ACE

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ACE

Posts by pakapong_u » Thu Dec 06, 2018 10:52 am

บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ยื่น Filing ขอเสนอขาย IPO 1,818 ล้านหุ้น แต่งตั้ง บล.ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Source - Local Press Release (Th/Eng)

Thursday, December 06, 2018 10:49


กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ผู้ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัท (Holding Company) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเพื่อการสนับสนุน ยื่น Filing ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุมัติเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 1,818 ล้านหุ้น พร้อมแต่งตั้ง บล.ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หวังระดมทุนใช้ขยายโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ ACE) ผู้ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัท (Holding Company) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเพื่อการสนับสนุน เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเพื่อการสนับสนุน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้เชื้อเพลิงพลังงานสะอาดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์จะเป็นเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะมุ่งขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน อาทิ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและความได้เปรียบในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เป็นคู่ค้าและชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็น 1,000 MW ภายในปี 2567
นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ACE กล่าวว่า ปัจจุบัน บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ มีบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 100% ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 12 บริษัท โดยมีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) จำนวน 11 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 209.45 เมกะวัตต์ (MW) และปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา (PPA) รวม 166.5 MW ซึ่งแบ่งตามเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย
1.โรงไฟฟ้าชีวมวล (VSPP-Biomass) 9 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 89.1 MW เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ กฟภ. มีอายุสัญญา 15-16 ปี และปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญารวม 72 MW
2.โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (SPP-Cogeneration) 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 114.35 MW เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ กฟผ. อายุสัญญา 25 ปี และปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 90 MW
และ 3.โรงไฟฟ้าขยะชุมชน (VSPP-MSW) 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 6 MW เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. อายุสัญญา 5 ปี และต่ออายุอัตโนมัติครั้งละ 5 ปี มีปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 4.5 MW
ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างพัฒนา อีก 6 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 95.73 MW และปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญารวม 79.04 MW ประกอบด้วย
1.โครงการโรงไฟฟ้า SSP Hybrid ที่ใช้พลังงานชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงหลัก 4 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 93 MW และปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญารวม 76.31 MW
และ 2.โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวมและปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญารวม 2.73 MW
กลุ่มบริษัทฯ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาขั้นต้น จำนวน 11 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งและปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 104.5 เมกะวัตต์ และ 84.4 เมกะวัตต์ ตามลำดับ ประกอบด้วย
1) โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้ทำสัญญาจ้างกำจัดขยะจากเทศบาลเมืองกระบี่เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 5.5 เมกะวัตต์
2) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ได้รับการตอบตกลงเพื่อคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จาก กฟภ. แล้วและอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขของสัญญาที่จะได้รับคืนจำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์
และ 3) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ระหว่างการขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ หรือ ศาลปกครองชั้นต้น จำนวน 9 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 89.1 เมกะวัตต์

นางสาวสุธางค์ คนศิลป กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 1,818 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.60 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้
ทั้งนี้ บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ มีทุนจดทะเบียน 5,487,999,980 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,975,999,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 4,578,999,980 บาท ส่วนในการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ลงทุนในโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้าง ลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนาและโครงการในอนาคต ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ACE

Posts by pakapong_u » Thu Dec 06, 2018 11:08 am

*(เพิ่มเติม) "แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้"ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 1,818 ล้านหุ้นเข้า SET ใช้ขยายลงทุน-คืนเงินกู้
Source - IQ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (Th)

Thursday, December 06, 2018 11:05


สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ธ.ค. 61)--บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ยื่นแบบแสดงข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 30 พ.ย.61 เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 1,818 ล้านหุ้น และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีบล.ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินระดมทุนครั้งนี้ เพื่อลงทุนโครงการของกลุ่มบริษัทที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและรอการพัฒนา รวมถึงชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่ม
ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 1,818 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 16.56% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังเสนอขายหุ้น IPO โดยภายหลังการขายหุ้น IPO จะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 10,975,999,960 หุ้นจากเดิม 9,157,999,960 หุ้น
ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO แล้วสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จะประกอบด้วย กลุ่มทรงเมตตา ถือหุ้นรวม 72.5% จากเดิม 86.9% ,ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ถือหุ้น 3.5% จากเดิม 4.1% , บมจ.บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป (BROOK) ถือหุ้น 1.8% จากเดิม 2.2% ,โอปุส เอนเนอร์ยี่ ลิมิเต็ด ถือหุ้น 0.9% จากเดิม 1.1% , นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ ถือหุ้น 0.7% จากเดิม 0.8% ,นางชไมมาศ ชาติเมธากุล ถือหุ้น 0.6% จากเดิม 0.8% , นางวัลยา ดำเนินชาญวนิชย์ ถือหุ้น 0.5% จากเดิม 0.7% , นายวริศ บูลกุล ถือหุ้น 0.5% จากเดิม 0.5% ,นางสาวอัจจิมา สุวรรณจินดา ถือหุ้น 0.4% จากเดิม 0.5% และนายวิศิษฎ์ พิทักษ์สิทธิ์ ถือหุ้น 0.3% จากเดิม 0.4%
บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยรวม 12 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทย่อยโดยตรง 1 บริษัท และบริษัทย่อยโดยอ้อม 11 บริษัท โดย ณ วันที่ยื่นไฟลิ่ง มีโครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งนับรวมโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และโครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา แบ่งเป็น โครงการที่ COD จำนวน 11 โครงการ กำลังผลิตรวม 209.45 เมกะวัตต์ (MW) ได้แก่ โรงไฟฟ้าชีวมวล (VSPP-Biomass) จำนวน 9 โครงการ กำลังผลิตรวม 89.1 MW ,โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (SPP-Cogeneration) จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิต 114.35 MW และโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (VSPP-MSW) จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิต 6 MW
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จำนวน 6 โครงการ กำลังการผลิตรวม 95.73 MW ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 (โครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid) จำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 93 MW ,โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (โครงการ Solar Rooftop) จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 2.73 MW
โครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา รวมจำนวน 11 โครงการ กำลังการผลิตรวม 104.5 MW ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (VSPP-MSW) ในจ.กระบี่ จำนวน 1 โครงการ ขนาด 5.5 MW ปัจจุบันได้รับคัดเลือกให้ทำสัญญาจ้างกำจัดขยะจากเทศบาลเมืองกระบี่แล้ว โดยอยู่ระหว่างการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า ,โครงการที่ได้รับการตอบตกลงเพื่อคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขของสัญญาที่จะได้รับคืน จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิต 9.9 MW และโครงการที่อยู่ระหว่างการขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการหรือศาลปกครองชั้นต้น จำนวน 9 โครงการ กำลังการผลิต 89.1 MW
บริษัทมีแหล่งรายได้ที่สำคัญ ได้แก่ การจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ., การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และลูกค้าอุตสาหกรรม การรับจ้างกำจัดขยะโดยการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า และการจำหน่ายไอน้ำให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 58-60 บริษัทมีรายได้รวม 2,095.65 ล้านบาท , 2,150.63 ล้านบาท และ 4,255.72 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่ในปี 58 มีผลขาดทุนสุทธิ 7.59 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวนมาก รวมถึงค่าปรับจากการชำระหนี้ก่อนกำหนดเพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้เดิม และค่าด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ส่วนปี 59 มีกำไรสุทธิ 134.03 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการปรับขึ้นราคาขายไฟฟ้าจากแบบ Adder เป็นแบบ FiT ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค.59 สำหรับปี 60 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มเป็น 424.92 ล้านบาท เนื่องจากการเริ่ม COD โรงไฟฟ้าใหม่ และการรับรู้รายได้ค่าปรับจากการส่งมอบเชื้อเพลิงชีวมวลได้ไม่ครบตามที่กำหนดในสัญญา ตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ส่วนงวด 9 เดือนแรกปี 61 มีกำไรสุทธิ 438.04 ล้านบาท และมีรายได้รวม 3,584.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 60 ที่มีกำไรสุทธิ 322.81 ล้านบาท และมีรายได้รวม 3,085.89 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าหมายการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 67 อย่างไรก็ตาม การขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัทยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน การเมือง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อมทางกฎหมายของประเทศ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายของบริษัท


--อินโฟเควสท์ โดย วิลาวัลย์ พงษ์พิทักษ์/ศศิธร โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมล์: sasithorn@infoquest.co.th--


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ACE

Posts by pakapong_u » Thu Dec 06, 2018 1:47 pm

*(เพิ่มเติม) "แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้"ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 1,818 ล้านหุ้นเข้า SET ใช้ขยายลงทุน-คืนเงินกู้
Source - IQ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (Th)

Thursday, December 06, 2018 11:05


สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ธ.ค. 61)--บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ยื่นแบบแสดงข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 30 พ.ย.61 เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 1,818 ล้านหุ้น และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีบล.ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินระดมทุนครั้งนี้ เพื่อลงทุนโครงการของกลุ่มบริษัทที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและรอการพัฒนา รวมถึงชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่ม
ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 1,818 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 16.56% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังเสนอขายหุ้น IPO โดยภายหลังการขายหุ้น IPO จะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 10,975,999,960 หุ้นจากเดิม 9,157,999,960 หุ้น
ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO แล้วสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จะประกอบด้วย กลุ่มทรงเมตตา ถือหุ้นรวม 72.5% จากเดิม 86.9% ,ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ถือหุ้น 3.5% จากเดิม 4.1% , บมจ.บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป (BROOK) ถือหุ้น 1.8% จากเดิม 2.2% ,โอปุส เอนเนอร์ยี่ ลิมิเต็ด ถือหุ้น 0.9% จากเดิม 1.1% , นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ ถือหุ้น 0.7% จากเดิม 0.8% ,นางชไมมาศ ชาติเมธากุล ถือหุ้น 0.6% จากเดิม 0.8% , นางวัลยา ดำเนินชาญวนิชย์ ถือหุ้น 0.5% จากเดิม 0.7% , นายวริศ บูลกุล ถือหุ้น 0.5% จากเดิม 0.5% ,นางสาวอัจจิมา สุวรรณจินดา ถือหุ้น 0.4% จากเดิม 0.5% และนายวิศิษฎ์ พิทักษ์สิทธิ์ ถือหุ้น 0.3% จากเดิม 0.4%
บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยรวม 12 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทย่อยโดยตรง 1 บริษัท และบริษัทย่อยโดยอ้อม 11 บริษัท โดย ณ วันที่ยื่นไฟลิ่ง มีโครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งนับรวมโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และโครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา แบ่งเป็น โครงการที่ COD จำนวน 11 โครงการ กำลังผลิตรวม 209.45 เมกะวัตต์ (MW) ได้แก่ โรงไฟฟ้าชีวมวล (VSPP-Biomass) จำนวน 9 โครงการ กำลังผลิตรวม 89.1 MW ,โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (SPP-Cogeneration) จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิต 114.35 MW และโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (VSPP-MSW) จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิต 6 MW
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จำนวน 6 โครงการ กำลังการผลิตรวม 95.73 MW ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 (โครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid) จำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 93 MW ,โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (โครงการ Solar Rooftop) จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 2.73 MW
โครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา รวมจำนวน 11 โครงการ กำลังการผลิตรวม 104.5 MW ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (VSPP-MSW) ในจ.กระบี่ จำนวน 1 โครงการ ขนาด 5.5 MW ปัจจุบันได้รับคัดเลือกให้ทำสัญญาจ้างกำจัดขยะจากเทศบาลเมืองกระบี่แล้ว โดยอยู่ระหว่างการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า ,โครงการที่ได้รับการตอบตกลงเพื่อคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขของสัญญาที่จะได้รับคืน จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิต 9.9 MW และโครงการที่อยู่ระหว่างการขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการหรือศาลปกครองชั้นต้น จำนวน 9 โครงการ กำลังการผลิต 89.1 MW
บริษัทมีแหล่งรายได้ที่สำคัญ ได้แก่ การจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ., การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และลูกค้าอุตสาหกรรม การรับจ้างกำจัดขยะโดยการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า และการจำหน่ายไอน้ำให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 58-60 บริษัทมีรายได้รวม 2,095.65 ล้านบาท , 2,150.63 ล้านบาท และ 4,255.72 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่ในปี 58 มีผลขาดทุนสุทธิ 7.59 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวนมาก รวมถึงค่าปรับจากการชำระหนี้ก่อนกำหนดเพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้เดิม และค่าด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ส่วนปี 59 มีกำไรสุทธิ 134.03 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการปรับขึ้นราคาขายไฟฟ้าจากแบบ Adder เป็นแบบ FiT ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค.59 สำหรับปี 60 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มเป็น 424.92 ล้านบาท เนื่องจากการเริ่ม COD โรงไฟฟ้าใหม่ และการรับรู้รายได้ค่าปรับจากการส่งมอบเชื้อเพลิงชีวมวลได้ไม่ครบตามที่กำหนดในสัญญา ตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ส่วนงวด 9 เดือนแรกปี 61 มีกำไรสุทธิ 438.04 ล้านบาท และมีรายได้รวม 3,584.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 60 ที่มีกำไรสุทธิ 322.81 ล้านบาท และมีรายได้รวม 3,085.89 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าหมายการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 67 อย่างไรก็ตาม การขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัทยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน การเมือง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อมทางกฎหมายของประเทศ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายของบริษัท


--อินโฟเควสท์ โดย วิลาวัลย์ พงษ์พิทักษ์/ศศิธร โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมล์: sasithorn@infoquest.co.th--


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ACE

Posts by pakapong_u » Thu Dec 06, 2018 9:04 pm

STI เคาะราคาไอพีโอ 6.30 บาทต่อหุ้น อิงพี/อี 29.76 เท่า

efinanceThai.com
"สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์" สรุปราคาไอพีโอที่ 6.30 บาท/หุ้น คิดเป็นค่า P/E ที่ 29.76 เท่า เปิดจองซื้อ 6-7 และ 11 ธ.ค. พร้อมเข้าเทรดเอ็ม เอ ไอ 19 ธ.ค.นี้ จ่อนำเงินระดมทุนจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ระบบเทคโนโลยี เผยงานในมือทะลัก 770 ลบ. หนุนการรับรู้รายได้ในระยะยาว ด้าน"เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ "-"แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้"-"อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์"-"รพ.อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ" ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นปีหน้า

*** เคาะราคาไอพีโอ 6.30 บาท/หุ้น

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมสายงานวานิชธนกิจด้านตลาดทุน บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาการเงินและผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI กล่าวว่า กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ 6.30 บาทต่อหุ้น
ราคาไอพีโอคิดเป็นอัตราส่วนต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ที่ 29.76 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตั้งแต่ไตรมาส 4/60 ถึงไตรมาส 3/61

*** เปิดจอง 6-7 และ 11 ธ.ค. เทรดเอ็ม เอ ไอ 19 ธ.ค. นี้

โดยเปิดจองซื้อวันที่ 6-7 และ 11 ธ.ค. 61 พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 19 ธ.ค.นี้ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประมาณ 51 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ไม่เกิน 10.20 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่เกิน 6.80 ล้านหุ้น

*** นำเงินระดมทุนจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา

นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI กล่าวว่า สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน 428.40 ล้านบาท จะนำไปลงทุนจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา อบรมทักษะความรู้สำหรับพนักงานราว 40 ล้านบาท, ลงทุนอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมด้านการออกแบบ ควบคุมงาน และการเงิน-การบัญชี 30 ล้านบาท และลงทุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 20 ล้านบาท ที่เหลือใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
มีงานในมือที่รอรับรู้เป็นรายได้ (Backlog) อยู่ที่ 770.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวน 114 โครงการ สะท้อนการรับรู้รายได้ของกลุ่ม STI อย่างมั่นคงและสม่ำเสมอ และสนับสนุนรายได้ในปีนี้ให้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ หนึ่งในงานดังกล่าว คือ โครงการ One Bangkok โครงการอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ เป็นโอกาสของกลุ่ม STI ให้ได้รับงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การประมูลงานใหม่ๆ เพื่อสร้างการรับรู้รายได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว
STI เป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ตกแต่งภายใน และอนุรักษ์โบราณสถาน มีทุนจดทะเบียน 134 ล้านบาท พาร์ 0.50 บาท เตรียมขายไอพีโอ 68 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.37% ของทุนจดทะเบียน โดยมี บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาการเงิน และมี บล.เคทีบี (ประเทศไทย) เป็นแกนนำการจัดจำหน่าย โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 3 แห่ง ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส, บล.เคที ซีมิโก้ และ บล.กรุงศรี

*** "อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 105 ล้านหุ้น เข้า SET

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 105 ล้านหุ้น คิดเป็น 20.79% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ โดยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) มี บล.บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
วัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อนำไปใช้ขยายธุรกิจ ทั้งการขยายสาขาร้าน Index LivingMall,ขยายสาขาคอมมูนิตี้มอลล์,ขยายสาขาเทคโนโลยี Younique, ขยายร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก รวมทั้งโครงการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน และโครงการอื่น อีกทั้งจะใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
บริษัทมีแผนขยายสาขาร้านค้า Index Living Mall เพิ่ม 2-3 สาขาต่อปี ซึ่งภายในเดือน ก.พ.62 จะเปิดร้าน Index Living Mall สาขาชัยพฤกษ์ พื้นที่ขาย 3,200 ตารางเมตร และส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่เช่าสำหรับร้านค้าอื่น ๆ คาดว่าจะใช้เงินลงทุน 233 ล้านบาท และในปี 62 ขยาย 3 สาขา คือ สาขาจันทบุรี พื้นที่ขาย 3,500 ตารางเมตร ใช้เงินลงทุน 160 ล้านบาท เปิดบริการ ก.ค.62 สาขาสุขาภิบาล 3 พื้นที่ขาย 3,500 ตารางเมตร ใช้เงินลงทุน 160 ล้านบาท เปิดบริการ พ.ย.62 และสาขารามอินทรา พื้นที่ขายและพื้นที่ให้เช่า 9,200 ตารางเมตร ใช้เงินลงทุน 300 ล้านบาท เปิดบริการ ธ.ค.62
ในปี 62 บริษัทมีแผนเปิดโครงการ Little Walk อย่างต่อเนื่องอีก 1 สาขา ได้แก่ สาขาถนน 345 โดยอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบโครงการคาดว่าจะใช้เงินลงทุน 100 ล้านบาท เปิดบริการ ธ.ค.62 และจะขยาย Younique เพิ่มเติมในสาขาร้าน Index Living Mall ใช้เงินลงทุน 70 ล้านบาท เปิดให้บริการ ธ.ค.62
บริษัทมีแผนจะขยายร้านค้าในรูปแบบดำเนินการและบริหารด้วยบริษัทฯ เอง (Company Owned Company Operated - COCO) ในรูปแบบ Standalone พื้นที่ขาย 1,000-1,700 ตารางเมตร ภายใต้ชื่อร้าน "Winner Furniture Center"จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ WINNER ซึ่งเป็นสินค้าที่มุ่งเน้นในการตอบโจทย์ลูกค้าระดับ Mass เป็นหลัก อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบร้านและจัดหาพื้นที่ โดยในปี 62 คาดว่าจะสามารถเปิดร้านค้าดังกล่าว 5 สาขา ใช้เงินลงทุน 72 ล้านบาท

*** "เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ "ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 132 ล้านหุ้น เข้า mai

นางปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LS ผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายที่นอน หมอน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวของจากยางพาราธรรมชาติ 100% คุณภาพสูงยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นไอพีโอ 132,432,288 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หวังระดมทุน ชำระคืนเงินกู้ซื้อโรงงานหมอนในจ.ระยอง - ก่อสร้างโชว์รูม - เงินทุนสำหรับขยายธุรกิจ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน แต่งตั้ง บมจ. บล.เคจีไอ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะนำไป ชำระคืนเงินกู้ยืมที่ใช้เพื่อลงทุน ซื้อโรงงานในจังหวัดระยองเพื่อขยายกำลังการผลิตหมอน, ลงทุนในการก่อสร้างโชว์รูม , เงินทุนสำหรับขยายธุรกิจในอนาคต และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า LS ได้ยื่นเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 132.43 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 29.43% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TRUBB ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าว จำนวนไม่ต่ำกว่า 10% แต่ไม่เกิน 20% หรือไม่เกิน 26,486,457 หุ้น ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ และเสนอขายให้ประชาชนทั่วไปสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 80% แต่ไม่เกินร้อยละ 90% หรือไม่เกิน119,189,059 หุ้น ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนในครั้งนี้

*** "แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 1.8 พันล้านหุ้น

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ผู้ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัท (Holding Company) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเพื่อการสนับสนุน ยื่น Filing ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุมัติเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 1,818 ล้านหุ้น พร้อมแต่งตั้ง บล.ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หวังระดมทุนใช้ขยายโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร ACE กล่าวว่า กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเพื่อการสนับสนุน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้เชื้อเพลิงพลังงานสะอาดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์จะเป็นเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะมุ่งขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน อาทิ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและความได้เปรียบในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เป็นคู่ค้าและชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็น 1,000 MW ภายในปี 2567
นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ACE กล่าวว่า ปัจจุบัน บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ มีบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 100% ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 12 บริษัท โดยมีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) จำนวน 11 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 209.45 เมกะวัตต์ (MW) และปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา (PPA) รวม 166.5 MW ซึ่งแบ่งตามเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย
นางสาวสุธางค์ คนศิลป กรรมการผู้จัดการ บล.ทรีนีตี้ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 1,818 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.60 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 5,487,999,980 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,975,999,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 4,578,999,980 บาท ส่วนในการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ลงทุนในโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้าง ลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนาและโครงการในอนาคต ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

***"รพ.อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ" ยื่นไฟลิ่งขายIPO 55 ล้านหุ้น เข้า mai

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับแรกต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 55 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.58% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บล.โกลเบล็ก เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
วัตถุประสงค์ของการระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
บริษัทดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งมีการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน สามารถให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านทางสาขาจำนวน 5 แห่งได้แก่ ราชพฤกษ์ (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) สาขาปทุมธานี สาขาพระนครศรีอยุธยา สาขาชลบุรี และสาขาระยอง และนอกสถานที่ครอบคลุมทั่วประเทศผ่านทางรถเอ็กซ์เรย์พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ACE

Posts by pakapong_u » Fri Dec 07, 2018 8:53 pm

ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
ปัจจุบันมีโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 11 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 209.45 เมกะวัตต์ ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) รวมทั้งสิ้น 166.5 เมกะวัตต์ และปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม (IU) รวม 5.08 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และรอการพัฒนาจำนวน 6 และ 11 โครงการ ตามลำดับ
ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
สถานะ Filing
จำนวนหุ้นที่ IPO
จำนวนไม่เกิน 1,818,000,000 หุ้น คิดเป็น 16.56% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น
n/a
ราคา IPO
n/a
ราคา PAR
0.50 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

ข้อมูล Filing
www.abce.co.th


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ACE

Posts by pakapong_u » Mon May 20, 2019 4:27 pm

VL-ARIN ลุ้นวันแรกหืดขึ้นคอ “อรินสิริฯ” กำไรวูบ พี/อีพุ่งกระฉูด

20/05/2019ARIN, Exclusive News, IPO, vl
HoonSmart.com>> เหนื่อย! 2 หุ้นน้องใหม่ mai เข้าซื้อขายในสัปดาห์นี้ ภาวะตลาดกดดัน ปัจจัยพื้นฐานไม่โดดเด่น VL เจอรุ่นพี่ PRM-AMA น่าสนใจกว่า ส่วน ARIN อาการหนัก ไตรมาสแรกกำไรดิ่ง เหลือแค่ 2 ล้านบาท ปีก่อนทำได้เกิน 10 ล้านบาท พี/อีพุ่งกระฉูด ส่วนไอพีโอที่เข้ามาซื้อขายในปี 2562 ก่อนหน้านี้ 6 บริษัท ปัจจุบันมีเพียง ZEN เหนือจอง ส่วนบริษัทที่ได้รับอนุมัติไฟลิ่งแล้วหลายแห่งยังไม่ขายหุ้นในสัปดาห์นี้ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(mai) มีหุ้นน้องใหม่จำนวน 2 บริษัทเข้ามาจดทะเบียน ได้แก่ บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL)ประกอบธุรกิจขนส่ง ปิโตรเลียม-เคมีภัณฑ์ทางเรือ จะเข้าซื้อขายในวันที่ 21 พ.ค. 2562 และบริษัท อรินสิริ แลนด์ (ARIN)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออก จะเข้าซื้อขายในวันที่ 23 พ.ค. 2562 ต้องยอมรับว่าภาวะตลาดหุ้นไม่เอื้ออำนวย และปัจจัยพื้นฐานไม่โดดเด่น มีโอกาสสูงที่ราคาวันแรกต่ำกว่าไอพีโอ

VL เคยนำเสนอข้อได้เปรียบเรื่องราคาขายที่หุ้นละ 1.75 บาท พี/อีอยู่ที่ 21.88 เท่า ต่ำกว่าหุ้นที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์ แต่ปัจจุบันหุ้น บริษัท พริมา มารีน (PRM) ราคาปรับตัวลงมาอยู่ที่ 6.10 บาท เทรดที่ พี/อี 19.27 เท่า หลังจากผลงานไตรมาส 1/2562 มีกำไรสุทธิถึง 221 ล้านบาท พุ่งขึ้น 57% และบริษัท อาม่า มารีน (AMA) เทรดที่ 21.73 เท่า ราคาอยู่ที่ 4.14 บาท มีกำไรสุทธิ 12 ล้านบาท พุ่งขึ้น 278% ส่วน VL งบเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิ 23 ล้านบาท พุ่งขึ้น 63%

สำหรับ บริษัท อรินสิริ แลนด์ (ARIN) ปัจจัยพื้นฐานอ่อนแอลงมาก ในไฟลิ่ง เปิดตัวเลขกำไรสุทธิไตรมาส 1/2562 เพียง 2.86 ล้านบาท ทรุดลง 73.83% เทียบกับกำไรสุทธิ 10.93 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันปีก่อน ผลักดันให้ราคาไอพีโอที่ 3.10 บาทซื้อขายที่พี/อีสูงเป็น100 เท่า และธุรกิจยังอยู่ในช่วงขาลง รวมถึงมีหุ้นอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หลายตัวมีจุดเด่น และน่าสนใจมากกว่า ARIN

ขณะเดียวกัน หุ้นเข้าใหม่ในปี 2562 ก่อนหน้านี้จำนวน 6 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 2 บริษัท คือ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป (ZEN) และบริษัท วีรันดา รีสอร์ท(VRANDA) และบริษัทใน mai 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ (SAAM) บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) หรือ CAZ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (GSC) บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์( ALL) ราคาหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 17 พ.ค. ทุกตัวปรับตัวลงต่ำกว่าไอพีโอ ยกเว้น ZEN ราคาหุ้นอยู่ที่ 14.40 บาท ยังคงสูงกว่าราคาไอพีโอที่ 13 บาท

” หุ้นเข้าใหม่ในปีนี้ หลายตัวสอบผ่านในวันแรก แต่เมื่อเจอภาวะตลาดหุ้นอ่อนแอจากปัญหาสงครามการค้า ก็กดดันให้ราคาหุ้นในตลาดปรับตัวลงแรงกันถ้วนหน้า โดยเฉพาะหุ้นใหม่ที่ผลงานย่ำแย่ในไตรมาส 1/2562 VRANDA แจ้งกำไรสุทธิรูดลง 51.99% เหลือจำนวน 58 ล้านบาท และ SAAM กำไรสุทธิเพียง 4.59 ล้านบาท ร่วงลง 23.37% ซึ่งนักลงทุนควรจะหลีกเลี่ยง เพราะมีหุ้นชั้นดีให้เลือกลงทุนแทนหลายตัว”มาร์เก็ตติงกล่าว

ปัจจุบันมีหุ้นไอพีโอที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 บริษัทได้รับการอนุมัติไฟลิ่งแล้ว แต่ยังไม่เสนอขายหุ้นให้ประชาชนครั้งแรก ได้แก่ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) ประกอบธุรกิจโฮลดิ้งที่ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ เสนอขายไอพีโอไม่เกิน 1,818 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทดู โฮม (DO) ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร เสนอขาย 524.16 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (ILM) ธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน เสนอขาย 105 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 5 บาท และบริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ (BAC)กิจการสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน เสนอขาย 90 ล้านหุ้น พาร์ 2 บาท

ส่วนบริษัทที่จะเข้า mai ที่ได้รับอนุมัติแล้ว บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง (ACG)โฮลดิ้งถือหุ้นบริษัทแกน คือ ฮอนด้ามะลิวัลย์ ผู้จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์”ฮอนด้า” เสนอขาย 156 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาท และ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง (MITSIB) ธุรกิจจำหน่ายและบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เน้นรถแท็กซี่ เสนอขาย 167 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาท ทั้งนี้มิตรสิบฯคาดจะเข้าซื้อขายใน mai เดือนมิ.ย.นี้


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ACE

Posts by pakapong_u » Mon Sep 09, 2019 1:00 pm

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง "แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้" เตรียมขายไอพีโอ 1,818 ล้านหุ้น
Source - MGR Online (Th)

Monday, September 09, 2019 11:24

"แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้"เผย ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่งแล้ว เตรียมเดินหน้าเสนอขายหุ้น IPO 1,818 ล้านหุ้น พร้อมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติให้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) ของบริษัทตังแต่วันที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยบริษัทเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 1,818 ล้านหุ้น
ปัจจุบัน ACE มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 411.47 เมกะวัตต์ พร้อมตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ภายในปี 67--จบ--

ที่มา: https://mgronline.com


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ACE

Posts by pakapong_u » Mon Sep 09, 2019 1:35 pm

*(เพิ่มเติม) "แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้"เผย ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่งเตรียมเสนอขายหุ้น IPO 1,818 ล้านหุ้นาคาดเข้าเทรด Q4/62
Source - IQ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (Th)

Monday, September 09, 2019 13:31

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ก.ย. 62)--บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติให้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) ของบริษัทตังแต่วันที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา
บริษัทเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในไตรมาส 4/62 และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 1,818 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 16% ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้
นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร ACE กล่าวว่า วัตถุประสงค์การระดมทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทที่อยู่ระหว่างการพัฒนาราว 20 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 210.19 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid, โครงการโรงไฟฟ้า MSW และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (VSPP) ซึ่งจะส่งผลทำให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมเพิ่มเป็น 421.37 เมกะวัตต์ ใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 1,000 เมกะวัตต์ในปี 67
ปัจจุบัน ACE มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตรวม 211.18 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กฟภ. และกฟผ. รวมทั้งสิ้น 166.50 เมกะวัตต์ และมีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ IU รวมทั้งสิ้น 6.81 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (VSPP-Biomass) จำนวน 9 โครงการ ซึ่งนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ใกล้เคียงมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิตติดตั้งรวม 89.10 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ., โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (SPP-Cogeneration) จำนวน 1 โครงการ ซึ่งใช้เทคโนโลยีโคเจนเนอเรชั่น ชนิดกังหันก๊าซมาผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิตติดตั้ง 114.35 เมกะวัตต์ จำหน่ายให้แก่ กฟผ.
โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (VSPP-MSW) จำนวน 1 โครงการ ซึ่งรวบรวมขยะชุมชนจากทเศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงพื้นที่โรงไฟฟ้า มากำจัดโดยการนำขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า กำลฃังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นจำหน่ายให้แก่ กฟภ. จำนวน 4.5 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลือใช้เองภายในโรงไฟฟ้า และจำหน่ายให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมฯ
รวมทั้งมีและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคา จำนวน 2 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1.73 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าเอกชนที่ทำสัญญาในระยะยาว
นอกจากนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยสิ้นปีนี้จะมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 1,450 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 6.8% ซึ่งหากนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวจะส่งผลทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทปรับตัวดีขึ้น หรือคาดว่าจะมีต้นทุนต่ำกว่า 4% และส่งผลดีต่อการทำเครดิตเรทติ้งด้วย ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทต่อไป
นางสาวจิรฐา กล่าวว่า สำหรับจุดเด่นของบริษัทฯ คือ เป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยที่มีศักยภาพการเติบโตสูง โดยปัจจุบัน ACE ถือเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตไฟฟ้าชีวมวลส่งขายให้ กฟภ.รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังมีความสามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เช่น โรงไฟฟ้าขยะชุมชนและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดให้มีประสิทธิภาพสูง
ด้านนายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ACE กล่าวว่า ผลประกอบการของ ACE มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยภาพรวมผลการดำเนินงานปี 59–61 มีรายได้รวม 2,161 ล้านบาท, 4,346 ล้านบาท และ 4,849 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 50% และมีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท 334 ล้านบาท และ 547 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 102%
ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 62 บริษัทมีรายได้รวม 2,555 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 342 ล้านบาท รวมถึงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (IBD/Equity) 1.2 เท่า
ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์ผู้ให้สินเชื่อเป็นอย่างดี มีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ไม่เคยผิดนัดชำระมาก่อน ทำให้ได้รับการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง และทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลง ซึ่งจะมีผลเป็นบวกกับผลประกอบการของบริษัทต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเชื่อมั่นว่ากลุ่มธนาคารที่ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินของโครงการที่ได้ประสบความสำเร็จไปก่อนหน้านี้ เล็งเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มบริษัทฯ และความสามารถในการทำกำไรและประวัติการติดต่อที่ดีกับธนาคารมาก่อนจะยังให้การสนับสนุนต่อไปจนครบทุกโครงการตามเป้าหมายที่กลุ่มบริษัทฯ ได้วางแผนไวh
นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บล.ทรีนีตี้ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า ACE เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศไทย จะเป็นทางเลือกที่ดีแก่ผู้ลงทุนท่ามกลางสถานะทางเศรษฐกิจของโลกที่มีความผันผวน และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลงจากการคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะทำให้หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่มีผลตอบแทนที่มั่นคง จะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน
ACE มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวที่มีความเสี่ยงต่ำและมีความมั่นคงสูง บริษัทอยู่ในช่วงการขยายการผลิต โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตให้ถึงระดับ 1,000 MW ในปี 67 พร้อมกันนี้พลังงานสะอาดก็เป็น Mega Trend ของโลกด้วย อีกทั้งบริษัท ยังมีปณิธานและความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมที่จะดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการใช้นโยบายส่งเสริมสังคม สิ่งแวดล้อม และใช้หลักการธรรมาภิบาลที่ดีในการกำกับดูแลกิจการตามแนวทาง ESG อย่างเคร่งคัด
นางสาววีณา เลิศนิมิตร กรรมการ บล.ไทยพาณิชย์ ในฐานะ Sole Bookrunner และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า ACE มีความโดดเด่นที่น่าสนใจต่อนักลงทุน เนื่องจากเป็นผู้นำโรงไฟฟ้าสะอาดต้นแบบของประเทศไทย, รายได้และกระแสเงินสดมีเสถียรภาพสูง, อัตรากำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน, แผนโครงการในอนาคตและความเชี่ยวชาญของบริษัทสนับสนุนแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง ,ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนที่กำลังขยายตัว และศักยภาพในการเติบโตอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น รายได้จากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น
บริษัทจะได้รับผลดีจากความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ (PDP : Power Development Plan) ที่ให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากโรงไฟฟ้าของกลุ่ม ACE เป็นสัญญาขายไฟให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบบ Feed-in Tariff (FiT) จึงมีความแน่นอนและมั่นคงในเรื่องของราคารับซื้อกระแสไฟฟ้าตลอดระยะเวลาตามสัญญาและเป็นสัญญารับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดเต็มจำนวนตามสัญญา
ดังนั้น ACE จึงมีความเสี่ยงต่ำในเรื่องของปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของราคาค่ากระแสไฟฟ้าของประเทศไทยและปริมาณความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทั้งในประเทศและในระดับสากลจากการนำระบบ Auto Load Control (ALC) มาใช้ควบคุมการผลิตไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเครื่องจักร ประหยัดเชื้อเพลิงและลดการสูญเสียที่ไม่เกิดประโยชน์ มีการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตภายในโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน ทำให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการของโรงไฟฟ้า ทั้งยังสร้างอาชีพ สร้างงาน และ สร้างรายได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาชนในชุมชน จนได้ชื่อว่าเป็นโรงไฟฟ้าของชุมชน ที่ดำเนินการโดยชุมชน และเพื่อประโยชน์ของชุมชน


