SAV

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35893
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

SAV

Posts by pakapong_u » Thu Oct 17, 2019 10:44 am

*"สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์"ยื่นไฟลิ่งเตรียมเสนอขาย IPO พร้อมเข้า SET นำเงินชำระคืนหนี้
Source - IQ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (Th)

Thursday, October 17, 2019 10:12


สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 ต.ค. 62)--บมจ.สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ (SAV) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) โดยแบ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 64 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 10% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดย บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด และ/หรือ บริษัท สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงอาจจะมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินอีก

ทั้งนี้ บริษัทฯมีความประสงค์จะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีบล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน วัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อใช้ชำระคืนหนี้สินกับสถาบันการเงิน

SAV หรือเดิมชื่อบริษัท สามารถ ทรานส์โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding company) เน้นการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการจราจรทางอากาศ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจราจรทางอากาศ โดยปัจจุบันถือหุ้น 100% ใน บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (CATS) เพียงบริษัทเดียว

สำหรับ CATS เป็นบริษัทสัญชาติกัมพูชา ให้บริการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (Air Navigation Service Provider : ANSP) แต่เพียงรายเดียวสำหรับทุกสนามบินในกัมพูชาทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ สนามบินนานาชาติพนมเปญ, สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ และสนามบินนานาชาติสีหนุ ซึ่งเป็นสนามบินที่ให้บริการการบินทั้งในและระหว่างประเทศ รวมไปถึงสนามบินพระตะบอง, สนามบินเกาะกง และสนามบินสตึงเตรง ให้บริการเฉพาะการบินภายในประเทศ

รายได้ของ CATS แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ รายได้ค่าบริการสำหรับเที่ยวบินที่บินขึ้น-ลงในประเทศ (Landing & Take-off : Domestic) สัดส่วนรายได้คิดเป็นประมาณ 3.73-5.08% ของรายได้จากการให้บริการรวมงวดปี 59-61 และงวด 6 เดือนแรกของปี 61 และ 62 , รายได้ค่าบริการสำหรับเที่ยวบินที่บินขึ้น-ลงระหว่างประเทศ (Landing & Take-off : International) สัดส่วนประมาณ 37.23-44.24% และ รายได้ค่าบริการสำหรับเที่ยวบินที่บินผ่านเขตน่านฟ้ากัมพูชา (Overflight) มีสัดส่วนประมาณ 50.25-51.16%

ทั้งนี้ รายได้รวมของบริษัทในงวดปี 59-61 เท่ากับ 1,780.63 ล้านบาท 1,872.36 ล้านบาท และ 1,947.35 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนั้นสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการ ตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินในทุกประเภทตามการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกัมพูชา

ส่วนกำไรในงวดปี 59-61 เท่ากับ 279.39 ล้านบาท 317.92 ล้านบาท และ 252.84 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 15.69%, 16.98% และ 12.98% ของรายได้รวม ตามลำดับ

ขณะที่งวด 6 เดือนแรกของปี 62 มีรายได้รวม 1,044.19 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปี 61 มีรายได้เท่ากับ 924.30 ล้านบาทน โดยเพิ่มขึ้น 12.97% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินในทุกประเภท โดยเฉพาะประเภท Overflight นอกจากนี้ยังมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และรายได้ดอกเบี้ย เนื่องจากมีการให้เงินกู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น

และกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 62 เท่ากับ 246.88 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 111.41 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 12.05% และ 23.64% ของรายได้รวมตามลำดับ
ณ วันที่ 30 มิ.ย.62 สินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,434.04 ล้านบาท หนี้สินรวม 2,359.49 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 74.55 ล้านบาท

บริษัทเปิดโอกาสในการเข้าลงทุนหรือดำเนินการเพื่อให้ได้รับสิทธิในการเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการจราจรทางอากาศในประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ และ/หรือ CATS ยังเปิดโอกาสในการประกอบธุรกิจหรือเข้าลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจราจรทางอากาศ เช่น การจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจรทางอากาศ การจัดหาพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นต้น

ณ วันที่ 30 ก.ย.62 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 320 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 640 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 288 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 576 ล้านหุ้น ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเต็มจำนวน

รายชื่อผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด ถือหุ้น 384 ล้านหุ้น คิดเป็น 66.67% และ บริษัท สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 191,997,868 หุ้น คิดเป็น 33.33%

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย


--อินโฟเควสท์ โดย พรเพ็ญ ดวงเฉลิมวงศ์/ศศิธร โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมล์: sasithorn@infoquest.co.th--


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35893
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SAV

