WINMED

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

WINMED

Posts by pakapong_u » Sat Nov 28, 2020 10:04 pm

“วินเนอร์ยี่ เมดิคอล” ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 120 ล้านหุ้น ใช้ขยายธุรกิจ-สร้างห้องปฏิบัติการ

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WMED ยื่นแบบแสดงรายการและหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ฉบับแรก เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็น 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท/หุ้น และจะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

อนึ่ง WMED ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัยและ/หรือบำบัดรักษา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการเก็บรักษาโลหิตและผลิตภัณฑ์ของโลหิต เพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัยและ/หรือบำบัดรักษาโรค ซึ่งได้นำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ อีกทั้ง เป็นตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านพันธุศาสตร์จากต่างประเทศ สำหรับการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมและความผิดปกติของทารกในครรภ์

อีกทั้ง บริษัทย่อยประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัย อาทิ เครื่องดักจับยุงและแมลงดูดเลือด เครื่องบำบัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ และชุดกำจัด/จัดการสารเคมีและชีวภาพหกปนเปื้อน

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านเสนอขายหุ้น IPO เพื่อลงทุนก่อสร้างห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านงาน การเตรียมผลิตภัณฑ์เซลล์เพื่อการรักษาด้วยวิธีเซลล์บำบัด (Cell Therapy) , ชำระคืนเงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

สำหรับโครงการของบริษัทในการสร้างห้องปฏิบัติการสำหรับการเตรียมเซลล์ที่ได้มาตรฐาน โดยมีแผนซื้อเครื่องคัดแยกและเพราะเลี้ยงเซลล์ในระบบปิดแบบอัตโนมัติ (CliniMACS Prodigy System) และก่อสร้างห้องปฏิบัติการ โดยจะใช้งบประมาณลงทุนทั้งสิ้น ประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งเมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเปิดให้บริการกับโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงบุคคลทั่วไป บริษัทคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างในไตรมาส 4/64 และเริ่มให้บริการได้ในปี 65

ทั้งนี้ โครงการลงทุนก่อสร้างห้องปฏิบัติการครอบคลุมด้านงานเตรียมผลิตภัณฑ์เซลล์เพื่อการรักษาด้วยการทำเซลล์บำบัด (Cell Therapy) ซึ่งหลักการรักษาของ Cell Therapy คือการซ่อมแซมเซลล์ด้วยชีวะโมเลกุล (Xenogenic Peptide) ด้วยเครื่องคัดแยกและเพราะเลี้ยงเซลล์ในระบบปิดแบบอัตโนมัติ (CliniMACS Prodigy System) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Miltenyi Biotec ประเทศเยอรมัน น้ำยาต่าง ๆ ที่จะใช้เป็นน้ำยาที่ผ่านมาตรฐานการรับรองใช้ในร่างกายมนุษย์ (Clinical Grade)

นอกจากนี้ เครื่องคัดแยกและเพราะเลี้ยงเซลล์จะสามารถคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิดที่จำเพาะ (Stem Cell Selection) การเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวน (Cell Culture) ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว เครื่องคัดแยกและเพราะเลี้ยงเซลล์ในระบบปิดแบบอัตโนมัติ (CliniMACS Prodigy System) ยังสามารถเตรียมผลิตภัณฑ์เซลล์ให้กับแพทย์เพื่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบต่าง ๆ โดยแพทย์จะฉีดผลิตภัณฑ์เซลล์ดังกล่าวกลับคืนสู่ร่างกายผู้ป่วยให้ไปสร้างแอนติบอดีต่อต้านและทำลายเซลล์มะเร็ง เป็นวิธีรักษาโดยใช้หลักการภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) ปัจจุบันมีการใช้วิธีการนี้ใช้รักษาทั้งในยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น นานกว่า 5 ปี สำหรับในประเทศไทยเริ่มนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่ต้นปี 63 ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลการรักษาpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: WMED

Posts by pakapong_u » Sat Nov 28, 2020 10:05 pm

WMED : บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
จำหน่ายเครื่องและชุดอุปกรณ์สำหรับการเก็บ การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย และการบำบัดรักษาทางการแพทย์ที่นำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ และเป็นตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านพันธุศาสตร์จากต่างประเทศ สำหรับการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมและความผิดปกติของทารกในครรภ์ รวมถึงมีบริษัทย่อยประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัย

ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

กลุ่มอุตสาหกรรม
สินค้าอุปโภคบริโภค

สถานะ
Filing

จำนวนหุ้นที่ IPO
120,000,000 หุ้น

ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a

ราคา IPO n/a

ราคา PAR 0.50 บาท

วันที่เริ่มซื้อขาย n/a

ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ข้อมูล Filing
www.winnergymedical.co.thpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: WMED

Posts by pakapong_u » Sat Nov 28, 2020 10:06 pm

https://market.sec.or.th/public/ipos/IP ... sID=315561

หนังสือชี้ชวนตราสารทุน
รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด / นาย สมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตรpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: WMED

Posts by pakapong_u » Mon Dec 21, 2020 12:56 pm

คอลัมน์ IPO REVIEWS: ไทยดาวเด่นหุ้นไอพีโอ IND และ WMED ระดมทุนตลาด เอ็ม เอ ไอ
Source - การเงินธนาคาร
Friday, December 18, 2020 10:17

ดีลอยท์ ประเทศไทย รายงานข้อมูลของการระดมทุนขายหุ้นไอพีโอในเซาธ์อีสต์เอเชียว่า ประเทศไทยเป็นดาวเด่น ด้วยมูลค่าหุ้นไอพีโอรวม 3.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ย. 2563) ถือเป็น 61% ของทุนที่ระดมได้ในปี 2563 ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นดาวเด่นของภูมิภาค ซึ่งมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าหุ้นไอพีโอของอีก 5 ประเทศ ในเซาธ์อีสต์เอเชียรวมกัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากจากการเติบโตต่อเนื่องของเศรษฐกิจ ค่าเงินที่มีความแข็งแกร่ง อัตราดอกเบี้ยต่ำ และสภาพคล่องในประเทศที่มีอยู่สูง

IND : บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มธุรกิจ ธุรกิจด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 90 ล้านหุ้น มีแผนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

IND ประกอบธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านงานสำรวจและศึกษาความเหมาะสมของโครงการ งานออกแบบเบื้องต้นและออกแบบรายละเอียด งานควบคุมงานก่อสร้างและงานบริหารโครงการ และงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จนได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อถือ และเชื่อมั่นจากลูกค้า

บริษัทมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและให้บริการในงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา ครอบคลุมการดำเนินงานทุกส่วนอย่างครบวงจร อาทิ งานศึกษาความเป็นไปได้ การจัดทำแผนแม่บทและศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ การศึกษาวิเคราะห์ด้านการเงิน เศรษฐกิจ และการลงทุน การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การคำนวณและออกแบบรายละเอียดทั้งทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม การบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลในด้านต่างๆ นับตั้งแต่อดีต

นับตั้งแต่ปี 2554 การให้บริการของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท แยกตามประเภทการให้บริการ ดังต่อไปนี้ 1) งานออกแบบเบื้องต้น และออกแบบรายละเอียด (Conceptual Design & Detailed Design) 2) งานบริหารงานโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง (Project Management & Construction Supervision) และ 3) งานออกแบบพร้อมก่อสร้าง (Design-Build)

ในการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลจากสภาวิศวกร ใบอนุญาตดังกล่าวฉบับล่าสุดมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 บริษัทยังได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ประเภทนิติบุคคล ระดับ 1 กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ในสาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง สาขาพลังงาน สาขาการคมนาคมขนส่ง สาขาการพัฒนาบ้านเมือง ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 โดยการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาดังกล่าวไม่มีการกำหนดเวลาหมดอายุ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561

บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ ซึ่งเป็นจำนวนเงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายการเสนอขาย เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนในการลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการ มีระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ เสร็จสิ้นภายในปี 2565 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

WMED : บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านสุขภาพและสุขอนามัย

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) ยื่นแบบแสดงรายการและหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ฉบับแรก เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็น 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

WMED ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัยและ/หรือบำบัดรักษา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการเก็บรักษาโลหิตและผลิตภัณฑ์ของโลหิต เพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัยและ/หรือบำบัดรักษาโรค นำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นตัวแทนของผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านพันธุศาสตร์จากต่างประเทศสำหรับการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมและความผิดปกติของทารกในครรภ์

และ บริษัทย่อยประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านสุขภาพและสุขอนามัย อาทิ เครื่องดักจับยุงและแมลงดูดเลือด เครื่องบำบัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ และชุดกำจัด/จัดการสารเคมีและชีวภาพหกปนเปื้อน นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าลงทุนในบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (Pro-Lab) ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ให้บริการรับวินัจฉัย/ตรวจ และวิเคราะห์โรคเฉพาะทางหรือโรคติดต่อ ทั้งนี้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสตรี (WOMEN HEALTH CARE) เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อมะเร็งปากมดลูก และ ผลิตภัณฑ์กลุ่มเวชศาสตร์มารดาและทารก, ผลิตภัณฑ์ธนาคารโลหิต (BLOOD BANKING) ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในการแยกส่วนประกอบของโลหิต และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานธนาคารโลหิต, ผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของโลหิต (BLOOD SAFETY) สำหรับการหาสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคต่างๆ (Nucleic Acid Testing : NAT) และสำหรับการยับยั้งเชื้อจุลชีพ (Pathogen Inactivation) ในโลหิตของผู้บริจาคโลหิต และ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเซลล์บำบัด (CELL THERAPY) : บริการด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการสมัยใหม่ ด้านการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cells)

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ เกิดจากการสรรหาผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ อาทิ เครื่องตรวจติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติแบบไม่รุกล้ำเข้าไปในร่างกาย, ผลิตภัณฑ์กำจัดพาหะเชื้อ อาทิ เครื่องดักจับยุงและแมลงดูดเลือดอื่นๆ (จำหน่ายในนาม AND) และ ผลิตภัณฑ์ควบคุมการติดเชื้อ ช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค อาทิ เครื่องบำบัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ และชุดกำจัด/จัดการสารเคมีและสารชีวภาพหกปนเปื้อน จำหน่ายในนาม AND

WMED มีวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านเสนอขายหุ้น IPO เพื่อลงทุนก่อสร้างห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านงาน การเตรียมผลิตภัณฑ์เซลล์เพื่อการรักษาด้วยวิธีเซลล์บำบัด (Cell Therapy), ชำระคืนเงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

โครงการของบริษัทในการสร้างห้องปฏิบัติการสำหรับการเตรียมเซลล์ที่ได้มาตรฐาน โดยมีแผนซื้อเครื่องคัดแยกและเพาะเลี้ยงเซลล์ในระบบปิดแบบอัตโนมัติ (CliniMACS Prodigy System) และก่อสร้างห้องปฏิบัติการ โดยจะใช้งบประมาณลงทุนทั้งสิ้น ประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งเมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเปิดให้บริการกับโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน หน่วยงานต่างๆ รวมถึงบุคคลทั่วไป บริษัทคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างในไตรมาส 4/64 และเริ่มให้บริการได้ในปี 65

สำหรับโครงการลงทุนก่อสร้างห้องปฏิบัติการครอบคลุมด้านงานเตรียมผลิตภัณฑ์เซลล์เพื่อการรักษาด้วยการทำเซลล์บำบัด (Cell Therapy) ซึ่งหลักการรักษาของ Cell Therapy คือการซ่อมแซมเซลล์ด้วยชีวะโมเลกุล (Xenogenic Peptide) ด้วยเครื่องคัดแยกและเพาะเลี้ยงเซลล์ในระบบปิดแบบอัตโนมัติ (CliniMACS Prodigy System) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Miltenyi Biotec ประเทศเยอรมัน น้ำยาต่างๆ ที่จะใช้เป็นน้ำยาที่ผ่านมาตรฐานการรับรองใช้ในร่างกายมนุษย์ (Clinical Grade)

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิที่เหลือจากการหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทที่มา: นิตยสาร การเงินธนาคาร ฉบับวันที่ 1 - 31 ธ.ค. 2563pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: WMED

Posts by pakapong_u » Fri Mar 26, 2021 10:06 am

ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง WINMED ขายไอพีโอ 120 ล้านหุ้น ลุยโรดโชว์ 11 จังหวัด
นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ ไฟลิ่ง เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) ของ WINMED เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

