SO

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36475
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

SO

Posts by pakapong_u » Thu Aug 08, 2019 10:29 pm

SO : บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
1) ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
2) ธุรกิจให้เช่าและบริการ ได้แก่ ธุรกิจบริการรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ บริการ / บริการเฉพาะกิจ
สถานะ Filing
จำนวนหุ้นที่ IPO
จำนวนไม่เกิน 85,000,000 หุ้น คิดเป็น 27.42% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ประกอบด้วย
(1) 76,500,000 หุ้น เสนอขายประชาชนทั่วไป และ
(2) ไม่เกิน 8,500,000 หุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อ(2) ให้นำหุ้นที่เหลือดังกล่าวจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น
n/a
ราคา IPO
n/a
ราคา PAR
1.00 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล Filing
www.siamrajathanee.co.th


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36475
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SO

Posts by pakapong_u » Thu Aug 08, 2019 10:31 pm

"สยามราชธานี"ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 85 ล้านหุ้น เข้าตลาด SET ใช้ชำระคืนเงินกู้-เป็นเงินทุนขยายกิจการ

--อินโฟเควสท์ โดย พรเพ็ญ ดวงเฉลิมวงศ์/วิลาวัลย์ โทร.02-2535000 อีเมล์: wilawan@infoquest.co.th--
ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 10:28:46 น.
บมจ. สยามราชธานี ยื่นไฟลิ่งเมื่อวันที่ 7 ส.ค.2562 เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 85 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.42 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยการขายหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น (1) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 76,500,000 หุ้น และ(2)การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจำนวนไม่เกิน 8,500,000 หุ้น และมีความประสงค์จะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีบล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้ จะไม่มีการเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป แต่จะเสนอขายให้ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์, เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน, เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท

วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการที่มีอยู่

บริษัทฯประกอบธุรกิจใน 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย การบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์และพนักงานสำนักงาน การบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค และการบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล และ 2) ธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ โดยสามารถแบ่งรูปแบบการให้บริการออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) บริการดูแลสวนขนาดใหญ่ 2) บริการออกแบบและจัดสวน และ 3) บริการตัดต้นไม้ใหญ่ (Tree Care)

ส่วนธุรกิจให้เช่าและบริการ ได้แก่ ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า บริษัทมีบริการรถยนต์ให้เช่าหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ รถยนต์ 4 ล้อ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถ 6 ล้อ และรถยนต์ดัดแปลง เพื่อตอบโจทย์ความสะดวกของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกรถยนต์ และระยะเวลาการเช่าที่ตรงความต้องการได้ โดยสามารถแบ่งบริการหลักเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บริการรถยนต์ให้เช่า และ บริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ และธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดให้แก่บุคคลภายนอก

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้นำความต้องการของลูกค้ามาต่อยอดการให้บริการและขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงบริษัทได้พัฒนาระบบต่างๆ อาทิ Tik Track, E-Slip, iRecruit, Valet Anywhere, Virtual Reality เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในวงกว้าง

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มี.ค.2562 มีสินทรัพย์รวม 1,123.96 ล้านบาท หนี้สินรวม 738.15 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 385.81 ล้านบาท โดยมีรายได้รวม 461.32 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการรวม 376.10 ล้านบาท กำไรสุทธิ 21.42 ล้านบาท

สำหรับปี 2559 ถึงปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวม เท่ากับ 1,670.27 ล้านบาท 1,732.32 ล้านบาท และ 1,850.88 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการขยายตัวของธุรกิจบริการจัดหาบุคลากรโดยเป็นผลมาจากการขยายฐานลูกค้าและคุณภาพของการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้บริษัทได้รับการต่อสัญญาจากลูกค้าเดิมที่เคยใช้บริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้รับสัญญาใหม่ที่เพิ่มปริมาณพนักงานในการให้บริการจากลูกค้าเดิม

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2559 ถึง ปี 2561 เท่ากับ 138.35 ล้านบาท 116.11 ล้านบาท และ 101.01 ล้านบาท ตามลำดับ โดยการลดลงดังกล่าวเป็นผลมาการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารจากการปรับฐานเงินเดือนพนักงานเพื่อสร้างแรงรูงใจในการทำงานและเพื่อดึงดูดพนักงานและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และการเพิ่มจำนวนพนักงานและผู้บริหารของบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการขยายตัวของบริษัทในอนาคต นอกเหนือจากปัจจัยด้านการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดังกล่าว การมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงานใหญ่และค่าใช้จ่ายไม่ประจำที่เกิดขึ้นในปี 2561 ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักส่งผลให้กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิของบริษัทลดลง

โครงการในอนาคต คือ การเพิ่มจำนวนพนักงานในธุรกิจบริการจัดหาบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจบริการจัดหาบุคลากร และเพื่อให้สามารถขยายการให้บริการไปยังกลุ่มค้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้น บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนพนักงาน ในส่วนของพนักงานขับรถยนต์และพนักงานสำนักงาน เช่น พนักงานธุรการ และพนักงานช่าง เป็นต้น โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท คือ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน โดยการเพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจจัดหาบุคลากร ซึ่งจำเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินการต่างๆ อาทิ การจ่ายเงินเดือนพนักงานและสวัสดิการต่างๆ

การขยายการลงทุนในธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า ตามที่บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาและเพิ่มการให้บริการที่ครบวงจร สำหรับธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า บริษัทจึงมีแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ดังนี้

โครงการขยายการลงทุนในรถยนต์ดัดแปลง บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในรถยนต์ดัดแปลง เพื่อรองรับการบริการให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถตอบโจทย์หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ต้องการเช่ารถประเภทดังกล่าวแทนการซื้อได้