Posts by pakapong_u » Thu Oct 17, 2019 7:55 pm

SAV : บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เน้นการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการจราจรทางอากาศ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจราจรทางอากาศ ปัจจุบันถือสัดส่วนร้อยละ 100.00 ในบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากัด (“CATS”) เพียงบริษัทเดียวซึ่ง CATS เป็นบริษัทสัญชาติกัมพูชาที่ประกอบธุรกิจให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชาแต่เพียงผู้เดียว ปัจจุบันมีสนามบินทั้งหมด 6 แห่งทั้งในและระหว่างประเทศ ได้แก่ สนามบินนานาชาติพนมเปญ สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ และสนามบินนานาชาติสีหนุ สนามบินพระตะบอง สนามบินเกาะกง และสนามบินสตึงเตรง
ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ บริการ /ขนส่งและโลจิสติกส์
สถานะ Filing
จำนวนหุ้นที่ IPO
1) หุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 % ของทุนชำระแล้วหลัง IPO)
2) หุ้นสามัญเดิม (ยังไม่กำหนด)
3) จัดสรรหุ้นส่วนเกิน (ยังไม่กำหนด)
โดยภายหลัง IPO จะมีจำนวนหุ้นไม่เกิน 640,000,000 หุ้น
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น
n/a
ราคา IPO
n/a
ราคา PAR
0.50 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล Filing


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35893
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SAV

Posts by pakapong_u » Thu Oct 17, 2019 7:55 pm

https://market.sec.or.th/public/ipos/IP ... 21&lang=thหนังสือชี้ชวนตราสารทุน
รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / นาย ประเสริฐ ตันตยาวิทย์


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35893
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SAV

Posts by pakapong_u » Tue Oct 29, 2019 10:54 pm

SAMART ลุ้นกำไรสดใสปี’63 ปีนี้ธุรกิจโตหนุนรายได้ประจำ 40%

29/10/2019Exclusive News, samart

HoonSmart.com>>กลุ่มสามารถฯประกาศปี 62 พลิกฟื้นอย่างแข็งแรงและยั่งยืน โอกาสทางธุรกิจมีมาก หนุนปีหน้าไปได้สวย คาดรายได้ 2 หมื่นล้านบาท SAMART มีกำไรจากการนำหุ้นสามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ มาร่วมขายไอพีโอประมาณเดือนมี.ค. ส่วนสามารถ ดิจิตอลที่ยังขาดทุน คาดเทิร์นอะราวด์ รายได้กระโดดจาก 1,000 ล้านบาทเป็น 5,000 ล้านบาท

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานของกลุ่มในครึ่งปีหลังจะเติบโตมากกว่าครึ่งปีแรก ทำให้รายได้ของปีนี้เข้าเป้าจำนวน 18,000 ล้านบาท ส่วนแนวโน้มในปี 2563 จะดียิ่งขึ้น เนื่องจากมีโอกาสทางธุรกิจมาก คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท SAMARTจะมีกำไรพิเศษจากการนำหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทสามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ (SAV) ส่วนหนึ่งร่วมเสนอขายให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) ประมาณเดือน มี.ค. 2563 ด้วย

“ปี2562 เป็นปีแห่งการพลิกฟื้นอย่างแข็งแรงและยั่งยืนของกลุ่มสามารถฯ ผลดำเนินงานดีกว่าปีก่อนเยอะ แม้ว่าบางโครงการของรัฐจะชะลอกว่าที่คาดก็ตาม ผลงานที่ดีขึ้นเกิดจากบริษัทเปิดตลาดใหม่ ๆเช่นในกลุ่มธนาคาร และธุรกิจยังสร้างรายได้ประจำเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 40% คาดว่าปีหน้าจะเพิ่มเป็น 50% สามารถรองรับความผันผวนของธุรกิจ สร้างรายได้ให้มีเสถียรภาพมากขึ้น”นายวัฒน์ชัยกล่าว

