AGM 2562

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
amornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1683
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

AGM 2562

Posts by amornkowa » Mon Jan 28, 2019 8:37 pm

AGM TRIETs 28 Jan 2562 14.00

กองนี้ได้เปลี่ยนรอบบัญชีจากธันวาคมมาเป็น กันยายน
Return ช่วง 9M Y2561 ได้ 0.48 บาทต่อหน่วย(1,249.14ลบ)
คิดเฉลี่ย 0.16 บาทต่อไตรมาส

อสังหาภายใต้ทรัสต์ ประกอบด้วย 516 units โดยแบ่งเป็น
1.โรงงาน 299 units มูลค่า 17,964 ลบ อัตราการเช่า 79.1% อายุคงเหลือของการเช่า 2 ปี
2. คลังสินค้า 217 units มูลค่า 16,024 ลบ อัตราการเช่า 79.2% อายุคงเหลือของการเช่า 2.45 ปี

มูลค่ายุติธรรมของกองเท่ากับ 33,987 ล้านบาท
อัตราการเช่า 79.2% อายุเฉลี่ยของแต่ละโรงงานและคลังที่ลูกค้าเช่าเท่ากับ 2.21 ปี จำนวนพื้นที่เช่า 69,331 ตรม

ปี2018 มีกิจกรรมดังนี้
1.ขายโรงงานที่ นิคมปิ่นทอง 1 โรง 55 ลบกำไร 17%
2. Asset Enhancement ต่อเติมพื้นที่เพิ่มในอมตะซิตี้ อีก 1,700 ตรม มูลค่าการลงทุน 27 ลบ
แต่ลงไปแล้ว 3 ลบ ณ 30 กย 18
3.เข้าลงทุนซื้อของไทคอนและซื้อจากข้างนอก โดย ไทคอน 1,700 ลบ พื้นที่ 79,106 ตรม โดยอยู่ในพื้นที่
ชลบุรีและสมุทรสาคร และ ยังมีการลงทุนข้างนอกแบบ Sales&Leaseback โรงงานในนิคมโรจนะ และลูกค้า
เช่ากลับโดยมีสัญญาเช่า10ปี

หนี้สิน ต่อ สินทรัพย์ หรือ LTV = 19.57% ลดลงจากปีที่แล้ว 24.5%
ต้นทุนดอกเบี้ยของหนี้สิน เท่ากับ 3.13% โดยเป็นหนี้สินที่มีดอกเบี้ยคงที่ 80%

การกระจายรายได้ของผู้เช่ารายใหญ่ op 10 มีสัดส่วนลดลงจาก 21.75 % เหลือ 20.42%
โดย ผู้เช่าอันดับแรก Makro ลดลงจาก 5.26% เหลือ 4.53% แต่จริงๆแล้ว ส่วนที่ลดลงก็เปลี่ยนเป็น
สินค้าซื้อขายผ่านE-commerceของMakroแทน

อัตราการเช่า แบ่งตามพื้นที่พบว่า มีในส่วนของ EEC ลดลงจาก 81%เป็น 80%
ภาคตะวันออก เพิ่มขึ้นจาก 88% เป้น 96%
ภาคเหนือ เพิ่มจาก 67% เป็น 69%

ในส่วนของรายได้ มาจาก Logistic เพิ่มขึ้นจาก 18% เป็น 22%
ค้าปลีก จาก 7 เป็น 11%
แยกตามประเทศที่มาเช่า หลักๆมาจาก Japan 48% และ EU 20%
เข้าสู่วาระการประชุม 14.00 น

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561วันที่ 1 สิงหาคม 2561 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ 1/2561วันที่ 1 สิงหาคม 2561
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของกองทรัสต์ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 รับทราบงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของกองทรัสต์ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2561
วาระที่ 4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของกองทรัสต์ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ สอบบัญชีของ กองทรัสต์ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562
วาระที่ 5 รับทราบการเปลี่ยนแปลงชื่อกองทรัสต์ ชื่อย่อกองทรัสต์ ชื่อผู้จัดการกองทรัสต์ และชื่อย่อ ผู้จัดการกองทรัสต์ และการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ในส่วนที่เกี่ยวกับชื่อและชื่อย่อของ กองทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ รับทราบการเปลี่ยนแปลงชื่อกองทรั สต์ ชื่อย่อกองทรั สต์ ชื่อผู้จัดการกองทรัสต์ และชื่อย่อผู้ จัดการ กองทรัสต์โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ชื่อและชื่อย่อกองทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่
กองทรัสต์ ชื่อภาษาไทย “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้”
ชื่อภาษาอังกฤษ “Frasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold REIT” ชื่อย่อกองทรัสต์ “FTREIT” ผู้จัดการกองทรัสต์ ชื่อภาษาไทย “บริษัท เฟรเซอร์ ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด” ชื่อภาษาอังกฤษ “Frasers Property Industrial REIT Management (Thailand) Company Limited” ชื่อย่อผู้จัดการกองทรัสต์ “FIRM”
และรับทราบการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อกองทรัสต์ ชื่อ ย่อกองทรัสต์ ชื่อผู้จัดการกองทรัสต์ และชื่อย่อผู้จัดการกองทรัสต์ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของกองทรัสต์โดยการ ออกหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 780,716,114 หน่วย
มติ: (1) อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของกองทรัสต์โดยการออกหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 780,716,114 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 30ของทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ณ วันที่ คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อใช้ใน การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ในอนาคต (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ ดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วง ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 1,636,054,194 เสียง คิดเป็นร้อยละ 85.5737
- ไม่เห็นด้วย 175,894,916 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.2001
- งดออกเสียง 99,916,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.2261
ทั้งนี้มติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเรื่องนี้จะมีอายุเพียง 1 ปี นับจากวันที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมัติตามที่ เสนอ หรือวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
มติ: (1) อนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate) (“หน่วยทรัสต์ที่อ อกและเสนอขายเพิ่มเติม”) จำนวนรวมไม่เกิน 780,716,114 หน่วย โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
วิธีที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อ ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) โดยไม่เกินกว่า ร้อยละ 30ของทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ณ วันที่คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์มีมติให้เพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจำนงที่จะซื้อ หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อย กว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมก็ได้ และ/หรือ
วิธีที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยไม่เกินกว่าร้อยละ 20ของทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ณ วันที่คณะกรรมการของผู้จัดการ กองทรัสต์มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ/หรือ
วิธีที่ 3 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเพื่อเสนอขาย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยไม่เกินกว่าร้อยละ 10ของทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ณ วันที่คณะกรรมการของผู้จัดการ กองทรัสต์มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ หากกองทรัสต์จะทำการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ผู้จัดการกองทรัสต์จะ ดำเนินการขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยดำเนินการยื่น แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อไป (2) อนุมัติการมอบอำนาจให้ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตามการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามวิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2 หรือวิธีที่ 3ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสามวิธีรวมกันแล้วจะไม่เกินกว่าร้อยละ 30ของทุนชำระแล้ ว ของกองทรัสต์ณ วันที่คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์มีมติให้ เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกิน 780,716,114 หน่วย แต่หากจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออก และเสนอขายเพิ่มเติมตามวิธีที่ 2และวิธีที่ 3รวมกัน ทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ในส่วนที่เพิ่มรวม แล้วจะไม่เกินกว่าร้อยละ 20ของทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ณ วันที่คณะกรรมการของผู้จัดการ กองทรัสต์มีมติให้ เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) หรื อไม่เกิน 520,477,409 หน่วย (2) พิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรั สต์ที่ จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ วันเวลาที่เสนอขาย ราคา เสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรรและเสนอขาย จำนวนหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย ระยะเวลาการจองซื้อ อัตราส่วนการใช้สิทธิจองซื้อ สัดส่วนการ เสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการจองซื้อ
วันกำหนดรายชื่อ ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ ดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วง ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับรวมคะแนนเสียง ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับทรัสตี) ดังนี้
- เห็นด้วย 1.364,021,665 เสียง คิดเป็นร้อยละ 82.8047
- ไม่เห็นด้วย 180,292,699 เสียง คิดเป็นร้ อยละ 10.9449
- งดออกเสียง 102,959,690 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.2503
อนึ่ง วาระนี้ มีผู้ถือหน่วยทรัสต์คัดค้านรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง แต่ไม่เกิน 1 ใน 4ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด ดังนั้น ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์บางรายเป็นการเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้
มติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเรื่องนี้จะมีอายุเพียง 1 ปี นับจากวันที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมัติตามที่ เสนอ หรือวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ทั้งในรูปแบบของเงินกู้ยืมระยะสั้น และ/หรือ เงินกู้ยืม ระยะยาว และ/หรือ การออกหุ้นกู้ในวงเงินจ านวนรวมไม่เกิน 6,000,000,000 บาท
มติ: (1) อนุมัติให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีอำนาจดำเนินการกู้ ยืมเงินสำหรับกองทรัสต์ ทั้งในรูปแบบของเงินกู้ ยืมระยะสั้นและ/หรือ เงินกู้ ยืมระยะยาว และ/หรือ การออกหุ้นกู้ ในวงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 6,000,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ในอนาคต และ/หรือเพื่อชำระหนี้การกู้ ยืมที่จะถึงกำหนดชำระในปี 2562และ/หรือ เพื่อชำระหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยอาจด าเนินการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งหรือ หลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบันการเงินอื่นใด และการให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องกับการกู้ ยืมเงิน ทั้งนี้ผู้ให้กู้ อาจเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีของกองทรัสต์ (2) อนุมัติการมอบหมายให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีอ านาจด าเนินการดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาและก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใด ๆ ในการกู้ ยืมเงิน อาทิจ านวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการกู้ ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน ค ามั่น การด ารงสัดส่วนต่างๆ ของ กองทรัสต์ ตามที่ตกลงกับผู้ ให้กู้ รายละเอียดหลักประกั นที่มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ได้ กำหนดไว้และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงาน อื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการติดต่อกับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว
(2) เจรจา จัดทำลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ ไขสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน หรือสัญญา หรือข้อผูกพันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์จัดส่งเอกสารใด ๆเกี่ยวกับการกู้ยืม เงิน และการให้ หลักประกัน และทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ ยืมเงินและการให้ หลักประกันดังกล่าวโดยคำนึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ
(3) เข้าทำสัญญากู้ ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ ยืมเงินระหว่าง กองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี (ถ้ามี)
(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอำนาจช่วงในการ ดำเนินการดังกล่าวตาม (1) และ/หรือ (2) และ/หรือ (3) ข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว ประสบผลสำเร็จ (3) อนุมัติให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีอ านาจเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครั้ง เช่น ชนิด ประเภท อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การ แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ราคาเสนอขาย รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การ เสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบต่าง ๆ กันหรือเป็นคราว ๆ โดยเมื่อหุ้นกู้
จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบ กำหนดก็ สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคา วิธีการ และ ระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
(2) แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
(3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ และลงนามในสัญญารับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ สัญญาอื่นที่ เกี่ยวข้อง และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนมีอ านาจ ท าการเจรจาต่อรองและตกลงอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของสัญญาต่างๆ ข้างต้น (4) จัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่เกี่ ยวข้อง รวมถึงการรับรองการดำเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ และการด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ นั้น ๆ
ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ หากกองทรัสต์จะออกหุ้นกู้ ผู้จัดการ กองทรัสต์จะดำเนินการขออนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และจะ ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ เพื่อขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่กฎหมายก าหนดต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับรวมคะแนนเสียง ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับทรัสตี)ดังนี้
- เห็นด้วย 1,542,598,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.6455
- ไม่เห็นด้วย 4,757,125 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2887
- งดออกเสียง 99,918,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.0656
อนึ่ง ไม่มีคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์คัดค้านเกินกว่า 1 ใน 4ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบ อ านาจทั่วไป (General Mandate) มติ: อนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์โดยให้แก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวน หน่วยทรัสต์รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)ของกองทรั สต์โดยการออกหน่วยทรั สต์เพิ่มเติม จำนวนไม่เกิ น 780,716,114 หน่วย ตามรายละเอียดที่ก าหนดในวาระที่ 6 โดยจัดท าเป็นสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรั สต์ เพื่อแนบท้ายสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 1,636,028,879 เสียง คิดเป็นร้อยละ 85.5654
- ไม่เห็นด้วย 176,076,209 เสียง คิดเป็นร้ อยละ 9.2089
- งดออกเสียง 99,916,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.2256

จบการประชุม


amornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1683
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2562

Posts by amornkowa » Tue Jan 29, 2019 9:47 pm

AGM IRC 29 JAN 2019 14.00

ประธานมอบหมายให้นายฮิโรชิ ฮาราดะ ประธานบริหารรายงานผลการดำเนินงานปีปัญชี2561
แยกออกเป็น

1.ภาพรวมเศรษฐกิจของไทย

ในปี2561 มีการชะลอตัวลงใน 2H18 เนื่องจากการส่งออกที่ลดลงจากสงคราม
การค้า และ เรือล่มทำให้ชาวจีนเสียชีวิต แต่ท้ายสุด GDP ก็โต 4.2% ส่งผลให้รายได้เพิ่มจาก 5,232 ลบไปที่ 5,562 ลบ แต่เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบแปรผันตามราคาน้ำมัน ซึ่งราคาน้ำมันในปี 2561 จะสูงกว่าในปี2560 29.77%
ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 236 ลบ หรือ เพิ่ม 8.19% รวมถึงการชะลอตัวของการผลิตของโรงงานเหล็ก และ โรงถลุง
แร่หลายแห่งในจีน ทำให้ supply carbon Black เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 32 เป็น 39.03 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่ม 24%

2.ภาพรวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: อุตสาหกรรมยานยนต์

ยอดผลิตรถยนต์เพิ่มจาก 1.95 เป็น 2.12 ล้านคัน ในช่วง ตค 60 - กย 61
แยกเป็นส่งออก ไป เอเชีย โอเชียเนีย และ ออสเตรเลีย คิดเป็นสัดส่วน 54% จากเดิม 57% ( 1.14 ล้านคัน +2.43%)
ส่วนยอดจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น 17.18% เป็น 973,149 ล้านคัน
ยอดผลิตรถจักรยานยนต์เพิ่มจาก 2.00 เป็น 2.07 ล้านคัน ในช่วง ตค 60 - กย 61 เพิ่ม 3%
แยกเป็นส่งออก เพิ่มจาก 356,198 คัน เป็น 372,045 +4.45%
ส่วนยอดจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น 2.73% เป็น 1.694 ล้านคัน

3.ผลการดำเนินงาน
ยอดขายรวม5,562 ลบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ธุรกิจ
3.1 สายธุรกิจยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ มูลค่า 2,522 ลบ (45%) ลดลง 2.7%
3.2 สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น 15% เป็น 3,037 ลบ

3.3 รายได้ นอกจากรายได้หลักแล้ว ปกติจะได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย แต่ปี2561 บริษัทย่อยที่เวียดนามไม่ได้จ่ายปันผลมา เทียบกับปีก่อน ที่ได้ 45 ลบ ทำให้รายได้ส่วนนี้หายไป กำลังติดตามอยู่

3.4 รายจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 5,182 ลบ มาจากต้นทุนการขายและวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
ทำให้กำไรสุทธิลดลงจาก 424 ลบ เหลือ 359 ลบ แต่ยังปันผลไม่น้อยกว่าเติม เป็น 0.8965 บาทต่อหุ้น
โดย XD 7/2 and pay 28/2


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 434
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2562

Posts by Toro149 » Thu Feb 14, 2019 4:14 pm

MACO EGM 2019
14.02.2019 14:00


ประธาน
+ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5086ราย
+ มาด้วยตนเอง 97ราย มอบฉันทะ 521ราย คิดเป็น 78.6%


วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ เมื่อ 18 ก.ค. 2561


วาระ 2
+ ลดทุนจดทะเบียน 343ล้านหุ้น ที่เหลือจากการอนุมัติ pp ไว้
+ ผู้ถือหุ้นถามว่าทำไม pp ถึงเหลือ ตอบ ถือว่าเราไม่เอา ตอนนั้นขอสิทธิไว้เพราะเห็นโอกาศบางอย่าง แต่ไม่ได้ใช้เงินจึงไม่ได้ทำ pp
+ ผู้ถือหุ้นแนะว่า ตอนนั้นเพิ่มทุน ro 2บาท พร้อมทั้งขอ pp ทำให้ราคาไปเกิน 2บาท แต่ตอนหลังบ.บอกว่าไม่เอา pp ทำให้ราคาตกลงไป เกิดความเสียหายกับรายย่อย ขอให้บ.อย่าโลเลแบบเดิม ตอบ ตอนนั้นเป็นการขอไว้ก่อน เป็น general mandate ยังไม่ได้กำหนดผู้ pp


วาระ 3
+ แก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องลดทุนในวาระ 3


วาระ 4
+ เพิ่มทุน 412ล้านหุ้น เพื่อใช้สำหรับ ro
+ ผถห.ถามว่าทำไมผู้บริหารไม่มาประชุม ตอบ mr.Ck ติดภารกิจที่อินโดนีเซีย
+ ผถห.ถามว่า มี room ที่จะกู้ได้ ทำไมถึงไม่กู้ ทั้งที่ de เราต่ำมากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมที่ 1เท่า ตอบ เพราะเราอยากให้ได้ผลกำไรอย่างเต็มที่ ด้วยกำไรของบริษัทตอนนี้ การกู้กระทบกำไรค่อนข้างมาก
+ หุ้น 2 บริษัทที่พึ่งไปซื้อมา ทำให้มีผลขาดทุน ประมาณ 40ล จะทำให้สร้างผลตอบแทนที่ดีหรือเปล่า ตอบ ตอนนี้พึ่งเริ่มต้น
+ ตอนนี้ราคาตลาด 1.5xบาท แต่เพิ่มทุน 1.6บาท ซึ่งแพงกว่าตลาด ขอให้เอาดอกเบี้ยที่ประหยัดไป เอามาปันผลให้ผถห อย่างน้อยมากกว่าเงินฝากธนาคาร ตอบ เราคำนวนไว้ว่า ถ้ากู้ 600ล ต้องเสียดอก 25ล คิดดอก3.75% บริษัทจึงคิดว่าเพิ่มทุนดีกว่า
+ ผถห.ขอให้อธิบายแผนในอินโด ตอบ ต้องจด jv 40% กับบริษัทเกษตรที่เหมือน cp ในไทย ส่วนที่จะเริ่มคือทำ billboard ในที่ของ jv
+ ทำไมไม่รอขออนุมัติตอนเดือนเมษา ต้องรีบใช้เงินหรือ ทั้งที่บริษัทยังมีเงินอยู่ 160ล ตอบ มี3โปรเจค 1.เปลี่ยนป้ายใต้bts เป็นdigital 390ล ต้องเสร็จภายในเมษา 2.อินโด ต้องลงทุนให้เสร็จในกุมภา 50ล 3.มีประมูลงานที่สิงคโปร์ 220ล ถ้าได้อาจจะขอเงินไม่ทัน
+ เราใช้บ.ที่สิงคโปร์ออกต่างประเทศทั้งหมด เพราะมีvgiอยู่ด้วย เพราะส่วนมากเป็นป้ายบนรถไฟฟ้า ต้องการความเชียวชาญของ vgi
+ ป้ายใต้ bts เซ็นสัญญา 10ปี สัญญาเริ่ม พค.62 payback period 3ปี
+ ทำไมยังจ่ายเงินปันผล 80ล ไม่หักจากเงินเพิ่มทุนไปเลย ตอบ จะเอาไปพิจารณา
+ ถ้าผระมูลงานไม่ได้ จะเอาไว้เป็นเงินหมุนเวียน เพราะที่อินโดน่าจะต้องใช้เยอะ
+ bts น่าจะทำเสร็จ ตอนนี้ 50%แล้ว จะพยายามให้เสร็จมีนา ก่อนกำหนด


วาระ 5
+ แก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องเพิ่มทุนในวาระ 4


วาระ 6
+ อนุมัติขายหุ้นเพิ่มทุน อัตราส่วน 10:1หุ้น ราคา 1.6บาท xr 22 กพ
+ ราคา 1.6บ มายังไง ทั้งที่คราวก่อนเพิ่มทุน 2บาท ตอบ ใช้ราคาตลาดถอยหลัง 14วัน ได้ 1.57บ
+ เราตั้ง kpi ไว้ว่า โครงการที่ไปลงทุนต้องได้ผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 20% ธุรกิจที่ไปซื้อมาเพื่อเป็น backbone กำไรอาจจะต่ำกว่า แต่เพื่อการเติบโตในอนาคต
+ กรณีได้เงินเพิ่มทุนไม่ครบ คงไปกู้แบงค์
+ กรรมการตรวจสอบ เพิ่มเติมว่า บริษัทเชื่อว่า การลงทุนที่ขอไป จะมีรายได้ กำไร ที่ดี
+ warrant จะใช้สิทธิได้อีกปีครึ่ง ระหว่างนี้จะเพิ่มทุนอีกไหม ขอให้อธิบายการใช้เงิน ตอบ เราจะมองเป็นขั้นๆเมื่อหาโอกาศลงทุนได้ ถ้าเป็นโปรเจคระยะยาวก็ควรใช้เงินทุนระยะยาว จึงอยากเพิ่มฐานทุนไว้ก่อน โปรเจคในอินโด สิงคโปร์ ยังมีโอกาศขยายอีกมาก
+ อนุมัติ 90.5% ไม่เห็นด้วย 9.5%


วาระ 7
+ อื่นๆ
+ อยากให้ประเมิน บ.ที่ซื้อมา ตอบ โดยรวมน่าจะเบรคปีนี้
+ คชจ.ขายที่เพิ่มขึ้น ตัวเลขเรโชแย่ลง ตอบ มีการลงทุนบริษัททำติดตั้งป้ายซึ่งมาจิ้นน้อยกว่า แต่เป็นฐานให้เราพร้อมทั้ง hardware software
+ คชจ.บริหารแย่ลง ตอบ เพราะมีการทำดิว และมีคชจ.จากการซื้อบริษัท
+ สอบถาม tsf กับเราต่างกันอย่างไร ตอบ เป็นสื่อคนละประเภท ของtsfได้ตรงป้ายรถเมล์ ป้ายหน้าเซเว่น macoจะหลากหลายกว่า และครบวงจรจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วย
+ ป้ายดิจิตอลมีคชจ.ยังไง ตอบ รายได้เพิ่ม 3เท่า ลงทุน 2เท่า ดีกว่าเดิม ค่าเสื่อมตัดตามอายุสัมปทาน 10ปี ลดค่าผลิตลง
+ จะเปลี่ยนรอบบัญชีตอน มีนาปี 20
+ ปีนี้ตั้งเป้าเติบโต 30-35%

รูปดูได้ที่
https://www.facebook.com/groups/1572171 ... 442125339/


amornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1683
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2562

Posts by amornkowa » Thu Feb 28, 2019 4:57 am

EGM SINGER 27 Feb 2019 10.00

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (บริษัท)ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น30 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้นสิ้น 96 ราย ถือหุ้นรวมกัน 111,677,751 หุ้น

วาระที่ 2 มีมติอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 432 ล้านบาท ออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 432 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (พาร์) 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 270 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 702 ล้านบาท พร้อมกับให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์)SINGER-W1 และ SINGER-W2

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อนุมัติผ่าน

3.1 การใช้สิทธิครั้งที่ 1 หรือ SINGER-W1 อายุ 2 ปี จำนวน 108 ล้านหน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ในอัตราส่วน 2 หุ้นที่ได้รับจัดสรรต่อ 1 หน่วยวอร์แรนต์ กำหนดอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิจะเท่ากับ7บาท

3.2 การใช้สิทธิครั้งที่ 2 หรือ SINGER-W2 อายุ 4 ปี จำนวน 108 ล้านหน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ในอัตราส่วน 2 หุ้นที่ได้รับจัดสรรต่อ 1 หน่วยวอร์แรนต์ กำหนดราคาใช้สิทธิ 14 บาท

โดย SINGER มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมจำนวนไม่เกิน 216 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 216 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วาระที่4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อนุมัติผ่าน