โครงการ Pay per use บริษัทมีแผนที่จะขยายบริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับแบบรายชั่วโมงหรือรายวัน โดยค่าใช้บริการถูกคำนวณจากการใช้งานตามจริงของลูกค้า (Pay per use) ซึ่งสามารถตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ระยะสั้น โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท คือ บริษัทเอกชน และหน่วยงานราชการ

โครงการเพิ่มจำนวนรถยนต์ให้เช่า เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า และเพื่อให้สามารถขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้น บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนรถยนต์ให้เช่าประมาณ 70 คัน

อย่างไรก็ตาม การจัดทำโครงการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำโครงการ

ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 310.00 ล้านบาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 225.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 225.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวนไม่เกิน 310.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 310.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 8 ก.ค.2562 คือ กลุ่มวิมลเฉลา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ถือหุ้น 158,100,000 หุ้นคิดเป็น 70.27% หลังเสนอขายหุ้น IPO แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 51%, นายไกร วิมลเฉลา ถือหุ้น 33,450,000 หุ้นคิดเป็น 14.87% หลังเสนอขายหุ้น IPO แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 10.79%, นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา ถือหุ้น 8,363,000 หุ้นคิดเป็น 3.72% หลังเสนอขายหุ้น IPO แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 2.70%, นายณัฐพล วิมลเฉลา ถือหุ้น 8,363,000 หุ้นคิดเป็น 3.72% หลังเสนอขายหุ้น IPO แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 2.70%

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36475
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SO

Posts by pakapong_u » Fri Aug 09, 2019 11:29 am

https://market.sec.or.th/public/ipos/IP ... sID=265163


หนังสือชี้ชวนตราสารทุน
รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / N.A.


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36475
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SO

Posts by pakapong_u » Wed Aug 14, 2019 5:28 pm

บมจ.สยามราชธานี ยื่นไฟลิ่ง ต่อก.ล.ต. เสนอขายหุ้นไอพีโอ พร้อมเข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 - 17:03 น.

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) และธุรกิจให้เช่ารถยนต์และบริการ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 85 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 27.42 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ แบ่งเป็นการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 76.5 ล้านหุ้น และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 8.5 ล้านหุ้น ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในปีนี้

ปัจจุบัน บริษัท สยามราชธานีฯ มีทุนจดทะเบียน 310 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 310 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 225 ล้านหุ้น ทั้งนี้บริษัทมีธุรกิจหลักแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) เช่น การบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์และพนักงานสำนักงาน, การบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค, การบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล และธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ 2. ธุรกิจให้เช่าและบริการ ได้แก่ ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าและธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

นายธรัฐพร กล่าวว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และมีแผนขยายธุรกิจในอนาคต โดยในส่วนเงินทุนหมุนเวียนจะถูกนำไปใช้เพิ่มจำนวนพนักงานในธุรกิจบริการจัดหาบุคลากรและขยายการลงทุนในธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า รองรับการให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจจ้างเหมาบริการมายาวนานกว่า 40 ปี มีโซลูชั่นช่วยระบบสรรหามีประสิทธิภาพครบวงจรและคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า ช่วยลดภาระการบริหารจัดการงานและบุคลากรแก่ลูกค้า ทั้งกลุ่มนิติบุคคลภาคเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลธรรมดาได้อย่างตรงจุด


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36475
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SO

Posts by pakapong_u » Tue Nov 19, 2019 8:46 pm

2 หุ้นน้องใหม่ ต่อแถวเข้าตลาดหุ้นปลายปีนี้

2 หุ้นน้องใหม่ "อิ๊กดราซิล กรุ๊ป"และ "สยามราชธานี" เตรียมเรียงแถวเข้าระดมทุนในตลาดหุ้น หลัง ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง ด้าน YGG จ่อขายไอพีโอจำนวน 45 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในช่วงปลายปีนี้ ฟาก SO เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน

2 หุ้นน้องใหม่ ต่อแถวเข้าตลาดหุ้นปลายปีนี้
นายพายุพัด มหาผล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ YGG เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งของ YGG ในวันนี้ ( 19 พฤศจิกายน 2562 ) โดยบริษัทฯมีแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 45 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท และมีทุนที่ชำระแล้ว 67.5 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้นไอพีโอและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอ ไอ (mai) ภายในไตรมาส 4 ปีนี้

นายธนัช จุวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือYGG กล่าวว่าบริษัทฯมีความพร้อมที่จะเสนอขายหุ้นไอพีโอเพื่อเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai เพื่อนำเงินไปใช้ขยายอาคารสำนักงานแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ และลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย และอเมริกา

ทั้งนี้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเกี่ยวกับงานโฆษณา ภาพยนตร์ และเกม โดยมีจุดเด่นในด้านการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับสากล เป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯงวด 9 เดือน ปี 2562 มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 147.68 ล้านบาท และกำไรสุทธิอยู่ที่ 41.31 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 สินทรัพย์รวม 212.08 ล้านบาท หนี้สินรวม 50.52 ล้าน

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO กล่าวว่าปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟลิ่งแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เช่นกัน โดยบริษัทประกอบธุรกิจการจ้างเหมาบริการครบวงจรที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และบริษัทชั้นนำของประเทศใช้บริการมากว่า 40 ปี

นายคมกฤต มีคำสัตย์ กรรมการผู้จัดการสายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น กล่าวว่า หุ้นที่เสนอขายประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 85 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.42 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็นขายให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 76.5 ล้านหุ้น และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจำนวน ไม่เกิน 8.5 ล้านหุ้น

โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ขณะที่ปัจจุบัน SO มีทุนจดทะเบียน 310 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 310 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท มีทุน ที่ออกและชำระแล้ว 225 ล้านบาท หรือ 225 ล้านหุ้น โดยมีครอบครัววิมลเฉลาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36475
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SO

