SABUY

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36555
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

SABUY

Posts by pakapong_u » Tue Apr 09, 2019 9:59 am

`สบาย เทคโนโลยี` ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 117 ล้านหุ้น เข้า SETสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -9 เม.ย. 62 9:27: น.
  บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 117,017,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.64 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บล.กิมเอ็ง เป็นปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

  บริษัทดำเนินธุรกิจ เป็นผู้ให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ผ่านตู้เติมเงิน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส” และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,050.00 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 887.98 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 887.98 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 3 บริษัทคือ บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด (“VDP”) บริษัท สบาย ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SSM”) และ บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด (“SBM”) ประกอบธุรกิจ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจตู้เติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up Machine Business Unit) กลุ่มธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine Business Unit) กลุ่มธุรกิจระบบศูนย์อาหาร (Food Court System Business Unit) และ กลุ่มธุรกิจให้บริการการชำระเงิน (Payment Service Provider / Facilitator Business Unit)

  บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เพื่อขยายธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

  โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบรษัท ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วย กลุ่มครอบครัววชิรพงศ์ ถือหุ้น 328.094 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.95 หลังขายหุ้นไอพีโอ จะเหลือสัดส่วนถือหุ้น ร้อยละ 32.65 กลุ่มครอบครัวรุจนพรพจี ถือหุ้น 229.824 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.88 หลังขายหุ้นไอพีโอ จะเหลือสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 22.87 กลุ่มครอบครัววีรประวัติ ถือหุ้น 169.748 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.12 หลังขายหุ้นไอพีโอ จะเหลือสัดส่วนถือหุ้น ร้อยละ 16.89

  กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการ เท่ากับ 1,327.43 ล้านบาท 947.45 ล้านบาท และ 928.97 ล้านบาท สำหรับงวดการดำเนินงานปี 2559 ถึงปี 2561 ตามลำดับ โดยรายได้จากการขายและให้บริการลดลงอย่างต่อเนื่องโดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการขายสินค้าประเภทตู้เติมเงิน ซึ่งเป็นผลมาจากปรับเพิ่มความเข้มงวดของเงื่อนไขการขายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าประเภทตู้เติมเงิน และผลจากนโยบายในการเพิ่มจำนวนตู้เติมเงินในส่วนที่เป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ ร่วมกับพันธมิตรทางการค้าแทนการขายให้แก่ลูกค้า ในขณะที่รายได้จากการให้บริการประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการผ่านตู้เติมเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนตู้เติมเงินของบริษัทฯ และการมีบริการผ่านตู้เติมเงินที่หลากหลายมากขึ้น

  กลุ่มบริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากการขายสินค้าผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติและสินค้าอื่น เท่ากับ 18.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.90 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2560 และเท่ากับ 155.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.52 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2561 โดยการเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และรายได้จากการให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมศูนย์อาหาร จากการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมใน SSM ในเดือนกรกฎาคม 2561

  กำไรสุทธิสำหรับงวดปี 2559 – 2561 ของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับกำไรสุทธิ 394.77 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 167.38 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 80.17 ล้านบาท ตามลำดับ โดยกำไรสุทธิในปี 2560 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2559 เท่ากับ 562.15 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากรายการขาดทุนจากการยึดคืนสินค้าประเภทตู้เติมเงิน จำนวน 333.90 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากแผนการขายสินค้าในปี 2559 ที่เน้นนโยบายเชิงรุกในการขายเพื่อสร้างการรับรู้และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยไม่มีการกำหนดและจำกัดแผนการขายของลูกค้าทุกประเภทให้อยู่ในรูปแบบและเงื่อนไขเดียวกัน ทั้งยังไม่มีการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างเข้มงวด และไม่มีการจำกัดจำนวนการซื้อของลูกค้าแต่ละราย ส่งผลให้ลูกหนี้บางส่วนตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ และเกิดการยึดคืนสินค้ากลับมาจากลูกหนี้ผิดนัดดังกล่าว

  ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการขายสินค้าและการให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อลดโอกาสในการเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้และลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเห็นได้จากภายหลังการปรับนโยบาย บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการยึดคืนสินค้าในปี 2561 ที่ลดลงจากเท่ากับ 333.90 ล้านบาทในปี 2560 เป็นเท่ากับ 127.33 ล้านบาทในปี 2561 และบริษัทฯ เริ่มกลับมามีผลการดำเนินงานปกติ โดยมีกำไรสุทธิในงวดปี 2561 เท่ากับ 80.17 ล้านบาท

   กำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ในงวดปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 394.77 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 177.47 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 86.98 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิเท่ากับร้อยละ 27.13 ร้อยละ (15.57) และร้อยละ 7.99 ของรายได้รวม ตามลำดับ


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36555
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SABUY

Posts by pakapong_u » Tue Apr 09, 2019 10:34 am

https://market.sec.or.th/public/ipos/IP ... sID=245169


หนังสือชี้ชวนตราสารทุน
รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 05/04/2562
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / นาย ประเสริฐ ตันตยาวิทย์


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36555
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SABUY

Posts by pakapong_u » Tue Apr 09, 2019 10:52 am

*"สบาย เทคโนโลยี"ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 117.017 ล้านหุ้น เข้า SET ใช้ขยายธุรกิจ-คืนเงินกู้
Source - IQ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (Th)

Tuesday, April 09, 2019 09:54


สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 เม.ย. 62)--บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน ไม่เกิน 117,017,300 หุ้น คิดเป็น 11.64% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO และมีความประสงค์ที่จะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมี บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (FA)
SABUY วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อนำไปขยายธุรกิจ และชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนวียน โดยบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ผ่านตู้เติมเงิน ภายใต้เครื่องหมายการค้า "เติมสบายพลัส"
ปัจจุบัน SABUY มีบริษัทย่อยทั้งหมด 3 บริษัทคือ บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด (VDP) โดย SABUY ถือหุ้น 82.47% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว, บริษัท สบาย ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SSM) โดย SABUY ถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และ บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด (SBM) โดย SABUY ถือหุ้น 80% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจตู้เติมเงินอัตโนมัติ ได้แก่ การให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ การจำหน่ายตู้เติมเงินอัตโนมัติทั้งในรูปแบบการชำระด้วยเงินสดและเงินผ่อน และให้บริการตู้เติมเงินอัตโนมัติในระบบแฟรนไชส์ (Franchise) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นผู้ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Prepaid) บริการรับชำระ เช่น การชำระบิล การเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) การฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร และอื่นๆ ผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า"เติมสบายพลัส" ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 บริษัทมีตู้เติมเงินอัตโนมัติรวมจำนวน 47,040 ตู้ และมีศูนย์บริการอยู่ถึง 12 แห่ง โดยเป้าหมายขยายบริการตู้เติมเงินอัตโนมัติเพิ่มเติมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
2. กลุ่มธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine Business Unit) ประกอบด้วยการจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูปผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ดำเนินธุรกิจโดย VDP เป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค เช่น น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำอัดลม เครื่องดื่มชาเขียว อาหารสำเร็จรูป และขนมขบเคี้ยว ผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "เวนดิ้ง พลัส" ณ วันที่ 28 ก.พ.62 มีจำนวนตู้ขายสินค้าอัตโนมัติรวมกว่า 1,707 ตู้ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง
3. กลุ่มธุรกิจระบบศูนย์อาหาร (Food Court System Business Unit) ดำเนินธุรกิจโดย SSM เป็นผู้ให้บริการติดตั้งและวางระบบศูนย์อาหาร (ระบบบัตร Prepaid อิเล็กทรอนิกส์) รวมถึงการให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมศูนย์อาหาร และอุปกรณ์ต่อพ่วงของระบบดังกล่าว อาทิห้างสรรพสินค้า โรงงาน และสถานศึกษา และสถานีขนส่ง เป็นต้น
4. กลุ่มธุรกิจให้บริการการชำระเงิน (Payment Service Provider / Facilitator Business Unit) ดำเนินธุรกิจโดย SBM ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นผู้ให้บริการทั้งผู้ชำระเงินและผู้รับชำระเงินด้วยเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ผ่าน e-Payment Platform

--อินโฟเควสท์ โดย พรเพ็ญ ดวงเฉลิมวงศ์/ศศิธร โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมล์: sasithorn@infoquest.co.th--


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36555
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SABUY

Posts by pakapong_u » Tue Apr 09, 2019 10:53 am

*(เพิ่มเติม) "สบาย เทคโนโลยี"ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 117.017 ล้านหุ้น เข้า SET ใช้ขยายธุรกิจ-คืนเงินกู้
Source - IQ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (Th)

Tuesday, April 09, 2019 10:48


สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 เม.ย. 62)--บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน ไม่เกิน 117,017,300 หุ้น คิดเป็น 11.64% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO และมีความประสงค์ที่จะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมี บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (FA)
SABUY วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อนำไปขยายธุรกิจ และชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนวียน โดยบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตู้เติมเงินภายใต้เครื่องหมายการค้า "เติมสบายพลัส"
ปัจจุบัน SABUY มีบริษัทย่อยทั้งหมด 3 บริษัทคือ บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด (VDP) โดย SABUY ถือหุ้น 82.47% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว, บริษัท สบาย ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SSM) โดย SABUY ถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และ บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด (SBM) โดย SABUY ถือหุ้น 80% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจตู้เติมเงินอัตโนมัติ ได้แก่ การให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ การจำหน่ายตู้เติมเงินอัตโนมัติทั้งในรูปแบบการชำระด้วยเงินสดและเงินผ่อน และให้บริการตู้เติมเงินอัตโนมัติในระบบแฟรนไชส์ (Franchise) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นผู้ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Prepaid) บริการรับชำระ เช่น การชำระบิล การเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) การฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร และอื่นๆ ผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า"เติมสบายพลัส" ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 บริษัทมีตู้เติมเงินอัตโนมัติรวมจำนวน 47,040 ตู้ และมีศูนย์บริการอยู่ถึง 12 แห่ง โดยเป้าหมายขยายบริการตู้เติมเงินอัตโนมัติเพิ่มเติมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
2. กลุ่มธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine Business Unit) ประกอบด้วยการจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูปผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ดำเนินธุรกิจโดย VDP เป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค เช่น น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำอัดลม เครื่องดื่มชาเขียว อาหารสำเร็จรูป และขนมขบเคี้ยว ผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "เวนดิ้ง พลัส" ณ วันที่ 28 ก.พ.62 มีจำนวนตู้ขายสินค้าอัตโนมัติรวมกว่า 1,707 ตู้ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง
3. กลุ่มธุรกิจระบบศูนย์อาหาร (Food Court System Business Unit) ดำเนินธุรกิจโดย SSM เป็นผู้ให้บริการติดตั้งและวางระบบศูนย์อาหาร (ระบบบัตร Prepaid อิเล็กทรอนิกส์) รวมถึงการให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมศูนย์อาหาร และอุปกรณ์ต่อพ่วงของระบบดังกล่าว อาทิห้างสรรพสินค้า โรงงาน และสถานศึกษา และสถานีขนส่ง เป็นต้น
4. กลุ่มธุรกิจให้บริการการชำระเงิน (Payment Service Provider / Facilitator Business Unit) ดำเนินธุรกิจโดย SBM ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นผู้ให้บริการทั้งผู้ชำระเงินและผู้รับชำระเงินด้วยเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ผ่าน e-Payment Platform
บริษัทมีโครงการในอนาคตที่จะติดตั้ง EDC (Electronic Data Capture) ตามร้านค้า ยานพาหนะ ตู้เติมสบายพลัส และตู้เวนดิ้ง พลัส โดย SSM มีแผนที่จะติดตั้งเครื่อง EDC ที่ใช้อ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต ตลอดจน Contactless Payment จากโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อรับชำระเงิน ซึ่งจะมีการ Synergy ในกลุ่ม ซึ่ง SSM จะขายและให้บริการหลังการขาย Hardware เครื่อง EDC ส่วน SBM ดูแล Software ระบบการเชื่อมต่อไปยัง EDC Network โครงการดังกล่าวจะมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มให้บริการในปี 62
นอกจากนั้น บริษัทจะเพิ่มศูนย์บริกา โดย VDP มีแผนจะเพิ่มการให้บริการตู้ขายสินค้าอัตโนมัติตามพื้นที่ต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ คาดว่าจะเพิ่มศูนย์บริการในปี 62 จำนวน 1 ศูนย์บริการ และในปี 63 จำนวน 2 ศูนย์บริการ คาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนต่อศูนย์บริการประมาณ 2 ล้านบาท
โครงการตั้งตู้ขายสินค้าอัตโนมัติร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของ VDP โดยมีแผนจะตั้งตู้ขายสินค้าอัตโนมัติรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ผู้ผลิตเครื่องดื่มชูกำลัง ผู้ผลิตน้ำอัดลม หรือผู้ผลิตน้ำผลไม้ ในการตั้งตู้ขายสินค้า ที่ภายนอกตู้จะมีการสกรีนเป็นลวดลาย หรือตราสัญลักษณ์ ของพันธมิตรทางธุรกิจนั้น คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงไตรมาส 2/62 เป็นต้นไป
และ โครงการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money Service) โดย SBM มีแผนที่จะเพิ่มการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Money หรือ e-Money) และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Wallet หรือ e-Wallet) ผ่านใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีทั้งรูปแบบเครื่องมือติดตัว (Wearable device) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Card-base) หรือ รูปแบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ มูลค่าการลงทุนราว 100 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มได้ภายในต้นปี 63
SABUY ระบุว่าภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นการครั้งแรก (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายครบทั้งจำนวน) บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,050,000,000 บาท แบ่งเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 1,005,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 45,000,000 บาท
ณ วันที่ 26 ก.พ.62 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วย กลุ่มครอบครัววชิรพงศ์ ถือหุ้น 328,094,000 หุ้น คิดเป็น 36.95% หลังเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 32.65%, กลุ่มครอบครัวรุจนพรพจี ถือหุ้น 229,824,000 หุ้น คิดเป็น 25.88% จะลดสัดส่วนหุ้นลงเหลือ 22.87%, กลุ่มครอบครัววีระประวัติ ถือหุ้น 169,748,400 หุ้น คิดเป็น 19.12% จะลดสัดส่วนหุ้นลงเหลือ 16.89%
ผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงปี 59-61 มีกำไรสุทธิ 394.77 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 167.38 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 80.17 ล้านบาท ตามลำดับ โดยปี 60 พลิกเป็นขาดทุนเนื่อบจากรายการขาดทุนจากการยึดคืนสินค้าประเภทตู้เติมเงิน จำนวน 333.90 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากแผนการขายสินค้าในปี 59 ที่เน้นนโยบายเชิงรุก แต่ในปี 60 บริษัทได้กำหนดนโยบายในการขายสินค้าและการให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อลดโอกาสในการเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้และลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทเริ่มกลับมามีผลการดำเนินงานปกติ โดยมีกำไรสุทธิในงวดปี 61
ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 มีสินทรัพย์รวม 1,772.68 ล้านบาท หนี้สินรวม 401.40 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,371.28 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัท 1,348.90 ล้าบาท โดยบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 928.97 ล้านบาท ต้นทุนจากการขายและบริการ 510.09 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับงวด 80.17 ล้าบาท กำไรสุทธิสำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 86.98 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

--อินโฟเควสท์ โดย พรเพ็ญ ดวงเฉลิมวงศ์/ศศิธร โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมล์: sasithorn@infoquest.co.th--


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36555
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SABUY

Posts by pakapong_u » Tue Apr 09, 2019 2:06 pm

SABUY : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ จำหน่ายตู้เติมเงินอัตโนมัติ ให้บริการสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระตู้เติมเงินอัตโนมัติภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส” อีกทั้งจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูปผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ “เวนดิ้ง พลัส” ให้บริการติดตั้งวางระบบศูนย์อาหาร และให้บริการชำระเงิน

ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ บริการ / พาณิชย์
สถานะ Filing
จำนวนหุ้นที่ IPO
ไม่เกิน 117,017,300 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 11.64 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ)

ระยะเวลาเสนอขายหุ้น
n/a

ราคา IPO
n/a

ราคา PAR
1.00 บาท

วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


ข้อมูล Filing

www.termsabuyplus.com


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36555
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SABUY

Posts by pakapong_u » Tue Apr 09, 2019 2:07 pmเจ้าของตู้แฟรนไชส์เติมสบายพลัสได้อะไร?


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36555
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SABUY

Posts by pakapong_u » Tue Apr 09, 2019 2:08 pmเจ้าของตู้เติมสบายพลัสได้อะไร ?


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36555
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SABUY

Posts by pakapong_u » Tue Apr 09, 2019 2:09 pmพิธีลงนามความร่วมมือ และแถลงข่าว "เด็กดี ออมฟรี ที่ตู้เติมเงินทั่วไทย"


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36555
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SABUY

Posts by pakapong_u » Tue Apr 09, 2019 10:29 pm

“สบาย เทคโนโลยี” ยื่นไฟลิ่งขาย “ไอพีโอ” 117 ล้านหุ้น ระดมทุนเทรด SET นำเงินขยายธุรกิจ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เปิดเผยว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน ไม่เกิน 117,017,300 หุ้น คิดเป็น 11.64% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO และมีความประสงค์ที่จะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมี บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (FA)

สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อนำไปขยายธุรกิจ และชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนวียน โดยบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ผ่านตู้เติมเงิน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส”

โดยปัจจุบัน SABUY มีบริษัทย่อยทั้งหมด 3 บริษัทคือ บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด (VDP) โดย SABUY ถือหุ้น 82.47% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว, บริษัท สบาย ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SSM) โดย SABUY ถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และ บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด (SBM) โดย SABUY ถือหุ้น 80% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจตู้เติมเงินอัตโนมัติ ได้แก่ การให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ การจำหน่ายตู้เติมเงินอัตโนมัติทั้งในรูปแบบการชำระด้วยเงินสดและเงินผ่อน และให้บริการตู้เติมเงินอัตโนมัติในระบบแฟรนไชส์ (Franchise) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นผู้ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Prepaid) บริการรับชำระ เช่น การชำระบิล การเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) การฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร และอื่นๆ ผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส” ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 บริษัทมีตู้เติมเงินอัตโนมัติรวมจำนวน 47,040 ตู้ และมีศูนย์บริการอยู่ถึง 12 แห่ง โดยเป้าหมายขยายบริการตู้เติมเงินอัตโนมัติเพิ่มเติมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

2.กลุ่มธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine Business Unit) ประกอบด้วยการจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูปผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ดำเนินธุรกิจโดย VDP เป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค เช่น น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำอัดลม เครื่องดื่มชาเขียว อาหารสำเร็จรูป และขนมขบเคี้ยว ผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เวนดิ้ง พลัส” ณ วันที่ 28 ก.พ.62 มีจำนวนตู้ขายสินค้าอัตโนมัติรวมกว่า 1,707 ตู้ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง

3.กลุ่มธุรกิจระบบศูนย์อาหาร (Food Court System Business Unit) ดำเนินธุรกิจโดย SSM เป็นผู้ให้บริการติดตั้งและวางระบบศูนย์อาหาร (ระบบบัตร Prepaid อิเล็กทรอนิกส์) รวมถึงการให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมศูนย์อาหาร และอุปกรณ์ต่อพ่วงของระบบดังกล่าว อาทิห้างสรรพสินค้า โรงงาน และสถานศึกษา และสถานีขนส่ง เป็นต้น

4.กลุ่มธุรกิจให้บริการการชำระเงิน (Payment Service Provider / Facilitator Business Unit) ดำเนินธุรกิจโดย SBM ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นผู้ให้บริการทั้งผู้ชำระเงินและผู้รับชำระเงินด้วยเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ผ่าน e-Payment Platform


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36555
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SABUY

Posts by pakapong_u » Sat Jun 29, 2019 1:41 am

“เวนดิ้งแมชีน” บูมแข่งค้าปลีก ทะลุ 2 หมื่นตู้/ธุรกิจดาหน้าบุกซีพีร่วมวง

วันที่ 27 June 2019 - 15:25 น.