สาเหตุที่ต้องเพิ่มทุนในอัตรา 5:4 คิดจากปริมาณเงินที่Singerต้องใช้ คิดกลับ ณ ราคาที่ประมาณการณ์ไว้ ได้จำนวนหุ้นที่ต้องออก
จากแผนการใช้เงินใน2ปีและ4ปีข้างหน้ามาออกwarrantในคราวเดียว ทุกคนจะได้รู้ถึงทิศทางของบริษัท
แผนการใช้เงิน
1.ก่อนหน้าได้ออกหุ้นกู้950ลบ ทำให้DE 2.x เท่า เราสามารถปล่อยสินเชื่อ new loan 1000 ลบ และ SME 300 ลบ
แสดงว่านำเงินที่ได้ไปปล่อยกู้เป็นส่วนใหญ่
2.ถ้าคิดRO ที่ราคา5บาท (สมมติ จากราคาตลาดปัจจุบัน 5.5 บาท และคิดส่วนลดแล้ว) ได้เงินเข้ามา 1000 ลบ
W1 exercise 7 บาท ได้เงินมา 700 ลบ , W2 exercise 14 บาท ได้เงินมา 1500 ลบ
เราได้เงินทุนมา 3,200 ลบ ทำให้ DE เป็น 3:1 เราสามารถfunding ได้ 9000 ลบ แต่มติที่ประชุม 5,000 ลบ
โอกาสสำหรับธุรกิจจำนำทะเบียนรถ volume ปล่อยสามารถปล่อยได้มากกว่า 10,000 ลบ
รวมถึงปล่อยกู้ในเซตเมนท์ที่ดีกว่าได้ เช่น Logistic partner ใช้เงินเพื่อขยายธุรกิจ
หรือ apply รายที่ดอกเบี้ยสูงเพื่อการลงโทษ เรามีconnectionระดับลึกสุดคือตำบล


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 434
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2562

Posts by Toro149 » Fri Mar 15, 2019 11:37 am

CPR AGM 2019
15/03/2019 9:00

+ ผู้มาเข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะ 82%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561


วาระ 2
+ รายงานผลการดำเนินงานปี 2561
+ ผลิตชิ้นส่วนยางรถยนต์ ให้นิสสัน โตโยต้า เป็นทั้ง oem และ tier 2
+ รายได้ +10% กำไร +3.55%
+ ต้นทุนขายสูงขึ้นจาก คาบอน ราคาน้ำมัน ส่วนราคายางไม่ได้กระทบ
+ ส่งออก 7.67% ที่เหลือส่วนมากส่งให้ค่ายรถยนต์ในประเทศ
+ ไม่ได้ลดคนงาน แต่พัฒนาการผลิตให้ดีขึ้น ให้ของเสียน้อยลง
+ เครื่องจักรไม่ได้เป็น robot 100% แต่เป็นลักษณะทุ่นแรงให้คนงาน
+ โมเดลใหม่ๆ จะเริ่ม 2020
+ วัตถุดิบในประเทศ 90% ยางธรรมชาติ ผงเขม่าดำ เหล็ก
+ แนวโน้มการเติบโตปีนี้ตามอุตสาหกรรม 5%
+ จุดที่กังวล เรื่องกำแพงภาษี แต่ค่ายรถยนต์มีโรงงานประกอบหลายที่ ไม่น่ากังวลมาก
+ ผถห. อยากให้มีบทวิเคราะห์ผู้บริหาร ออกมาพร้อมงบด้วย
+ กำลังการผลิต 80% เผื่อมีออเดอร์
+ 1-2เดือนนี้ ราคายางขึ้นมา เราดิวกับซัพพลายเออร์ดูราคา และสต๊อกของไว้ราว 3เดือน ถ้าเห็นว่าราคามีแนวโน้มขึ้น
+ รถ ev เราไม่ได้ขายส่วนเครื่องยนต์เป็นหลัก เราขายระบบกันสะเทีอนช่วงล่าง
+ ลูกค้าหลักคือนิสสัน คู่แข่งมีหลากหลายเจ้า
+ ต้นทุนขายปรับตัวสูงขึ้นมากจาก คาบอน ปรับตัวสูงจากจีนปิดโรงงาน
+ สินค้าคงเหลือ ที่มีอยู่มากเพราะค่ายรถให้สต๊อกไว้ราว 1-3เดือน แต่มีการปรับปรุงอยู่ตลอด ให้ไปผลิตชิ้นส่วนที่สต๊อกน้อย


วาระ 3
+ อนุมัติงบปี 2561
+ ผลประโยชน์พนักงาน จะกระทบงบ 3.5ล้านบาท
+ เงินฝากติดภาระค้ำประกันรถยนต์ 4.3ล ที่เพิ่มขึ้น เพราะค้ำประกันขอสินเชื่อธนาคาร


วาระ 4
+ อนุมัติจ่ายปันผล 0.16บ และปันผลพิเศษ 1บ
+ บ.มีนโยบายจ่ายปันผล 40%
+ กำไรสะสม 470ล การจ่ายปันผลพิเศษ 200ล คิดเป็น 40% ของกำไรสะสม
+ เราซื้อที่ดินในการสร้างโรงงาน ไม่ได้เช่าทำให้มีเงินสดพอสมควร
+ ได้ตรวจสอบเครื่องจักรที่มีอยู่ ยังไม่ต้องลงทุนใหญ่ๆ
+ บ.ไม่มีเงินกู้ที่เสียดอกเบี้ย
+ ผถห.แย้งว่า ปันผล 0.16บ คิดเป็น 39% ต่ำกว่าที่แจ้งไว้ ประธานอธิบายว่าเพราะเป็นการปรับเศษลง
+ ผถห.รายย่อยเสนอว่า น่าจะปันผลเป็น 0.20บ
+ ผถห.อนุมัติให้ปรับปันผลเป็น 1.20บ จากที่ประกาศก่อนหน้า 1.16บ


วาระ 5
+ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ให้กลับเข้าทำงานใหม่
+ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประธาน 40k กรรมการ 20k ต่อเดือน
+ ค่าเบี้ยประชุม ประธาน 20k กรรมการ 15k ต่อเดือน
+ ผถห.ให้ข้อสังเกตว่า ปกติประธานจะได้ค่าตอบแทน มากกว่ากรรมการประมาณ 25%

วาระ 6
+ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระ 7
+ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี เคพีเอ็มจี และค่าสอบบัญชี 1.4ล้านบาท ราคาเดียวกับปีที่แล้ว
+ ผถห.สอบถาม บ.เคยมี boi แต่หมดไปนานแล้ว

วาระอื่น
+ ผถห.เสนอให้จ่ายปันผลให้มากขึ้นสม่ำเสมอ ไม่เก็บไว้แล้วจ่ายเยอะๆทีเดียว

ดูรูปได้ที่ https://www.facebook.com/groups/1572171 ... 220470761/


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 434
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2562

Posts by Toro149 » Mon Mar 18, 2019 3:21 pm

BEM EGM 1/2019
18/03/2019 14:00

+ ผู้มาประชุม 73%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุม 2561

วาระ 2
+ พิจารณาการยุติข้อพิพาท กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มูลค่า 1.37แสนล้าน
+ โดยขยายสัญญาทางด่วนขั้นที่ 2 ทางด่วนขั้นที่ 2ส่วนดี และบางปะอิน-ปากเกร็ด ทั้ง 3สัญญา ไปปี 2600 และต้องลงทุนก่อสร้างและปรับปรุงทางด่วน 3.15หมื่นล้าน
+ บริษัทได้ส่วนแบ่งรายได้ 40% ของทางด่วนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2
+ รายได้ทั้งหมด ในส่วนซี และส่วนดี
+ โครงสร้างทางด่วนปกติ อยู่ได้อีก 60ปี ถ้าได้บำรุงรักษาให้ดี ที่โตเกียวก็ 100ปีแล้ว
+ ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ถ้าถึงปี 2600 จะประมาณ 65-70ปี
+ ที่ต้องขยาย 37ปี เป็นผลในการเจรจากัน ตัวเลขเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย
+ คดีที่ยกเลิกคือ 17เรื่อง ที่ปรากฎแล้ว แต่ไม่ได้ปิดกั้นคดีที่จะเกิดในอนาคต
+ ตอนนี้อยู่ขั้นตอน เข้าครม.ให้เห็นชอบ บ.มั่นใจว่าทุกรัฐบาลอยากแก้ปัญหา ยิ่งช้าดอกเบี้ยยิ่งเยอะจะส่งผลเสียกับรัฐ
+ พรบ.ร่วมทุนฉบับใหม่ไม่มีผลอะไร
+ การคำนวนตัวเลข ได้คำนวนรถที่จะขึ้นทางด่วนไว้แล้ว โดยรวมผลกระทบจากรถไฟฟ้าที่จะเปิดเพิ่มแล้ว
+ ค่าเสื่อมส่วนที่หมดสัญญาคือ ตัดหมดแล้ว ส่วนที่เหลือค่าเสื่อมจะเหลือนิดเดียวเพราะตัวหารเยอะขึ้น
+ การปรับปรุงจะปรับปรุงเฉพาะ สัญญาหลัก ส่วน a b c ไม่รวมส่วนดี และทำทางด่วนอีก 1ชั้น 20กิโล จะทำให้วิ่งดีขึ้น เป็นทางไกล
+ เรื่องสหภาพแรงงานของกทพ. ทางบอร์ดของกทพ.ได้ตอบในที่ประชุมพนักงาน เคลียทุกประเด็น
+ การปรับค่าผ่านทาง ระบุในสัญญาอย่างชัดเจนว่าปีไหนขี้นเป็นกี่บาท
+ คชจ.สร้างทางด่วนอีก 3.15หมื่นล้าน เอามาจากกู้หนี้ส่วนหนึ่ง และจากการดำเนินงานอีกปีละ 6พันล้าน
+ ทางด่วนใหม่สร้าง 4ปี ไม่ต้องปิดทางเดิม
+ ที่ประชุมอนุมัติ ให้ยุติข้อพิพาทกับกับกทพ 99.99%

วาระ 3
+ อื่นๆ
+ ทางด่วนฝั่งจากแจ้ง มากาญจนา ยังยาก อาจจะต้องลงมาบางซื่อ แล้วค่อยขึ้นอีกที ยังต้องไปประสานอีกหลายฝ่าย เพราะที่ดินหลายเจ้าของ
+ รถไฟฟ้าเราก่อสร้างเร็ว แต่ตู้รถใช้เวลา 36เดือนกว่าจะได้ เลยช้า
+ easypass อยากให้เติมให้สะดวก
+ ฝากเรื่อง กลางคืนคนไม่ค่อยใช้ทางด่วน เป็นไปได้ไหมที่จะลดราคา

ดูรูปได้ที่ https://www.facebook.com/groups/1572171 ... 043623412/


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 434
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2562

Posts by Toro149 » Fri Mar 22, 2019 4:18 pm

Q-CON AGM 2019
22/03/2019 14:30

+ ผู้มาประชุม 91.6%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมประจำปี 2561

วาระ 2
+ รับทราบผลการดำเนินงาน 2561
+ ตลาดอิฐมวลเบา เติบโต 6%
+ รายได้ +13.3% กำไร +1040%
+ อัตรากำไรขั้นต้น 11.05% -> 14.55%
+ อัตรากำไรสุทธิ 0.3% -> 3.09%

วาระ 3
+ อนุมัติงบการเงิน 2561
+ การด้อยค่าสินทรัพย์ 21ล โครงการที่ลงทุนไว้ที่ลำพูน ยังไม่แน่ใจว่าจะเดินต่อหรือไม่จึงตั้งไว้ก่อน
+ การวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 คือประเมินโดยผู้ประเมิน เพราะเป็นเครื่องจักรไม่มีราคาตลาด ระดับ1คือราคาตลาด
+ การเติบโตของอิฐมวลเบา 3-4% ผู้ผลิตไม่มีการขยายมา 3-4ปี โตมาจากคอนโด ค่าแรงของช่างก็เป็นอีกเหตุนึง อิฐมอญก่อได้ 15ตรม อิฐมวลเบาจะได้ 20ตรม
+ ปีที่แล้วมีอิฐมวลเบาเสริมเหล็ก ยาว 2-4เมตร ติดตั้งได้เร็วขึ้น
+ ตอนนี้ทดแทนอิฐมอญได้ 18% แล้ว
+ เดิมมีข้อตกลงซื้อไอน้ำจากสหโคเจน ลำพูน แต่เนื่องจากตลาดภาคเหนือยังไม่ดี เลยขอยืดสัญญาไปก่อน ยังไม่มีการซื้อไอน้ำ ยังไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
+ ผลขาดทุนที่ยังไม่ได้ใช้ 208ล ยังไม่ได้ใช้
+ เรื่องผลตอบแทนพนักงาน 400วัน น่าจะลงปี 2562
+ มาตรฐาน tfrs15 ใช้ปี62 มีผลในการรับรู้รายได้ ไม่กระทบกับบริษัท
+ tfrs16 จะคิดสัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์ ยังอยู่ระหว่างประเมิน
+ tfrs9 ด้อยค่าสินทรัพย์การเงิน มีผลกับลูกหนี้การค้า ประเมินอยู่
+ เงินลงทุนในบริษัทย่อย ที่ระยอง ขาดทุนอยู่ 3ล เลยยังไม่มีปันผลมาที่บริษัท
+ เงินสด 346ล ใช้ในการดำเนินงาน และบำรุงรักษาเครื่องจักร ผถห.อยากให้กู้แทน

วาระ 4
+ ปันผล 0.06บ 24ล้าน คิดเป็น 40%ของกำไร
+ เครดิตปันผล 20%
+ ผถห.คิดว่าจ่ายน้อยเกินไป กรรมการเคยหารือว่าเงินสดมีเยอะอยู่ แต่มีแผนการใช้เงินอยู่
+ เรามี 5รง บางปะอิน3แห่ง ระยอง1สระบุรี1
+ ตั้งแต่ปีที่แล้ว เราปรับการผลิตบางปะอิน1 จากเดิมเป็นบล๊อก 20x60cm ทำให้ผลิตแผ่นเสริมเหล็ก ซึ่งราคาสูงกว่าได้ ปีนี้จะปรับปรุงบางปะอิน2 และระยอง
+ แผ่นเสริมเหล็กสามารถส่งออกได้

วาระ 5
+ เลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาใหม่

วาระ 6
+ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี kpmg ค่าสอบบัญชี 7.8แสน

วาระ 7
+ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
+ รายเดือน ประธาน 25k กรรมการ 15k
+ ค่าตอบรวมทัเงปี 2.31ล้าน

วาระ 8
+ อื่นๆ
+ แผ่นเสริมเหล็ก ด้วยข้อจำกัดของโรงงาน กว้างได้ 60ซม ยาว1-6ม
+ มีแนวทางอิฐมวลเบาแบบพิมพ์ลาย แบบทางญี่ปุ่น กำลังศึกษาอยู่
+ boi ตั้งแต่ 2550 อิฐมวลเบาโดนยกเลิกไปแล้ว

รูปดูได้ที่
https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 1210061562


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 434
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2562

Posts by Toro149 » Tue Mar 26, 2019 4:32 pm

SF AGM 2019
26/03/2019 15:00

+ มาประชุม 361ราย คิดเป็น 63%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมประจำปี 2561

วาระ 2
+ อนุมัติงบปี 2561
+ รายได้ลดลง เพราะปี 2017เปิดส่วน mega foodwalk 172ล้าน
+ ปี2018 ทำถนนทางเข้า ถือเป็นเงินบริจาค 95ล้าน ทำให้เงินส่วนแบ่งจาก megabangna ลดลงอีก 47ล
+ พื้นที่เช่าเพื่มนิดหน่อย จากนางลิ้นจี่

วาระ 3
+ กำไร หักการปรับมูลค่ายุติธรรม 0.27บาทต่อหุ้น
+ ปันผล เงินสด 0.10บาท ต่อหุ้น คิดเป็น 177ล้าน
+ จ่ายเป็นหุ้นปันผล 5:1 คิดเป็น 0.20บาทต่อหุ้น
+ รวมเป็น 533ล้านบาท

วาระ 4
+ อนุมัติลดทุนจดทะเบียน 10,495หุ้น ที่เหลืออยู่

วาระ 5
+ อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน 355ล้านหุ้น เพื่อรองรับปันผล
+ หลังปันผลจะมีหุ้น 2131ล้านหุ้น
+ ผถห.ถามว่าทำไมไม่เพิ่มทุน RO จะได้เงินเยอะกว่า ตอบว่า ที่ปันเป็นหุ้น เพื่อเอาเงินไว้สร้างทองหล่อซอย 4 ตอนปลายปี และไม่อยากรบกวนผถห.

วาระ 6
+ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระ 7
+ เลือกกรรมการที่ออกตามวาระ ให้กลับเข้ามาทำงานใหม่

วาระ 8
+ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกิน 7.5ล้านต่อปี เท่ากับปีที่แล้ว
+ ผภห.เห็นว่าค่าตอบแทนราคานี้มาหลายปีแล้ว ให้ปีหน้ากรรมการพิจารณาเพิ่ม อาจจะซัก 8ล้าน

วาระ 9
+ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี pwc
+ ค่าสอบบัญชี 8.55แสนบาท เพิ่ม 5% หลังจากไม่เพิ่มมา 3ปี

วาระ 10
+ อื่นๆ
+ ปี 62 mega bangna เปิดส่วน edutainment
+ ปรับ foodwalk ในอีก 18เดือนข้างหน้า เพิ่มร้านค้า
+ เพิ่มที่จอดรถ
+ ค่าเช่าเฉลี่ย 15%/3ปี ยังขึ้นได้อยู่
+ online / omni chanel ร่วมกับพันธมิตร
+ ในระยะต่อไปมี ออฟฟิส โรงแรม
+ ห้างใหญ่ bangkok mall ที่จะเสร็จใน 3-4 ปี จะกระทบใหม ตอบ เรายังมีพื้นที่จะเปิดอีกมาก ในระยะ 3-4ปี ปลายปีนี้จะเห็นมิกยูสเป็นรูปเป็นร่าง
+ ยุทธศาสตร์พูดให้ฟังได้ แต่ไม่อยากเอามานำเสนอ เพราะจะเป็นการเปิดเผยให้คู่แข่ง
+ online ในไทยยังไม่ได้มากขนาดนั้น ยกเว้นบางธุรกิจเช่น จองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน
+ ผถห.อยากให้ใช้ online ในการโฆษณาร้าน เช่น ใช้นักรีวิวที่ดังๆ
+ ผู้เช่าแทนมาเวล ปัญหาคือเรื่องคอนเท้น ไม่ได้จ่ายค่าเช่ามา 2-3เดือนแล้ว ล่าสุดจ่ายค่าไฟเดือน 2มาแล้ว แสดงว่ายังสู้อยู่ ตึกลงทุนไปหลายร้อยล้าน เขามีการติดต่อไป exhibition เจ้านึงแล้วกำลังดูกันอยู่
+ 8พันตรม ถ้าต้องเทคมาเวลจริง เอามาคิดค่าเช่า 300/ตรม ก็ยังคุ้ม
+ ตอนสร้าง megabangna รวมที่ดิน ค่าก่อสร้าง 1หมื่นล้าน
+ ครบกำหนด ต่อสัญญาไปกลางปีที่แล้ว ราว 5-8%
+ ในสองเดือนที่ผ่านมา จำนวนคนเพิ่มใน เอสพลานาท 14%
+ megabangna ก็ตัวเลขเดียวกัน
+ คนจีนมาซื้อของด้านหลังเอสพลานาทเยอะ ทุเรียนอบกรอบ และกระเป๋าเดินทาง
+ อยากให้บริษัทไปออก oppday บ่อยขึ้น
+ มิกยูส ภายใน 2-3ปีข้างหน้า แต่ต้องหา Investor กับ operator
+ ผถห.อยากให้ตั้ง air visual station เพื่อเป็นการโฆษณา
+ หนี้ระยะสั้น 800กว่าล้าน ตั้งใจใช้กดดอกเบี้ย มี 4-5สถาบันการเงิน พอโปรเจคเสร็จจะแปลงเป็นโปรเจคไฟแนนท์
+ กำไรสะสมจะทะลุหมื่นล้านแล้ว มีส่วนนึงเป็นมูลค่ายุติธรรม ไม่ไช่เงินสด จึงเอามาจ่ายไม่ได้
+ mega bangna ที่ 50ไร่ ยังมีอีกเป็นร้อยไร่ที่พัฒนาได้
+ การไปต่างจังหวัด ต้องดูที่ดิน และผู้เช่าที่จะไปด้วย
+ good governance มีการทำปรับปรุงเรื่อยๆ เป็นสมาชิกหอการค้า
+ ไม่อยากให้กังวล อย่างตอนที่ทำกับอิเกีย ปี55 ที่เปิดอิเกีย ทิ้งของที่กงศุล 3เดือน เนื่องจากต้องจ่ายใต้โต๊ะ เขาไม่จ่าย เพราะเขาเห็นเรื่องนี้สำคัญมาก
+ ทองหล่อซอย 4 ต่อสัญญาเช่าที่ดินแล้ว เป็นออฟฟิส โรงแรม
+ งบลงทุน mega bangna 400ล้านภายในปีนี้ ทองหล่อ 360ล้าน ใน 3ปี

ดูรูปได้ที่
https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 0543159962


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 434
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2562

Posts by Toro149 » Thu Mar 28, 2019 11:53 am

LPN AGM 2019

+ ผู้ถือหุ้นมา 836คน คิดเป็น 41%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมประจำปี 2561

วาระ 2
+ ผลการดำเนินงานปี 2561
+ ย้อนไปปี 58 บ.กังวลราคาที่ดินที่สูงขึ้นมาก แต่โครงการขายดีหมด มีผู้ประกอบการเร่งเปิดโครงการเป็นจำนวนมาก จึงชลอการพัฒนาโครงการลง และเร่งระบายสินค้า
+ ปี 60 เริ่มปรับกลุ่มเป้าหมายให้หลากหลายขึ้น
+ ปี 61 เปลี่ยนคณะผู้บริหาร
+ รายได้ +17% ยอดขายเติบโต 130%
+ สินค้าคงเหลือที่เสร็จก่อนปี 61 ลดลง 50% ราคายุนิตละ 1ล้าน ตรงกับราคาโครงการบ้านล้านหลัง
+ โครงการในมือ รวม 3หมื่นล้าน
+ ลุมพินี เพชรบุรี - มักกะสัน ลองขายลูกค้าจีน 45% เริ่มโอนตุลา ปี61โอนได้ 500ล้าน เหลืออีก 900ล้าน ตอนq1ได้ 600ล้าน ลูกค้าจีนขายง่ายแต่จะโอนช้ากว่า
+ ลุมพินีเพลส พระรามสาม - ริเวอร์ไซน์ มีอุบัติเหตุเครน มีผู้เสียชีวิต ตอนนี้ได้รับอนุญาติให้ก่อสร้างต่อแล้ว แต่ต้องเลือนเปิดไป
+ ลุมพินีทาวเวอร์ วิภาวดี - จตุจักร เป็นคอนโดออฟฟิส ต่อหน่วยประมาณ 60ตรม ค่าเช่าแถวนั้น 600-650บ/ตรม
+ ผลการซื้อหุ้นคืน 20ล้านหุ้น ใช้เงินไป133ล้าน
+ ปีนี้ บริษัทคาดว่าตลาดอาคารชุดพักอาศัยเริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอย เพราะมีผู้ประกอบการเยอะ
+ อุปทานล้นตลาด ในช่วงรถไฟฟ้าสายใหม่
+ ลูกค้าจีน มีการขายใบจอง มีการกู้เงินไม่ไช่เงินสดหมด
+ นโยบาย LTV ของเรา โครงการใหม่ปกติเก็บดาวน์ 10% อยู่เอง80% ผู้ซื้อทั่วไปไม่ได้รู้เรื่อง กระทบไม่มาก
+ บ.มีนโยบาย รักษาระดับรายได้ปีละ 1หมื่นล้านบาท
+ พัฒนาบ้านในทุกกลุ่มเป้าหมาย เพิ่ม 100% เป็น 3พันล้าน
+ เพิ่มรายได้จากการเช่า(ส่วนที่ยังขายไม่ได้) ทั้งให้เช่าเอง และให้นักลงทุนที่ค่าเช่าประมาณ 5.5%
+ เพิ่มรายได้จากธุรกิจบริการ
+ คอนโด เปิดตัวใหม่ 6โครงการ 1.2หมื่นล้าน
+ บางซื่อ เตาปูน น่าจะเป็นย่านใหม่ที่บูมมาก มีโครงการไปเปิดเยอะ
+ บ้าน 4โครงการ 3พันล้าน
+ เป้ายอดขาย 1.65หมื่นล้าน
+ รายได้ 1.2หมื่นล้าน กำไรอยากให้ได้ 1500ล้าน
+ ผถห.ถามว่าที่คอนโดถดถอย เป็นช่วงในระดับที่เราทำหรือเปล่า ตอบ กลุ่มล่างนี้ขายยากเลยไม่มีคนทำ คนทำแต่กลุ่มกลาง
+ อีกเรื่องคือ นโยบายเดี๋ยวนี้เป็นโครงการใหญ่ รายได้ซึมไม่ถึงข้างล่าง ไม่เหมือนนโยบายสมัยก่อนที่อัดเงินเข้าข้างล่าง เงินเดือนหมื่นห้า บ้าน365ระดับหลายสิบล้านขายง่าย
+ กรณีที่ขายให้คนจีน สัญญาไม่รัดกุมหรือเปล่า ถึงยืดโอนได้ ตอบ รูปแบบสัญญากับต่างชาติ ยกเลิกยึดได้ แต่ถ้ายกเลิกต้องกลับมาขายใหม่ มีค่าใช้จ่าย
+ รายได้วิศวกรรม ปีที่แล้ว 20ล้าน ปีนี้เป้า 50ล้าน ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำ มาจิ้น 20-30% ปรับปรุงห้องชุด มาจิ้นราว 8% ล้างแอร์ 1แสนห้อง มีแอร์ผระมาณ 2แสนตัว
+ งานโครงสร้างของ lpn ควรจะออกแบบให้พรีเมียมกว่านี้ จากที่ออกแบบทีเดียว แล้วใช้ไปหลายๆที่เพื่อประหยัด ตอบ เราค่อยๆสร้าง ค่อยๆขาย ราคาถูกทำให้ขายง่าย ไม่อยากให้ราคาแพงไป
+ เป้ารายได้จากการขาย 1.2หมื่นล้าน จากอื่นๆอีก 1พันล้าน
+ สินค้าคงเหลือ ที่เสร็จปลายปี 61 5400ล้าน
+