ปัจจุบันบริษัทสามารถ ดิจิตอล (SDC) ยังขาดทุนอยู่เพียงแห่งเดียวในกลุ่ม แต่ขาดทุนเริ่มลดลง ในปีหน้าคาดว่ามีรายได้โตก้าวกระโดดเป็นประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาท จากสิ้นปีนี้ทำได้ประมาณ 1,207 ล้านบาท เนื่องจากมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ ทยอยรับรู้รายได้จากโครงการบริการวิทยุสื่อสารคมนาคมระบบดิจิทัล มีลูกค้ารายใหญ่ ตั้งเป้าจำหน่ายประมาณ 6 หมื่นเครื่อง จากปีนี้คาดขายได้ 9,000 เครื่อง และโครงการใหม่ยังสร้างรายได้ประจำต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการติดตั้งอุปกรณ์ไวไฟทั่วประเทศ หรือ Google Station ที่จับมือกับบริษัท กสท.โทรคมนาคม (CAT) ในการทำตลาด โดย SDC จะมีรายได้จากการเข้าไปหาพื้นที่และติดตั้งอุปกรณ์ไวไฟ พร้อมดูแลรักษาตลอด 5 ปี โดยตั้งเป้าติดตั้งจำนวน 1 หมื่นจุด ภายในปี 2563 ล่าสุดได้บรรลุข้อตกลงกับกรมอาชีวะ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ไวไฟในสถาบันอาชีวะ 428 แห่ง

สำหรับบริษัทสามารถเทลคอม (SAMTEL) ยังเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุ่ม ปัจจุบันมีงานอยู่ในมือแล้วกว่า 9,000 ล้านบาท คาดว่าปีหน้าจะทะลุ 1 หมื่นล้านบาท ขณะนี้ยังมีงานที่รอเซ็นสัญญาอีก 1,000 ล้านบาท เป็นโครงการของธนาคารออมสิน และปลายปีนี้คาดจะทราบผลโครงการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต มูลค่า 8,000 ล้านบาท คาดว่าในปีนี้จะเติบโตทั้งรายได้และกำไร โดยเฉพาะในไตรมาส 4 จะรับรู้รายได้มากที่สุดของปี

ด้านบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ (SUT) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านพลังงานและสาธารณูปโภค โดยบริษัท เทด้า จำกัด (TEDA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีการเซ็นสัญญาในโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และโครงการสายไฟลงดิน รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท และยังมีโอกาสเข้าประมูลโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินอีกหลายเส้นทาง และยังมองหาธุรกิจใหม่ ๆ ด้านการจัดการพลังงานด้วย

ส่วนการนำบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ (SAV) บริษัทแห่งที่ 5 ของกลุ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ช่วยแบ่งเบาภาระหนี้และดอกเบี้ยให้กับ SMART ส่วน SAV

เป็นโฮลดิ้งเน้นการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการจราจรทางอากาศ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจราจรทางอากาศ โดยปัจจุบันถือหุ้น 100% ใน บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (CATS) เพียงบริษัทเดียว ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลกัมพูชาในการบริหารจัดการการจราจรทางอากาศ ทั่วน่านฟ้ากัมพูชา เป็นเวลา 39 ปี นับจากปี 2545-2584


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35893
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SAV

Posts by pakapong_u » Tue Oct 29, 2019 11:02 pm

SAMART ลั่นรายได้ปี 63 ทะลุ 2 หมื่นลบ.-ดันลูกเข้าตลาดหุ้น

efinanceThai.com
"สามารถคอร์ปอเรชั่น" เดินหน้าดันรายได้ปี 63 ทะลุ 2 หมื่นลบ. จากปีนี้คาดทำได้ 1.8 หมื่นลบ. หลังมีงานในมือแล้ว 9 พันลบ. จ่อประมูลใหม่อีก 1 หมื่นลบ. เน้นงานระบบไอทีกลุ่มธนาคารพาณิชย์ เตรียมดัน"สามารถ ดิจิทัล" พลิกมีกำไร พร้อมส่งธุรกิจบริหารจัดการการจราจรทางอากาศ(SAV)เข้า SET ภายในมี.ค.63

*** งานในมือหนา ลุยประมูลเพิ่ม 1 หมื่นลบ.

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAMART เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังปี 62 จะทำได้ดีกว่าในช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจ ICT มีงานโครงการในมือ (Backlog) รวมกว่า 9 พันล้านบาท ประกอบไปด้วย โครงการออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุง รักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ,โครงการของทีโอที , โครงการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME) ที่จะทยอยรับรู้เข้ามาต่อเนื่องโดยเฉพาะในไตรมาส 4/62

ขณะที่ช่วงที่เหลือของปี 62 จะเข้าประมูลโครงการใหม่ๆรวมมูลค่าราว 1 หมื่นล้านบาท คาดได้งานอย่างน้อย 60 - 70% ของมูลค่าทั้งหมด อาทิ โครงการพัฒนา ซอฟต์แวร์ด้าน Finance Solution ให้กับลูกค้ากลุ่มธนาคาร ,โครงการของกรมสรรพสามิต ,โครงการของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้มูลค่างานในมือสิ้นปี 62 ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท

*** ปี 63 ดันรายได้ทะลุ 2 หมื่นลบ.

ในปี 63 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายรายได้เอาไว้ไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นล้านบาท จากปี 62 ที่คาดว่าจะทำได้ 1.8 หมื่นล้านบาท เนื่องจากบริษัทจะเข้าประมูลงานต่อเนื่องอีก โดยเฉพาะงานโครงการรูปแบบใหม่หรืองานระบบไอทีของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นของภาครัฐเป็นหลัก อาทิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารกรุงไทย และงานบริการรูปแบบอื่นๆ

ซึ่งจากงานบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้น จะทำให้สัดส่วนรายได้ประจำเพิ่มขึ้นเป็น 50% ช่วยหนุนรายได้ในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ จากปัจจุบันที่มีสัดส่วน 40%

*** บริษัทย่อยพลิกกำไร หนุนผลงานปี 63

ส่วนด้านผลการดำเนินงานปี 63 จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ สาเหตุหลักคือ บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SDC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยพลิกมีกำไรสุทธิ ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็น 4 - 5 พันล้านบาท จากปี 62 ที่ทำได้ 1.2 พันล้านบาท

หลังจากเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ ทั้งการติดตั้งโครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล, เสาโทรคมนาคมภายในกรมอุทยาน , โครงการให้บริการวิทยุสื่อสารคมนาคมระบบดิจิทัลให้กับ การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมป้องกันสาธารณภัย โดยตั้งเป้าจำหน่ายสินค้าจากธุรกิจนี้ไว้ทั้งหมด 6 หมื่นเครื่องในปี 63 เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 62 ที่ทำได้ 9 พันเครื่อง

ขณะที่โครงการใหม่ เช่น โครงการติดตั้งอุปกรณ์ไวไฟ ทั่วประเทศ หรือ Google Station ซึ่งจับมือ กับ CAT ในการทำตลาด จะมีรายได้จากการเข้าไปหาพื้นที่และติดตั้งอุปกรณ์ไวไฟ พร้อมดูแลรักษาตลอด 5 ปี (นับจากติดตั้ง) โดยตั้งเป้าติดตั้งจำนวน 10,000 จุด ภายในปี 63 ล่าสุดได้บรรลุข้อตกลงกับกรมอาชีวะ ในการติดตั้งอุปกรณ์ไวไฟในสถาบันอาชีวะแล้ว 428 แห่ง

*** เตรียมส่งธุรกิจบริหารจราจรทางอากาศเข้า SET ปี 63

นายวัฒน์ชัย ระบุ คาดว่าบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ SAV (ชื่อเดิมบริษัท สามารถ ทรานส์โซลูชั่น จำกัด) จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)ได้ในเดือนมีนาคม 63

อนึ่ง SAV คือ ธุรกิจบริหารจัดการการจราจรทางอากาศทั่วน่านฟ้ากัมพูชา ของกลุ่ม SAMART โดยดำเนินธุรกิจผ่านการลงทุนใน บริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิก เซอร์วิส จำกัด หรือ CATS ที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลกัมพูชาเป็นเวลารวม 39 ปี นับจากปี 45 ถึง 84

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน ชำระคืนเงินกู้ ลดภาระดอกเบี้ย และรองรับการขยายธุรกิจใหม่ๆ ของกลุ่มบริษัทสามารถในอนาคต โดยความคืบหน้าในปัจจุบันบริษัทดังกล่าวผ่านขั้นตอนการยื่นแบบคำขอและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 62


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35893
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SAV

Posts by pakapong_u » Tue Jan 28, 2020 2:34 pm

ที่ปรึกษาฯคาดนำ "สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์" เข้า SET ช่วง Q2/63
--อินโฟเควสท์ โดย พชรธร ภูมิคำ/วิลาวัลย์/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล์: rachada@infoquest.co.th--
ข่าวหุ้น-การเงิน 28 มกราคม พ.ศ. 2563 13:18 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ที่ปรึกษาฯคาดนำ
นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บมจ.สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ (SAV) กล่าวว่า SAV ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) มีแผนจะเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ไม่เกิน 224 ล้านหุ้น แบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 64 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 10% ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเสนอขายหุ้น และหุ้นสามัญเดิมรวมกับหุ้นส่วนเกิน (กรีนชู) ไม่เกิน 160 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 25% ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเสนอขายหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนต.ค.62 บริษัทได้ทำการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไปแล้ว คาดว่าจะได้รับการอนุมัติได้ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งกระบวนการเสนอขายหุ้น IPO และการนำ SAV เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) น่าจะเกิดขึ้นได้ภายในไตรมาส 2/63

