SAK

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36555
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

SAK

Posts by pakapong_u » Fri Jan 10, 2020 10:47 pm

SAK : บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ โดยส่วนใหญ่ให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและให้บริการสินเชื่ออื่นภายใต้ชื่อ “สินเชื่อศักดิ์สยาม” มีสาขากระจายครอบคลุมทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก
ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์
สถานะ Filing
จำนวนหุ้นที่ IPO
จำนวนไม่เกิน 546,000,000 หุ้น คิดเป็น 26.05% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ประกอบด้วย
1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) จำนวนไม่เกิน 54,600,000 หุ้น
2) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 491,400,000 หุ้น และ (ถ้ามี)หุ้นที่เหลือจาก ESOP เพื่อเสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไป
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น
n/a
ราคา IPO
n/a
ราคา PAR
1.00 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล Filing
www.saksiam.com


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36555
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SAK

Posts by pakapong_u » Fri Jan 10, 2020 10:48 pm

https://market.sec.or.th/public/ipos/IP ... sID=284796หนังสือชี้ชวนตราสารทุน
รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) / นางสาว พันทิตา แซ่xxx


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36555
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SAK

Posts by pakapong_u » Fri Jan 10, 2020 10:52 pm

`ศักดิ์สยามลิสซิ่ง` ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 546 ล้านหุ้น เข้าเทรด SET
  บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวนไม่เกิน 546 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นไม่เกินร้อยละ 26.05 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาด SET โดยมี บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

  บริษัท ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และสินเชื่ออื่นแก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีขนาดพอร์ตสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 6,747.5 ล้านบาท

  บริษัทมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อ 1. ขยายการให้สินเชื่อและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 2. ชำระคืนเงินกู้บางส่วนจากสถาบันการเงิน 3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงระบบให้บริการสินเชื่อ

  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ประกอบด้วย กลุ่มนามสกุลบุญสาลี ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง จำนวนรวม 1,400 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.3 หลังการขายหุ้นเพิ่มทุนจะเหลือสัดส่วนถือหุ้น ร้อยละ 67.7 รองลงมาเป็น บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด ถือหุ้นรวม 150 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.7 หลังขายหุ้นเพิ่มทุนจะเหลือสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 7.3

  สำหรับผลดำเนินงานในปี 2559 – 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 742.7 ล้านบาท 928.5 ล้านบาท และ 1,256.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 25.0 และ 35.3 ในปี 2560 และ 2561 ตามลำดับ และมีรายได้รวมในงวด 9 เดือนแรก ปี 2561 – 2562 จำนวน 906.7 ล้านบาท และ 1,172.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 29.4 รายได้รวมของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาเหตุหลักมาจากการขยายพอร์ตสินเชื่อ

  ในปี 2559 – 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 237.1 ล้านบาท 290.1 ล้านบาท และ 398.5 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับงวด 9 เดือนแรกปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 264.0 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 22.5 ทั้งนี้ กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิลดลงในงวด 9 เดือนแรกปี 2562 มาจากการบันทึกขาดทุนจากการปิดสัญญาจำนวน 143.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการเปลี่ยนสัญญาเงินให้สินเชื่อเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ ธปท.


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36555
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SAK

Posts by pakapong_u » Fri Jan 10, 2020 10:54 pm

phpBB [video]


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36555
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SAK

Posts by pakapong_u » Fri Jan 10, 2020 10:57 pm

phpBB [video]


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36555
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SAK

Posts by pakapong_u » Fri Jan 10, 2020 11:01 pm

phpBB [video]


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36555
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SAK

Posts by pakapong_u » Fri Jan 10, 2020 11:08 pm

phpBB [video]


mezzo
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1287
Joined: Tue Aug 02, 2011 9:33 am

Re: SAK

Posts by mezzo » Wed Feb 12, 2020 9:43 pm

การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้
1. ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ประกอบด้วย
1.1 สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
1.2 สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เงื่อนไขเกษตรกร
2. ธุรกิจเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
3. ธุรกิจสินเชื่ออื่น
3.1 สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ หรือ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์
3.2 สินเชื่อเช่าซื้อ

โครงสร้างรายได้


mezzo
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1287
Joined: Tue Aug 02, 2011 9:33 am

Re: SAK

Posts by mezzo » Wed Feb 12, 2020 9:46 pm

โครงสร้างผู้ถือหุ้น SAK


mezzo
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1287
Joined: Tue Aug 02, 2011 9:33 am

Re: SAK

Posts by mezzo » Wed Feb 12, 2020 9:48 pm

ผลการดำเนินงานและตัวเลขทางการเงินย้อนหลัง 3 ปี


mezzo
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1287
Joined: Tue Aug 02, 2011 9:33 am

Re: SAK

Posts by mezzo » Wed Feb 12, 2020 10:01 pm

บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สนองนโยบายการกำกับดูแลด้านการให้บริการแก่ลูกค้า อย่างเป็นธรรม (Market conduct) อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนผู้ใช้บริการทางการเงิน ที่บริษัทยึดมั่นปฎิบัติต่อลูกค้าของเรา


Post Reply