ตลาด “เวนดิ้งแมชีน” สุดคึกคัก “ซัน 108” ในเครือสหพัฒน์ เร่งอัพเกรดตู้ย้ำภาพผู้นำ ด้าน “เวนดิ้ง พลัส” เร่งขยายเพิ่ม 3,000 ตู้ ชูจ่ายผ่านแอปสินค้า ราคาถูกกว่า 1-2 บาท ขย่มคู่แข่ง ด้าน “ฟอร์ท-เอเจ” ชี้ยอดขายโตกระฉูด-เดินหน้าเพิ่มตู้ เครือ ซี.พี.โดดร่วมวง โชว์ตู้ขายสารพัดสินค้าพร้อมทยอยติดตั้งเพิ่ม ขณะที่ “โอสถสภา-ดีโด้” เพิ่มดีกรีกระจายสินค้า รับโอกาสทอง ต้นทุนต่ำ-ติดตั้งง่าย-ทั่วถึง

“เวนดิ้งแมชีน” หรือตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ กำลังเป็นเทรนด์มาแรงและได้รับความสนใจจากสินค้าต่าง ๆ ที่นำมาเป็นช่องทางขาย เพื่อเสริมกับช่องทางหลัก สะท้อนจากจำนวนตู้ที่ผุดขึ้นในหลายโลเกชั่นเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน คอนโดฯ สถานศึกษา ปั๊มน้ำมัน ฯลฯ เช่นเดียวกับซัพพลายเออร์ที่อาศัยช่องทางนี้ในการกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น และเป็นช่องทางที่ใช้ต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับการนำสินค้าเข้าไปวางจำหน่ายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ตู้หยอดเหรียญตลาดโต

นายเวทิต โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด บริษัทในเครือสหพัฒน์ ผู้ให้บริการตู้ขายสินค้าหยอดเหรียญ แบรนด์ “ซัน 108” ฉายภาพตลาดตู้ขายสินค้าหยอดเหรียญอัตโนมัติกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปัจจุบันตลาดนี้กำลังเติบโตรวดเร็ว เพราะมีผู้เล่นรายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมาก ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดการวางตู้ในทำเลใหม่ ๆ มากขึ้น หรือขยายตัวมากขึ้น

ประกอบกับ มีปัจจัยสนับสนุนในเรื่องของระบบชำระเงินแบบแคชเลสที่ได้รับความนิยมมากขึ้น และมีความปลอดภัย เช่น สแกนคิวอาร์โค้ด ที่ช่วยลดภาระเรื่องการจัดการเงินสดและมีความปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญของธุรกิจนี้ นอกจากนี้ ระบบแคชเลส หรือไม่ต้องใช้เหรียญ หรือธนบัตร ยังเปิดโอกาสให้สินค้าที่มีราคาสูงสามารถนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายผ่านเวนดิ้งแมชีนได้ เช่น พาวเวอร์แบงก์ ซิมการ์ด และอื่น ๆ

นายเวทิตกล่าวต่อไปว่า สำหรับทิศทางของซัน 108 ในฐานะเป็นผู้นำตลาด ด้วยจำนวนตู้กว่า 11,000 ตู้ในปัจจุบัน นอกจากการเพิ่มจำนวนตู้อย่างต่อเนื่องแล้ว อีกด้านหนึ่งก็จะทยอยอัพเกรดตู้ที่มีอยู่ให้สามารถรองรับการชำระเงินแบบแคชเลสได้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความพฤติกรรมผู้บริโภคและเทรนด์ของตลาด จากปัจจุบันที่มีประมาณกว่า 200 ตู้

“เวนดิ้ง พลัส” ชี้อนาคตใส

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เติมสบายพลัส บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการตู้ขายสินค้าหยอดเหรียญ “เวนดิ้ง พลัส” เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การเติบโตของตลาดเวนดิ้งแมชีน ที่มีมากขึ้นดังกล่าว นอกจากปัจจัยบวกในเรื่องของระบบการชำระเงินแบบแคชเลส ผ่านคิวอาร์โค้ด ผ่านแอปพลิเคชั่นแล้ว ตลาดเครื่องดื่ม-ขนม-ขนมขบเคี้ยว ที่มีจำนวนสินค้าเพิ่มมากขึ้นและมีการแย่งชิงพื้นที่ขายในร้านสะดวกซื้อมีสูงขึ้น ทำให้หลาย ๆ รายหันมาใช้ตู้หยอดเหรียญ เป็นช่องทางจำหน่าย ประกอบกับปัจจุบันมีทำเลหรือพื้นที่ขายใหม่ ๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา สถานีรถไฟฟ้า ฯลฯ อีกด้านหนึ่ง เวนดิ้งแมชีน ยังสามารถสร้างรายได้เพิ่ม เช่น ขายพื้นที่โฆษณาด้วยการติดสติกเกอร์หรือแรป (Wrap) ตู้ รวมถึงต่อยอดกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ ได้อีกมาก

ปัจจุบัน เวนดิ้ง พลัส มีประมาณ 2,100 ตู้ มีแผนจะเดินหน้าเปิดอีก 3,000 ตู้ ให้ครบ 5,000 ตู้ ตามที่ตั้งเป้าไว้ โดยเน้นไปที่ห้างค้าปลีก, ปั๊มน้ำมัน, สถานศึกษา, โชว์รูมรถ, โรงงาน, คอนโดฯ ด้านการตลาดจะเน้นการชูจุดแข็งด้านราคาที่ถูกกว่าร้านสะดวกซื้อ 1-2 บาท รวมถึงอัพเกรดตู้ให้สามารถชำระค่าสินค้าผ่านแอป ทั้งทรูวอลเลต และอาลีเพย์ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จากปัจจุบันที่รองรับคิวอาร์โค้ดพร้อมเพย์ รวมถึงการเก็บข้อมูลบิ๊กดาต้าสำหรับวางแผนการวางสินค้าในแต่ละตู้ เช่นเดียวกับบริการหลังการขายเน้นความรวดเร็ว ด้วยคอลเซ็นเตอร์ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านโทรศัพท์และไลน์ รวมถึงการรับประกันคืนเงินหากลูกค้าไม่ได้สินค้า

“ฟอร์ท-เอเจ” เดินหน้าเพิ่มตู้

รายงานข่าวจาก บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด บริษัทลูกของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ “ตู้บุญเติม” เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทได้ติดตั้งตู้ขายสินค้าอัตโนมัติไปแล้วมากกว่า 2,000 ตู้ทั่วประเทศ และมีแผนจะขยายตู้ให้ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้น พร้อมกันนี้ยังมีแผนจะพัฒนาตู้แบบใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดการขายสินค้า และสร้างช่องทางใหม่ ๆ ของการค้าผ่านเครือข่ายของตัวแทนของบริษัทเพิ่มเติม

เช่นเดียวกับรายงานข่าวจากบริษัท เอเจเวนดิ้ง จำกัด ของเครือบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ระบุว่า ที่ผ่านมา รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ มีการเติบโตมากขึ้น โดยปี 2561 ที่ผ่านมา โต 10.16% หรือประมาณ 68 ล้านบาท จากปี 2559 ที่มีรายได้เพียง 23.16 ล้านบาท โดยการติดตั้งตู้ของบริษัทเน้นไปที่โรงงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

“ซีพี รีเทลลิงค์” โดดร่วมวง

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า จากการสำรวจตลาดเวนดิ้งแมชีน ยังพบอีกด้วยว่า นอกจากภาพความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการรายใหญ่ของตลาดเวนดิ้งแมชีนดังกล่าว เมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ตั้ง “เวนดิ้งคาเฟ่” เป็นร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยตู้อัตโนมัติ ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) บริหารงานโดยบริษัท ซีพีแรม โดยตู้ขายสินค้าอัตโนมัติดังกล่าว สามารถรองรับระบบชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดของทรูมันนี่ พร้อมเพย์ บัตรเครดิต เดบิต ของวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด

ล่าสุด ในงานไทยเฟค 2019 ที่ผ่านมา (28-31 พ.ค. 2562) ยังพบว่า บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด บริษัทในเครือซีพี ออลล์ ได้นำตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้แบรนด์ BEAEBOX มาโชว์ โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายในตู้ ประกอบด้วยสินค้าในชีวิตประจำวันแป้งเด็ก โฟมล้างหน้า ทิสชูเปียก เสื้อเชิ้ต พาวเวอร์แบงก์ สินค้าสุขภาพและความงามอาทิ วิตามิน มาสก์หน้า อาหารเสริม สกินแคร์ เครื่องสำอาง ฯลฯ และมีรายงานระบุว่า ปัจจุบันตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของซีพี รีเทลลิงค์ มีจุดบริการอยู่ในประเทศ 42 จุด และมีแผนจะเปิดเพิ่มอีก 43 จุด ภายในสิ้นปีนี้

โอสถสภา-ดีโด้ ส่งสินค้ารุกหนัก

นางพรธิดา บุญสา รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่าย สินค้าแบรนด์เอ็ม-150, ฉลาม, เปปทีน และอื่น ๆ ฉายภาพว่า ช่องทางตู้ขายสินค้าหยอดเหรียญมีศักยภาพสูงตามจำนวนตู้ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เฉลี่ยปีละ 25% ตั้งแต่ปี 2557-2561 จนปัจจุบันภาพรวมของตลาดคาดว่าจะมีประมาณ 21,110 ตู้ (พฤศจิกายน 2561) โดยบริษัทจับตาเทรนด์นี้อย่างใกล้ชิดพร้อมศึกษาโอกาสส่งสินค้าเข้าสู่ช่องทางนี้มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสินค้าใหม่ ๆ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก

ขณะที่นางสาวจันทรา พงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่มแบรนด์ดีโด้ ระบุว่า มีแผนจะนำสินค้าไปวางในช่องทางของตู้อัตโนมัติเพิ่มอีก 1 เท่าตัว จาก 1.5 หมื่นตู้ในปีที่ผ่านมาเป็น 3 หมื่นตู้ภายในปีนี้ หลังจากพบว่า ช่องทางดังกล่าวสามารถกระตุ้นยอดขายได้ดี เนื่องจากทำให้สินค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น และมีต้นทุนไม่สูงนักเมื่อเทียบกับช่องทางค้าปลีกอื่น ๆ


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36555
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SABUY

Posts by pakapong_u » Mon Jul 29, 2019 10:00 pm

“เวนดิ้งพลัส” ระดมนวัตกรรม สแกนหน้า-แชตบอตชิงตู้หยอดเหรียญ

วันที่ 26 July 2019 - 20:34 น.

