IP

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 31635
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

IP

Posts by pakapong_u » Fri May 24, 2019 3:27 pm

IP : บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
การพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์

ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
สถานะ Filing
จำนวนหุ้นที่ IPO 46,000,000 หุ้น
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
ราคา IPO n/a
ราคา PAR 0.50 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด

ข้อมูล Filing www.interpharma.co.th


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 31635
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: IP

Posts by pakapong_u » Fri May 24, 2019 3:28 pm

https://market.sec.or.th/public/ipos/IP ... 89&lang=th

หนังสือชี้ชวนตราสารทุน
รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด / นางสาว สุมาลี ตันตยาภรณ์


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 31635
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: IP

Posts by pakapong_u » Fri May 24, 2019 3:51 pm

*"อินเตอร์ ฟาร์มา"ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 46 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
Source - IQ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (Th)

Friday, May 24, 2019 15:47

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 พ.ค. 62)--บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 46 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.33 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และมีความประสงค์จะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และมีบริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ โดยผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน ได้แก่ 1.1) ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products) 1.2) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Products) และ 2) ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ ได้แก่ 2.1) ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง (Companion Animal Health Products) 2.2) ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ (Livestock Products)
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าในประเทศทั้งหมด โดยใช้ทีมงานขายของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้หา ติดต่อ สร้างสัมพันธ์ และดูแลการขายสินค้ากับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ประกอบการสถานพยาบาลทั้งคนและสัตว์ สถานเสริมความงาม ร้านขายยา ร้านเพ็ทช็อป บริษัททั่วไป และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้จะนำสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยไปจำหน่ายหรือให้บริการต่อแก่ลูกค้าของตนที่เป็นผู้บริโภคสุดท้าย (End-Users) อีกทอดหนึ่ง
ดังนั้น ลูกค้ากลุ่มนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการขายสินค้าโดยตรงให้แก่ผู้บริโภคสุดท้ายผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้ Social Network ต่าง ๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต์ www.interpharmastore.com, Facebook, Line@ และ Instagram เป็นต้น
ผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 มี.ค.2562 มีสินทรัพย์รวม 180.49 ล้านบาท หนี้สินรวม 72.30 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 108.19 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขาย 81.29 ล้านบาท ต้นทุนขาย 38.44 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับงวด 1.20 ล้านบาท
บริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 - 2561 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 มีรายได้รวมจำนวน 125.44 ล้านบาท 247.95 ล้านบาท 314.40 ล้านบาท และ 81.76 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้เกือบทั้งหมดเป็นรายได้จากการขาย ซึ่งมีจำนวน 124.60 ล้านบาท 247.30 ล้านบาท 313.65 ล้านบาท และ 81.29 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 99.33 ร้อยละ 99.74 ร้อยละ 99.76 และร้อยละ 99.43 ของรายได้รวม ในปี 2559 - 2561 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 ตามลำดับ และรายได้อื่นมีจำนวน 0.84 ล้านบาท 0.65 ล้านบาท 0.75 ล้านบาท และ 0.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.67 ร้อยละ 0.26 ร้อยละ 0.24 และร้อยละ 0.57 ของรายได้รวมในปี 2559 - 2561 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 ตามลำดับ
กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 - 2561 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 มีจำนวน 20.07 ล้านบาท 18.91 ล้านบาท 29.06 ล้านบาท และ 1.20 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 16.00 ร้อยละ 7.63 ร้อยละ 9.24 และร้อยละ 1.47 ในปี 2559 - 2561 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 ตามลำดับ
ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 103,000,000 บาท และมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 80,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น 0.50 บาท ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 103,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 206,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 15 พ.ค.2562 ประกอบด้วย นายทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ถือหุ้น 105,300,8001 หุ้น คิดเป็น 65.81% หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 51.12%, นายสมพล ฤกษ์วิบูลศรี ถือหุ้น 6,976,600 หุ้น คิดเป็น 4.36% หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 3.39%,
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

--อินโฟเควสท์ โดย พรเพ็ญ ดวงเฉลิมวงศ์/วิลาวัลย์ โทร.02-2535000 อีเมล์: wilawan@infoquest.co.th--