วาระ 3
+ อนุมัติงบการเงิน ปี 2561

วาระ 4
+ ปันผลประจำปี 0.60บาท คิดเป็น 64.5%ของกำไรสุทธิ 0.93บ โดยจ่ายกลางปีไปแล้ว 0.4บาท
+ งวดนี้จ่าย 0.20บาท
+ ทำไมไม่เอาเงินซื้อหุ้นคืนมาปันผล ตอบ เงินที่ซื้อหุ้นคือเงินลงทุน แต่ผันผลต้องมาจากกำไร
+

วาระ 5
+ เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาใหม่

วาระ 6
+ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
+ บำเหน็จ 6.8ล้าน
+ ค่าตอบแทนรายเดือน 6.2ล้าน

วาระ 7
+ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชันแนล ค่าสอบบัญชี 1.62ล้าน

วาระ 8
+ แก้ไขข้อบังคับบริษัท เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น จากผถห.ร้อยละ 10

วาระ 9
+ อนุมัติออกหุ้นกู้ไม่เกิน 4000ล้าน

วาระ 10
+ อื่นๆ

รูปดูได้ที่(รูปค่อนขางเยอะครับ)
https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 6323050384


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 434
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2562

Posts by Toro149 » Thu Mar 28, 2019 3:47 pm

COMAN AGM 2019
28/03/2019 13:30

+ ผู้เข้าร่วมประชุม 77 ราย คิดเป็น 34.8%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมประจำปี 2561

วาระ 2
+ ผลการดำเนินงาน 2561
+ รายได้ เพิ่มจากการปิดการขายกับ โรงแรม 10กว่าราย
+ ตัดค่าความนิยมของ msl 64ล้าน
+ ปรับผลประโยชน์พนักงาน 300วัน ประมาณ 4ล้าน ตัว400วันจะลงใน q4 ล้านกว่า
+ กลยุทธการเติบโต 2แบบ 1.จากการเติบโตของโรงแรม 2.รายได้จากบริษัทย่อย
+ วินสตาร์เทค สนามกอล์ฟไม่ได้เยอะขนาดนั้น มี200กว่าราย แต่น่าสนเพราะใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่า และอยากให้กลุ่มบริษัทมีของครบขึ้น
+ ซิกเนเจอร์ ผลประกอบการดีขึ้น มีโปรเจคอยากขยาย hardware ให้มากขึ้น ให้ลูกค้าของโคแมนชี่ทั้งหมด
+ มาตราฐานบัญชี 15 ไม่กระทบ เพราะไม่ได้มีการแบ่งเป็นส่วนๆ รับรู้ตอนผลงานตอนเสร็จแล้ว100% เพราะเป็นการซื้อ software พร้อมติดตั้ง
+ โรงแรมใหม่ที่เปิด 3-5ดาว ต้องใช้ระบบแน่ๆ ของเราของเราราคาไม่แพงเทียบกับของต่างประเทศ ถ้าเทียบกับไทยด้วยกันมาตรฐานเราดีกว่า เป็นเจ้าเดียวที่มี cmmi
+ โรงแรมใหม่จะมอง live cycle 5ปี เพราะ hardware ใช้ได้ประมาณนั้น เมื่อถึงเวลาเปลี่ยน hardware ก็จะเปลี่ยน software ด้วย
+ ลูกค้าซื้อขาด จะมีอยู่ครึ่งนึงที่มี ma ต่อ
+ โรงแรมรายย่อย เริ่มไปแล้ว กำลังเก็บลูกค้าให้ได้มากสุด เป็นรายเดือน รายได้ยังไม่เยอะ


วาระ 3
+ อนุมัติงบปี 2561
+ การด้อยค่าของวินสตาร์เทค จะมีเพิ่มหรือไม่ ตอบ อีก 3เดือนจะต้องคำนวนใหม่ มีการจ้างที่ปรึกษาแล้ว ตอนนี้มี 12.9ล

วาระ 4
+ ปันผล 0.1บาท คิดเป็น 40%ของกำไรสุทธิ
+ เงินสดในบริษัทมี 400ล้าน จะมีการจ่ายปันผลเพิ่มหรือไม่ เพราะไม่อยากให้เก็บกำไรไว้แล้วจ่ายปันผลพิเศษทีเดียว
+ จากการเทคโอเวอที่ผ่านมา ใช้เงินไม่กี่สิบล้าน ถ้าไม่มีโครงการใหญ่ๆ อยากให้พิจารณาปันผลใหม่
+ เรามีทรัพย์สิน500กว่าล้าน กำไร 30กว่าล้าน roe ต่ำมาก
+ การเทคโอเวอร์ช้ามาก จากเป้าปีละ 2บริษัท
+ ผบห.ตอบว่า เงินที่มีอยู่ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้น แต่มีเงินขาย msl เข้ามา เงิน ipo ถือว่าทำครบในเวลา3ปี โรงแรม อาหาร สปา รถเช่า แต่ใช้เงินน้อยกว่าที่คิด
+ เงินที่มีอยู่ การซื้อยากมากนานมาก ต้องมีfaหลายเดือน คงไม่มีบ.ในไทยมากเท่าไร คงมองบ.ต่างชาติ เรื่องท่องเที่ยว พยายามทำอยู่
+ รูปแบบใหม่ อาจจะเป็น jv
+ จะขยายแท่งที่มีอยู่ การโต hardware จะใช้เงินเยอะ อาจจะใส่เพิ่มใน ซิกเนเจอร์
+ การทำ b2c online travel agent เราพยายามทำอยู่ ใช้เงินเยอะแน่ๆ
+ ผถห.แนะนำว่า b2c ต้องหาผู้ร่วมทุนไม่ไช่ทำคนเดียว จะเกิดยาก และเสี่ยงสูง
+ ผถห.อยากให้ปันผล 100%
+ ผถห.อยากให้บอก capex ที่อยากใช้ปีนี้และปีหน้า ตอบ ผบห.ไม่อยากบอก เำราะอาจจะผิดกฎ
+ ผบห.บอกคร่าวๆว่า b2c อย่างน้อยต้องมี 50-60ล้าน


วาระ 5
+ แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาใหม่
+ คุณฉัตรชัย ที่มาจากซิกเนเจอร์ มาเป็นกรรมการ เพราะจะได้เกิดการ synergy กันในกลุ่ม

วาระ 6
+ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
+ เบี้ยประชุม ประธาน 40k กรรมการ 25k
+ ประธานกรรมการตรวจสอบ 30k กรรมการ 25k
+ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 25k

วาระ 7
+ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ เป็น บริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จากเดิมคือบ.ดีลอยท์
+ ทำให้ค่าสอบบัญชี ปี 62เป็น 1.55ล้าน จากปีที่แล้ว 2.47ล้าน

วาระ 8
+ อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เรื่องให้ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 10 เรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้

วาระ 9
+ อื่นๆ
+ ผถห.อยากให้เร่ง b2c จากปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า ไม่ต้องรอให้สมบูรณ์ ตอบ แบรน์2เดือน เอนจิ้น6เดือน อยากให้เร็วเหมือนกัน ถ้าออกมาแล้วไม่ดีจะเรียกคืนยาก ตอนนี้เริ่ม2ภาษาก่อน
+ ส่วนมาเก็ตติ้งคงอาศัยภาครัฐด้วย
+ b2c ส่วน platform ลงเป็น asset ได้ แต่ค่าโฆษณาลงไม่ได้
+ ผถห.เสนอให้แยกบริษัท แยกผู้บริหารให้โฟกัส ให้เป็น startup จริงๆ แล้วค่อยเพิ่มทุนในบริษัทย่อย เป็น series a b
+ อยากให้ดูอย่างอื่น เช่น ชิมอาหารแบบวงใน ไม่อยากให้มอง ota อย่างเดียว เพราะบริษัทใหญ่ๆทำไปเยอะแล้ว
+ 2560 เป้า dealer ตปท 20ราย แต่ได้ 17ราย ตอบ ไม่หนีเป้ามาก แต่ต้องช่วยเค้า แต่ละเจ้าคืนทุนเป็นปี ตอนนี้เริ่มนโยบายขายตรง ในq2
+ blockchain ยังไม่ไป แต่ ai จะมีในส่วน chat bot ทั้งส่วนโรงแรมและb2c
+ ทำเป็นแพ็คเก็ต โรงแรม รถเช่า สปา สนามกอล์ฟ
+ การตั้งบริษัทใหม่ เพื่อขาย hardware ที่ดีเลย์ เพราะคุณประเสริฐต้องไปปิดบริษัท ไม่ให้ค้าแข่ง เลื่อนเป็นไม่เกิน q4 ไม่งั้นต้องพิจารณารายใหม่
+ ผถห.อยากให้คุณสมบูรณ์แนะนำภรรยาไม่ให้ขายหุ้นเพิ่ม

ดูรูปได้ที่
https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 3266376023


amornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1683
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2562

Posts by amornkowa » Thu Mar 28, 2019 11:06 pm

AGM SCC 27 MAR 19 14.30

CEO ได้สรุปผลการดำเนินงานของปี2561
รายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น 6% จาก 450,921 ลบ เป็น 478,438 ลบ
กำไรลดลง 10% จาก 55,041 ลบ เหลือ 44,748 ลบ

สัดส่วนในการขายประกอบด้วย

1. ธุรกิจเคมีคอลส์ 46%
2. ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 36%
3. ธุรกิจแพคเกจจิ้ง 18%

แต่สัดส่วนกำไรไม่ได้ล้อตามสัดส่วนของยอดขาย กลายเป็น

1. ธุรกิจเคมีคอลส์ 65% แต่ยอดกำไรลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจากการแข่งขันสูงขึ้น
2. ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 13% ยอดมาจากการก่อสร้างของภาครัฐเป็นหลัก
3. ธุรกิจแพคเกจจิ้ง 14% ปีนี้ถือว่าโตเร็วมาก
4. อื่นๆอีก 8%

การขยายการลงทุนไปในอาเซียน

1. ขยายการลงทุนไปในเวียดนาม โครงการปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเวียดนาม ซึ่งจะเริ่มมีรายได้
ตั้งแต่1H2023
2. เข้าลงทุนใน PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSA)ในอินโดนีเซีย ลักษณะธุรกิจคล้าย Homepro
ซึ่งตอนนี้เป็นที่ต้องการของคนที่อินโดนีเซีย
3. การขยายธุรกิจLogisticไปในจีนร่วมกับ Jusda Supply Chain Management International
4. การขยายการลงทุนใน United Pulp and Paper Co.,Inc. ที่ ฟิลิปปินส์
โดยธุรกิจในอาเซียน สินทรัพย์คิดเป็น 28% ของสินทรัพย์รวม

การพัฒนาที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมา

1. New HDPE by SMX Technology , CIERRA Nano Technology.
2. Home service : Roof inspection , Roofing Solution. ตรวจสอบปัญหาหลังคารั่วสำหรับที่อยู่อาศัย
พร้อมสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน
3. SCG Online Store , Home Buddy
4. Packaging : Grocery Bag ที่ผลิตจากกระดาษrecycle , กระดาษลูกฟูกลอนเล็ก
5. Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยพยายามหมุนเวียนทรัพยากรให้กลับมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า
เช่น Recycle Plastic Road , Waste collection platform.
6. ลดโลกร้อนโดยการพัฒนารถ EV ขึ้นมา .


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 434
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2562

Posts by Toro149 » Fri Mar 29, 2019 12:21 pm

SPA AGM 2019
29/03/2019 10:00

+ ผู้มาประชุม 151ราย คิดเป็น 81%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมประจำปี 2561

วาระ 2
+ ผลการดำเนินงานปี 2561
+ มี 55สาขา มีแบรนด์ใหม่ stretch-me facecare ต่างประเทศ 5สาขา
+ รายได้ +20% มาจากสปา 87%
+ มาจากสาขาในประเทศ 99%
+ ลูกค้าตปท 75% มีทั้งฮ่องกง จีน เกาหลี ญี่ปุ่น
+ เหตุเรือล่ม ไม่ค่อยมีผล เพราะลูกค้าเป็น fit(มาเอง) ส่วนใหญ่
+ ข่าวว่านวดแล้วเสียชีวิต ไม่มีผลกับเรา จะเป็นผลดีมากกว่าเพราะเรามีมาตรฐาน
+ เป้า 20-25% อาจจะขาดไปบ้าง จากเปิดสาขาใหม่ช้า มาเปิดกระจุกใน q4
+ ปีนี้ทยอยเปิดเรื่อยๆ q1 - q4
+ มาตรฐานการฝึกอบรมพนักงาน ข้อห้ามต่างๆ ตรงไหนเป็นจุดไม่ควรนวด ลูกค้าประเภทใหนไม่ควรนวด คนท้อง คนเป็นโรคผิวหนัง
+ สัญญาเช่า 3ปี แต่มีสิทธิต่อ อีก 3 + 3 เป็น 9ปี ถ้าไม่ได้ต่อจะเปิดพื้นที่ใกล้ๆ
+ การเพิ่ม sssg ช่วงoffpeak จ-ศ กลางวัน พยายามหาลูกค้า อาจจะเล่นเรื่องราคานิดหน่อย
+ การที่ผบห.เป็นเจ้าหนี้ จ่ายเงินไปทำงานตปท.ก่อนแล้วค่อยมาเบิก ทำให้งบดูไม่ดี ตอบ ด้วยค่าเงินที่สวิง เลยไม่อยากแลกเป็นเงินให้ก่อน
+ มีการแยกชัดเจนว่า ไปเที่ยวส่วนตัว(ใช้เงินตัวเอง) หรือไปทำงาน
+ ที่จีน ขายแฟรนไซน์ เพราะกฏระเบียบยุ่งยาก ค่อยๆเรียนรู้ ทั้ง 6สาขา ต่างมณฑล กฏต่างกัน ภาษีเป็นเค้าจ่าย
+ ยูนนาน เมืองคุนหมิง ดี ไม่ค่อยมีปัญหา ตอนแรกเปิดในออฟฟิสเป็นร้านแรกทำให้ลูกค้าน้อย ไม่มีซีซัน ไม่หนาว
+ ชิงเต่า เทียนซิน เหนือหน่อย มีช่วงหนาว ลูกค้าจะไม่ค่อยออกมา
+ มีการ audit ทุก 3เดือน ว่าได้มาตรฐานไหม

วาระ 3
+ อนุมัติงบการเงินปี 2561
+ ลูกหนี้การค้า ส่วนใหญ่มาจากเอเจ้น และบัตรเครดิต
+ บ.ย่อยที่รายได้เพิ่ม 40ล้าน แต่ไม่มีกำไร เพราะมีการออฟเซ็ตกัน
+ สำรองพนักงาน 400วัน ยังไม่ได้ลง ประเมินไว้ 2ล้าน
+ สวัดดอการพนักงาน ห้องพัก ประกันสุขภาพ ทุนการศึกษาบุตรหลาน(ผบห.ให้เอง)
+ บ.ชบา รับรู้ 1มค. 62 รายได้ประมาณ 5%ของเป้ารายได้ปีนี้ กำไรคาด 15-20%
+ ซื้อมา 125ล้าน กู้ 100ล มีดอกใน q1
+ ค่าความนิยม อยู่ระหว่างประเมิน
+ ปีที่แล้ว uti 82% q4ตกมา
+ นทท.จีน มค.+10.2% กพ.-12.2% 60%เป็นfit แต่ของบริษัทตามเป้า
+ ปี61 รายได้ตปท 10ล้านกว่า มีค่าใช้จ่ายการควบคุมคุณภาพ


วาระ 4
+ ปันผล 0.15บาท

วาระ 5
+ เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาใหม่

วาระ 6
+ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เท่าปี 2561

วาระ 7
+ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำนักงาน อีวาย ค่าตอบแทน 1.5ล้านบาท

วาระ 8
+ อื่นๆ
+ เป้า ต่างประเทศไม่ได้ตั้ง เพราะต้องหาที่ลงตัวจริงๆ ในประเทศ 10สาขา ไม่รวมชบา
+ คู่แข่ง ยังไม่เห็นตรงๆ เพราะขนาดต่างกันเยอะ อีกที่นึงทำไกล้เคียงแต่เน้นลูกค้าในประเทศ
+ บ้านสวนมาสสาจ มี10สาขา ปีที่ผ่านมาไม่ขยาย มองว่า let relex ดีกว่า อย่างที่ภูเก็จจาก 2->7 พัทยาเพิ่ม 2สาขารวมเป็น 3สาขา ก็ไม่กระทบสาขาเก่า มีแนวโน้มในหาดใหญ่ ตรัง
+ q4 gpm ลด ปีนี้เปิดอีก 10สาขาจะตกอีกไหม ตอบ ใช้เวลา 3-6เดือน ถึงจะเป็นบวก
+ uti rate เปิดแบรนด์ใหม่ ทำให้ยังไม่ดี ปีนี้พยายามให้ 80ต้นๆ
+ ราคาหุ้นลดมาก ตอบ ตลาดอาจจะมองเรื่องนทท. แต่อาจจะเข้าใจผิด พิสูจน์แล้วว่าที่กระทบจริงๆคือแบบกรุ๊ปทัวร์
+ จะมีซื้อหุ้นคืนไหม ตอบ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ยังมั่นใจไม่ได้ขาย ตอนนี้ free float 35% น่าจะเหมาะสมแล้ว
+ กัมพูชา ยกเลิกบริษัทย่อย และให้เฟรนไซน์ทำ ตอนนี้ 3สาขา ตอบ ตอนแรกตั้งใจลงทุนเอง แต่การเสียภาษีวุ่นวาย เลยให้เป็นเฟรนไซน์ในราคาพิเศษ นทท.จีนเข้าไปเยอะ
+ ในประเทศ ทำเอง เพราะต้องการคุมคุณภาพ
+ การเปิดแบบไหนจะดีกว่า ตอบ เปิดเองดีกว่า แต่ต่างประเทศมีความเสี่ยง
+ พนักงาน 8ชม.ทำงาน uti rate 80% ตก 6ชมกว่า พนักงาน happy เป็นการแบ่งรายได้กัน มากกว่านักศึกษาปริญญาตรี ประมาณ 15k - 48k
+ ธุรกิจจำหน่ายสินค้าสปา กำลังพัฒนา รีแบรนด์ ออก q2


ดูรูปได้ที่
https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 2956325054


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 434
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2562

Posts by Toro149 » Fri Mar 29, 2019 4:32 pm

TVD AGM 2019
29/03/2019 14:00

+ ผู้เข้าร่วมประชุม 331ราย 52.5%

วาระ 1
+ ยุติการซื้อหุ้น 90% ของสปริงนิวส์ เทเลวิชั่น
+ เดือน 5 เช่า 18ชม 4ปี
+ กลางเดือนกันยายนกรรมการ อนุมัติ ซื้อขายกัน
+ พย ผู้ถือหุ้น อนุมัติ
+ ธค กสทช ช่วยวงเงิน 36,000ล้าน คือเงินสองงวดสุดท้ายของค่าไลเซ่น และช่วยค่ามัค และคืนคลื่นได้ โดยจะดึงคลื่น 700 ไปประมูล
+ น่าจะยืนยัน 1 มค 63 จะเริ่มช่วยเหลือ
+ เลยต้องสิ้นสุดสัญญา เดือน 7 ปี 19
+ คชจ. ifa fa ประมาณ 5ล้าน ลงในปี 2018
+ ผถห.ถามว่า ถ้ากสทช.จัดประมูลไม่ได้ ไม่มีเงิน แล้วเขามาขายใหม่จะซื้อใหม ตอบ คงไม่ซื้อ แต่พาร์ทเนอระยะยาวเป็นไปได้
+ สิ่งที่ไม่รู้ตอนนั้นคือ เงินช่วยเหลือ 2งวดสุดท้าย
+ ยังไม่ได้เซ็นต์สัญญา กสทช ออกมาเร็วไป 4วัน
+ สปริงนิวมีการขอขึ้นราคาไช่หรือไม่ ตอบ ไม่ได้ขอขึ้นราคา
+ ผถห.ถามว่าไม่มีการฟ้องหรือ ตอบ ในดิวมีการบอกไว้ว่าถ้าไม่เซ็นใน 90วัน ถือว่าสิ้นสุด
+ ตอนนี้ไม่อยากจะซื้อ เราทำทั้ง 20ช่องได้ ถ้าช่องเด็ก 400ล้าน ช่องข่าวราว 700ล้าน แต่ถ้ากู้ไปจะ
+ มีอย่างน้อย 4ช่อง ที่เราเช่า 6-10ชม อยู่แล้ว สัญญา 3-5ปี
+ ผถห.ท่านหนึ่งบอกว่าเลิกก็ดี เพราะช่วงหลังรายการแย่ลง พิธีกรแยกย้ายไปช่องอื่น ผิดวัตถุประสงค์ที่จะซื้อเพราะรายการข่าวดี


วาระ 2
+ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ เมื่อ 23/11/2018

วาระ 3
+ ผลการดำเนินงานปี 2561
+ ครบรอบ 20ปี
+ รายได้ เป้า 3990ล้าน ได้ 3993ล้าน
+ มีคู่แข่ง จากสถานี มากขึ้น อัมมริน ทำได้ดี มี 9ช่องที่จะทำ
+ กล่องดาวเทียม 3ช่อง
+ call center ปีนี้จะดี ประกันภัย ทีวีช๊อปปิ้ง เพราะ online ไม่ได้ง่าย
+ App มือถือ มีคนลงแล้ว 1.5แสนราย
+ Facebook partner
+ มีเวลาโฆษณา บนทีวี 2.5วินาที facebook 1.7วินาที เพื่อให้คนดูต่อ
+ google partner เป็นอันดับ 6
+ ตัดหนังโดย ai 20 version เพื่อให้เข้าถึงหลายกลุ่มเป้าหมาย
+ jd น่าจะเห็นใน q2
+ writeoff เพื่อกลับมาจ่ายปันผล
+ ฉลองครบรอบ 20ปี รีแบรนด์ โลโก้ใหม่
+ มีลูกค้าไม่ happyแค่ 9% เพราะเรามีขนส่งเอง
+ fuji tv กับ itochu ขายหุ้นเกือบ 5% ให้ gift 1.6บ
+ gift มาช่วยทำฝั่งบิวตี้ เริ่มขายแล้ว
+ gp ลดลง 1% เพราะมีการซื้อแบบ consignment
+ หนี้ลดลง 70ล้าน
+ เป้าปี 2019 มอง q1 ไม่ดี 10% q2 20% q3 35% q4 35%
+ o2o เป็นคำตอบ
+ new 2000 sku consignment เป็นหลัก กำไรน้อย แต่ดีเรื่องสินค้าคงเหลือ เช่น กล่องธรรมมะขายดี
+ new brand เพราะตอนนี้ดูแก่
+ ร่วมหุ้นกับ sme เงินลงทุน 50-100ล้าน
+ เป้า 4800ล้าน กำไรซัก 100กว่าล้าน
+ magic rewards ทำเรื่อง software เพื่อใฟ้รู้จักลูกค้าได้มากขึ้น อาจจะต้องซื้อบริษัทเกมเพื่อให้ app สนุกขึ้น เงินลงทุนราว 25-30ล้าน
+ ที่ช๊อปวางได้ 250 item พอไม่มีของจบเลย อยากให้ออเดอร์ให้เลย แล้วส่งในเวลาไม่นาน
+ สินค้าที่เรามี ดูแล้วคนอื่นก็มี
+ งบรวม ขาดทุนสะสม ถ้าได้ตามแผน 2ปีน่าจะเคลียหมด แต่ไม่มีผลกับการจ่ายปันผล
+ โมโม่ กำไรตั้งแต่ปีแรก
+ ลาสไมล์ ตั้งปีที่แล้ว ขาดทุนอยู่ในช่วง 13เดือน เดือนหน้าน่าจะกำไร
+ 3rd ขาดทุนเดือนละ 2-3แสนบาท ถือ 25%
+ โบรกเกอร์ กำไรแล้ว ทำมา 2ปีครึ่ง
+ ในรายงานประจำปี การคืนสินค้า 17% ตอบ ปกติออเดอร์ส่งไม่สำเร็จ 8% ส่วนที่เหลือเป็นการหมุนบิลของค้าปลีก
+ ค่าเช่าค้าปลีก ต้องไม่เกิน 15%ของยอดขาย
+ การซื้อโฆษณาจาก 40บริษัท มีการคุมอยู่ ที่เรายิงโฆษณาจำนวนเยอะสุดไม่ได้จ่ายเต็มมีการลด
+ gp 1200ล้าน แต่คชจ.การขาย 40% 1200ล ถ้าเทียบกับ rs มีคชจ.การขาย20% ตอบ ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ขายอาหารเสริมเยอะ กำไร 10กว่า% ตอนนี้ มีต้นทุนสินค้า 59% ถ้าเราไปขายอาหารเสริมก็คงกำไรได้แบบนั้น เป็นอะไรที่เฉพาะทาง คนดูช่องนี้ชอบดูดารา เลยขายของแบบนี้ได้
+ เราถึงต้องมี gift ถึงต้องจับมือกับช่อง ทุกวันนี้เวลาทำครีมขึ้นมาต้องรอให้ช่องต่างๆอนุมัติ ทำไม่ง่ายเหมือนมีช่องเอง