“เวนดิ้งพลัส” ดึงนวัตกรรมจ่ายเงินด้วยการสแกนใบหน้า-แชตบอต “น้องเติมสบาย” เสริมแกร่งธุรกิจตู้หยอดเหรียญ-เติมเงิน ย้ำจุดแข็งบริการหลังการขาย-สะดวกปลอดภัย รักษาโมเมนตัมการเติบโต 1 ปี ทะลุ 2,000 ตู้ มั่นใจสิ้นปีแตะ 5,000 ตู้

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการตู้ขายสินค้าหยอดเหรียญแบรนด์ “เวนดิ้งพลัส” กล่าวว่า เทคโนโลยีการชำระเงินแบบใหม่ ๆ เช่น การสแกนคิวอาร์โค้ด บัตรเติมเงิน และอื่น ๆ เป็นหนึ่งในปัจจัยแข่งขันสำคัญของตลาดตู้ขายสินค้าหยอดเหรียญที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 2 หมื่นตู้จากแบรนด์ต่าง ๆ เนื่องจากช่วยให้สามารถรองรับลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น เช่น นักท่องเที่ยวต่างชาติ อีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยและลดต้นทุนการบริหารเพราะช่วยลดจำนวนเงินสดและความถี่ของการขนย้ายเงินสดออกจากตู้ลงได้ เพื่อชิงความได้เปรียบ พร้อมย้ำภาพผู้นำด้านนวัตกรรม และดึงดูดผู้บริโภค จึงได้เปิดตัว 2 เทคโนโลยีใหม่ คือ การชำระเงินด้วยใบหน้า (face pay) ซึ่งใช้เทคโนโลยีระบุข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (biometric) และระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาทำงานร่วมกันเพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้บริการและตัดเงินค่าสินค้า เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานที่ไม่ต้องหยอดเหรียญ โดยนำมาทดลองในงาน Bangkok FinTech Fair 2019 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย และมีแผนจะนำไปใช้กับตู้ขายสินค้าของบริษัทในอนาคต หลังจากก่อนหน้านี้นำระบบการชำระเงินแบบต่าง ๆ เช่น หยอดเหรียญ, คิวอาร์โค้ด พร้อมเพย์ และระบบ redemption program อื่น ๆ มาใช้แล้ว

นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีเอไอแชตบอต “น้องเติมสบาย” ซึ่งเป็นระบบตอบรับและให้ข้อมูลอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มไลน์ เริ่มทดลองใช้จริงเมื่อต้นเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา ให้บริการทั้งในด้านการแจ้งข้อมูลโปรโมชั่น, ข้อมูลตู้สำหรับเจ้าของตู้ และยังสามารถแจ้งรับบริการหรือแจ้งซ่อมทั้งตู้กดน้ำกระป๋องและตู้เติมเงินออนไลน์ได้อีกด้วย ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและย้ำจุดแข็งด้านการบริการหลังการขายที่เดิมมีทั้งคอลเซ็นเตอร์ 24 ชั่วโมง และไลน์แอ็กเคานต์อยู่แล้ว

ทั้งนี้ เป็นการเสริมจุดแข็งของบริษัท ซึ่งช่วงประมาณ 1 ปีที่ผ่านมากลยุทธ์จับมือคู่ค้าเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าในตู้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง น้ำอัดลม น้ำผลไม้ และอื่น ๆ พร้อมวางราคาสินค้าต่ำกว่าร้านสะดวกซื้อประมาณ 1-3 บาท เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจ เช่นเดียวกับการเลือกเจาะแหล่งชุมชน ห้างสรรพสินค้า และปั๊มน้ำมันหลายเครื่อง ทั้งเซ็นทรัล, โรบินสัน, แม็คโคร, เทสโก้ โลตัส, เชลล์, เอสโซ่, ซัสโก้ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังสร้างการรับรู้ด้วยโครงการซีเอสอาร์ โดยจับมือสภากาชาดไทยร่วมทำโครงการ “ดื่มได้บุญ” ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเครื่องดื่มในตู้ที่ร่วมโครงการ จะนำไปบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี อ.ศรีราชากลยุทธ์เหล่านี้ช่วยให้จำนวนตู้ของบริษัทเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยหลังจากเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันมีจำนวนตู้อยู่ทั้งหมด 2,150 ตู้ และเชื่อว่าจะสามารถติดตั้งตู้เพิ่มได้เป็น 5,000 ตู้ภายในสิ้นปีนี้


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36555
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SABUY

Posts by pakapong_u » Mon Jul 29, 2019 10:03 pm

ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์ ส่องเทคโนโลยี Biometrics จ่ายเงินด้วย “ใบหน้า-ฝ่ามือ”

ก้าวสู่ “สังคมไร้เงินสด” กันอีกขั้น กับรูปแบบชำระเงินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (Biometrics) การระบุตัวตนแบบอัจฉริยะโดยใช้ข้อมูลทางกายภาพของบุคคล ที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในธุรกิจบริการดิจิทัล

ในงาน Bangkok Fintech Fair 2019 ซึ่งจัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2562 เพื่อสร้างประสบการณ์การเงินที่ตอบโจทย์ ดิจิทัลไลฟ์ ให้กับผู้บริโภคในยุค 4G พร้อมโชว์เคสเทคโนโลยีการชำระเงินรูปแบบใหม่

บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด ผู้ผลิตตู้กดน้ำกระป๋อง “เวนดิ้งพลัส” ในเครือบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เปิดตัวเทคโนโลยีการชำระเงินด้วยใบหน้า (FACE PAY) ในงาน Bangkok Fintech Fair 2019 ที่ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าเทคโนโลยีการชำระเงินด้วยใบหน้าผ่านเครื่องกดน้ำอัตโนมัติ “เวนดิ้งพลัส” ถือเป็นรูปแบบการชำระเงินในการซื้อเครื่องดื่มแบบใหม่ นอกจากระบบการชำระเงินในแบบปัจจุบันทั้งหยอดเหรียญ, QR Prompt Pay และระบบ Redemption Program อื่นๆ

ระบบการชำระเงินด้วยใบหน้า หรือ FACE PAY เป็นการรวมเทคโนโลยี Biometrics และระบบ AI มาพัฒนาทำให้สามารถชำระเงินด้วยใบหน้าได้ที่ตู้กดน้ำกระป๋องเวนดิ้งพลัส ซึ่งใช้เวลาในการพัฒนา 1 เดือน ทำให้ผู้ใช้งานสะดวกในการจ่ายเงิน โดยจะเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในแผนการลงทุนของตู้เวนดิ้งพลัส

นอกจากระบบชำระเงิน FACE PAY ยังได้เปิดตัวเทคโนโลยีรองรับการดูแลหลังการขาย ตู้เวนดิ้งพลัสและตู้เติมเงินเติมสบายพลัส ผ่าน “น้องเติมสบาย” AI Chat bot บนแพลตฟอร์มไลน์ ซึ่งจะให้บริการแจ้งข้อมูลโปรโมชั่น ข้อมูลสินค้าในตู้ และแจ้งซ่อม

หลังเปิดตัวไปปีก่อน ปัจจุบันมีตู้เวนดิ้งพลัส 2,150 ตู้ มีตัวเลือกสินค้าทั้งเครื่องดื่มชูกำลัง น้ำอัดลม น้ำผลไม้ เป็นต้น สถานที่ติดตั้งเน้นแหล่งชุมชน ห้างสรรพสินค้า เช่น เซ็นทรัลพลาซ่า, แม็คโคร, เทสโก้ โลตัส, ปั้มน้ำมันเชลล์, เอสโซ่


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36555
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SABUY

Posts by pakapong_u » Fri Aug 02, 2019 1:09 am

FACE PAY ใช้ใบหน้าชำระเงินกับตู้กดน้ำในไทย เทคโนโลยี Payment ใหม่ที่คนไทยจะได้ใช้เร็วๆนี้ธุรกิจ Vending หรือตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติอาจไม่ใช่ของแปลกใหม่สำหรับเมืองไทย ซึ่งตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติเข้ามาสู่ประเทศไทยมากกว่า 20 ปี สาเหตุที่ตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติไม่ได้รับความนิยมเพราะในอดีตตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติจะพบเห็นได้เฉพาะในห้าง ที่สำคัญอยู่ในจุดที่แทบจะไม่มีใครสนใจ เช่น ทางเข้าห้องน้ำ ทางเข้าออกห้าง เป็นต้น นอกจากนี้ปัญหาการกินเงินถือเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ธุรกิจ Vending ไม่เติบโตเท่าที่ควร

แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนความต้องการและพฤติกรรมเปลี่ยนไป รวมไปถึงความเข้าใจในเทคโนโลยีที่มีมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจ Vending หรือตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติเริ่มกลับมาได้รับความสนใจมากขึ้น ขณะที่ผู้เล่นในตลาดนี้ก็เริ่มสร้างบรรยากาศของตลาดให้คึกคัก โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมกับการทำงาน และการสร้าง Ecosystem ที่ช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อและหนึ่งในผู้เล่นที่นำเสนอเทคโนโลยีสุดล้ำมาสู่ตลาด Vending คงหนีไม่พ้น บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด ผู้ผลิตตู้กดน้ำกระป๋องเวนดิ้งพลัส ในเครือบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่มีการเปิดตัวเทคโนโลยีการชำระเงินด้วยใบหน้า (FACE PAY) เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยเป็นความร่วมมือกับ KBTG ในการเชื่อมโยงระบบ Payment กับตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติ

โดยเทคโนโลยีการชำระเงินด้วยใบหน้า (FACE PAY) ถือเป็นรูปแบบการชำระเงินแบบใหม่ล่าสุดนอกเหนือจากระบบการชำระเงินในแบบหยอดเหรียญหรือเทคโนโลยี QR Codeนายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ชี้ว่า ระบบการชำระเงินด้วยใบหน้า หรือ FACE PAY นี้ นับเป็นการต่อยอดระบบการรับชำระเงินไปอีกขั้นหนึ่ง โดยทางเวนดิ้งพลัส ได้ทำการรวมเอาเทคโนโลยี BIOMETRIC และระบบ AI มาพัฒนาจนทำให้สามารถชำระเงินด้วยใบหน้าได้ที่ตู้กดน้ำกระป๋องเวนดิ้งพลัส

เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการพัฒนาโดยทีม R&D ของเวนดิ้งพลัส ใช้เวลาในการพัฒนาระบบนี้อยู่ 1 เดือน ขณะที่ตัวตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติเราเลือกใช้ตู้จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติที่มีความทนทานสูง และมีพื้นที่เพียงพอในการบรรจุเครื่องดื่มจำนวนมาก ถือเป็นทิศทางของตู้เวนดิ้งพลัสที่คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งาน รวมทั้งยังส่งเสริมเรื่องความสะดวกสบายของผู้ใช้งานอีกด้วยสำหรับการใช้งานเทคโนโลยี FACE PAY ที่ตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติ จำเป็นจะต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนโดยธนาคารกสิกรไทยจะเป็นผู้ดำเนินการ นั่นหมายความว่าระบบตรวจจับใบหน้าของธนาคารจะเก็บข้อมูลใบหน้าของผู้ใช้ไว้ในระบบ โดยผูกไว้กับบัญชีและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ จากนั้นเมื่อต้องการซื้อเพียงกดเบอร์โทรศัพท์ของตัวเอง ก็จะเข้าโหมดสแกนใบหน้า เมื่อสแกนใบหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วไฟปุ่มกดสินค้าก็จะติด จากนั้นสามารถเลือกกดสินค้าได้ตามที่ต้องการ โดยเงินจะถูกหักจากบัญชีที่ผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์

ปัจจุบันตู้เวนดิ้งพลัสมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างก้าวกระโดด ปัจจุบันเวนดิ้งพลัสมีจำนวนตู้อยู่ทั้งหมด 2,250 ตู้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรต่างๆ ทำให้สินค้าภายในตู้มีความหลายหลาย รวมถึงสถานที่ที่ตู้เวนดิ้งพลัสติดตั้งก็เป็นจุดที่ได้รับความสนใจ ทำให้ได้รับความนิยมและติดตลาดยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นเวนดิ้งพลัสยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้นหนึ่งในนั้นคือการใช้ระบบตรวจสอบแบบเรียลไทม์ (Real Time) ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการพัฒนาของเวนดิ้งพลัส ระบบดังกล่าวจะตรวจสอบได้ว่าตู้ของเวนดิ้งพลัสในจุดต่างๆ มีสินค้าชนิดใดเหลืออยู่จำนวนเท่าใด นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังตรวจสอบได้ว่าจุดใดเครื่องดื่มชนิดใดมีการขายได้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้สามารถเติมสินค้าที่มีปริมาณความต้องการสูง ได้อย่างต่อเนื่อง

ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าไปเติมในตู้ ซึ่งระบบดังกล่าวจะสามารถแจ้งเตือนว่าตู้ใด สินค้าชนิดใดกำลังจะหมด ระบบดังกล่าวยังช่วยเก็บข้อมูลให้กับพันธมิตรในด้านเครื่องดื่ม เพื่อให้พันธมิตรสามารถนำข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการทำแผนการตลาดได้ ที่สำคัญข้อมูลเหล่านั้น ยังช่วยให้เวนดิ้งพลัสสามารถทำแผนการตลาดได้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อรองรับการดูแลหลังการขาย (AFTERSALE SERVICE) ทั้งตู้กดน้ำกระป๋องเวนดิ้งพลัสและตู้เติมเงินเติมสบายพลัส คุณชูเกียรติยังได้เสริม “น้องเติมสบาย” ระบบ AI Chat bot ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่ง “น้องเติมสบาย” จะให้บริการทั้งในด้านการแจ้งข้อมูลโปรโมชั่น, ข้อมูลตู้สำหรับเจ้าของตู้ และยังสามารถแจ้งรับบริการหรือแจ้งซ่อมได้เช่นเดียวกัน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นเพื่อนได้ผ่านทาง LINE ACCOUNT : @nongtermsabuy“นอกจากนั้นแล้วเวนดิ้งพลัสยังได้รับความไว้วางใจจากทางสภากาชาดไทย ในการร่วมทำโครงการ “ดื่มได้บุญ” ซึ่งถือเป็นโครงการ CSR สำคัญในปีนี้ของตู้กดน้ำกระป๋องเวนดิ้งพลัสด้วยครับ ซึ่งทุกตู้ในโครงการนี้ฯ ทางเวนดิ้งพลัสจะร่วมทำบุญให้แก่สภากาชาดไทย รายได้จากการจำหน่ายเครื่องดื่มในตู้ “ดื่มได้บุญ” ส่วนหนึ่งจะนำไปบริจาคเพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี อ.ศรีราชา จากโครงการนี้ฯ เรามุ่งมั่นที่จะขยายจำนวนตู้ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าหมายจำนวนตู้กดน้ำกระป๋องเวนดิ้งพลัสทั้งหมดรวมถึงโครงการ “ดื่มได้บุญ” นี้ ภายในสิ้นปีจะมียอดจำนวนติดตั้งทั้งสิ้นที่ 3,000 ตู้”


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36555
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SABUY

Posts by pakapong_u » Tue Sep 17, 2019 1:39 pm

ธ.ก.ส.จับมือพันธมิตรเพิ่มช่องทางรับฝากเงินสดและสลากเกษตรยั่งยืนผ่าน Banking Agent กว่า 180,000 จุด
Source - IQ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (Th)

Tuesday, September 17, 2019 13:38


สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 ก.ย. 62)--ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) บมจ. สบาย เทคโนโลยี และ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) เปิดให้บริการรับฝากเงินสดและฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ที่ตู้เติมสบายพลัสและตู้บุญเติม เพิ่มช่องทางการทำธุรกรรมการเงินและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า การเพิ่มช่องทางการให้การบริการธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายแก่ลูกค้าถือเป็นสิ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับ บมจ.สบาย เทคโนโลยี ผู้ให้บริการตู้เติมสบายพลัส และ FSMART ผู้ให้บริการตู้บุญเติม ในการเป็นตัวแทนของธนาคาร (Banking Agent) เพื่อให้บริการทางการเงิน ทั้งการรับฝากเงินสดและฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อใช้บริการได้ง่าย ๆ ที่ตู้เติมสบายพลัสและตู้บุญเติมใกล้บ้านทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรลูกค้ากว่า 4 ล้านครัวเรือน ได้มีทางเลือกในการทำธุรกรรมทางการเงินในทุกช่วงเวลาที่ต้องการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่ธนาคารโดยตรง
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สบาย เทคโนโลยี กล่าวว่า บริษัทได้รับการอนุมัติเป็น Banking Agent ในการให้บริการรับฝากเงินสดและฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนของ ธ.ก.ส. และถือเป็นรายแรกในธุรกิจตู้เติมเงินออนไลน์ ซึ่งบริการในตู้เติมสบายพลัสนับเป็นบริการที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างมากมีอัตราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากตู้เติมสบายพลัสที่มีอยู่ในทุกแหล่งชุมชน จำนวนกว่า 51,000 ตู้ทั่วประเทศ ดังนั้น การได้รับความไว้วางใจจากธ.ก.ส.ในการเปิดบริการ Banking Agent ในครั้งนี้จึงนับเป็นการต่อยอดการให้บริการแก่ลูกค้าของเติมสบายพลัสได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
"เราเชื่อมั่นว่าตู้เติมสบายพลัสจะสามารถรองรับความต้องการและพฤติกรรรมของลูกค้าที่ใช้บริการจาก ธ.ก.ส.ได้อย่างเข้าถึง
ครบถ้วน และสะดวกสบายอย่างแน่นอน และภายในสิ้นปีนี้เราจะขยายจำนวนตู้เติมเงินไปถึง 60,000 ตู้ ทั่วประเทศ"
ด้านนายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ FSMART กล่าวว่า การเป็นหนึ่งในตัวแทนของธนาคาร หรือ Banking Agent ให้กับ ธ.ก.ส. เพื่อรับฝากเงินสดและฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนในครั้งนี้ถือเป็นการเสริมศักยภาพให้กับตู้บุญเติมที่กระจายให้บริการทุกพื้นที่ตั้งแต่ระดับชุมชน หมู่บ้าน และระดับจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สะดวกในการเดินทางสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้นจากตู้บุญเติมกว่า 130,000 จุดทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าธนาคารแล้วยังช่วยเพิ่มบริการหน้าตู้บุญเติมให้เข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มมากขึ้นด้วย
ปัจจุบัน FSMART มีการบริการหน้าตู้ครบวงจรกว่า 70 รายการ ทั้งการเติมเงิน การโอนเงิน การจ่ายบิลและค่าสินค้า การซื้อโปรหรือแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เนต การซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ และล่าสุดกับการรับชำระค่าปรับจราจร จากระบบปฏิบัติการแบบออนไลน์ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตามแนวคิดที่จะให้ตู้บุญเติมจะเป็นตู้อัจฉริยะแบบ One Stop Service ที่จะเพิ่มบริการต่างๆให้ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานให้มากที่สุด อาทิ ตู้บุญเติมจำหน่ายซิมมือถือ และการพิสูจน์ตัวตน (e-KYC) เริ่มทยอยออกมาในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้และในอนาคตบริษัทยังมีแผนที่จะต่อยอดความร่วมมือกับทาง ธ.ก.ส.ในการบริการในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป

--อินโฟเควสท์ โดย นิศารัตน์ วิเชียรศรี/ศศิธร โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมล์: sasithorn@infoquest.co.th--


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36555
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SABUY

