DMT

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

DMT

Posts by pakapong_u » Thu Dec 12, 2019 10:01 am

`ทางยกระดับดอนเมือง(DMT)`ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 140 ล้านหุ้น นำเงินคืนหนี้สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -12 ธ.ค. 62 9:56: น.
  บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.85 ของจํานวนหุ้นที่ออก และเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัดที่ปรึกษาทางการเงิน

  บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจบริหารโครงการสัมปทานทางยกระดับดอนเมืองช่วงดินแดงจนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 21.9 กิโลเมตร โดยได้รับสิทธิในการบริหารโครงการจากกรมทางหลวง มีระยะเวลาสัมปทาน 25 ปี (จากวันที่ 21 สิงหาคม 2532 จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2557) และต่อมาในปี 2538 ปี 2539 และ ปี 2550 สัญญาสัมปทานดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 3 ครั้ง ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาสัมปทานขยายเป็น 27 ปี นับจากวันที่ 12 กันยายน 2550 หรือสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 11 กันยายน 2577

  และโครงการทางยกระดับดอนเมือง (ดินแดง--รังสิต) มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 28.1 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังรวมถึงทางหลวงสัมปทานตอนต่อขยายด้านทิศใต้ เชื่อมทางยกระดับดอนเมืองกับทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) บริเวณดินแดงระยะทาง 1.5 กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางที่ต้องการเชื่องตต่อไปยังทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)

  โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ประกอบด้วย กลุ่มครอบครัวพานิชชีวะ ถือหุ้นรวม 373.8 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.9 หลังขายหุ้นไอพีโอ จะเหลือสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 31.6 รองลงมา เป็น บริษัท เอไอเอฟ โทลโรดส์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัดถือหุ้นรวม 373.8 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.5 หลังขายหุ้นไอพีโอจะเหลือสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 26

  บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการเก็บค่าบริการค่าผ่านทาง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 2,952.7 ล้านบาท 2,978.2 ล้านบาท 3,024.6 ล้านบาท ตามลำดับ และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2562 เท่ากับ 2,267.7 ล้านบาท 2,126.2 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา 3 ปีตามปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้น

  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 1,497.9 ล้านบาท 1,398.1 ล้านบาท 1,457.2 ล้านบาท ตามลำดับ และสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2562 เท่ากับ 1,087.6 ล้านบาท และ 854.0 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 50.7 ร้อยละ 46.9 ร้อยละ 48.2 ร้อยละ 48.0 และร้อยละ 40.2 ตามลำดับ ซึ่งการลดลงของอัตรากำไรสุทธิปี 2559--2560 เป็นผลมาจากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) ดังอธิบายข้างต้น จึงส่งผลให้ต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตรากำไรสุทธิปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 4.23 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงินลดลง

  บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อ 1. ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2. ชำระคืนหุ้นกู้ 3. เงินลงทุน และเงินลงทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: DMT

Posts by pakapong_u » Thu Dec 12, 2019 10:05 am

https://market.sec.or.th/public/ipos/IP ... sID=281618

หนังสือชี้ชวนตราสารทุน
รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด / N.A.pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: DMT

Posts by pakapong_u » Thu Dec 12, 2019 5:33 pm

DMT : ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจบริหารโครงการสัมปทานทางยกระดับดอนเมืองช่วงดินแดงจนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 21.9 กิโลเมตร
ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
สถานะ Filing
จำนวนหุ้นที่ IPO
จำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.85 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น
n/a
ราคา IPO
n/a
ราคา PAR
5.20 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

ข้อมูล Filing
www.tollway.co.thpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: DMT

Posts by pakapong_u » Mon Dec 16, 2019 10:42 am

ทางยกระดับดอนเมือง ยื่นไฟลิ่ง ขาย 140 ล้านหุ้น เข้า SET

13/12/2019Exclusive News, ดอนเมืองโทลล์เวย์
HoonSmart.com>>ทางยกระดับดอนเมืองเตรียมระดมทุน IPO ใช้คืนเงินกู้ระยะสั้น-ไถ่ถอนหุ้นกู้-ทุนหมุนเวียน

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์ ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 5.20 บาท คิดเป็นสัดส่วน 11.85% ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และมีบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน เพื่อชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน, ชำระคืนหุ้นกู้, เงินลงทุน และเงินลงทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

บริษัทฯประกอบธุรกิจบริหารโครงการสัมปทานทางยกระดับดอนเมืองช่วงดินแดงจนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 21.9 กิโลเมตร ได้รับสิทธิในการบริหารโครงการจากกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการทางยกระดับดอนเมืองเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2532 มีระยะเวลาสัมปทาน 25 ปี ( 21ส.ค. 2532 จนถึงวันที่ 20 ส.ค. 2557) ต่อมาในปี 2538 ปี 2539 และ ปี 2550 สัญญาสัมปทาน ได้มีการแก้ไข 3 ครั้ง ขยายระยะเวลาสัมปทานเป็น 27 ปี นับจากวันที่ 12 ก.ย. 2550 หรือสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 11 ก.ย.2577

โครงการทางยกระดับดอนเมือง (ดินแดง-รังสิต) มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 28.1 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ส่วน 1. เริ่มต้นจากดินแดงถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะทางรวม 21.9 กิโลเมตร ประกอบด้วยทางหลวงสัมปทานส่วนเดิม จากดินแดงถึงดอนเมือง ระยะทาง 15.4 กิโลเมตร สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้ประมาณ 180,000 คันต่อชั่วโมง และทางหลวงสัมปทานตอนต่อขยายด้านทิศเหนือ จากดอนเมืองถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้ประมาณ 160,000 คันต่อชั่วโมง

2. ทางหลวงส่วนต่อขยายรังสิต เชื่อมต่อจากทางหลวงสัมปทานด้านทิศเหนือบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติถึงรังสิตบริเวณหน้าโรงกษาปณ์ ระยะทาง 6.2 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังต่อทางหลวงสัมปทานตอนต่อขยายด้านทิศใต้ เชื่อมทางยกระดับดอนเมืองกับทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) บริเวณดินแดงระยะทาง 1.5 กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางที่ต้องการเชื่องตต่อไปยังทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)

ทางด้านผลดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 30 ก.ย.2562 มีสินทรัพย์รวม 11,559.7 ล้านบาท หนี้สินรวม 4,725.4 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,834.3 ล้านบาท โดยงวด 9 เดือน 2562 บริษัทฯมีรายได้รวม 2,165.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 1,311.5 ล้านบาท กำไรสุทธิ 854 ล้านบาท

รายได้หลักมาจากการเก็บค่าบริการค่าผ่านทาง ในปี 2559-2561 เท่ากับ 2,952.7 ล้านบาท 2,978.2 ล้านบาท 3,024.6 ล้านบาท ตามลำดับ และงวด 9 เดือน 2561 และ 2562 เท่ากับ 2,267.7 ล้านบาท 2,126.2 ล้านบาท ตามลำดับรายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา 3 ปีตามปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ

ด้านกำไรสุทธิ ปี 2559-2561 เท่ากับ 1,497.9 ล้านบาท 1,398.1 ล้านบาท 1,457.2 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับงวด 9 เดือนปี 2561 และ 2562 เท่ากับ 1,087.6 ล้านบาท และ 854.0 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 50.7%, 46.9% ,48.2% ,48.0% และ 40.2% ตามลำดับ ซึ่งลดลงในปี 2559-2560 เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) ส่งผลให้ต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับเพิ่มขึ้น

ขณะที่อัตรากำไรสุทธิปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 4.23 % จากค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงินลดลง รวมถึงได้รับเงินชดเชยน้ำท่วมจากเมื่อปี 2554 ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในการคมนาคมบนทางยกระดับอุตราภิมุข จากกรมทางหลวง จำนวน 14.5 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิลดลงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีการรับรู้ประมาณการของค่าซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการรับรู้ค่าใช้จ่าย และประมาณการหนี้สินระยะยาว และมีค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมทางยกระดับการให้บริการเพิ่มขึ้น 102.1 ล้านบาท

ส่วนแผนงานในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เช่น เส้นทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข โครงการทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข กับท่าอากาศยานดอนเมือง อยู่ในแผนงานโครงการพัฒนาฯ บริษัทฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ สนข. และ ทอท. เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของรูปแบบทางเชื่อมของโครงการ โครงการทางเชื่อมต่อระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข กับทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (Missing Link)

บริษัทยังมีการติดตามความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ตามแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (2560-2579) ของกรมทางหลวงที่มีศักยภาพในการดำเนินการ โครงการส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทล์ลเวย์) ช่วงรังสิต-บางปะอิน ของกรมทางหลวงระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร มีจุดขึ้นลงจำนวน 8 แห่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 6,142,410,560 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น 1,181,232,800 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.20 บาท โดยเป็นทุนเรียกชำระแล้ว 5,414,410,560 บาท หลังจาก IPO บริษัทฯ จะมีทุนเรียกชำระแล้ว 6,142,410,560 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น 1,181,232,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.20 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วย กลุ่มครอบครัวพานิชชีวะ ถือหุ้น 373.8 ล้านหุ้น คิดเป็น 35.9% หลังเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 31.6%, บริษัท เอไอเอฟ โทลโรดส์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้น 306.6 ล้านหุ้น คิดเป็น 29.5% จะลด การถือหุ้นลงเหลือ 26%, กระทรวงการคลัง ถือหุ้น 261.4 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.1% ลดเหลือ 22.1%pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: DMT

Posts by pakapong_u » Mon Dec 16, 2019 10:43 am

ถึงเวลา"ทางยกระดับดอนเมือง"เข้าตลาดหุ้น ระดมทุนประมูลโครงการอื้อ

ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 140 ล้านหุ้นตระกูล"พานิชชีวะ"ถือหุ้น 35.9% หลังไอพีโอลดเหลือ 31.6% กระทรวงการคลังถือ 25.1% หลังไอพีโอเหลือ 22.1%

ถึงเวลา"ทางยกระดับดอนเมือง"เข้าตลาดหุ้น ระดมทุนประมูลโครงการอื้อ
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.85 ของจำนวนหุ้นที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยบริษัทฯมีความประสงค์จะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และมีบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ชำระคืนหุ้นกู้ เงินลงทุน และเงินลงทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

บริษัทฯประกอบธุรกิจบริหารโครงการสัมปทานทางยกระดับดอนเมืองช่วงดินแดงจนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 21.9 กิโลเมตร โดยได้รับสิทธิในการบริหารโครงการจากกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการทางยกระดับดอนเมืองเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2532 มีระยะเวลาสัมปทาน 25 ปี (จากวันที่ 21 สิงหาคม 2532 จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2557) และต่อมาในปี 2538 ปี 2539 และ ปี 2550 สัญญาสัมปทานดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 3 ครั้ง ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาสัมปทานขยายเป็น 27 ปี นับจากวันที่ 12 กันยายน 2550 หรือสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 11 กันยายน 2577

ผลดำเนินงานงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 ก.ย. 62 บริษัทฯมีรายได้รวม 2,165.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 1,311.5 ล้านบาท กำไรสุทธิ 854 ล้านบาท

รายได้หลักจากการเก็บค่าบริการค่าผ่านทาง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. ปี 59-61 เท่ากับ 2,952.7 ล้านบาท 2,978.2 ล้านบาท 3,024.6 ล้านบาท ตามลำดับ และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.61 และ 62 เท่ากับ 2,267.7 ล้านบาท 2,126.2 ล้านบาท ตามลำดับ

โดยรายได้เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา 3 ปีตามปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่อยู่อาศัยและสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว การปิดถนนเพื่อการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ รวมถึงการปิดปรับปรุงสะพานเข้าอาคารผู้โดยสารสนามบินดอนเมือง การปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน และการลดพื้นที่จราจรบริเวณถนนชุมชนใต้สายรถไฟฟ้าสายสีแดง เป็นต้น

