบาล.........ใหญ่ในเล็กย่อม ดีกว่าเล็กในใหญ่

NH
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 100
Joined: Sat Jan 17, 2004 1:38 pm

Posts by NH » Mon Mar 05, 2007 10:00 am

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
                                             บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 
                                                                                            สอบทาน
                                                                   สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน      (หน่วย : พันบาท)
                                                                         ไตรมาสที่ 3              งวด 9 เดือน
               ปี                                                   2549         2548         2549         2548
 
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                              12,699      18,040      42,022      38,963
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)            0.21          0.30          0.70          0.65
 
   ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
        ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต
 
 
   หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
                 ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
 
   "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ
    การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน
    ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"
 
                                                 ลงลายมือชื่อ _______________________
                                                                        ( นางสาววิชชุดา   ไกรฤทธิกุล )
                                                          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน
                                                                         ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


NH
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 100
Joined: Sat Jan 17, 2004 1:38 pm

Posts by NH » Mon Mar 05, 2007 10:01 am

ที่ บช.30/2549

                                   วันที่  13 พฤศจิกายน  2549

เรื่อง      คำชี้แจงการเปลี่ยนแปลงในกำไรสุทธิ สำหรับงวด 9 เดือน
              สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549  ของบริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
             ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     บริษัทฯ ขอชี้แจงการเปลี่ยนแปลงในกำไรสุทธิของบริษัท สำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2549 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งกำไรสุทธิของบริษัทงวด 3 เดือน ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนมาก
กว่า 20%  คือลดลง  5.3 ล้านบาท หรือ 29.6% และงวด 9 เดือน เพิ่มขึ้น 3.06 ล้านบาท หรือ 7.85% โดยมีสาเหตุดังนี้
     1. รายได้จากค่านายหน้า และบริการเพิ่มขึ้น ในงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 เพิ่มขึ้นจาก
จากงวดเดียวกันของปีก่อน 9.6% และ 12.3%  หรือเพิ่มขึ้น 10.5 ล้านบาท และ 35.0 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากลูกค้า
ของบริษัทส่วนใหญ่ ใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้น  ในขณะนี้ต้นทุนบริการเพิ่มขึ้น 15.3%  และ 8.3% หรือเพิ่มขึ้น 8.6 ล้านบาท
และ 12.0 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจาก อัตรากำไรขั้นต้นของงานผลิตลดลง

     2. รายได้บริหารงานจัดการ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่งวด 9 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จาก 6.83 ล้านบาท เหลือเพียง 0.54 ล้านบาท ทั้งนี้
เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ บริหารงานจัดการจาก บริษัท ปับลิซีส (ประเทศไทย) จำกัด สิ้นสุดลงในเดือน เมษายน 2548

     3. ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นทั้ง 2 ไตรมาส โดยในงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี
ก่อน 139.7% และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 114.1%  เนื่องจากบริษัท ฯ
มีเงินฝากธนาคาร และสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น
     4. รายได้อื่นไตรมาสที่ 3 ลดลง 75.4% คือลดลง 9.8 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการลงทุนในกองทุนรวมลดลง 9.7
ล้านบาท รายได้เงินปันผลลดลง 0.4 ล้านบาท แต่รายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้นสุทธิ 0.3 ล้านบาท
      รายได้อื่นสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 45.3% คือลดลงจาก
32.8 ล้านบาท เป็น 17.9 ล้านบาท เนื่องจาก รายได้จากการลงทุนในกองทุนรวมลดลงสุทธิ 12.9 ล้านบาท รายได้จาก
เงินปันผลลดลง 0.8 ล้านบาท และรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 1.2 ล้านบาท
     5. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเล็กน้อย โดยในงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ลดลง
จากงวดเดียวกันของปีก่อน 2.5% และ 1.0% หรือ ลดลงจาก 43.5 ล้านบาทเป็น 42.4 ล้านบาท และ 128.3 ล้านบาท เป็น
127.0 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากบริษัท มิได้เปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายบุคลากรอย่างเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งบริษัทฯ มีน
โยบาย ควบคุมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ

    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                   ขอแสดงความนับถือ


                                    (นางสาววิชชุดา  ไกรฤทธิกุล)
                                 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน


NH
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 100
Joined: Sat Jan 17, 2004 1:38 pm

Posts by NH » Mon Mar 05, 2007 10:01 am

ที่ บช.32/2549

                                   วันที่  20 ธันวาคม   2549

เรื่อง      ขอแจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน (แก้ไข)

เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     ขอแก้ไขเนื้อที่ของที่ดินที่จะซื้อจาก 949 ตารางวา เป็น 1,354 ตารางวา

    ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 7/2549  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึง 11.00 น.
ได้มีการพิจารณาและอนุมัติให้ซื้อที่ดินบริเวณซอยสุขุมวิท 62 มีเนื้อที่ 1,354
ตารางวา เป็นจำนวนเงิน 90 ล้านบาท จากบุคคลภายนอกที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้กับ
ส่วนต่อขยายโครงการรถไฟฟ้า สถานีอ่อนนุช - ซอยแบริ่ง เพื่อรองรับการขยาย
กิจการของบริษัทในอนาคต

    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                   ขอแสดงความนับถือ

                             (นางสาววิชชุดา  ไกรฤทธิกุล)
                          ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน


NH
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 100
Joined: Sat Jan 17, 2004 1:38 pm

Posts by NH » Mon Mar 05, 2007 10:02 am

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
                                                            บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

                                                                                                                   ตรวจสอบ
                                                                                                             (หน่วย : พันบาท)
                                                                                                 สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม
                                                                             ปี                           2549           2548

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                                  46,488     45,599
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)                                                  0.78         0.77

 ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
     ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


 หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
               ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

      "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
       จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
       ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

                                                               ลงลายมือชื่อ _______________________
                                                                                      ( นางสาววิชชุดา   ไกรฤทธิกุล )
                                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน
                                                                                         ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


chartchai madman
Verified User
Posts: 7514
Joined: Fri Feb 23, 2007 9:20 pm

news10/08/07

Posts by chartchai madman » Fri Aug 10, 2007 7:03 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)


สอบทาน
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ปี 2550 2549 2550 2549

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 17,626 15,207 24,367 29,323
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.30 0.26 0.41 0.49


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ปี 2550 2549 2550 2549

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 43,741 36,541 49,563 42,710
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.74 0.61 0.83 0.72

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ
การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน
ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


z123
Verified User
Posts: 7
Joined: Sat Jun 14, 2008 11:48 pm

.

Posts by z123 » Tue Jan 12, 2010 11:41 am

.


naijan
Verified User
Posts: 5013
Joined: Mon Mar 10, 2008 12:23 pm

p-fcb

Posts by naijan » Fri Mar 19, 2010 7:04 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)

                         บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
                                                  ตรวจสอบ

                                               (หน่วย : พันบาท)

                                             สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
                                                  งวด 1 ปี

              ปี                              2552          2551

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                      36,939        49,873

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)              0.62          0.84

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                                  งวด 1 ปี

              ปี                               2552         2551

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                       33,390       42,444

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)               0.56         0.71

 ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :

     ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต


naijan
Verified User
Posts: 5013
Joined: Mon Mar 10, 2008 12:23 pm

p-fcb

Posts by naijan » Fri Mar 19, 2010 7:05 pm

ที่ บช.2/2553
                                               วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในกำไรสุทธิของงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
เรียน กรรมการและผู้จัดการ

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        บริษัทฯ ขอชี้แจงการเปลี่ยนแปลงในกำไรสุทธิของงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2552 บริษัทมีกำไรสุทธิในงบการเงินรวม (ตามวิธีส่วนได้เสีย) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ลดลงจาก 49.87 ล้านบาท ของปี 2551 เป็น 36.94 ล้านบาท หรือลดลง 12.93 ล้านบาท (25.93%)

ทั้งนี้เนื่องจาก
        1. รายได้จากงานบริการลดลง 33.22 ล้านบาท หรือ 10.64% และรายได้ค่านายหน้าลดลง

           2.44 ล้านบาท หรือ 1.53 % เนื่องจากลูกค้าบางรายลดงบโฆษณา

        2. กำไรจากการลงทุนในหุ้นลดลง (รายได้อื่น ๆ) จากปี 2551

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                ขอแสดงความนับถือ

                                             (นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล)

                                          ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน


naijan
Verified User
Posts: 5013
Joined: Mon Mar 10, 2008 12:23 pm

p-fcb

Posts by naijan » Fri Mar 19, 2010 7:06 pm

หลักทรัพย์ P-FCB  
แหล่งข่าว P-FCB  
 หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและประกาศจ่ายเงินปันผล  
 วันที่/เวลา 19 มี.ค. 2553 18:04:44  

 ที่ บช.4/2553
                                                 วันที่ 19 มีนาคม 2553