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 31635
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: IP

Posts by pakapong_u » Thu Sep 12, 2019 3:34 pm

*"อินเตอร์ ฟาร์มา"เตรียมเสนอขาย IPO 46 ล้านหุ้นใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน-เข้าเทรด mai ปีนี้
Source - IQ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (Th)

Thursday, September 12, 2019 11:39


สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ก.ย. 62)--นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ของ IP เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 46 ล้านหุ้น
เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟลิ่งมีผลบังคับใช้แล้ว จะกำหนดราคาและวันที่เสนอขายหุ้น IPO แก่ประชาชนทั่วไป โดยคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ภายในปีนี้
ปัจจุบัน อินเตอร์ ฟาร์มา มีทุนจดทะเบียน 103 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 206 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 80 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 160 ล้านหุ้น ซึ่งภายหลังการหุ้น IPO ครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระเต็ม ขณะที่บริษัทจะนำเงินจากการระดมทุนส่วนใหญ่ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
ด้านนายทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IP กล่าวว่า บริษัทพร้อมเข้าระดมทุนในตลาด mai เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง รองรับการขยายธุรกิจที่มีเป้าหมายเป็นบริษัทชั้นนำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและสามารถจดจำเครื่องหมายการค้า INTERPHARMA ของบริษัทได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ บริษัทมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำการคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่าง ด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพื่อการป้องกันและรักษาโรค การมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและชะลอวัย มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจที่มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ครอบคลุม ทั้งเวชภัณฑ์ โภชนเภสัช เวชสำอาง อาหารสุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับคนและสัตว์ ภายใต้แนวคิด ‘VALUE YOUR LIFE’
ปัจจุบัน บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแบ่งเป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามสำหรับคน ประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products) ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและชะลอวัย ที่ไม่ใช่ยา เน้นสร้างสมดุลให้อวัยวะภายในของร่างกาย 2.ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Product) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายใต้แบรนด์ YUUU ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โปรไบโอติคที่ช่วยดูแลความสะอาด เช่น ยาสีฟัน และมูสทำความสะอาดผิวหน้า เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย
กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ ประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นอาหารสุนัขและแมวระดับพรีเมี่ยมที่คัดสรรวัตถุดิบเกรดเดียวกับอาหารคน ภายใต้แบรนด์ MARIA ผลิตภัณฑ์แผ่นรองซับสำหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ Raku Pad นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสุนัขและแมวอื่น ๆ ที่บริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมว Monchou (มองชู) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แชมพูรักษาโรคผิวหนัง เวชสำอาง และยารักษาโรคต่าง ๆ สำหรับสัตว์เลี้ยง
2. ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อการบริโภค ได้แก่ สารผสมล่วงหน้า (Premix) ที่ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์โดยลดการใช้ยาปฏิชีวนะบนพื้นฐานของแนวคิดอาหารปลอดภัย รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์และยาปฏิชีวนะต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ของบริษัทย่อย ได้แก่ MaxiGut Powder, MaxiMune Solution เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาเพื่อนำมาจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า ได้แก่ MFeed, ECOTRU EXTRA
"เราได้วางเป้าหมาย 5 ปีข้างหน้า จะเติบโตสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพและจะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและทำตลาดในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด VALUE YOUR LIFE จากเดิมที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา โรงพยาบาลและคลินิกสัตว์เลี้ยง ร้านเพ็ทช็อปและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึงจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคจากทีมขายและช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสามารถจดจำเครื่องหมายการค้า INTERPHARMA ได้เป็นอย่างดี ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว"นายทรงวุฒิ กล่าว


--อินโฟเควสท์ โดย วิลาวัลย์ พงษ์พิทักษ์/ศศิธร โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมล์: sasithorn@infoquest.co.th--


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 31635
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: IP

Posts by pakapong_u » Thu Sep 12, 2019 3:34 pm

บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา เตรียมขาย IPO 46 ล้านหุ้น เข้าระดมทุนตลาด เอ็ม เอ ไอ ชูจุดเด่นผู้นำด้านพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์กลุ่มคนรักสุขภาพ
Source - Local Press Release (Th/Eng)