ด้านกำไรสุทธิ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. ปี 59-61 เท่ากับ 1,497.9 ล้านบาท 1,398.1 ล้านบาท 1,457.2 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 และ 62 เท่ากับ 1,087.6 ล้านบาท และ 854.0 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 50.7 ร้อยละ 46.9 ร้อยละ 48.2 ร้อยละ 48.0 และร้อยละ 40.2 ตามลำดับ

การลดลงของอัตรากำไรสุทธิปี 59-60 เป็นผลมาจากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) ส่งผลให้ต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตรากำไรสุทธิปี 61 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 4.23 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงินลดลง

แผนงานในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้ เส้นทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข โครงการทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข กับท่าอากาศยานดอนเมือง อยู่ในแผนงานโครงการพัฒนาฯ และบริษัท ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท.ได้เสนอแผนในภาพรวมทั้งหมด ต่อกระทรวงคมนาคม (คค.) ซึ่ง คค. ได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ สนข. และ ทอท. เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของรูปแบบทางเชื่อมของโครงการ บริษัทฯ ยังคงต้องรอความชัดเจนในแผนการดำเนินงานส่วนอื่น ของท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อจะกำหนดรูปแบบและตำแหน่งทางเชื่อมที่เหมาะสมรวมถึงการพิจารณาผลประโยชน์ในภาพรวมและผลตอบแทนในการลงทุนของบริษัทฯ ต่อไป

โครงการทางเชื่อมต่อระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข กับทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (Missing Link) ในภาพรวมภาครัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์โดยรวมในการช่วยบรรเทาการจราจร และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยังคงดำเนินโครงการต่อไป ซึ่งบริษัทฯ รอติดตามข้อสรุปที่ชัดเจนในการดำเนินโครงการของทางภาครัฐ อาทิ แบบก่อสร้างและค่าก่อสร้างที่ชัดเจน แผนการบริหารโครงการ การโอนสิทธิทัพย์สินเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว (BTO) ว่ามีแนวทางการดำเนินการอย่างไรและมีผลตอบแทนของโครงการที่เหมาะสมอย่างไร

การติดตามความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ตามแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (2560-2579) ของกรมทางหลวงที่มีศักยภาพในการดำเนินการ

โครงการส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทล์ลเวย์) ช่วงรังสิต-บางปะอิน ของกรมทางหลวงระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร มีจุดขึ้นลงจำนวน 8 แห่ง โดยโครงการเริ่มต้นที่ปลายทางยกระดับอุตราภิมุข บริเวณทางแยกต่างระดับ รังสิต (ประมาณ กม.33+924 ของถนนพหลโยธิน) และสิ้นสุดโครงการอยู่ที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน (ประมาณ กม.1+880 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อโดยตรงเข้าสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางปะอิน-นครราชสีมา (M6)

โครงการหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐม-ชะอำ (M8) ของกรมทางหลวง ระยะทาง 119 กม. ลักษณะถนนมี 4 ช่องทางจราจร และมีด่านเก็บค่าผ่านทางทั้งหมด 9 ด่าน และทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง ซึ่งเริ่มต้นจากจังหวัดนครปฐม สิ้นสุดเส้นทางที่จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ โครงการอยู่ระหว่างรอผลการศึกษาและคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2565

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางขุนเทียน-ปากท่อ (M82) ช่วงบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ของกรมทางหลวง ระยะทาง 25 กิโลเมตร โครงการมีจุดเริ่มต้นบริเวณ จุดต่อกับโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก เป็นทางยกระดับเหนือทางหลวงหมายเลข 35 ในเขต อำเภอบางขุนเทียน กม. 11+825 ขนานทางหลวงหมายเลข 35 ข้าม สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ไปสิ้นสุดบริเวณตำบลบ้านแพ้ว กม. 36+500 ทางหลวงหมายเลข 35 ระยะทางรวมประมาณ 25 กิโลเมตร โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางขุนเทียน-ปากท่อ ซึ่งบริษัทฯ มีความสนใจโครงการนี้ เนื่องจาก ภาครัฐได้มีการลงทุนก่อสร้างช่วงแรกระยะ 10 กิโลเมตรแล้วเมื่อไตรมาสที่ 1/2562 มีโครงการลักษณะใกล้เคียงกับทางยกระดับอุตราภิมุข

กล่าวคือ โครงสร้างเป็นทางยกระดับ และมีการจราจรในลักษณะเข้าและออกเมือง และ ได้เข้าร่วมการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความสนใจของเอกชน (Market Sounding Interview) การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน-ปากท่อ ช่วงบางขุนเทียนบ้านแพ้ว (M82) เพื่อรับทราบข้อมูลโครงการเพิ่มเติมและให้ข้อคิดเห็นแก่ที่ปรึกษาฯ

โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนและบริหารจัดการที่พักริมทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Rest Area) ซึ่งในการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแต่ละสาย จะมีการกำหนดจุดพักรถ ที่แยกสัญญาการก่อสร้างและบริหารจัดการเพื่อให้เอกชนเข้าประมูลในการบริหารจัดการเป็นโครงการแยกจากการบริหารจัดการและบำรุงรักษาทาหลวงพิเศษ (O&M) และตามที่บริษัทฯ ให้ความสนใจในการเข้าร่วมบริหารจัดการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จึงมีแนวคิดในการศึกษาการบริหารจัดการจุดพักรถ

นอกจากนี้ การติดตามความคืบหน้าโครงการของการทางพิเศษที่มีศักยภาพในการดำเนินการ ทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร กทพ. ได้มีการศึกษาโครงการทางพิเศษขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง (สำหรับรถยนต์ 2 ช่องจราจร และรถจักรยานยนต์ 2 ช่องจราจร) แนวสายทาง จุดเริ่มต้นโครงการที่ตำบลป่าตอง บริเวณถนนพระเมตตา เป็นทางยกระดับข้ามถนนพิศิษฐ์กรณีย์ จนถึงเขานาคเกิด ระยะทาง 0.9 กม. แล้วจึงเป็นอุโมงค์ ระยะทาง 1.9 กม. หลังจากนั้นเป็นทางยกระดับ ระยะทาง 1.2 กม. สิ้นสุดโครงการที่ ตำบลกะทู้ บริเวณจุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029

โดยบริษัท ได้ให้ความสนใจโครงการนี้ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีระทางที่สั้น ง่ายต่อการบริหารจัดการ บริษัทฯ สามารถใช้ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการจราจร และบำรุงรักษาได้โดยง่าย ซึ่งจะต้องพิจารณาพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคก่อสร้างอุโมงค์ ในการร่วมมดำเนินการต่อไป

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกของ กทพ. ระยะทางประมาณ 18.7 กิโลเมตร ซึ่งเริ่มต้นจากถนนพระราม 3 เชื่อมกับจุดทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางด่วนศรีรัชช่วงกิโลเมตรที่ 18+000 โดยช่วงพระราม 3-ดาวคะนอง มีระยะทางประมาณ 17.1 กิโลเมตร และช่วงดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุมเทพมหานครด้านตะวันตกมีระยะทาง 11.6 กิโลมตรสิ้นสุดเส้นทางที่จุดเลยทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนประมาณ ทั้งนี้ โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2563

โครงการอื่น ๆ บริษัทฯ ได้ทำการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Committee) และคณะทำงานโครงการใหม่ (New Project Development Working Team) เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการใหม่ที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีความรู้และความชำนาญในการดำเนินงานเพื่อต่อยอดความสำเร็จของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจัดตั้งที่ปรึกษาเพื่อทำการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการ (Feasibility Study) ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดดัชนีทางการเงินและผลตอบแทนที่คาดหวังในการสรรหาโครงการใหม่ที่มีผลตอบแทนที่ดีซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วย กลุ่มครอบครัวพานิชชีวะ ถือหุ้น 373.8 ล้านหุ้น คิดเป็น 35.9% หลังเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 31.6%, บริษัท เอไอเอฟ โทลโรดส์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้น 306.6 ล้านหุ้น คิดเป็น 29.5% หลังเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 26%, กระทรวงการคลัง ถือหุ้น 261.4 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.1% หลังเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 22.1%pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: DMT

Posts by pakapong_u » Mon Dec 16, 2019 10:44 am

“ทางยกระดับดอนเมือง” ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 140 ล้านหุ้นเข้า SET

เผยแพร่: 12 ธ.ค. 2562 11:25 ปรับปรุง: 12 ธ.ค. 2562 11:37 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

12 ธ.ค. 2562 11:37
บมจ.ทางยกระดับดอนเมืองยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.85 ของจำนวนหุ้นที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ มีความประสงค์จะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และมีบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน, ชำระคืนหุ้นกู้, เงินลงทุน และเงินลงทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจบริหารโครงการสัมปทานทางยกระดับดอนเมืองช่วงดินแดงจนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 21.9 กิโลเมตร โดยได้รับสิทธิในการบริหารโครงการจากกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการทางยกระดับดอนเมืองเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2532 มีระยะเวลาสัมปทาน 25 ปี (จากวันที่ 21 สิงหาคม 2532 จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2557) และต่อมาในปี 2538 ปี 2539 และปี 2550 สัญญาสัมปทานดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 3 ครั้ง ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาสัมปทานขยายเป็น 27 ปี นับจากวันที่ 12 กันยายน 2550 หรือสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 11 กันยายน 2577

โครงการทางยกระดับดอนเมือง (ดินแดง-รังสิต) มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 28.1 กิโลเมตร และแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามผู้บริหารโครงการ ดังนี้ 1. ทางหลวงสัมปทานโครงการทางยกระดับดอนเมือง เป็นทางหลวงสัมปทานดำเนินการโดยบริษัทฯ เริ่มต้นจากดินแดงถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะทางรวม 21.9 กิโลเมตร ประกอบด้วย

ทางหลวงสัมปทานส่วนเดิม (Original Tollway) จากดินแดงถึงดอนเมือง ระยะทาง 15.4 กิโลเมตร สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้ประมาณ 180,000 คันต่อชั่วโมง

ทางหลวงสัมปทานตอนต่อขยายด้านทิศเหนือ (Northern Extension) จากดอนเมืองถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้ประมาณ 160,000 คันต่อชั่วโมง

2. ทางหลวงส่วนต่อขยายรังสิต (Rangsit Extension) เป็นทางหลวงตอนต่อขยายของกรมทางหลวงที่เชื่อมต่อจากทางหลวงสัมปทานด้านทิศเหนือบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติถึงรังสิตบริเวณหน้าโรงกษาปณ์ ระยะทาง 6.2 กิโลเมตร

นอกจากนี้ ยังรวมถึงทางหลวงสัมปทานตอนต่อขยายด้านทิศใต้ เชื่อมทางยกระดับดอนเมืองกับทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) บริเวณดินแดงระยะทาง 1.5 กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)

ผลดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 มีสินทรัพย์รวม 11,559.7 ล้านบาท หนี้สินรวม 4,725.4 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,834.3 ล้านบาท โดยงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 ก.ย. 62 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,165.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 1,311.5 ล้านบาท กำไรสุทธิ 854 ล้านบาท

รายได้หลักจากการเก็บค่าบริการค่าผ่านทาง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. ปี 59-61 เท่ากับ 2,952.7 ล้านบาท 2,978.2 ล้านบาท 3,024.6 ล้านบาท ตามลำดับ และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 และ 62 เท่ากับ 2,267.7 ล้านบาท 2,126.2 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา 3 ปีตามปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้นจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่อยู่อาศัยและสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว การปิดถนนเพื่อการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายต่างๆ รวมถึงการปิดปรับปรุงสะพานเข้าอาคารผู้โดยสารสนามบินดอนเมือง การปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน และการลดพื้นที่จราจรบริเวณถนนชุมชนใต้สายรถไฟฟ้าสายสีแดง เป็นต้น

