ประกาศแต่งตั้งกรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ชุดใหม่)

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Locked
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 568
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

ประกาศแต่งตั้งกรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ชุดใหม่)

Posts by Thai VI Officer » Fri May 27, 2016 6:06 pm

ประกาศแต่งตั้งกรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) ชุดใหม่

จากการประชุมกรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) ประจำปี 2563
เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินงานของสมาคมฯ และทดแทนกรรมการและอนุกรรมการสมาคมฯ ชุดเก่า
ที่กำลังจะหมดวาระ ได้มีการเสนอและลงมติรับรอง แต่งตั้งกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ดังนี้

1. คุณวีระพงษ์ ธัม นายกสมาคมฯ (Linzhi)

2. คุณณัฐชาต คำศิริตระกูล อุปนายกสมาคมฯ (mario)

3. คุณณภัทร ปัญจคุณาธร เหรัญญิกและกรรมการฯ (Kao)

4. คุณสรวุฒิ เลิศพลังสันติ นายทะเบียนและกรรมการฯ (sorawut)

5. คุณวราพรรณ วงศ์สารคาม เลขานุการและกรรมการฯ (theenuch)

6. คุณภาคย์ภูมิ ศิริหงษ์ทอง กรรมการฯ (roadtobillion)

7. คุณพรนภา ทรัพย์ดี กรรมการฯ (BE FREE)

8. คุณปรัชญา เตียวเจริญ กรรมการฯ (OONGIS)

9. คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล กรรมการฯ (baggio)

10. คุณกิตติศักดิ์ คงคา กรรมการฯ (ลงทุนศาสตร์)

11. คุณมานะชัย ตันติกาญจนากุล กรรมการฯ (นายมานะ)

12. คุณวรุต มหาวาณิชย์วงศ์ กรรมการฯ (aui_wm)

13. คุณพะเนียง พงษธา กรรมการฯ (MaiFuen)

14. คุณสุภัททกิต เจตทวีกิจ กรรมการฯ (BingBing)

15. คุณเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ กรรมการฯ (investment biker)


ซึ่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 63 เป็นต้นไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน THAI VI

Locked