Page 1 of 1

BLISS

Posted: Thu Jul 18, 2019 4:56 pm
by IndyVI
.
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 5 รายการ)

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ

บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLISS) นาย กัมพล ตติยกวี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/07/2562 250,000,000 0.19 ขาย
Link
บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLISS) นาย ธนบูลย์ ทองแตง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 40,000,000 0.14 ซื้อ
Link
บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLISS) นาย ธนบูลย์ ทองแตง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2562 20,000,000 0.15 ขาย
Link
บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLISS) นาย ธนบูลย์ ทองแตง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2562 10,000,000 0.14 ซื้อ
Link
บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLISS) นาย ธนบูลย์ ทองแตง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/07/2562 5,000,000 0.12 ซื้อ
Link

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง