ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Fri Jul 21, 2017 9:49 pm

วันที่/เวลา 21 ก.ค. 2560 17:24:58
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ. งวดครึ่งปี (F45-1)
หลักทรัพย์ BFIT
แหล่งข่าว BFIT
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)
บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 6 เดือน
ก่อนตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 110,380 54,279
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.53 0.26
ต่อหุ้น (บาท)หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ"

ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา )
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

:)

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Fri Jul 21, 2017 9:49 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,185,153 1,296,976 2,709,105 2,403,559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.40 1.53 3.20 2.84
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,022,928 1,950,315 2,331,931 2,871,030
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.21 2.30 2.75 3.39
ต่อหุ้น (บาท)


หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

:)

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Fri Jul 21, 2017 9:49 pm

วันที่/เวลา 20 ก.ค. 2560 07:37:00
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
หลักทรัพย์ KTB
แหล่งข่าว KTB
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนตรวจสอบ ก่อนตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 3,222,015 8,685,264 11,759,904 16,230,971
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.23 0.62 0.84 1.16
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนตรวจสอบ ก่อนตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 3,290,322 8,334,909 10,612,862 15,321,026
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.24 0.60 0.76 1.10
ต่อหุ้น (บาท)


หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายผยง ศรีวณิช )
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

:)

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Fri Jul 21, 2017 9:50 pm

วันที่/เวลา 18 ก.ค. 2560 17:31:00
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
หลักทรัพย์ KTC
แหล่งข่าว KTC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนสอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 786,649 579,860 1,519,195 1,214,874
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 3.05 2.25 5.89 4.71
ต่อหุ้น (บาท)หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ"

ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายชุติเดช ชยุติ )
Chief Financial Officer
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

:)

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Fri Jul 21, 2017 9:50 pm

วันที่/เวลา 20 ก.ค. 2560 17:03:00
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
หลักทรัพย์ BBL
แหล่งข่าว BBL
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 8,047,006 7,169,413 16,351,706 15,486,597
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 4.22 3.76 8.57 8.11
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 7,992,176 6,576,001 16,251,164 13,953,486
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 4.19 3.45 8.51 7.31
ต่อหุ้น (บาท)


หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายอายุสม์ กฤษณามระ )
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

:)

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Fri Jul 21, 2017 9:50 pm

วันที่/เวลา 20 ก.ค. 2560 19:08:00
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
หลักทรัพย์ SCB
แหล่งข่าว SCB
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 11,910,949 12,817,839 23,822,859 23,363,808
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 3.50 3.77 7.01 6.87
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 11,411,857 9,400,739 21,279,099 20,865,534
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 3.36 2.77 6.26 6.14
ต่อหุ้น (บาท)


หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นางกิตติยา โตธนะเกษม )
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Financial Officer
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

:)

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Fri Jul 21, 2017 9:51 pm

วันที่/เวลา 20 ก.ค. 2560 07:45:00
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
หลักทรัพย์ KBANK
แหล่งข่าว KBANK
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 8,986,110 9,427,432 19,157,598 19,073,524
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 3.75 3.94 8.00 7.97
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 8,187,947 8,860,743 17,030,148 17,474,044
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 3.42 3.70 7.12 7.30
ต่อหุ้น (บาท)


หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายปรีดี ดาวฉาย )
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

:)

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Fri Jul 21, 2017 9:51 pm

วันที่/เวลา 11 ก.ค. 2560 17:15:00
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
หลักทรัพย์ TISCO
แหล่งข่าว TISCO
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนสอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,505,135 1,207,637 2,995,899 2,462,670
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.88 1.51 3.74 3.08
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนสอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 71,586 90,396 146,382 150,773
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.09 0.11 0.18 0.19
ต่อหุ้น (บาท)


หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นาย ชาตรี จันทรงาม )
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

:)

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Fri Jul 21, 2017 9:52 pm

วันที่/เวลา 19 ก.ค. 2560 07:57:00
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
หลักทรัพย์ CIMBT
แหล่งข่าว CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนตรวจสอบ ก่อนตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 356,636 39,886 477,841 367,233
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.014 0.0016 0.0188 0.0148
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนตรวจสอบ ก่อนตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 136,928 (76,009) 17,587 94,841
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.0054 (0.0031) 0.0007 0.0038
ต่อหุ้น (บาท)


หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ )
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

:)