Posts by pakapong_u » Tue Nov 19, 2019 8:58 pm

“อิ๊กดราซิล” นับ 1 ไฟลิ่ง เตรียมขายไอพีโอ 45 ล้านหุ้น

19/11/2019YGG-SO ขาย IPO
HoonSmart.com>>ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง “อิ๊กดราซิล กรุ๊ป” เตรียมขายไอพีโอ 45 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai ปลายปีนี้ รองรับแผนขยายสำนักงานแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ พร้อมตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ ส่วน “สยามธานี” เตรียมขาย 85 ล้านหุ้น


พายุพัด มหาผล
นายพายุพัด มหาผล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป (YGG) เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งของ YGG วันที่ 19 พ.ย.นี้ โดยเสนอขาย IPO จำนวน 45 ล้านหุ้น เข้าตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในปลายปีนี้

นายธนัช จุวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร YGG กล่าวว่า บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์นำเงินไปใช้ขยายอาคารสำนักงานแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ และลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย และอเมริกา

ทั้งนี้ YGG ประกอบธุรกิจออกแบบ และจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เกี่ยวกับงานโฆษณา ภาพยนตร์ และเกม โดยมีจุดเด่นสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการให้บริการหลัก 3 กลุ่ม คือ 1. งานโฆษณาและภาพยนตร์ (Visual Effects) 2. งานภาพยนตร์แอนิเมชัน (Animation Movie)
3. งานผลิตและรับจ้างผลิตเกม (Game & Production)

ผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี 2562 มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 147.68 ล้านบาท กำไรสุทธิ 41.31 ล้านบาท ณ 30 ก.ย. 2562 สินทรัพย์รวม 212.08 ล้านบาท หนี้สินรวม 50.52 ล้าน

ด้านนายจิรณุ กุลชนะรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี (SO) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.นับ 1 ไฟลิ่งข้อมูล SO เมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา เตรียมเสนอขายหุ้นจำนวน 85 ล้านหุ้น หรือ 27.42 % ของทุนชำระแล้วหลัง IPO นำเงินไปชำระคืนเงินกู้ยืมและเป็นทุนหมุนเวียน โดยมีครอบครัววิมลเฉลาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

สำหรับสยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ การจ้างเหมาบริการครบวงจร มากว่า 40 ปี แบ่งเป็น 2 ธุรกิจหลัก คือ 1. จัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) และ 2. ธุรกิจเช่ารถยนต์ และบริการ จัดหาพนง.ขับรถยนต์-พนง.ช่างเทคนิค ธุรกิจบริการปรับ-ดูแลภูมิทัศน์ ปี 2561 มีรายได้รวม 1,850 ล้านาท และกำไรสุทธิ 101 ล้านบาท


mezzo
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1287
Joined: Tue Aug 02, 2011 9:33 am

Re: SO

Posts by mezzo » Wed Jan 01, 2020 10:12 pm

ข้อมูลจาก filling ‘SO’
1.รายได้ตามลักษณะธุรกิจ
2.โครงสร้างผู้ถือหุ้น


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36475
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SO

Posts by pakapong_u » Tue Feb 11, 2020 10:05 am

`สยามราชธานี (SO) ` จ่อเคาะราคา IPO - เข้าเทรด ช่วงมี.ค.นี้สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -11 ก.พ. 63 8:22: น.
  "สยามราชธานี" หรือ SO คาดเคาะราคาขายไอพีโอ - เตรียมพร้อมเข้าเทรด SET ช่วงเดือนมี.ค.นี้ ระดมทุนคืนหนี้แบงก์-พัฒนาโปรแกรมขยายฐานลูกค้า

   นายคมกฤต มีคำสัตย์ กรรมการผู้จัดการสายงานตลาดทุน บริษัท อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น บริษัทสยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO เปิดเผยว่า คาดในเดือนมี.ค.63 ทาง SO จะลงนามแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่าย และจะประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) รวมถึงคาดว่าจะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ภายในไตรมาส 1/63

   ทั้งนี้ จะเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวนไม่เกิน 85 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.42% โดยแบ่งเป็น ขายให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 76.5 ล้านหุ้น และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจำนวนไม่เกิน 8.5 ล้านหุ้น

   วัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปชำระคืนหนี้จากสถาบันทางการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการพัฒนาระบบโปรแกรมเพื่อขยายตลาดฐานลูกค้าให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามภายหลังจากการไอพีโอแล้ว จะส่งผลให้บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ลดลงต่ำกว่า 1 เท่า จากล่าสุดที่มี D/E เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2 เท่า

   นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ นำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) ต่อนักลงทุนสถาบันในประเทศมาแล้วประมาณ 5-6 ราย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันเป็นอย่างมาก โดยบริษัทมีแผนที่จะจัดสรรหุ้นไอพีโอ ให้นักลงทุนสถาบันประมาณ 30-40% ของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย IPO

   ผลประกอบการย้อนหลังในช่วง 3ปีที่ผ่านมา (59-61) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 6-7% และตลอดระยะเวลาของการก่อตั้งบริษัท มีผลกำไรสุทธิมาโดยตลอด ซึ่งบริษัทไม่เคยประสบปัญหาการขาดทุน

   โดยธุรกิจหลักแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) เช่น การบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์และพนักงานสำนักงาน, การบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค, การบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล และธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ 2. ธุรกิจให้เช่าและบริการ ได้แก่ ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าและธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยลูกค้าของบริษัทจะแบ่งเป็น ลูกค้าภาคเอกชน 50% และภาครัฐ 50% ซึ่งเป็นงานที่เซ็นสัญญาระยะยาวรายงาน สันติภาพ เกตุสร้อย
เรียบเรียง สุรเมธี มณีสุโข
อีเมล์. suramatee@efnancethai.com
อนุมัติ ดาริน ปริญญากุล


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36475
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SO