ด้านกำไรสุทธิ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. ปี 59-61 เท่ากับ 1,497.9 ล้านบาท 1,398.1 ล้านบาท 1,457.2 ล้านบาท ตามลำดับ และสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 และ 62 เท่ากับ 1,087.6 ล้านบาท และ 854.0 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 50.7 ร้อยละ 46.9 ร้อยละ 48.2 ร้อยละ 48.0 และร้อยละ 40.2 ตามลำดับ ซึ่งการลดลงของอัตรากำไรสุทธิปี 59-60 เป็นผลมาจากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) ส่งผลให้ต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตรากำไรสุทธิปี 61 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 4.23 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงินลดลง อีกทั้งในปี 61 บริษัทฯ ได้รับเงินชดเชยน้ำท่วมจากเมื่อปี 54 ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในการคมนาคมบนทางยกระดับอุตราภิมุข จากกรมทางหลวง จำนวน 14.5 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม 9 เดือนแรกปี 2562 บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิลดลง เมื่อเทียบกับงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีการรับรู้ประมาณการของค่าซ่อมบำรุงรักษา (Maintenance Obligations) เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการรับรู้ค่าใช้จ่าย และประมาณการหนี้สินระยะยาว และมีค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมทางยกระดับการให้บริการเพิ่มขึ้นจำนวน 102.1 ล้านบาท

แผนงานการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้ เส้นทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข โครงการทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขกับท่าอากาศยานดอนเมืองอยู่ในแผนงานโครงการพัฒนาฯ และ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท.ได้เสนอแผนในภาพรวมทั้งหมดต่อกระทรวงคมนาคม (คค.) ซึ่ง คค.ได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ สนข. และ ทอท. เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของรูปแบบทางเชื่อมของโครงการ บริษัทฯ ยังคงต้องรอความชัดเจนในแผนการดำเนินงานส่วนอื่นของท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อจะกำหนดรูปแบบและตำแหน่งทางเชื่อมที่เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาผลประโยชน์ในภาพรวมและผลตอบแทนในการลงทุนของบริษัทฯ ต่อไป

โครงการทางเชื่อมต่อระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขกับทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (Missing Link) ในภาพรวมภาครัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์โดยรวมในการช่วยบรรเทาการจราจร และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยังคงดำเนินโครงการต่อไป ซึ่งบริษัทฯ รอติดตามข้อสรุปที่ชัดเจนในการดำเนินโครงการของทางภาครัฐ เช่น แบบก่อสร้างและค่าก่อสร้างที่ชัดเจน แผนการบริหารโครงการ การโอนสิทธิทรัพย์สินเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว (BTO) ว่ามีแนวทางการดำเนินการอย่างไร และมีผลตอบแทนของโครงการที่เหมาะสมอย่างไร

การติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆ ตามแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (2560-2579) ของกรมทางหลวงที่มีศักยภาพในการดำเนินการ

โครงการส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ช่วงรังสิต-บางปะอิน ของกรมทางหลวง ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร มีจุดขึ้นลงจำนวน 8 แห่ง โดยโครงการเริ่มต้นที่ปลายทางยกระดับอุตราภิมุข บริเวณทางแยกต่างระดับรังสิต (ประมาณ กม.33+924 ของถนนพหลโยธิน) และสิ้นสุดโครงการอยู่ที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน (ประมาณ กม.1+880 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อโดยตรงเข้าสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6)

โครงการหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐม-ชะอำ (M8) ของกรมทางหลวง ระยะทาง 119 กม. ลักษณะถนนมี 4 ช่องทางจราจร และมีด่านเก็บค่าผ่านทางทั้งหมด 9 ด่าน และทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง ซึ่งเริ่มต้นจากจังหวัดนครปฐม สิ้นสุดเส้นทางที่จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ โครงการอยู่ระหว่างรอผลการศึกษาและคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2565


โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางขุนเทียน-ปากท่อ (M82) ช่วงบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ของกรมทางหลวง ระยะทาง 25 กิโลเมตร โครงการมีจุดเริ่มต้นบริเวณจุดต่อกับโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก เป็นทางยกระดับเหนือทางหลวงหมายเลข 35 ในเขตอำเภอบางขุนเทียน กม. 11+825 ขนานทางหลวงหมายเลข 35 ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ไปสิ้นสุดบริเวณตำบลบ้านแพ้ว กม. 36+500 ทางหลวงหมายเลข 35 ระยะทางรวมประมาณ 25 กิโลเมตร โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางขุนเทียน-ปากท่อ ซึ่งบริษัทฯ มีความสนใจโครงการนี้ เนื่องจาก ภาครัฐได้มีการลงทุนก่อสร้างช่วงแรกระยะ 10 กิโลเมตรแล้วเมื่อไตรมาสที่ 1/2562 มีโครงการลักษณะใกล้เคียงกับทางยกระดับอุตราภิมุข กล่าวคือ โครงสร้างเป็นทางยกระดับ และมีการจราจรในลักษณะเข้าและออกเมือง และได้เข้าร่วมการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความสนใจของเอกชน (Market Sounding Interview) การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน-ปากท่อ ช่วงบางขุนเทียนบ้านแพ้ว (M82) เพื่อรับทราบข้อมูลโครงการเพิ่มเติมและให้ข้อคิดเห็นแก่ที่ปรึกษาฯ

โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนและบริหารจัดการที่พักริมทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Rest Area) ซึ่งในการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแต่ละสายจะมีการกำหนดจุดพักรถ ที่แยกสัญญาการก่อสร้างและบริหารจัดการเพื่อให้เอกชนเข้าประมูลในการบริหารจัดการเป็นโครงการแยกจากการบริหารจัดการและบำรุงรักษาทาหลวงพิเศษ (O&M) และตามที่บริษัทฯ ให้ความสนใจในการเข้าร่วมบริหารจัดการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จึงมีแนวคิดในการศึกษาการบริหารจัดการจุดพักรถ

นอกจากนี้ การติดตามความคืบหน้าโครงการของการทางพิเศษที่มีศักยภาพในการดำเนินการ ทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร กทพ.ได้มีการศึกษาโครงการทางพิเศษขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง (สำหรับรถยนต์ 2 ช่องจราจร และรถจักรยานยนต์ 2 ช่องจราจร) แนวสายทาง จุดเริ่มต้นโครงการที่ตำบลป่าตอง บริเวณถนนพระเมตตา เป็นทางยกระดับข้ามถนนพิศิษฐ์กรณีย์ จนถึงเขานาคเกิด ระยะทาง 0.9 กม. แล้วจึงเป็นอุโมงค์ ระยะทาง 1.9 กม. หลังจากนั้นเป็นทางยกระดับ ระยะทาง 1.2 กม. สิ้นสุดโครงการที่ ตำบลกะทู้ บริเวณจุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 โดยบริษัท ได้ให้ความสนใจโครงการนี้ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีระทางที่สั้น ง่ายต่อการบริหารจัดการ บริษัทฯ สามารถใช้ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการจราจร และบำรุงรักษาได้โดยง่าย ซึ่งจะต้องพิจารณาพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคก่อสร้างอุโมงค์ ในการร่วมดำเนินการต่อไป

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกของ กทพ. ระยะทางประมาณ 18.7 กิโลเมตร ซึ่งเริ่มต้นจากถนนพระราม 3 เชื่อมกับจุดทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางด่วนศรีรัชช่วงกิโลเมตรที่ 18+000 โดยช่วงพระราม 3-ดาวคะนอง มีระยะทางประมาณ 17.1 กิโลเมตร และช่วงดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุมเทพมหานครด้านตะวันตกมีระยะทาง 11.6 กิโลมตรสิ้นสุดเส้นทางที่จุดเลยทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนประมาณ ทั้งนี้ โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2563

โครงการอื่นๆ บริษัทฯ ได้ทำการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Committee) และคณะทำงานโครงการใหม่ (New Project Development Working Team) เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการใหม่ที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีความรู้และความชำนาญในการดำเนินงานเพื่อต่อยอดความสำเร็จของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจัดตั้งที่ปรึกษาเพื่อทำการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการ (Feasibility Study) ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดดัชนีทางการเงินและผลตอบแทนที่คาดหวังในการสรรหาโครงการใหม่ที่มีผลตอบแทนที่ดีซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 6,142,410,560 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,181,232,800 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.20 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 5,414,410,560 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,041,232,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.20 บาท และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 6,142,410,560 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,181,232,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.20 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วย กลุ่มครอบครัวพานิชชีวะ ถือหุ้น 373.8 ล้านหุ้น คิดเป็น 35.9% หลังเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 31.6%, บริษัท เอไอเอฟ โทลโรดส์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้น 306.6 ล้านหุ้น คิดเป็น 29.5% หลังเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 26%, กระทรวงการคลัง ถือหุ้น 261.4 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.1% หลังเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 22.1%pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: DMT

Posts by pakapong_u » Thu Dec 19, 2019 2:39 pm

ส่งหนังสือด่วน 'นายกฯ' ระงับขึ้นค่าโทลล์เวย์ดอนเมือง

กรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกรัฐมนตรี ให้ระงับการปรับขึ้นค่าทางผ่านทางดอนเมืองโทลล์เวย์ ขณะที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เตรียมยื่นศาลปกครองในวันพรุ่งนี้ 10.00 น.

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 62 นายมานะ โลหะวณิชย์ ประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นางสารี อ๋องสมหวัง เลขานุการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีที่ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เตรียมปรับขึ้นค่าผ่านทางยกระดับอุตราภิมุข หรือดอนเมืองโทลล์เวย์ ในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ ว่า ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้รับข้อร้องเรียนเรื่องนี้และได้ให้ความสำคัญ จึงได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภาครัฐ โดยเฉพาะกรมทางหลวง และผู้บริหารบริษัททางยกระดับดอนเมืองมาชี้แจง และได้ข้อสรุปเห็นว่าการทำสัญญาสัมปทาน 2550 มีความไม่ชอบมาพากล ทำให้รัฐมีความเสียหาย และทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระในการปรับขึ้นค่าทาง ขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง 3 วัน ก็จะมีการปรับขึ้นราคา วันนี้ทางคณะกรรมาธิการฯ จึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกรัฐมนตรีให้มีการระงับการปรับขึ้นค่าผ่านทางดอนเมืองโทลล์เวย์ พร้อมยืนยันว่าเรื่องนี้ทางคณะกรรมาธิการฯ จะเกาะติดและติดตาม เพื่อแก้ไขให้กับประชาชนให้ได้สำเร็จขณะที่ นางสารี บอกว่า ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รู้ผิดหวังที่กรมทางหลวงไม่ยอมทำอะไร หลังจากที่มีคำพิพากษาศาลปกครองกลางเมื่อปี 2558 ที่ให้มีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องสัมปทาน ซึ่งความเป็นจริงแล้วขณะนี้ประชาชนควรจะได้รับสิทธิในการใช้ทางฟรี เรื่องจากสัญญาสัมปทานได้สิ้นสุดไปตั้งแต่ปี 2557 แต่ด้วยทางบริษัทได้มีการทำตัวเลขขาดทุนที่เกินจริง ทำให้มีการขยายอายุสัญญาสัมปทานออกไปอีก 20 ปี ถึงปี 2577 และยังมอบอำนาจให้เอกชนสามารถปรีบขึ้นค่าผ่านทางได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตใคร ดังนั้นจึงอยากให้นายกรัฐมนตรีมีหูและได้ยิน เพราะเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีต้องลงมาจัดการ อีกทั้งกรมทางหลวงควรรักษาผลประโยชน์ของประชาชนที่ใช้ทางให้มากกว่านี้ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น. ทางมูลนิธิฯ จะเดินทางไปยื่นให้ศาลปกครองพิจารณาระงับการปรับขึ้นค่าผ่านทางด้วยpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: DMT

Posts by pakapong_u » Fri Dec 20, 2019 9:58 pm

รมว.คมนาคมยอมรับเอกชนปรับค่าผ่านทางโทลล์เวย์เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน แต่ได้เร่งเจรจาเอกชน พร้อมออกแคมเปญลดราคา 5% แล้ว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงกรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเดินทางไปยื่นให้ศาลปกครองพิจารณาระงับการปรับขึ้นค่าผ่านทางโทลล์เวย์ ว่า ยังไม่ทราบว่าศาลจะมีคำสั่งออกมาอย่างไร โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล และกระทรวงคมนาคมก็พร้อมจะปฏิบัติตาม หากศาลมีคำสั่งออกมาอย่างหนึ่งอย่างใด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุด้วยว่า การปรับขึ้นค่าผ่านทางดังกล่าวเป็นสัญญาสัมปทานที่ภาครัฐมีกับเอกชนมาตั้งแต่ในอดีต หากไม่ดำเนินการก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องการผิดสัญญาและนำไปสู่การฟ้องได้

อย่างไรก็ตาม เรื่องปัญหาภาระค่าครองชีพของประชาชน กระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้เจรจากับบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยจะมีการจัดโปรโมชั่นคูปองส่วนลดค่าโทลล์เวย์ 5% เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อผ่อนคลายภาระของผู้ใช้ทางในช่วงระยะเวลาหนึ่งpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: DMT

Posts by pakapong_u » Fri Dec 20, 2019 11:11 pm

ข่าวดี! ศาลปกครอง รับคำร้องระงับขึ้นค่าผ่านทางดอนเมือง-โทลล์เวย์

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 - 20:28 น.

