Page 1 of 1

ฝากนักลงทุนที่เก่งบัญชีช่วยหน่อยครับ

Posted: Fri Oct 27, 2017 9:56 pm
by tanatat
สมมติบริษัทฯaถือหุ้นบริษัทฯb ต่อมา บริษัทฯb ราคาขยับขึ้นสูงมาก ถ้าบริษัทฯa ไม่ขายหุ้นb แล้ว ในงบดุลบัญชี
สินทรัพย์ของ บริษัทฯa จะเพิ่มขึ้น ถ้าหนี้สินคงเดิม ส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทa จะเพิ่มขึ้น
แต่ งบกำไรของบริษัทฯa จะไม่เพิ่มขึ้น ถูกต้องไหมครับ พอดีเห็นหุ้นลักษณะบริษัทฯa จะมีเพิ่มขึ้นเลยอยากรู้ว่าน่าลงทุนหรือไม่

Re: ฝากนักลงทุนที่เก่งบัญชีช่วยหน่อยครับ

Posted: Fri Oct 27, 2017 11:38 pm
by miracle
tanatat wrote:สมมติบริษัทฯaถือหุ้นบริษัทฯb ต่อมา บริษัทฯb ราคาขยับขึ้นสูงมาก ถ้าบริษัทฯa ไม่ขายหุ้นb แล้ว ในงบดุลบัญชี
สินทรัพย์ของ บริษัทฯa จะเพิ่มขึ้น ถ้าหนี้สินคงเดิม ส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทa จะเพิ่มขึ้น
แต่ งบกำไรของบริษัทฯa จะไม่เพิ่มขึ้น ถูกต้องไหมครับ พอดีเห็นหุ้นลักษณะบริษัทฯa จะมีเพิ่มขึ้นเลยอยากรู้ว่าน่าลงทุนหรือไม่
บริษัท A ถือ หุ้นใน B คิดเป็น กี่เปอร์เซ็นต์
และ A มีอำนาจควบคุม B ในเชิงนโยบายหรือไม่
:)

Re: ฝากนักลงทุนที่เก่งบัญชีช่วยหน่อยครับ

Posted: Sat Oct 28, 2017 12:13 am
by Pyrostrikes

Re: ฝากนักลงทุนที่เก่งบัญชีช่วยหน่อยครับ

Posted: Sat Oct 28, 2017 6:34 am
by tanatat
ขอขอบคุณทุกคำตอบครับ