--อินโฟเควสท์ โดย พชรธร ภูมิคำ/ศศิธร โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมล์: sasithorn@infoquest.co.th--


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ACE

Posts by pakapong_u » Tue Sep 10, 2019 10:26 am

8 ไอพีโอจ่อเทรดไตรมาส 4/62 ACE ชูจุดเด่น ขาย 1,818 ล้านหุ้น

09/09/2019ACE, Exclusive News
HoonSmart.com>>ไอพีไอแห่ขายหุ้นทันปี 2562 อย่างน้อย 3 บริษัทเข้าซื้อขายใน mai – 5 บริษัทเทรดใน SET แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ผู้นำธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ขายจุดเด่น เทคโนโลยีล้ำ กำไรพุ่ง อัตรากำไรสุทธิสูง ตั้งเป้า 1,000 เมกะวัตต์ ปี 2567 ระดมเงินพัฒนาโครงการเพิ่ม ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดกว่า 1 พันล้านบาท พร้อมเป็นบจ. แบงก์เสนอเงื่อนไขดีขึ้น ต้นทุนทางการเงินลดฮวบเหลือต่ำกว่า 4%ขณะนี้มีบริษัทอย่างน้อย 8 แห่ง เตรียมเสนอขายหุ้นให้นักลงทุนครั้งแรก (ไอพีโอ) ในไตรมาส 4/2562 แบ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่จ่อเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ถึง 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (AWC) เสนอขาย 8,000 ล้านหุ้น บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) ขายจำนวน 1,765 ล้านหุ้น คิดเป็น 54.40% ของทุนเรียกชำระแล้ว บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ (SCM) ขาย 150 ล้านหุ้น บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด (CPW) 160 ล้านหุ้น และ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) ขาย 1,818 ล้านหุ้น

ส่วนหุ้นที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ได้แก่ บริษัท อินฟราเซท (INSET) เสนอขาย 146 ล้านหุ้น บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น (TPS)ขาย 80 ล้านหุ้น บริษัท แอพพลิแคด (APP) 80 ล้านหุ้น

ทางด้าน บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ผู้นำด้านพลังงานสะอาด โดยนางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร เปิดเผยว่า ACE เป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตไฟฟ้าชีวมวลส่งขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( กฟภ.) รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังมีความสามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เช่น โรงไฟฟ้าขยะชุมชนและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งแบบที่ติดตั้งบนหลังคาและติดตั้งบนพื้นดิน โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

“จุดแข็งของกลุ่ม ACE มีหลายด้าน เรามีประสบการณ์ด้านการเกษตรมากว่า 40 ปี มีการส่งออก 30 ปี มีการพัฒนาไม้โตเร็ว ผลิตกล้าไม้ มีการนำเปลือกไม้ที่เหนียวและยาวมาทดลองทำเชื้อเพลิงให้ความร้อนสูง เทคโนโลยีที่เราพัฒนาและดีซายน์เครื่องผลิตไฟฟ้า สามารถเลือกใช้วัตถุดิบที่มีความชื้นสูง และผลิตสูตรผสมวัตถุดิบได้เหมาะสม ทำให้สามารถเลือกใช้วัตถุดิบเหลือใช้ที่ความหลากหลาย ต้นทุนต่ำ อัตรากำไรสุทธิสูง เช่น การใช้เปลือกยูคาลิปตัสที่มีความชื้นสูง 60-65% เทียบกับแกลบที่มีความชื้นเพียง 30-40% นอกจากนี้พันธุ์กล้าต้นยูคาลิปตัสที่เราพัฒนา ก็มีความร้อนสูงกว่าถ่านหินลิกไนต์ “นางสาวจิรฐากล่าว

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ กล่าวว่า ปัจจุบัน ACE มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตรวม 211.18 เมกะวัตต์ (MW) และยังมีโครงการที่มีความแน่นอนแล้วอีก 20 โครงการ กำลังการผลิต 210.19 MW รวมทั้งสิ้น 421.37 MW รองรับการเติบโตในอีก 2-3 ปีข้างหน้า พร้อมตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 1,000 เมกะวัตต์ในปี 2567 มั่นใจว่าจะทำได้ตามแผนที่วางไว้ เพราะโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และเป็นเมกะเทรนด์ของโลก แม้ว่าจะมีคู่แข่งจำนวนมากก็ตาม เชื่อว่าบริษัทได้รับงานใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันบริษัทยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเอง นอกจากจะใช้วัตถุดิบที่มีความหลากหลายและรองรับความชื้นสูงได้แล้ว โรงไฟฟ้าของบริษัทยังมีการหยุดซ่อมบำรุงเพียงปีละ 1 ครั้ง และหยุดครั้งละไม่เกิน 10 วัน ขณะที่โรงไฟฟ้าแห่งอื่นอาจจะหยุดถึง 2 ครั้ง หรือ 4 ครั้งต่อปี ทำให้ ACE สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จำนวนวันมากกว่า เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ส่วนการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่จะดำเนินการทุกๆ 4 ปี นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าที่เลือกตั้งกระจายตามแหล่งวัตถุดิบ มีสายส่งพร้อม และพื้นที่ไม่ติดผังเมือง สามารถขยายกำลังการผลิตได้ 1 เท่าตัว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ACE มีผลการดำเนินงานที่ดีมาก ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2559-2561) เติบโตเฉลี่ย 102%ต่อปี คือ มีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท 334 ล้านบาทและ 547 ล้านบาท ส่วน 6 เดือนปีนี้มีกำไรสุทธิ 341 ล้านบาท โดยเฉพาะไตรมาส 2 มีกำไร 209 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ อยู่ที่ 16.7 %

นายธนะชัยกล่าวถึงวัตถุประสงค์การระดมทุนว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน ที่มีดอกเบี้ยสูงถึง 8% ต่อปี หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด 1,450 ล้านบาท หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 6.8% ทำให้ต้นทุนทางการเงินต่ำกว่า 4% ส่งผลดีต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทน่าจะได้เรทติ้งที่ลงทุนได้ ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน นอกจากนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังเสนอเงื่อนไขสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้นด้วย หากบริษัทขายหุ้นไอพีเรียบร้อยแล้ว

“ACE มีจุดเด่น เป็นผู้นำโรงไฟฟ้าสะอาด ผลิตกระแสไฟฟ้าได้นานกว่า เพิ่มมาร์จิ้นได้ดี มีกำไรและรายได้เติบโตมั่นคง สัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน(D/E) เพียง 1.2 เท่า ธุรกิจของเราเติบโตตามเมกะเทรนด์โลก”นายธนะชัยกล่าว

สำหรับโรงไฟฟ้าที่ COD แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตรวม 211.18 MW เสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กฟภ. และกฟผ. รวมทั้งสิ้น 166.50 เมกะวัตต์ ขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม 6.81 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 9 โครงการ นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ใกล้เคียงมาใช้เป็นเชื้อเพลิง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 89.10 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟภ., โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (SPP-Cogeneration) 1 โครงการ ซึ่งใช้เทคโนโลยีโคเจนเนอเรชั่น ชนิดกังหันก๊าซมาผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิตติดตั้ง 114.35 เมกะวัตต์ จำหน่ายให้แก่ กฟผ. โรงไฟฟ้าขยะชุมชน 1 โครงการ รวบรวมขยะชุมชนจากเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงพื้นที่โรงไฟฟ้า มากำจัด กำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ แบ่งจำหน่ายให้ กฟภ. จำนวน 4.5 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลือใช้เองภายในโรงไฟฟ้า และจำหน่ายให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรม รวมทั้งมีและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคา จำนวน 2 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1.73 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าเอกชนที่ทำสัญญาในระยะยาว

นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บล.ทรีนีตี้ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า ACE เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศไทย จะเป็นทางเลือกที่ดีแก่ผู้ลงทุนท่ามกลางเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน และแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงจากการคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะทำให้หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่มีผลตอบแทนที่มั่นคงและแน่นอน จะได้รับความน่าสนใจ

นางสาววีณา เลิศนิมิตร กรรมการ บล.ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ACE มีความโดดเด่นที่น่าสนใจต่อนักลงทุน รายได้และกระแสเงินสดมีเสถียรภาพสูง กำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน แนวโน้มพลังงานหมุนเวียนที่กำลังขยายตัว ตามนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของภาคเอกชน โรงไฟฟ้าของกลุ่ม ACE เป็นสัญญาขายไฟให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบบ Feed-in Tariff (FiT) จึงมีความแน่นอนและมั่นคงในเรื่องราคารับซื้อกระแสไฟฟ้าตลอดระยะเวลาตามสัญญาและเป็นสัญญารับซื้อไฟฟ้าทั้งหมด จึงมีความเสี่ยงต่ำจากปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของราคาและปริมาณ

ก.ล.ต.นับหนึ่งแบบไฟลิ่งของ ACE แล้ว โดยบริษัจะเสนอขายหุ้นจำนวน 1,818 ล้านหุ้น หรือ 16.56% ของทุนเรียกชำระแล้ว มูลค่าหุ้นที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 50 สตางค์ โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ มีกลุ่มทรงเมตตาถือหุ้น จำนวน 7,955.52 ล้านหุ้น คิดเป็น 86.9% หลังขายไอพีโอสัดส่วนลดลงเหลือ 72.5% ผู้ถือหุ้นอันดับสองคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ถือจำนวน 379.10 ล้านหุ้น สัดส่วน 4.1% ลดลงเหลือ 3.4% และบริษัทบรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป ถือ 201 ล้านหุ้น 2.2% ลดเหลือ 1.8%
Attachments
79139BC4-0C38-42F8-AF50-51785D5E25F5.jpeg
79139BC4-0C38-42F8-AF50-51785D5E25F5.jpeg (254.23 KiB) Viewed 1672 times


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ACE

Posts by pakapong_u » Wed Sep 11, 2019 12:28 am

ACE เตรียมขาย IPO ไม่เกิน 1,818 ล้านหุ้น

Stock
News Highlight
09.09.2019

บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (“บริษัทฯ” หรือ ACE) เดินหน้าเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เตรียมขาย IPO 1,818 ล้านหุ้น ชูวิสัยทัศน์เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและผู้ถือหุ้น พร้อมโชว์ศักยภาพเป็นผู้นำการผลิตไฟฟ้าชีวมวลของประเทศไทย โดยปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 411.47 เมกะวัตต์ พร้อมตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2567นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแห่งประเทศไทย (The Renewable Energy Company of Thailand) และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านพลังงานสะอาด (The Clean Energy Leader) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยที่มีศักยภาพการเติบโตสูง โดยปัจจุบัน ACE ถือเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตไฟฟ้าชีวมวลส่งขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังมีความสามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เช่น โรงไฟฟ้าขยะชุมชนและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดย นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดให้มีประสิทธิภาพสูงทั้งนี้บริษัทฯ เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินและขีดความสามารถการขยายธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน โดยมีเป้าหมายขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าในไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ (MW) ภายในปี 2567 และกำหนดวิสัยทัศน์เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล และขยะชุมชน และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ก๊าซธรรมชาติ ที่เป็นพอร์ตธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งสิ้น 166.5 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

โรงไฟฟ้าชีวมวล (VSPP-Biomass) 9 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 89.1 เมกะวัตต์จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) อายุสัญญา 15-16 ปี (เมื่อสิ้นสุดสัญญาโครงการของบริษัทฯ อาจได้รับพิจารณาปรับเพิ่มอายุสัญญาเป็น 20 ปี โดยการพิจารณาปรับเพิ่มอายุนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)


โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (SPP-Cogeneration) 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 114.35 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าแก่ กฟผ. ตามสัญญา PPA อายุสัญญา 25 ปี


โรงไฟฟ้าขยะชุมชน (VSPP-MSW) 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 6.00 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ตามสัญญา PPA อายุสัญญา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาและต่อเนื่องครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัติ และ 4.โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1.73 เมกะวัตต์ACE มีแผนที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างพัฒนา จำนวน 9 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างการขอคืนสัญญาขายไฟฟ้า จำนวน 10 โครงการ รวม 19 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 200.29 เมกะวัตต์ ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟผ. และ กฟภ. รวม 164.00 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าซื้อหุ้น อีก 1 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 9.90 เมกะวัตต์ ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟภ. รวม 8.00 เมกะวัตต์ รวมทั้งหมด 20 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 210.19 เมกะวัตต์ ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟผ. และ กฟภ. รวม 168.71 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้ง ประกอบด้วย

1) โครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างพัฒนาจำนวน 9 โครงการ ได้แก่

1.1 โครงการโรงไฟฟ้าภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ.2560 (โครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid) ที่ใช้พลังงานชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงหลัก 4 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 93 เมกะวัตต์

1.2 โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้ทำสัญญาจ้างกำจัดขยะจากเทศบาลเมืองกระบี่แล้ว โดยอยู่ระหว่างยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์

1.3 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1.83 เมกะวัตต์

1.4 โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1.46 เมกะวัตต์

2) โครงการที่อยู่ระหว่างการขอคืนสัญญาขายไฟฟ้าจำนวน 10 โครงการ ได้แก่

2.1 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 10 โครงการ โดยมีโครงการที่ได้รับการตอบตกลงเพื่อคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) (จำนวน 1 โครงการ) โครงการที่ได้รับคำชี้ขาดตกลงคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากอนุญาโตตุลาการแล้วและอยู่ระหว่างการเจรจารายละเอียดของสัญญา (จำนวน 8 โครงการ) และที่อยู่ระหว่างขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จากศาลปกครองกลาง (จำนวน 1 โครงการ) กำลังการผลิตติดตั้งรวม 99.00 เมกะวัตต์ และ

3) โครงการที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าซื้อหุ้น อีก 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 9.90 เมกะวัตต์

ผลประกอบการบริษัท

ผลประกอบการของ ACE มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2559 – 2561 มีรายได้รวม 2,161 ล้านบาท 4,346 ล้านบาท และ 4,849 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 50% และมีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท 334 ล้านบาท และ 547 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 102% ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 มีรายได้รวม 2,555 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 342 ล้านบาท รวมถึงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (IBD/Equity) 1.2 เท่า

ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์ผู้ให้สินเชื่อเป็นอย่างดี มีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ไม่เคยผิดนัดชำระมาก่อน ทำให้ได้รับการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง และทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลง ซึ่งจะมีผลเป็นบวกกับผลประกอบการของบริษัทต่อไป นอกจากนี้บริษัทยังมีความเชื่อมั่นว่ากลุ่มธนาคารที่ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินของโครงการที่ได้ประสบความสำเร็จไปก่อนหน้านี้ เล็งเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มบริษัทฯ และความสามารถในการทำกำไรและประวัติการติดต่อที่ดีกับธนาคารมาก่อนจะยังให้การสนับสนุนต่อไปจนครบทุกโครงการตามเป้าหมายที่กลุ่มบริษัทฯ ได้วางแผนไว้บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ เป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environment Social Governance หรือ ESG Company) ที่มีรายได้สม่ำเสมอและไม่ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก


ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศไทย จะเป็นทางเลือกที่ดีแก่ผู้ลงทุนท่ามกลางสถานะทางเศรษฐกิจของโลกที่มีความผันผวน และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลงจากการคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของ FED จะทำให้หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่มีผลตอบแทนที่มั่นคง จะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน

โดย ACE มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวที่มีความเสี่ยงต่ำและมีความมั่นคงสูง บริษัทอยู่ในช่วงการขยายการผลิต โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตให้ถึงระดับ 1,000 MW ในอนาคต ปี 2567 นอกจากนี้ พลังงานสะอาดก็เป็น Mega Trend ของโลกด้วย อีกทั้งบริษัท ยังมีปณิธานและความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมที่จะดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการใช้นโยบายส่งเสริมสังคม สิ่งแวดล้อม และใช้หลักการธรรมาภิบาลที่ดีในการกำกับดูแลกิจการตามแนวทาง ESG อย่างเคร่งคัด

นางสาววีณา เลิศนิมิตร กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะ Sole Bookrunner และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า หลังจากที่ บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) แก่สำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และล่าสุดสำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 โดย ACE มีความโดเด่นที่น่าสนใจต่อนักลงทุน ดังนี้

1) เป็นผู้นำโรงไฟฟ้าสะอาดต้นแบบของประเทศไทย

2) รายได้และกระแสเงินสดมีเสถียรภาพสูง

3) อัตรากำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

4) แผนโครงการในอนาคตและความเชี่ยวชาญของบริษัทสนับสนุนแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง

5) ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนที่กำลังขยายตัว

6) ศักยภาพในการเติบโตอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น รายได้จากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม เป็นต้นโดยบริษัทจะได้รับผลดีจากความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ (PDP : Power Development Plan) ที่ให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากโรงไฟฟ้าของกลุ่ม ACE เป็นสัญญาขายไฟให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบบ Feed-in Tariff (FiT) จึงมีความแน่นอนและมั่นคงในเรื่องของราคารับซื้อกระแสไฟฟ้าตลอดระยะเวลาตามสัญญาและเป็นสัญญารับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดเต็มจำนวนตามสัญญา ดังนั้น บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จึงมีความเสี่ยงต่ำในเรื่องของปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของราคาค่ากระแสไฟฟ้าของประเทศไทยและปริมาณความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าของประเทศไทย

นอกจากนี้ ACE ยังมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทั้งในประเทศและในระดับสากลจากการนำระบบ Auto Load Control (ALC) มาใช้ควบคุมการผลิตไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเครื่องจักร ประหยัดเชื้อเพลิงและลดการสูญเสียที่ไม่เกิดประโยชน์ มีการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตภายในโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน ทำให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการของโรงไฟฟ้า ทั้งยังสร้างอาชีพ สร้างงาน และ สร้างรายได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาชนในชุมชน จนได้ชื่อว่าเป็นโรงไฟฟ้าของชุมชน ที่ดำเนินการโดยชุมชน และเพื่อประโยชน์ของชุมชน

เงินที่ได้จากการระดมทุน นำไปทำอะไรบ้าง?