Posts by pakapong_u » Sat Jan 11, 2020 10:26 pm

Vending Plus เขย่าวงการตู้กดสินค้าฯ เปิดตัวแบรนด์ใหม่ 6.11 พร้อมอัดนวัตกรรม Face Pay
January 7, 2020


ปัจจุบัน ตลาดตู้กดสินค้าอัตโนมัติ Vending Machine ของไทย คาดมีจำนวนตู้กดฯ ทั่วประเทศกว่า 2.5 หมื่นตู้ จากจำนวนผู้เล่นหลักไม่กี่แบรนด์ และกำลังจะเป็นตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในอนาคต ตามพฤติกรรมผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการหาซื้อของกินได้แบบตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้เล่นในธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่หลายแบรนด์ เตรียมลงมาเล่นเพื่อขอส่วนแบ่งในตลาด Vending Machine เช่นกัน

รวมไปถึง Player น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในตลาดได้เพียง 2 ปี อย่างบริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด ผู้ให้บริการธุรกิจ Vending Machine แบรนด์เวนดิ้งพลัส ในเครือกลุ่มบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) แต่ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างผลงานได้อย่างน่าสนใจ ด้วยจำนวนตู้กดสินค้าที่กระจายอยู่ใน 21 จังหวัด กว่า 4,000 ตู้ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีอยู่กว่า 1,350 ตู้ จากความสำเร็จดังกล่าวเดินไปตามวิสัยทัศน์ของ คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด ที่มองเห็นอนาคตตลาด (Vending Machine) ในบ้านเรา5 กุญแจความสำเร็จ “เวนดิ้ง พลัส”

หากลองถอดกุญแจความสำเร็จของ เวนดิ้งพลัส ในฐานะน้องใหม่ในตลาดตู้กดสินค้า ที่มีอัตราการเติบโตด้านจำนวนตู้กดฯ ในปี 2562 สูงเกือบ 250% เทียบจากปี 2561 ก็จะพบว่ามาจาก 5 ปัจจัยหลัก จากคำบอกเล่าของคุณชูเกียรติ คือ

ปัจจัยที่ 1. คุณภาพตัวตู้สินค้าเวนดิ้งพลัส ที่นำเข้ามาจาก Fuji Electric แบรนด์ตู้กดน้ำกระป๋องอันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าตลาดตู้กดสินค้าอัตโนมัติของญี่ปุ่นอยู่ในขณะนี้

ปัจจัยที่ 2. ด้านคุณภาพและความหลากหลายของสินค้าในตู้ฯ ที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ตามทำเลที่ตั้ง เวนดิ้งพลัส ในแหล่งต่างๆ

ปัจจัยที่ 3. เทคโนโลยีการใช้งานที่ตอบรับความสะดวกสบายในการชำระเงินของผู้บริโภค

ปัจจัยที่ 4. ด้าน “ทำเล” ที่ตั้ง ซึ่งตรงกับความต้องการกลุ่มเป้าหมาย ในปัจจุบัน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส จุดบริการโลจิสติกส์ และ ชุมชนต่างๆ

และสุดท้าย ปัจจัยที่ 5.บุคลากรที่มีคุณภาพ ความชำนาญและเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้มากกว่า 15 ปีอัดนวัตกรรมล้ำๆ ทิ้งห่างคู่แข่ง

นอกจากนี้ บริษัทแม่ ยังให้ความสำคัญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสินค้า โดยพัฒนา “รูท แมน แอปพลิเคชัน” เพื่อเชื่อมต่อการทำงานระหว่างระบบหลังบ้านและหน้าบ้านได้ ตั้งแต่การตรวจสอบสินค้าคงคลัง การวางจำหน่ายสินค้า และ การจัดส่งหรือเติมสินค้า

พร้อมนำ AI (Artificial Intelligence) มาวิเคราะห์ Big Data ความต้องการสินค้าในแต่ละประเภท ของลูกค้าในแต่ละจุดติดตั้งตู้เวนดิ้งพลัส ได้แบบเดือนต่อเดือน เพื่อให้พนักงานรูท แมน (Route Man) จำนวน 60 คน ที่ดูแลพื้นที่ 21 จังหวัด ให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

และเพื่อให้ เวนดิ้งพลัส ทิ้งห่างจากคู่แข่งมากขึ้นไปอีก คุณชูเกียรติ บอกว่า บริษัทยังได้พัฒนาเทคโนโลยีการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ประเภทต่างๆ เพื่อรองรับสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ในอนาคตอีกด้วย โดยตู้เวนดิ้งพลัส จะสามารถรับชำระค่าสินค้าได้ทั้ง เงินสด e-Wallet , QR Code รวมไปถึงการแลกคะแนนสะสมจาก True Point ให้ลูกค้ากดซื้อสินค้า ได้ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งความตื่นเต้นที่จะเกิดขึ้น ในวงการ Vending Machine โดยเวนดิ้งพลัส ร่วมกับนักวิจัยจาก KBTG กสิกรไทยที่ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี Biometrics และ AI สำหรับการชำระเงินรูปแบบ ‘Face Pay’ สามารถใช้งานได้จริงบนตู้กดน้ำฯ เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทย สามารถชำระค่าสินค้าในตู้เวนดิ้งพลัส ได้อัตโนมัติเพียงสแกนใบหน้า พร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ โดยหลังจากที่ได้มีการโชว์ตู้ต้นแบบไปในงาน Bangkok Fintech Fair 2019 และการประชุมระดับชาติที่ 35th ASEAN SUMMIT ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีการติดตั้งตู้สินค้าต้นแบบ ให้ทดลองให้บริการที่ สำนักงาน KBTG และขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อทุกอย่างพร้อมก็จะสามารถนำเทคโนโลยี Face Pay เข้าไปติดตั้งใช้จริงได้ในตู้เวนดิ้งพลัสทุกตู้ฯทันที

รวมไปถึงล่าสุด บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด ในเครือบริษัท สบาย เทคโนโลยีฯ ได้อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการ E-Money wallet จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อรองรับการทำธุรกรรม E-Money Payment ผ่านตู้เวนดิ้งพลัส ในอนาคต อีกด้วย

หมัดเด็ด “6.11″ แบรนด์ใหม่มัดใจสายประหยัด

นอกจากการมีตู้กดสินค้าอัตโนมัติของตัวเองซึ่งถือเป็นช่องทางกระจายสินค้าให้กับพันธมิตรธุรกิจแบรนด์สินค้าไม่ต่ำกว่า 30 รายในปัจจุบันแล้ว ชูเกียรติ ยังมองเห็นเทรนด์ ความต้องการสินค้าราคาประหยัด (Budget Brand) ของกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าในราคาไม่เกิน 10 บาท ด้วยมองว่าในอีก2 ปีข้างหน้าเศรษฐกิจไทยคาดจะเข้าสู่ภาวะถดถอย ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของผู้บริโภคในสินค้าราคาประหยัดมากขึ้น

โดยในปี 2563 บริษัทจะทำตลาดเชิงรุกสินค้าราคาประหยัด ภายใต้แบรนด์ “6.11 ซีเลคท” (6.11 Selected) ซึ่งเป็นกลุ่มแบรนด์สินค้าที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นในช่วง 2-3 เดือนของปีนี้ที่ผ่านมา วางตำแหน่งให้เป็นสินค้า แบรนด์ราคาประหยัด (Budget Brand) ด้วยมองเห็นช่องว่างการทำตลาดสินค้า Budget Brand ของไทย ที่ยังมีผู้เล่นจำนวนไม่มากในช่องทาง Vending Machine

ปัจจุบัน สินค้าโดยทั่วไปจะมี 2 เทียร์ คือ เทียร์แรก กลุ่มสินค้าแบรนด์หลัก ที่เป็น Original Brands ต่างๆ ซึ่งเป็นสินค้ามีราคาสูง กลุ่มนี้มีสัดส่วนทั้งตลาดราว 65% และอีกกลุ่ม คือ สินค้า Budget Brand กลุ่มนี้จะเป็นสินค้ามีราคาไม่สูง เฉลี่ยอยู่ที่ 10 บาท มีสัดส่วนราว 35% ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่าตลาดสินค้าบัดเจ็ทแบรนด์ จะมีโอกาสเติบโตสูง ตามความต้องการลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่จะคำนึงถึงราคาสินค้ามากขึ้นในอนาคตทั้งนี้ บริษัทจะใช้กลยุทธ์คุณภาพสินค้า โดย Outsourcing การผลิตสินค้ารายการต่างๆ จากพันธมิตรผู้ผลิตสินค้า Original Brands ซึ่งมีมากกว่า 30 ราย โดยจะจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่ในราคาตั้งแต่ 6 บาท ถึง 11 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ประหยัดกว่า Original Brands กว่า 10-30% จากการที่บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการทำตลาดในช่องทางตู้จำหน่ายสินค้าของตัวเองได้ โดยแบ่งสัดส่วน 90-95% เป็นสินค้าเครื่องดื่ม และอีก 5-10% เป็นกลุ่มขนมขบเคี้ยว โดยในปี 2563 นี้ บริษัทวางแผนขยายไลน์สินค้าเพิ่มทั้งในกลุ่มเครื่องดื่ม และ สแน็ก อย่างละไม่ต่ำกว่า 20 รายการ เข้าสู่ตลาด

ระดมทุนฯ ปักธงขึ้นผู้นำ Vending Machine

และเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจให้สามารถเดินไปได้ตามแผนงานที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดได้นั้น โดยในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา บริษัท สบาย เทคโนโลยีฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอนุมัตินำเสนอขายหุ้นสาธารณะ(ไอพีโอ) โดยมีทุนจดทะเบียน 1,050 ล้านบาท ชำระไปแล้ว 888 ล้านบาททั้งหมดนี้ เพื่อให้แผนดำเนินงานในปีนี้ของบริษัท เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ การปักธงขึ้นเป็นเบอร์หนึ่ง ในตลาดผู้ให้บริการในตลาดตู้กดสินค้าอัตโนมัติ จากจำนวนการติดตั้งตู้เวนดิ้งพลัส ได้เพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 4,000 ตู้ทั่วประเทศ พร้อมขยายศูนย์กระจายสินค้าอีก 2-3 แห่ง ทำให้สามารถขยายพื้นที่บริการเพิ่มได้อีก 20 จังหวัด รวมเป็นทั้งหมด 40 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของประชากรไทย และต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศรวมกว่า 80 ล้านคน แต่ยังมีเครื่องให้บริการไม่มาก จากจำนวนตู้ทั้งสิ้นกว่า 2.5 หมื่นตู้ทั่วประเทศ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนประชากร 160 ล้านคน และมีจำนวนเครื่องถึง 2.5 ล้านเครื่อง

https://www.brandbuffet.in.th/2020/01/v ... -face-pay/


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36555
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SABUY