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Fri Jul 21, 2017 9:53 pm

วันที่/เวลา 20 ก.ค. 2560 12:57:00
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
หลักทรัพย์ BAY
แหล่งข่าว BAY
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนตรวจสอบ ก่อนตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 5,871,356 5,268,748 11,516,102 10,418,983
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.80 0.72 1.57 1.42
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนตรวจสอบ ก่อนตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,567,249 2,935,048 7,508,294 8,056,031
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.35 0.40 1.02 1.10
ต่อหุ้น (บาท)


หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายโนริอากิ โกโตะ )
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

:)

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Fri Jul 21, 2017 9:53 pm

วันที่/เวลา 18 ก.ค. 2560 17:09:00
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
หลักทรัพย์ TCAP
แหล่งข่าว TCAP
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,674,963 1,466,350 3,277,253 2,816,850
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.44 1.26 2.81 2.42
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,082,187 961,995 1,142,232 952,958
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.93 0.83 0.98 0.82
ต่อหุ้น (บาท)


หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ )
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

:)

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Fri Jul 21, 2017 9:53 pm

วันที่/เวลา 17 ก.ค. 2560 12:49:00
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
หลักทรัพย์ TMB
แหล่งข่าว TMB
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,329,539 2,150,545 4,425,980 4,242,707
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.0531 0.0491 0.101 0.0969
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,336,589 2,100,148 4,349,212 4,157,964
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.0533 0.0479 0.0992 0.095
ต่อหุ้น (บาท)


หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายปิติ ตัณฑเกษม )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

:)

yoko
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4228
Joined: Sat Jan 27, 2007 4:49 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by yoko » Sun Jul 23, 2017 4:20 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนสอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 258,003 216,624 503,809 426,184
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.11 0.09 0.21 0.18
ต่อหุ้น (บาท)


miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Tue Jul 25, 2017 10:52 pm

วันที่/เวลา 25 ก.ค. 2560 09:27:14
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไขครั้ง 3)
หลักทรัพย์ HMPRO
แหล่งข่าว HMPRO
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,131,199 990,670 2,177,426 1,856,851
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.09 0.08 0.17 0.14
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,122,979 965,638 2,167,947 1,810,672
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.09 0.07 0.16 0.14
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นางสาว วรรณี จันทามงคล )
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

:)

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Tue Jul 25, 2017 10:53 pm

วันที่/เวลา 25 ก.ค. 2560 12:42:16
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
หลักทรัพย์ YNP
แหล่งข่าว YNP
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ประจำปี
ตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2559 2558
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (247,234) (181,579)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.15) (0.11)
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประจำปี
ตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2559 2558
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (75,350) (55,941)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.05) (0.03)
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายพริษฐ์ พันธ์พาณิชย์ )
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
__________________________________________

:)

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Tue Jul 25, 2017 10:54 pm

วันที่/เวลา 25 ก.ค. 2560 18:41:15
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
หลักทรัพย์ DELTA
แหล่งข่าว DELTA
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 842,619 1,328,668 2,191,111 2,578,263
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.68 1.07 1.76 2.07
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 354,564 1,147,279 1,443,288 2,325,201
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.28 0.92 1.16 1.86
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายอนุสรณ์ มุทราอิศ / นายเซีย เชน เยน )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

:)

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Tue Jul 25, 2017 10:54 pm

วันที่/เวลา 25 ก.ค. 2560 21:37:16
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
หลักทรัพย์ WHART
แหล่งข่าว WHART
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 167,218 115,982 284,405 133,393
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.172 0.1753 0.2925 0.2016
ต่อหุ้น (บาท)


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายปิยะพงศ์ พินธุประภา )
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

:)

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Tue Jul 25, 2017 10:55 pm

วันที่/เวลา 25 ก.ค. 2560 22:20:42
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
หลักทรัพย์ WHABT
แหล่งข่าว WHABT
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 31,018 30,424
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.1535 0.1506
ต่อหุ้น (บาท)


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายปิยะพงศ์ พินธุประภา )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

:)

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Wed Jul 26, 2017 10:17 pm

วันที่/เวลา 26 ก.ค. 2560 09:00:49
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
หลักทรัพย์ FTE
แหล่งข่าว FTE
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ประจำปี
ตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2559 2558
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 84,564 73,834
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.41 1.85
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประจำปี
ตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2559 2558
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 68,958 74,025
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.34 1.85
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายทักษิณ ตันติไพจิตร )
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

:)