SAV ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding company) เน้นการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการจราจรทางอากาศ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจราจรทางอากาศ โดยปัจจุบันถือหุ้น 100% ใน บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (CATS) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (Air Navigation Service Provider : ANSP) แต่เพียงรายเดียวสำหรับทุกสนามบินในกัมพูชาทั้ง 6 แห่ง

"หุ้นไอพีโอของ SAV คาดว่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุน สืบเนื่องจากปัจจัยด้านการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยว รวมถึงปริมาณการจราจรทางอากาศของทั้งกัมพูชาและภูมิภาคกว่า 10% ต่อปี ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยธุรกิจให้บริการด้านการบินในกัมพูชาของ CATS นั้นถือว่าไม่มีคู่แข่งทางธุรกิจ อีกทั้งยังมีความมั่นคงทางรายได้สูงตามจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความสามารถในการทำกำไรในอัตราที่สูงมาโดยตลอด ทำให้บริษัทมีสถานะทางการเงินและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง"นายประเสริฐ กล่าว
นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า การดำเนินธุรกิจนั้น SAV และ CATS มีคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจการบริหารจราจรทางอากาศมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ SAV มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสูงถึง 50% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเมื่อบวกกับความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งแล้ว เชื่อว่า SAV จะเป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนในระยะยาวอย่างแน่นอน

ด้านนายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ SAV กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการนำ SAV เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปชำระคืนเงินกู้ระยาวจากสถาบันทางการเงินทั้งหมด ที่ปัจจุบันมีอยู่ 1,200 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทลดต้นทุนดอกเบี้ยไปประมาณ 70 ล้านบาท/ปี และจะเพิ่มอัตรากำไรสุทธิให้กับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จากปัจจุบันอยู่ที่ 25% อีกทั้งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทก็มองโอกาสในการเข้าไปรับงานในรูปแบบ Outsource ในน่านฟ้าของประเทศอื่น ๆ เช่น ลาว เมียนมา เป็นต้น

นอกจากนี้ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ประเมินว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) จะมากกว่า SAMART ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ที่ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแคปอยู่ที่ 7,448.13 ล้านบาท

สำหรับ SAV มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 288 ล้านบาท มีหุ้นสามัญจำนวน 576 ล้านหุ้น โดยมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยกลุ่มสามารถ ถือหุ้น 100% ในบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด และยู-ทรานส์ ถือหุ้น SAV ในอัตรา 66.67% และยังมีบริษัท สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นในอัตรา 33.33%

สำหรับ CATS ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลกัมพูชา ระยะเวลารวม 39 ปี (ปี 45-84) ในสนามบิน 6 แห่ง ได้แก่ สนามบินนานาชาติพนมเปญ สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ สนามบินนานาชาติสีหนุ สนามบินพระตะบอง สนามบินเกาะกง และสนามบินสตึงเตรง

โดยมีรายได้หลักจากบริการควบคุมการจรารจรทางอากาศ แบ่งตามประเภทเที่ยวบินได้ 3 ประเภท ได้แก่ รายได้ค่าบริการสำหรับเที่ยวบินที่บินขึ้น-ลงระหว่างประเทศ (Landing &Take-off : International) เป็นสัดส่วนรายได้ประมาณ 37-44%, รายได้ค่าบริการสำหรับเที่ยวบินที่บินขึ้น-ลงภายในประเทศ (Landing & Take-off : Domestic) เป็นสัดส่วนรายได้ประมาณ 4-5% และรายได้ค่าบริการสำหรับเที่ยวบินที่บินผ่านเขตน่านฟ้ากัมพูชา (Overflight) เป็นสัดส่วนรายได้ประมาณ 50% ของรายได้รวม

SAV มีผลการดำเนินงานที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศกัมพูชาและภูมิภาคอาเซียน โดยมีรายได้จากจำนวนเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ที่บินขึ้น-ลง ในกัมพูชา ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 20% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และจำนวนเที่ยวบินที่บินผ่านน่านฟ้ากัมพูชา (Overflight) ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ โดยมีจำนวนเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 9.5% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยในช่วง 9 เดือนแรกปี 62 SAV มีรายได้รวม 1,556 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 389 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ที่มีรายได้รวม 1,440 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 208 ล้านบาท ส่วนในปี 61 SAV มีรายได้รวมจำนวน 1,947 ล้านบาท และ มีกำไรสุทธิ 253 ล้านบาท โดย SAV สามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับประมาณ 50% และอัตรากำไรสุทธิที่ 25% ในช่วง 9 เดือนแรกปี 62


Post Reply