Thursday, September 12, 2019 13:51


กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

'บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา' หรือ IP ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 46 ล้านหุ้น หลังสำนักงาน ก.ล.ต. นับหนึ่งแบบไฟลิ่ง ชูจุดเด่นด้านการคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านการสร้างสมดุลในระบบร่างกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") หรือ IP ผู้นำธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชะลอวัยและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง รองรับการขยายธุรกิจที่มีเป้าหมายเป็นบริษัทชั้นนำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและสามารถจดจำเครื่องหมายการค้า INTERPHARMA ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำการคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่าง ด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพื่อการป้องกันและรักษาโรค การมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและชะลอวัย มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจที่มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ครอบคลุม ทั้งเวชภัณฑ์ โภชนเภสัช เวชสำอาง อาหารสุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับคนและสัตว์ ภายใต้แนวคิด 'VALUE YOUR LIFE' ที่เชื่อว่า คุณค่าของชีวิต คือสุขภาพที่ดีและการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ซึ่งได้สะท้อนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสมดุลในระบบร่างกาย ผ่านกระบวนการใส่ใจในทุกรายละเอียดขั้นตอน ตั้งแต่ การคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพดีเยี่ยม
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแบ่งเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่
- กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามสำหรับคน ประกอบด้วย
1) ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products) ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและชะลอวัย ที่ไม่ใช่ยา เน้นสร้างสมดุลให้อวัยวะภายในของร่างกาย โดยพัฒนาจากสารอาหารที่มีหลักฐานการวิจัยว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพโดยปราศจากผลข้างเคียง ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Probac7, Probac10 Plus, InuFOS, Beta Glucan Plus และ Multivitamin เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ TS6-Synbiotic
2) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Product) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ YUUU ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โปรไบโอติคที่ช่วยดูแลความสะอาด เช่น ยาสีฟัน และมูสทำความสะอาดผิวหน้า เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงามที่ช่วยลดริ้วรอย ปรับรูปหน้า Perfectha, NABOTA และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด TS6-Lady Health
- กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์
3) ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นอาหารสุนัขและแมวระดับพรีเมี่ยมที่คัดสรรวัตถุดิบเกรดเดียวกับอาหารคน ภายใต้แบรนด์ MARIA ผลิตภัณฑ์แผ่นรองซับสำหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ Raku Pad นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสุนัขและแมวอื่นๆ ที่บริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมว Monchou (มองชู) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แชมพูรักษาโรคผิวหนัง เวชสำอาง และยารักษาโรคต่างๆ สำหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ชั้นนำ เช่น Dermcare MALASEB /PYOHEX, Dr. Choice, Pet Select เป็นต้น
4) ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อการบริโภค ได้แก่ สารผสมล่วงหน้า (Premix) ที่ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์โดยลดการใช้ยาปฏิชีวนะบนพื้นฐานของแนวคิดอาหารปลอดภัย รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์และยาปฏิชีวนะต่างๆ ภายใต้แบรนด์ของบริษัทย่อย ได้แก่ MaxiGut Powder, MaxiMune Solution เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาเพื่อนำมาจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า ได้แก่ MFeed, ECOTRU EXTRA
"เราได้วางเป้าหมาย 5 ปีข้างหน้า จะเติบโตสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพและจะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและทำตลาดในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด VALUE YOUR LIFE จากเดิมที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา โรงพยาบาลและคลินิกสัตว์เลี้ยง ร้านเพ็ทช้อปและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึงจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคจากทีมขายและช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสามารถจดจำเครื่องหมายการค้า INTERPHARMA ได้เป็นอย่างดี ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว" ดร.ทรงวุฒิ กล่าว
นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หลังจาก บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ปัจจุบัน บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา มีทุนจดทะเบียน 103 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 206 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 80 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 160 ล้านหุ้น และเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 46 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 22.33 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนใหญ่ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ทั้งนี้ เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟลิ่งมีผลบังคับใช้แล้ว จะกำหนดราคาและวันที่เสนอขายหุ้น IPO แก่ประชาชนทั่วไป โดยคาดว่าจะนำ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ภายในปีนี้


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 31635
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: IP

Posts by pakapong_u » Tue Sep 17, 2019 12:13 am

phpBB [video]


เรื่องสุขภาพ และนวัตกรรมความงามต้อง"อินเตอร์ ฟาร์มา"
.