ทั้งนี้บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จะนำเงินจากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุน (Equity) สำหรับลงทุน ในโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างพัฒนา โครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา และโครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ อาจได้มาเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ นอกจากนี้ ยังอาจใช้เป็นเงินทุนสำหรับลงทุนในโครงการอื่น ๆ ของบริษัทฯ อาทิ การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรโรงไฟฟ้า เป็นต้น ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ มีทุนจดทะเบียน 5,487,999,980 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,975,999,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 4,578,999,980 บาท หรือคิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,157,999,960 หุ้น และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 1,818,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.56 ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ACE

Posts by pakapong_u » Wed Sep 11, 2019 12:59 am

ACE หุ้นโรงไฟฟ้าตัวใหม่ กับความฝัน 1 พันเมกะวัตต์ใน 5 ปี

ศุภมาศ ศรีขำ

10.09.2019

เทรนด์พลังงานสะอาด (Clean Energy) และพลังงานทดแทนถูกพูดถึงอย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต เพราะเป็นการผลิตไฟฟ้าที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากการผลิตไฟฟ้าจากวิธีอื่นๆ และด้วยกระแสการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม ความต้องการลดคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้บริษัทต่างๆ หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับพลังงานสะอาดมากขึ้น


สอดคล้องกับการทำธุรกิจของ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดในประเทศไทย ซึ่งเตรียมตัวจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร็วๆนี้


โดย ACE ถือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชีวมวลส่งขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งสิ้น 166.5 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย


1.โรงไฟฟ้าชีวมวล (VSPP-Biomass)9 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม89.1 เมกะวัตต์จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) อายุสัญญา 15-16 ปี

2.โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (SPP-Cogeneration) 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 114.35 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าแก่ กฟผ. ตามสัญญา PPA อายุสัญญา 25 ปี

3.โรงไฟฟ้าขยะชุมชน (VSPP-MSW) 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 6.00 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ตามสัญญา PPA อายุสัญญา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาและต่อเนื่องครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัติ

4.โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1.73 เมกะวัตต์


นอกจากนี้ ACE ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างพัฒนา 9 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างการขอคืนสัญญาขายไฟฟ้าอีก 10 โครงการ รวมถึงโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าซื้อหุ้น 1 โครงการ รวมทั้งหมด 20 โครงการ ซึ่งคิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 210.19 เมกะวัตต์ และปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟผ. และ กฟภ. รวม 168.71 เมกะวัตต์

ระดมทุนเพื่อเป้าหมาย 1,000 เมกะวัตต์

สำหรับแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์(ไฟลิ่ง) แล้ว โดย ACE จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 1,818 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 16.56% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ส่วนเงินระดมทุนจะนำไปเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงินและขยายธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน มีเป้าหมายขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าในไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ (MW) ภายในปี 2567ผลประกอบการพุ่งแรง

ด้านผลประกอบการ ACE มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2559 – 2561 มีรายได้รวม 2,161 ล้านบาท 4,346 ล้านบาท และ 4,849 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 50% และมีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท 334 ล้านบาท และ 547 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 102%


ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 มีรายได้รวม 2,555 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 342 ล้านบาท รวมถึงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (IBD/Equity) 1.2 เท่า


ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ACE กล่าวว่า ด้วยตัวเลขการทำกำไร และฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง ทำให้กลุ่มบริษัทได้รับการประเมินจากสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อว่าเป็นลูกค้าชั้นดี และได้รับการปรับลดดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินที่สนับสนุนมาโดยตลอด ทำให้มีต้นทุนทางการเงินลดลง ซึ่งจะมีผลเป็นบวกกับผลประกอบการของบริษัทต่อไป


นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเชื่อมั่นว่ากลุ่มธนาคารที่ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินของโครงการที่ได้ประสบความสำเร็จไปก่อนหน้านี้ เล็งเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มบริษัทฯ และความสามารถในการทำกำไรและประวัติการติดต่อที่ดีกับธนาคารมาก่อนจะยังให้การสนับสนุนต่อไปจนครบทุกโครงการตามเป้าหมายที่กลุ่มบริษัทฯ ได้วางแผนไว้บริษัทฯ และความสามารถในการทำกำไรและประวัติการติดต่อที่ดีกับธนาคารมาก่อนจะยังให้การสนับสนุนต่อไปจนครบทุกโครงการตามเป้าหมายที่กลุ่มบริษัทฯ ได้วางแผนไว้


ACE ถือเป็นหุ้นน้องใหม่ในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่น่าจับตามอง ด้วยความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีทางหมดไปจากโลก และเทรนด์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กำลังมาแรง น่าจะทำให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดมีโอกาสเติบโตสูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้สิ่งที่ท้าทาย ACE คือ การขยายกำลังการผลิตให้ได้ตามแผน 1,000 เมกะวัตต์ ภายใน 5ปี จากปัจจุบันที่ COD 211.18 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้น 5 เท่าตัว
Attachments
65322059-2C23-43B1-B44F-7E93ECFF7414.jpeg
65322059-2C23-43B1-B44F-7E93ECFF7414.jpeg (152.03 KiB) Viewed 1645 times


mezzo
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 738
Joined: Tue Aug 02, 2011 9:33 am

Re: ACE

Posts by mezzo » Mon Sep 16, 2019 3:58 pm

คลิปสั้นๆแนะนำบริษัทครับ

https://www.facebook.com/17474232521791 ... 70?sfns=mo
Attachments
258B6BB3-0043-4833-BE3E-CC238744CE59.jpeg
258B6BB3-0043-4833-BE3E-CC238744CE59.jpeg (144.21 KiB) Viewed 1499 times


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ACE

Posts by pakapong_u » Fri Oct 11, 2019 6:17 pm

`แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้(ACE)`คาดเคาะราคา IPO พ.ย.เทรด SETทันปีนี้

  แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้(ACE)"คาดเคาะราคา IPO พ.ย.เทรด SET ภายในปีนี้ นำเงินขยายธุรกิจ ตั้งเป้าดันกำลังการผลิตไฟฟ้าแตะ 1,000 เมกะวัตต์ ในปี 67

  นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่าจะสามารถกำหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 1,818 ล้านหุ้น และเปิดจองซื้อหุ้นดังกล่าวได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ หรือภายหลังจากการโรดโชว์นักลงทุนทั่วไปที่จะจัดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับกรอบระยะเวลาในการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มั่นใจว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้ภายในปีนี้

  ส่วนกรณีภาวะหุ้นไอพีโอขาลงนั้น บริษัทไม่ได้มีความกังวลมากนัก เนื่องจากที่ผ่านมาการโรดโชว์​ต่อนักลงทุนสถาบันในประเทศ​ 20 กว่าราย ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ขณะเดียวบริษัทมองว่าธุรกิจโรงไฟฟ้า​ยังคงเป็นธุรกิจที่นักลงทุนทั่วไปมีความสนใจ จากศักยภาพการเติบโตของรายได้ที่แน่นอน

  ด้านนางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE กล่าวว่า วัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินไปขยายธุรกิจโดยพัฒนาโรงไฟฟ้าตามสัญญาและเพื่อลดต้นทุนทางด้านการเงินด้วยการออกตราสารต่างๆ แทนการกู้เงินจากสถาบันการเงิน โดยปัจจุบันบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ 1.2 เท่า

  บริษัทได้ตั้งเป้าหมายขยายกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็น 1,000 เมกะวัตต์ ในปี 67 จากปัจจุบันที่มีโรงไฟฟ้าเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ และมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างพัฒนาอีกราว 200 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะมีกำลังการผลิตติดตั้งที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ เพิ่มขึ้นเป็น 411.47 เมกะวัตต์ได้ ภายใน 2-3 ปีข้างหน้านี้

  ทั้งนี้ ธุรกิจในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดทั้งกำลังการผลิต รายได้ และกำไรสุทธิ โดยในปี 59 มีกำลังการผลิต 85 เมกะวัตต์ ในปี 60 เพิ่มขึ้นเป็น 209 เมกะวัตต์ และในปี 61 เพิ่มขึ้นเป็น 210 เม็กกะวัตต์ คิดเป็นการเติบโตของกำลังการผลิตเฉลี่ยปีละ 57% สำหรับรายได้มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 59 มีรายได้ 2,161 ล้านบาท,ในปี 60 เพิ่มขึ้นเป็น 4,346 ล้านบาท และในปี 61 เพิ่มขึ้นเป็น 4,849 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 50%

  ส่วนกำไรสุทธิ ก็มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยในปี 59 มีกำไรสุทธิ 135 ล้านบาท ปี 60 มีกำไรสุทธิ 334 ล้านบาท และปี 61 มีกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 547 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตของกำไรเฉลี่ยปีละ 101 %


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ACE

Posts by pakapong_u » Mon Oct 14, 2019 8:17 pm

ACE รอเคาะราคา IPO พ.ย.นี้ ระดมทุนขยายกำลังผลิตเป้า 1,000 MW

14/10/2019ACE - เคาะราคา พ.ย.นี้
HoonSmart.com>>แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้’ พร้อมเคาะราคาไอพีโอเดือน พ.ย.นี้ คาดเข้าตลาดทันภายในสิ้นปีนี้แน่นอน โชว์กำไรโตเฉลี่ยปีละ 101% ตั้งเป้าขยายกำลังผลิตกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ในปี 2567

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) กล่าวว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 1,818 ล้านหุ้น หรือ 16.56 % ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ คาดสรุปราคา IPO ได้ภายในเดือน พ.ย.นี้ และเตรียมเข้าตลาดภายในสิ้นปีนี้แน่นอน ในระหว่างนี้อยู่ในระหว่างเดินสายพบนักลงทุน และนักวิเคราะห์ในประเทศไปหลายบริษัทแล้ว

บริษัทฯ มีสัญญาสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีกกว่า 200 เมกะวัตต์ ภายในระยะเวลา 1-3 ปี ข้างหน้านี้ จึงระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เป้าหมายเพิ่มกำลังผลิตติดตั้งรวมกว่า 1,000 เมกกะวัตต์ ภายในปี 2567

สำหรับ ACE เป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงอย่างก้าวกระโดด ทั้งกำลังการผลิต รายได้ และกำไรสุทธิ โดยในปี 2016 มีกำลังการผลิต 85 เมกะวัตต์ ในปี 2017 เพิ่มขึ้นเป็น 209 เมกกะวัตต์ และในปี 2018 เพิ่มขึ้นเป็น 210 เม็กกะวัตต์ คิดเป็นการเติบโตของกำลังการผลิตเฉลี่ยปีละ 57%

สำหรับรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2016 มีรายได้ 2,161 ล้านบาท, ปี 2017 เพิ่มขึ้นเป็น 4,346 ล้านบาท และในปี 2018 เพิ่มขึ้นเป็น 4,849 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยปีละ 50%

กำไรสุทธิ มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยปี 2016 มีกำไรสุทธิ 135 ล้านบาท ปี 2017 กำไรสุทธิ 334 ล้านบาท และปี 2018 กำไรเพิ่มขึ้นเป็น 547 ล้านบาท โดยอัตราการเติบโตของกำไรเฉลี่ยปีละ 101%

ขณะนี้มีโครงการแล้วเสร็จ 13 โครงการ กำลังการผลิต 210 เมกกะวัตต์ และมีโครงการรอพัฒนาอยู่ในมือรอรับรู้รายได้อีก 20 โครงการ คาดว่าปี 2565 จะรับรู้รายได้ โดยโครงการที่กำลังพัฒนาใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี สามารถ COD ได้เลยนางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และผู้บริหารมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพสูง จนได้ชื่อว่าเป็นผู้นำและเป็นต้นแบบของโลกในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุน เพราะบริษัทชนะการประมูลงานใหญ่ ๆ หลายงาน


นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ACE กล่าวว่า บริษัท ฯ มีศักยภาพและโอกาส จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และนโยบายของรัฐบาลไทย ซึ่งมีพันธสัญญาต่อนานาประเทศในสังคมโลก โดยใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 20,807 เมกะวัตต์ ภายใน 20 ปีข้างหน้า โดยในขั้นแรกนี้จะประกาศรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวภาพ จำนวน 4,120 เมกกะวัตต์ คาดว่าจะเปิดให้ยื่นข้อเสนอโครงการระยะที่ 1 ในช่วง ก.พ. – ส.ค. 2563 ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจได้สัญญาการขายไฟฟ้า ( PPA ) เพิ่มมากขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ รัฐบาล มีแผนเพิ่มการแข่งขันการขายไฟฟ้า ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้โดยตรง (Peer to Peer) ทำให้โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ในปัจจุบันสามารถขายไฟฟ้าจากกำลังการผลิตส่วนเกินโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก จึงมั่นใจว่า กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมของ ACE จะบรรลุเป้าหมาย 1,000 เมกะวัตต์ ก่อนปี 2567 อย่างแน่นอน

นายพรเมตต์ ทรงเมตตา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ กล่าวว่า โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะของ ACE ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ว่าเป็นหนึ่งในต้นแบบของโลก มีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ และปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายให้แก่ กฟภ. 8.0 เมกะวัตต์

ขณะที่โรงไฟฟ้า MSW ขอนแก่น (โรงไฟฟ้าขยะชุมชน) มีกำลังการผลิต 6 เมกะวัตต์ และจำหน่ายให้แก่ กฟภ. 4.5 เมกะวัตต์ ​ขณะเดียวกันได้ออกแบบอาคารเป็นโรงไฟฟ้าขยะชุมชนแบบปิด จึงไม่สร้างมลภาวะทางกลิ่น ไม่มีฝุ่นละออง โรงไฟฟ้าขยะของบริษัทฯ ได้รับการหนังสือรับรอง (Certificate) มาตรฐานสากลในมาตรฐานเรื่องสิ่งแวดล้อม ISO 14001, มาตรฐานเรื่องการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ISO 9001, และมาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัยของพนักงาน OHSAS 18001

​“การที่โรงไฟฟ้าของเราสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ ACE เป็นผู้นำการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด ที่เป็นต้นแบบของโลกได้อย่างสมบูรณ์ ถือเป็นความภาคภูมิใจที่บริษัทฯ ของคนไทยมีศักยภาพยิ่งใหญ่ ก้าวไกล สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก” นายพรเมตต์ กล่าว


mezzo
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 738
Joined: Tue Aug 02, 2011 9:33 am

Re: ACE

Posts by mezzo » Fri Oct 25, 2019 8:59 pm

ACE เตรียมโรดโชว์นักลงทุนรายย่อย วันที่ 31 ต.ค.นี้


ตอกย้ำความความโดดเด่นในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่และหนึ่งในผู้นำด้านพลังงานสะอาด สำหรับ ACE หรือ บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ที่อยู่ในความสนใจของนักลงทุนตั้งแต่ยังไม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความแข็งแกร่งของธุรกิจที่มีโรงไฟฟ้า COD แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าใน Pipeline ได้แก่โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา 19 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 200.29 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างพิจารณาเข้าลงทุน 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ รวม 20 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 210.19 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะเติบโตเป็น 421.37 MW ภายในปี 2564 พร้อมตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 ล่าสุด ผู้บริหาร ACE ‘จิรฐา ทรงเมตตา’ และ ‘ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ’ พร้อมด้วยผู้บริหาร บล.ทรีนีตี้ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม และ บล.ไทยพาณิชย์ Sole Bookrunner และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม เตรียมโรดโชว์ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนรายย่อย ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 601-602 ชั้น6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม ต้องไม่พลาดงานนี้


Fox
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 100
Joined: Sat Mar 20, 2010 2:23 am

Re: ACE

Posts by Fox » Sat Oct 26, 2019 4:14 pm

phpBB [video]


Fox
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 100
Joined: Sat Mar 20, 2010 2:23 am

Re: ACE

Posts by Fox » Mon Oct 28, 2019 11:02 am

phpBB [video]


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ACE

Posts by pakapong_u » Mon Oct 28, 2019 1:57 pm

*ACE เคาะช่วงราคาขายหุ้น IPO ที่ 4.00-4.40 เปิดจองซื้อนักลงทุนทั่วไป-สถาบัน 1-7 พ.ย.
Source - IQ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (Th)

Monday, October 28, 2019 13:08


สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ต.ค. 62)--บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 1,018,000,000 หุ้น ในช่วง 4.00-4.40 บาท กำหนดระยะเวลาจองซื้อสำหรับบุคคลทั่วไปวันที่ 1, 4-5 พ.ย.62 จำนวน 407,200,000 หุ้น คิดเป็น 40% ส่วนผู้ลงทุนสถาบันจะเสนอขายในวันที่ 6-7 พ.ย.62 จำนวน 610,800,000 หุ้น คิดเป็น 60% รวมมูลค่าการเสนอขาย 4,072,000,000-4,479,200,000 บาท

