สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
ACME49
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3388
Joined: Sat Jan 01, 2011 10:42 am

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by ACME49 » Thu Aug 14, 2014 7:41 pm

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 19:13:49
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
หลักทรัพย์ EVER


สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,062 (9,008) 1,226 (18,076)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.0005 (0.0087) 0.0006 (0.022)
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (1,193) (4,176) 3,729 (10,196)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.0006) (0.004) 0.0017 (0.0124)
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

ในเกมการเงิน อะไรที่ไม่รู้ คือ ความเสี่ยง

ACME49
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3388
Joined: Sat Jan 01, 2011 10:42 am

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by ACME49 » Thu Aug 14, 2014 7:41 pm

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 19:13:49
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
หลักทรัพย์ DTC


สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (68,786) (43,730) (4,467) 98,821
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.81) (0.52) (0.05) 1.17
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (20,931) (15,782) (9,627) 98,887
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.25) (0.19) (0.11) 1.16
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

ในเกมการเงิน อะไรที่ไม่รู้ คือ ความเสี่ยง

ACME49
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3388
Joined: Sat Jan 01, 2011 10:42 am

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by ACME49 » Thu Aug 14, 2014 7:41 pm

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 19:14:57
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
หลักทรัพย์ BTC

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-2)
บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (11,561) (279,474) (22,734) (287,389)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.02) (0.42) (0.03) (0.44)
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (11,561) (279,474) (22,734) (287,389)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.02) (0.42) (0.03) (0.44)
ต่อหุ้น (บาท)


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

ในเกมการเงิน อะไรที่ไม่รู้ คือ ความเสี่ยง

ACME49
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3388
Joined: Sat Jan 01, 2011 10:42 am

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by ACME49 » Thu Aug 14, 2014 7:42 pm

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 19:26:05
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
หลักทรัพย์ ALUCON


สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 227,882 172,442 436,489 364,258
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 5.28 3.99 10.10 8.43
ต่อหุ้น (บาท)


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

ในเกมการเงิน อะไรที่ไม่รู้ คือ ความเสี่ยง

ACME49
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3388
Joined: Sat Jan 01, 2011 10:42 am

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by ACME49 » Thu Aug 14, 2014 7:42 pm

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 19:26:58
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
หลักทรัพย์ ASIA
แหล่งข่าว ASIA
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม


สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 89,695 85,571 135,472 132,223
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2.80 2.67 4.23 4.13
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 60,275 32,039 45,432 33,685
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.88 1.00 1.42 1.05
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

ในเกมการเงิน อะไรที่ไม่รู้ คือ ความเสี่ยง

ACME49
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3388
Joined: Sat Jan 01, 2011 10:42 am

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by ACME49 » Thu Aug 14, 2014 7:43 pm

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 19:28:25
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
หลักทรัพย์ TPIPL


สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 393,978 337,550 937,681 435,381
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.20 0.17 0.47 0.22
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 357,696 260,740 750,625 257,248
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.18 0.13 0.37 0.13
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

ในเกมการเงิน อะไรที่ไม่รู้ คือ ความเสี่ยง

ACME49
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3388
Joined: Sat Jan 01, 2011 10:42 am

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by ACME49 » Thu Aug 14, 2014 7:43 pm

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 19:29:52
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
หลักทรัพย์ LOXLEY


สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 55,731 103,015 158,678 482,842
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.03 0.05 0.08 0.23
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 48,829 200,485 252,369 673,961
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.02 0.10 0.12 0.32
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

ในเกมการเงิน อะไรที่ไม่รู้ คือ ความเสี่ยง

ACME49
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3388
Joined: Sat Jan 01, 2011 10:42 am

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by ACME49 » Thu Aug 14, 2014 7:44 pm

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 19:34:46
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
หลักทรัพย์ SUPER


สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (15,695) (4,670) (20,499) 84,360
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.011) (0.007) (0.016) 0.134
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (7,476) 5,620 (15,353) 74,893
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.005) 0.009 (0.012) 0.119
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

ในเกมการเงิน อะไรที่ไม่รู้ คือ ความเสี่ยง

ACME49
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3388
Joined: Sat Jan 01, 2011 10:42 am

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by ACME49 » Thu Aug 14, 2014 7:44 pm

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 19:34:50
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
หลักทรัพย์ SPC


สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 353,098 395,148 527,560 690,355
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.09 1.25 1.64 2.17
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 355,576 401,324 543,586 701,947
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.10 1.26 1.68 2.20
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

ในเกมการเงิน อะไรที่ไม่รู้ คือ ความเสี่ยง

ACME49
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3388
Joined: Sat Jan 01, 2011 10:42 am

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by ACME49 » Thu Aug 14, 2014 7:45 pm

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 19:38:44
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
หลักทรัพย์ TCB


สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 354,208 147,982
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.18 0.49
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 232,197 105,709
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.77 0.35
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

ในเกมการเงิน อะไรที่ไม่รู้ คือ ความเสี่ยง

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:38 am

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 19:45:00
หลักทรัพย์ NFC
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0 0 (43,828) (38,275)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.00 0.00 (0.01) (0.008)
ต่อหุ้น (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0 0 5,053 14,112
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.00 0.00 0.001 0.003
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่แสดงความเชื่อมั่น