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Wed Jul 26, 2017 10:18 pm

วันที่/เวลา 26 ก.ค. 2560 09:02:46
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
หลักทรัพย์ FTE
แหล่งข่าว FTE
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 27,226 14,936
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.06 0.37
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 41,099 14,814
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.09 0.37
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายทักษิณ ตันติไพจิตร )
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

:)

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Wed Jul 26, 2017 10:18 pm

วันที่/เวลา 26 ก.ค. 2560 12:46:52
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 2/2560 (F45-3) (ก่อนสอบทาน)
หลักทรัพย์ SCC
แหล่งข่าว SCC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนสอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 13,252,039 16,027,383 30,637,839 29,515,080
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 11.04 13.36 25.53 24.60
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนสอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 11,404,549 12,389,501 14,691,747 14,039,536
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 9.50 10.32 12.24 11.70
ต่อหุ้น (บาท)


หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( พิชิต ลีละพันธ์เมธา )
ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

:)

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Wed Jul 26, 2017 10:19 pm

วันที่/เวลา 26 ก.ค. 2560 17:03:54
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
หลักทรัพย์ TSTH
แหล่งข่าว TSTH
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (46,088) 216,466
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.01) 0.03
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 7,497 (9,540)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.00 0.00
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายราจีฟ มังกัล )
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

:)

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Wed Jul 26, 2017 10:27 pm

วันที่/เวลา 13 ก.ค. 2560 17:06:00
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
หลักทรัพย์ DTAC
แหล่งข่าว DTAC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 742,886 141,277 971,920 1,397,019
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.31 0.06 0.41 0.59
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 354,479 327,692 1,567,229 1,994,239
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.15 0.14 0.66 0.84
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายชวิต แสงอุดมเลิศ )
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

:)

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Thu Jul 27, 2017 1:02 pm

วันที่/เวลา 27 ก.ค. 2560 12:33:20
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
หลักทรัพย์ PTTEP
แหล่งข่าว PTTEP
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนสอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 7,535,561 2,661,002 19,819,756 8,285,820
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.67 0.44 4.68 1.80
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนสอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 6,768,791 4,052,546 14,340,229 10,891,215
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.48 0.80 3.30 2.46
ต่อหุ้น (บาท)


หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( สมพร ว่องวุฒิพรชัย )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

:)

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Thu Jul 27, 2017 1:02 pm

วันที่/เวลา 27 ก.ค. 2560 12:33:30
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ. งวดครึ่งปี (F45-1)
หลักทรัพย์ TDEX
แหล่งข่าว TDEX
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)
กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 116,486 338,119
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.4659 1.4961
ต่อหุ้น (บาท)หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ"

ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นางวรางคณา ศิริโชติวณิชย์ )
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการกองทุน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

:)

yoko
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4228
Joined: Sat Jan 27, 2007 4:49 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by yoko » Thu Jul 27, 2017 7:09 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนสอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,829,653 2,761,158 4,272,759 5,525,575
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.93 1.89 3.23 3.78
ต่อหุ้น (บาท)


yoko
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4228
Joined: Sat Jan 27, 2007 4:49 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by yoko » Thu Jul 27, 2017 7:10 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 7,215,165 9,596,304 14,907,715 17,669,049
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2.43 3.23 5.01 5.94
ต่อหุ้น (บาท)


yoko
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4228
Joined: Sat Jan 27, 2007 4:49 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by yoko » Thu Jul 27, 2017 7:11 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (9,717) (25,606) (21,056) (38,634)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.02) (0.06) (0.05) (0.10)
ต่อหุ้น (บาท)


TSRnDEng
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1919
Joined: Tue Jul 02, 2013 9:19 am

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by TSRnDEng » Thu Jul 27, 2017 7:12 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (9,717) (25,606) (21,056) (38,634)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.02) (0.06) (0.05) (0.10)
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (3,206) (19,492) (7,451) (33,413)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.01) (0.05) (0.02) (0.08)
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นางเสาวลักษณ์ สุวรรณประทีป )
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เรียนรู้ และ เรียนรู้

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18067
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ผลประกอบการไตรมาส 2/25560

Posts by miracle » Mon Jul 31, 2017 11:34 pm

วันที่/เวลา 31 ก.ค. 2560 19:35:17
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ. งวดครึ่งปี (F45-1)
หลักทรัพย์ MBKET
แหล่งข่าว MBKET
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 6 เดือน
ตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
ปี 2560 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 375,977 439,780
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.66 0.77
ต่อหุ้น (บาท)


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายมนตรี ศรไพศาล )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

:)

Post Reply