วาระ 4
+ อนุมัติงบปี 2561

วาระ 5
+ ปันผล 0.08บาท จ่ายรอบนี้ 0.03บาท คิดเป็น 83.7%ของกำไรสุทธิ

วาระ 6
+ เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต่ำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่

วาระ 7
+ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เท่าปี 2561
+ ค่าเบี้ยประชุม ประธาน 20k กรรมการ 10k
+ บำเหน็จ 10%ของเงินปันผล แต่ไม่เกิน 6ล้านบาท

วาระ 8
+ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ ค่าใช้จ่าย 1.47ล้าน

วาระ 9
+ อื่นๆ
+ ทำไมคิดว่าทำ npm ได้ 2% ตอบ เราถึงสเกลบางอย่าง fix cost ไม่ค่อยเพิ่มแล้ว 2-3เดือนนี้เห็นแล้ว
+ การคืนของ ภายใน 30วัน ไม่มีผลกับสต๊อกเยอะ เรามีการคืน 1%กว่าๆ ในนี้ 70% เป็นการเปลี่ยน ในปีนึงมีอยู่ 20ล้าน ขายได้ 15-17ล้าน
+ ทำไมมั่นใจว่า q3 q4 ถึงดี ตอบ เพราะบรรยากาศของประเทศจะเหมาะสม ตอนนี้โฆษณาไปคนก็ไม่ซื้อ
+ การโฆษณาแบบมีครอบครัว แล้วใช้สินค้าเรา คิดว่าเป็นสิ่งใหม่ ไม่ไช่ขายอย่างเดียว

ดูรูปได้ที่
https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 8449649838


amornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1683
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2562

Posts by amornkowa » Fri Mar 29, 2019 8:02 pm

AGM SPA 29 Mar 2562 10.00

คุณวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

เมื่อสิ้นปี2561 ธุรกิจสปาในเครือ SPA รวม 55 สาขา โดยแบ่งออกเป็นภายใต้ 5 แบรนด์ ดังนี้

1.ระรินจินดา จำนวน 3 สาขา
2.Let’s Relax จำนวน 39 สาขา จากเดิม 27 สาขา
3.บ้านสวน จำนวน 10 สาขา
4.สเตรชมี บาย เล็กซ์ รีแลกซ์ มี 2 สาขา ที่ เซ็นทรัลเวิลด์ และ ไอคอนสยาม
5.เฟสแคร์ 1 สาขาที่ Terminal 21 พัทยา ด้านบำรุง รักษาผิวหน้า

ปีที่แล้ว เปิดสาขาใหม่ล่าช้า เริ่มมาเปิดใน Q2 2018 Let’s Relax ที่พัทยา บีสฟร้อนซ์
Q3 เปิด 3 สาขา ที่ อโนมา ป่าตอง และ หัวหินซอย 100
Q4 เปิด 4 สาขา ที่ Terminal21 พัทยา , Hyatt สุขุมวิท13 , Ace of Hua Hin Resort และสาขาใน กทม 3 สาขา

ส่วนในต่างประเทศ
Q1 จำนวน 1 สาขา ที่ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
Q2 จำนวน 3 สาขา ที่ ประเทศจีน ชิงต่าว และ เทียนจิน , สาขา2 ที่ พนมเปญ
Q3 จำนวน 1 สาขา ที่ พนมเปญ

ผลดำเนินการในปี 2561 สาขาที่เพิ่มขึ้นมา 10 สาขา ตรงตามเป้าหมาย แต่ล่าช้าไป ทำให้รายได้เข้ามาช่วง 2H2018
รายได้รวม 1,152 ลบ เพิ่มขึ้น 19.8%

โครงสร้างรายได้
1.ธุรกิจสปา 87%
2.ผลิตภัณฑ์สปา 5%
3.ธุรกิจโรงแรม 6%
4.รายได้อื่นๆ 2%

แบ่งรายได้ตามแบรนด์
1. ระรินจินดา 6%
2. Let’s Relax 87%
3. บ้านสวนมาสสาจ 7%

การเติบโตของรายได้ 20% มาจากสาขาเดิม 15.5%และมาจากขยายสาขาอีก 3.5%
แต่หากจะดูว่าแต่ละแบรนด์ Let’s Relax โตขึ้น 17% บ้านสวนโต 1.5% และ ระรินจินดาไม่โต เพราะไม่ได้ขยายสาขาเพิ่ม
กำไรสุทธิรวมได้ 205 ลบ โต 17%

รางวัลที่ได้รับมากมาย เช่น Best IR , Best Forb , Thailand spa , Outstanding Brands

Q: สอบถามเรื่องรายได้ แยกมาจากในประเทศ และ ต่างประเทศ เท่าไหร่
A: รายได้มาจากในประเทศ 99% และ จากต่างประเทศ 1% ( Franchise )
ลูกค้าในประเทศ มาจากคนต่างชาติ 75% , คนไทย 25%
ลูกค้าคนจีนจะเป็นที่มาท่องเที่ยวกันเอง ไม่ใช่กรุ๊ปทัวร์ ซึ่งไม่ได้ผลกระทบจากเรือล่มที่ภูเก็ต

Q: 1. สอบถามเรื่องสัญญาเช่า ส่วนใหญ่ 3 ปี ถ้าสาขาไหนขายดี กลัวเจ้าของขึ้นค่าเช่า จะมีแผนอย่างไร
2.จะเพิ่มรายได้จากสาขาเดิมอย่างไร
3.สอบถามเรื่องแผนโฆษณาโดยเอาจากรางวัลที่เราได้รับอย่างไร
4.ทราบว่า ผู้บริหารมีการสำรองค่าใช้จ่ายตอนไปต่างประเทศ จะแก้ไขอย่างไร

A: 1. ปกติสัญญาเช่า จะเป็น 3+3+3 บางสาขาที่ขายดีมาก ช่วง3 ปีสุดท้ายจะขอทำสัญญาต่อออกไปอีก
2.ช่วง off peak หาลูกค้ามาเพิ่ม หรือ จัด promotion ลดราคาลง
3.การโฆษณารางวัลต่างๆ เน้นต่างชาติ 75% แต่ก็มีงบสำหรับคนไทยด้วย
4. การเดินทางไปต่างประเทศ เราใช้งบเดินทางน้อยมาก เราให้กรรมการออกไปก่อน เพราะว่าค่าเงินโซนยุโรปเหวี่ยงมาก
เราไม่อยากแลกเงินให้กรรมการ แล้วมาคืน โดยขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน

Q: สืบเนื่องจากต้องตั้งสำรองสำหรับพนักงานที่เกษียณจ่ายเพิ่มขึ่นจาก 300 วันเป็น 400 วัน จะกระทบอย่างไรกับบริษัท
A: เราได้ปรึกษากับ EY หาข้อมูลในการสำรอง แต่ไม่มีผลกระทบต่อการเงินเยอะ

Q: dealที่ซื้อชบา consolidate ช่วงไหน รายได้ชบาคาดว่า 67 ลบ Net profit 16-20%
ปีนี้คาดว่าชบาจะconsolidateมีผลเท่าไหร่ ซื้อมา 125 ลบ แต่เป็นเงินกู้ 100ลบ
จะเสียดอกเบี้ยไตรมาสไหน จะมีค่าความนิยมเมื่อไหร่
A: เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ 1 มค 2562 และรายได้คิดเป็น 5%ของรายได้ทั้งหมด ส่วนดอกเบี้ยก็เริ่มคิดในไตรมาสหนึ่ง
ชบาเริ่มจากSME และ จัดตั้งบริษัทใน ตค 18 เราไม่สามารถ disclosedได้ ดังนั้นเราได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2562
กำไรสุทธิจากการทำ Feasibility , GP 15-20% ส่วนค่าความนิยม อยู่ระหว่างการตรวจสอบก่อนจึงจะรู้ค่าความนิยม
ภายในปีนี้

จบการประชุม


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 434
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2562

Posts by Toro149 » Tue Apr 02, 2019 4:28 pm

THANI AGM 2019

+ ผู้ถือหุ้นมา 828ราย คิดเป็น 82%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมประจำปี 2561

วาระ 2
+ ผลการดำเนินงานปี 2561
+ ให้สินเชื่อ รถบรรทุกเป็นหลัก โดยเฉพาะ รถบรรทุกเก่า และ luxury car
+ ต้นทุนการเงินลดลงมาตลอดใน 3ปี
+ npl ลดลงจาก 5% มา 3%กว่า
+ รถยึดน้อยเป็นประวัติการ เดือนละ 40-50คัน ปกติจะ 100คัน
+ มีบริษัทโลจิสติกเพิ่มขึ้นเยอะ รถบรรทุกจุงโตเยอะ
+ ส่งออก ท่องเที่ยวเยอะ มีการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะน้ำดื่ม
+ รถบรรทุก 70%
+ luxury car 17-18% ขายดีเมื่อมีรุ่นใหม่ ปีที่แล้วปอร์เช่มาทำตลาดเยอะ
+ big bike ทำรถเก่าเป็นหลัก เพราะรถใหม่แข่งรุนแรง เน้นรถยุโรป
+ taxi ซัพพรายออกมาไม่ทัน เลยมี taxi เกียออโตเยอะขึ้น
+ เปิดบริษัทโบรกเกอร์
+ พอร์ตสินเชื่อ 4.64หมื่นล้าน เป็น fix rate 100%
+ กำไร +40%
+ ช่วง มค. กพ. ออกหุ้นกู้เพิ่ม
+ yield 7.2% เพราะเน้น fleet เยอะขึ้น
+ npl 3.8%
+ provision คิดว่าตั้งไว้เพียงพอต่อ ifrs9
+ coverate ratio 119%
+ loan growth 20%
+ de 5.61%


วาระ 3
+ อนุมัติงบการเงิน ปี 2561

วาระ 4
+ ปันผล เป็นหุ้น 4:1 และเงินสด 0.29บาท คิดเป็น 99.4%ของกำไรสุทธิ
+ ทำไมจ่ายเกือบ 100% ตอบ เรามีกำไรสะสมอยู่เยอะ รวมถึงมีการทำโมเดลแล้วว่าจะโตเท่าไร และอยากเพิ่มสภาพคล่องหุ้น deยังประมาณ 6/1
+ ผถห.ท่านนึง อยากให้ทำ ro มากกว่า ตอบ จะเป็นการรบกวนผถห. และง่ายกว่า
+ ต้นทุนการเงินที่ได้ดอกเบี้ยดี เพราะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ tbank หรือเปล่า ถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วจะเป็นอย่างไร ตอบ ไม่น่าเปลี่ยนแปลงมาก เพราะการจัดอันดับดูที่ความแข็งแกร่งของตัวเราเอง ผถห.ใหญ่มีน้ำหนักบ้าง 10%
+ ดอกเบี้ยตลาดโลก ตลาดไทย ดูจะยังไม่ขึ้นแล้ว

วาระ 5
+ ลดทุนจดทะเบียน 330หุ้นที่เหลืออยู่

วาระ 6
+ เพิ่มทุน 755ล้านหุ้น เพื่อรองรับปันผล

วาระ 7
+ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

วาระ 8
+ แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ให้กลับเข้ามาใหม่

วาระ 9
+ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
+ ปี 2561 ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม 2ล้านต่อปี
+ บำเหน็จ 3.38ล้าน คิดเป็น 0.5% ของเงินปันผลปี 2560
+ ปี 2562 ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ไม่เกิน 4ล้านต่อปี
+ บำเหน็จ 4.38ล้าน คิดเป็น 0.5% ของเงินปันผลปี 2561 ที่จ่ายเป็นเงินสด

วาระ 10
+ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำนักงาน อีวาย
+ ค่าตอบแทน 1.7ล้าน

วาระ 11
+ อนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้ 3.6หมื่นล้าน จากปีที่แล้ว 3.2หมื่นล้าน

วาระ 12
+ อื่นๆ
+ การควบรวม tbank tmb ที่ต้องขายหุ้น thani ออกมา จะส่งผลอย่างไร ตอบ thani จะไปอยู่ใต้ tcap ยังไม่รู้ว่าราคาซื้อขายเท่าไร
+ ใบอนุญาติจำนำทะเบียนรถ ตอบ ใบอนุญาติใหม่ไม่ได้โอนรถ ไม่เหมือนระบบเช่าซื้อ เขาให้ 20-30%ของราคา ของเราให้ 70%ของ รถบรรทุก 2ล้าน ปล่อย1.4ล้าน รถหรู 10ล้าน
+ ส่วนใหญ่เราเป็นรถบรรทุก 70% รถหรู 20% มอเตอร์ไซ+taxi 10%
+ รถบรรทุกเกี่ยวกับ 5ด้าน พลังงานไม่แย่ ขนส่งเติบโตดี ก่อสร้าง พืชผลข้าวดีใช้รถเยอะ ผลไม้
+ ดอกเบี้ย ทรงๆ
+ การเมือง ถ้าปิดถนนจะกระทบขนส่ง
+ ปีนี้ ตั้งเป้าไว้ 26400ล้าน โต10% q1 ชลอ แต่nplดีเกินคาด qต่อไปบุกมากขึ้น
+ nplเราทำเองจากส่วนกลาง ดีขึ้น ปีที่แล้ว ทำ 50% ปีนี้จะทำ 100%
+ ธนาคาร ตัวเลขบ้านลดลง เลยสนใจมาปล่อยรถบรรทุก แต่เป็นรถใหม่ ของเราเป็นรถเก่า mk.share น่าจะเกิน 50%
+ เราเป็นเบอร์ 1ใน super car แต่ตลาดนี้ดอกเบี้ยต่ำ
+ taxi ทุกปี เปลี่ยนรถ 9พันคัน แต่โตโยต้าผลิตมาไม่พอ ปัญหาคือต้องถูกที่สุดไม่มีอ๊อปชั่นอะไรมากมาย
+ ต้องปรับมิเตอร์ เพราะคนขับไม่เข้าเมืองรถติด คนขับหันไปขับรถบรรทุกกันเพราะรายได้ดีกว่า
+ เมื่อก่อน พอร์ตพันกว่าล้าน ตอนนี้ 8-900ล้าน nplต่ำในสหกรณ์ ส่วนรายย่อยไม่ดี
+ สำรอง ตั้งต่ำลงทุกปี เพราะ npl ลดลง สำรองทั่วไปอาจจะไม่มีการตั้งแล้ว
+ de ห้ามเกิน 10เท่า แต่ภายในพยายามไม่ให้เกิน 6เท่า เพราะมีผลต่อ rating

ดูรูปได้ที่
https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 5692728447


amornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1683
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2562

Posts by amornkowa » Wed Apr 03, 2019 5:51 am

AGM THCOM 2 APR 2019 14.00

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการได้ให้ นายเอนก พนาอภิชน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มาอัปเดทสถานการณ์ในปีที่แล้วดังนี้

ผลการดำเนินงานทีสำคัญ:ด้านการกำกับดูแลกิจการ

1.1 ด้านทิศทางและกลยุทธ์ธุรกิจ
พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อกำหนดทิศทางของบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจต่อเนื่องทั้งด้านดาวเทียม ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับดาวเทียม และ ธุรกิจใหม่ ซึ่งมีผู้ร่วมประชุมได้แนะนำธุรกิจใหม่ เช่น ร่วมกับ อีลอน ในการจัดตั้งฐานการผลิตจรวดในไทย ทำธุรกิจที่สนับสนุนกับDisruptiveใหม่ ซึ่งประธานรับไปพิจารณา

1.1.1 ธุรกิจดาวเทียม แนวทางในการแก้ไขก่อนหมดสัญญาสัมปทานคือ

1. ดำเนินงานภายใต้การควบคุมของภาครัฐ เช่น การต่ออายุดาวเทียม การร่วมลงทุนกับภาครัฐ และ การดำเนินงานดาวเทียม ไทยคม7,8 ภายใต้ระบบใบอนุญาติ

2. ร่วมมือกับหุ้นส่วนธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ในการจัดสร้าง HTS ใน Orbital slotอื่นๆ รวมถึงการร่วมมือในรูปแบบ Resell เช่นการเช่าใช้ หรือ ส่วนแบ่งรายได้

3. หาหุ้นส่วนสำหรับดาวเทียมขนาดใหญ่คือ GEO,LEO ในรูปแบบเช่าใช้ หรือ ส่วนแบ่งรายได้

1.1.2 ด้านธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับดาวเทียม คือการอาศัยจุดแข็งด้านการตลาดและวิศวกรรมในการพัฒนาธุรกิจใหม่
ให้คำปรึกษาในการจัดสร้างดาวเทียมกับประเทศที่ยังไม่เคยสร้างดาวเทียม

1.1.3 ด้านธุรกิจใหม่ ทั้งด้านธุรกิจวิศวกรรม และ ด้านบริการทาง Digital Technology Service.

1.2 การเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่มรองรับรูปแบบธุรกิจใหม่ๆและDisruptive Technologyต่างๆ โดยมีการเอาระบบ Robotic Process Automationเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ

1.3 ด้านการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลที่ดี ได้ CG ดีเลิศมาเป็นปีที่6 เป็นต้น

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ เหตุการณ์ที่สำคัญ

24 มค 19 กสทช มีอำนาจเพิ่มเติมในการกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร
29 มค 19 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการให้ ไทยคม ดำเนินการเชื่อมต่อระบบขับเคลื่อนเพื่อต่ออายุดาวเทียมไทยคม5 และเมื่อสัมปทานสิ้นสุด รัฐบาลจะคัดเลือกผู้ประกอบการมาบริหารจัดการดาวเทียม

อัปเดทแต่ละธุรกิจ

1.ดาวเทียมแบบทั่วไป

1.1 ไทย : เซ็นสัญญาระยะยาวกับทรูวิชั่นบนไทยคม8
1.2 พม่า : เซ็นสัญญากับ Canal+ เพื่อขยายการให้บริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไปให้ผู้ชม
1.3 แอฟริกา : เซ็นสัญญากับ Mediavision สหรัฐเอมิเรตส์ การให้บริการ video platform บนไทยคม6

2.ดาวเทียมอินเตอร์เน็ต

2.1 เซ็นสัญญาการขายแบนวิคธ์และอุปกรณ์ให้กับ USO
2.2 จำหน่ายกล่องทีวีดิจิตอล 1600 กล่อง โครงการการศึกษา
2.3 ฟิลิปปินส์ เซ็นสัญญาขายแบนวิคธิบนไทยคม4กับ We are IT
2.4 ออสเตรเลีย เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ทางทะเลกับเรือสำราญ

3. ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม

3.1 ลาวเทเลคอม เข้าซื้อกิจการ วิมเปิลคอมเพื่อขยายธุรกิจบริการเครือข่ายมือถือจากรัฐบาลสปก ลาว

ผลประกอบการที่แสดงในการประชุมจะไม่เหมือนกับในรายงานประจำปี โดยตัดออกเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงาน เช่น การด้อยค่าสินทรัพย์ หรือ การขาย CS Loxinfo

1. รายได้ การขายและบริการ ลดลงจาก 6,639 เหลือ 6,008 ลบ (ไม่รวมขาย CS loxinfo)
2. กำไรขั้นต้น เพิ่มจาก 1,398 เป็น 1,789 ลบ
3. กำไรปกติ เพิ่มจาก 20 ลบ (ไม่รวมการด้อยค่าสินทรัพย์และการขายCs loxinfo) เป็น 140 ลบ
4. กำไรสุทธิ เพิ่มจาก ขาดทุน 2.42 บาทต่อหุ้นมาเป็น กำไร 0.21 บาทต่อหุ้น


ส่วนวาระอื่นจะอนุมัติการวาระการประชุม แต่จะมีเพิ่มในส่วนกรรมการที่ขาดไป 1 คน จึงมีการเสนอโหวตกรรมใหม่
ดังนี้ อนุมัติแต่งตั้งนายภูเวียง ประคามินทร์เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนางอาทิตยา สุธาธรรม ที่ลาออกจาก
ตำแหน่งโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป


ส่วนในวาระที่7 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการกลับมาดำรงตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้
1. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กลับเข้าดำรง ตำแหน่งในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
1.1 อนุมัติแต่งตั้งนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
1.2 อนุมัติแต่งตั้งนางภัทรียา เบญจพลชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการอิสระ
1.3 อนุมัติแต่งตั้งนายสมประสงค์ บุญยะชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการทั้ง3 ท่าน ข้างต้น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ท้ายการประชุม พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ ผู้มาร่วมประชุมอายุ 84 ปีได้แจ้งว่า นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ที่มาประชุมอย่างสม่ำเสมอและให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการดำเนินงานได้เสียชีวิตลง และขอให้มีการส่งพวงหรีดไปให้ในงานศพ ซึ่งประธานอนุมัติเรื่องนี้

จบการประชุม


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 434
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2562

Posts by Toro149 » Wed Apr 03, 2019 3:25 pm

QLT AGM 2019
3/4/2019 13:30

+ ผู้มาประชุม 64 ราย จำนวนหุ้น 71.9%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ 19/07/2561

วาระ 2
+ ผลการดำเนินงาน ปี 2561
+ ปีที่๋ผ่านมาสภาวะตลาดหดตัว พยายามรักษาส่วนแบ่ง
+ สัญญาเก่าที่หมดพยายามต่อให้ได้ เช่น มค.ปีนี้เชฟรอน บางจาก
+ เทรดดิ้งอุปกรณ์
+ โครงการห้องปฎิบัติการทดสอบเชิงกล รายได้ 18ล้าน
+ ต่างประเทศ พม่า
+ ลงทุนอุปกรณ์ กลุ่มปิโตเคมี และโรงกลั่น
+ โดรน ร่วมกับบริษัทอื่น เชกโกสโลวาเกีย เช่น ตรวจที่สูง ตรวจท่อก๊าซ
+ ปีที่ผ่านมาไม่มีเพิ่มพนักงาน
+ ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ในด้านบัญชี
+ ยอดขาย 365ล้าน กำไร 10ล้าน หนักที่สุดตั้งแต่ตั้งบริษัท ตอนq3ติดลบ
+ บริษัทรู้สึกว่าผลการดำเนินงานไม่ดี

วาระ 3
+ อนุมัติงบการเงินปี 2561
+ สินทรัพย์ -4% หนี้สิน -16% ส่วนผู้ถือหุ้น -2.5%
+ รายได้ -2.8% กำไร -61%
+ เงินลงทุน 100ล้าน ค้างอยู่ 2ปีจะใช้ทำอะไร ตอบ เป็นเงินหมุนเวียน และเงินทุนทดลองทำธุรกิจใหม่ๆ ถ้าดีจะทำเลย
+ ลูกหนี้สงสัญจะสูญ 17ล้าน ตอบ ฟ้องแล้ว ศาลสั่งล้มละลายแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเจ้าหนี้ทุกราย ผิดนัดตั้งแต่ปี 50


วาระ 4
+ ปันผล 0.25บาท คิดเป็น 97%ของกำไรสุทธิ

วาระ 5
+ แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2ท่านกลับเข้ามาใหม่ และกรรมการใหม่ 1ท่าน แทนท่านเดิมที่ไม่รับตำแหน่งต่อ

วาระ 6
+ เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงรายมือชื่อผูกพันบริษัท โดย เปลี่ยนชื่อเป็นกรรมการท่านใหม่

วาระ 7
+ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
+ บำเหน็จกรรมการ ไม่เกิน 3ล้าน
+ ค่าตอบแทนกรรมการบริหารที่ไม่เป็นพนักงาน ไม่เกิน 3ล้าน