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:39 am

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 19:45:00
หลักทรัพย์ EIC
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (84,260) 7,674 (89,282) 1,984
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.21) 0.02 (0.22) 0.00
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 22,406 7,980 17,856 2,764
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.06 0.02 0.04 0.00
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:39 am

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 20:00:00
หลักทรัพย์ RS
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 72,059 110,043 67,523 178,087
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.0739 0.1259 0.0701 0.2039
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 18,153 129,274 (3,221) 173,253
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.0186 0.1479 (0.0033) 0.1983
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:40 am

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 20:02:00
หลักทรัพย์ TTL
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-2)
บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ไตรมาสที่ 3 งวด 9 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (116,170) 0 (154,326) 0
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (7.74) 0.00 (10.29) 0.00
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 3 งวด 9 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (116,016) 57,846 (154,172) 94,217
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (7.73) 3.86 (10.28) 6.28
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:42 am

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 20:02:00
หลักทรัพย์ BSM
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 8,410 4,537 12,637 10,008
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.05 0.03 0.08 0.07
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 329 6,158 7,427 13,968
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.00 0.04 0.05 0.09
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:42 am

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 20:08:00
หลักทรัพย์ CPN
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,841,465 1,427,353 3,551,661 3,083,185
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.41 0.32 0.79 0.70
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,581,982 948,254 3,521,573 1,676,879
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.58 0.21 0.78 0.38
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:43 am

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 20:18:00
หลักทรัพย์ APCS
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (20,854) (8,839) (40,992) (5,530)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.06) (0.03) (0.12) (0.02)
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (16,630) (11,881) (56,754) (6,611)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.05) (0.04) (0.17) (0.02)
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:44 am

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 20:26:00
หลักทรัพย์ MILL
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (114,301) 6,760 (162,411) 32,639
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.07) 0.00 (0.11) 0.00
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (44,802) 37,242 (106,641) 55,293
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.04) 0.01 (0.08) 0.01
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:45 am

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 20:39:00
หลักทรัพย์ PLE
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนสอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (42,428) 45,545 65,248 20,836
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.04) 0.05 0.06 0.02
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ก่อนสอบทาน ก่อนสอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (43,581) 50,653 51,416 61,459
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.04) 0.06 0.05 0.07
ต่อหุ้น (บาท)

หมายเหตุ
โปรดดูรายละเอียดงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:46 am

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 20:42:00
หลักทรัพย์ BCH
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 110,400 106,333 249,646 284,255
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.04 0.04 0.10 0.11
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 161,783 176,219 243,669 247,533
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.06 0.07 0.10 0.10
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:46 am

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 20:45:00
หลักทรัพย์ ILINK
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 38,439 24,534 89,227 48,219
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.15 0.10 0.34 0.20
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 32,301 31,025 68,806 57,165
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.12 0.13 0.26 0.24
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:47 am

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 20:51:00
หลักทรัพย์ MIDA
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 30,442 17,802 37,199 173,994
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.014 0.009 0.017 0.084
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 23,652 11,078 37,524 140,343
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.011 0.005 0.018 0.068
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:48 am

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 20:58:00
หลักทรัพย์ KBS
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 91,378 185,634 356,848 495,007
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.17 0.34 0.65 0.92
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 94,668 188,453 329,623 512,039
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.17 0.34 0.60 0.95
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:48 am

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 21:06:00
หลักทรัพย์ TNPF
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 31,847 14,535 62,449 28,837
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.2175 0.2047 0.4265 0.4062
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:49 am

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 21:20:00
หลักทรัพย์ PJW
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 20,707 46,805 49,954 96,708
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.04 0.08 0.09 0.18
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,629 36,496 19,711 77,976
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.005 0.07 0.04 0.14
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:50 am

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 21:25:00
หลักทรัพย์ TGPRO
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 8,488 38,494 10,941 72,332
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.0016 0.0073 0.0021 0.0137
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,616 43,603 8,299 82,599
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.0009 0.0082 0.0016 0.0156
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:51 am

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 21:49:00
หลักทรัพย์ TCJ
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 20,402 17,478 38,741 39,415
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.24 0.26 0.45 0.46
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 7,821 7,332 15,805 15,902
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.09 0.11 0.18 0.19
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:52 am

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 22:07:00
หลักทรัพย์ MJD
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 24,737 (55,700) 94,414 (68,406)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.03 (0.09) 0.09 (0.12)
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 84,682 (44,269) 164,195 (4,266)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.10 (0.06) 0.19 (0.06)
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:52 am

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 22:10:00
หลักทรัพย์ BIG
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (38,820) 29,265 2,639 58,019
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.06) 0.11 (0.005) 0.22
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (7,785) (8,376) (10,632) (19,268)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.02) (0.32) (0.05) (1.50)
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

yy
Verified User
Posts: 6427
Joined: Fri Apr 20, 2007 12:36 pm

Re: สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2557

Posts by yy » Sat Aug 16, 2014 10:53 am

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2557 22:18:00
หลักทรัพย์ CYBER
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (50,961) (6,918) (57,126) (13,157)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.09) (0.02) (0.10) (0.04)
ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2557 2556 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (50,386) (6,935) (60,402) (13,501)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.09) (0.02) (0.11) (0.04)
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้

Post Reply