Posts by pakapong_u » Fri Feb 14, 2020 6:17 pm

SO ผู้นำธุรกิจเอาท์ซอร์ส โตทุกภาวะศก. กำไรตลอด 40 ปี
14/02/2020 13:46SO
HoonSmart.com>>”สยามราชธานี” ชี้ธุรกิจเอาท์ซอร์สมีแนวโน้มเติบโตดี สวนทางเศรษฐกิจชะลอตัว รัฐ-เอกชนขนาดใหญ่สนใจใช้บริการ เปิดรายชื่อลูกค้ารายใหญ่ เตรียมโรดโชว์ เชียงใหม่-หาดใหญ่ ให้ข้อมูล สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน ชูจุดเด่น ให้บริการเอาท์ซอร์สครบวงจร กำไรตลอด 40 ปี ตอกย้ำผู้นำธุรกิจนายไกร วิมลเฉลา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามราชธานี (SO) ผู้ประกอบธุรกิจการจ้างเหมาบริการครบวงจร มากว่า 40 ปี เปิดเผยว่า ธุรกิจบริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services)ยังมีโอกาสและทิศทางการเติบโตที่ดีมาก ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ สนใจใช้บริการจัดหาบุคลากรจากภายนอกเข้ามาทำงานแทนในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของธุรกิจ อาทิ พนักงานสำนักงาน, พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานช่างเทคนิค เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ทั้งนี้ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดจ้างภาครัฐ (Electronic Government Procurement: e-GP) เห็นได้ว่าวงเงินงบประมาณและมูลค่าการทำสัญญาของโครงการการจัดซื้อจัดจ้างประเภทจ้างทำของและจ้างเหมาบริการเติบโตทุกปี ในปี 2561 มีวงเงินงบประมาณ จำนวน 202,221 ล้านบาท และมีมูลค่าที่ทำสัญญาแล้ว 192,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 74,469 ล้านบาท และ 69,241 ล้านบาท หรือคิดเป็น 58% และ 56% ตามลำดับ สอดคล้องผลสำรวจของ Monitor Deloitte และ Dubai Outsource City ประมาณการมูลค่าการใช้บริการเอาท์ซอร์สของโลกมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 5% ในช่วงปี 2562-2566 จาก 603.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 เป็น 731.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2566

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ มีทั้งเอกชนรายใหญ่ เช่น บริษัท ปตท., บริษัท การบินไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารออมสิน, บริษัท ท่าอากาศไทย, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย, บริษัท ไทยออยล์, บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์, บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ(โรงพยาบาลกรุงเทพ), บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือบริษัทข้ามชาติอย่าง เชฟรอน, บริดสโตน, ชาแนล ไปจนถึงค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง โตโยต้า, ฮอนด้า, มิตซูบิชิ, นิสสัน เป็นต้น ในส่วนของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, การประปาส่วนภูมิภาค, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานประกันสังคม, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน, การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น

ส่วนบริการของบริษัทมีหลากหลายครอบคลุมความต้องการลูกค้า แบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.ธุรกิจบริการจัดหาบุคลากร และ2.ธุรกิจให้เช่าและบริการ ทั้งนี้ธุรกิจกลุ่มแรก แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1.ให้บริการบริหารจัดการ อาทิ พนักงานขับรถยนต์ จัดการงานบันทึกข้อมูล และ 2.ธุรกิจบริการแลภูมิทัศน์ ครอบคลุม บริการดูแลสวนขนาดใหญ่ บริการออกแบบและจัดสวน และบริการตัดต้นไม้ใหญ่ (Tree Care) ส่วนธุรกิจให้เช่าและบริการ บริษัทมีบริการรถยนต์ให้เช่าหลากหลายรูปแบบทั้ง รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก รวมทั้งรถยนต์ดัดแปลง รวมถึงธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำนักงาน

นายคมกฤต มีคำสัตย์ กรรมการผู้จัดการสายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้น กล่าวว่า SO มีบริการสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย และสามารถนำความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดบริการใหม่ได้ในทุกภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่ดำเนินธุรกิจ สามารถสร้างกำไรได้ทุกปีและมีผลดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 1,670.27 ล้านบาท กำไรสุทธิ 138.35 ล้านบาท ปี 2560 มีรายได้รวม 1,732.32 ล้านบาท กำไรสุทธิ 116.11 ล้านบาท ปี 2561 มีรายได้รวม 1,850.88 ล้านบาท กำไรสุทธิ 101.01 ล้านบาท ขณะที่งวด 6 เดือน ปี 2562 มีรายได้รวม 929.10 ล้านบาท และกำไรสุทธิปี 48.04 ล้านบาท

บริษัท สยามราชธานี เตรียมเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 85 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.42% ของทุนเรียกชำระแล้ว พร้อมจะนำเสนอข้อมูลทิศทางการดำเนินงาน จุดแข็งและโอกาสการเติบโตในอนาคตให้แก่นักลงทุนในจ.เชียงใหม่และอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งปริมาณการซื้อขายและจำนวนนักลงทุน เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและเห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของการระดมทุน บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต รวมทั้งนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ปัจจุบัน SO มีทุนจดทะเบียน 310 ล้านบาท จำนวน 310 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 225 ล้านบาท โดยมีครอบครัววิมลเฉลาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่


mezzo
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1287
Joined: Tue Aug 02, 2011 9:33 am

Re: SO

Posts by mezzo » Mon Feb 24, 2020 10:56 am

บมจ.สยามราชธานี (SO) ควงแขนที่ปรึกษาทางการเงิน บล.อาร์เอชบี เดินสายโรดโชว์พบนักลงทุน เหนือ-ใต้-กทม. ระหว่างวันที่ 24 ก.พ.- 4 มี.ค.63 ชู ROE โตต่อเนื่อง - ปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ตรียมนำเงินระดมทุนลงทุนขยายธุรกิจ

   นายจิรณุ กุลชนะรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนขยายการลงทุนทั้งในส่วนธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่าและบริการ เช่น แผนเพิ่มจำนวนพนักงานที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้าในธุรกิจจัดหาบุคลากร แผนขยายลงทุนในธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าโครงการรถยนต์ดัดแปลง รองรับการบริการให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่

