Page 1 of 1

ไม่น่าเชื่อว่ากองทุนตราสารหนี้จะมีวันนี้

Posted: Thu Mar 26, 2020 4:30 pm
by tt
วันที่ต้องยกเลิกกองทุน ธนไพบูลย์ กับ ธนเพิ่มพูน เพราะคนแห่ขายกันมาก จากที่เอาไว้เป็นที่พักเงิน กลายเป็นเอาเงินออกมาไม่ได้ซะงั้น 555 หวังว่าหุ้นจะไม่ขึ้นหนีไปซะก่อน