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
.
ระดมทุนเพื่อสานเป้าหมาย 5 ปีข้างหน้า จะเติบโตสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและขยายช่องทางการขายและทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
.

มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำการคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่าง ด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพื่อการป้องกันและรักษาโรค การมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและชะลอวัย มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจที่มีนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ครอบคลุม ทั้งเวชภัณฑ์ โภชนเภสัช เวชสำอาง อาหารสุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับคนและสัตว์
.

ติดตามรายละเอียดได้ที่บทสัมภาษณ์ของ ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินเตอร์ ฟาร์มา

#อินเตอร์ฟาร์มา #ผลิตภัณฑ์สุขภาพ #อาหารสุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับคนและสัตว์


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 31635
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: IP

Posts by pakapong_u » Sun Sep 29, 2019 3:46 pm

ส่องธุรกิจผลิตภัณฑ์ ‘Interpharma’ ในวันที่เทรนด์สุขภาพมาแรง


ธุรกิจกลุ่มสุขภาพถือเป็นหนึ่งในธุรกิจดาวรุ่งที่กำลังเติบโต จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ตื่นตัวและการเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยในปี 2561 ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจำนวนมากกว่าประชากรเด็ก(1) และคาดว่าในปี 2564 หรืออีก 2 ปีข้างหน้านี้ ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) คือมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนมากกว่า 20%(2)

ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา หรือ IP ผู้นำธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและ ปศุสัตว์ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเทรนด์สุขภาพและความงามไว้ว่า สิ่งที่คนทั่วโลกให้ความสนใจประกอบด้วย 2A คือ Aesthetics ความสวยงาม และ Anti-Aging หรือการชะลอวัย ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของตลาดวิตามิน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่มีทิศทางน่าจับตามองไม่แพ้อุตสาหกรรมอื่นๆไม่ใช่เพียงกลุ่มผู้สูงอายุที่ทำให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพเติบโต แต่ปัจจุบันผู้บริโภคทุกวัยหันมาใส่ใจดูแลตัวเอง ทั้งการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ เครื่องสำอางที่มีคุณภาพและปลอดภัย อีกทั้งมีการใช้สื่อออนไลน์เพื่อค้นหาข้อมูลความรู้ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ จึงมีพฤติกรรมการบริโภคและโจทย์ความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เน้นสรรพคุณเสริมสร้างระบบภายในต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเติมเต็มด้านความงามและชีวิตประจำวัน

ซึ่ง ‘อินเตอร์ ฟาร์มา’ มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตลาดเหล่านี้ จึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับเทรนด์สุขภาพ โดยบริษัทฯ เป็นผู้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้เครื่องหมายการค้า Interpharma เช่น ผลิตภัณฑ์ Probac 7 Probac10 Plus ที่ช่วยสร้างความสมดุลของระบบขับถ่ายที่ดีและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีและชะลอวัยจากภายในสู่ภายนอก, ผลิตภัณฑ์ PreBO ที่ช่วยเสริมมวลกระดูก ช่วยเพิ่มความสูงในเด็ก ป้องกันกระดูกพรุนและข้อเสื่อมในผู้ใหญ่, ผลิตภัณฑ์วิตามินรวมแบบเม็ดฟู่ Interpharma Multivitamin และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ เช่น Astacurmin, PreCOG, Pure Krill Oil, Beta Glucan Plus เป็นต้น รวมถึงผลิตภัณฑ์เวชสำอางโปรไบโอติกที่ช่วยดูแลสุขภาพช่องปากและผิวพรรณแบบบูรณาการ แบรนด์ YUUU เช่น ยาสีฟัน และมูสทำความสะอาดผิวหน้า