Posts by pakapong_u » Mon Jan 27, 2020 9:26 pm

คุยกับ “เสี่ยยักษ์-วิชัย วชิรพงศ์” จากนักลงทุนสู่ Disruptor กับความฝันที่เป็นเจ้าของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
AdminJanuary 15, 2020

ใครที่อยู่ในแวดวงของการลงทุน ต้องรู้จักชื่อ “วิชัย วชิรพงศ์” หรือ “เสี่ยยักษ์” เป็นอย่างดีแน่นอน เพราะเป็นหนึ่งในเซียนหุ้น หรือนักลงทุนชั้นแนวหน้าของเมืองไทย โดยที่ตอนนี้มาพร้อมกับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญคือการเป็นประธานกรรมการบริหาร ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่กำลังอยู่ระหว่างการยื่นขออนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทาง Positioning Online ได้มีโอกาสพูดคุยกับเสี่ยยักษ์แบบ Exclusive ถึงแนวคิดการลงทุนของเสี่ยยักษ์ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงปัจจุบันที่เป็น “ผู้บริหาร” ของสบาย เทคโนโลยี

เงินล้านแรกหายาก แต่ล้านต่อๆ ไปยิ่งง่าย

“เงินล้านแรกหายากมากล้านที่ 2 เริ่มหาง่ายล้านที่ 4 ง่ายกว่าอีกล้านที่ 8 ยิ่งง่ายขึ้นไปใหญ่ไปจนถึง 1,000-2,000 ล้าน จะยิ่งง่ายขึ้นไปอีก” เสี่ยยักษ์เริ่มเปิดบทสนทนาเหมือนเป็นปริศนาธรรมจากนั้นเสี่ยยักษ์เริ่มเล่าถึงชีวิตในการหาเงิน “ล้านแรก” ที่ได้มาลำบากยากเข็ญ ใช้เวลากว่า 10 ปีถึงจะเก็บเงินได้ 1 ล้านแรกเป็นของตัวเอง แต่เมื่อมีล้านแรกแล้ว ล้านต่อๆ ไปก็เริ่มง่าย

“เงินล้านแรกใช้เวลา 10 กว่าปีในการสะสมเป็นช่วงที่ทำงานหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานบริษัททั่วไปได้เงินเดือน 2,700 บาทตอนทำงาน 20 กว่าวันก็รู้ว่าไม่ใช่ทางของตัวเองจึงลาออกมาแบบไม่รับเงินเดือนซึ่งตอนนั้นก็ตั้งคำถามถามในใจว่า ถ้าทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อไหร่จะมีรถเก๋งขับ”

หลังจากออกจากงานเสี่ยยักษ์ได้กลับมากลับมาช่วยธุรกิจของครอบครัวที่เปิดโรงงานทำเส้นบะหมี่

เสี่ยยักษ์เริ่มเล่าถึงการได้ล้านที่ 2 บอกว่าง่ายกว่าล้านแรก เพราะพ่อให้เป็นสินสมรส จากนั้นก็ได้แต่งงานมีครอบครัว ย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ และได้เริ่มเส้นทางการลงทุน“ช่วง 10 ปีที่ได้ล้านแรกมา ถือเป็นช่วงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิต ต้องลองชิมความสำเร็จสักครั้งก่อนว่ามันไม่ได้ยากอะไร พอเริ่มลงทุนครั้งแรกก็ขาดทุน แต่ก็กลับมาตั้งหลักใหม่ได้ สุดท้ายแล้วจะพบว่าถ้าเวลามีปัญหาให้แหงนหน้ามองฟ้า แล้วบอกว่าแน่จริงก็ส่งปัญหาลงมาอีก ต้องลองทำอะไรยากๆ สักครั้งแล้วจะไม่กลัวปัญหาอะไร แล้วจะภูมิใจในความสำเร็จนั้นๆ”

เริ่มศึกษาเรื่องการลงทุน เพราะชอบงานยากๆ

เสี่ยยักษ์บอกว่าก่อนหน้าที่จะมาถึงจุดนี้ได้เคยทำมาเป็น 10 อาชีพแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงกุ้งกุลาดำผู้รับเหมาซื้อขายที่ดินและประมูลงานราชการ จุดเริ่มต้นที่หันมาลงทุน เริ่มจากศึกษาการลงทุนก่อน เพราะชอบทำงานที่ยากๆ งานที่ท้าทาย เสี่ยยักษ์บอกว่า หลายคนจะมองว่า “ล้านแรกกลัวหมดมากกว่ากลัวรวย” จึงไม่กล้าลงทุน แต่เสี่ยยักษ์ขอลองอะไรยากๆ ด้วยการลงทุน

“ก่อนหน้านี้ไม่มีพื้นฐานการลงทุนเลย จุดเริ่มต้นที่สนใจเรื่องการลงทุน สมัยก่อนไม่มีหนังสือพิมพ์ธุรกิจใดๆ จะมีแต่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีคอลัมน์เล็กๆ ที่บอกว่าหุ้นขึ้นเท่าไหร่ ปริมาณขายเท่าไหร่ เป็นตัวจุดประกายว่าโลกนี้มีแบบนี้ด้วยหรอ อยากทำงานสบายแต่มีชั้นเชิง จึงไปซื้อหนังสือมากองหนึ่ง เช่น หลักการลงทุน จิตวิทยาการลงทุน ได้ศึกษาไว้ก่อน”

หลังจากที่ศึกษาเรื่องการลงทุนได้ 3 ปี เสี่ยยักษ์ได้เริ่มลงทุนเป็นครั้งแรก ตอนนั้นใช้หลักการที่ว่า “ต้องให้หุ้นเกิดวิกฤตแล้วค่อยเข้ามาลงทุน” พอดีกับช่วงนั้นในปี 2530 เป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ Black Monday พอดี เงินก้อนแรกจำนวน 2.5 ล้านบาท ก็ได้นำไปลงทุนหลังจากหุ้นลง แต่จากที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน ทำให้ขาดทุนไป 5 แสนบาท

หลังจากขาดทุนครั้งใหญ่ทำให้เสี่ยยักษ์ได้กลับมาตั้งหลัก แต่ก็คิดที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่ และทำงานให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งตอนแรกเสี่ยยักษ์เหมือนจะยอมแพ้แล้วหันหลังให้กับความล้มเหลวครั้งนี้ แต่ก็ได้ลองแฟงนมองฟ้า พร้อมกับบอกว่าแน่จริงส่งปัญหาลงมาอีก ทำให้เสี่ยยักษ์กลับมาฮึดสู้อีกครั้ง และก็ได้พัฒนาจากเงิน 2.5 ล้านไปสู่ระดับพันล้านในที่สุด

ต้องตั้งเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา

กว่าจะก้าวมาเป็นนักลงทุนระดับแนวหน้าของประเทศ ไม่ใช่ใครจะก้าวขึ้นมา และประสบความสำเร็จได้ง่ายๆ ต้องแลกมาด้วยความอดทน ความขยัน ความเก่ง และ Passion ต่อสิ่งนั้น รวมทั้งความไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา สิ่งหนึ่งที่ทำให้เสี่ยยักษ์ประสบความสำเร็จ และก้าวมาถึงจุดนี้ได้นั้นคือ “เป้าหมาย” เสี่ยยักษ์บอกว่า “ผมเป็นคนตั้งเป้าหมายตลอดเวลา แล้วต้องทำให้ทำเร็ว ต้องทำให้ได้”“ผมตั้งเป้าหมายให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา เช่น จะมีรถเบนซ์คันแรกต้องมีเงินสด 100 ล้าน แล้วก็บอกกับภรรยาว่าจะทำให้ได้ จนผมมีเงินสด 300 ล้านแล้วซื้อรถเบนซ์ S-Class จากนั้นก็ตั้งเป้าหมายอีกว่าถ้ามี 600 ล้านจะซื้อรถเฟอรารี่ F430 ไม่กี่ปีก็ทำได้สำเร็จ ตั้งเป้าให้ตัวเองต่อไปเรื่อยๆ จนตอนนี้ผมขับรถ Rolls-Royce”ถ้าถามว่าเป้าหมายในปัจจุบันของเสี่ยยักษ์คืออะไร ซึ่งมีด้วยกัน 2 อย่าง นั่นคือการใช้ชีวิตแบบธรรมดา มีความสุข และการไปสั่นกระดิ่งในตลาดหลักทรัพย์ให้ได้!พาสบาย เทคโนโลยี เข้าสั่นกระดิ่งในตลาดฯ

อีกหนึ่งบทบาทของเสี่ยยักษ์นอกจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้น คือการเป็น Venture Capital เข้าลงทุนร่วมหุ้นในบริษัทนอกตลาด เพื่อนำบริษัทให้เข้าเติบโตในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ได้ลงทุน 3 บริษัทมาแล้ว บริษัทที่สำคัญที่สุดก็คือ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)บริษัทสบายเทคโนโลยีจำกัด (มหาชน)มีบริษัทย่อยทั้งหมด 3 บริษัทคือ บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด, บริษัท สบาย ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท สบายมันนี่ จำกัด ประกอบธุรกิจ 4 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มธุรกิจตู้เติมเงินอัตโนมัติ “เติมสบายพลัส”

2. กลุ่มธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ “เวนดิ้งพลัส”

3. กลุ่มธุรกิจระบบศูนย์อาหาร “SSM”

4. กลุ่มธุรกิจให้บริการการชำระเงิน “สบาย มันนี่”