วาระ 8
+ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
+ ค่าสอบบัญชี 1.03ล้าน

วาระ 9
+ แก้ไขข้อบังคับบริษัท เรื่องจำนวนกรรมการ จากไม่น้อยกว่า 9คน เป็นไม่น้อยกว่า 7คน เพื่อความคล่องตัว

วาระ 10
+ อื่นๆ
+ แผนปี 62 ตอนq4 มีแนวโน้มฟื้นตัวด้าน ปิโตร และโรงกลั่น จึงมีแนวโน้มใช้บริการเพิ่มขึ้น
+ ปีนี้ รับพนักงานเพิ่มแล้ว 45-50คน และคงรับอีก
+ aec มีการลงทุน pttgc สร้างโรงงานใหม่ 3แห่ง topปรับปรุงเป็นยูโร 4-5
+ นอเวย์ จ้างลูกค้าเรา ทำให้เราได้งานมูลค่า50ล้าน
+ ปีนี้ มีโครงการใหญ่ๆ 2โครงการ ยังบอกชื่อไม่ได้
+ เทส ถัง lng เหล็กข้ออ้อย
+ ใช้เทคโนโลยีที่ร่วมกับคนอื่น และจัดสัมมนาแนะนำให้ลูกค้ารู้จัก
+ บริการของเรา ถือว่าแพงกว่าคนอื่น เราต้องมั่นใจว่าบริการเราดีอยู่ตลอด
+ เริ่มเวียดนาม ไปกับ scg
+ เราเริ่มทำได้หลากหลายขึ้น เช่น ล้างถังน้ำมัน ก่อนตรวจถัง pttor เมื่อก่อนรับแต่ตรวจถัง
+ ปีนี้จะเหนื่อยกาย งานเยอะ
+ การเมือง ตอบ มี3ปัจจัย 1.eec อาจจะมีผล 2.แท่นขุดเจาะของนอเวย์ ไม่มีเอฟเฟก 3.โรงกลั่น น่าจะไม่มีผล ปตท.ที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆผลักดันให้ทำ และมาตรฐานต่างๆยังไงก็ต้องไป
+ ปีนี้ ยอดขาย มั่นใจที่ 400ล้าน
+ ผถห.ขอตัวเลขที่เป็นไปได้หน่อย เพราะปีนี้มีบริษัทพลังงานหลายแห่งลงทุนเยอะ ตอบ ปีที่แล้วมียอดจากการเกษตร ถ้าตัดไปจะเหลือ 365ล้าน กำลังฟื้น ยากที่จะไปเหมือนปี 15
+ มาจิ้น คิดว่าดีกว่าปีที่ผ่านมา ปีที่แล้วไม่ไช่งานใหญ่มีหลายบริษัท บางงานมี 7-8เจ้า ปีนี้บางงานไม่มีการบิท เพราะเราทำได้เจ้าเดียว อย่างแท่นขุดเจาะ มาจิ้นจะดีกว่า
+ เป้าปีนี้รับกี่คน ตอบ มองว่า 50-60คน
+ ผถห.ไม่อยากให้ขยายงานที่มาจิ้นต่ำๆ
+ ผถห.ห่วงเรื่องพนักงาน ตอบ มีทั้งพนักงานประจำ และสัญญาจ้าง 1ปี
+ ปตท.ทำแผนกตรวจสอบ ตอบ ยังไงเขาต้องใช้คนนอก ที่ทำเองจะเป็นบางส่วน
+ พม่า สร้างสเฟียแท๊งของบริษัทไทย อาจจะต้องรอเวลากว่าจะดี
+ สำรองค่าแรง 400วัน ยังไม่ได้ลง กำลังคำนวน อาจจะลงq2 รอวันประกาศ ผลกระทบไม่มาก

ดูรูปได้ที่
https://www.facebook.com/groups/1572171 ... 826006067/


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 434
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2562

Posts by Toro149 » Fri Apr 05, 2019 11:36 am

KTC AGM 2019

+ ผู้มาประชุม 603ราย มาด้วยตนเอง 170ราย จำนวนหุ้น 62%

วาระ 1
+ ผลการดำเนินงานปี 2561
+ gdp +4.1%
+ การใช้จ่ายขยายตัว สินเชื่ออุตสาหกรรม เพิ่ม8.2%
+ ลูกหนี้บัตรเครดิต +5.6% npl 0.99%
+ ลูกหนี้สินเชื่อ +8.3% npl 0.76%
+ รายได้จาก บัตร 58.8% สินเชื่อ 39.7%
+ รายได้ +8.6%
+ หนี้สูญรับคืน 17.1%
+ กำไร +55.5%
+ เป้าปี 62 กำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 10% npl 1.1%
+ รายละเอียดอื่นๆ ตามรูป
+ กำไรจะเพิ่มจากไหน ตอบ โดยเฉลี่ยรายได้โต 10%ขึ้น บัตรน่าจะเกิน10%ได้ไม่ยาก สินเชื่อปกติโตเกิน10%ตลอดมีปีที่แล้วที่ต่ำกว่า แต่ปีนี้จะพยายามให้ดีขึ้น
+ เผื่อไว้เพราะ ธุรกิจใหม่ที่จะทำคงมีขาดทุนในปีแรก เพราะมีต้นทุนอยู่ ถ้าโชคดีก็อาจจะไม่ขาดทุน
+ npl พยายามรักษาไม่ให้สูงขึ้น
+ pico ปกติจะเป็นบริษัทที่ไม่ถูกต้องมาทำให้ถูกต้อง สเกลไม่ได้ เราเห็นโมเดลที่เป็นไปได้ เราประเมินไว้ว่าเริ่มได้ธค. แต่ติดการขออนุญาติต้องใช้เวลา เชื่อว่าในq2 น่าจะเริ่มได้
+ ธุรกิจเราเริ่มจาก mission เราแชร์ได้ เราควบคุมความเสี่ยงที่ดีที่สุด ถ้าไปจับส่วนที่ความเสี่ยงสูงขึ้นน่าจะทำได้
+ เราไม่ได้เก่งที่สุด ถ้าเราแชร์วิธีการ คนที่เก่งกว่าเราจะเริ่มก่อน แต่ถ้าเราเริ่มก่อน กว่าเขาจะปรับต้องใช้เวลา 3เดือน ซึ่งเชื่อว่าเราจะครองตลาดได้
+ ความสำเร็จในอดีตไม่ได้การันตีความสำเร็จในอนาคต
+ ทีมเราเปลี่ยนบิซิเนสมาหลายที เพราะต้องตอบโจทย์หลายอย่าง พร้อมจะให้ซักเมื่อเริ่ม
+ เราไกล้จุด peak ในธุรกิจเดิมแล้ว จึงต้องหาธุรกิจใหม่


วาระ 2
+ อนุมัติงบปี 2561
+ ผถห.อยากให้มีเอกสารแจกหน้าห้องประชุม เพราะใช้เทคโนโลยี
+ ผถห.ติงเรื่องของว่างไม่เพียงพอ ตอบ จัดเตรียมไว้ 1000ชุด และเพิ่มอีก 200ชุด มีผู้มาประชุม 500ท่าน
+ ลูกหนี้ไม่เกิน 90วัน อยากให้แยกรายละเอียดมากกว่านี้ ตอบ เราไม่ได้แยกรายละเอียดตามแบงค์ ปีหน้า ifrs9 จะแยกแบบใหม่
+ ต้นทุนทางการเงิน ลดลงจากออกหุ้นกู้ในดอกถูก 2.9% ปลายปีเพิ่มขึ้น พยายามคุมให้อยู่ใน 3%ต้นๆ
+ หนี้สูญรับคืน เพื่มจากการทำงานของ collection เพิ่มปีละ 17-18% ต่อไปอาจจะยากขึ้นจากฐาน 3พันกว่าล้าน น่าจะไม่น้อยกว่าปีที่แล้ว เติบโตอยู่
+ กำไรสะสม เป็นภาษี 20%


วาระ 3
+ ปันผล 0.82บาท คิดเป็น 41% ของกำไรสุทธิ

วาระ 4
+ แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ คุณระเฑียร กลับเข้ามาใหม่ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2ท่าน

วาระ 5
+ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
+ ค่าตอบแทนรายเดือน เท่าปีที่แล้ว
+ ค่าตอบแทนพิเศษ 21.15ล้าน
+ คิดจากเงินปันผล ประมาณ 1%

วาระ 6
+ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ค่าตอบแทน 4ล้าน

วาระ 7
+ อื่นๆ
+ คุณมงคลรวมกับผถหอื่นเป็น 26%ของจำนวนหุ้น ขอให้ต่ออายุคุณระเฑียร ตอบ อยู่ในขั้นตอนดำเนินงาน
+ บัตรที่ใหญ่สุด 1-4เป็นบริษัทไทย ฝรั่งออกไปเยอะแล้ว เหลือเจ้าเดียว แต่อาจจะมีผถห.เป็นต่างชาติบ้าง
+ ต้นทุนการออกบัตร ไม่เยอะ แต่ต้นทุนการหาลูกค้าไม่เท่ากัน ตอนนี้เงินที่เราจ่าย ถือว่าคุ้มค่า โดยเอาลูกค้าที่ไม่ active ออกจากพอร์ต
+ การอนุมัติบัตร ปีที่แล้วเงินหมุนเวียนเยอะไม่อนุมัติ ปีนี้เอาอีกบัญชีเงินน้อยกว่า ตอบ ดูจากเงินเดือน เงินหมุนเวียน และเครดิตสกอริ่ง ความสามารถการชำระหนี้(รายได้/สินเชื่อรวม) การอนุมัติแต่ละรายมีรายละเอียด เช่น ช่วงนั้นมีการใช้จ่ายสูงเลยไม่สามารถอนุมัติได้
+ d/e ตอนนี้ 3.9เท่า ควรจะเป็นเท่าไร ตอบ เราคิดว่าน่าจะ 6-7 ที่ต่ำเพราะ กำไรโตเร็วกว่า loan growth เราต้องการพอร์ตที่มีคุณภาพมากกว่า
+ สำรอง ifrs9 เรามีสำรองส่วนเกิน เพียงพอ แบงค์คุยกับแบงค์ชาติว่าให้คงไว้ ส่วนนอนแบงค์ยังคุยอยู่ว่าจะคงไว้หรือไม่
+ ภาษีออนไลน์ ไม่น่ามีผลกับบัตรเครดิต เป็น non cash เค้าใช้สะดวกขึ้น
+ การป้องกันข้อมูลลูกค้า ไม่ให้รั่วไหล ตอบ ktc ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง กำลังจะได้ iso27000 ถ้ามีเกิดขึ้นเราลงโทษรุนแรง ผิดวินัย
+ ใบอนุญาติใหม่สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ตอบ เราจะไปในสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งหมด ผถห.ที่เกิน10%ต้องให้ความยินยอมซึ่งผ่านแล้ว เรามีการขอเรื่อง pre-paid ไปด้วย คงไม่ได้เริ่มทีละ license
+ apple card ออก credit card ของ master card พีเจอร์ที่มีเหมือนที่ ktc ทำได้ แต่ต้นทุนบัตรแพรตตินัมสวยๆแพงอยู่ เราเคยทำบัตรต้นทุน 3หมื่น ลองดูว่า
+ ที่เราเติบโตได้เรื่อยๆเพราะ เราเข้าถึงใจของเซกเมนต์นั้นๆ ในขณะที่เซกเมนต์อื่นจะเฉยๆกับเรา
+ การลดกระดาษในวันนี้ เท่ากับการปลูกต้นไม้ 5800ต้น

ดูรูปได้ที่
https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 7239231959


amornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1683
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2562

Posts by amornkowa » Sat Apr 06, 2019 10:22 am

AGM TU 5 APR 19 14.00

วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมที่ททบ5 กว่า 2,000 คน
มาง่ายมากเพราะมี รถไฟฟ้าBTS ผ่านพอดี
มี coffee break ก่อนประชุม และ หลังประชุม
รวมถึงอาหารเที่ยงรองรับผู้ถือหุ้นด้วย
มีโต๊ะนั่งทานอาหาร ดีกว่าเครือ ปตท ที่ต้องยืนทานข้าวกัน

วาระที่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมปีที่แล้ว

Q:ตัวเลขงบปี60ในวาระที่4 กำไร 6,020 ลบ ทำไมไม่ตรงกับ วาระการประชุมวาระที่4 ปีนี้ที่มีกำไร ปี 60=5,989 ลบ
A:อ้างอิงหน้า176-179 มีการปรับตามเงื่อนไขบัญชีใหม่ทำให้กำไรลดลง ตัวเลข 5,989 ลบ เป็นตัวเลขหลังปรับที่ถูกต้อง
ผล : รับรองรายงานการประชุมปีที่แล้ว

วาระที่2 พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี2561 และ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณไกรสร จันศิริ ได้มอบหมายให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทดังนี้

ปี2561 มีความท้าทายในการดำเนินธุรกิจ
ช่วงครึ่งปีแรก ราคาวัตถุดิบผันผวน ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว
ช่วงครึ่งปีหลัง ฟื้นตัวจากธุรกิจหลัก ผลประกอบการดีขึ้น

กำไรในไตรมาสสาม สูงสุดในรอบ3ปีที่ผ่านมา

ยอดขายในไตรมาสสี่ สูงสุดเป็นประวัติการณ์

กระแสเงินสดค่อนข้างดี สูงถึง 8,400 ลบ มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลและชำระหนี้บางส่วนได้
ยอดขาย 133,284 ลบ ลดลงจากปีที่แล้ว 134,937 ลบ

รายการที่กระทบต่อบริษัท

1.การตั้งสำรองตามกฎหมาย 1,359 ลบ
2.ค่าใช้จ่ายในการปิดธุรกิจแซลมอน 489 ลบ
3.การด้อยค่า ของฟาร์ม/เพาะเลี้ยงกุ้งที่ร่วมกับบริษัทญี่ปุ่น 87 ลบ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับบริษัท
1.ราคาทูน่ามีความเสถียรภาพพอสมควร โดยราคาเฉลี่ยในช่วง 1,400-1,700 $ ต่อตัน ทำให้อาหารแปรรูปมีGP 16.9%
2.ธุรกิจ Lobster ฟื้นตัว เนื่องจากผลผลิตดีขึ้น ยอดขายไปจีนสูงขึ้น มี GP 250 ลบ
3.ค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฏหมาย กรณีของบริษัท Chicken of the Sea ที่ชดเชยให้กับWar-mart จากคดีการผูกขาด
ได้ตั้งสำรอง 44,000,000 $ สะท้อนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว
4.ปิดธุรกิจแซลมอนในสก๊อตแลนด์ มีการบันทึกค่าใช้จ่าย 487 ลบ
5.ลงทุน Red Lobsterทำให้กำไรสุทธิสูงขึ้น ลงทุน 575,000,000 $ กำไร 450 ลบในปี61
ผลการดำเนินงานฟื้นตัว
6.การผันผวนของค่าเงิน 90% เป็นสกุล $,ยูโร และ ปอนด์
ระหว่างนี้ค่าเงินบาทแข็งตัว ทำให้ยอดขายลดลงเล็กน้อย การบริหารความเสี่ยงค่าเงิน ทำให้มีกำไร 972 ลบ
7.การควบคุมค่าใช้จ่าย บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมกิจกรรมค่าใช้จ่าย ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง 1.2%
ค่าใช้จ่ายเทียบกับยอดขายทรงตัวเท่ากับ 10.7%
8.หนี้สินต่อทุน เรามีกระแสเงินสด 8,400 ลบ ซึ่งมากกว่า 3 เท่าของปี60
กระแสเงินสดจากธุรกิจฟื้นตัว ราคาวัตถุดิบลดลง
ทำให้สามารถชำระหนี้ 3,500 ลบ
หนี้สินต่อทุน ลดลงเหลือ 1.35 เท่า เทียบกับปี 60 =1.38 เท่า ซึ่งต่ำกว่าข้อจำกัดในการกู้ยืมที่ 2.0 เท่า

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

Q: คดีฟ้องร้อง Chicken of the Sea ดูรายงานของผู้สอบบัญชีหน้า 173
1.คดีความ มูลค่า 21.82 ล้าน$ (708 ลบ) กับอีกจำนวนที่แจ้งในที่ประชุม 42 ล้าน$
ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเลขไหน
2.คดีนี้ ความเห็นผู้สอบบัญชี การประมาณค่าเสียหายเพียงพอหรือไม่ คดีสิ้นสุดหรือยัง
3.ทางบริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างไร

A: 1.ตัวเลข25 ล้าน$เป็นเงินที่จ่ายออกไปแล้ว เป็นส่วนนึงของ 42ล้าน$ ซึ่งเป็นเงินทีaccuredไว้
2.คดียังไม่จบ มีความเป็นไปได้ว่าจบได้ภายในปีนี้ เพราะต้องใช้เวลา ต่อรองกับคู่คดี
3.เรามีการอบรมให้กับพนักงานทั่วโลก ให้ความสำคัญมากในการให้บริการ
บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมcomplientด้วย ทำให้การบริหารรัดกุมมากขึ้น

Q: ปีนี้กำไรโดยรวมลดลงค่อนข้างเยอะ ท่านสรุปจากการสวิงของราคาวัตถุดิบ การตั้งด้อยค่
ตอนนี้ราคาวัตถุดิบมีการสวิงอีกไหม มีการตั้งด้อยค่าอีกหรือไม่ มีค่าใช้จ่ายพิเศษอีกหรือไม่
A: ราคาวัตถุดิบผันผวนเป็นเรื่องธรรมชาติของธุรกิจ ไม่สามารถควบคุมได้ จากประสบการณ์40ปีเราเชื่อว่าจัดการได้

ปี61 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
Q1 มีปัญหามากสุด เป็นครั้งแรกที่เกือบไม่มีกำไร เพราะราคาทูน่าสูงสุดและต่ำสุดในไตรมาสนี้
ค่าเงินบาทแข็งค่า 10%ในช่วงนี้ เป็นช่วงที่ลำบากที่สุด
ส่วนQ2,Q3,Q4 เราสามารถกลับมาทำกำไรมากกว่ 1,000 ลบต่อไตรมาส ถ้าเราไม่นับรายการพิเศษ
กำไรจากการดำเนินการปกติประมาณ 5,200 ลบ แต่ผู้บริหารไม่พอใจ แต่เทียบกับสถานการณ์ที่ผ่านมา
เราจัดการได้ดีพอสมควร เราเชื่อว่าปีนี้การดำเนินงานน่าจะดีขึ้น ในสภาวะการแข่งขันสูง ตลาดเปลี่ยนแปลงสูง

Q:เงินบาทแข็งมีผลกระทบอย่างไร ผลกระทบของBrexit,Trade War ส่งผลอย่างไร
A:ค่าเงินแข็ง ปกติเราจัดการได้ แต่เรามีการทำกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทุกปี
แต่กรณีค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างรวดเร็วในระยะเวลาที่สั้น จะยากในการจัดการ
เรามองข้ามค่าเงินบาท ไทยไม่ใช่ราคาถูกสุด เราจะเน้นในธุรกิจ หรือ product ในตลาดที่ทำกำไรสูง
ช่วยให้ธุรกิจในไทยเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

Q:ธุรกิจ Red Lobster ปีนี้เป็นMajorได้หรือไม่
Avanti ที่อินเดียผลิตอาหารกุ้ง และ ทำกุ้งแช่แข็งส่องออกเป็น 1 ใน 5 รายของอินเดีย อยากทราบแนวทางการบริหาร

A: ทั้งสองบริษัทรับรู้การทำกำไรจากการลงทุน เรามีpartnerที่ดี และ อินเดียมีความแข็งแกร่ง
ไทยเป็นผู้ส่งออกกุ้งจากเมื่อก่อนเป็นอันดับหนึ่งของโลก ผลผลิต 6แสนตัน ตอนนี้เป็นอันดับ4 ผลผลิตน้อยกว่า 3แสนตัน
ส่วนอินเดียขยับจากอันดับ4เป็นอันดับ1ของโลกในปีนี้ เราไปถูกที่ถูกเวลา
ส่วนตลาดจีนเติบโตสูง เราเน้นการทำกำไร ไม่เน้นยอดขาย

Q:งบบัญชีมีการadjust อยากทราบที่มา
A:การรับรู้ต้นทุนของสินค้าเราปรับให้เหมือนกับทั่วโลก ทำให้กำไรลดลง 300-400 ลบ


วาระที่3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ รายงานผู้สอบบัญชี

Q: อยากทราบรายละเอียดของเงินกู้ระยะสั้น
A: เป็นการปล่อยกู้ในบริษัทในเครือ

Q: เงินลงทุนในระยะยาวลดลง อยากทราบสาเหตุ
A: เราขายหุ้นออกไป ทำให้ยอดการลงทุนลดลง

Q: หุ้นกู้กว่า9000 ลบ มีการออกทดแทนหรือไม่
A: มีการพิจารณาออกทดแทนแล้วแต่ละlot

Q: การปิดธุรกิจ แซลมอนหน้า 183 ค่าใช้จ่ายในการปิด หรือ ยกเลิก 824 ลบใช่ไหม
A: ใช่ครับ ไม่น่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้ว

Q: เงินลงทุนในบริษัทร่วม อยากทราบรายละเอียด
A: เป็นจำนวนเงิน 686 ลบ เป็นการลงทุนในธุรกิจ Seafood ในรัสเซีย

Q: 1.การจ่ายผลประโยชน์ให้พนักงานเกษียณ ปรับเพิ่มจาก 300 เป็น 400 วัน หนี้สินเป็นเท่าไหร่
2.จำนวนพนักงานเยอะ ทุกพรรคการเมืองออกมาพูดจะปรับค่าแรงขั้นต่ำมากกว่า 400 บาท จะกระทบต่อบริษัทอย่างไร
เรามีมาตรการรับมืออย่างไร
3. หน้า179 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 167 ลบที่เพิ่มมา ขอรายละเอียด

A:1.พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้จริงจะกระทบกว่า 200 ลบ
2.นโยบายการเมืองเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ เรามีการนำเรื่องนี้มาคุยกัน 1-2เดือนที่ผ่านมา ยิ่งค่าแรงสูงขึ้น คนออกจากงานมากขึ้น 1-2 ปีที่ผ่านมาแรงงานลดลง 2,000-3,000คน และ กระตุ้นให้ลงทุนเครื่องจักรทดแทนคนมากขึ้น
เราดูต้นทุนอย่างใกล้ชิด ลดการใช้คนอย่างต่อเนื่อง
3.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราล่วงหน้า

Q: สอบถามผู้ตรวจสอบบัญชี ข้อมูลอื่นๆที่ไม่รับรอง ว่าหมายถึงอะไร
A: ผู้ตรวจสอบบัญชีแจ้งว่าตอนตรวจบัญชี ณ 20 กพ 2562 รายงานประจำปียังไม่เสร็จ เห็นแต่draft
เราไม่เห็นข้อมูลอื่นๆ ดังนั้นจึงต้องลงไว้แบบนั้น คุณธีรพงษ์ ขอให้ผู้ตรวจสอบบัญชีไปศึกษาของบริษัทอื่น
เพื่อนำมาแก้ไขข้อความในคราวหน้า

Q: ค่าใช้จ่าย 81 ลบ เป็น JV ระหว่างบริษัทกับบริษัทญี่ปุ่น ทำไมต้องด้อยค่า
A: ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ผลประกอบการปี61ไม่ดี เลยตั้งด้อยค่าไว้ แต่เรายังทำต่อ ปีนี้ผลการเลี้ยงพ่อพันธ์แม่พันธ์ดีขึ้นอย่างชัดเจน เราส่งกุ้งมีชีวิตไปจีน มาจากสองแหล่งคือ
1.กุ้งLobsterจากแคนาดาไปขายในเหอหม่าของ Alibaba
2.กุ้งในไทยมาผลิดเป็นกุ้งต้มส่งออกไปจีน

ผล : อนุมัติ


วาระที่4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561

พิจารณาจ่ายเป็นจำนวน 40 สตางค์ โดยมีการจ่ายระหว่างกาลไปแล้ว 25 สตางค์ เหลือจ่ายครั้งนี้อีก 15 สตางค์

ผล : อนุมัติ

วาระที่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ซึ่งมีการรับกลับเข้ามา 3 ท่าน คือ นาย เชง นิรุตตินานนท์ นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า และ นายชาน ชู ชง

ส่วน นายคิโยทากะ คิคูชิ ขอไม่ต่ออายุการเป็นกรรมการ จึงเสนอชื่อ นาย โนริโอะ ไซสุเกะ เป็นกรรมการแทน

ผล : อนุมัติ


วาระที่6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และ โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี2561