ทั้งนี้ ACE จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีบล.ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ขณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้คือ บล.ทรีนี้ และ บล.ไทยพาณิชย์

วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ 1. ใช้เป็นเงินทุนสำหรับลงทุนในโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะใช้เงิน 1,306-1,440 ล้านบาทในปี 62-64 ได้แก่ โครงการ SPP Hybrid เป็น โรงไฟฟ้า SPP นาบอน 2 ประมาณ 330-358 ล้านบาท, โรงไฟฟ้า SPP คลองขลุง ประมาณ 260-280 ล้านบาท, โรงไฟฟ้า SPP นาบอน 1 ประมาณ 326-355 ล้านบาท, โรงไฟฟ้า SPP ระนอง ประมาณ 300-327 ล้านบาท ส่วนโครงการโรงไฟฟ้า MSW กระบี่ ประมาณ 90-120 ล้านบาท

นอกจากนั้นจะใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างขอรับคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และโครงการโรงไฟฟ้าอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทอาจได้มาเพิ่มเติมในอนาคต คาดว่าจะใช้เงิน 1,237-1,639 ล้านบาทในปี 63-65

บริษัทยังจะนำเงินอีกส่วนหนึ่งไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ รวมทั้งใช้ชำระคืนกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือ ภาระหนี้สินอื่นใดของที่กลุ่มบริษัทฯ อาจมีขึ้นในอนาคต คาดว่าจะใช้เงิน 1,450-2,200 ล้านบาทในปี 62-63

และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มสำหรับลงทุนในโครงการอื่นๆ เช่น การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรโรงไฟฟ้า เป็นต้น รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงิน 0-100 ล้านบาท ในปี 62-64


--อินโฟเควสท์ โดย พรเพ็ญ ดวงเฉลิมวงศ์/ศศิธร โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมล์: sasithorn@infoquest.co.th--


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ACE

Posts by pakapong_u » Mon Oct 28, 2019 2:51 pm

จิรฐา ทรงเมตตา แม่ทัพ ACE เปิดอาณาจักรโรงไฟฟ้า
Source - เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ (Th)

Sunday, October 27, 2019 17:04


ระดมทุนในตลาดหุ้น สานเป้าหมายเพิ่มกำลังผลิตติดตั้ง 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 67 ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) ได้พาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชีวมวลน้ำพอง และโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 ต.ค.62 ก่อนเดินหน้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (ไอพีโอ) จำนวนไม่เกิน 1,818 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 16.56 % ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ACE เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศ และเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด

น.ส.จิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร ACE ให้ข้อมูลว่า บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 3 ประเภท เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ได้แก่ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะชุมชน และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงยังมีการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยของเสียที่จะส่งผลกระทบกับชุมชน ถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลก ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ผู้บริหารมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมานานกว่า 30 ปี รวมถึงมีประสบการณ์ในธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจรกว่า 40 ปี จึงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยนำเศษวัสดุทางการเกษตรที่เหลือทิ้งหลากหลายชนิดมาใช้เป็นเชื้อเพลิง จากความเชี่ยวชาญดังกล่าว นำมาสู่การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพสูง จนได้ชื่อว่าเป็นผู้นำและเป็นต้นแบบของโลกในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ACE กล่าวเสริมว่า ACE เป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงอย่างก้าวกระโดดทั้งกำลังการผลิต รายได้ และกำไรสุทธิ เนื่องจากมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในฐานะที่เป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

โดยได้นำองค์ความรู้มาใช้พัฒนาสูตรส่วนผสมเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำ แต่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักร การจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊ก ดาต้า) เพื่อใช้วิเคราะห์และประมวลผลเพื่อพัฒนาการเดินเครื่องจักรและซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังมีทำเลที่ตั้งของโรงไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ (Strategic Location) ที่อยู่ท่ามกลางแหล่งเชื้อเพลิง เพียบพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค ติดถนนสายหลัก มีสายกระแสไฟฟ้าแรงสูงผ่าน อยู่ใกล้สถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าฯ ระยะไม่เกิน 20 กิโลเมตร อยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ อยู่บนพื้นที่ที่ไม่มีประวัติน้ำท่วม และอยู่ในชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจและยอมรับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ส่งผลให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากชุมชน มีความมั่นคงทางด้านแหล่งเชื้อเพลิง มีบุคลากรที่มีความรู้ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเดินเครื่องจักรและบริหารจัดการโรงไฟฟ้า จนทำให้โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำ และมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดทั้งกำลังการผลิต รายได้ และผลตอบแทนกำไร

-กำลังการผลิตไฟฟ้า 3 ปีย้อนหลัง โตเฉลี่ย 57 % ต่อปี
ปี 2559 กำลังผลิต 85 เมกะวัตต์
ปี 2560 กำลังผลิต 209 เมกะวัตต์
ปี 2561 กำลังผลิต 210 เมกะวัตต์
-รายได้ โตเฉลี่ย 50 %ต่อปี
ปี 2559 รายได้ 2,161 ล้านบาท
ปี 2560 รายได้ 4,346 ล้านบาท
ปี 2561 รายได้ 4,849 ล้านบาท
-กำไรสุทธิ โตเฉลี่ย 101% ต่อปี
ปี 2559 กำไรสุทธิ 135 ล้านบาท
ปี 2560 กำไรสุทธิ 334 ล้านบาท
ปี 2561 กำไรสุทธิ 547 ล้านบาท

นายธนะชัย กล่าวว่า บริษัทฯ มีสัญญาที่จะต้องสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าและผลิตกระแสไฟฟ้าส่งขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อีกมากกว่า 200 เมกะวัตต์ ภายในระยะเวลา 1-3 ปี ข้างหน้านี้

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนมาเป็นทุนจดทะเบียนในการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าตามสัญญาและเพื่อลดต้นทุนทางด้านการเงินด้วยการออกตราสารต่างๆ แทนการกู้เงินที่จะทำให้ต้นทุนการทางการเงินถูกลง เพิ่มศักยภาพในการทำกำไรของบริษัทฯให้เติบโตต่อไปในอนาคต มีแผนงานสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดหลังเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ACE มีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 จากปัจจุบันที่มีโรงไฟฟ้าเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งสิ้น 166.5 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม เพิ่มขึ้นเป็น 411.47 เมกะวัตต์ ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า

ที่มา: www.posttoday.com


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ACE

Posts by pakapong_u » Mon Oct 28, 2019 2:52 pm

ACE ผู้นำไฟฟ้าชีวมวล 5 ปี เป้าหมาย 1,000 MW
Source - เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ (Th)

Friday, October 18, 2019 16:37


ต้องยอมรับว่าปัจจุบันพลังงานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ไม่ได้จำกัดอยู่ที่น้ำมัน ก๊าซ หรือถ่านหินอีกต่อไปแล้ว แต่การนำวัสดุเหลือใช้จากพืชและขยะกลับมาเป็น “พลังงานหมุนเวียน” เพื่อผลิตไฟฟ้าที่นับวันยิ่งสร้างความสำคัญต่อพลังงานในอนาคตมากขึ้น ซึ่งในการระดมรับฟังความคิดเห็นของแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ PDP ครั้งที่ผ่านมา เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า “โรงไฟฟ้าชุมชน” จะเป็นทางเลือกด้านพลังงานของประเทศ

ต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวล

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือACE กล่าวว่า การบริหารงานมากว่า 30 ปี ดำเนินธุรกิจภายใต้กลุ่ม ACE ประกอบด้วย 4 ธุรกิจหลักที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ทั่วประเทศ 13 โครงการ ผลิตไฟฟ้าได้ 211.18 เมกะวัตต์ (MW) คือ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (biomass) COD แล้ว 9 โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา 14+1 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้ง 291เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ COD แล้ว 1 โครงการ อยู่ระหว่างการพัฒนา 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 11 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ พลังงานความร้อนร่วม (cogeneration) COD แล้ว 1 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้ง 114.35 เมกะวัตต์

และโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (solar rooftop) COD แล้ว 2 โครงการ อยู่ระหว่างการพัฒนา 4 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้ง 5.02 เมกะวัตต์

โดยปลายปีนี้บริษัทมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขณะเดียวกัน ตั้งเป้าผลิตไฟฟ้า 1,000 เมกะวัตต์ ภายใน 5 ปี (2562-2567) ซึ่งจะมีการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อร่วมลงทุนกับวิสาหกิจชุมชนในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนของรัฐบาลในปี 2563 และยังหวังที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำอันดับ 1 ด้วย

เพราะบริษัทมีศักยภาพในการวิจัยพืชโตเร็ว เทคโนโลยีที่ทันสมัยการบริหาจัดการเชื้อเพลิงในรูปแบบผสมผสานที่สามารถเผาเชื้อเพลิงในความชื้นสูงถึง 65% เผาขยะที่มีความชื้น 80% ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุ่ม 820 ล้าน ลงทุน VSPP

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แผนการผลิตไฟฟ้าให้ได้ 1,000 เมกะวัตต์ จะต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา 20 โครงการทั่วประเทศที่จะเสร็จในปี 2565 เช่น VSPP ชีวมวลจ.นครราชสีมา จ.กำแพงเพชร จ.ชลบุรี จ.นครปฐม เป็นต้น ใช้เงินลงทุนประมาณ 820 ล้านบาท/โรง หรือ 82 ล้านบาท/เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งสิ้น 166.5 เมกะวัตต์ คาดว่าจะมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมเพิ่มขึ้นเป็น 411.47 เมกะวัตต์ ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ ตลอดการดำเนินธุรกิจ ACE 30 ปี ในด้านกำลังการผลิตเติบโตเฉลี่ยถึง 57.2% ต่อปี จากปี 2559 ที่มีกำลังการผลิตเพียง 85 เมกะวัตต์ รายได้ 2,161 ล้านบาท มีกำไร 135 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนในปี 2560 รายได้ขยับขึ้นมา 4,346 ล้านบาท กำไร 334 ล้านบาท และปี 2561 มีรายได้ 4,849 ล้านบาท หรือโตเฉลี่ยปีละ 50% และมีกำไร 547 ล้านบาท โตเฉลี่ยปีละ 101%

คว้าสัญญา PPA ได้เพิ่ม

นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม กล่าวว่า บริษัทมีศักยภาพและโอกาสจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและนโยบายของรัฐบาลไทย ซึ่งมีพันธสัญญาต่อทั่วโลกว่าจะใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า20,807 เมกะวัตต์ ภายใน 20 ปีข้างหน้า ในขั้นแรกนี้จะประกาศรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวภาพ 4,120 เมกะวัตต์

คาดว่าจะเปิดให้ยื่นข้อเสนอโครงการระยะที่ 1 ในช่วง ก.พ.-ส.ค. 2563 ดังนั้น บริษัทมั่นใจว่าจะได้สัญญาการขายไฟฟ้า (PPA) เพิ่มมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนเพิ่มการแข่งขันการขายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้โดยตรง (peer to peer) ทำให้โรงไฟฟ้าของ ACE ในปัจจุบันสามารถขายไฟฟ้าจากกำลังการผลิตส่วนเกินได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก จึงมั่นใจว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าของ ACE จะบรรลุเป้าหมายแน่นอน

ขยะ 500 ตัน ได้ไฟฟ้า 6 MW

นายพรเมตต์ ทรงเมตตา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ กล่าวว่าโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จ.ขอนแก่น นับว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 มีระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธี reverse osmosis(RO) สามารถนำน้ำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยไม่ปล่อยออกนอกโรงไฟฟ้า (zero discharge)

ปัจจุบันโรงไฟฟ้ารับขยะ 400-500 ตัน เพื่อเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ด้วยกำลังการผลิต 6 เมกะวัตต์ จำหน่ายให้แก่ กฟภ. 4.5 เมกะวัตต์ ซึ่งจุดสำคัญ คือ รับขยะเพื่อเผาที่มีความชื้นสูงได้ถึง 80% และการรับเผาขยะจากเทศบาลจะเป็นขยะใหม่ ซึ่งคิดค่ากำจัด 279 บาท/ตัน

แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีสัญญาให้จำกัดขยะเก่าที่ถูกฝังกลบในบริเวณพื้นที่รอบ ๆ ด้วย แต่เมื่อปัญหาขยะใหม่ล้นจึงเป็นข้อตกลงร่วมกันกับทางเทศบาลที่ ACE จะกำจัดขยะใหม่ให้ทั้งหมด


ที่มา: www.prachachat.net


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ACE

Posts by pakapong_u » Mon Oct 28, 2019 2:55 pm

*(เพิ่มเติม) ACE ตั้งช่วงราคาขายหุ้น IPO ที่ 4.00-4.40 บาท เคาะราคาสุดท้าย 6 พ.ย.เปิดจองซื้อนักลงทุนทั่วไป-สถาบัน 1-7 พ.ย.
Source - IQ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (Th)

Monday, October 28, 2019 14:54


สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ต.ค. 62)--บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 1,018,000,000 หุ้น ในช่วง 4.00-4.40 บาท กำหนดระยะเวลาจองซื้อสำหรับบุคคลทั่วไปวันที่ 1, 4-5 พ.ย.62 จำนวน 407,200,000 หุ้น คิดเป็น 40% ส่วนผู้ลงทุนสถาบันจะเสนอขายในวันที่ 6-7 พ.ย.62 จำนวน 610,800,000 หุ้น คิดเป็น 60% รวมมูลค่าการเสนอขาย 4,072,000,000-4,479,200,000 บาท

ทั้งนี้ ACE จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีบล.ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และแต่งตั้ง บล.ทรีนีตี้ และ บล.ไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม และแต่งตั้ง บล.เคจีไอ (ประเทศไทย), บล. ฟินันเซีย ไซรัส และ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ 1. ใช้เป็นเงินทุนสำหรับลงทุนในโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะใช้เงิน 1,306-1,440 ล้านบาทในปี 62-64 ได้แก่ โครงการ SPP Hybrid เป็น โรงไฟฟ้า SPP นาบอน 2 ประมาณ 330-358 ล้านบาท, โรงไฟฟ้า SPP คลองขลุง ประมาณ 260-280 ล้านบาท, โรงไฟฟ้า SPP นาบอน 1 ประมาณ 326-355 ล้านบาท, โรงไฟฟ้า SPP ระนอง ประมาณ 300-327 ล้านบาท ส่วนโครงการโรงไฟฟ้า MSW กระบี่ ประมาณ 90-120 ล้านบาท

นอกจากนั้นจะใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างขอรับคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และโครงการโรงไฟฟ้าอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทอาจได้มาเพิ่มเติมในอนาคต คาดว่าจะใช้เงิน 1,237-1,639 ล้านบาทในปี 63-65

บริษัทยังจะนำเงินอีกส่วนหนึ่งไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ รวมทั้งใช้ชำระคืนกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือ ภาระหนี้สินอื่นใดของที่กลุ่มบริษัทฯ อาจมีขึ้นในอนาคต คาดว่าจะใช้เงิน 1,450-2,200 ล้านบาทในปี 62-63

และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มสำหรับลงทุนในโครงการอื่นๆ เช่น การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรโรงไฟฟ้า เป็นต้น รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงิน 0-100 ล้านบาท ในปี 62-64

นางสาววีณา เลิศนิมิตร กรรมการ บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด กล่าวว่า ในวันที่ 31 ต.ค.นี้ ACE จะจัดโรดโชว์นำเสนอข้อมูลศักยภาพของบริษัทฯ และทิศทางการขยายธุรกิจแก่นักลงทุน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หลังจากที่นำเสนอข้อมูลแผนการดำเนินธุรกิจของ ACE ต่อนักลงทุนในช่วงก่อนหน้านี้ พบว่านักลงทุนมีความมั่นใจในพื้นฐานธุรกิจและอนาคตที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี จึงกำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นหุ้น IPO ที่ราคาหุ้นละ 4.0-4.4 บาท ซึ่งนักลงทุนรายย่อยจะต้องจองซื้อที่ราคาหุ้นละ 4.40 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่านั้น ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นให้กับผู้จองซื้อทุกราย โดยจะเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อในวันที่ 1, 4 และ 5 พ.ย.นี้

และทำการสำรวจความต้องการจองซื้อจากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) เพื่อกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ซึ่งคาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายดังกล่าวในวันที่ 6 พ.ย.นี้ และจะเปิดให้นักลงทุนสถาบันจองซื้อหุ้น IPO ที่ราคาเสนอขายสุดท้ายในวันที่ 6-7 พ.ย.นี้

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ACE กล่าวว่า บริษัทถือเป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตไฟฟ้าชีวมวลส่งขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รายใหญ่ในประเทศ นอกจากนี้ยังมีความสามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เช่น โรงไฟฟ้าขยะชุมชนและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้ารูปแบบอื่น เช่น โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โดยได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดให้มีประสิทธิภาพสูง

บริษัทมีเป้าหมายขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าในไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ (MW) ภายในปี 67 และกำหนดวิสัยทัศน์เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น

ปัจจุบัน ACE มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วจำนวน 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งสิ้น 166.5 เมกะวัตต์ ซึ่งถือว่ามีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ขยะชุมชน และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ก๊าซธรรมชาติ ที่เป็นพอร์ตธุรกิจหลัก

