IND

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35906
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

IND

Posts by pakapong_u » Wed Jun 24, 2020 12:39 pm

"อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป" จะนำบริษัทเข้า mai, ขาย IPO 90 ล้านหุ้น

ทันหุ้น-สู้โควิด : "อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป" หรือ IND จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 90 ล้านหุ้น หรือ 25.71% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ราคาพาร์หุ้นละ 0.50 บาท โดยแต่งตั้งให้บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทมีแผนจะนำไปลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และซอฟแวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ IND ซึ่งประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา ทั้งด้านงานสำรวจและศึกษาความเหมาะสมของโครงการ งานออกแบบเบื้องต้นและออกแบบรายละเอียด งานควบคุมการก่อสร้าง และงานบริหารโครงการ และงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง โดยมีครอบครัว ณ ลำพูนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วน 65.60% ภายหลังการขายหุ้น IPO สัดส่วนจะลดเหลือ 48.73%

สำหรับผลดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2560-2562 มีรายได้รวม 1,171.34 ล้านบาท 1,658.51 ล้านบาท และ 747.89 ล้านบาทตามลำดับ ส่วนกำไรสุทธิ อยู่ที่ 43.21 ล้านบาท, 65.06 ล้านบาท และ 13.11 ล้านบาท ตามลำดับ

ส่วนโครงการในอนาคต บริษัทมีแผนการลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และซอฟแวร์ เพื่อบริหารโครงการที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นระบบได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น , ลงทุนในอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน เพื่อใช้ในงานทำแผนที่การสำรวจที่ดินและการก่อสร้าง การใช้เทคโนดลยีทางอากาศ จะทำให้ประหยัดเวลาและต้นทุนได้มากยิ่งขึ้น, การลงทุนในอุปกรณ์งานสำรวจต่างๆ เช่น งานสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ งานสำรวจใต้น้ำเพื่อวัดความลึก การจัดทำภาพตัดของแม่น้ำ ลำคลอง งานสำรวจตรวจสอบดินและวัสดุ ความแข็งแรงของชั้นหิน

การลงทุนดังกล่าวข้างต้นมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 35 ล้านบาท โดยมีแหล่งที่มาของการลงทุนจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น IPO ซึ่งมีช่วงระยะเวลาการลงทุนในปี 2563-2565

นอกจากนี้ก็มีการลงทุนซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ คาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำการศึกษา สำรวจทำเลและพื้นที่เหมาะสม รวมถึงพิจารณารายละเอียดของแผนการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ คาดว่าจะริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปี 2564 และจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 โดยมีแหล่งเงินทุนของบริษัทรวมกับการกู้ยืมจากสถาบันการเงินอีกบางส่วน


Post Reply