   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล แผนขยายบริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับแบบรายชั่วโมงหรือรายวัน โดยคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงของลูกค้า (Pay per use) รองรับกลุ่มลูกค้าบริษัทเอกชน ที่ต้องการใช้งานระยะสั้น เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน รวมทั้งแผนเพิ่มจำนวนรถยนต์ให้เช่า ในแต่ละแผนงานคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในปี 2563 -2564

   เพื่อให้สามารถขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้น รองรับการเติบโตของธุรกิจเอาท์ซอร์ซ ซึ่งในปัจจุบันการจัดหาบุคลากรจากภายนอกเข้ามาดำเนินการแทนในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของธุรกิจ อาทิ พนักงานสำนักงาน พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานช่างเทคนิค เป็นวิธีหนึ่งที่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ หันมาใช้บริการมากยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

   นายคมกฤต มีคำสัตย์ กรรมการผู้จัดการสายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้น กล่าวว่า มีแผนที่จะนำ SO เดินทางไปนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 85 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.42 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด

   แบ่งเป็นขายให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 76.5 ล้านหุ้น และเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจำนวน ไม่เกิน 8.5 ล้านหุ้น หลังจากในช่วงที่ผ่านมาผู้บริหาร SO ได้นำเสนอข้อมูลกับนักลงทุนสถาบันชั้นนำในประเทศ เบื้องต้นได้รับการตอบรับที่ดี ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจในพื้นฐานทางธุรกิจของ SO

   SO จะเดินทางโรดโชว์ทั้งหมด 3 จังหวัด โดยเริ่มที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นแห่งแรกในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตามด้วย จ.เชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และปิดท้ายที่กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 โดยได้เตรียมนำเสนอข้อมูลทิศทางการดำเนินงาน จุดแข็งและโอกาสการเติบโตในอนาคต

   ทำให้ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่บริษัทดำเนินธุรกิจ สามารถสร้างกำไรได้ทุกปีและมีผลดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 1,670.27 ล้านบาท กำไรสุทธิ 138.35 ล้านบาท ปี 2560 มีรายได้รวม 1,732.32 ล้านบาท กำไรสุทธิ 116.11 ล้านบาท ปี 2561 มีรายได้รวม 1,850.88 ล้านบาท กำไรสุทธิ 101.01 ล้านบาท ขณะที่ปี 2562 มีรายได้งวด 6 เดือนแรก รวม 929.10 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 6 เดือน 48.04 ล้านบาท

   นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นหรือ ROE เติบโตต่อเนื่องระหว่างปี 2559 ถึง 2561 เท่ากับ 21.53% 25.23% และ 25.90% ตามลำดับและมีนโยบาย จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ

   สำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต รวมทั้งนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ปัจจุบัน SO มีทุนจดทะเบียน 310 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 310 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 225 ล้านบาท หรือ 225 ล้านหุ้น โดยมีครอบครัววิมลเฉลาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

   งานบริการของบริษัทมีหลากหลาย ครอบคลุมความต้องการลูกค้า โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจได้แก่
   1. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) แบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
   1.1. ธุรกิจบริการบริหารจัดการ ซึ่งครอบคลุม การบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์และพนักงานสำนักงาน การบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค และการบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล
   1.2. ธุรกิจบริการแลภูมิทัศน์ ซึ่งครอบคลุม บริการดูแลสวนขนาดใหญ่ บริการออกแบบและจัดสวน และบริการตัดต้นไม้ใหญ่ (Tree Care)

   2. ธุรกิจให้เช่าและบริการ แบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
   2.1. ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า ซึ่งบริษัทมีบริการรถยนต์ให้เช่าหลากหลายรูปแบบทั้ง รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก รวมทั้งรถยนต์ดัดแปลง
   2.2. ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36475
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SO

Posts by pakapong_u » Fri Feb 28, 2020 12:03 pm

`สยามราชธานี (SO)` เลื่อนจัดโรดโชว์ 4 มี.ค.นี้ หนีโควิด -19
  บมจ.สยามราชธานี (SO) ประกาศเลื่อนจัดโรดโชว์ กทม. วันที่ 4 มี.ค.นี้ ป้องกันโควิด -19 ระบาด ยันจะเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

   นายจิรณุ กุลชนะรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้ประกอบธุรกิจการจ้างเหมาบริการครบวงจร (Outsourcing Services) เปิดเผยว่า บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้น ได้ตัดสินใจเลื่อนการนำเสนอข้อมูลนักลงทุน (โรดโชว์) ซึ่งตามกำหนดการเดิมจะจัดในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกไปก่อน

   เนื่องจากบรรยากาศการลงทุนไม่เอื้ออำนวย ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ COVID-19 โดยหากสถานการณ์ต่างๆ และบรรยากาศการลงทุนดีขึ้น บริษัทฯ ก็พร้อมเดินหน้ากลับมาจัดโรดโชว์อีกครั้ง

   อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ ได้นำเสนอข้อมูลนักลงทุน (โรดโชว์) ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ทั้งหมด 2 จังหวัด โดยเริ่มที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นแห่งแรกในวันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตามด้วย จ.เชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการโรดโชว์ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจในพื้นฐานทางธุรกิจของ SO

   “ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ COVID-19 บริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักลงทุนทุกท่าน จึงขอเลื่อนโรดโชว์ กทม.ซึ่งเดิมจะจัดในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลาย เราจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตของธุรกิจ เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีต่อไป” นายจิรณุ กล่าว

  ทั้งนี้ SO มีแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 85 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.42 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็นขายให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 76.5 ล้านหุ้น และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจำนวน ไม่เกิน 8.5 ล้านหุ้น บริษัทจะนำเงินใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต รวมทั้งนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36475
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SO

Posts by pakapong_u » Sun May 31, 2020 12:50 pm

เปิดเบื้องลึก-ปิดตำนาน “ปิตุเตชะ” ปิดโรงแรมระยองซิตี้

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 - 03:10 น.

ธุรกิจโรงแรมถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ออกอาการซวนเซอย่างหนักหลังเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เนื่องจากภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยทั้งระบบได้รับความบอบช้ำอย่างสาหัสจากปัจจัยหลายด้านตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

ตั้งแต่นักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักลดจำนวนลง มาถึงเศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในภาวะถดถอย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงนักท่องเที่ยวไทยชะลอการเดินทาง

และนิ่งสนิทหลังจากหลายประเทศประกาศปิดน่านฟ้า เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงประเทศไทย

“โรงแรมระยอง ซิตี้”หนึ่งในโรงแรมเก่าแก่ ซึ่งตั้งอยู่ย่านใจกลางเมือง จังหวัดระยอง ถือเป็นหนึ่งในโรงแรมที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว และประกาศ”ปิดกิจการ”เมื่อ 3 วันที่ผ่านมาด้วยการประกาศลงเฟสบุ๊ค Rayong City โรงแรมระยอง ซิตี้ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 หรือ 3 วันที่ผ่านว่า จะสิ้นสุดการให้บริการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เป็นวันสุดท้าย และขออภัยท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนั้น

ตระกูล “ปิตุเตชะ” ผู้บุกเบิก “ระยองซิตี้”

หากเอ่ยถึง”ตระกูลปิตุเตชะ”ในจังหวัดระยอง คงจะไม่มีใครไม่รู้จัก “นายกช้าง” ปิยะ ปิตุเตชะ อดีตส.ส.ระยอง 3 สมัย ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(อบจ.ระยอง)

พี่ชายคนโตของ“ดร.สาธิต ปิตุเตชะ”รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 สมัย และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

ด้วยความคร่ำหวอดในแวดวงการเมือง และถือเป็นผู้กว้างขวางในจังหวัดระยอง นายกช้างจึงได้เริ่มก่อตั้งและบุกเบิกลงทุน”โรงแรมระยองซิตี้”ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา ในที่ดินผืนใหญ่ย่านใจกลางตัวเมืองระยอง เพื่อรองรับการเติบโตของ”อีสเทิร์นซีบอร์ด”

ในยุคนั้นโรงแรมระยองซิตี้ถือเป็นโรงแรมอันดับต้นๆ ที่นักการเมือง นักธุรกิจที่แวะเวียนมาเจรจาธุรกิจในจังหวัดระยองต้องแวะมาพักธุรกิจรร.แข่งเดือดตัดใจขายหุ้นทิ้ง

แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป โลกธุรกิจที่แข่งขันกันรุนแรงขึ้น ทำให้มีนายทุนจากกรุงเทพ ทุนท้องถิ่นที่จับมือกับทุนข้ามชาติ รวมถึงทุนท้องถิ่นรายเล็ก รายกลาง รายใหญ่ที่เห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดระยอง ต่างหอบเงินเข้าไปลงทุนผุดโรงแรมขึ้นเป็นดอกเห็ด รวมถึง”ธุรกิจคอนโดมิเนียมที่มาทำธุรกิจ”ให้เช่าห้องพักรายวัน”แข่งกับธุรกิจโรงแรม

ทำให้”นายกข้าง”ถึงกับถอย และขายหุ้นใหญ่ให้กับ”เพื่อนสนิท”อย่าง”ไกร วิมลเฉลา”ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร และธุรกิจให้เช่า ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถิอหุ้นของบริษัท โรงแรมระยองซิตี้ จำกัดอยู่แล้ว
เบื้องหลังการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นตระกูลปิตุเตขะ สู่ตระกูลวิมลเฉลาเกิดขึ้นตั้งแต่ 20 กว่าปีมาแล้ว ทั้งไกร และ”เนาวรัตน์ วิมลเฉลา”ภรรยาของไกร มานั่งในตำแหน่งกรรมการของโรงแรมอย่างเต็มตัว แต่เบื้องหน้ายังอาศัยความกว้างขวาง และอิทธิพลของนายกช้างในการดำเนินธุรกิจในระยองต่อไป ทำให้หลายคนเข้าใจว่า โรงแรมระยองซิตี้ยังอยู่ในมือนายกช้าง

ทุนใหม่ได้เข้าปรับปรุงกิจการ และฉีกแนวรบสร้างจุดแข็งให้โรงแรมระยองซิตี้ โดยพยายามสร้างความโดดเด่น”ด้านธุรกิจสปา” ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี และถือว่ามีขื่อเสียงโด่งดังทีเดียวโควิดทำธุรกิจสปาตายสนิท

เมื่อ”โควิด-19”หนัก ส่งผลให้รัฐบาลสั่งปิดกิจการโรงแรม และร้านนวด สปา เมื่อกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา

ที่สำคัญธุรกิจสปาถูกจัดว่าเป็นธุรกิจที่มี”ความเสี่ยงสูง”เพราะต้องสัมผัสกับผู้คนที่เข้ามาใช้บริการ

แหล่งข่าวในแวดวงธุรกิจโรงแรม กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ”ว่า แม้รัฐบาลจะมีคำสั่งให้เปิดบริการโรงแรม และบริการร้านนวด สปาได้แล้วในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 แต่ผู้ประกอบการหลายคนยังมองไม่เห็นอนาคตที่จะสดใส และเติบโตอย่างในอดีตก่อนเกิดโควิด-19 คงต้องรอการคิดค้น”วัคซีน”รักษาโควิด-19 ได้สำเร็จ ซึ่งจะใช้เวลาอีกอย่างน้อยสุด 1 ปีครึ่งถึง 2 ปี ดังนั้น สถานการณ์ธุรกิจโรงแรม รวมถึงบริการด้านสปาตอนนี้จึงมีแต่”ทรง”กับ”ทรุด”

ตอนนี้โรงแรมในจังหวัดระยองต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่พยายามประคองธุรกิจกันไป“แต่การประกาศ ปิดกิจการ ของโรงแรมระยอง ซิตี้ น่าตกใจไม่น้อย เพราะจะทำให้พนักงาน 100 กว่าคน ที่เพิ่งทราบข่าวในช่วงต้นเดือน พ.ค ที่ผ่านมา ถึงกับช็อคเพราะ ตกงานทันที ส่วนตัวโรงแรมเองมีข่าวลือในวงการโรงแรม บางก็ว่าขายกิจการเปลี่ยนมือไปอีกแล้ว บางก็ว่ายังเงียบๆ อยู่ ซึ่งคงต้องรอดูกันต่อไป”

‘สยามราชธานี’เตรียมขายหุ้นในตลาด

ขณะเดียวกันในช่วงที่ฝุ่นตลบธุรกิจทีองเที่ยวและโรงแรมในช่วงการระบาดของโควิด-19 ”ไกร วิมลเฉลา”และภรรยาในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของโรงแรมระยองซิตี้ กำลังแต่งตัวบริษัท สยามราชธานี จำกัดเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อระดมทุนไปใช้หนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียน

โดยล่าสุดบมจ.สยามราชธานี เดินมาถึงขั้นทำโรดโชว์ เพื่อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนประชาชนทั่วไป(IPO)ไม่เกิน 85 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.42% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก จะส่งผลให้บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ลดลงกว่า 1 เท่า

แต่แผนการโรดโชว์ และขาย IPO ในไตรมาส 1/63 ต้องเลื่อนออกไป ไม่มีกำหนด หลังโควิดแพร่ระบาด

ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่บมจ.สยามราชธานี จำเป็นต้องหาเงินทุนจากเส้นทางอื่นมาหมุนเวียนหล่อเลี้ยงบริษัทแม่ในวิกฤตโควิดนี้ และธุรกิจ”โรงแรมระยองซิตี้”ไม่ใช่ธุรกิจหลัก

ที่นักธุรกิจหลายคนมักพูดว่า ยามเดือดร้อนทุกบริษัทจะตัดแขนขาที่ไม่จำเป็นรักษาชีวิต คือ ธุรกิจหลักที่เป็น”หัวใจ”และเส้นเลือดใหญ่”ไว้ก่อน


User avatar
IndyVI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2234
Joined: Fri Jul 12, 2013 9:11 am

Re: SO

Posts by IndyVI » Tue Sep 01, 2020 2:59 pm

บทวิเคราะห์จาก SO ครับ

https://portal.settrade.com/brokerpage/ ... 202020.pdf

Investment success doesn’t come from “buying good things,” but rather from “buying things well.
# Howard Mark #

pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36475
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SO

Posts by pakapong_u » Wed Sep 16, 2020 1:13 pm

`สยามราชธานี (SO)`เดินหน้าขายหุ้น IPO ตามแผน อวดกำไรครึ่งปีแรกโต 22%สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -16 ก.ย. 63 11:35 น.
  'สยามราชธานี (SO)' เดินหน้าขายหุ้น IPO ตามแผน เผยเติบโตได้ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 งวด 6 เดือนแรกของปี มีรายได้ 1,027 ลบ.เพิ่ม 10.57% เทียบงวดเดียวกันปีก่อน กำไรสุทธิ 58.99 ลบ. เพิ่มขึ้น 22.79% เป็นผลจากธุรกิจจัดหาบุคลากรซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทเพิ่มขึ้น

  นายจิรณุ กุลชนะรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้ประกอบธุรกิจการจ้างเหมาบริการครบวงจร (Outsourcing Services) เปิดเผยผ่านเอกสารเผยแพร่ถึง ความคืบหน้าในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ด้วยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ว่า ยังคงเดินหน้าต่อไปตามแผนที่วางไว้

  ธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตได้ท่ามกลางภาวะวิกฤติโควิด-19 ที่ส่งผล กระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในอดีตที่ผ่านมาในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจจะมีความต้องการของธุรกิจ Outsource มากขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ทำให้บริษัทมียอดขายและกำไรเติบโต

โดยผลดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,027.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.57% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ที่มีรายได้ 928.89 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 58.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.79% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ขณะที่สิ้นปี 2562 มีรายได้รวม 1,955.98 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 109.06 ล้านบาท

  ขณะที่ความสามารถในการทำธุรกิจแข็งแกร่ง โดยสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น 17.41% ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 17.36% อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.74% ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนอยู่ที่ 5.17% และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 34.16%

  นายจิรณุ กล่าวว่า รายได้ที่เติบโตขึ้นมาจากธุรกิจบริการจัดหาบุคลากร ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทในสัดส่วนมากกว่า 80% ของรายได้รวม ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากลูกค้าประเภทหน่วยงานรัฐบาลรายใหญ่ที่เป็นคู่สัญญาของบริษัทซึ่งได้เพิ่มทั้งในส่วนของจำนวนพนักงานและอัตราค่าจ้างตามสัญญา เมื่อเทียบกับสัญญาเดิมที่บริษัทเคยได้รับในงวดเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเติบโตของรายได้ค่าเช่าและบริการ ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้บริการรถยนต์ให้เช่า ซึ่งบริษัทได้ลูกค้าประเภทหน่วยงานของรัฐบาลรายใหญ่รายหนึ่งที่มีการทำสัญญาตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 เป็นสัญญาระยะสั้นที่มีการรับรู้รายได้ต่อเนื่องมาจนถึงในช่วงไตรมาส ที่ 1 ปี 2563 และภายหลังสัญญาสิ้นอายุ บริษัทได้เข้าร่วมประมูลและเป็นผู้ชนะการประมูลได้รับสัญญาระยะยาว 5 ปี นับจากเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป ทำให้บริษัทรับรู้รายได้เพิ่มเติมเข้ามา

