KISS

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35957
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

KISS

Posts by pakapong_u » Fri Jul 24, 2020 8:30 pm

KISS : บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
พัฒนา จ้างผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ของบริษัท รวมถึงให้บริการคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจและการตลาดสำหรับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ ในต่างประเทศ
ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ สินค้าอุปโภคและบริโภค / ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
สถานะ Filing
จำนวนหุ้นที่ IPO
จำนวนไม่เกิน 166,000,000 หุ้น คิดเป็น 27.7% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ประกอบด้วย
(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น และ
(2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 106,000,000 หุ้น
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น
n/a
ราคา IPO
n/a
ราคา PAR
0.50 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล Filing
http://www.rojukissinternational.com/th/home


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35957
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: KISS

Posts by pakapong_u » Fri Jul 24, 2020 8:31 pm

https://market.sec.or.th/public/ipos/IP ... sID=302576

หนังสือชี้ชวนตราสารทุน
รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม / บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / นาง ดาริน กาญจนะ


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35957
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: KISS

Posts by pakapong_u » Sat Jul 25, 2020 6:15 am

`โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล` ยื่นไฟลิ่งขาย IPO ไม่เกิน 166 ล้านหุ้นสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -24 ก.ค. 63 12:57 น.
  "บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล" ยื่นแบบไฟลิ่ง ก.ล.ต. เตรียมเสนอขาย IPO จำนวนไม่เกิน 166 ล้านหุ้น ตั้ง SCB เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน อวดรายได้ปี 62 ระดับ 1,140.6 ลบ. กำไร 190 ลบ.

   นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน(ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO)

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขาย IPO จำนวนไม่เกิน 166 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็นไม่เกิน 27.7% ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 309 ล้านบาท แบ่งเป็น 618 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 270 ล้านบาท โดยหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้ มาจากหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวน 60 ล้านหุ้น และหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 106 ล้านหุ้น

บริษัทมีแผนนำเงินระดมทุนไปพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และแบรนด์ใหม่ ขยายธุรกิจในต่างประเทศ ลงทุนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล รวมถึงการลงทุนควบรวม ซื้อกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป

   นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ 2 ประเภท คือ 1. ธุรกิจพัฒนา จ้างผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ และ 2. ธุรกิจให้บริการคำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจ การตลาดและการขาย

   โดยในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31ธ.ค.60 , 61 และ 62 บริษัทฯ มีรายได้รวม 599.9 ล้านบาท 865.4 ล้านบาท และ 1,140.6 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี(CAGR) ตั้งแต่ปี 60-62 เท่ากับ 37.9% และมีกำไรจำนวนเงิน 57.5 ล้านบาท 105.8 ล้านบาทและ 190.1 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ตั้งแต่ปี 60-62 เท่ากับ 81.8%

   สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.62 และ ปี 63 บริษัทฯ มีรายได้ 272.5 ล้านบาท และ 302.4 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราเติบโต 10.9% และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 54.7 ล้านบาท และ 65.1 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราเติบโต 18.9%


Post Reply