นอกจากนี้ บริษัทมีเป้าหมายสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการขยายการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยปัจจุบันมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา อยู่ระหว่างขอคืนสัญญาขายไฟฟ้า และอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการเข้าซื้อหุ้น รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 210.19 เมกะวัตต์ และมีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟผ. และ กฟภ. รวม 168.71 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้า 20 โครงการดังกล่าว แยกเป็น 1.โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา 9 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 101.29 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟผ. และ กฟภ. รวม 80.71 เมกะวัตต์ 2.โครงการที่อยู่ระหว่างการขอคืนสัญญาขายไฟฟ้า 10 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 99 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟภ. รวม 80.00 เมกะวัตต์ และ 3.โครงการที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าซื้อหุ้น อีก 1 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 9.90 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟภ. รวม 8.00 เมกะวัตต์ ที่จะสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 59-61 มีรายได้รวม 2,161 ล้านบาท 4,346 ล้านบาท และ 4,849 ล้านบาท ตามลำดับคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 50% และมีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท 334 ล้านบาท และ 547 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 102% ส่วนผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 62 มีรายได้รวม 2,555 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 342 ล้านบาท


--อินโฟเควสท์ โดย สมบูรณ์เกียรติ พานิชเจริญ/พรเพ็ญ/ศศิธร โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมล์: sasithorn@infoquest.co.th--


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ACE

Posts by pakapong_u » Mon Oct 28, 2019 4:37 pm

`แอ๊บโซลูท คลีนฯ(ACE)`เปิดช่วงราคาไอพีโอ 4-4.40 บ. จองซื้อ 1-5 พ.ย.นี้สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -28 ต.ค. 62 15:43 น.
  "แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE)" เดินหน้าเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดช่วงราคาจองซื้อ เบื้องต้นที่ราคาหุ้นละ 4.0 – 4.40 บาท เตรียมเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 1, 4 และ 5 พฤศจิกายน 2562 นี้ ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 พร้อมโชว์ศักยภาพผู้นำด้านพลังงานสะอาด

  วันที่ 28 ตุลาคม 2562 บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม และแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

  ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า ปัจจุบัน บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ให้เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และแบบ Filing มีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 1,018,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จะมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 5,087,999,980 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 10,175,999,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท

  ทั้งนี้ บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จะนำเงินจากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุน (Equity) สำหรับลงทุน ในโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างพัฒนา โครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา และโครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ อาจได้มาเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ นอกจากนี้ ยังอาจใช้เป็นเงินทุนสำหรับลงทุนในโครงการอื่น ๆ ของบริษัทฯ อาทิ การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรโรงไฟฟ้า เป็นต้น ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

  นางสาววีณา เลิศนิมิตร กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะ Sole Bookrunner และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จะจัดโรดโชว์นำเสนอข้อมูลศักยภาพของบริษัทฯ และทิศทางการขยายธุรกิจแก่นักลงทุน ณ ห้อง 601 – 602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ทั้งนี้ หลังจากที่นำเสนอข้อมูลแผนการดำเนินธุรกิจของ บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ต่อนักลงทุนในช่วงก่อนหน้านี้ พบว่านักลงทุนมีความมั่นใจในพื้นฐานธุรกิจและอนาคตที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี จึงกำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ราคา 4.0 – 4.4 บาทต่อหุ้น ซึ่งนักลงทุนรายย่อยจะต้องจองซื้อที่ราคา 4.40 บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น

  ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาจองซื้อที่ 4.40 บาทซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นให้กับผู้จองซื้อทุกราย โดยจะเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อในวันที่ 1, 4 และ 5 พฤศจิกายนนี้ และทำการสำรวจความต้องการจองซื้อจากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) เพื่อกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ซึ่งคาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายดังกล่าวในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ และจะเปิดให้นักลงทุนสถาบันจองซื้อหุ้น IPO ที่ราคาเสนอขายสุดท้ายในวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายนนี้

  นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โรงไฟฟ้าชีวมวลรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด (The Clean Energy Leader) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ถือเป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตไฟฟ้าชีวมวลส่งขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายใหญ่ในประเทศ นอกจากนี้ยังมีความสามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เช่น โรงไฟฟ้าขยะชุมชนและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้ารูปแบบอื่น เช่น โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โดยได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดให้มีประสิทธิภาพสูง

  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าในไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ (MW) ภายในปี 2567 และกำหนดวิสัยทัศน์เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น

  ปัจจุบัน บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วจำนวน 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งสิ้น 166.5 เมกะวัตต์ ซึ่งถือว่ามีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ขยะชุมชน และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ก๊าซธรรมชาติ ที่เป็นพอร์ตธุรกิจหลัก

  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการขยายการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยปัจจุบันมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา อยู่ระหว่างขอคืนสัญญาขายไฟฟ้า และอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการเข้าซื้อหุ้น รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 210.19 เมกะวัตต์ และมีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟผ. และ กฟภ. รวม 168.71 เมกะวัตต์ ทั้งนี้โรงไฟฟ้า 20 โครงการดังกล่าว แยกเป็น 1.โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา 9 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 101.29 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟผ. และ กฟภ. รวม 80.71 เมกะวัตต์

  2.โครงการที่อยู่ระหว่างการขอคืนสัญญาขายไฟฟ้า 10 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 99 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟภ. รวม 80.00 เมกะวัตต์ และ 3.โครงการที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าซื้อหุ้น อีก 1 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 9.90 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟภ. รวม 8.00 เมกะวัตต์ ที่จะสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

  ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2559 – 2561 มีรายได้รวม 2,161 ล้านบาท 4,346 ล้านบาท และ 4,849 ล้านบาท ตามลำดับคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 50% และมีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท 334 ล้านบาท และ 547 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 102% ส่วนผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 มีรายได้รวม 2,555 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 342 ล้านบาท


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ACE

Posts by pakapong_u » Mon Oct 28, 2019 9:18 pm

ACE เตรียมขาย 1,018 ล้านหุ้น ช่วงราคา 4-4.40 บาท/หุ้น

28/10/2019ACE, Exclusive News
HoonSmart.com>>แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ เปิดช่วงราคาเสนอขาย IPO เบื้องต้น ที่ 4.0 – 4.40 บาทต่อหุ้น เปิดนักลงทุนจองซื้อ 1, 4 – 5 พ.ย. ส่วนสถาบันรอสำรวจราคาสุดท้าย 6 พ.ย. ระดมทุนไปต่อยอดธุรกิจและชำระหนี้

นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์(บล.)ทรีนีตี้ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ( ACE) เปิดเผยว่า บริษัทแอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จะเสนอขายหุ้นจำนวน 1,018 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อนำเงินไปลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา รวมถึงโครงการที่รอการพัฒนา และชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้

นางสาววีณา เลิศนิมิตร กรรมการ บล.ไทยพาณิชย์ ในฐานะ Sole Bookrunner และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า ACE จะจัดโรดโชว์วันที่ 31 ต.ค.นี้ จากการนำเสนอข้อมูลก่อนหน้านี้ พบว่านักลงทุนมีความมั่นใจในพื้นฐานธุรกิจและอนาคตที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี จึงกำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ที่ราคา 4.0 – 4.40 บาทต่อหุ้น โดยจะเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อในวันที่ 1, 4 และ 5 พ.ย.นี้ ในราคาหุ้นละ 4.40 บาท และสำรวจความต้องการจองซื้อจากนักลงทุนสถาบันเพื่อกำหนดราคาสุดท้ายในวันที่ 6 พ.ย. เพื่อเปิดจองซื้อในวันที่ 6 – 7 พ.ย.นี้

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตไฟฟ้าชีวมวลส่งขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)รายใหญ่ในประเทศ นอกจากนี้ยังมีความสามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เช่น โรงไฟฟ้าขยะชุมชนและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้ารูปแบบอื่น เช่น โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โดยได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ

ปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วจำนวน 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายกับกฟภ. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งสิ้น 166.5 เมกะวัตต์ ส่วนที่อยู่ระหว่างการพัฒนา อยู่ระหว่างขอคืนสัญญาขายไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 210.19 เมกะวัตต์ และมีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟผ. และ กฟภ. รวม 168.71 เมกะวัตต์

ด้านผลการดำเนินงานปี 2559 – 2561 มีรายได้รวม 2,161 ล้านบาท 4,346 ล้านบาท และ 4,849 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 50% ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 134 ล้านบาท 334 ล้านบาท และ 547 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 102% สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 มีรายได้รวม 2,555 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 342 ล้านบาท


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ACE

Posts by pakapong_u » Tue Oct 29, 2019 1:17 pm

สัมภาษณ์พิเศษ: ACE พร้อมเข้า SET ไตรมาส 4 นี้ ตั้งเป้าลุยขยายกำลังผลิตครบ 1 พันเมกะวัตต์ปี 67
Source - ข่าวหุ้น (Th)

Tuesday, October 29, 2019 04:52


บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด (The Clean Energy Leader) ถือเป็นดาวเด่นแห่งวงการพลังงานหมุนเวียนที่น่าจับตา โดยมีแผนเข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือ SET ภายในไตรมาส 4/2562 นี้

“ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ACE เปิดเผยถึงความเป็นมาว่า จุดเริ่มต้นของ ACE ต้องนับถอยหลังไปกว่า 40 ปี จาก “กลุ่มทรงเมตตา” ซึ่งเป็นทั้งผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ACE ที่มีธุรกิจด้านเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร โดยมีความเชี่ยวชาญในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศหลากหลายชนิด เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ไม้ยูคาลิปตัส ฯลฯ และมีเครือข่าย Supply Chain ที่เข้มแข็งครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ได้แก่ การวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช การผลิตกล้าไม้ การส่งเสริมการปลูก การแปรรูป และการส่งออก

จากประสบการณ์ในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมที่มีมาอย่างยาวนาน ทำให้เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว กลุ่มทรงเมตตาเห็นโอกาสทางธุรกิจ ที่จะนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทย รวมถึงเปลือกไม้ยูคาลิปตัสของกลุ่มทรงเมตตาเอง มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวล จึงได้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท ACE เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 3 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะชุมชน และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยของเสียที่จะส่งผลกระทบกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลก มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น

*ตั้งเป้ากำลังผลิต 1,000 เมกะวัตต์

ปัจจุบัน ACE มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ (MW) แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล (VSPP-Biomass) 9 โครงการ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (SPP-Cogeneration) 1 โครงการ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) 2 โครงการ และโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะชุมชน (VSPP-MSW) 1 โครงการ โดยมีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งสิ้น 166.5 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ในมืออีก 20 โครงการ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า กำลังการผลิตติดตั้งรวม 210.19 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล 15 โครงการ ที่อยู่ใน Pipeline 14 โครงการ และอยู่ระหว่างพิจารณาเข้าลงทุน 1 โครงการ รวม 15 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 โครงการ และโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะชุมชน 1 โครงการ ส่งผลให้กำลังการผลิตติดตั้งรวมเพิ่มเป็น 421.37 เมกะวัตต์ ในปี 2564-2565 พร้อมตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 1,000 เมกะวัตต์ ในปี 2567

*เล็งระดมทุนขาย IPO ไตรมาส 4 นี้

ACE เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในไตรมาส 4/2562 และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 1,018 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 10% ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้

โดยได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นหุ้น IPO อยู่ที่ราคา 4.0-4.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งนักลงทุนรายย่อยจะต้องจองซื้อที่ราคา 4.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาจองซื้อที่ 4.40 บาท เป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นให้กับผู้จองซื้อทุกราย โดยจะเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อในวันที่ 1, 4 และ 5 พฤศจิกายนนี้ และทำการสำรวจความต้องการจองซื้อจากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) เพื่อกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ซึ่งคาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายดังกล่าวภายในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ และจะเปิดให้นักลงทุนสถาบันจองซื้อหุ้น IPO ที่ราคาเสนอขายสุดท้ายในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 และคาดว่าจะนำหุ้นเข้าทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

วัตถุประสงค์การระดมทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทที่อยู่ใน Pipeline 20 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 210.19 เมกะวัตต์ โดยในช่วงแรกจะนำเงินที่ระดุมทุนได้บางส่วนไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ย 6.8% เนื่องจากเป็นหุ้นกู้ที่ยังไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยเมื่อชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวแล้ว จะส่งผลดีต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงเหลือเฉลี่ยต่ำกว่า 4% หลังจากนั้นจะให้บริษัทจัดอันดับเครดิต ทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (เครดิตเรตติ้ง) ซึ่งจะทำให้การออกหุ้นกู้ของบริษัทในอนาคต มีอัตราดอกเบี้ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

*เดินหน้าขยายลงทุนต่อเนื่อง

“ธนะชัย” กล่าวอีกว่า ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ACE ยังคงมีแผนการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเสนอขายหุ้น IPO และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำให้บริษัทมีความพร้อมและความคล่องตัวด้านแหล่งเงินทุนที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันบริษัทให้สามารถบรรลุเป้าหมายการขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

เพราะนอกจากโครงการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในมือ 20 โครงการ ACE ยังมีโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ รออยู่อีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทต่าง ๆ ที่ภาครัฐกำลังผลักดันให้เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญและความพร้อมเป็นพิเศษ เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าชีวภาพ และโรงไฟฟ้าขยะชุมชน เป็นต้น

นอกจากนี้ การที่บริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี เมื่อบวกกับการที่บริษัทจะมีทางเลือกการระดมทุนมากขึ้น อาทิ การออกหุ้นกู้ ตราสารทางการเงินต่าง ๆ ฯลฯ จะทำให้บริษัท ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันการเงินในทุกโครงการอยู่แล้ว ยิ่งมีความพร้อมด้านแหล่งเงินทุนที่มากขึ้น ทำให้บริษัทสามารถเดินหน้าขยายการลงทุนได้อย่างเต็มศักยภาพ แตกต่างจากในอดีตที่การขยายการลงทุนของบริษัทในบางครั้ง อาจต้องรอความพร้อมด้านเงินลงทุน แต่ภายหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ความกังวลในส่วนนี้จะหมดไป

“ในอดีตบริษัทเคยมีแผนจะลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกว่า 80 โครงการ แต่สุดท้ายต้องยอมตัดใจปรับลดเหลือเพียง 20 โครงการ เนื่องจากในขณะนั้นมีข้อจำกัดด้านแหล่งเงินทุน แต่หลังจากที่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจะสามารถเดินหน้าขยายการลงทุนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นจังหวะพอดีกับที่ภาครัฐของไทยกำลังผลักดันให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชนจำนวนมากที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ชีวภาพ และขยะชุมชน รวมทั้งการหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ปัจจุบันกำลังเป็น Megatrend ของโลกและประเทศไทย”

*โชว์ผลประกอบการโตไม่หยุด

สำหรับผลประกอบการของ ACE มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยภาพรวมผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2559-2561) มีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 60% ในขณะที่กำไรสุทธิเติบโตเร็วกว่ารายได้เกือบเท่าตัว โดยเติบโตในอัตราเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 102% โดยในปี 2559 มีรายได้รวม 2,161 ล้านบาท กำไรสุทธิ 134 ล้านบาท ปี 2560 มีรายได้รวม 4,346 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 334 ล้านบาท และปี 2561 มีรายได้รวม 4,849 ล้านบาท กำไรสุทธิ 547 ล้านบาท

ขณะที่ ล่าสุดภาพรวมผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 2,555 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 342 ล้านบาท รวมถึงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/Equity) 1.2 เท่า

*ชูกลยุทธ์พิชิตศึกพลังงานทดแทน

ส่วนกลยุทธ์การดำเนินงานของ ACE ท่ามกลางการแข่งขันด้านโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ACE ได้รับผลดีจากความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP2018) ที่ให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียน โดยโรงไฟฟ้าของกลุ่ม ACE เป็นสัญญาขายไฟฟ้าให้กฟภ.และกฟผ. แบบ Feed-in Tariff (FiT) จึงมีความมั่นคงด้านราคารับซื้อตลอดระยะเวลาตามสัญญา

นอกจากนี้ ACE ยังมีความเสี่ยงต่ำในเรื่องของปัจจัยภายนอก เช่น สงครามการค้า ที่ไม่มีผลกระทบกับความต้องการและราคาค่ากระแสไฟฟ้าของประเทศไทย รวมทั้งมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทั้งในประเทศและในระดับสากลจากปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่ใช้การวิจัยและพัฒนา (R&D) นำการผลิต โดยได้มีการนำระบบ Big Data และสมองกลคอมพิวเตอร์ (AI) มาใช้ควบคุมการผลิตไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักร ประหยัดเชื้อเพลิงและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วและโครงการที่กำลังพัฒนา การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน ทำให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการของโรงไฟฟ้า ทั้งยังสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน และมีส่วนช่วยส่งเสริมคุณภาพสถาบันครอบครัว จนได้ชื่อว่าเป็นโรงไฟฟ้าของชุมชน ที่ดำเนินการโดยชุมชน และเพื่อประโยชน์ของชุมชน

“ดังนั้น ACE จึงนับว่าเป็นหุ้นพลังงานน้องใหม่ที่มีความโดดเด่นน่าสนใจต่อนักลงทุน เพราะเป็นหุ้นที่มีการเติบโตสูงแต่ความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าสะอาดต้นแบบของประเทศไทยเป็นตัวจริงและผู้นำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่หาตัวจับยาก โดยมีรายได้และกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพสูง รวมทั้งมีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงจำนวนเมกะวัตต์และผลประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายได้ อัตราการทำกำไร และกำไรสุทธิ”

ที่มา: นสพ.ข่าวหุ้น ฉบับวันที่ 29 ต.ค. 2562


pookii
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 633
Joined: Thu Apr 04, 2013 9:53 am

Re: ACE

Posts by pookii » Tue Oct 29, 2019 7:31 pm

75398293_2973268619356074_5626479437764624384_n.jpg
75398293_2973268619356074_5626479437764624384_n.jpg (113.96 KiB) Viewed 642 times