เรื่อง  ขอแจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552 และกำหนดการประชุมใหญ่
     สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ของบริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

         ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2553
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ได้มีมติดังนี้
         1) ให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552 สำหรับงวดการดำเนินงาน 12
            เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.50
            บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 6
            พฤษภาคม 2553 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลกับผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553
            แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเสียก่อน
         2) กำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ในวันที่ 23 เมษายน 2553
            เวลา 14.00 น.ณ ที่ทำการของบริษัท เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 ถนนสุขุมวิท
            แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
                  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23
                          ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552
                  วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการดำเนิน
                          ธุรกิจที่ได้จัดทำในรอบปีที่ผ่านมา
                  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบ
                          ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
                  วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับ
                          รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
                  วาระที่ 5 พิจาณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง ตาม
                          วาระและข้อบังคับของบริษัท

                                -2-
                       กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระได้แก่
                             1. ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์
                             2. นายอานิล กาปูร์
                             3. นายนาเกส กาเนส อาไล
                       พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้ารับ
                       ตำแหน่งใหม่
                  วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
                  วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่
                          ผู้สอบบัญชี
                  วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
          3) กำหนดวันที่ 2 เมษายน 2553 เป็นวันให้สิทธิ (Record Data) ในการเข้าร่วมประชุม
             และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 และให้
             รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ
             โอนหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2553

           จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                      ขอแสดงความนับถือ

                                   (นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล)
                                 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน


naijan
Verified User
Posts: 5013
Joined: Mon Mar 10, 2008 12:23 pm

p-fcb

Posts by naijan » Fri May 14, 2010 8:01 am

หลักทรัพย์ P-FCB  
แหล่งข่าว P-FCB  
 หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)  
 วันที่/เวลา 14 พ.ค. 2553 07:33:25  

                 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
                       บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

                                                      สอบทาน
                                                  (หน่วย : พันบาท)
                                                สิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม
งบการเงินรวม
                                                    ไตรมาสที่ 1
              ปี                               2553            2552

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        5,355           6,690
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)                0.09            0.11

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                                    ไตรมาสที่ 1
              ปี                               2553             2552

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                          495            1,756
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)               0.01             0.03

 ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
     ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


User avatar
ปรัชญา
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 18252
Joined: Fri Mar 14, 2003 10:37 pm

Re: P-FCB

Posts by ปรัชญา » Mon Mar 21, 2011 9:02 pm

:mrgreen:
Attachments
cats.jpg
cats.jpg (168.47 KiB) Viewed 1672 times


rraydee
Verified User
Posts: 16
Joined: Thu Jan 26, 2006 2:51 pm

Re: P-FCB

Posts by rraydee » Wed Mar 23, 2011 12:31 am

หลักทรัพย์ P-FCB
แหล่งข่าว P-FCB
หัวข้อข่าว รายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
วันที่/เวลา 22 มี.ค. 2554 18:39:20

การเพิ่มทุน

เรื่อง : เพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้ ESOP
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 มี.ค. 2554
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : ESOP
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 516,000


rraydee
Verified User
Posts: 16
Joined: Thu Jan 26, 2006 2:51 pm

Re: P-FCB

Posts by rraydee » Thu Mar 24, 2011 10:49 am

ห้องนี้เงียบจัง อยากให้พี่มาร่วมแสดงความคิดเห็นหน่อยครับ


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35597
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: P-FCB

Posts by pakapong_u » Wed Feb 29, 2012 8:41 am

   
 
วันที่/เวลา 29 ก.พ. 2555 08:26:19
  หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
  หลักทรัพย์ P-FCB
  แหล่งข่าว P-FCB
  รายละเอียดแบบเต็ม

 
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ประจำปี
ตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 70,666 55,433
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.18 0.93
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประจำปี
ตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 67,215 43,992
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.12 0.74
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล )
ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้


User avatar
ichbinpao
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 786
Joined: Thu Aug 03, 2006 4:49 pm

Re: P-FCB

Posts by ichbinpao » Sat Aug 04, 2012 3:55 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 15,827 17,347
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.26 0.29
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 12,458 8,490
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.21 0.14
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล )
ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


tt
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1075
Joined: Thu Dec 30, 2004 10:53 am

Re: P-FCB

Posts by tt » Mon Aug 20, 2012 2:54 pm

โอ็ว พระเจ้า ประกิต ชิลลิ่ง มีคนมาสนใจหุ้นหลับไหลของผมด้วยหรือนี่


Post Reply