สรุปว่าจ่ายตามเดิม

ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนตามหลักของ IOD
1.จ่ายตามครั้งที่ประชุม ถ้าไม่มาก็จะไม่ได้รับ
2.จ่ายFixรายเดือนซึ่งจ่ายต่ำมาก เพื่อให้มีความผูกพัน
3.บำเหน็จ ผูกกับผลประกอบการ ซึ่งบริษัทผูกกับผลประกอบการปลายงวดคือ เงินปันผล
ซึ่งอัตรา 0.5% เป็นอัตราที่อยู่ในค่าเฉลี่ย สำรวจจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
ไม่รวมถึง บริษัทในตลาด MAI ซึ่งสูงกว่านี้ เพราะฐานกำไรต่ำกว่า

Q: มีผู้ถือหุ้น ซึ่งเกษียณจากราชการมามีข้อเสนอว่า เคยทำงานราชการ กรรมการจะไม่มีรายได้ประจำเดือน
มีแต่เบี้ยประชุม เพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัทรับทราบ

ผล : อนุมัติ


วาระที่ 7 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี2562

ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 2% จาก 1,837,475 บาท เป็น 1,874,225 บาท
ส่วนค่าสอบทานรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส เพิ่ม 2%จาก 1,029,000 บาทเป็น 1,049,580 บาท
ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามเนื้องานที่เพิ่มขึ้น

Q: อยากให้มีการแข่งเสนอราคาระหว่างผู้ตรวจสอบบัญชี
A: บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดย ผู้ตรวจสอบบัญชีปัจจุบันดำเนินการมา 3 ปีแล้ว
ผล : อนุมัติ


วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
โดยขอขยายจาก 40,000 ลบ เป็น 50,000 ลบ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้เครื่องมือทางการเงิน
โดยมีต้นทุนต่ำที่สุด โดยการแปลงการกู้เงินระยะสั้นมาเป็นหุ้นกู้ซึ่งต้นทุนต่ำกว่า

Q: หุ้นกู้ที่ครบกำหนดใน 1-2 ปีมีเท่าไหร่ นอกจากจะเอามาเป็น working capital หรือทดแทนชุดเดิม
มีการเก็บไว้ลงทุนอย่างอื่นหรือเปล่า
A: เรามียอด 15,000 ลบ ที่จะครบใน 1-2 ปีข้างหน้า เลยออกเพิ่มวงเงินล่วงหน้า เพื่อออกหุ้นกู้แทน
เงินกู้ระยะยาวเราล๊อตอัตราดอกเบี้ยต่ำไว้ และ Working capital สำหรับไปใช้สำหรับเงินหมุนเวียน 20%
เพื่อไปซื้อวัตถุดิบ ถ้าเหลือก็ไปใช้คืนหนี้ระยะสั้น
เงินกู้ระยะยาวจะเป็นหุ้นกู้ DE ratio = 1.35 เท่า
ส่วน Interest ratio ประมาณ 5 เท่า

ผล : อนุมัติ

วาระที่ 9 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (TFM)
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของ TU 2.5 ล้านหุ้น และ บริษัท TFM 2.5 ล้านหุ้น คิดเป็น 1% ของที่ออกใหม่
ซึ่งจะจองซื้อได้ในราคาIPO
สัดส่วนในการถือ TFM ของ TU หลังIPO เท่ากับ 51%

TFM เป็นบริษัทในเครือที่ทำธุรกิจผลิตอาหารกุ้ง และ ปลา เราเป็นผู้ผลิตอันดับสองในไทย มีแผนขยายไปอินโดนีเซีย
และ อื่นๆในอนาคต กำไรของTFM 4xx ลบ ปีนี้คาดว่าจะเติบโต 20%
บริษัท TFM หลังได้เงินIPOจะนำไปลงทุนในธุรกิจเพิ่มเติม รวมถึงการลดหนี้ของบริษัท

ผล : อนุมัติ


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 434
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2562

Posts by Toro149 » Tue Apr 09, 2019 12:42 pm

HMPRO AGM 2019
9/4/2019 10:00

+ ผู้มาประชุม 1575ราย มาด้วยตนเอง 213ราย จำนวนหุ้น 76%
+ ปีนี้ส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นจดหมายแทน แต่สามารถขอ hard copy ได้ทางโทรศัพท์หรืออีเมล์
+ ทำให้ลด co2 ได้เทียบกับการปลูกต้นไม้ 4066ต้น
+ ผถห.อยากให้แนบหนังสือมอบอำนาจแบบ ก.ให้ด้วย ตอบ บริษัทมีการแจ้ง tsd แล้ว แต่ปีนี้ไม่ทัน

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมสามัญปี 2561

วาระ 2
+ ผลการดำเนินงานปี 2561
+ มี 4บริษัทย่อย 1.มาเก็จวิลเลจ 4สาขา 2.homepro 3.เมกาโฮม 4.ศูนย์กระจายสินค้า
+ มี 82 สาขา ปีที่แล้วเปิด homepro s 5สาขา ตอนนี้มี8สาขา
+ ยอดขาย เพิ่ม 2.8%
+ คชจ เพิ่ม 2.4%
+ กำไร เพิ่ม 14.9%
+ มาเลเซีย ยังขาดทุนอยู่ มี 6สาขาแต่เป็นเล็กซะ 5 กำลังปรับทีมให้แข็งแกร่งเหมือนไทย ยังสู้อยู่
+ ผถห.กังวลว่าว่ายอดขาย ปละกำไร เริ่มเติบโตน้อยลง ตอบ กำไรที่เป็น net สูงขึ้น จาก 8%->9% กำลังซื้อหดตัวเลยไม่มุ่งขยายสาขา มุ่งพัฒนามาจิ้น และคชจ.ภายใน
+ ช่วงต้นปี ยังโอเคอยู่ แต่กำลังซื้อยังไม่ดี ต่างจังหวัดที่พึ่งเกษตรยัังไม่ดี กทม.ยังดีอยู่
+ กลยุทธยังขยายตัว แต่โลเคชั่นต้องมั่นใจมากขึ้น ทำแบรนด์ตัวเองมากขึ้น
+ มาเลเซีย sssg +10% รายได้ยังไม่ถึง 1%ของไทย มีปัญหาค่าเงิน ยกเลิก vat มาเป็นภาษีการค้า ยกเลิกโครงการเก่าๆ ทำให้คนไม่ค่อยเชื่อใจเศรษฐกิจ


วาระ 3
+ อนุมัติงบปี 2561
+ กำไรที่เพิ่ม ส่วนมากมาจากมาจิ้นที่เพิ่ม เฮ้าแบรนด์ มาจิ้นมากกว่าปกติ 10% มี30แบรนด์
+ เฮ้าแบรนด์ ถือว่ายั่งยืน เพราะ
+ ออนไลน์ เป็นโอกาศกับเรา
+ eco product & elder care สินค้าผู้สูงอายุ เช่น ราวจับ สุขภัณฑ์ที่สูงกว่าปกติ 10cm เพื่อให้เข่าไม่เจ็บ
+ โน๊ตของผู้สอบบัญชี เป็นเรื่องที่ผู้สอบให้ความสนใจ เช่น การรับรู้รายได้จากการขาย
+ ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ มีหลักการประเมินอย่างไร หมายเหตุ9 เป็นสำรองยังไม่เกิดจริง สำรอง 545ล้าน ถือว่าสูง ตั้งจากประสบการณ์และเกิดขึ้นจริง ทุกปีต้องนับสินค้าและส่งสรรพากร แต่ช่วงหลังอาจจะตั้งเกินไป
+ สินค้าล้าสมัย เอามาลดราคา จะสะท้อนในมาจิเนแล้ว
+ ลูกหนี้ เพิ่มเป็นปกติ ได้เรียกเก็บในต้นเดือนม.ค.
+ ภาษีซื้อรอใบกำกับภาษี รับบริการไปแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน เช่น เราจ้างเขาก่อสร้าง เขาทำแล้ว ทำใบแจ้งหนี้ แล้วถึงจะชำระเงินทีหลังพร้อม vat จึงต้องตั้งไว้ก่อน
+ ค่าเผื่อโอนกลับ 58ล้าน เป็นที่ดินที่โดนเวนคืน แล้วตอนแรกประเมินต่ำมาก เราสำรองไว้ราคานั้น ต่อมาเราร้องแล้วได้ส่วนต่างมา จึงกลับสำรอง
+ ค่าเงินมาเล เราไปเป็น equity ทางการมาเลไม่ให้เราเฮจ เลยมีการสวิง

วาระ 4
+ ปันผลทั้งปี 0.35บาท เป็น 84%ของกำไรสุทธิ
+ จ่ายงวดนี้ 0.20บาท

วาระ 5
+ แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาใหม่
+ มีกรรมการอิสระ 2ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9ปี แต่มีความสามารถ ช่วยให้บริษัทยังดีขึ้น ส่วนนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ให้กรรมการอยู่ยาวนานเกิน น่าจะใช้กับบริษัทที่ผลการดำเนินงานไม่ดีมากกว่า

วาระ 6
+ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
+ ไม่เกิน 12ล้าน เท่าปี 2561 ปีที่แล้วจ่ายจริง 9.24ล้าน

วาระ 7
+ อนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการ 35ล้าน เท่ากับปีก่อน

วาระ 8
+ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทสำนักงาน อีวาย
+ ค่าตอบแทน 3.68ล้าน
+ ค่าใช้จ่ายอื่น ไม่เกิน 1.5ล้าน เช่น ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า 1.5แสน ค่าสอบทาน tfrs 15
+ มาเล ค่าสอบบัญชีรวมแล้ว ใช้มาตรฐานบัญชีเดียวกัน ผู้สอบเป็นอีวายเหมือนกัน

วาระ 9
+ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องเพิ่มการขายและใช้โดรน รวมถึงอะไหล่ เข้าไป
+ ที่ขออนุญาติเพื่อเอามาใช้งาน เช่น เรื่องนับสินค้า ยังไม่มีขาย แต่อยากให้คล่องตัวมากขึ้น

วาระ 10
+ แก้ไขข้อบังคับบริษัท จากกรรมการต้องเข้า 1/3 เป็น 2/3 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทก็ปฎิบัติอยู่แล้ว
+ ผถห.กังวลว่าถ้ากรรมการมีอายุมากถ้าเจ็บป่วยพร้อมกันจะประชุมไม่ได้ ตอบ ปกติเราเกินอยู่แล้ว และผู้สูงอายุสมัยนี้สุขภาพดี

วาระ 11
+อื่นๆ
+ ในรายงานประจำปี เป้าปี 2568 150สาขา คือทุก format ตอนนี้มี 108
+ เป้าการ break even ในมาเล ตอบ ธุรกิจค้าปลีกมีส่วนกลางอยู่จำนวนนึง เมื่อก่อนเข้าใจว่า 6สาขาจะเบรก ปต่พอจริงแล้วยังไม่ได้ ต้องมากกว่านี้ เป็นโอกาศ และเหมือนเป็น r&d เรายังสร้างทีมเวิร์คให้แข็งไม่ได้ เราเปิดมาประมาณ 5ปี
+ อีกเหตุผลนึงต้องระวัง เพราะเศรษฐกิจไม่ดี มีเงินคงคลังน้อย ค่าเงินจากวันที่เข้าไป 10บาท ตอนนี้ 7.5บาท ขาดทุนส่วนนึงแล้ว
+ ประเทศอื่นสนใจ แต่ยังไม่ชัดเจน เช่นอัตราภาษีนำเข้า เวียดนามดีขึ้น ถ้าผู้ส่งออกจะได้รับการต้อนรับเพราะเอาเงินเข้าประเทศ ค่าที่ดินเวียดนามแพงกว่าไทยเท่านึง ต้องทำยอดขายให้ได้เท่านึง
+ online อนาคตดี
+ เมก้าโฮม 12สาขา ไม่ได้ขยายมาสองปี แต่คู่แข่ง ไทยวัสดุ ยังขยายเยอะอยู่ ตอบ ปีนี้ขยาย 2สาขา
+ ทีมช่าง 1200คน ตลาดเชอวิสยังใหญ่มาก ตอบ ยังต้องใช้การพัฒนาคน ถือว่าเป็นบริการหลังการขาย ยังไม่ได้เน้นเป็นกำไร
+ ขยาย homepro 2 homepro s 3-4 megahome 2
+ private brand เป็น 20%ของยอดขาย ผถห.อยากให้นำไปขายต่างประเทศด้วย
+ homepro expo 650ล้านได้ มาจิ้นน้อยกว่าหน่อย เพราะมีของสมมนาคุณ
+ การใช้สวัสดิการของกรรมการ ตอบ เม็ดเงินไม่เยอะ บางท่านไม่ได้ใช้
+ online ยอดขาย 1%กว่าๆ ไม่ยิงโฆษณาเพราะเรามีร้านอยู่แล้ว เที่ยงคืนก็ซื้อได้
+ omni-channel ซื้อ online แล้วไปรับที่ร้าน
+ wholesale ขายน้อยมาก ไม่ถึง 1% เพราะต้องให้เครดิต

ดูรูปได้ที่
https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 6972308319


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 434
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2562

Posts by Toro149 » Tue Apr 09, 2019 4:13 pm

COL AGM 2019
9/4/2019 14:00

+ ผู้มาประชุม 1043ราย จำนวนหุ้น 85%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมสามัญปี 2019

วาระ 2
+ ผลการดำเนินงานปี 2561
+ ยอดขาย +2.3%
+ กำไรขั้นต้น +8.8%
+ กำไรสุทธิ +46%
+ อัตรากำไรสุทธิ +1.6%
+ เน้น omni channel ยอด online +23%
+ เปิดคลังใหม่
+ กลยุทธ เชื่อมโยง online กับ store
+ ยอดขาย หน้าร้าน 52% call center 28% online 20%
+ เปิดกลุ่มสินค้าใหม่ factory
+ 73สาขา เปิดใหม่ 9สาขา มี kerry 65สาขา
+ คลังใหม่ ตั้งแต่เดือนนี้เปิดให้ลูกค้าบางรายเยี่ยมชม
+ b2s ยอดขายต่อตรม. +33% เปิดเพิ่ม 14สาขา มี 114สาขา
+ meb mk.share 68% กำไร 63ล้าน มีmarket place คนมาเขียนขายเป็นตอนๆได้
+ ปี 62 แกนกลางคือโลจีสติก ลงทุนไปร่วมพันล้าน service level 98-99% แล้ว
+ b2b marketplace เปรียบเทียบราคาของสินค้าแต่ละยี่ห้อ live chat สอบถามได้
+ แฟรนไซส์ ตึกแถว 1-2ห้อง 50-100ตรม ได้ kerry โซนกาแฟ
+ officemate เปิดใหม่ 8 ปรับปรุง 10สาขา
+ officemate plus(แฟรนไซส์) 12สาขา
+ b2s ใหม่ 14 ปรับปรุง 6สาขา
+ think space(1000ตรม.ขึ้นไป) 3สาขา
+ meb เป้า user มากกว่า 3ล้านบัญชี
+ e-reader E-Ink รองรับ ไทย eng อ่านได้ 15ชม ซื้อหนังสือจาก amazonได้


วาระ 3
+ อนุมัติงบปี 2561
+ สินค้าที่เพิ่ม เป็นปกติ
+ ifrs16 น่าจะไม่มีผลมาก เป็นเช่าระยะสั้น กำลังทำกับผู้ตรวจสอบ
+ ผลประโยชน์พนักงาน 400วัน สำรองใน q2

วาระ 4
+ ปันผล 0.55บาท คิดเป็น 48%ของกำไรสุทธิ

วาระ 5
+ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี kpmg ค่าตอบแทน 3.99ล้าน

วาระ 6
+ แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาใหม่

วาระ 7
+ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินไม่เกิน 6ล้าน วงเงินเดิม แต่ปีที่แล้วใช้จริง 4.7ล้าน ปีนี้เพิ่มค่าตอบแทน 5%

วาระ 8
+ อื่นๆ
+ ปีที่แล้วเป้า 15% แต่ได้จริง 2.3% ตอบ เริ่มคลังใหม่ ทำให้ครึ่งปีหลัง service level ลดลง ก่อนกลางปี 95% ตกมา 85% การส่งกระทบทั้งสาขา(มียอด online ผ่านสาขา 10-20%) และ online ปลายปีเริ่มคลี่คลาย มีลูกค้าไหลออกไปหลายราย จะมีการเชิญลูกค้ารายใหญ่ๆมาเยี่ยมชม เพื่อเรียกความเชื่อมั่น
+ กำไรดี เพราะ private brand
+ เชื่อว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว
+ คลังสะดุดทำให้ต้องชลอ HoReCa
+ เป้า meb โตแน่ๆ b2sน่าจะทำกำไรได้ดี officemate โต 5%
+ สัดส่วน ofm 60% b2s 37%
+ รายได้เป้า โต 8-9%
+ kerry มีเซ็นทรัลกรุ๊ปเข้ามาร่วมด้วย เพราะต้องใช้พื้นที่ของ cpn ด้วย
+ โลจีสติกไม่เลือกลูกค้า รับทุกค่าย จะทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง
+ คลัง เราอยากให้เป็นวิทยาทาน ให้สถาบันการศึกษา และลูกค้า เพราะคลังแบบนี้มีไม่กี่ที่
+ แฟรนไซส์ ทับซ้อนกับ online หรือเปล่า ตอบ ตอนนี้เรามี mk.share 20% แต่ปกติต้องได้ 60% ในไทยยังต้องใช้ connection เป็นร้านเครื่องเขียนใหญ่ๆในจังหวัด ถ้าเขามีโรงแรมก็สั่ง HoReCa ต่อได้
+ ปกติร้านเครื่องเขียน 6000sku แต่ ofm 2หมื่นกว่า
+ ต้นแบบ ที่รังสิต ยังมีระบบหลังร้านไม่สมบูรณ์ อีกซักเดือนดีขึ้น เติม e-ordering เข้าไป ตอนนี้ทำสินค้าให้ครบก่อน
+ กาแฟ บางวันเกือบ 100แก้ว
+ แฟรนไซส์ ขายสินค้าอื่นไม่ได้ เพราะไม่งั้นยัดใส้สินค้าอื่นที่ไม่มีคุณภาพ คนจะว่าออฟฟิสเมท แต่ถ้าแบ่งพื้นที่ชัดเจน แยกบัญชีไม่มีปัญหา
+ มีการใช้ software บริหารการเติมสินค้า เราถึงทำโลจีสติกเอง มี kerry วิ่งส่งทุกวัน
+ กระดาษ แล้วแต่ประเภท ถ้าขายดี turnoverสูงๆ กำไรต่ำ
+ มีลูกค้าย้าย 10% ในแง่ no.of customer แต่ไม่ได้ไปหมด จากเดิม 100% อาจจะไป 30%
+ การทำธุรกิจเทรดดิ้ง ราคาต้องไม่แพงกว่าคนอื่น ไม่จำเป็นต้องถูกกว่า การทำเอกสารก็สำคัญ
+ ปีนี้เก็บเกี่ยว ปีที่แล้วท้าทายกว่า
+ factory ง่ายสุด มีลูกค้าอยู่แล้ว 5หมื่นราย
+ horeca มีลูกค้า 2หมื่น ตอนนี้ไม่มีส่งวันรุ่งขึ้นทั่วประเทศได้
+ market place ดีกับคู่ค้าตรงที่จัดส่งกับเราเจ้าเดียว ไม่ต้องไปใช้หลายเจ้า
+ medical ทำเวชภัณก่อน แอลกอฮอ ผ้าก๊อต
+ b2s กำไรดีมาก มีโอกาศเติบโต 2digit
+ thinkspace ใช้เทสสินค้าใหม่ เป็น flagship store
+ e-reader เติบโต 30-40% ปกติควรมี mk.size 20%ของแบบเล่ม
+ ipo ตามแผน 2-3ปี
+ b2s เปลี่ยนเป็น edutainment
+ แฟรนไซส์ บางศูนย์การค้า robinson ตอบรับแล้ว
+ ปีนี้งบโปรโมชั่นจะสูงขึ้น


ดูรูปได้ที่
https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 4278967255


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 434
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2562

Posts by Toro149 » Wed Apr 10, 2019 11:37 am

YUASA AGM 2019
10/4/2019 9:00

+ ผู้มาประชุม 62ราย จำนวนหุ้น 76%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมประจำปี 2561

วาระ 2
+ ผลการดำเนินงานปี 2561
+ ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืน มีการเพิ่มทักษะให้พนักงาน
+ รถยนต์จะทรงๆ มอเตอร์ไซโตดี สีชมพูoem สีน้ำเงินเป็นตลาดทดแทนในประเทศ
+ รายได้ new high
+ current ratio, quick ratio ดีขึ้น
+ การลงทุน สีฟ้าก่อสร้างคลังเสร็จกลางปีนี้ ลดภาระการเช่าวัตถุดิบ คืนทุน 4-5ปี
+ สีเหลืองลงทุนเครื่องจักร
+ โรงงานเน้นความปลอดภัย
+ ส่วนที่ต้องสัมผัสตะกั่ว ใช้โรบอตมากขึ้น
+ มีห้องอาบน้ำ ซักผ้า เพื่อไม่ให้ตะกั่วออกไปจากโรงงาน
+ รายได้มาจากปริมาณการขาย หรือมาจิ้น ตอบ ปีที่ผ่านมายากในการเพิ่มยอดขาย ต้องไปเยี่ยมลูกค้ารับความต้องการ แต่ไม่ได้ลดราคา
+ ปีนี้ ยังยากในการเพิ่มยอดขาย ต้องลดต้นทุน
+ แบต ev ยังไม่มีแผนผลิตในไทย เพราะใช้ไลน์ผลิตร่วมกันไม่ได้เลย แต่จะเพิ่มในแบตโซล่าเซล และรถกอล์ฟ
+ ผถห.อยากขอเยี่ยมชมโรงงาน แต่อาจจะต้องรอคลังใหม่เสร็จก่อน
+ gpm มีคู่แข่งมาก และค่าเงินทำให้มีแบตนำเข้ามา จะพยายามรักษา gpm ไว้

วาระ 3
+ อนุมัติงบการเงินปี 2561
+ เงินสดลดลงบ้าง จากการขยายเทอมตะกั่ว เพื่อลดต้นทุน
+ ผถห.กังวลว่าเงินสดตึงตัว อยากให้ย้ายกู้สั้นไปกู้ยาวบ้าง
+ ยังไม่มีการเพิ่มทุนตอนนี้
+ ต้นทุนต่ำลง แต่ยอดขายสูงขึ้น เกิดจากโครงการ reuse ตะกั่วที่เสียมาหลอมใหม่ไช่ไหม ตอบ มาจากหลายส่วน ราคาตะกั่วลดลงด้วย

วาระ 4
+ ปันผล 0.30บาท คิดเป็น 25%ของกำไรสุทธิ
+ ผถห.อยากให้จ่ายเป็นหุ้น เพราะกำไรสะสมมีมาก และเพิ่มสภาพคล่องในตลาด

วาระ 5
+ แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาใหม่

วาระ 6
+ เพิ่มกรรมการใหม่ 1ท่าน รวมมี 12ท่าน

วาระ 7
+ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกิน 4%ของกำไรสุทธิ
+ ผถห.แจ้งว่าถ้าอิงจากกำไรบรรทัด สุดท้ายอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม อาจจะโดนสรรพากรเรียกภาษีเพิ่ม เหมือนปันผล ต้องกำหนดเป็นจำนวนเงิน แล้วจะเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิก็ได้
+ ที่ประชุมแก้ไขวาระเป็น ไม่เกิน 7ล้านบาท

วาระ 8
+ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี kpmg ค่าตอบแทน 1.46ล้าน

วาระ 9
+ แก้ไขข้อบังคับบริษัท เรื่องสิทธิการเรียกประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้นรายย่อย ตามประกาศคสช

วาระ 10
+ อื่นๆ
+ ผถห.เสนอให้ทำแบตมอเตอไซไฟฟ้า ที่เปลี่ยนแบตได้เลยไม่ต้องรอช๊าต ตอบ ที่ไทยได้รับเทคโนโลยีจากบริษัทแม่ตลอด จะนำกลับไปดู
+ รถไฟฟ้า จะกระทบบริษัทใหม ตอบ ไลน์ผลิตยังไม่มีแบต Li-on แต่ถ้าตลาดในไทยเปลี่ยนต้องประเมินใหม่ ตอนนี้ตลาดในไทยยังเป็นแบตตะกั่วเติบโตอยู่

ดูรูปได้ที่
https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 7468914936


amornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1683
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2562

Posts by amornkowa » Wed Apr 10, 2019 11:58 am

AGM BCPG 9 APR 2019 13.30
อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์

นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ บมจ.บีซีพีจี (BCPG) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ในต่างประเทศ ขนาดกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ (MW) คาดว่าจะมีความชัดเจนใน 2-3 เดือนข้างหน้า จากปัจจุบันที่มีโครงการใน Short List ราว 2,000 เมกะวัตต์

          โดยการจะเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่บริษัทต้องการมีกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 1,000 เมกะวัตต์ ภายใน 5 ปีข้างหน้า จากปัจจุบันที่มีอยู่ราว 60 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ในไทยและฟิลิปปินส์

          "พลังงานลมเดินเครื่องได้ 6-10 ชั่วโมง วันนี้เกาหลีขึ้นเยอะ เกาะเชจู เวียดนาม ใบอนุญาตก็ออกมาเยอะ ไต้หวัน ก็มีโอกาส ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ลมด้วยเทคโนโลยีใหม่ นับว่าดีกว่าโซลาร์แล้ว...ช่วงนี้เราอยู่ระหว่างจัดทัพ ตั้งทีมงานขึ้นมาดู ตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ 1 โครงการ ขนาด 600 เมกะวัตต์"นายพิชัย กล่าว

          นายพิชัย กล่าวว่า การที่บริษัทหันมาให้ความสนใจพลังงานลมในช่วงนี้ เนื่องจากการแข่งขันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์) ค่อนข้างมากและให้มาร์จิ้นต่ำ ประกอบกับผลิตไฟฟ้าได้เพียง 4-5 ชั่วโมง/วัน เมื่อเทียบกับพลังงานลมสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 6-10 ชั่วโมง/วัน และด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นจากเดิม 2.5 เมกะวัตต์/ต้น เป็น 4 เมกะวัตต์/ต้น ทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ประกอบกับภูมิภาคนี้มีแหล่งพลังงานลมที่ดีอย่างในเกาหลีใต้ เวียดนาม และไต้หวัน เป็นต้น

          รวมถึงยังให้ความสนใจโครงการพลังงานลมในบังคลาเทศ แต่ยังมีความเสี่ยงในเชิงนโยบาย และยังต้องการสนับสนุนจากสหประชาชาติด้วย

          นายพิชัย กล่าวอีกว่า นอกจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมแล้ว บริษัทยังให้ความสนใจการผลิตไฟฟ้าชีวมวลที่สามารถผลิตไฟฟ้า 24 ชั่วโมง โดยสนใจลงทุนในญี่ปุ่นที่มีการส่งเสริมและรับซื้อไฟฟ้าในอัตราที่ดีราว 24 เยน/หน่วย แต่ยังติดปัญหาเรื่องของเชื้อเพลิงที่ต้องจัดหาระยะยาวเป็นเวลา 10-15 ปี โดยบริษัทอยู่ระหว่างมองโอกาสจัดหาเชื้อเพลิงในรูปของชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellets) เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าดังกล่าว ขณะเดียวกันก็ยังไม่ทิ้งการมองโอกาสลงทุนโครงการโซลาร์ในญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน แต่ต้องได้ผลตอบแทนที่ดีมีกำไรประมาณปีละ 5 ล้านบาท/เมกะวัตต์ จากปัจจุบันโครงการโซลาร์ในญี่ปุ่นทำกำไรได้ราวปีละ 2 ล้านบาท/เมกะวัตต์

          รวมถึงมองโอกาสลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำจากเขื่อนในลาว ส่วนการลงทุนในไทย น่าจะยังจำกัดในโครงการขนาดเล็กอย่างการผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป เป็นต้น

          นายพิชัย กล่าวอีกว่า บริษัทอยู่ระหว่างจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรใหม่ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะยังมองการลงทุนทุกพื้นที่ที่มีโอกาส โดยเฉพาะในแถบเอเชียแปซิฟิก แต่จะเลือกการลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนสูงมากขึ้น ซึ่งคาดว่าแผนกลยุทธ์ดังกล่าวจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมิ.ย.นี้

          ปัจจุบัน BCPG มีกำลังการผลิตไฟฟ้าในมือ 571 เมกะวัตต์ ในไทย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยเป็นโครงการที่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 381 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการพัฒนา 190 เมกะวัตต์

รายได้จากการขายและบริการ 3.32 พันล้านบาท
รายได้รวม 4.43 พันล้านบาท
ต้นทุนขาย 969 ลบ
SG&A 581 ลบ
คชจรวม 1.58 พันล้านบาท
กำไรสุทธิ 2.22 พันล้านบาท เพิ่มจากปี60 2.02 พันล้านบาท
เติบโต 10%

วาระ3 อนุมัติจ่ายปันผล 0.16 บาท ทั้งปีเท่ากับ 0.64 บาท
XD 6 MAR PAY 22 APR
          


amornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1683
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2562

Posts by amornkowa » Wed Apr 10, 2019 12:42 pm

AGM BANPU 3 APR 2019 13.00 Paragon Hall

วาระที่2 รับทราบผลการดำเนินงาน

1. สภาวะอุตสาหกรรมพลังงาน

การเติบโตของพลังงานโลก เปรียบเทียบระหว่างปี2559 และ2583โดย
ถ่านหินลดลงจาก 27%เหลือ22%
แก๊ส เพิ่มจาก 22% เป็น24%
น้ำมัน ลดลงจาก 32%เหลือ27%
พลังงานทดแทน เพิ่มจาก 14% เป็น 19%

การเติบโตของการใช้พลังงานหลักๆมาจากจีน อินเดีย และเอเชียแปซิฟิก

ราคาถ่านหินเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี61และลดลงในช่วงปลายปี
ส่วนราคาก๊าซในช่วงปลายปี ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

ธุรกิจหลักของบ้านปูประกอบไปด้วย

1. กลุ่มธุรกิจพลังงาน ได้แก่ ถ่านหิน ปริมาณขาย 43 ล้านตัน
และ ก๊าซธรรมชาติ ปริมาณผลิต 200 ลบฟุตต่อวัน รวม 70.8 พันล้าน
ลบฟุต

EBIDA 996 ล้าน$

2. กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน ได้แก่
โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป ปริมาณผลิต 2.4 Giga watt
พลังงานหมุนเวียนปริมาณผลิต 0.5 Giga watt

EBIDA 182 ล้าน$

3. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ได้แก่ เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา 151 Mega watt Battery 80 Mega watt per hour
และ หน่วยงานพัฒนาเทคโนโลยีลงทุนในบริษัททำรถไฟฟ้าขนาดเล็กที่ญี่ปุ่น

EBIDA 20ล้าน$

2.ผลประกอบการประจำปี

รายได้จากการขาย เพิ่มจาก 2877 เป็น 3481 ล้าน$
กำไร เพิ่มจาก 1110 เป็น 1228ล้าน$
กำไรสุทธิลดลงจาก 234 เป็น 205 ล้าน$

สรุปเหตุการณ์ที่สำคัญในปี2561

1.กำไรจากการดำเนินงานอย่างมั่นคง 378 ล้าน$ ก่อนการแปลงอัตราแลกเปลี่ยนและรายการที่ไม่เกิดประจำ
2. EBITDA เพิ่มขึ้น 72% จากราคาถ่านหินและก๊าซที่เพิ่มขึ้น
3. โรงไฟฟ้าหงสาและบีแอลซีพีมี ปสภ การดำเนินงานที่มั่นคง
4. กำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนมากกว่า50%เป้าหมายปี2568
5. จัดตั้งหน่วยงาน BIV พัฒนาธุรกิจใหม่ในอนาคต


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 434
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2562

Posts by Toro149 » Wed Apr 10, 2019 3:08 pm

MEGA AGM 2019
10/4/2019 14:00

+ ผู้ถือหุ้น 407ราย มาด้วยตนเอง 46ราย จำนวนหุ้น 87%

วาระ 1
+ เรื่องที่ประธานแจ้งผู้ถือหุ้น
+ ปีที่ผ่านมาทำได้ดี มีโรงงานมาตรฐาน 3แห่ง ขายใน 32ประเทศ
+ ยูเครน ไนจีเรียดีขึ้น แต่ตลาดเล็กยังลำบาก
+ ในเอเชียยังแข็งแรง
+ ปีนี้ก็ยังดีต่อ
+ คุณวิเวก ยอดขาย เพิ่ม +7.8% กำไร +8.4%
+ สินค้าใหม่ 9แบบ
+ ตั้งแต่เข้าตลาดปี 2014 กำไรโตเท่าตัว
+ พม่าอยู่นานแล้ว คลังกระจายสินค้า 1.4หมื่นตรม รุ่นใหม่ เพื่อกระจายไป 3.5หมื่น outlet
+ โรงงานยา ทำเฉพาะยา 2-3ปี น่าจะผลิดได้
+ ไม่น่ามีอะไรน่าห่วง
+ ปีนี้ เป้ายอดขาย 8-10%
+ bio life เริ่มร่วมทำยาด้วย
+ dr drink เครื่องดื่มสมุนไพรร่วมกับ malee
+ ขยายโรงงานบางปู ยาน้ำ ยาแผนโบราณ
+ พม่า ลงทุนอีก 400ล้าน
+ เปิดใหม่ โคลัมเบีย
+ แอฟริกา มีอนาคต ใน10ปีข้างหน้า มีบุคลากร 600คน ไม่มีโรงงาน สร้างทีม สร้างแบรนด์
+ ที่ซื้อ sandoz เป็นการซื้อสิทธิเป็นเจ้าของแบรนด์ใน 2ประเทศพม่า เอธิโอเปีย มาจิ้น 60% ถ้าเป็นตัวแทนมาจิ้น 5-10% ถ้าเริ่มใหม่ต้องขึ้นทะเบียน2ปี อันนี้สินค้าอยู่ในตลาดอยู่แล้ว


วาระ 2
+ รับรองรายงานการประชุมสามัญปี 2561

วาระ 3
+ ผลการดำเนินงานปี 2561

วาระ 4
+ อนุมัติงบปี 2561
+ รายได้ +7.8%
+ กำไรข้นต้น +6.3%
+ คชจ.ขายและบริหาร +9.4%
+ กำไรสุทธิ +8.4%

วาระ 5
+ ปันผลทั้งปี 0.71บาท เป็น 51%ของกำไรสุทธิ
+ งวดนี้จ่าย 0.40บาท

วาระ 6
+ แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ให้กลับเข้ามาใหม่

วาระ 7
+ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 7.8ล้าน
+ คุณวิเวก คุณโธมัส ไม่รับค่าตอบแทน
+ คุณมีชัย ให้บริจาคแก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา เพื่อเป็นทุนการศึกษา

วาระ 8
+ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี kpmg ค่าตอบแทน 4.65ล้าน

วาระ 9
+ อื่นๆ
+ แอฟริกายอดขายตกไปนิดนึง ตอบ ยอดunit ไม่ได้ตก แต่ค่าเงินตก ต้องใช้เวลาในการพัฒนา อนาคตดีมีคนเยอะ อีก 5ปีน่าจะมองเห็น
+ ต้นทุนสู้อินเดีย
+ พม่า joinกับอินเดีย อินเดียราคาถูกกว่าเพราะผลิตวัตถุดิบด้วย เราอยากพัฒนายาใหม่เพื่อขายในประเทศและเตรียมส่งออก เหมือน20ปีก่อนโรงงานไทยยังไม่มีคนเชื่อถือ ตอนนี้ยาที่ผลิตบางปูส่งขายเยอรมันก็มี
+ ไทยทำแคปซูล พม่าทำยาใหม่ ไม่ซ้ำกัน
+ dr.drink มีสูตรช่วยโรคต่างๆ กระเพาะ ตับ เข่า ธรรมชาติ 100% ไม่เพิ่มน้ำตาล น่าจะมีคนรักสุขภาพชอบ ต้องใช้เวลา

ดูรูปได้ที่
https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 8178906865


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 434
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2562

Posts by Toro149 » Thu Apr 11, 2019 3:28 pm

IT AGM 2019
11/4/2019 14:00

+ ผู้ถือหุ้นมาประชุม 55ราย มาด้วยตนเอง 23ราย จำนวนหุ้น 59%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมสามัญปี 2561

วาระ 2
+ ผลการดำเนินงานปี 2561
+ ในภาพรวมอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ทรงตัว โทรศัพท์โตหลักเดียว
+ รายได้ +2% ครึ่งปีแรก +7% แต่ครึ่งปีหลังมีผลจากสงครามการค้า สค.-ธค. ฉุดอัตราความมั่นใจลง q4ติดลบ 6%
+ โน๊ตบุก เป็นบวก เน้นเกม
+ desktop เครื่องพิมพ์ ลดลง เพราะไม่ค่อยมีคนพิมพ์ หมึกพิมพ์ก็ลดตาม
+ สาขา ที่เป็นคอมพลาซ่าลดลง
+ gp q4มาฉุด ค่ามาเก็ตติ้งลดลง แต่มีการเพิ่มสินค้าที่ gpสูงขึ้น พวกแก๊ดเจ็ต บริการ
+ ค่าใช้จ่าย หมวดค่าเช่า ค่าคน เพิ่มขึ้น หมวดอื่นๆไม่ค่อยเพิ่ม เพราะมีการเปิดสาขาใหม่ ในอนาคตสาขาก็จะยังเป็นหัวใจ มองที่ 200-300สาขา ปี61 net 28สาขา จาก102 เป็น 130
+ ปกติใช้เวลาเปิด 6เดือน คืนทุน แต่ในสภาวะไม่ปกติ 9เดือน สาขาที่เปิด q4 น่าจะเริ่มดีขึ้นพค.
+ บริษัทลูกทั้ง 2บริษัท แบ่งกำไรมาได้ดี
+ กำไร 42ล้าน ลดลงจาก 63ล้าน
+ มือถือ 7-800ล้าน
+ เป้าปีนี้ สาขาใหม่ มีความไม่แน่นอนมาก อาจจะแย่หรือดี แต่น่าจะแย่มากกว่า 5gจะมาอีกปีครึ่ง คนน่าจะชลอการซื้อมือถือ ปีนี้เปิด net 5สาขา เป็น 135สาขา
+ ที่ปีที่แล้วจะเปิดร้านมือถือร่วมกับ operater เริ่มมีนาปีนี้เปิดซิมกับ true เจ้าเดียว ช่วงเปลี่ยนผ่าน กพ. จะชลอ แล้วมาดีขึ้น ส่วนเป็นช๊อปยังไม่มี
+ มือถือระยะยาว รายได้มองว่า 2000ล้าน
+ ปัญหาน้ำท่วมเหมือนปีก่อนๆ ยังไม่เห็น
+ ปีก่อน มค-กค. ยอดขายมาดี พอสิงหาเรื่องต่างประเทศทำให้กระทบ เราเช็คกับ supplier ว่าตกเพราะสถาวะแวดล้อม การแข่งขันเลยสูง มาจิ้นหาย
+ คู่แข่ง ที่อยู่ในรายงานประจำปี ไม่มี com7 ตอบ ใช้คำว่าผู้ค้าปลีกที่มีสาขาเยอะ ไม่ได้ระบุชื่อเพราะมีหลายราย
+ ร้านที่เน้นเกม มีที่เมกะบางนา เชื่อว่าถ้าเน็ตดีขึ้น เช่น 5g เกมน่าจะเยอะขึ้นอีก
+ q1 คาดว่ารายได้ yoyต่ำลง qoqดีขึ้น
+ jib เร่งเปิดสาขา ตอบ เมืองไทยยังต้องเปิดหน้าร้าน จึงเห็นเพิ่มกันทุกเจ้า อย่างปีที่แล้วเป้าเราก็ 6สาขา แต่เห็นโอกาศก็เปิด 28สาขา
+ ร้านคีออส 6-10ตรม พอใจ ต้องดูสถานที่ บางที่ดีจนถ้าไม่เอาคีออสจะไม่ได้เลย เป็นทางเลือกสุดท้าย
+ ซิม ทำไมเจ้าเดียวถึงดีกว่า3เจ้า ตอบ เราดูคู่แข่ง และผลของการตัดสินใจ แล้วค่อยเอามาตัดสินใจว่าเจ้าเดียวดีกว่า
+ ถ้ายอดเปิดเบอร์ 700ล้าน ไปแยก3เจ้าน้ำหนักจะน้อย ต้องรวมไปเจ้าเดียว การต่อรองดีกว่าเยอะ
+ spvi เปิดกับ ais
+ online ยังมองไม่เห็นว่าจะกินแชร์เยอะ 10-20%ในอนาคตอาจจะเป็นไปได้
+ online เราต่ำไปหน่อย ควรจะ 5%ของยอดขาย
+ กลยุทธ ต้องเพิ่มยอดขาย แย่งแชร์

วาระ 3
+ อนุมัติงบปี 2561

วาระ 4
+ ปันผล 0.07บาท คิดเป็น 48% ของกำไรสุทธิ

วาระ 5
+ แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาใหม่

วาระ 6
+ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เท่าปีที่แล้ว

วาระ 7
+ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำนักงาน อีวาย ค่าตอบแทน 1.56ล้าน

วาระ 8
+ อื่นๆ
+ ปีก่อน ในครึ่งปีหลัง บริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดโตได้ ตอบ มีทั้งไม่ดี และมีทั้งดี เราเกาะค่าเฉลี่ย จะเรียนรู้จากคนที่ไม่ดีว่าผิดพลาดอะไร และเรียนรู้ความสำเร็จจากคู่แข่ง
+ u store ขายถูก เป็นของ spvi ตอบ ทาเก็ตนักศึกษา เครมส่วนต่างจากแอปเปิลได้

ดูรูปได้ที่
https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 3885511961


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 434
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2562

Posts by Toro149 » Thu Apr 18, 2019 12:30 pm

SISB AGM 2019
18/04/2019 10:00

+ ผู้ถือหุ้น 209ราย มาด้วยตนเอง 53ราย จำนวนหุ้น 75%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ 2/2561 เมื่อ 12/10/2018

วาระ 2
+ ผลการดำเนินงานปี 2561
+ โรงเรียน5โรง รองรับได้ 4175คน ใช้ไป 56.7%
+ รายได้ +27% มาจากค่าธ
+ กำไรขั้นต้น 32%
+ กำไรสุทธิ 10.9% จากปี 2017 2.4% เพราะปี2017 มีดอกเบี้ย 30ล้าน ค่าเสือมประชาอุทิศ 100ล้าน
+ de 0.5เท่า ไม่มีหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย
+ จุดแข็งคืออะไร sisb เป็นแห่งแรกของหลักสูตรสิงคโปร์ ปี 2001 มี 3ภาษา eng 75% จีน 25% บังคับจีน เป็นแบรนด์ตัวเอง ไม่ต้องจ่ายแฟรนไซ อีก 2ปี จะมี ib มัธยมปลาย ปรับเปลี่ยนหลักสูตรได้เอง เด็ก 98%เป็นเอเชีย
+ นักเรียนประชาอุทิศลดลงมา 1400 >> 1700 >> 1100 เพราะมีก่อสร้าง 2-3โครงการ ปลาย2017 ย้ายไปธนบุรี 270คน เอกมัย 90คน
+ ประชาอุทิศจะเติบโตน้อยกว่าสาขาอื่น
+ นักเรียนมัธยมน้อย เพราะเราเปิดทีละปี มีมัธยมตอน2009 จบไป 3รุ่น ประมาณ 90คน ธุรกิจการศึกษาต้องค่อยๆไป ไม่ได้รวดเร็ว
+ ประธม > มัธยม เข้าของเรา 85% อยากทำให้ได้ 90-95%
+ ปัญหาฝุ่นเชียงใหม่ ตอบ พึ่งกลับมาจากเชียงใหม่ เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ เราป้องกันด้วยการอยู่ในห้อง ถ้าเกิน 200-300หยุดเรียน ลงทุนซื้อเครื่องฟอกอากาศ มีมาตรการชัดเจน มีการส่งข้อมูลให้ผู้ปกครองตลอด
+ แผนลงทุน ตอนนี้ ธนบุรีขึ้นมา65% เตรียมซื้อที่ข้างเคียง ไม่ปีหน้าก็ปีถัดไป
+ utilizationrate ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ ตอบ เป้าหมาย 75%ต้องขยาย ต้องใช้เวลา 2ปีหาที่ดิน
+ วิธีการเพิ่มนักเรียน ตอบ ชั้นนึง 5ห้อง x20คน เราออกมานอกเมืองเพราะอยากได้คนอีกกลุ่มนึง หมู่บ้านแพงๆเดี๋ยวนี้ออกมานอกเมืองเยอะขึ้น บางแห่งได้พันคน บางแห่ง 500ก็พอแล้ว
+ การขึ้นค่าเทอม ตามอุตสาหกรรม 5-15%ต่อปี เราเพิ่มประมาณ 5% ตามเงินเฟ้อ ครูก็ขึ้นประมาณนี้ 0-7%
+ ครู ต้องมีการโค๊ชก่อน เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่นี่ได้ไหม ยังเพียงพอ
+ จำนวนนักเรียน สิ้นมีนา 2450ราย
+ เด็กที่จบไปไหน ตอนนี้หลักสูตรอินเตอร์เยอะขึ้น พ่อแม่อยากให้เด็กอยู่กับเขามากขึ้น สมัยก่อนรรนานาชาติรองรับเด็กต่างประเทศ ตอนนี้เป็นไทย 60-70%
+ การดิสรับจากเทคโนโลยี ตอนนี้มหาลัยกระทบมาก แต่อนุบาล ประถม หรือมัทยม ยังต้องฝึกการอยู่กับเพื่อนๆ เราเอา it มาสอนมากขึ้น


วาระ 3
+ อนุมัติงบปี 2561
+ รายได้ +27%
+ กำไร +477%
+ นำ tfrs15 มาใช้ก่อนแล้ว ทำให้รายได้แรกเข้าต้องเฉลี่ยตามเวลาเรียน 6ปี ถ้าลาออกก็ยังต้องรอ 6ปี ไม่ได้เอากลับมาทั้งหมด
+ การบันทึกรายได้ รายเทอม รายปี ตอบ รายปีลด2% การรับรู้เป็นเดือนๆ หาร12
+ โรงเรียนเก่า เติบโตกี่% ตอบ ประมาณ 10%ต้นๆ
+ เชียงใหม่ รับรู้รายได้อย่างไร ตอบ รับรู้ส่วนได้เสียบรรทัดสุดท้าย 50%
+ โรงที่ขาดทุน เอกมัย โรงเดียว
+ tsrf16 สัญญาเช่า ตอบ หนี้สินจะเพิ่มขึ้น แต่ deไม่น่ากังวล เช่า 4โรง ธนบุรีซื้อ
+ จะกู้เพิ่มไหม ตอบ 3-5ปีจะเน้นโรงเก่า ตอนนี้มี 7-800ล้าน น่าจะพอขยาย
+ ebitda มาก แต่โดนค่าเสื่อมเยอะ ตอบ โรงเรียนจะลงทุนสูง ปีที่แล้วพันกว่าล้าน ประชาอุทิศ900 ธนบุรี200กว่า ต้องหานักเรียนให้เพิ่มขึ้น
+ แรงงาน400วัน กระทบล้านต้นๆ ลงq2


วาระ 4
+ งดจ่ายปันผล เนื่องจากยังมีขาดทุนสะสม 71ล้าน ส่วนนึงมาจาก tfrs15
+ ถ้าผลประกอบการดี ไม่ได้ขยายมาก ก็มีนโยบายจะจ่ายปีละครั้ง ที่แถลงไว้คือ 40%ของกำไร
+ ผถห.เสนอว่าให้ออก warrant เพื่อเป็นแหล่งทุนในอนาคต

วาระ 5
+ อนุมัตินำ ทุนสำรองตามกฏหมาย 21.7ล้าน และส่วนล้ำมูลค่าหุ้น 49.3ล้าน มาล้างขาดทุนสะสม 71ล้าน
+ นำขาดทุนสะสมไปใช้ลดภาษีไม่ได้ เพราะเป็นธุรกิจการศึกษา


วาระ 6
+ แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาใหม่

วาระ 7
+ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
+ รายเดือน ผระธานกรรมการ 50k กรรมการ30k
+ เบี้ยประชุม ประธานกรรมการ 30k กรรมการ 20k ประธานกรรมการตรวจสอบ 15k กรรมการตรวจสอบ 10k
+ โบนัส ไม่เกิน 2ล้าน
+ ที่ผ่านมาไม่เคยมีโบนัส


วาระ 8
+ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย ค่าตอบแทน 3.33ล้าน