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ACE

Posts by pakapong_u » Wed Nov 06, 2019 12:51 pm

`แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE)` เคาะราคาไอพีโอ 4.40 บาท/หุ้นสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -6 พ.ย. 62 12:11 น.
  "แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) เคาะราคาขายหุ้นไอพีโอ 1,018 ล้านหุ้น ที่ราคา 4.40 บาท จากช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ 4-4.40 บาท เปิดจองซื้อ 1-7 พ.ย.62

  บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายในการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในครั้งนี้ เป็นจำนวน 1,018,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ราคาหุ้นละ 4.40

  ทั้งนี้บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ระหว่าง 4.00 – 4.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเปิดให้จองซื้อ สำหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ใน วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2562 และผู้ลงทุนสถาบัน วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ACE

Posts by pakapong_u » Wed Nov 06, 2019 2:06 pm

(เพิ่มเติม)ACE เคาะไอพีโอ 4.40 บ. สถาบันจองล้น 10 เท่า-เทรด 13 พ.ย.นี้สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -6 พ.ย. 62 13:43 น.
  บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) ปลื้มนักลงทุนรายย่อยจองซื้อหุ้น IPO อย่างคับคั่ง ส่วนนักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการจองซื้อในช่วงการทำ Bookbuilding เข้ามาอย่างท่วมท้น กว่า 10 เท่าของจำนวนหุ้นที่จัดสรรแก่นักลงทุนสถาบัน เดินหน้าเคาะราคาขายสุดท้ายหุ้น IPO ที่ 4.40 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และเสนอขายหุ้นแก่นักลงทุนสถาบันในวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายนนี้ คาดนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 13 พ.ย. นี้ ในหมวดทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค ด้านผู้บริหารตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2567 และโชว์ผลการดำเนินงานย้อนหลังปี 2559 – 2561 เติบโตอย่างต่อเนื่อง

  นางสาววีณา เลิศนิมิตร กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะ Sole Bookrunner และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม เปิดเผยว่า หลังจาก บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ราคาหุ้นละ 4.00 – 4.40 บาท และเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อหุ้น IPO เมื่อวันที่ 1 และ 4 – 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ราคา 4.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายดังกล่าว พร้อมกับสำรวจความต้องการจองซื้อหุ้น IPO ของนักลงทุนสถาบัน หรือ Bookbuilding

  ในการจัดสรรหุ้นได้จัดสรรให้นักลงทุนสถาบันประมาณร้อยละ 60 และจัดสรรให้นักลงทุนรายย่อยประมาณร้อยละ 40 โดยนักลงทุนรายย่อยให้การตอบรับจองซื้อหุ้น IPO ในช่วงที่ผ่านมาอย่างคับคั่ง ขณะที่นักลงทุนสถาบันก็แสดงความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยแสดงความต้องการจองซื้อที่ราคาสูงสุดหุ้นละ 4.40 บาท มากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรแก่นักลงทุนสถาบันกว่า 10 เท่า

  ล่าสุดจึงกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายหุ้น IPO ของ ACE ที่ราคา 4.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น พร้อมดำเนินการเสนอขายหุ้น IPO แก่นักลงทุนสถาบันในวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2562 และคาดว่าจะนำหุ้น ACE เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค ในวันที่ 13 พฤศจิกายน นี้

  ทั้งนี้ นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันได้ให้ความสนใจ ACE อย่างล้นหลาม เนื่องจาก ACE มีรายได้ที่แน่นอนจากสัญญาขายไฟฟ้าในระยะยาวให้ กฟภ. และ กฟผ. ตลอดจนมีอัตราการเติบโตของรายได้และผลกำไรที่โดดเด่น โดยมีโอกาสการเติบโตจากโครงการที่อยู่ใน pipeline ของบริษัทฯ เพิ่มอีกกว่า 200 เมกะวัตต์ภายในปี 2565

  ทั้งนี้ ACE มีพื้นฐานทางธุรกิจ ที่แข็งแกร่ง ทั้งทางด้านเทคโนโลยี ประสบการณ์ บุคลากร เงินทุน และผลประกอบการ ที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีการวิจัยและพัฒนา เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพ ในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การประกอบธุรกิจของ ACE สอดคล้องกับ World Mega Trend ที่มุ่งเน้นพลังงานสะอาด รวมทั้งแนวทางโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนของภาครัฐ

  ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า นักลงทุนรายย่อย ให้การตอบรับอย่างล้นหลาม

  จากการสอบถามนักลงทุน ทราบว่านักลงทุนสนใจ ACE มากจาก ปัจจัยบวก 6 ประการคือ

1. ACE มีรายได้ที่แน่นอน และมั่นคงจากสัญญาขายไฟฟ้าในระยะยาวให้ กฟภ. และ กฟผ. ในราคาที่แน่นอนและมีกำไรดี จึงไม่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องการตลาดและการเรียกเก็บหนี้

2. ACE มี High Growth และ Low Risk โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มีรายได้ กำไรสุทธิ ผลตอบแทนในสินทรัพย์ และผลตอบแทนในการลงทุนที่มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง อันต่อเนื่องจากที่มีสัญญาขายไฟฟ้าอยู่ในมือ โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและอยู่ระหว่างรอการพัฒนา รวมอีกกว่า 200 เมกะวัตต์

3. ACE มีพื้นฐานทางธุรกิจ ที่แข็งแกร่ง ทั้งทางด้านเทคโนโลยี ประสบการณ์ บุคลากร เงินทุน และผลประกอบการที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา (Past Record) อีกทั้งยังมีการวิจัยและพัฒนา เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง

4. ACE ทำธุรกิจที่สอดคล้องกับ World Mega Trend เป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงมาก และเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มกำลังจะไป ทดแทนธุรกิจพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ในอนาคตอันใกล้

5. ACE ได้รับผลบวกจากอัตราดอกเบี้ยขาลง ทำให้มีโอกาสที่ต้นทุนทางการเงินของ ACE ลดลง อีกทั้งจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดลง ACE จึงเป็นแหล่งลงทุนที่มีความมั่นคง มีความเสี่ยงน้อย และมีศักยภาพในการเติบโต ซึ่ง ACE มีความโดดเด่น เป็นพิเศษ ในคุณลักษณะ ที่นักลงทุนค้นหา

6. ACE มีศักยภาพในการแข่งขันที่จะได้สัญญาขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จากการที่หน่วยงานภาครัฐ มีแผนเปิดให้เอกชนยื่นประมูลในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเสนอขายไฟฟ้าชุมชนจำนวน 4,100 MW เนื่องจาก ACE มีรากฐานที่มั่นคงและมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน

  จากปัจจัยต่างๆ ข้างต้น นักลงทุนคาดว่าจะให้ความสนใจในหุ้นของ ACE ต่อเนื่องไปจนถึงภายหลังจากการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีบริษัทเติบโตขึ้นในอนาคตตามแผนที่วางไว้ ก็จะทำให้ ACE มีโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นจนติดอันดับ SET 50 ในอนาคต ทำให้ ACE น่าจะต้องจับตามองจากนี้เป็นต้นไป

  นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด (The Clean Energy Leader) กล่าวว่า มีความยินดีที่นักลงทุนรายย่อยให้การตอบรับที่ดีในการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทฯ จำนวน 1,018 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

  โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จะมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 5,087,999,980 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 10,175,999,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท และมีสัดส่วน free float รวมประมาณร้อยละ 22

  ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้จากโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวม 166.5 เมกะวัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา อยู่ระหว่างขอคืนสัญญาขายไฟฟ้า และอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการเข้าซื้อหุ้น รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 210.19 เมกะวัตต์ และมีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟผ. และ กฟภ. รวม 168.71 เมกะวัตต์ โดยมีเป้าหมายขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าในไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567

  นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE กล่าวว่า ส่วนผลการดำเนินงานในปี 2559 – 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,161 ล้านบาท 4,346 ล้านบาท และ 4,849 ล้านบาท เติบโตอย่างต่อเนื่องตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 50% และมีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท 334 ล้านบาท และ 547 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็น CAGR ประมาณ 102%

  ส่วนผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 มีรายได้รวม 2,555 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 342 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีอัตราเติบโตของผลตอบแทนบน Fixed Asset (Return on Fixed Asset) โดยในปี 2559 – 2561 มีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 4.1% 8.1% และ 12.4% ตามลำดับ และในช่วงไตรมาส 2/2562 เพิ่มขึ้นเป็น 16%

  ACE มีความมุ่งมั่นและยึดหลักการที่ว่า “มากกว่าการเพิ่มรายได้ คือการเพิ่มพูนกำไรสุทธิ มากกว่าการเพิ่มพูนกำไรสุทธิ คือ การเพิ่มพูนผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทฯ มากกว่าการเพิ่มพูนผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทฯ คือการเพิ่มพูนผลตอบแทนจากทรัพย์สินของบริษัทฯ และมากกว่านั้น คือการเพิ่มพูนผลตอบแทนที่ดี ให้แก่ผู้ถือหุ้น”


PharmlawVI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 34
Joined: Fri Oct 12, 2012 11:05 am

Re: ACE

Posts by PharmlawVI » Thu Nov 07, 2019 7:10 pm

ACE IPO by Buffettcode

ผมได้มีโอกาสไปรับฟังข้อมูลหุ้นโรงไฟฟ้าที่กำลังจะ IPO เข้าตลาดหุ้นตัวใหม่มาคือแอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้
ACE ทำธุรกิจหลักคือโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะ บริษัทมีการเติบโตที่น่าสนใจคือมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก 211.18 MW ในปัจจุบันเป็นเป็น 421.37 MW ในอีก 2 ปี และเพิ่มเป็น 1,000 MW ในอีก 5 ปีข้างหน้า
‍‍
ACE ถือเป็นหุ้นที่มีแผนการเติบโตที่ดุดันมากๆ ซึ่งคงถูกใจนักลงทุนสายเติบโต
แต่เดี๋ยวก่อน การเป็นนักลงทุนที่ดีต้องเข้าใจว่าการเติบโตนั้นเป็นมาอย่างไร? มีความเสี่ยงหรือไม่?
‍‍
ก่อนทำการตัดสินใจลงทุน ... ผมสรุปประเด็นสำคัญโดยภาพรวมของหุ้น ACE ไว้ให้
ทำไมผมถึงบอกว่าเป็นโรงไฟฟ้าแห่งอนาคต? ACE มีจุดเด่นอะไร? มาหาคำตอบไปพร้อมกัน
ลงทุนครั้งนี้จะได้กำไรหรือไม่อยู่ที่การตัดสินใจของคุณเองแล้วครับ !
‍‍
ACE จะจัด Roadshow ให้กับนักลงทุนรายย่อย 31 ต.ค. นี้
และจะเปิดจองซื้อหุ้น IPO แก่นักลงทุนรายย่อยในวันที่ 1, 4, 5 พ.ย 62
‍‍
คาดว่า หุ้น ACE จะเข้าทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
‍‍
ติดตามรายละเอียดบริษัท Absolute Clean Energy (ACE)
เพิ่มเติมได้ที่ www.ace-energy.co.th
‍‍
Buffettcode feat. ACE
#Buffettcode #รู้รอบหุ้นIPO #ACE
‍‍
1.
หุ้น ACE ผู้นำโรงไฟฟ้าชีวมวล
หุ้น ACE ทำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าทั้งสิ้น 13 โรงไฟฟ้า รวมเป็นกำลังการผลิตไฟที่ 211.18 MW บริษัทยังมีโครงการที่อยู่ใน Pipeline อีก 20 โครงการ* ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและดำเนินการขายไฟฟ้าได้ภายในปี 2021 เป็นจำนวน 210.19 MW รวมเป็นกำลังการผลิตรวม 421.37 MW
‍‍
2.
หุ้น ACE น่าสนใจยังไง?
บริษัทมีแผนการเติบโตที่ชัดเจน โดยวางแผนจากการมีกำลังการผลิตไฟที่ 211.18 MW ในปัจจุบัน จะเติบโตเป็น 421.37 MW ในอีก 2 ปี และเพิ่มเป็น 1,000 MW ในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2024) นอกจากนั้นบริษัทยังมีแผนดำเนินการลดต้นทุนครั้งใหญ่ ด้วยการปรับปรุงการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าให้ลดต้นทุนทั้งค่าเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทพัฒนาทั้งรายได้ให้เติบโตและการลดต้นทุนจะส่งผลให้กำไรของบริษัทเติบโตได้นั่นเอง
‍‍
3.
ลูกค้าของ ACE คือใคร?
เกือบทั้งหมดของปริมาณไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าของ ACE จำหน่ายได้จำหน่ายให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล มีสัญญาที่ชัดเจน ตัดปัญหาเรื่องผิดนัดชำระและความไม่มั่นคงของรายได้ออกไปได้เลย
‍‍
4.
หุ้น ACE มีโรงไฟฟ้ากี่ประเภท
โรงไฟฟ้าของ ACE มีทั้งสิ้น 4 ประเภท
1)โรงไฟฟ้าชีวมวล ณ ปัจจุบันดำเนินการทั้งสิ้น 9 โรง และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 24 โรง ภายในปี 2021 (รวมโรงไฟฟ้าของ APP ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าซื้อ)
2)โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ณ ปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้ว 1 โรง
3)โรงไฟฟ้าขยะชุมชน ณ ปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้ว 1 โรงและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 2 โรง ภายในปี 2021
4)โรงไฟฟ้าโซลาร์ ณ ปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้ว 2 โรง และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 6 โรง ภายในปี 2021
โดยแต่ละโรงไฟฟ้ามีจุดเด่นที่แตกต่างกัน
‍‍
5.
จุดเด่นโรงไฟฟ้าชีวมวลคือการประหยัดต้นทุน
โรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลประเภท Multi fuel type หรือใช้เชื้อเพลิงได้หลายประเภท ทำให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงที่ต้นทุนประเภทใดประเภทหนึ่งมีราคาสูง นอกจากนั้นยังสามารถเผาเชื้อเพลิงที่มีค่าความชื้นสูง 65% ได้ในขณะที่โรงไฟฟ้าชีวมวลรายอื่นโดยทั่วไปสามารถเผาเชื้อเพลิงที่ค่าความชื้นเฉลี่ยเพียง 40% เท่านั้น ส่งผลให้โรงไฟฟ้าของบริษัทมีความยืดหยุ่นสูงกว่าในการหาเชื้อเพลิงและควบคุมต้นทุนของวัตถุดิบ
‍‍
6.
จุดเด่นของโรงไฟฟ้าขยะคือการเผาตรง
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะของบริษัทเองก็เป็นโรงไฟฟ้าขยะที่มีนวัตกรรม โดยปกติแล้วโรงไฟฟ้าจะสามารถเผาขยะอย่างมีประสิทธิภาพได้จะต้องมีโรง RDF เพื่อทำการแยกขยะก่อน แต่โรงไฟฟ้าขยะของ ACE สามารถนำขยะที่ยังไม่ได้แยกและมีความชื้นสูงถึง 80% มาเผาตรงในเตาได้เลยโดยยังคงประสิทธิภาพการผลิตได้อยู่ นอกจากนั้นยังเป็นการเผาแบบไม่เกิดมลภาวะและไม่มีควันอีกด้วย
‍‍
7.
กลยุทธของโรงไฟฟ้า ACE เหมือนกันกับกลยุทธของ AirAsia ที่ทำให้ต้นทุนทางการผลิตและการบริหารจัดการต่ำแต่ได้ประสิทธิภาพสูง
‍‍
รูปแบบการทำธุรกิจของ ACE มีความใกล้เคียงกับสายการบินต้นทุนต่ำ กล่าวคือบริษัทสร้างโรงไฟฟ้าทุกโรงให้มีรูปแบบเหมือนกัน ทำให้ได้ประโยชน์จาก Economy of Scale สามารถควบคุมต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่สำรองไว้เพื่อใช้ในการทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เนื่องจากโรงไฟฟ้าของบริษัทใช้โมเดลการสร้างแบบเดียวกัน ดังนั้นบริษัทจึงไม่จำเป็นต้องสำรองอะไหล่เอาไว้เยอะมาก เพราะใช้ร่วมกันได้หมด อีกทั้งยังสามารถแชร์บุคคลากรด้าน Operation & Maintainance (O&M) กันได้ระหว่างโรงไฟฟ้า
ทำให้ ACE มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง
‍‍
8.
แม้ต้นทุนต่ำแต่ประสิทธิภาพสูง
บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนของเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในเชิงของประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า บริษัทสามารถทำประสิทธิภาพได้สูงกว่าโรงไฟฟ้าอื่นๆในตลาดอย่างมีนัยยะจาก 3 ปัจจัยด้วยกัน
‍‍
8.1
Capacity Factor ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการใช้โรงไฟฟ้า ยิ่งเข้าใกล้ 100% มากเท่าไหร่ยิ่งดี เพราะถือว่าใช้เครื่องจักรคุ้มค่ามากเมื่อเทียบเม็ดเงินลงทุนที่เสียไป สำหรับงวด 6 เดือน ปี 2562 โรงไฟฟ้าชีวมวลของ ACE มี Capacity Factor อยู่ที่ 97%, โรงไฟฟ้าขยะ (MSW) อยู่ที่ 95% และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ 82% Capacity Factor ของโรงไฟฟ้าทั้ง 3 ประเภทถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในตลาด
‍‍
8.2
Heat rate บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าด้วยการลด Heatrate ซึ่งจะส่งผลให้ลดการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบตั้งแต่ Boiler, Steam Turbine, Condenser และ Cooling Tower
‍‍
8.3
การพัฒนาเทคโนโลยี โรงไฟฟ้าใหม่จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมเพราะมีการพัฒนาเทคโนโลยีในจุดที่สำคัญๆ เช่น เทคโนโลยีเครื่องจักร การใช้ Internet of Things (IoT) และการใช้ Big Data
‍‍
9.
เชื้อเพลิง หัวใจของโรงไฟฟ้าชีวมวล
เอกลักษณ์ของโรงไฟฟ้าประเภทชีวมวล คือการบริหารจัดการเชื้อเพลิง เนื่องจากเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวลคือ ของเหลือจากสินค้าเกษตรซึ่งมีราคาผันผวนขึ้นอยู่กับปริมาณของเหลือในแต่ละพื้นที่ และปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรในแต่ละประเภท ดังนั้นการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลจึงมีความยากกว่าโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม
‍‍
ความยากของคนอื่นกลับกลายเป็นโอกาสให้ ACE ซึ่งมีทีมบริหารมากประสบการณ์อยู่ในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมมานานกว่า 40 ปี มีเครือข่ายเกษตรกรและ Supply Chain กระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงทำให้บริษัทสามารถดำเนินการโรงไฟฟ้าได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องวัตถุดิบแต่อย่างใด และเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้ ACE เป็นผู้นำในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล
‍‍
10.
อนาคตประเทศไทยมุ่งสู่พลังงานสะอาด
10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มปีละ 4% (2008-2018) เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะไม่ขาดไฟฟ้า รัฐบาลจึงออกนโยบายแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนในโรงไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียนถือเป็นพระเอกของแผนพัฒนาครั้งนี้เพราะมีสัดส่วนถึง 37% หรือเกิน 1 ใน 3 ของกำลังผลิตไฟฟ้าที่ต้องการเพิ่มทั้งหมด
‍‍
โรงไฟฟ้าชีวมวลและขยะถือเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานหมุนเวียนจึงมีโอกาสได้รับประโยชน์จากแผนพัฒนาครั้งนี้ และ โรงไฟฟ้าชีวมวลเป็น Portion ที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบในเชิงหน่วยไฟฟ้าที่ผลิต (kWh) เพราะตรงกับ BCG Bio-Circular-Green economy ที่รัฐบาลกำลังส่งเสริมอย่างจริงจัง ส่วนโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยก็ได้รับอนิสงค์จากนโยบายการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อแก้ไขวิกฤตขยะมูลฝอยของประเทศไทย
‍‍
11.
ผลการดำเนินงานในอดีตและกำไรสามารถบอกแนวโน้มในอนาคตได้
ACE ได้ทำการลดต้นทุนมาโดยตลอดในปี 2017 ACE มีต้นทุนเชื้อเพลิงในการดำเนินงานโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ 1.6 บาท/kWh ณ.ไตรมาส 2 ปี 2019 บริษัทสามารถลดต้นทุนเชื้อเพลิงลงได้เหลือ 1.34 บาท/kWh หรือลดลงประมาณ 16% ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการก็ลดลงในทิศทางเดียวกันที่ 22%
‍‍
บริษัทยังมีนโยบายในการเดินหน้าลดต้นทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะลดค่าเชื้อเพลิงให้ได้เฉลี่ย 5-15% ใน 2-3 ปี ลดต้นทุนในการดำเนินงานและการบำรุงรักษา(O&M) 15-25% ต่อปี ภายใน 2-3 ปี
‍‍
12.
รายได้เติบโต กำไรเติบโต
รายได้ของ ACE เติบโตจาก 1,886 ลบ.ในปี 2016 เป็น 4,833 ลบ.ในปี 2018 นับเป็นการเติบโตเฉลี่ยที่ 60% ต่อปี ในมุมของกำไรสุทธิ บริษัทมีกำไรเติบโตจาก 134 ลบ.ในปี 2016 เป็น 547 ลบ.ในปี 2018 เติบโตเฉลี่ยที่ 102% ต่อปี การเติบโตที่สูงระดับนี้มาจากจำนวนโรงไฟฟ้าที่เริ่มจำหน่ายไฟ, การควบคุมต้นทุนที่ดี และการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า
‍‍
13.
สรุปจุดเด่นของ ACE
หุ้น ACE เป็นหุ้นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ถือว่าเป็นดาวเด่น เพราะมีดีทั้งเรื่องเทคโนโลยี, การควบคุมต้นทุนของเชื้อเพลิง, การบริหารจัดการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากไม่ใช่แค่ในเรื่องพลังงานทดแทนแต่ยังมีเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง ยิ่งเงินบาทแข็งแบบนี้บริษัทน่าจะได้ประโยชน์จากการนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบในการสร้างโรงไฟฟ้า ส่งผลให้ IRR มีโอกาสสูงขึ้นกว่าโครงการในอดีต
‍‍
14.
ความเสี่ยงของ ACE
อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของ ACE ยังคงเป็นเรื่องการควบคุมต้นทุนของเชื้อเพลิง จะกำไรมากขึ้นหรือน้อยลงอยู่ที่ตรงนี้ ส่วนในเรื่องของรายได้ก็ต้องมาจากการเพิ่มโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับจำนวน PPA ที่จะได้มาซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเงื่อนไขการประมูลมีความซับซ้อนสูงขึ้น
‍‍
แต่ถ้ามองอีกมุมความซับซ้อนที่สูงขึ้นก็ยิ่งเป็นข้อดีสำหรับ ACE เพราะ ACE เป็นผู้นำทางด้านเชื้อเพลิงชีวมวลและเทคโนโลยีในการสร้างและดำเนินการโรงไฟฟ้าของประเทศ ที่ยากจะหาใครมาเทียบเท่า
‍‍
ACE เป็นหุ้นที่น่าสนใจ เป็นผู้นำอุตสาหกรรมโรงฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าขยะ MSW นอกจากนี้การใช้พลังงานของประเทศไทยเองก็กำลังพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน
‍‍
นี่เป็นเพียงสรุปภาพรวมของหุ้น ACE ใครสนใจจะเข้าลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมต่อยอด เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกันกับโรงไฟฟ้าของ ACE ครับ :-)
‍‍
ขอให้โชคดีมีกำไรจากการลงทุนกันทุกคนครับ
Buffettcode feat. ACE