  “ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐมีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 60% ของรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักรวม เทียบจากเมื่อช่วง 3 ปีก่อนสัดส่วนลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐจะอยู่ที่ 56% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพในการให้บริการของบริษัทเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าของบริษัท ทำให้ลูกค้ายังคงมีความประสงค์ที่จะใช้บริการจัดหาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่เหลือก็เป็นลูกค้าภาคเอกชน” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สยามราชธานี กล่าว

  ในส่วนของต้นทุนการให้บริการจัดหาบุคลากรและต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการรวม สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 836.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 78.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10.35 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับ 758.40 ล้านบาท แม้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นแต่การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นที่สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้

  สำหรับผลกระทบจากโควิด-19 บริษัทได้รับผลกระทบเล็กน้อยในส่วนของค่าล่วงเวลา(OT) อย่างไรก็ตามในวิกฤติย่อมมีโอกาสจากสถานการณ์โควิด-19 ก็ส่งผลดีเช่นกัน กล่าวคือทำให้ผู้ประกอบการ โดยส่วนใหญ่จะต้องบริหารบุคลากรท่ามกลางวิกฤติ ซึ่ง Outsource ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่สามารถลดความเสี่ยงและต้นทุนลงได้ เช่นเดียวกับวิกฤติต้มยำกุ้ง และแฮมเบอร์เกอร์ ที่เป็นปัจจัยทำให้ SO เติบโตนั้นคือโอกาสการเติบโตของ SO


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36475
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SO

Posts by pakapong_u » Thu Sep 17, 2020 10:38 am

“สยามราชธานี” เดินหน้า IPO ตามแผน-ครึ่งปีรายได้ทะลุ 1 พันลบ.โตสวนโควิด

17/09/2020 10:21IPO, SO
HoonSmart.com>> “สยามราชธานี” เดินหน้าเข้าตลาดหุ้นตามแผน โชว์ผลงานเติบโตท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ครึ่งปีแรกกวาดรายได้ 1,027 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.57%


จิรณุ กุลชนะรัตน์
นายจิรณุ กุลชนะรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้ประกอบธุรกิจการจ้างเหมาบริการครบวงจร (Outsourcing Services) ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและบริษัทชั้นนำของประเทศใช้บริการมากว่า 40 ปี เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ว่า ยังคงเดินหน้าต่อไปตามแผนที่วางไว้

ทั้งนี้ SO ยื่นแบบคำขอและรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้น SO ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 85 ล้านหุ้น หรือ 27.42 % ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดยขายประชาชนทั่วไป 76.5 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท 8.5 ล้านหุ้น โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาการเงิน

“ธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโต ได้ท่ามกลางภาวะวิกฤติโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในอดีตที่ผ่านมาในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจจะมีความต้องการของธุรกิจ Outsource มากขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ทำให้บริษัทมียอดขายและกำไรเติบโต”นายจิรณุ กล่าว

ผลดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,027.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.57% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ที่มีรายได้ 928.89 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 58.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.79% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ขณะที่สิ้นปี 2562 มีรายได้รวม 1,955.98 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 109.06 ล้านบาท

ขณะที่ความสามารถในการทำธุรกิจแข็งแกร่ง โดยสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น 17.41% ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 17.36% อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.74% ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนอยู่ที่ 5.17% และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 34.16%

นายจิรณุ กล่าวว่า รายได้ที่เติบโตขึ้นมาจากธุรกิจบริการจัดหาบุคลากร ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทในสัดส่วนมากกว่า 80% ของรายได้รวม ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากลูกค้าประเภทหน่วยงานรัฐบาลรายใหญ่ที่เป็นคู่สัญญาของบริษัทซึ่งได้เพิ่มทั้งในส่วนของจำนวนพนักงานและอัตราค่าจ้างตามสัญญา เมื่อเทียบกับสัญญาเดิม ที่บริษัทเคยได้รับในงวดเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเติบโตของรายได้ค่าเช่าและบริการ ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้บริการรถยนต์ให้เช่า ซึ่งบริษัทได้ลูกค้าประเภทหน่วยงานของรัฐบาลรายใหญ่รายหนึ่งที่มีการทำสัญญาตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 เป็นสัญญาระยะสั้นที่มีการรับรู้รายได้ต่อเนื่องมาจนถึงในช่วงไตรมาส ที่ 1 ปี 2563 และภายหลังสัญญาสิ้นอายุ บริษัทได้เข้าร่วมประมูลและเป็นผู้ชนะการประมูลได้รับสัญญาระยะยาว 5 ปี นับจากเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป ทำให้บริษัทรับรู้รายได้เพิ่มเติมเข้ามา

“ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐมีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 60% ของรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักรวม เทียบจากเมื่อช่วง 3 ปีก่อนสัดส่วนลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐจะอยู่ที่ 56% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพในการให้บริการของบริษัทเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าของบริษัท ทำให้ลูกค้ายังคงมีความประสงค์ที่จะใช้บริการจัดหาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่เหลือก็เป็นลูกค้าภาคเอกชน” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี กล่าว

ในส่วนของต้นทุนการให้บริการจัดหาบุคลากรและต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการรวม สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 836.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 78.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10.35 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับ 758.40 ล้านบาท แม้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นแต่การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นที่สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้

สำหรับผลกระทบจากโควิด-19 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเล็กน้อยในส่วนของค่าล่วงเวลา(OT) อย่างไรก็ตามในวิกฤติย่อมมีโอกาสจากสถานการณ์โควิด-19 ก็ส่งผลดีเช่นกัน ทำให้ผู้ประกอบการ โดยส่วนใหญ่จะต้องบริหารบุคลากรท่ามกลางวิกฤติ ซึ่ง Outsource ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่สามารถลดความเสี่ยงและต้นทุนลงได้ เช่นเดียวกับวิกฤติต้มยำกุ้ง และแฮมเบอร์เกอร์ ที่เป็นปัจจัยทำให้บริษัทเติบโตนั้นคือโอกาสการเติบโตของบริษัท


Post Reply