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในแวดวงสุขภาพ ภายใต้การนำและบริหารงานโดย ดร. ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร โดยบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ ภายใต้แนวคิดที่เชื่อว่า คุณค่าของชีวิต คือสุขภาพที่ดีและการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ หรือ Value Your Life และ Value Their Life โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายได้เป็น 4 กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น หลากหลาย และมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาด เช่น การนำเทคโนโลยีชีวภาพโดยการใช้ Probiotic และ Prebiotic มาเป็นส่วนประกอบ เพื่อสร้างความสมดุลในระบบของร่างกาย ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มใส่ใจดูแลสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี และมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น

นอกจากนี้ ‘อินเตอร์ ฟาร์มา’ มีแผนขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ ไปยังตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศ เพื่อเป็นโอกาสในการเพิ่มยอดขาย โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน เช่น กลุ่มประเทศ CLMV รวมถึงเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีน โดยมีเป้าหมายภายใน 5 ปี เติบโตสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่นำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพ ควบคู่กับเทรนด์สังคมคนรักสุขภาพ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.interpharma.co.th

อ้างอิง

(1) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

(2) http://www.dop.go.th/th/know/2/67

Attachments
119A7471-4496-4245-B3A8-A8E1A56FB6F6.jpeg
119A7471-4496-4245-B3A8-A8E1A56FB6F6.jpeg (235.36 KiB) Viewed 303 times
4495C61B-9AD4-4338-83FC-F5FE66BBEAD4.jpeg
4495C61B-9AD4-4338-83FC-F5FE66BBEAD4.jpeg (202.42 KiB) Viewed 303 times


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 31635
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: IP

Posts by pakapong_u » Wed Oct 02, 2019 1:52 pm

*"อินเตอร์ ฟาร์มา"คาดเสนอขายหุ้น IPO ปลายต.ค. พร้อมเข้าเทรด mai ต้นพ.ย. นำเงินคืนหนี้ระยะสั้น-ทุนหมุนเวียน
Source - IQ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (Th)

Wednesday, October 02, 2019 13:32


สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 ต.ค. 62)--นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน บล. เคทีบี (ประเทศไทย) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) เปิดเผยว่า คาดว่าจะเปิดจองซื้อหุ้น IPO ได้ในช่วงปลายเดือน ต.ค.นี้ และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ช่วงต้นเดือน พ.ย.นี้ โดยจะเริ่มดำเนินการเดินสายให้ข้อมูลต่อนักลงสถาบันและนักลงทุนทั่วไปช่วงกลางเดือนนี้
ปัจจุบัน บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา มีทุนจดทะเบียน 103 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 206 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 80 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 160 ล้านหุ้น และเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 46 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.33 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้
สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปชำระหนี้ระยะสั้นประมาณ 15 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ที่กู้ยืมมาจากคณะกรรมการบริษัท ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ด้านนายทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IP มั่นใจว่า หุ้นไอพีโอของบริษัทจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจากเป็นธุรกินวัตกรรมด้านสุขภาพและความงาม ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดใน โดยปัจจุบันบริษัท และบริษัทย่อยมีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging) มีประสิทธิภาพในการรักษา ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพโดยปราศจากผลข้างเคียง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Probac7, Probac10 Plus, TS6, Beta Glucan Plus, Pure Krill Oil, PreMI, PreCOG, PreBS, PreBO, Astacumin, และ Multivitamin เป็นต้น
2. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Product) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ YUUU ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โปรไบโอติคที่ช่วยดูแลสุขภาพช่องปากและผิวพรรณแบบบูรณาการ เช่น ยาสีฟัน และมูสทำความสะอาดผิวหน้า และผลิตภัณฑ์ช่วยดูแลสุขภาพของจุดซ่อนเร้น เช่น TS6-Lady Health Mousse
3. ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นอาหารสุนัขและแมวระดับพรีเมียมที่คัดสรรวัตถุดิบเกรดเดียวกับอาหารคน ภายใต้แบรนด์ MARIA ผลิตภัณฑ์แผ่นรองซับสำหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ Raku Pad นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสุนัขและแมวอื่นๆ ที่บริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมว Monchou (มองชู) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แชมพูรักษาโรคผิวหนัง เวชสำอาง และยารักษาโรคต่างๆ สำหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ชั้นนำ เช่น Dermcare MALASEB /PYOHEX/Aloveen/Natural, Dr. Choice, Pet Select และ Petinol เป็นต้น
4. ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ ได้แก่ สารผสมล่วงหน้า (Premix) ที่ใช้ผสมในอาหารสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภค โดยลดการใช้ยาปฏิชีวนะบนพื้นฐานของแนวคิดอาหารปลอดภัย (Food safety) รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์และยาปฏิชีวนะต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้แบรนด์ของบริษัทย่อย ได้แก่ MaxiGut Powder, MaxiMune Solution และ OCLAY เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยจำหน่ายหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ MFeed, ECOTRU EXTRA เป็นต้น
"เราวางเป้าหมาย 5 ปีข้างหน้า จะเติบโตสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพและจะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและทำตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ ควบคู่กับการสร้างแบรนด์ INTERPHARMA ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตการเป็นบริษัทชั้นนำในระดับสากล" นายทรงวุฒิ กล่าว


