STGT

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

STGT

Posts by pakapong_u » Tue Jul 09, 2019 11:04 am

*STA เตรียมนำ"ศรีตรังโกลฟส์" เข้าเทรดในตลาดหุ้นราว Q3/63 รองรับขยายธุรกิจ-ชำระคืนเงินกู้ยืม
Source - IQ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (Th)

Tuesday, July 09, 2019 08:53

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ก.ค. 62)--บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (8 ก.ค.) อนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ STGT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์อื่น (Spin-Off) โดยสัดส่วนหุ้นที่จะเสนอขาย IPO เป็นจำนวนไม่เกิน 31% ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ STGT ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/63
ภายหลังการขายหุ้น IPO ครั้งนี้ จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อยใน STGT ลดลงจากเดิม 81.08% เป็นไม่ต่ำกว่า 55.95% ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO โดย STGT จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทต่อไป
STGT ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์และทางอุตสาหกรรม มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 990 ล้านบาท โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจของ STGT ในอนาคต และ/หรือชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
การเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ จะช่วยลดภาระของบริษัทในการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์และทางอุตสาหกรรมของบริษัทในระยะยาว เนื่องจาก STGT จะสามารถระดมทุนได้เองผ่านช่องทางตลาดทุน
นอกจากนี้ยังลดต้นทุนทางการเงินของ STGT ในระยะยาวจากการมีแหล่งทางเลือกในการระดมทุนที่หลากหลาย และสามารถระดมทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำลงกว่าปัจจุบันได้ รวมถึงมูลค่าของหุ้น STGT จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ ซึ่งจะสูงกว่ามูลค่าของธุรกิจดังกล่าวที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้บริษัท
ขณะที่บริษัทก็จะมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ได้มากขึ้น โดย STGT สามารถระดมทุนด้วยตัวเอง และไม่ต้องพึ่งแหล่งเงินทุนจากบริษัทแม่เป็นหลักซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเติบโตและการขยายธุรกิจในระยะยาว รวมถึงจะมีการแยกโครงสร้างธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการ การพัฒนา และการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตของกลุ่มธุรกิจถุงมือยางมีความชัดเจนและคล่องตัวมากขึ้น

--อินโฟเควสท์ โดย วิลาวัลย์ พงษ์พิทักษ์/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล์: rachada@infoquest.co.th--


Post Reply