จากกรณีที่ นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค นางสาวบุญยืน ศิริธรรม นายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค พร้อมคณะ ดินทางไปยื่นคำร้อง ขอไต่สวนฉุกเฉิน ให้หยุดขึ้นค่าผ่านทางยกระดับอัตราภิมุข หรือ ดอนเมือง-โทลล์เวย์ ที่จะปรับขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ เนื่องจากจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน และผู้บริโภคในวงกว้าง

ล่าสุด มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยว่า ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคำร้องขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนพิพากษาที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขอให้ระงับการขึ้นค่าผ่านทางดอนเมือง – โทลล์เวย์ โดยศาลสามารถพิจารณาคำขอบรรเทาทุกข์จากพยานหลักฐานที่มีอยู่ได้ และจะมีคำสั่งต่อไปโดยเร็ว

#หยุดขึ้นค่าผ่านทางดอนเมืองโทลเวย์pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: DMT

Posts by pakapong_u » Sat Dec 21, 2019 6:29 pm

ขึ้นราคาตามเดิม! 'โทลล์เวย์' ชี้แจงยังไม่มีคำสั่งระงับจากศาล

'ดอนเมืองโทลล์เวย์' โต้ข้อมูลบางแหล่งชวนสับสน พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ขณะนี้ศาลเพียงรับคำร้องระงับขึ้นค่าผ่านทางดอนมืองโทลล์เวย์เท่านั้น แต่ยังไม่มีการพิพากษาออกคำสั่งระงับขึ้นค่าผ่านทางแต่อย่างใด

ขึ้นราคาตามเดิม! 'โทลล์เวย์' ชี้แจงยังไม่มีคำสั่งระงับจากศาล
21 ธันวาคม 2562 | โดย วรุณรัตน์ คัทมาตย์

จากกรณีที่นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เข้ายื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ไต่สวนฉุกเฉินเพื่อมีคำสั่งระงับ "การปรับขึ้น" อัตราค่าผ่านทางยกระดับอุตราภิมุข หรือ ดอนเมือง-โทลล์เวย์ ที่จะมีการปรับขึ้นในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ โดยหลังจากนั้น ได้มีข้อมูลบางช่วงบางตอนเผยแพร่ออกมาว่า "ข่าวดี ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคำร้องขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนพิพากษา" โดยศาลสามารถพิจารณาคำขอบรรเทาทุกข์จากพยานหลักฐานที่มีอยู่ได้ และจะมีคำสั่งต่อไปโดยเร็ว ซึ่งอาจทำให้ประชาชนบางคนเกิดความสับสนได้

ทาง บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือดอนเมืองโทลล์เวย์ จึงได้ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนี้

"บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือดอนเมืองโทลล์เวย์ ขอให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ใช้บริการ ตามที่มีการนำเสนอข่าวในทำนองว่า ข่าวดี ศาลมีคำสั่งรับคำร้องระงับขึ้นค่าผ่านทางดอนมืองโทลล์เวย์นั้น ทางโทลล์เวย์ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ขณะนี้ศาลมีคำสั่งรับคำร้องเท่านั้น แต่ยังไม่มีการพิพากษาออกคำสั่งระงับขึ้นค่าผ่านทางแต่อย่างใด จึงขอเรียนแจ้งเพื่อมิให้ผู้ใช้ทางเกิดความสับสน"

โดยทางโทลล์เวย์จะมีการจัดเก็บค่าผ่านทางตามสัญญาสัมปทาน ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 00:01 น. เป็นต้นไป ตามอัตราที่ได้แจ้งประกาศไว้ล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขาออก ช่วงดินแดง-ดอนเมือง

- รถ 4 ล้อ เดิม 70 บาท ปรับเป็น 80 บาท

- รถมากกว่า 4 ล้อ เดิม 100 บาท ปรับเป็น 110 บาท

ขาออก ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน

- รถ 4 ล้อ เดิม 30 บาท ปรับเป็น 35 บาท

- รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 40 บาท ปรับเป็น 45 บาท

ขาเข้า ช่วงอนุสรณ์สถาน – ดินแดง

- รถ 4 ล้อ จาก 100 บาท ปรับเป็น 115 บาท

- รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 140 บาท ปรับเป็น 155 บาท

ขาเข้า ช่วงดอนเมือง – ดินแดง

- รถ 4 ล้อ จาก 70 บาท ปรับเป็น 80 บาท

- รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 100 บาท ปรับเป็น 110 บาท

สำหรับ อัตราค่าผ่านทางรถ 4 ล้อ จำนวน 115 บาท/คัน/เที่ยว และรถมากกว่า 4 ล้อ จำนวน 155 บาท/คัน/เที่ยว เป็นการชำระค่าผ่านทางยกระดับฯ ช่วงอนุสรณ์สถาน - ดอนเมือง และช่วงดอนเมือง-ดินแดง ชำระรวมกันครั้งเดียวที่ด่านดอนเมือง

โดยผู้ใช้บริการสามารถซื้อคูปอง ลด 5% ได้ที่ตู้เก็บเงินค่าผ่านทางทุกตู้ หรือสามารถใช้คูปองโทลล์เวย์ก็จะได้รับสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอเงินทอน สำหรับคูปองเก่า ยังสามารถใช้ร่วมกับเงินสดส่วนต่าง เพื่อชำระค่าผ่านทางได้ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ Tollway Call Center : 1233pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: DMT

Posts by pakapong_u » Fri Dec 27, 2019 7:08 pm

'ศาลปกครอง'ไม่คุ้มครองชั่วคราว 'โทลล์เวลย์'ปรับขึ้นค่าผ่านทาง

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งไม่รับคำขอคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ในคดีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กับพวกรวม 20 ราย ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการขึ้นค่าผ่านทางของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือดอนเมืองโทลล์เวย์ ตามประกาศของดอนเมืองโทลล์เวย์ที่จะปรับอัตราค่าผ่านทางตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 00.01 เป็นต้นไป

โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าความเดือดร้อนเสียหายที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กับพวก อ้างว่าจะได้รับนั้น ไม่ใช่ความเดือดร้อนเสียหายที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือยากแก่การดูแลแก้ไข เนื่องจากยังมีทางหลวงแผ่นดินสายวิภาวดีรังสิต และพหลโยธิน อยู่ใต้ทางยกระดับที่ใช้สัญจรไปมาได้ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กับพวก จึงมีโอกาสเลือกที่จะใช้เส้นทางอื่นที่ไม่ต้องชำระค่าบริการผ่านทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ทั้งขาออกและขาเข้า รวมทั้งยังมีการเปิดให้บริการระบบขนส่งมวลชนในเส้นทางใกล้เคียง และที่จะเปิดให้บริการในเส้นทางเดียวกันเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ที่สามารถใช้บริการเป็นทางเลือกในการเดินทางได้ กรณีจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่ศาลฯ จะกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาให้ได้ ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ 75 และข้อ 77 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ประกอบกับมาตรา 254 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: DMT

Posts by pakapong_u » Mon Feb 03, 2020 9:23 pm

ทางด่วนดอนเมืองโทลล์เวย์ กำลังจะเข้าตลาดหุ้น
25 ธันวาคม 2019

DMT หรือ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) คือ บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจสัปมทานทางด่วนโทลล์เวย์ โดยมีรายได้หลักเป็นค่าผ่านทางในการขึ้นทางด่วน ล่าสุด DMT หรืออีกนัยหนึ่ง ทางด่วนดอนเมืองโทลล์เวย์ กำลังจะเข้าตลาดหุ้น

ดอนเมืองโทลล์เวย์ คือ ทางด่วนที่หลายคนน่าจะรู้จัก

ทางยกระดับอุตราภิมุข หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์ คือ ทางด่วนสายหนึ่งที่ตั้งซ้อนอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง และบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) โดยมีการแบ่งบริหารจัดการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ทางยกระดับดินแดง – ดอนเมือง ที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 (อยู่ภายใต้สัมปทานของ DMT) และทางยกระดับอนุสรณ์สถาน – รังสิต ที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1

รายได้มากกว่าร้อยละ 98 มาจากรายได้ค่าผ่านทาง

DMT ประกอบธุรกิจในการบริหารทางหลวงสัมปทานที่เก็บค่าผ่านทางความยาว 21.9 กิโลเมตร โดยมีการกำหนดอัตราค่าผ่านทางให้สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราค่าผ่านทางได้ทุก ๆ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2552 ดังที่เห็นในข่าวว่า ทางด่วนดอนเมืองโทลล์เวย์กำลังจะปรับค่าผ่านทางขึ้นในต้นปี 2563 นั่นก็เพราะครบกำหนดเงื่อนไขตามระยะสัญญานั่นเอง

งบการเงินของทางด่วนดอนเมืองโทลล์เวย์ ของ DMT

ปี 2016
รายได้รวม 2,952.7 ล้านบาท
กำไรสุทธิรวม 1,525.8 ล้านบาท

ปี 2017
รายได้รวม 2,978.2 ล้านบาท
กำไรสุทธิรวม 1,379.5 ล้านบาท

ปี 2018
รายได้รวม 3,024.6 ล้านบาท
กำไรสุทธิรวม 1,459.2 ล้านบาท

จากงบการเงินจะเห็นว่าอัตราการทำกำไรของบริษัทสูงมาก ๆ โดยอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin ; GPM) อยู่ที่ 70% โดยประมาณ ในขณะที่อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin ; NPM) อยู่ที่ 50% โดยประมาณ และยังมีแนวโน้มจะสูงขึ้นไปอีกในปีหน้า หลังจากมีการปรับค่าผ่านทางเพิ่มขึ้นตามสัญญาสัมปทาน

อัตราการทำกำไรสูงปรี๊ดจริง ๆ

ลงทุนศาสตร์ – Investerestpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: DMT

Posts by pakapong_u » Wed Apr 07, 2021 12:00 pm

ดอนเมืองโทลเวย์ แถลงความพร้อมเข้าระดมทุน SET วันพรุ่งนี้

--อินโฟเควสท์ โดย ศศิธร ซิมาภรณ์ โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมล์: sasithorn@infoquest.co.th--

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday April 7, 2021 10:14 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) เปิดเผยว่า บริษัทจะมีการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ชูศักยภาพผู้บริหารโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม หนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย ในวันที่ 8 เม.ย. พร้อมเปิดตัวธุรกิจโชว์ศักยภาพการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเชื่อมโยงเครือข่ายถนนและระบบคมนาคมขนส่งของประเทศฯสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: DMT

Posts by pakapong_u » Thu Apr 08, 2021 11:47 am

ทางยกระดับดอนเมือง เดินหน้าเข้าระดมทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 8 เมษายน 2564 - 11:32 น.