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ACE

Posts by pakapong_u » Fri Nov 08, 2019 11:26 am

ACEปลื้มสถาบันจองเกิน10เท่า เคาะราคาไอพีโอ 4.40 บาท ดีเดย์เทรด 13 พ.ย.นี้
Source - ข่าวหุ้น (Th)

Thursday, November 07, 2019 05:12


“แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้” หรือ ACE เนื้อหอม นักลงทุนสถาบันแห่จองซื้อไอพีโอมากกว่า 10 เท่า และนักลงทุนรายย่อยจองซื้อหุ้นอย่างคับคั่ง เคาะราคาขายไอพีโอที่ราคาหุ้นละ 4.40 บาท เสนอขายหุ้นแก่นักลงทุนสถาบันในวันที่ 6-7 พ.ย.นี้ พร้อมคาดซื้อขายใน SET วันที่ 13 พ.ย. 62 ด้านผู้บริหารตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิต 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 67

นางสาววีณา เลิศนิมิตร กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะ Sole Bookrunner และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม เปิดเผยว่า หลังจากบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ราคาหุ้นละ 4.00-4.40 บาท และเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อหุ้น IPO เมื่อวันที่ 1 และ 4-5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ราคา 4.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายดังกล่าว พร้อมกับสำรวจความต้องการจองซื้อหุ้น IPO ของนักลงทุนสถาบัน หรือ Bookbuilding โดยการจัดสรรหุ้น ได้จัดสรรให้นักลงทุนสถาบันประมาณ 60% และจัดสรรให้นักลงทุนรายย่อยประมาณ 40%

โดยนักลงทุนรายย่อยให้การตอบรับจองซื้อหุ้น IPO ในช่วงที่ผ่านมาอย่างคับคั่ง ขณะที่นักลงทุนสถาบันแสดงความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงความต้องการจองซื้อที่ราคาสูงสุดหุ้นละ 4.40 บาท มากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรแก่นักลงทุนสถาบันกว่า 10 เท่า ล่าสุดจึงกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายหุ้น IPO ของ ACE ที่ราคา 4.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น พร้อมดำเนินการเสนอขายหุ้น IPO แก่นักลงทุนสถาบันในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 และคาดว่าจะนำหุ้น ACE เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค ในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้

ทั้งนี้ นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันได้ให้ความสนใจ ACE อย่างล้นหลาม เนื่องจาก ACE มีรายได้ที่แน่นอนจากสัญญาขายไฟฟ้าในระยะยาวให้ กฟภ. และ กฟผ. ตลอดจนมีอัตราการเติบโตของรายได้และผลกำไรที่โดดเด่น โดยมีโอกาสการเติบโตจากโครงการที่อยู่ใน pipeline ของบริษัทเพิ่มอีกกว่า 200 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 ทั้งนี้ ACE มีพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ทั้งทางด้านเทคโนโลยี ประสบการณ์ บุคลากร เงินทุน และผลประกอบการ ที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การประกอบธุรกิจของ ACE สอดคล้องกับ World Mega Trend ที่มุ่งเน้นพลังงานสะอาด รวมทั้งแนวทางโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนของภาครัฐ

นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า นักลงทุนรายย่อยให้การตอบรับอย่างล้นหลาม จากการสอบถามนักลงทุน ทราบว่านักลงทุนสนใจ ACE มาก จากปัจจัยบวก 6 ประการ คือ 1.มีรายได้ที่แน่นอน และมั่นคงจากสัญญาขายไฟฟ้าในระยะยาวให้ กฟภ. และ กฟผ. ในราคาที่แน่นอนและมีกำไรดี จึงไม่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องการตลาดและการเรียกเก็บหนี้

2.มี High Growth และ Low Risk โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มีรายได้ กำไรสุทธิ ผลตอบแทนในสินทรัพย์ และผลตอบแทนในการลงทุนที่มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากที่มีสัญญาขายไฟฟ้าอยู่ในมือ โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและอยู่ระหว่างรอการพัฒนารวมอีกกว่า 200 เมกะวัตต์ 3.มีพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ทั้งทางด้านเทคโนโลยี ประสบการณ์ บุคลากร เงินทุน และผลประกอบการที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา (Past Record) อีกทั้งยังมีการวิจัยและพัฒนา เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง

4.ทำธุรกิจที่สอดคล้องกับ World Mega Trend เป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงมาก และเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มกำลังจะไปทดแทนธุรกิจพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในอนาคตอันใกล้ 5.ได้รับผลบวกจากอัตราดอกเบี้ยขาลง ทำให้มีโอกาสที่ต้นทุนทางการเงินของ ACE ลดลง อีกทั้งจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดลง ACE จึงเป็นแหล่งลงทุนที่มีความมั่นคง มีความเสี่ยงน้อย และมีศักยภาพในการเติบโต ซึ่ง ACE มีความโดดเด่นเป็นพิเศษในคุณลักษณะที่นักลงทุนค้นหา และ 6.มีศักยภาพในการแข่งขันที่จะได้สัญญาขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จากการที่หน่วยงานภาครัฐมีแผนเปิดให้เอกชนยื่นประมูลในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเสนอขายไฟฟ้าชุมชนจำนวน 4,100 MW เนื่องจาก ACE มีรากฐานที่มั่นคงและมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน

จากปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น นักลงทุนคาดว่าจะให้ความสนใจในหุ้นของ ACE ต่อเนื่องไปจนถึงภายหลังจากการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีบริษัทเติบโตขึ้นในอนาคตตามแผนที่วางไว้ จะทำให้ ACE มีโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นจนติดอันดับ SET 50 ในอนาคต ทำให้ ACE น่าจะต้องจับตามองจากนี้เป็นต้นไป

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศไทย และเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด (The Clean Energy Leader) กล่าวว่า มีความยินดีที่นักลงทุนรายย่อยให้การตอบรับที่ดีในการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทจำนวน 1,018 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 10% ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ ACE จะมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 5,087,999,980 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 10,175,999,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท และมีสัดส่วน free float รวมประมาณ 22%

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีรายได้จากโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวม 166.5 เมกะวัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา อยู่ระหว่างขอคืนสัญญาขายไฟฟ้า และอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการเข้าซื้อหุ้น รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 210.19 เมกะวัตต์ และมีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟผ. และ กฟภ. รวม 168.71 เมกะวัตต์ โดยมีเป้าหมายขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าในไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE กล่าวว่า ส่วนผลการดำเนินงานในปี 2559-2561 บริษัทมีรายได้รวม 2,161 ล้านบาท 4,346 ล้านบาท และ 4,849 ล้านบาท เติบโตอย่างต่อเนื่องตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 50% และมีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท, 334 ล้านบาท และ 547 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็น CAGR ประมาณ 102%

ส่วนผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 มีรายได้รวม 2,555 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 342 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีอัตราเติบโตของผลตอบแทนบน Fixed Asset (Return on Fixed Asset) โดยในปี 2559-2561 มีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 4.1% 8.1% และ 12.4% ตามลำดับ และในช่วงไตรมาส 2/2562 เพิ่มขึ้นเป็น 16%

“ACE มีความมุ่งมั่นและยึดหลักการที่ว่ามากกว่าการเพิ่มรายได้ คือการเพิ่มพูนกำไรสุทธิมากกว่าการเพิ่มพูนกำไรสุทธิ คือการเพิ่มพูนผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทมากกว่าการเพิ่มพูนผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท คือการเพิ่มพูนผลตอบแทนจากทรัพย์สินของบริษัท และมากกว่านั้น คือการเพิ่มพูนผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น” นายธนะชัย กล่าว

ที่มา: นสพ.ข่าวหุ้น ฉบับวันที่ 7 พ.ย. 2562


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32310
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ACE

Posts by pakapong_u » Fri Nov 08, 2019 9:58 pm

“ACE” ปิดการเสนอขายหุ้น IPO หลังนักลงทุนสถาบันแห่จองเกิน 10 เท่า ชูโรงไฟฟ้าชุมชนหนุนโต
Source - เว็บไซต์สยามรัฐ (Th)

Friday, November 08, 2019 11:31


ACE ปิดการขายหุ้น IPO จำนวนทั้งสิ้น 1,018 ล้านหุ้น ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย 4.40 บาทต่อหุ้น โชว์ตอบรับอย่างดีเยี่ยมทั้งจากนักลงทุนรายย่อย ส่วนนักลงทุนสถาบันให้ความเชื่อมั่นแสดงความต้องการจองซื้อหุ้นอย่างล้นหลามในช่วงการทำ Bookbuilding เกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้มากกว่า 10 เท่า ด้านผู้บริหารมั่นใจศักยภาพการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ชูเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2567 จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 211.18 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 421.37 เมกะวัตต์ภายใน 2-3 ปีข้างหน้าจากโครงการที่อยู่ใน Pipeline

น.ส.วีณา เลิศนิมิตร กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะ Sole Bookrunner และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า หลังจากปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE จำนวนทั้งสิ้น 1,018 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุนรายย่อยเมื่อวันที่ 1, 4 และ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และนักลงทุนสถาบันเมื่อวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย ที่ราคาหุ้นละ 4.40 บาท ถือว่าได้รับการตอบรับที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก

โดยในช่วงการทำ Bookbuilding นักลงทุนสถาบันได้แสดงความต้องการจองซื้อหุ้น IPO อย่างล้นหลาม เกินกว่าจำนวนที่จัดสรรไว้มากกว่า 10 เท่าของจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ให้แก่นักลงทุนสถาบันประมาณร้อยละ 60 ของหุ้น IPO ที่เสนอขายทั้งหมด เนื่องจากเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีรายได้มั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง แผนงานขยายกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าในอนาคต และความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจโรงไฟฟ้าของ ACE และคาดว่าหุ้น ACE จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค เป็นวันแรกในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เงินจากการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อจะนำไปใช้ลงทุนในโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างพัฒนา โครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา และโครงการโรงไฟฟ้าที่อาจได้มาเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ นอกจากนี้อาจใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

น.ส.จิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด (The Clean Energy Leader) เปิดเผยว่า ยินดีที่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันให้การตอบรับการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งสิ้น 166.5 เมกะวัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา โครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา และโครงการที่บริษัทฯ อาจได้มาเพิ่มเติมในอนาคต รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 210.19 เมกะวัตต์ และมีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟผ. และ กฟภ. รวม 168.71 เมกะวัตต์ จึงคาดว่าภายใน 2-3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นเป็น 421.37 เมกะวัตต์ และภายในปี 2567 ACE มีเป้าหมายขยายกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์

“เราคาดว่านโยบายรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อาทิ การแปรรูปขยะแปรรูปชีวมวล เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า จะเป็นปัจจัยบวกต่อการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ ACE โดยล่าสุดกระทรวงพลังงานมีนโยบายผลักดันการพัฒนาโครงการ ‘โรงไฟฟ้าชุมชน’ ทั่วประเทศ และมีแผนจะเปิดให้เอกชนเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและชีวภาพ รวมประมาณ 4,125 เมกะวัตต์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า”

ทั้งนี้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (PDP 2018) ซึ่งคาดว่าโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบจะเลือกใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นโครงการนำร่อง และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้โดยตรง (Peer to Peer Electricity Trading) ซึ่ง ACE ถือว่าเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลทุกด้าน รวมถึงมีความมั่นคงด้านแหล่งเชื้อเพลิงทางการเกษตรที่นำใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล

ขณะเดียวกัน ACE ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ตั้งแต่การออกแบบโรงไฟฟ้า คัดเลือกวัตถุดิบใช้เป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุน การพัฒนาสูตรผสมวัตถุดิบ ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการลดต้นทุนการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลได้อย่างต่อเนื่อง โดยอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นจาก 24% ในปี 2560 เป็น 37% ในไตรมาส 2/2562 และยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าที่ช่วยสนับสนุนวัตถุดิบระยะยาวอีกด้วย

ที่มา: www.siamrath.co.th


Post Reply