เสี่ยยักษ์ได้เริ่มเข้าลงทุนในสบายเทคโนโลยี ตั้งแต่เมื่อกันยายน 2558มองว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีการเติบโตได้ดี เริ่มต้นจากพนักงานเพียงแค่ 10 กว่าคน ใช้เวลาแค่ 3 ปีตอนนี้มีพนักงาน 500 กว่าคน เสี่ยยักษ์บอกว่าบทบาทครั้งนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนที่เป็นแค่นักลงทุน แต่สำหรับสบาย เทคโนโลยี วันนี้เสี่ยยักษ์เป็นทั้งผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริหาร และคนปฏิบัติงาน คอยช่วยวางแผนกำหนดกลยุทธ์ด้วย สบาย เทคโนโลยี เพราะก่อนหน้านี้เคยมีบทเรียนว่าลงเงินอย่างเดียว แล้วไม่ใช่บอร์ดบริหาร เมื่อถึงวิกฤตการเงินก็มีปัญหาเกิดขึ้น“30 ปีที่ผ่านมาเคยเป็นนักลงทุนอย่างเดียว แต่ทุกวันนี้ได้ลงมาช่วยดูช่วยกำหนดกลยุทธ์ ช่วยวางแผนธุรกิจภาพใหญ่ ผมใส่ใจบริษัทนี้มากเป็นพิเศษ สบาย เทคโนโลยี คือลูก ที่ต้องใช้ความทุ่มเท เอาใจใส่และมุ่งหวังที่จะเห็นความเติบโตต่อไปความใฝ่ฝันคืออยากไปสั่นกระดิ่งในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่เปิดตลาดฯ อยากทำให้ดีที่สุดเพราะวันนี้ไม่ได้เพื่อตัวเองแล้วแต่อยากให้เป็นความสำเร็จของลูกหลานต่อไป”

พร้อมกับทิ้งท้ายถึงทุกๆ คนว่า “สิ่งที่คุณทำทุกวันนี้มันคู่ควรกับความฝันของคุณแล้วหรือยัง” เพราะตอนนี้ความฝันของเสี่ยยักษ์ใกล้เป็นจริงแล้ว เป็นรางวัลของคนช่างฝันที่มีเป้าหมายให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา แล้วต้องทำให้สำเร็จ

https://positioningmag.com/1252357


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36555
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: SABUY

Posts by pakapong_u » Mon Feb 17, 2020 6:58 pm

กรณีศึกษา 6.11 Corner ร้านสะดวกซื้อแนวคิดใหม่ที่ขอใกล้ชิด 7-Eleven /โดย ลงทุนแมน

ถ้าพูดถึง 7-Eleven เราจะนึกถึงอะไรบ้าง?
จะไปที่ไหนก็เจอ เพราะมีมากกว่า 11,000 สาขาทั่วประเทศ

มีสินค้าและสารพัดบริการความสะดวกที่หลากหลายครอบคลุม
โดยเฉพาะเวลาที่เราหิว หากนึกอะไรไม่ค่อยออกว่าอยากทานอะไร
7-Eleven มักจะเป็นคำตอบแรกๆ ที่แวบเข้ามาในใจของใครหลายคน

สรุปก็คือ 7-Eleven แทบจะกลายเป็นร้านสะดวกซื้อที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันคนไทย
นับเป็นความแข็งแกร่งที่ยากหาใครเทียบเคียงและไล่ตามทัน
ทำให้ ณ วันนี้ 7-Eleven เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ที่สว่างไสวโดดเด่นในวงการร้านสะดวกซื้อเมืองไทย

ซึ่งแน่นอน หากเราอยากจะเปิดร้านโชว์ห่วยหรือร้านสะดวกซื้อ
เราคงต้องการที่จะหนี “พระอาทิตย์” ดวงนี้ให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้
เพื่อไม่ให้รัศมีและความร้อนแรงของ 7-Eleven มาบดบังกลืนกินร้านของเรา

แต่..เวลานี้กำลังมีร้านค้าหนึ่งที่กำลังคิดต่าง
เพราะร้านค้านี้..เพิ่งเปิดตัวได้ 5 เดือน กลับขยายได้ถึง 170 สาขา

และเชื่อหรือไม่ว่า
กลยุทธ์ในการเปิดสาขาเลือกจะอยู่ใกล้ 7-Eleven ทั้งหมด
ถ้าจะห่างสุดก็ไม่ไกลเกิน 5 ห้องแถว..

ร้านนี้มีชื่อว่า 6.11 Corner

เรื่องนี้จึงทำให้ ลงทุนแมน สนใจอยากศึกษาไอเดียการตลาดของร้าน 6.11 Corner
ว่าทำไมถึง กล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ
จึงได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ทีมผู้บริหารบริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด ในเครือบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เจ้าของโมเดลธุรกิจร้าน 6.11 Corner ที่เติบโตมาจากธุรกิจตู้เติมเงินออนไลน์ และ ตู้กดสินค้าอัตโนมัติ

โดยช่วงเริ่มต้นของการสัมภาษณ์
สิ่งที่เรารับรู้ได้ทันทีของโมเดลธุรกิจนี้ก็คือความต่าง

เพราะ 6.11 Corner จะเป็นร้านค้าที่ไม่มีพนักงานแม้แต่คนเดียว
แต่ร้านจะอยู่ในตึกแถว 1 ห้องมีตู้กดสินค้าอัตโนมัติมากมายที่เป็นสินค้าเครื่องดื่ม ขนม ตู้เครื่องดื่มร้อนกาแฟ ช็อคโกแลตร้อน
และในอีกไม่นานก็จะมีสินค้าอื่นๆ เพิ่มเข้ามาอยู่ในตู้นี้

ที่น่าสนใจก็คือในตู้กดสินค้าอัตโนมัตินอกจากมีแบรนด์เครื่องดื่มที่เรารู้จักเป็นอย่างดี
อย่าง M150, คาราบาว, เนสกาแฟ, เป๊ปซี่, โค้ก, สปอนเซอร์ เป็นต้น
ก็ยังมีแบรนด์ที่ชื่อว่า 6.11 SELECT ซึ่งทางบริษัทแห่งนี้เป็นเจ้าของสินค้าเองทั้งหมด

โดยแบรนด์ 6.11 SELECT ได้ทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์ต่างๆ ทั้ง OEM และบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ของเมืองไทยมาเป็นผู้ผลิตสินค้าให้
ถือเป็นการสร้างความมั่นใจในรสชาติว่าจะไม่เป็นรองแบรนด์สินค้าหลักในตลาด และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก อย.

แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือโมเดลธุรกิจของสินค้า 6.11 SELECT ที่มีราคาขายถูกกว่า 15 - 30% เมื่อเทียบกับแบรนด์หลักในตลาด

โดยการทำสินค้าราคาประหยัด นอกจากวิธีการลดต้นทุนหน้าร้านของตัวเองให้ได้มากที่สุด
เช่น ไม่ต้องมีพนักงาน,ไม่เปิดแอร์, ขนาดร้านไม่ใหญ่แค่ 1 ห้องแถว

สินค้าทุกชิ้นก่อนที่ทางบริษัทจะตัดสินใจทำการผลิต จะมีการวิเคราะห์แล้วว่า
เป็นสินค้าที่ในภาพรวมอุตสหกรรมผู้บริโภคมีอัตราความถี่ในการซื้อบ่อยครั้ง

อาทิเช่น น้ำดื่ม, เครื่องดื่มชูกำลัง, กาแฟกระป๋อง, ขนมต่างๆ เป็นต้น

เป้าหมายเพื่อให้ได้จำนวนการผลิตสินค้ามีอัตราสูง
ผลลัพธ์ที่ได้มาคือสินค้าต่อ 1 ชิ้นจะมีต้นทุนที่ต่ำลง ตามจำนวนการผลิต

มาถึงตรงนี้ ลงทุนแมน เลยมีคำถามที่ใครหลายคนสงสัย
สรุปแล้ว 6.11 Corner จะขอเปิดศึกท้าชนกับร้าน 7-Eleven หรือไม่

ซึ่งคำตอบที่ได้.. น่าสนใจไม่น้อย เมื่อผู้บริหาร ตอบว่า

7-Eleven ก็ยังคงเป็นพระอาทิตย์ในธุรกิจร้านสะดวกซื้อ
ที่แข็งแกร่งทั้งจำนวนสาขาที่ครอบคลุม จนถึงความวาไรตี้ของสินค้าในร้าน
6.11 Corner เวลานี้เป็นเพียงดาวดวงเล็กๆ ที่อยากอยู่ใกล้คนเก่งประสบความสำเร็จอย่าง 7-Eleven

ความสนใจมาอยู่ที่แผนธุรกิจของ 6.11 Corner ที่ตั้งเป้าจะมีถึง 1,000 สาขาในปีนี้
และในอนาคตอันใกล้จะมี 10,000 สาขา และเมื่อสาขามากขึ้น ก็จะเพิ่มความหลากหลายของสินค้ามากขึ้น รวมถึงขายอาหารพร้อมรับประทาน ที่เป็นสินค้าขายดีใน 7-Eleven

ถ้าถามว่า 6.11 Corner จะเอาเงินทุนที่ไหนมาขยายสาขา
คำตอบก็คือ บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด เจ้าของ 6.11 Corner นั้น เป็นบริษัทลูกของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ระหว่างยื่นขออนุมัติเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งก็น่าจะทำให้ได้รับเงินทุนมาขยายกิจการเพิ่มเติม และบริษัทนี้ยังมีอีก 2 ธุรกิจใหม่ก็คือธุรกิจ E wallet และธุรกิจ POS ซึ่งเป็นระบบขายหน้าร้าน เก็บข้อมูลสินค้า บริหารสินค้าคงคลังอีกด้วย

เรื่องนี้ถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
ในวันที่ทุกคนต่างกลัว 7-Eleven
แต่ 6.11 Corner กลับเลือกที่จะนำเสนอรูปแบบใหม่
ที่มีสินค้าราคาประหยัด ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใกล้ 7-Eleven
ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าแนวคิดนี้จะประสบความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหน
แต่ที่คนที่จะได้ประโยชน์ที่สุด ก็คือผู้บริโภคอย่างเรานั่นเอง..


Post Reply