โดยหลังจากนี้ บริษัทเตรียมเดินหน้านำเสนอข้อมูลธุรกิจของบริษัท (โรดโชว์) พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป โดยจะทำการโรดโชว์ 11 จังหวัด ทั่วประเทศไทย ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง นครปฐม ราชบุรี นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี สงขลา และกรุงเทพมหานคร

“สำหรับธุรกิจของ WINMED เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจำหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัย และ/หรือ บำบัดรักษา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การเดินทางไปโรดโชว์จึงเป็นการนำเสนอข้อมูลให้นักลงทุนได้เข้าใจธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น”

นางสาวมธุรส สาราณียะธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า ปัจจุบัน WINMED มีทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 140 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 120 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 30% ของทุนจดทะเบียน และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

นายนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WINMED กล่าวว่า บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัยและ/หรือบำบัดรักษา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการเก็บรักษาโลหิตและผลิตภัณฑ์ของโลหิต เพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัย และ/หรือ บำบัดรักษาโรค ซึ่งได้นำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ อีกทั้ง เป็นตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านพันธุศาสตร์จากต่างประเทศ

สำหรับการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมและความผิดปกติของทารกในครรภ์ นอกจากนี้ยังมีบริษัทย่อยประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัย อาทิ เครื่องดักจับยุงและแมลงดูดเลือด และชุดกำจัด/จัดการสารเคมีและชีวภาพหกปนเปื้อน

“บริษัทมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจมากกว่า 24 ปี ทำให้ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งธุรกิจของบริษัทถือว่าเป็นธุรกิจเฉพาะทางที่มีความจำเป็นในทางการแพทย์ และมีโอกาสที่จะเติบโตในทิศทางที่ดี”pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: WMED

Posts by pakapong_u » Fri Mar 26, 2021 10:21 am

WINMED : บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
จำหน่ายเครื่องและชุดอุปกรณ์สำหรับการเก็บ การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย และการบำบัดรักษาทางการแพทย์ที่นำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ และเป็นตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านพันธุศาสตร์จากต่างประเทศ สำหรับการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมและความผิดปกติของทารกในครรภ์ รวมถึงมีบริษัทย่อยประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัย

ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
กลุ่มอุตสาหกรรม
สินค้าอุปโภคบริโภค
สถานะ
Filing
จำนวนหุ้นที่ IPO
120,000,000 หุ้น
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
ราคา IPO n/a
ราคา PAR 0.50 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
ข้อมูล Filing
www.winnergymedical.co.thpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: WMED

Posts by pakapong_u » Fri Mar 26, 2021 10:23 am

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง`วินเนอร์ยี่ เมดิคอล(WINMED)` ขาย IPO 120 ล้านหุ้นสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -26 มี.ค. 64 8:58: น.
  " วินเนอร์ยี่ เมดิคอล (WINMED)" เตรียมระดมทุนเข้าตลาด mai หลัง ก.ล.ต. เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่งแล้ว เตรียมขายไอพีโอ 120 ล้านหุ้น ระดมทุนก่อสร้างห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ผ่านชุดเก็บเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูก จากช่องคลอดด้วยตนเอง (Self Collect) และก่อสร้างห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านงาน การเตรียมผลิตภัณฑ์เซลล์เพื่อการรักษาด้วยวิธีเซลล์บำบัด (Cell Therapy) เตรียมโรดโชว์ 11 จังหวัด

  นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์(ไฟลิ่ง) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) ของ WINMED เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 64

  โดยหลังจากนี้ บริษัทเตรียมเดินหน้านำเสนอข้อมูลธุรกิจของบริษัท (โรดโชว์) พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป โดยจะทำการโรดโชว์ 11 จังหวัด ทั่วประเทศไทย ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง นครปฐม ราชบุรี นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี สงขลา และกรุงเทพมหานคร

  “สำหรับธุรกิจของ WINMED เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจำหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัย และ/หรือ บำบัดรักษา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การเดินทางไปโรดโชว์จึงเป็นการนำเสนอข้อมูลให้นักลงทุนได้เข้าใจธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น” นายสมศักดิ์กล่าว

  ด้านนางสาวมธุรส สาราณียะธรรม กรรมการผู้จัดการ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า ปัจจุบัน WINMED มีทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 140 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 120 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 30% ของทุนจดทะเบียน และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

