สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:53 am

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 22:24:00
หลักทรัพย์ AMC
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนสอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 6,928 13,588 40,517 166,279
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.0144 0.0279 0.0844 0.3439
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนสอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 9,033 7,163 43,151 159,117
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.0188 0.0147 0.0899 0.329
ต่อหุ้น (บาท)

หมายเหตุ
โปรดดูรายละเอียดงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:54 am

วันที่/เวลา 15 ส.ค. 2557 06:35:00
หลักทรัพย์ GEL
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 60,181 46,765 139,050 127,039
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.01558 0.03134 0.03654 0.12653
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 76,104 39,306 178,318 116,855
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.0197 0.02634 0.04685 0.11639
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
มีเงื่อนไข

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:55 am

วันที่/เวลา 15 ส.ค. 2557 06:40:00
หลักทรัพย์ AQUA
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 42,076 35,929 69,867 70,467
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.0128 0.02 0.0212 0.0392
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 28,223 39,402 76,385 43,578
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.0086 0.0219 0.0232 0.0242
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:55 am

วันที่/เวลา 15 ส.ค. 2557 06:41:00
หลักทรัพย์ PATO
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 43,739 43,515 65,511 57,008
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.31 0.31 0.47 0.41
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 42,354 38,908 61,996 52,570
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.30 0.28 0.44 0.38
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:56 am

วันที่/เวลา 15 ส.ค. 2557 07:50:00
หลักทรัพย์ ROJNA
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 51,676 (271,613) (26,841) 78,855
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.04 (0.19) (0.02) 0.06
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 255,565 26,676 146,042 (37,261)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.18 0.02 0.10 (0.03)
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:57 am

วันที่/เวลา 15 ส.ค. 2557 07:54:00
หลักทรัพย์ NUSA
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 17,137 2,144 44,316 4,499
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.0104 0.0009 0.0235 0.0019
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (13,199) 2,541 (7,487) 4,892
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.0047) 0.001 (0.0027) 0.0021
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:58 am

วันที่/เวลา 15 ส.ค. 2557 07:59:00
หลักทรัพย์ SPACK
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (16,123) (27,758) (31,834) (26,379)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.05) (0.09) (0.10) (0.09)
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (1,202) 4,869 (1,978) 13,944
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.00 0.02 (0.01) 0.05
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:59 am

วันที่/เวลา 15 ส.ค. 2557 08:30:00
หลักทรัพย์ EASON
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 13,398 27,104 25,989 53,280
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.05 0.09 0.09 0.19
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 33,241 54,102 40,130 71,115
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.12 0.19 0.14 0.25
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:59 am

วันที่/เวลา 15 ส.ค. 2557 08:30:00
หลักทรัพย์ TTI
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 7,302 (12,214) (23,072) (48,458)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.15 (0.24) (0.46) (0.978)
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 8,411 (21,911) 94,067 (53,045)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.17 (0.44) 1.88 (1.06)
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 11:00 am

วันที่/เวลา 15 ส.ค. 2557 08:31:00
หลักทรัพย์ TCMC
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 7,558 18,948 14,575 30,198
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.0221 0.0566 0.0426 0.0882
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,549 15,309 1,680 23,971
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.0133 0.0447 0.0049 0.07
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 11:02 am

วันที่/เวลา 15 ส.ค. 2557 08:44:00
หลักทรัพย์ A
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (4,060) 11,368 16,610 15,467
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.004) 0.015 0.017 0.02
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (30,740) 19,687 (4,392) 11,285
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.031) 0.026 (0.004) 0.015
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 11:02 am

วันที่/เวลา 15 ส.ค. 2557 08:46:00
หลักทรัพย์ ESTAR
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 21,772 (23,587) 56,439 (70,531)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.004 (0.005) 0.011 (0.014)
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 24,896 (21,271) 56,813 (68,595)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.005 (0.004) 0.011 (0.014)
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 11:03 am

วันที่/เวลา 15 ส.ค. 2557 08:47:00
หลักทรัพย์ SMT
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (44,892) (80,449) (21,201) 222,442
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.107) (0.193) (0.051) 0.533
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (42,334) (75,281) (13,677) 227,343
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.101) (0.18) (0.033) 0.545
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 11:03 am

วันที่/เวลา 15 ส.ค. 2557 08:48:00
หลักทรัพย์ TIES
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (435,093) (31,002) (590,329) (27,474)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.97) (0.07) (1.32) (0.06)
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 11:04 am

วันที่/เวลา 15 ส.ค. 2557 09:04:00
หลักทรัพย์ TPOLY
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (204,082) 9,399 (201,384) 16,840
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.41) 0.02 (0.40) 0.04
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (207,637) 24,289 (209,479) 35,892
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.41) 0.06 (0.42) 0.08
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 11:04 am

วันที่/เวลา 15 ส.ค. 2557 09:05:00
หลักทรัพย์ TT&T
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (7,994,027) (415,482) (7,998,351) (215,328)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (1.18) (0.06) (1.18) (0.03)
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (7,993,380) (414,496) (7,993,612) (216,175)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (1.18) (0.06) (1.18) (0.03)
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่แสดงความเชื่อมั่นและมีข้อสังเกต

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 11:05 am

วันที่/เวลา 15 ส.ค. 2557 17:05:00
หลักทรัพย์ M-STOR
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 6 เดือน
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 24,196 22,493
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.398 0.37
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

Post Reply