--อินโฟเควสท์ โดย สมบูรณ์เกียรติ พานิชเจริญ/เสาวลักษณ์/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล์: rachada@infoquest.co.th--


mezzo
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 694
Joined: Tue Aug 02, 2011 9:33 am

Re: IP

Posts by mezzo » Sat Oct 05, 2019 9:07 am

เผื่อพี่ๆท่านใดสนใจครับ
Attachments
BF05FD84-F6B3-4E3C-8B95-F908A34D2C3F.jpeg
BF05FD84-F6B3-4E3C-8B95-F908A34D2C3F.jpeg (351.94 KiB) Viewed 172 times


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 31635
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: IP

Posts by pakapong_u » Mon Oct 07, 2019 9:28 pm

“อินเตอร์ ฟาร์มา” เสนอขาย IPO 46 ล้านหุ้น

Date: 02/10/2019Author: Jarukit Marketeer
‘บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา’ หรือ IP เดินหน้าเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 46 ล้านหุ้น หลังสำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์

ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) หรือ IP เปิดเผยว่า บริษัทวางเป้าหมาย 5 ปีข้างหน้าจะเติบโตสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพและจะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและทำตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ ควบคู่กับการสร้างแบรนด์ INTERPHARMA ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตการเป็นบริษัทชั้นนำในระดับสากล

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หลังจาก บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา หรือ IP ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นั้น ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบัน บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา มีทุนจดทะเบียน 103 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 206 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 80 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 160 ล้านหุ้น และเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 46 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.33 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนใหญ่ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ โดยคาดว่าหุ้นของ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ภายในปีนี้

รัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่ดีและมีการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงมองว่าบริษัทมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่ดีในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อย มีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่

1) ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products) ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและชะลอวัย ที่ไม่ใช่ยา เน้นสร้างสมดุลให้แก่อวัยวะภายในร่างกาย

2) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Product) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ YUUU

3) ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ MARIA ผลิตภัณฑ์แผ่นรองซับสำหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ Raku Pad นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสุนัขและแมวอื่นๆ ที่บริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมว Monchou (มองชู) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แชมพูรักษาโรคผิวหนัง เวชสำอาง และยารักษาโรคต่างๆ สำหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ เช่น Dermcare MALASEB/PYOHEX/Aloveen/Natural, Dr. Choice, Pet Select และ Petinol เป็นต้น

4) ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ ได้แก่ สารผสมล่วงหน้า (Premix) ที่ใช้ผสมในอาหารสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภค รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์และยาปฏิชีวนะต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้แบรนด์ของบริษัทย่อย ได้แก่ MaxiGut Powder, MaxiMune Solution และ OCLAY เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยจำหน่ายหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ MFeed, ECOTRU EXTRA เป็นต้นPost Reply