  ส่วนนายนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WINMED กล่าวว่า บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัยและ/หรือบำบัดรักษา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการเก็บรักษาโลหิตและผลิตภัณฑ์ของโลหิต เพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัย และ/หรือ บำบัดรักษาโรค ซึ่งได้นำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ

  อีกทั้ง เป็นตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านพันธุศาสตร์จากต่างประเทศ สำหรับการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมและความผิดปกติของทารกในครรภ์ นอกจากนี้ยังมีบริษัทย่อยประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัย อาทิ เครื่องดักจับยุงและแมลงดูดเลือด และชุดกำจัด/จัดการสารเคมีและชีวภาพหกปนเปื้อน

  “บริษัทมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจมากกว่า 24 ปี ทำให้ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งธุรกิจของบริษัทถือว่าเป็นธุรกิจเฉพาะทางที่มีความจำเป็นในทางการแพทย์ และมีโอกาสที่จะเติบโตในทิศทางที่ดี” นันทิยะกล่าวpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: WINMED

Posts by pakapong_u » Tue Mar 30, 2021 8:13 pm

WINMED ลุย Medical Technology เตรียมขายไอพีโอ 120 ล้านหุ้น เข้า mai
30/03/2021 17:07

วินเนอร์ยี่ เมดิคอล เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 120 ล้านหุ้น ระดมทุนก่อสร้างห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านงานการเตรียมผลิตภัณฑ์เซลล์เพื่อการรักษา และเพื่อชำระคืนเงินกู้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาด mai

นายนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (WINMED) ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัยและ/หรือบำบัดรักษา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการเก็บรักษาโลหิตและผลิตภัณฑ์ของโลหิต เพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัย และ/หรือ บำบัดรักษาโรค ซึ่งนำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านพันธุศาสตร์จากต่างประเทศ สำหรับการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมและความผิดปกติของทารกในครรภ์ นอกจากนี้ยังมีบริษัทย่อยประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัย อาทิ เครื่องดักจับยุงและแมลงดูดเลือด และชุดกำจัด/จัดการสารเคมีและชีวภาพหกปนเปื้อน

ด้านนางสาวมธุรส สาราณียะธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า บมจ.วินเนอร์ยี่ เมดิคอล หรือ WINMED จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 120 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท) ภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้วบริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 200 ล้านบาท จากปัจจุบันที่มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้ว 140 ล้านบาท โดยปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 531.05 ล้านบาท กำไรสุทธิ 51.59 ล้านบาท

ทิศทางธุรกิจของบริษัทยังจะมุ่งเน้นที่การต่อยอดการให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์และก้าวขึ้นเป็นผู้นำ โดยมีแผนดำเนินการโครงการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์การเก็บตัวอย่างเพื่อหาเชื้อไวรัส HPV สาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก หรือ HPV Self-Collect Vaginal Sampling ที่ผู้หญิงสามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตัวเองที่บ้าน รวมถึงสร้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เพื่อให้บริการการตรวจวิเคราะห์เชื้อในระดับชีวโมเลกุลอัตโนมัติ คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการได้ในไตรมาส 3/64

นอกจากนี้ยังมีแผนก่อสร้างห้องปฏิบัติการในการเตรียมเซลล์เพื่อรักษาด้วยเซลล์บำบัด ซึ่งเป็นวิธีการรักษาโรงมะเร็งต่างๆ ในยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่นมานานกว่า 5 ปี โดยในประเทศไทยได้นำมาเริ่มใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการได้ในไตรมาสที่ 1/65

ด้านนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บมจ. วินเนอร์ยี่ เมดิคอล กล่าวถึงธุรกิจของ WINMED ว่า เป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจและถือว่าเป็นผู้นำในด้านการจำหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัย และ/หรือ บำบัดรักษา จากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจมากว่า 24 ปี ทำให้ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งธุรกิจของบริษัทถือว่าเป็นธุรกิจเฉพาะทางที่มีความจำเป็นในทางการแพทย์

ด้วยความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ วินเนอร์ยี่ เมดิคอล และสามารถรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และจะยิ่งตอกย้ำความตั้งใจของผู้บริหารที่จะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรตลอดไป

การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) นั้น จะมีส่วนทำให้บริษัทได้รับความเชื่อถือ และความไว้วางใจจากลูกค้ามากยิ่งขึ้น ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างโปรงใส และมีธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนนั้นบริษัทจะนำไปเพื่อก่อสร้างห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ผ่านชุดเก็บเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูก จากช่องคลอดด้วยตนเอง (Self Collect) และก่อสร้างห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านงานการเตรียมผลิตภัณฑ์เซลล์เพื่อการรักษาด้วยวิธีเซลล์บำบัด (Cell Therapy)pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: WINMED

Posts by pakapong_u » Sat Apr 10, 2021 1:18 pm

WINMED เตรียมขาย IPO 120 ล้านหุ้น มุ่งสู่อนาคต Medical Technology

บมจ.วินเนอร์ยี่ เมดิคอล หรือ WINMED พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 120 ล้านหุ้น เพื่อนำเงินระดมทุนก่อสร้างห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านงานการเตรียมผลิตภัณฑ์เซลล์เพื่อการรักษา และเพื่อชำระคืนเงินกู้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ


นายนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัยและ/หรือบำบัดรักษา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการเก็บรักษาโลหิตและผลิตภัณฑ์ของโลหิต เพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัย และ/หรือ บำบัดรักษาโรค ซึ่งนำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านพันธุศาสตร์จากต่างประเทศ สำหรับการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมและความผิดปกติของทารกในครรภ์ นอกจากนี้ยังมีบริษัทย่อยประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัย อาทิ เครื่องดักจับยุงและแมลงดูดเลือด และชุดกำจัด/จัดการสารเคมีและชีวภาพหกปนเปื้อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) นั้น จะมีส่วนทำให้บริษัทได้รับความเชื่อถือ และความไว้วางใจจากลูกค้ามากยิ่งขึ้นด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างโปรงใส และมีธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนนั้นบริษัทจะนำไปเพื่อก่อสร้างห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ผ่านชุดเก็บเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูก จากช่องคลอดด้วยตนเอง (SelfCollect) และก่อสร้างห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านงานการเตรียมผลิตภัณฑ์เซลล์เพื่อการรักษาด้วยวิธีเซลล์บำบัด (Cell Therapy)


ด้านนางสาวมธุรส สาราณียะธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า บมจ.วินเนอร์ยี่ เมดิคอล หรือ WINMEDจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 120 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท) ภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้วบริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 200 ล้านบาท จากปัจจุบันที่มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้ว 140 ล้านบาทโดยปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม531.05ล้านบาท กำไรสุทธิ 51.59 ล้านบาทสำหรับทิศทางธุรกิจของบริษัทยังจะมุ่งเน้นที่การต่อยอดการให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์และก้าวขึ้นเป็นผู้นำ โดยมีแผนดำเนินการโครงการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์การเก็บตัวอย่างเพื่อหาเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก หรือ HPV Self-Collect Vaginal Sampling ที่ผู้หญิงสามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตัวเองที่บ้าน ถือเป็นการต่อยอดการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย รวมถึงสร้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เพื่อให้บริการการตรวจวิเคราะห์เชื้อในระดับชีวโมเลกุลอัตโนมัติ คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการได้ในไตรมาส 3/64 นอกจากนี้ยังมีแผนก่อสร้างห้องปฏิบัติการในการเตรียมเซลล์เพื่อรักษาด้วยเซลล์บำบัด ซึ่งเป็นวิธีการรักษาโรงมะเร็งต่าง ๆ ในยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่นมานานกว่า 5 ปี โดยในประเทศไทยได้นำมาเริ่มใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการได้ในไตรมาสที่ 1/65


ด้านนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บมจ.วินเนอร์ยี่ เมดิคอล กล่าวถึงธุรกิจของ WINMEDว่า เป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจและถือว่าเป็นผู้นำในด้านการจำหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัย และ/หรือ บำบัดรักษา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจมากว่า 24 ปี ทำให้ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งธุรกิจของบริษัทถือว่าเป็นธุรกิจเฉพาะทางที่มีความจำเป็นในทางการแพทย์เป็นอย่างมากถือว่าเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพสินค้าว่ามีมาตรฐานในระดับสูงด้วยความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ วินเนอร์ยี่ เมดิคอล และสามารถรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และจะยิ่งตอกย้ำความตั้งใจของผู้บริหารที่จะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรตลอดไปPost Reply