‘บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง’ หรือ DMT ผู้บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โครงการทางยกระดับอุตราภิมุข หรือ ทางยกระดับดอนเมือง รวมระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร ชูประสบการณ์ 30 ปี ในความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการดำเนินงานและบำรุงรักษาทางยกระดับ พร้อมนำเทคโนโลยีเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการในทุกมิติ ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ทาง ผลักดันองค์กรก้าวสู่ผู้นำด้านการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของประเทศ สนับสนุนการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวรวมถึงภาคการท่องเที่ยว พร้อมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ DMT เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ โดยเป็นผู้บริหารจัดการทางยกระดับดอนเมืองแบบครบวงจร ภายใต้สัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ถนนวิภาวดี-รังสิต รวมระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร ประกอบด้วยช่วงดินแดง-ดอนเมือง ระยะทาง 15.4 กิโลเมตรและช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะทาง 5.6 กิโลเมตร อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัทฯ โดยในด้านทิศเหนือเชื่อมต่อกับทางหลวงส่วนต่อขยายรังสิต รับผิดชอบโดยกรมทางหลวง จากบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ถึงบริเวณหน้าโรงกษาปณ์ ระยะทางประมาณ 6.8 กิโลเมตร และด้านทิศใต้เชื่อมต่อกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) และ ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) ที่บริเวณดินแดง

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ทาง ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘เป็นบริษัทบริหารทางด่วนชั้นนำที่เชื่อมต่อเครือข่ายถนนและระบบคมนาคมขนส่ง มุ่งการให้การบริการที่เป็นเลิศด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยสำหรับการเดินทาง ด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาเทคโนโลยีและศึกษาโครงการใหม่ และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม’ โดยได้ดำเนินกลยุทธ์และแผนงานที่เพิ่มศักยภาพขององค์กรไปสู่เป้าหมายและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ

1.ผลักดันการเติบโตด้านผลการดำเนินงานในธุรกิจบริหารทางยกระดับเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาว และสามารถสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

2.บริหารจัดการทางยกระดับให้มีประสิทธิภาพ ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ Smart Project ที่นำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยพัฒนาระบบการจัดการด้านจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบดิจิตอล เพื่อเก็บข้อมูลปริมาณรถยนต์มาวิเคราะห์วางแผนจัดการจราจรแบบ Real-Time โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Manual Toll Collection System (MTC) และการเตรียมการเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Electronic Toll Collection System (ETC) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปยังระบบ Gateway และระบบ Clearing House ของกรมทางหลวงเปรียบเสมือนเป็นสายทางหนึ่งของกรมทางหลวง

3.กลยุทธ์ขยายธุรกิจด้วยแนวคิดขยายโครงข่ายการเชื่อมต่อกับระบบทางด่วนและทางยกระดับอื่น ๆ ที่ภาครัฐเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ

4.บริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ควบคู่การนำเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และ

5.ดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส และพยายามสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

กรรมการผู้จัดการ DMT กล่าวว่า เรามีเป้าหมายเป็นผู้นำการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย สนับสนุนการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวรวมถึงภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในฐานะนักบริหารจัดการโครงการทางยกระดับมานานกว่า 30 ปี เข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และเชื่อมต่อโครงข่ายถนนให้มีความต่อเนื่อง จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันแก่ประเทศไทยในระยะยาว และสร้างการเติบโตแก่บริษัทฯ อย่างยั่นยืนต่อไป

ส่วนโครงการทางยกระดับดอนเมือง ภายใต้สัญญาสัมปทานปัจจุบันที่จะหมดลงในวันที่ 11 กันยายน 2577 นั้น บริษัทฯ ประเมินว่า ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการมานานกว่า 30 ปี จากทีมบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกรมทางหลวงมาโดยตลอด บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจและได้รับคัดเลือกจากกรมทางหลวงในการบริหารโครงการทางยกระดับดอนเมืองเช่นเดิม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ทางยกระดับ ทั้งด้านความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่กรมทางหลวงยังคงยึดนโยบายให้เอกชนร่วมลงทุนในการบริการโครงการเช่นเดิม เนื่องจากเป็นวิธีที่ลดภาระงบประมาณแผ่นดินและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐและผู้ใช้ทาง

“บริษัทฯ จะนำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจรุกขยายงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมตามนโยบายการลงทุนของภาครัฐที่เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนผ่านโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (2560-2579) ของกรมทางหลวง เช่น โครงการส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน (M5) ระยะทาง 18 กิโลเมตร เชื่อมต่อโดยตรงสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (M82) เส้นทางหลักสู่ภาคใต้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับทางยกระดับดอนเมืองที่เป็นเส้นทางหลักสู่ภาคเหนือ เป็นต้น รวมถึงแผนขยายขอบเขตการให้บริการไปสู่ธุรกิจหรือโครงการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทางด่วนและทางพิเศษ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเข้ารับสัมปทาน เช่น โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในจุดพักริมทางหลวงและทางหลวงสัมปทาน (Rest Area) เป็นต้น” นายธานินทร์ กล่าว

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและการเงิน DMT กล่าวว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การเดินทางสัญจรลดลงจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและทำให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชะลอตัวลง ทำให้ปี 2563 มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันของทางยกระดับดอนเมืองช่วงดินแดง–ดอนเมือง อยู่ที่ 58,140 คันต่อวัน ลดลงจากปี 2562 ที่มีจำนวน 92,914 คันต่อวัน และช่วงดอนเมือง–อนุสรณ์สถานแห่งชาติ อยู่ที่ 37,143 คันต่อวัน จากเดิมปี 2562 ที่มีจำนวน 54,376 คันต่อวัน ด้วยปัจจัยดังกล่าว ทำให้ผลประกอบการปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการค่าผ่านทางรวม 2,047 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิทั้งปีอยู่ที่ 791 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มองว่าปี 2563 ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันถือเป็นจุดต่ำสุด และคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ในปีนี้ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ขณะที่ปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรและตราสารหนี้ของบริษัทในระดับ BBB+ และแนวโน้มอันดับเครดิตระดับคงที่ เนื่องจากมีผลการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอด และบริษัทฯ ยังได้จ่ายหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระคืนจำนวน 1,639 ล้านบาท ทำให้ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่มีภาระชำระคืนหนี้หุ้นกู้คงเหลือ มีแนวโน้มกระแสเงินสดที่มั่นคงที่สามารถจ่ายเงินปันผลเพื่อตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่

นายวรวัสส์ วัสสานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง เป็นที่เรียบร้อย ลำดับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการรอนุมัติไฟลิ่งมีผลบังคับใช้จาก ก.ล.ต. (Filing effective) โดย DMT จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชำระคืนหนี้สิน และใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงาน

ทั้งนี้ DMT มีทุนจดทะเบียนจำนวน 6,142.4 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 5,414.4 ล้านบาท และมีจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วก่อนการเสนอขาย IPO ทั้งหมด 1,041.2 ล้านหุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 11.85 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: DMT

Posts by pakapong_u » Thu Apr 08, 2021 2:17 pm

DMT มั่นใจ! ได้บริหาร ‘ดอนเมืองโทลล์เวย์’ ต่อ รุกขยายลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
โดย The Bangkok Insight Editorial Team 8 เมษายน 2564

DMT มั่นใจ ได้คัดเลือกให้บริหาร “ดอนเมืองโทลล์เวย์” ต่อ หลังหมดสัมปทานปี 77 พร้อมรุกขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายรัฐ

นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยว่า DMT เป็นผู้บริหารจัดการ โครงการทางยกระดับอุตราภิมุข (ทางยกระดับดอนเมือง หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์) แบบครบวงจร ภายใต้สัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ถนนวิภาวดี-รังสิต รวมระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร ประกอบด้วย ช่วงดินแดง – ดอนเมือง ระยะทาง 15.4 กิโลเมตร และช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะทาง 5.6 กิโลเมตร

DMT ดอนเมืองโทลล์เวย์

โครงการทางยกระดับดอนเมือง ภายใต้สัญญาสัมปทานปัจจุบันที่จะหมดลงในวันที่ 11 กันยายน 2577 นั้น DMT ประเมินว่า ในฐานะที่ DMT เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการมานานกว่า 30 ปี และมีแนวโน้มที่ ทล. ยังคงยึดนโยบายให้เอกชนร่วมลงทุนในการบริการโครงการเช่นเดิม เนื่องจากเป็นวิธีที่ลดภาระงบประมาณแผ่นดินและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐและผู้ใช้ทาง ดังนั้น DMT จึงมั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจและได้รับคัดเลือกจาก ทล. ในการบริหารโครงการทางยกระดับดอนเมืองเช่นเดิม

ทั้งนี้ DMT จะนำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ รุกขยายงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมตามนโยบายการลงทุนของภาครัฐที่เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนผ่านโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (2560-2579) ของ ทล. เช่น โครงการส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน (M5) ระยะทาง 18 กิโลเมตร เชื่อมต่อโดยตรงสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6), โครงการมอเตอร์เวย์ สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (M82) เส้นทางหลักสู่ภาคใต้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับทางยกระดับดอนเมืองที่เป็นเส้นทางหลักสู่ภาคเหนือ เป็นต้น

รวมถึงแผนขยายขอบเขตการให้บริการไปสู่ธุรกิจหรือโครงการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทางด่วนและทางพิเศษ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเข้ารับสัมปทาน เช่น โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในจุดพักริมทางหลวงและทางหลวงสัมปทาน (Rest Area) เป็นต้นนายศักดิ์ดา พรรณไวย รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและการเงิน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า DMT มีเป้าหมายผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า

แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การเดินทางสัญจรลดลงจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและทำให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชะลอตัวลง โดยปี 2563 มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันของทางยกระดับดอนเมือง ช่วง ดินแดง–ดอนเมือง อยู่ที่ 58,140 คันต่อวัน ลดลงจากปี 2562 ที่มีจำนวน 92,914 คันต่อวัน และช่วง ดอนเมือง–อนุสรณ์สถานแห่งชาติ อยู่ที่ 37,143 คันต่อวัน จากเดิมปี 2562 ที่มีจำนวน 54,376 คันต่อวัน

ด้วยปัจจัยดังกล่าว ทำให้ผลประกอบการปี 2563 DMT มีรายได้จากการค่าผ่านทางรวม 2,047 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิทั้งปีอยู่ที่ 791 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม DMT มองว่าปี 2563 ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันถือเป็นจุดต่ำสุด และคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ในปีนี้ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ขณะที่ปี 2563 DMT ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรและตราสารหนี้ของบริษัทในระดับ BBB+ และแนวโน้มอันดับเครดิตระดับคงที่ เนื่องจากมีผลการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอด และDMT ยังได้จ่ายหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระคืนจำนวน 1,639 ล้านบาท ทำให้ ณ 31 ธันวาคม 2563 DMT ไม่มีภาระชำระคืนหนี้หุ้นกู้คงเหลือ มีแนวโน้มกระแสเงินสดที่มั่นคงที่สามารถจ่ายเงินปันผลเพื่อตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่นายวรวัสส์ วัสสานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อย ลำดับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการรอนุมัติไฟลิ่งมีผลบังคับใช้จาก ก.ล.ต. (Filing effective) โดย DMT จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชำระคืนหนี้สิน และใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงาน

ทั้งนี้ DMT มีทุนจดทะเบียนจำนวน 6,142.4 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 5,414.4 ล้านบาท และมีจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วก่อนการเสนอขาย IPO ทั้งหมด 1,041.2 ล้านหุ้น

โดย DMT จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 11.85% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DMT ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: DMT

Posts by pakapong_u » Thu Apr 08, 2021 2:22 pm

*ทางยกระดับดอนเมือง เตรียมขาย IPO 140 ล้านหุ้น-เข้าเทรด SET 7 พ.ค.ระดมทุนกว่า 2 พันลบ.


         สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 เม.ย. 64)--นายวรวัสส์ วัสสานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ DMT แล้ว ลำดับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการรอนุมัติไฟลิ่งมีผลบังคับใช้ (Filing effective) และจะเริ่มเดินสายให้ข้อมูลกับนักลงทุนต่าง โดยคาดว่าจะเสนอขาย IPO ในช่วงปลายเดือน เม.ย. 64 และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 7 เม.ย. 64 ซึ่งจะเน้นการกระจายหุ้นให้กับนักลงทุนรายย่อยเป็นส่วนใหญ่

          สำหรับวัตถุประสงค์การระดมทุนของ DMT ในครั้งนี้จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชำระคืนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินเป็นส่วนใหญ่ แบ่งเป็นหนี้ระยะยาว 1.35 พันล้านบาท และหนี้ระยะสั้น 330 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงานราว 300-400 ล้านบาท คาดว่าจะระดมเงินทุนได้ราว 2 พันล้านบาท

          โดย DMT มีทุนจดทะเบียนจำนวน 6,142.4 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 5,414.4 ล้านบาท และมีจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วก่อนการเสนอขาย IPO ทั้งหมด 1,041.2 ล้านหุ้น โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 11.85 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้

          สำหรับความน่าสนใจของ DMT นั้นเป็นเรื่องของโอกาสทางธุรกิจหลังจากนำเงินที่ได้จากการเสนอขาย IPO ไปชำระคืนหนี้ที่มีดอกเบี้ยทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทปลอดหนี้ที่มีดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่หายไปราว 4.5 ล้านบาท/เดือน ทำให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรมากขึ้น และมีความสามารถในการกู้ยืมมากขึ้น เพื่อมาต่อยอดในการลงทุนโครงการใหม่ๆ ที่บริษัทสนใจเข้าร่วมประมูลในอนาคตที่จะเข้ามาสร้างการเติบโตของธุรกิจ

          ขณะที่เส้นทางสัมปานของดอนเมืองโทลเวย์ 21 กิโลเมตร ในปัจจุบันยังคงเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพในการเชื่อมต่อไปยังภาคเหนือและภาคอีสาน และการเดินทางไปท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งหลังจากการการท่องเที่ยวกลับมาเปิดเป็นปกติแล้ว เส้นทางของบริษัทที่ได้รับสัมปทานอยู่ในปัจจุบันจะมีจำนวนรถที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มสูงขึ้น สนับสนุนผลการดำเนินงานให้เติบโตต่อเนื่อง

          นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ DMT เปิดเผยว่า บริษัทมีเป้าหมายผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า ซึ่งจากแผนงานการก่อสร้างโครงข่ายเส้นทางถนนต่างๆ ของภาครัฐตามแผนงานของภาครัฐในช่วงปี 60-79 ระยะทางรวม 6,000 กิโลเมตร ปัจจุบันก่อสร้างไปแล้วเพียง 600 กิโลเมตร ทำให้ยังมีโอกาสอีกมากในการที่บริ๋ษัทจะเข้าร่วมประมูลในเส้นทางที่มีศักยภาพใหม่ๆที่ภาครัฐจะเปิดประมูลออกมาในรูปแบบ PPP โดยที่ในช่วงปี 64-65 บริษัทมีความสนใจเข้าร่วมประมูลสัมปทาน 5 เส้นทาง ระยะทางรวม 244 กิโลเมตร ได้แก่ โครงการ M5 รังสิต-บางปะอิน ระยะทาง 18 กิโลเมตร โครงการ M8 นครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 119 กิโลเมตร โครงการ M9 บางขุนเทียน-บางบัวทอง ระยะทาง 38 กิโลเมตร โครงการ M82 บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ระยะทาง 25 กิโลเมตร และโครงการทางพิเศษกระทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 44 กิโลเมตร

          ส่วนสัมปทานเส้นทางปัจจุบัน คือ ถนนวิภาวดี-รังสิต รวมระยะทาง 21 กิโลเมตร มีอายุสัมปทานเหลืออีก 13 ปี ถือเป็นระยะเวลาที่ไม่สั้นมาก จึงมีเวลาที่บริษัทจะเตรียมความพร้อมขยายธุรกิจออกไปในการลงทุนใหม่ๆจากการเข้าประมูลโครงการต่างๆ ซึ่งการระดมทุนในตลาดหลีกทรัพย์ครั้งนี้จะเป็นการช่วยเสริมศักยภาพให้กับบริษัทในการเตรียมความพร้อมเข้าลงทุนในโครงการใหม่ๆได้มากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันได้เช่นเดียวกัน

          แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การเดินทางสัญจรลดลงจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด และทำให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชะลอตัวลง ทำให้ปี 63 มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันของทางยกระดับดอนเมืองช่วงดินแดงดอนเมือง อยู่ที่ 58,140 คัน/วัน ลดลงจากปี 62 ที่มีจำนวน 92,914 คัน/วัน และช่วงดอนเมืองอนุสรณ์สถานแห่งชาติ อยู่ที่ 37,143 คัน/วัน จากเดิมปี 62 ที่มีจำนวน 54,376 คัน/วัน

          นายศักดิ์ดา พรรณไวย รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและการเงิน DMT กล่าวว่า จากปัจจัยดังกล่าวทำให้ผลประกอบการปี 63 ชะลอตัวลงค่อนข้างมาก โดยบริษัทมีรายได้จากการค่าผ่านทางรวม 2.04 พันล้านบาท และมีกำไรสุทธิทั้งปีอยู่ที่ 791 ล้านบาท ซึ่งมองว่าปี 63 ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันถือเป็นจุดต่ำสุดที่ 95,000 คัน/วัน และคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ในปี 64 หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงไปบ้าง แต่ถือว่าในช่วงเดือน ม.ค. 64 ยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่เข้ามา 14 เดือน และหลังจากนั้นก็เริ่มฟื้นตัวกลับมา ซึ่งมองว่าปริมาณการจราจรในปี 64 จะปรับเพิ่มขึ้นมาเฉลี่ยในระดับ 100,000 คัน/วัน

          อย่างไรก็ตาม การที่ปริมาณการจราจรที่ใช้บริการเส้นทางของดอนเมืองโทลเวย์จะกลับมาสู่ระดับปกติเฉลี่ย 150,000 คัน/วัน ยังคงต้องใช้ระยะเวลาอีก 2 ปี หรือภายในปี 66-67 จากการท่องเที่ยวที่ฟื้นกลับมาได้เต็มที่ และความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมา ทำให้คนเริ่มมีการเดินทางมากขึ้น หลังจากที่โควิด-19 สิ้นสุดลงไปแล้ว ซึ่งหากปริมาณการจราจรกลับมาสู่ระดับปกติได้ จะส่งผลให้รายได้ของบริษัทนั้นกลับมาสู่ระดับ 3 พันล้านล้าน เช่นเดียวกับที่เคยทำได้ในปี 61

          ทั้งนี้ในแง่ของศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทนั้นหลังจากเสนอขาย IPO และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว คาดว่าจะมีความสามารถในการทำกำไรมากขึ้น จากการเป็นบริษัทที่ปลอดหนี้ที่มีดอกเบี้ย ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยหายไป โดยมีอัตรส่วนหนี่วสินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน (IBD/Equity) ลดลงเหลือเกือบ 0 เท่า จากปีก่อนที่ 0.3 เท่า และมีกระแสเงินสดที่เป็นเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น ทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่ง และมีความพร้อมในการลงทุนอื่นๆเข้ามาเสริมศักยภาพการเติบโตของบริษัทในอนาคต

          pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: DMT

Posts by pakapong_u » Fri Apr 09, 2021 9:06 pm

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง `ทางยกระดับดอนเมือง(DMT)` เข้าเทรด SET 7 พ.ค.นี้สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -8 เม.ย. 64 13:29 น.
  ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง "ทางยกระดับดอนเมือง(DMT)" คาดเข้าเทรด SET 7 พ.ค.นี้ ระบุนำเงิน IPO 140 ล้านหุ้น ใช้หนี้-เงินทุนหมุนเวียน หนุน D/E ต่ำกว่า 0.40 เท่า ด้านรายได้คาดกลับมาระดับปกติที่ 3 พันลบ.ได้ในปี 66-67 กางแผนปี 64-65 ลุยเข้าประมูล 5 เส้นทางใหม่

   นายวรวัสส์ วัสสานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยในงานแถลงข่าวข้อมูลและความพร้อมก่อนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ว่า ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง เป็นที่เรียบร้อย ลำดับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการรอนุมัติไฟลิ่งมีผลบังคับใช้จาก ก.ล.ต. (Filing effective)

   คาดว่า DMT จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) ได้วันที่ 7 พ.ค. 64 ซึ่งกรอบราคา และการจองหุ้น รวมถึงการจัดสรรให้กับนักลงทุนยังอยู่ในกระบวนการ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) เป็นผู้พิจารณา ซึ่งคาดว่าจะทราบรายละเอียดในเร็วๆ นี้ ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะเริ่มนับหนึ่งไฟลิ่งวันพรุ่งนี้(9 เม.ย.64)

   ทั้งนี้ DMT มีทุนจดทะเบียนจำนวน 6,142.4 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 5,414.4 ล้านบาท และมีจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วก่อนการเสนอขาย IPO ทั้งหมด 1,041.2 ล้านหุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 11.85% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้

   คาดว่าเงินระดมทุนที่ได้รับจะมีประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะยาวประมาณ 1,354 ล้านบาท , คืนหนี้ดอกเบี้ยระยะสั้น 330 ล้านบาท และส่วนที่เหลืออีกประมาณ 300-400 ล้านบาทเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงาน

   ซึ่งภายหลังจากการชำระหนี้ดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทมี D/E ต่ำลงกว่าสิ้นปีก่อนที่อยู่ระดับ 0.40 เท่า ส่งผลให้บริษัทจะสามารถพร้อมสำหรับการกู้เพื่อการลงทุนโครงการในอนาคต ซึ่งกรมทางหลวงยังมีสัมปทานเส้นทางอีกประมาณ 6,000 กิโลเมตรให้เข้าประมูล

   ทั้งนี้หลังจากบริษัทสามารถจ่ายหนี้ทำให้ไม่มีภาระดอกเบี้ย จะส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสะสมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยหนุนให้บริษัทมีความสามารถในการจ่ายปันผล โดยมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรในแต่ละปี

   ด้านดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจและการเงิน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยว่าภาพรวมรายได้และการใช้บริการทางยกระดับในปี 64 คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นกว่า ปี 63 ที่มีรายได้จากการค่าผ่านทางรวม 2,047 ล้านบาท และภาพรวมการใช้บริการอยู่ที่ 95,000 คัน/วัน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของประชาชน และการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

   โดยคาดว่าภาพรวมรายได้จะกลับมาสู่ระดับปกติที่ 3,000 ล้านบาทได้ในช่วงปี 66-67 รวมถึงการจราจรจะกลับมาสู่ระดับภาวะปกติได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้บริษัทสามารถรองรับปริมาณการจราจรได้สูงสุดรวม 180,000 คันต่อวัน

   สำหรับปี 64-65 บริษัทยังมีงานที่รอการประมูลจากกรมทางหลวงอีกประมาณ 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ M9 บางขุนเทียน-บางบัวทอง 38 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 64,848 ล้านบาท โดยคัดเลือกเอกชนปี 64-65 , โครงการ M8 นครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 119 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 79,006 ล้านบาทโดยคัดเลือกเอกชนปี 64 , โครงการ M82 บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ระยะทาง 25 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 48,310 ล้านบาท คัดเลือกเอกชนปี 64 , โครงการทางพิเศษกระทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 44 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 14,177 ล้านบาท คัดเลือกเอกชนปี 64 และโครงการ M5 รังสิต-บางปะอิน ระยะทาง 18 กิโลเมตร มูลค่าดครงการ 39,956 ล้านบาท คัดเลือกเอกชนปี 64

   ด้านนายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการทางยกระดับดอนเมืองแบบครบวงจร ภายใต้สัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ถนนวิภาวดี-รังสิต รวมระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร ประกอบด้วยช่วงดินแดง-ดอนเมือง ระยะทาง 15.4 กิโลเมตรและช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะทาง 5.6 กิโลเมตร อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัทฯ โดยในด้านทิศเหนือเชื่อมต่อกับทางหลวงส่วนต่อขยายรังสิต รับผิดชอบโดยกรมทางหลวง จากบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ถึงบริเวณหน้าโรงกษาปณ์ ระยะทางประมาณ 6.8 กิโลเมตร และด้านทิศใต้เชื่อมต่อกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) และ ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) ที่บริเวณดินแดง

   ส่วนโครงการทางยกระดับดอนเมือง ภายใต้สัญญาสัมปทานปัจจุบันที่จะหมดลงในวันที่ 11 ก.ย.77 นั้น บริษัทฯ ประเมินว่าได้รับคัดเลือกจากกรมทางหลวงในการบริหารเช่นเดิม เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์บริหารโครงการมานานกว่า 30 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกรมทางหลวงมาโดยตลอดpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: DMT

Posts by pakapong_u » Sat Apr 10, 2021 1:01 pm

"ทางยกระดับดอนเมือง" เตรียมนำหุ้นเข้า SET ระดมทุนคืนหนี้-เงินทุนหมุนเวียน

นายวรวัสส์ วัสสานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) หรือ DMT เป็นที่เรียบร้อย ลำดับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการรอนุมัติไฟลิ่งมีผลบังคับใช้จาก ก.ล.ต. โดย DMT จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชำระคืนหนี้สิน และใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงานทั้งนี้ DMT มีทุนจดทะเบียนจำนวน 6,142.4 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 5,414.4 ล้านบาท และมีจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วก่อนการเสนอขาย IPO ทั้งหมด 1,041.2 ล้านหุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 11.85 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ โดยเป็นผู้บริหารจัดการทางยกระดับดอนเมืองแบบครบวงจร ภายใต้สัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ถนนวิภาวดี-รังสิต รวมระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตรประกอบด้วยช่วงดินแดง-ดอนเมือง ระยะทาง 15.4 กิโลเมตรและช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะทาง 5.6 กิโลเมตร อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัทฯ โดยในด้านทิศเหนือเชื่อมต่อกับทางหลวงส่วนต่อขยายรังสิต รับผิดชอบโดยกรมทางหลวง จากบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ถึงบริเวณหน้าโรงกษาปณ์ ระยะทางประมาณ 6.8 กิโลเมตร และด้านทิศใต้เชื่อมต่อกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) และ ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) ที่บริเวณดินแดงกรรมการผู้จัดการ DMT กล่าวว่า บริษัทมีเป้าหมายเป็นผู้นำการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย สนับสนุนการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวรวมถึงภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในฐานะนักบริหารจัดการโครงการทางยกระดับมานานกว่า 30 ปี เข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และเชื่อมต่อโครงข่ายถนนให้มีความต่อเนื่อง จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันแก่ประเทศไทยในระยะยาว และสร้างการเติบโตแก่บริษัทฯ อย่างยั่นยืนต่อไปส่วนโครงการทางยกระดับดอนเมือง ภายใต้สัญญาสัมปทานปัจจุบันที่จะหมดลงในวันที่ 11 กันยายน 2577 นั้น บริษัทฯ ประเมินว่า ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการมานานกว่า 30 ปี จากทีมบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกรมทางหลวงมาโดยตลอด บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจและได้รับคัดเลือกจากกรมทางหลวงในการบริหารโครงการทางยกระดับดอนเมืองเช่นเดิม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ทางยกระดับ ทั้งด้านความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่กรมทางหลวงยังคงยึดนโยบายให้เอกชนร่วมลงทุนในการบริการโครงการเช่นเดิม เนื่องจากเป็นวิธีที่ลดภาระงบประมาณแผ่นดินและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐและผู้ใช้ทาง“บริษัทฯ จะนำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจรุกขยายงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมตามนโยบายการลงทุนของภาครัฐที่เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนผ่านโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (2560-2579) ของกรมทางหลวง เช่น โครงการส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน (M5) ระยะทาง 18 กิโลเมตร เชื่อมต่อโดยตรงสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (M82) เส้นทางหลักสู่ภาคใต้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับทางยกระดับดอนเมืองที่เป็นเส้นทางหลักสู่ภาคเหนือ เป็นต้น รวมถึงแผนขยายขอบเขตการให้บริการไปสู่ธุรกิจหรือโครงการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทางด่วนและทางพิเศษ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเข้ารับสัมปทาน เช่น โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในจุดพักริมทางหลวงและทางหลวงสัมปทาน (Rest Area) เป็นต้น” นายธานินทร์ กล่าวดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและการเงิน DMT กล่าวว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การเดินทางสัญจรลดลงจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและทำให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชะลอตัวลง ทำให้ปี 2563 มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันของทางยกระดับดอนเมืองช่วงดินแดง–ดอนเมือง อยู่ที่ 58,140 คันต่อวัน ลดลงจากปี 2562 ที่มีจำนวน 92,914 คันต่อวัน และช่วงดอนเมือง–อนุสรณ์สถานแห่งชาติ อยู่ที่ 37,143 คันต่อวัน จากเดิมปี 2562 ที่มีจำนวน 54,376 คันต่อวัน ด้วยปัจจัยดังกล่าว ทำให้ผลประกอบการปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการค่าผ่านทางรวม 2,047 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิทั้งปีอยู่ที่ 791 ล้านบาทอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มองว่าปี 2563 ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันถือเป็นจุดต่ำสุด และคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ในปีนี้ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจขณะที่ปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรและตราสารหนี้ของบริษัทในระดับ BBB+ และแนวโน้มอันดับเครดิตระดับคงที่ เนื่องจากมีผลการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอด และบริษัทฯ ยังได้จ่ายหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระคืนจำนวน 1,639 ล้านบาท ทำให้ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่มีภาระชำระคืนหนี้หุ้นกู้คงเหลือ มีแนวโน้มกระแสเงินสดที่มั่นคงที่สามารถจ่ายเงินปันผลเพื่อตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: DMT

Posts by pakapong_u » Sat Apr 10, 2021 2:28 pm

'ดอนเมืองโทลล์เวย์-เอ็นเอสแอล' จ่อขายไอพีโอ พ.ค.นี้
9 เมษายน 2564
“ทางยกระดับดอนเมือง” เล็งขายไอพีโอ 140 ล้านหุ้น-เข้าเทรด 7 พ.ค. หวังได้เงินระดมทุนราว 2 พันล้าน เพื่อชำระหนี้ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ด้าน “เอ็นเอสแอล" คาดขายไอพีโอ พ.ค.นี้

นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยว่า​ บริษัทคาดเสนอขายหุ้นหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 5.20 บาท โดยคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 7 พ.ค. นี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทำสำรวจความสนใจจองซื้อหุ้น (บุ๊คบิวดิ้ง) กับนักลงทุนสถาบัน ซึ่งจะสรุปราคาขายไอพีโอได้ เร็วๆ นี้

ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะได้เงินจากการเสนอขายไอพีโอเบื้องต้นประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยจะนำไปชำระคืนเงินกู้ แบ่งเป็นการใช้คืนหนี้ระยะยาว 1.3 พันล้านบาท และการใช้คืนหนี้ระยะสั้น 300 ล้านบาท ทำให้บริษัทไม่มีหนี้ จากปัจจุบันที่มีหนี้สินต่อทุน (D/E) ที่ 0.4 เท่า ส่วนอีก 300-400 ล้านบาทจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ส่วนโอกาสการเติบโตในระยะข้างหน้าภายหลังจากเข้าระดมทุน IPO นายธานินทร์ กล่าวว่า DMT มีโอกาสได้รับสัมปทานตามแผนแม่บทของรัฐบาลระยะทางอีกกว่า 6,500 กิโลเมตร หรือกว่า 20 สายทางในอนาคต โดยในปี 2564 จะมีโครงการประมูลใหม่อีก 5 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 2.46 แสนล้านบาท ได้แก่

1. โครงการ M9 บางขุนเทียน-บางบัวทอง ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร มูลค่า 6.4 หมื่นล้านบาท 2. โครงการ M8 นครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 119 กิโลเมตร มูลค่า 7.9 หมื่นล้านบาท 3. โครงการ M82 บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ระยะทาง 25 กิโลเมตร มูลค่า 4.8 หมื่นล้านบาท 4. โครงการทางพิเศษกระทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต ระยะทาง 44 กิโลเมตร มูลค่า 1.4 หมื่นล้านบาท และ 5. โครงการ M5 รังสิต-บางปะอิน ระยะทาง 18 กิโลเมตร มูลค่า 3.9 หมื่นล้านบาทสำหรับปี 2564 บริษัทคาดจะมีรายได้สูงกว่าปีก่อนที่มีรายได้ 2,047 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณจราจรบนทางยกระดับเพิ่มขึ้น และคาดว่าการระบาดของโควิด-19 รอบนี้จะไม่ส่งผลกระทบมากเท่ากับที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าภายในปี 2566-2567 ปริมาณจราจรบนทางด่วนอยู่ที่ 1.5 แสนคันต่อวัน และจะส่งผลให้รายได้ของบริษัทจะกลับมาอยู่ที่ 3,000 ล้านบาทเท่ากับก่อนเกิดโควิด-19

“ปี 2563 บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 2,047 ล้านบาท ลดลง 27% จากผลกระทบของโควิด-19 ที่กดดันให้ปริมาณจราจรบนทางยกระดับลดลงมาเหลือ 9.5 หมื่นคันต่อวัน"

นายสมชาย อัศวปิยานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NSL กล่าวว่า บริษัทเตรียมขายหุ้น IPO จำนวน 75 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท ประมาณเดือนพ.ค.

ทั้งนี้บริษัทจะนำเงินระดมทุนไปใช้ขยายกำลังการผลิตสำหรับโครงการใหม่โดยก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่และเครื่องจักรมูลค่าประมาณ 350 ล้านบาท และมีกำลังการผลิตรองรับรายได้สูงสุด 1,200 ล้านบาทต่อปี โดยตั้งเป้า 5 ปี (2564-2568) มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาท โดยปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 2,927.6 ล้านบาทpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: DMT

Posts by pakapong_u » Sun Apr 11, 2021 9:55 am

“ดอนเมืองโทลเวย์” โชว์ความพร้อมเข้าตลาดฯ

บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง หรือ DMT มั่นใจประสบการณ์ 30 ปีการบริหารจัดการดำเนินงานและบำรุงรักษาทางยกระดับรวมระยะทาง 21 กิโลเมตร พร้อมความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ “ดอนเมืองโทลเวย์” เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันพร้อมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ DMT เปิดเผยความคืบหน้าการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง เป็นที่เรียบร้อย ลำดับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการรอนุมัติไฟลิ่งมีผลบังคับใช้จาก ก.ล.ต. (Filing effective) ให้กับ ดอนเมืองโทลเวย์

ขณะที่ DMT มีทุนจดทะเบียนจำนวน 6.14 พันล้านบาท แบ่งเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 5.41 พันล้านบาท และมีจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วก่อนการเสนอขาย IPO ทั้งหมด 1.04 พันล้านหุ้น โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 11.85 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ โดยมี บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับการระดมทุนดังกล่าวจะนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้สินคืนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทเป็นหนึ่งในผู้บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ โดยเป็นผู้บริหารจัดการทางยกระดับดอนเมืองแบบครบวงจร ภายใต้สัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ถนนวิภาวดี-รังสิต รวมระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร ประกอบด้วยช่วงดินแดง-ดอนเมือง ระยะทาง 15.4 กิโลเมตรและช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะทาง 5.6 กิโลเมตร อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัท

“เรามีเป้าหมายเป็นผู้นำการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย สนับสนุนการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวรวมถึงภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในฐานะนักบริหารจัดการโครงการทางยกระดับมานานกว่า 30 ปี เข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และเชื่อมต่อโครงข่ายถนนให้มีความต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันแก่ประเทศไทยในระยะยาว และสร้างการเติบโตแก่บริษัทอย่างยั่นยืนต่อไป”ด้านกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ การผลักดันการเติบโตด้านผลการดำเนินงานในธุรกิจบริหารทางยกระดับเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาว และสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการบริหารจัดการทางยกระดับให้มีประสิทธิภาพผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Smart Project พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบดิจิตอล เพื่อเก็บข้อมูลวิเคราะห์วางแผนจัดการจราจรแบบเรียลไทม์ โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Manual Toll Collection System (MTC) และการเตรียมการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Electronic Toll Collection System (ETC) เชื่อมต่อข้อมูลไปยังระบบ Gateway และระบบ Clearing House ของกรมทางหลวงเปรียบเสมือนเป็นสายทางหนึ่งของกรมทางหลวง

นอกจากนั้น บริษัทยังเดินหน้ากลยุทธ์ขยายธุรกิจด้วยแนวคิดขยายโครงข่ายการเชื่อมต่อกับระบบทางด่วนและทางยกระดับอื่นๆ ที่ภาครัฐเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ควบคู่การนำเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส และพยายามสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

“บริษัทจะนำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจรุกขยายงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมตามนโยบายการลงทุนของภาครัฐที่เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนผ่านโครงการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (2560-2579) ของกรมทางหลวง เช่น โครงการส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน (M5) ระยะทาง 18 กิโลเมตร เชื่อมต่อโดยตรงสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (M82) เส้นทางหลักสู่ภาคใต้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับทางยกระดับดอนเมืองที่เป็นเส้นทางหลักสู่ภาคเหนือ เป็นต้น”

ธานินทร์กล่าวอย่างมั่นใจการต่อสัญญาสัมปทานโครงการทางยกระดับดอนเมือง ซึ่งจะหมดลงในวันที่ 11 กันยายน 2577 โดยยังมีแผนขยายขอบเขตการให้บริการไปสู่ธุรกิจหรือโครงการอื่นที่ไม่ใช่ทางด่วนและทางพิเศษ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเข้ารับสัมปทาน เช่น โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในจุดพักริมทางหลวงและทางหลวงสัมปทาน (Rest Area) เป็นต้น

ด้าน ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและการเงิน DMT กล่าวว่า บริษัทมีเป้าหมายผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การเดินทางสัญจรลดลงจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและทำให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชะลอตัวลง ทำให้ปี 2563 มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันของทางยกระดับดอนเมืองช่วงดินแดง–ดอนเมือง อยู่ที่ 58,140 คันต่อวัน ลดลงจากปี 2562 ที่มีจำนวน 92,914 คันต่อวัน และช่วงดอนเมือง–อนุสรณ์สถานแห่งชาติ อยู่ที่ 37,143 คันต่อวัน จากเดิมปี 2562 ที่มีจำนวน 54,376 คันต่อวัน

ดังนั้น จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ประกอบการปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการค่าผ่านทางรวม 2.05 พันล้านบาท และมีกำไรสุทธิทั้งปีอยู่ที่ 791 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัท มองว่าปี 2563 ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันถือเป็นจุดต่ำสุด และคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ในปีนี้ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: DMT

Posts by pakapong_u » Mon Apr 12, 2021 12:58 pm
pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39091
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: DMT

Posts by pakapong_u » Mon Apr 12, 2021 1:40 pm

“ดอนเมืองโทลล์เวย์” จ่อเปิด IPO 7 พ.ค. นี้ คาดปริมาณรถขึ้นด่วนเป็นปกติภายในปี 2566-67
By Pattarat -April 8, 2021

“ดอนเมืองโทลล์เวย์” ย้ำแผนเปิด IPO จัดสรร 140 ล้านหุ้นระดมทุน 7 พ.ค.นี้ ประเมินสถานการณ์ทางด่วนปี 2563 ท่ามกลาง COVID-19 รายได้-กำไรลดลง แต่เชื่อว่าปริมาณรถขึ้นทางด่วนจะกลับมาเป็นปกติภายในปี 2566-67 ชี้โอกาสเติบโตจากส่วนต่อขยายรังสิต-บางปะอินจะทำให้มีรถใช้งานดอนเมืองโทลล์เวย์เพิ่ม และสัมปทานภาครัฐอีกหลายเส้นทางที่บริษัทอาจเข้าร่วม

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เจ้าของสัมปทานทางยกระดับอุตราภิมุข หรือ “ดอนเมืองโทลล์เวย์” คืบหน้าไปอีกขั้นในการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ่อเสนอขาย IPO ปลายเดือนเมษายนนี้ และจะเข้าเทรดในตลาดหุ้นวันแรก 7 พ.ค. 64

“ธานินทร์ พานิชชีวะ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงพื้นฐานธุรกิจของบริษัท ก่อตั้งเมื่อปี 2531 หรือกว่า 30 ปีก่อน เพื่อรับสัมปทานเป็นผู้บริหารจัดการทางยกระดับดอนเมืองรวมระยะทาง 21 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงดินแดง-ดอนเมือง ระยะทาง 15.4 กิโลเมตร และช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถานแห่งชาติระยะทาง 5.6 กิโลเมตร

ทางด่วนดอนเมืองโทลล์เวย์ถือเป็นทางด่วนเส้นสำคัญของการเข้าออกเมืองทางทิศเหนือ และมีจุดเชื่อมต่อเข้าสนามบินดอนเมืองได้โดยตรง
ตัวอย่างอัตราค่าผ่านทางดอนเมืองโทลล์เวย์ ปรับขึ้นตามสัญญาสัมปทาน (ที่มา : DMT)

ปัจจุบันสัญญาสัมปทานรอบล่าสุดจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2577 หรือเหลือระยะเวลาอีก 13 ปีก่อนจะหมดสัมปทานรอบนี้ และเป็นสัญญาที่มีกำหนดการขึ้นอัตราค่าผ่านทางแน่นอน โดยจะมีการปรับขึ้นอีก 2 ครั้งในปี 2567 และปี 2572 (ปัจจุบันค่าผ่านทางเริ่มต้น 80+35 บาท สำหรับช่วงที่ 1 และ 2 ตามลำดับ)

“13 ปีที่ยังเหลือสัมปทาน เราจะไม่หยุดอยู่กับที่ เราจะพัฒนาความพร้อมด้านบุคลากรและเทคโนโลยี เพราะถ้ารัฐเปิดประมูลสัมปทานใหม่เมื่อไหร่ เราก็มีโอกาสไปชิงเค้กเพิ่ม โดยเรามีประสบการณ์ด้านทางด่วนมานานกว่า 30 ปีเป็นจุดแข็ง” ธานินทร์กล่าวปี’63 สะดุด COVID-19 แต่ยังกำไร

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและการเงิน DMT กล่าวต่อถึงผลประกอบการล่าสุดของบริษัท ในปี 2563 บริษัทมีรายได้ 2,063 ล้านบาท กำไรสุทธิ 791 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 38.7% ปริมาณรถผ่านทางอยู่ที่ 34.9 ล้านคันต่อปี หรือเท่ากับกว่า 95,000 คันต่อวัน
(ที่มา : DMT)
ทั้งรายได้ กำไร และปริมาณรถลดลงจากช่วงปี 2560-62 โดยเมื่อปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 2,859 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,159 ล้านบาท ในช่วงปี 2560-62 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ระหว่าง 41-48% และมีรถผ่านทางเฉลี่ยกว่า 154,000 คันต่อวัน

ตัวเลขในปี 2563 จึงสะท้อนให้เห็นผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 มีการล็อกดาวน์และลดการเดินทาง แต่ดร.ศักดิ์ดาชี้ว่า บริษัทยังแข็งแกร่งทางการเงินและมีกำไร รวมถึงปัจจุบันบริษัทมีหนิ้สินต่ำ โดยมีอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) เพียง 0.4 เท่าคาดกลับมาปกติภายในปี 2566-67
ดร.ศักดิ์ดากล่าวต่อว่า เชื่อว่าปี 2564 นี้สถานการณ์จะดีขึ้นกว่าปีก่อน แม้มีการระบาดรอบที่ 3 เกิดขึ้น ส่วนสถานการณ์ปริมาณรถผ่านทางด่วน คาดว่าช่วงปี 2566-67 จะกลับไปสู่ช่วงปกติเท่ากับก่อน COVID-19 คือประมาณ 154,000 คันต่อวันได้


นอกจากนี้ ดอนเมืองโทลล์เวย์จะได้รับอานิสงส์ในช่วงปี 2568-69 เมื่อทางด่วนส่วนต่อขยายรังสิต-บางปะอิน (M5) เปิดใช้ในปีดังกล่าว เส้นทางนี้จะมีการจราจรที่เชื่อมต่อดอนเมืองโทลล์เวย์เดิม ทำให้ปริมาณรถที่ใช้งานน่าจะเพิ่มขึ้น โดยเส้นทางรังสิต-บางปะอินเป็นเส้นทางที่จะไปผ่านสี่แยกบางปะอิน ทางแยกระหว่างรถที่จะขึ้นเหนือกับออกอีสานทาง จ.นครราชสีมา

เตรียมใช้ M-Flow โละไม้กั้นมอเตอร์เวย์-ทางด่วน รื้อระบบเก็บเงินค่าผ่านทาง ก.พ. 64
ธานินทร์กล่าวว่า บริษัทวางเป้าหมายทำรายได้ 3,000 ล้านบาท เมื่อสถานการณ์กลับเป็นปกติ โดยเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงจากหลายปัจจัย เช่น รัฐบาลมีแผนการฉีดวัคซีนและแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้การเดินทางสูงขึ้น ยอดขายรถยนต์ที่เติบโตขึ้นน่าจะทำให้ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นด้วยเล็งสัมปทาน 5 โครงการ
สำหรับแผนงานอนาคตของ DMT มีงานประมูลสัมปทาน 5 โครงการของรัฐช่วงปี 2564-65 ระยะทางรวม 244 กิโลเมตร ที่บริษัทมองว่ามีศักยภาพที่น่าสนใจ ดังนี้
(ที่มา : DMT)
1)โครงการ M5 รังสิต-บางปะอิน ระยะทาง 18 กม. มูลค่าโครงการ 39,956 ล้านบาท
2)โครงการ M9 บางขุนเทียน-บางบัวทอง ระยะทาง 38 กม. มูลค่าโครงการ 64,848 ล้านบาท
3)โครงการ M8 นครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 119 กม. มูลค่าโครงการ 79,006 ล้านบาท
4)โครงการ M82 บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ระยะทาง 25 กม. มูลค่าโครงการ 48,310 ล้านบาท
5)โครงการทางพิเศษกระทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต ระยะทาง 44 กม. มูลค่าโครงการ 14,177 ล้านบาท

ทั้งนี้ ธานินทร์กล่าวว่า บริษัทจะประเมินความเสี่ยงด้านความคุ้มค่าทางการเงินก่อนตัดสินใจร่วมประมูล
เปิด IPO ระดมทุนเป็นบริษัทปลอดหนี้

วรวัสส์ วัสสานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะเปิดขายทั้งหมด 140 ล้านหุ้น คิดเป็น 11.9% ของบริษัทหลังเปิดขาย โดยขณะนี้ยังไม่ระบุราคา คาดว่าจะเสนอขาย IPO ปลายเดือนเมษายนนี้ และจะเข้าเทรดในตลาดหุ้นวันแรก 7 พ.ค. 64

เป้าหมายการระดมทุนจะเป็นการนำเงินไปชำระภาระหนี้มีดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้บริษัทกลายเป็นบริษัทปลอดหนี้เพราะขณะนี้มีหนี้สินต่ำมาก และยังไม่มีแผนลงทุนโครงการใหม่จนกว่าภาครัฐจะเปิดประมูลPost Reply