วาระ 9
+ อื่นๆ
+ กลยุทธที่จะทำให้นักเรียนเพิ่ม จะทำการตลาดเพิ่มไหม ตอบ การตลาดก็สำคัญ เราสร้างโรงละครต่างๆขึ้นมา ตอนนี้เด็กตจวยังน้อยอยู่อาจจะมีบางส่วนย้ายมากทม นักเรียนจีน 180คน มีขยายกับนายหน้าจีน summer camp จะเน้นจีนมากกว่ารอบๆไทย
+ boarding รับเด็กตั้งแต่ ป3 รองรับได้ 336 ตอนนี้มี 55คน จีน 60% ส่วนใหญ่เป็นการเสริมไม่ไช่อยู่ประจำ บางครั้งมา 5-10วัน แข่งกีฬา หอพักมีค่าใช้จ่ายพอๆกับค่าเทอมทำให้ผู้ปกครองบางส่วนคิดหนัก
+ ถ้าเราทำดี ผู้ปกครองมีลูกเพิ่ม ก็จะเข้าที่เราต่อ
+ ป6 >ม1 มีแต่ประชาอุทิศ ป6 50-60คน ป1 150คน เอกมัยถึงป3
+ มีวิธีให้ไม่พูดไทยยังไง เพราะคนไทยเยอะ ตอบ สมัยนี้รร.นานาชาติเป็นคนชาตินั้นๆเป็นหลัก เรามีหลักสูตร ครู ที่เป็นอินเตอร์ อยู่ที่ mindset เราส่งเด็กให้ไปได้ทั่วโลก
+ มีกฏ ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ถ้าเข้ามาแต่เล็กภาษาแข็งแรง แต่ส่วนที่เข้ามาตอนโต ในระหว่างชั้นเรียนบังคับใช้ภาษาอังกฤษ ให้เพื่อนที่อยู่ก่อนช่วย มีรางวัลให้ ในคาบจีนก็ใช้จีน
+ การยื่นเข้า set ยังพิจารณาอยู่
+ ผถห.อยากให้พิจารณาปันผลครึ่งปี
+ นโยบายขยายแฟรนไซ เราจะถือหุ้นด้วยไหม ตอบ ใช้ jv มีเก็บค่า fee ต่อไปอาจจะรับบริหาร แต่ในไทยยังน้อยมาก

ดูรูปได้ที่
https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 0301756986


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 434
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2562

Posts by Toro149 » Thu Apr 18, 2019 4:05 pm

SAPPE AGM 2019
18/04/2019 13:30

+ ผู้มาประชุม 104ราย มาด้วยตนเอง 54ราย จำนวนหุ้น 82%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมประจำปี 2561

วาระ 2
+ ผลการดำเนินงานปี 2561
+ ยอดขาย +5% ถ้าไม่รวม fx +8%
+ ในประเทศ 33%
+ คชจ ยังควบคุมได้ดี
+ ปีที่แล้ว เน้น snack มากขึ้น
+ functional drink 12% เพรียว 11% juice(โมกุ) 72%
+ ขายใน 91ประเทศ เอเชีย 42% ไทย 33%
+ All coco ยอดขาย +1% ยอด Vol +19% เพราะผลสดราคาลง
+ เติบโต Asia 15% ไทย -3%
+ ในประเทศ โดยรวมไม่เติบโต แต่ functional drink +3%
+ beauti acna ช่วยเรื่องสิวเพราะมี zink 25บาท แพงกว่า beauti drink ที่ขาย 20บาท
+ inno studio ช่วย sme ให้ไปขายต่างประเทศได้ เพราะเรามีช่องทาง 90ประเทศ เช่น chim di, MeVative กล้วย
+ ปีที่แล้วออก 18sku ปีนี้ 20sku
+ เพิ่มทุน All Coco เป็น 51% ปลายปีน่าจะเห็นอะไรใหม่ๆ
+ Danone เราถือ 25% เบอร์ 1 เรื่องโยเกิต มีสินค้าชิ้นแรกแล้ว B'lue ยอดขายในเอเชีย 3.5หมื่นล้าน มี 3รสชาต
+ Danone จะไม่ทำน้ำตาล 5-6กรัม/100ml
+ มีแผนจะเอาสินค้าของเซปเป้ไปให้ดานอนขายไหม ตอบ เริ่มคงจะเอาสินค้าเขามาขาย และร่วมกันผลิตก่อน คงไม่ไช่ปีนี้
+ ขวดเราจะทำปากกว้างเหมือน B'lue ไหม ตอบ ยังไม่ไช่เร็วๆนี้ แต่ตอนนี้มีการไปดูแพคเกจจิ้งที่เขา
+ All Coco เบรคอีเว้นไปแล้ว แต่ปีที่แล้วกำไรยังหลักแสน มองเป็น Startup เบรคตั้งแต่ปีที่สอง
+ ผถห.แนะว่าฉลากตรงวิตามินไม่ชัด จะทำป้ายคอขวดแบบที่เคยทำได้ไหม ตอบ มีการคุยกับดานอนแล้ว แบบนี้คือ
+ functional drink สภาพตลาดในประเทศ แข่งขันสูง หลายบริษัทออกสินค้าใหม่ ปีนี้ร้อนน่าจะดีขึ้น
+ เป้ายอดขายโต 30% จะทำอย่างไร ตอบ ส่วนแรกเซปเป้ +10% B'lue ยังมั่นใจว่าทำได้ ผลิต+จำหน่าย AllCoco รวมรายได้เข้ามา
+ มองว่าคอนซูมเมอร์ไม่ได้มี brand loyalty ต้องออกสินค้าใหม่ๆ
+ กำไรอาจจะไม่โตแบบยอดขาย เพราะมีการลงทุนในส่วน B'lue คาดว่าปีนี้ไม่มีกำไร
+ ขวดปากกว้างแล้วได้กลิ่น อยากให้ไปประยุกต์กับ AllCoco จะได้กลิ่นหอมของมะพราวน้ำหอม
+ AllCoco ยังไม่ได้กำไรมาก
+ ดานอน จะทำ oem ไหม ตอบ ยังไม่มี oem ล้วนๆ
+ ขายใน clm ในเฟส 2
+ เงินลงทุนในดานอน-เซปเป้ 3ปี 75ล้าน
+ เซปเป้เป็น oemให้ บริษัท jv และขาย B'lue สินค้าส่วนนี้จะช่วยเพิ่ม vol
+ ปีนี้มองในประเทศ เพิ่มเป็น 40%

วาระ 3
+ อนุมัติงบการเงินปี 2561
+ q3-4 เหมือนกำไรลดลง ตอบ เพราะซีซัน ขายน้อยกำไรจะกระทบมาก ค่าเงินแย่ลง อยากให้มองรายปี พยายามให้ความแตกต่างราย q ลดลง

วาระ 4
+ ปันผล 0.66บาท คิดเป็น 60%ของกำไร

วาระ 5
+ เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาใหม่

วาระ 6
+ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกิน 9ล้านบาท

วาระ 7
+ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี kpmg ค่าตอบแทน 3.69ล้าน
+ เพิ่ม 51% เพราะมีค่าสอบบัญชี AllCoco เพิ่ม

วาระ 8
+ อื่นๆ
+ capex ปีที่แล้ว 165ล้าน อัปเกรดเครื่องเพื่อผลิต B'lueไว้แล้ว ปีนี้ capex+opex 200-250ล้าน
+ AllCoco ผลิตภัณมากขึ้น มีเข้าไปใน fitness เจาะ out of home มากขึ้น ฝ
+ cafeจะเป็นพรีเมี่ยม icon siam ทองหล่อ มีเมนูใหม่ๆ
+ มะพร้าวน้ำหอมปีนี้ vol ได้เยอะ ปีนี้ดูดี
+ สปามะพร้าว ไม่หยุดสร้าง แต่คงยังไม่ได้เน้นมาก
+ ผถห.บอกว่าไป terminal 21 พัทยา ช๊อปขายไม่ดี แต่ช๊อปอื่นขายดี อาจจะเพราะของเรามีแต่ภาษาอังกฤษ ไม่มีภาษาจีน
+ q1 โอเคไหม ตอบ ทั้งปี 30% q1 เติบโต แต่ B'lue พึ่งเข้ามากพ.
+ จะบริหารราคาลูกมะพร้าวที่ผันผวนยังไง ตอบ แบ่งเป็น 2ส่วน 1.oem ยอดขายจะเป็น cost plus 2. own brand ต้องสต๊อกไว้ช่วงถูก
+ ราคาเม็ดพลาสติก จัดซื้อผ่านดานอน ทำให้ลดต้นทุน
+ ดานอน ช่วง 2-3ปีแรกเป็นช่วงลงทุน
+ snack อยากให้ยืนได้เหมือน functional drink & powder ที่มีสัดส่วนอย่างละ 10%

ดูรูปได้ที่
https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 0455081304


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 434
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2562

Posts by Toro149 » Fri Apr 19, 2019 11:40 am

TGPRO AGM 2019
19/04/2019 10:00

+ ผู้มาประชุม 87ราย มาด้วยตนเอง 48ราย จำนวนหุ้น 47%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ เมื่อ 24 ก.ค. 2561

วาระ 2
+ ผลการดำเนินงานปี 2561
+ รายได้ ในประเทศ 1388ล้าน ต่างประเทศ 281ล้าน
+ รายได้จากท่อสเตนเลส +12%
+ เพิ่มรายได้เรือนเพาะชำ ตั้งแต่ q4 1.8ล้าน
+ ทำออแกนนิกสมาร์ทฟาร์ม
+ กำไรขั้นต้น 15% เพราะต้นทุนขายเพิ่มขึ้น
+ กำไรสุทธิ 1.17ล้าน ลดลง 84%
+ ได้รับมาตรฐาน ท่อที่ใช้ในอาหารจากusa และท่อแรงดันสูงจากเยอรมัน จึงจะขยายการขายไปที่ usa และยุโรป
+ de 0.5เท่า

วาระ 3
+ อนุมัติงบการเงินปี 2561

วาระ 4
+ งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีขาดทุนสะสมอยู่ 94ล้าน

วาระ 5
+ เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาใหม่

วาระ 6
+ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกิน 2.3ล้าน

วาระ 7
+ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ออดิท ค่าตอบแทน 1.82ล้าน

วาระ 8
+ แก้ไขข้อบังคับบริษัท เรื่องชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพทย์ที่ผิด จาก "ศูนย์รับฝากทรัพย์" (ขาดคำว่า หลัก ไป)

วาระ 9
+ แก้ไขข้อบังคับบริษัท เรื่องการเรียกประชุมของผู้ถือหุ้นรายย่อย จากต้องใช้ 20% เป็น 10%ของจำนวนหุ้น

วาระ 10
+ อื่นๆ
+ ตั้งบริษัทย่อย ถือหุ้น 99.5% เพื่อทำสมาร์ทฟาร์ม มีฟาร์มที่ระยอง กำลังเพิ่มที่อยุธยา
+ โรงเพาะชำเหมาะกับ พืชที่ต้องการความชื้นสูง แต่ต้องการแสงแดดพอควร
+ โรงเรือนตอนนี้เป็นเหล็กชุบสังกะสี 3ปีจะขึ้นสนิม ต้องทาสีใหม่ สเตนเลสของเรารับประกัน 10ปี
+ โรงเรือนสแตนเลส เราคิดว่าเป็นรายแรกของโลก(ผู้บริหาร search google)
+ มีผู้สนใจ 300กว่าราย แต่เขามีอยู่แล้ว รอขยาย
+ ขนาด 6x36เมตร เหล็ก ราคา 1.2แสน แต่สเตนเลส แพงกว่ากัน 20%
+ ผบห.ไปดูงานที่ญี่ปุ่นก็เป็นสนิม จะส่งขายญี่ปุ่นด้วย
+ มีทดลอง 6เรือน 6x36เมตร เมลอนปลูก 90วัน ปลูกแล้ว 2รอบ ไม่มีปัญหา
+ เมลอนลูกละประมาณ 1โล ขายราคา 129บาท ยี่ห้อ fuji meiji
+ ใช้ขุยมะพร้าวในการปลูก เพราะดินในไทยมียาฆ่าแมลง
+ ทดลองใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ ความชื้น ค่า ph เครื่องมือเราซื้อมา แต่ทำซอฟแวร์เอง พัฒนามา 1ปีแล้ว
+ มาตรฐานออแกนิค กำลังขออยู่
+ ผถห.ถามว่า ยอดขายสูงขึ้นทุกปี แต่ทำไมไม่กำไร มีการรั่วไหลหรือไม่ อยากให้จ้างคนที่เชียวชาญมาอุดรอยรั่วนี้

ดูรูปได้ที่
https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 7178358965


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 434
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2562

Posts by Toro149 » Fri Apr 19, 2019 5:51 pm

FSMART AGM 2019
19/04/2019 14:00

+ ผู้มาประชุม 220ราย มาด้วยตนเอง 145ราย จำนวนหุ้น 66%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมประจำปี 2561

วาระ 2
+ ผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบปี 2561
+ 1.3 แสนตู้ มากสุดอีสาน
+ ส่วนใหญ่ตั้งร้านโชห่วย กับบ้านคน
+ 180ตัวแทน
+ 23ล้านเบอร์ 2ล้านเบอร์/วัน
+ โอนเงิน ktc kbank bay ปลายเดือนเพิ่มออมสิน ใช้ซ้ำเดือนละ 4ครั้ง
+ เพิ่มตู้ 4%
+ กำไรขั้นต้น ลดลงเล็กน้อย จากรายได้ที่ไม่โตมาก และค่าเสื่อมจากปีก่อน
+ สินทรัพย์ ลดลง เพราะไม่ได้ซื้อตู้ และค่าเสื่อมที่ 500ล้าน
+ de 2เท่า
+ ตั้งเป้า 5000ตู้/ปี
+ รายได้ +8.6
+ ค่าใช้จ่าย +8.4%
+ กำไร +7.4%
+ โครงสร้างองค์กรมีฝ่ายซ้อนฝ่าย อาจจะพิมพ์ผิด
+ ผถห.ที่เป็นตัวแทน แจ้งปัญหาต่างๆ เช่น การแจ้งเรื่องเติมเงินแล้วไม่เข้า บริษัทจะตามเรื่อง แต่ปกติจะหาเงินคืนให้ลูกค้า แล้วเติมเพิ่มให้อีก 10บาทเป็นค่าโทรที่แจ้งเข้ามา
+ ธนาคารเติมเงินฟรีผ่านแอป ลูกค้า 23ล้านเบอร์ มองว่ายังไม่กระทบ เขาไม่มีเงินในธนาคาร ยกเว้นรายได้ต่อหัวโตเหมือนจีน
+ ตู้เวนดิ้ง จะโตอย่างไร ตอบ fsmart ไม่ได้ลงทุนตู้ แต่ไปบริหารด้าน it รายได้ยังไม่เยอะ ปีที่แล้วตั้ง 1700 ปีนี้ จะเพิ่ม 2-3000ตู้
+ ตอนนี้ขายได้ 1ล้านกระป๋อง/ปี ปีนี้จะไปถึง2ล้าน ถ้าถึง 3หมื่นตู้ จะได้ 1ล้านกระป๋อง/วัน
+ ตอนนี้เราซื้อ ต่อไปจะผลิตสินค้าเอง เมื่อมีตู้มากพอ
+ การเติมของเป็นหน้าที่ตัวแทน
+ บริษัทมองว่า เครื่องช๊าตรถไฟฟ้า ในอนาคตจะเหมือนตู้บุญเติม
+ ซ๊าตประมาณ กิโลละบาท รถในเมืองวันละ 50 km ทำเองไม่คุ้ม ต้องใช้ของเรา
+ ตู้มองว่าหลายแสนตู้ ทั้งคอนโด และบริษัท
+ โอนเงิน ค่าธรรมเนียมเริ่มที่ 30บาท เฉลี่ย 7-800บาท
+ คุณสมชายลาออก ท่านประธานตอบ อาจจะเกิดจากการน้อยใจ เพราะหลังๆ ท่านประธานเป็นคนคิด และใช้ cfo เป็นหลัก แต่ไม่อยากพูดลับหลัง
+ การเติมเงินไม่โต ตอบ ตลาดเติมเงินแสนกว่าล้าน fsmart 4หมื่นกว่า โต 2 digit ยาก
+ อยากให้มองธุรกิจใหม่
+ ผถห.บอกว่า ปีที่แล้วตู้ราคา 4-5หมื่น ของเราหมื่นกว่า แต่ปีนี้มีคนนำเข้าจากจีนหมื่นกว่าบาท ตอบ ยากตรงระบบบิล ตู้นึงเราต้องการ 5บาท/หัว/วัน อย่างบุญเติมได้กำไร 13บาท/ตู้/วัน
+ q1 เราก็ยังดี
+ ผถห.บอกว่า ในตปท การช๊าตมีตัดผ่านบัตรเพราะกันวงเงินได้ ไม่ได้ใช้ wallet อย่างเดียว ตอบ หัวอ่านบัตร cost สูง แต่จะไปลองศึกษาดู
+ arpu ลดลง ใน q3-4 เหลือ 3.1หมื่น จากปี60 ที่ 3.3หมื่น ตอบ ais มีนโยบายย้าย prepaid ไป postpaid แต่เมื่อต้นปี ais บอกว่า ยกเลิกนโยบายแล้ว เพราะมีการย้ายค่าย และหนี้เสีย
+ ปีที่ผ่านมีตู้อื่นเพิ่ม 3หมื่นตู้ arpu ประมาณหมื่นนึง อยู่ไม่ได้อยู่แล้ว
+ q1 arpu เพิ่ม 2-3%แล้ว

วาระ 3
+ ปันผลปี 0.62บาท งวดนี้ 0.32บาท คิดเป็น 84% ของกำไรสุทธิ

วาระ 4
+ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำนักงานอีวาย ค่าตอบแทน 2ล้าน

วาระ 5
+ แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาใหม่

วาระ 6
+ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกิน 2.5ล้าน ปีที่แล้วจ่ายจริง 2.28ล้าน
+ ค่าตอบแทนประจำปี 1ล้าน ปีที่แล้วจ่าย 1ล้าน

วาระ 7
+ อื่นๆ
+ มุ่งเน้น arpu +5%
+ เน้นธุรกิจใหม่ 5ตัว
+ บริการที่มีแล้ว ให้เพิ่มขึ้น เมื่อเช้าดูตู้ขายเครื่องดื่ม ได้ 2ล้านกระป๋อง/เดือน ตู้ขายขนมแบบเกลียว 500ตู้
+ ซ๊าตไฟ ขายตู้ให้เจ้าของพื้นที่ 1คอนโดอาจจะหลายสิบหัวจ่าย
+ โอนเงิน ออมสินเปิดวันจันทร์หน้า คาดว่าจะได้ 30%ของยอดตอนนี้ scbมีการเปลี่ยนกลยุทธ์แต่โปรแกรมทำเสร็จแล้ว bblจบกับผู้บริหารแล้วแต่ติดคิวit
+ ธุรกิจใหม่ 1.มอเตอร์ไซไฟฟ้าที่ทำกับ dtac mvp ที่๋ผ่านมาราคาแพง ภาษี 40-50%อยู่ ราคา6หมื่น คาดว่าปลายปีราคาน่าจะเท่ารถน้ำมัน ค่าไฟจะถูกกว่าน้ำมัน 10เท่า แต่ซ๊าตช้า 6-7ชั่วโมง เป็นสลับแบตแทน
+ เปิดเดือนสิงหา จะเป็นเหมือนซื้อโทรศัพท์ผูกเบอร์ 2ปี รายได้เป็นรายเดือน
+ 2. จ่ายเงินผ่าน wechat
+ 3. ปล่อยกู้ pl ทั้งมีหลักทรัพย์ และจำนำทะเบียน nano 5หมื่นราย วงเงิน 500ล้าน จ่ายรายวัน รายเดือนได้ กลางปี
+ 4. ตู้ขายซิม kyc ร่วมมือกับ ais 1000ตู้แรกในq2 มาจิ้น 2digit ซื้อแล้วลงทะเบียนใช้ได้เลย คาดว่าได้mk.share 5-10%
+ คนซื้อเพราะมีโปร ใช้เสร็จแล้วทิ้ง
+ กลุ่ม wallet ต้อง kyc ตอนนี้ 50ล้าน wallet 10กว่าล้านคน
+ 5. รับส่งพัสดุ q3 ไปรษณีย์ไทย 6ล้านชิ้น kerry 6แสนชิ้น/วัน จะแบ่งรายได้ให้จุดรับส่ง 20-25%
+ เรื่องปล่อยกู้ ลองบ้างแล้ว ให้ตัวแทน กู้ฟรีไม่มีดอกเบี้ยหมื่นบาท อาทิตย์ละพัน ค่าธรรมเนียม30บาท กับเอาไปลดค่าเช่าโดยจ่าย1ปีเลย
+ ตู้ kyc เทียบบัตรประชาชน กับหน้าคนที่กล้องว่าตรงกันไหม ais ให้เบอร์สวยมา มี 50เบอร์ เป็นซิมเปล่า
+ ais จ่ายค่าขาเครื่องให้เรา และให้ซิมมา
+ ตอนนี้ 1000ตู้ ต่อไปน่าจะเป็นหมื่น
+ dtac 3-400ตู้ true คุยอยู่
+ ตู้ส่งของ เวลาไปส่งของแล้วไม่มีคนรับ ใส่ตู้ไว้ แล้วค่อยให้คนรับมาเปิด
+ ตู้มีรูแล้ว เอาชุดคิตกล้องไปต่อ
+ รายได้ q1 ดีขึ้น มาจากปีที่แล้วปรับหลายอย่าง
+ ตู้ให้กู้ ตัวแทน กับเจ้าของที่ ให้ตัวแทนไปทำสัญญาแบ่งกัน
+ มิเตอร์ไฟอินโด เป็น prepaid ไทยก็ทำแล้วแม่ค้าในตลาดปกติมีการเบี้ยว ถ้าโดนตัดไฟแล้วจ่ายที่ตู้บุญเติมต่อให้เลย
+ ตู้ขายซิม ตอนแรกขายเจ้าเดียว แต่ต่อไปน่าจะขายรวมกัน
+ มอเตอร์ไซต้องมีซิม เพราะอัประบบ เฟิมแวร์ b2bจะรู้ว่ารถไปไหนบ้าง ค่าประกันจะถูกลง ผ่อนดอกเบี้ยถูกลง
+ ปล่อยกู้ ขอไลเซ่น เชื่อว่าจะได้ แต่อาจจะช้าหน่อย แก้ไปรอบนึงแล้ว รับเรียบร้อย ตามกฎ 45วันต้องออก
+ ตู้เวนดิ้ง อยู่ใต้ ฟอร์ทเวนดิ้ง ถืออยู่ 10% ยังไม่มีปันผล เอามาใช้ service ได้ เติมเงินได้
+ ซื้อหุ้นคืน จริงๆก็น่าซื้อ เงินจากงวดก่อนเหลืออยู่ แต่ได้ 20ล้านหุ้นครบแล้ว
+ รายได้อื่น ที่มีปัญหาเรื่องเติมเงินแล้วไม่เข้า แบงค์ชาติให้สำรอง 1ปี เราไม่ต้องการแบบนี้เพราะเรากินเงินครั้งเดียวแต่เลิกใช้ แต่มีบางส่วนเค้าเลิกใช้ บางส่วนผิดเบอร์
+ เซเว่น ตู้เติมได้แค่ true ตู้หน้าเซเว่น ais ต้องการมากต้องเติมตู้เพราะในร้านไม่มีเติม arpu 5พันอยู่ไม่ได้ ของtrue คนก็ยังมีเติมอยู่ถึงจะลดลงไป
+ สักส่วนรายได้ ตอนนี้เติมเงิน 70%กว่า พยายามหาตัวอื่นมา มองช๊าตไฟจะมาเพิ่ม ดูจาก mk.cap น้ำมัน
+ ใน 3-5ปีจะเริ่มเห็น
+ การกู้ ถ้าคนมีเงินมาโป๊ะจะทำให้ค่าธรรมเนียมลดลงไหม ตอบ 1000 30บาท 2000 50บาท
+ ซิมมอเตอร์ไซ มีการนำข้อมูลมาทำ bigdata เพื่อต่อยอด
+ ปี62 ค่าเสื่อมหมดกี่ตู้ ตอบ ปลายปี61 หมด 5000ตู้ ปี62 7000ตู้
+ รายได้โฆษณา จะได้ 21ล้านเหมือนเดิมไหม ตอบ น่าจะเพิ่มขึ้น 10ล้าน
+ ปล่อยกู้ หลังได้ไลเซ่น 1ปี 500ล้าน
+ ตู้ขายซิมใหญ่เกือบเท่าตู้บุญเติม แต่อยู่ด้านขา ไม่ได้ใช้ที่เพิ่ม
+ ปีที่ผ่านมา บริษัทแม่ซื้อหุ้นมากกว่า fsmart ฝากไปถึงบริษัทแม่ด้วย
+ ไลเซ่นลิซซิ่งมอเตอร์ไซ ได้พาร์ทเนอแล้ว
+ มอเตอร์ไซ มองในเมืองมากกว่า แสนคัน ปีละ รายได้500ล้าน/ปี
+ ค่าใช้จ่าย ธุรกิจใหม่แทบยังไม่ได้ใช้เงินตัวเอง เป็นเงินสนับสนุนจากพาร์ทเนอ เราเก็บค่าบริการ
+ ตู้ขายซิม ปีนี้มอง 2-3พันตู้
+ เป้ารายได้ มองไม่ต่ำกว่า 10% ธุรกิจใหม่พยายามไม่ให้มาจิ้นลง


ดูรูปได้ที่
https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 9365010413


Post Reply