การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าฯ และดาวน์โหลดใบสมัคร

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Thai VI Mod
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 241
Joined: Sat Jun 02, 2007 10:09 pm

การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าฯ และดาวน์โหลดใบสมัคร

Posts by Thai VI Mod » Wed Jun 27, 2012 11:16 am

เรื่อง การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และการรับสมัครสมาชิกหลังจากที่เว็บไซต์ http://www.thaivalueinvestor.com, http://www.thaivi.com และ http://www.thaivi.org ให้บริการสมาชิกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ถือว่าเป็นสังคมออนไลน์ที่ได้แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ เป็นแหล่งข้อมูลแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่า และผลิตนักลงทุนคุณภาพจำนวนมาก เป็นเรื่องยินดีที่ได้ยกสถานะของเว็บไซต์มาเป็น สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) ในปัจจุบัน ทั้งนี้ก็เพื่อบริการสมาชิกอย่างทั่วถึง อยู่ในกรอบที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยสมาชิกทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด


วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

เป็นหน่วยงานเพื่อบริการสมาชิกในการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล แนวคิดในแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่า และเป็นหน่วยงานที่ทำประโยชน์แก่สังคม สมาคมจะนำรายได้จากค่าสมาชิก รายได้จากกิจกรรมต่างๆ เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปใช้กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาส หรือด้านการศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวจะประกาศให้สมาชิกทราบ เพื่อจะได้ทำร่วมกันในแต่ละปี ดังนั้นการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ นอกจากจะได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้จากเพื่อนสมาชิกที่มีแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่าแล้ว ยังได้ร่วมกันทำสาธารณประโยชน์ร่วมกันอีกด้วย


สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)

1. สมาชิกสามารถเข้าอ่านและแสดงความคิดเห็น "ห้องร้อยคนร้อยหุ้น" ได้
2. สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งทางสมาคมฯ จัดขึ้นสำหรับสมาชิกโดยเฉพาะ เช่น การเยี่ยมชมบริษัท เป็นต้น
3. สมาชิกจะได้รับส่วนลด 10% ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ เช่น งานสัมมนาประจำปี งานพบปะสังสรรค์รายไตรมาส และหลักสูตรอบรมต่างๆ
4. สมาชิกจะได้รับสิทธิในการร่วมสัมมนา Money Talk @SET ให้สำรองที่นั่งล่วงหน้าและต้องมาตามเวลาที่กำหนด


ระเบียบการสมัครสมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)

1. อัตราค่าสมาชิกสมาคมฯ 1 ปี 500 บาท, 3 ปี 1,200 บาท, 5 ปี 2,000 บาท และนักศึกษาสามารถสมัครสมาชิกรายปีในอัตรา 200 บาท

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

2.1 แบบฟอร์มการสมัคร กรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อ
https://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=52653
2.2 สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.3 สำเนาบัตรนักศึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา)

ขอเชิญผู้สนใจรับใบสมัครและสมัครสมาชิกได้ในงาน Money Talk @ SET ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00-17.00 น.

ในการสมัครผ่านช่องทางอื่น สมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไปในอนาคต

หมายเหตุ : สมาชิกเดิมต้องโอนเงินและจัดส่งเอกสารให้สมาคมฯ ภายใน 90 วัน ( 3 เดือน) นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เพื่อรักษาสิทธิใช้ชื่อผู้ใช้ (Username ) เดิมได้ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าว
ทางสมาคมได้นำความคิดเห็นต่างๆมาพิจารณาแล้ว ทางสมาคมยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า เมื่อถึงวันที่ 1 ตุลาคม สมาชิกเดิมที่ไม่ประสงค์จะต่ออายุทางสมาคมฯ จะยังรักษา login ไว้เช่นเดิมและยังสามารถอ่านข้อมูลได้ทั้งหมด รวมถึงห้องร้อยคนร้อยหุ้นที่มีข้อมูลถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 และไม่สามารถที่จะโพสต์ข้อความ และกด + และ - ได้ ส่วนสมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคมถูกต้อง จะได้สามารถใช้งานได้ตามปกติตลอดอายุการเป็นสมาชิก

อนึ่งทางสมาคมฯ ได้เตรียมกิจกรรมต่างเช่น กิจกรรมเยื่ยมชมบริษัทโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กิจการสัมมนาพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิกร่วมกับรายการ Money Talk โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การเข้าใช้สถานที่ของสมาคมที่มีที่นั่งประมาณ 6-8 ที่ พร้อมข้อมูลบริษัทจดทะเบียน และยังมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์รายไตรมาส/ประจำปี และที่สำคัญที่สุดคือหลักสูตรอบรม ที่ได้รับการวางแผนมาอย่างดีเพื่อนักลงทุน โดยวิทยากรที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับด้านการลงทุน ทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่สมาคมฯ เตรียมไว้เพื่อสมาชิก

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางสมาคมจะได้มีโอกาสในบริการสมาชิกในแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่า และร่วมกับสมาชิกทุกท่านในการทำสาธารณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

อนึ่งการทำงานของสมาคมเป็นการทำงานแบบจิตอาสานอกจากภารกิจและหน้าที่หลักของแต่ละท่าน คณะกรรมการและทีมงานมิได้มีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนหรือสิ่งอื่น หากมีข้อบกพร่องใดๆ ทางทีมงานขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นมา ณ. ที่นี้ด้วย


ด้วยความปรารถนาดี

คณะกรรมการสมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม

ชื่อสมาคม : สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
สถานที่ตั้ง : 388 อาคารเอส พี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 (ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์)
โทรศัพท์ : 02-619-1355 โทรสาร 02-619-1455
วันเปิดดำเนินการ : เปิดดำเนินการแล้วตั้งแต่ต้นเดือนกรกฏาคม 2555

รายชื่อคณะกรรมการรุ่นที่ 1 (วาระ 2 ปี)

ที่ปรึกษาสมาคม
1. อาจารย์ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
2. อาจารย์นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

1. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ (นายกสมาคม)
2. นายประมุข วงศ์ธนะเกียรติ (อุปนายก)
3. นายฉัตรชัย วงแก้วเจริญ (กรรมการและเลขานุการ)
4. นางอังสินี อภิวัชรกุล (กรรมการและเหรัญญิก)
5. นายอนุรักษ์ บุญแสวง (กรรมการ)
6. นายพรชัย รัตนนนทชัยสุข (กรรมการ )
7. นายศุภศักดิ์ หล่อธนวณิชย์ (กรรมการ )
8. นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง (กรรมการ)
9. นางภาสุชา อุดรวณิช (กรรมการ)
10. นายเสริฐสรรพ์ อภิวัชรกุล (กรรมการ)
11. นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล (กรรมการ)
12. นายณภัทร ปัญจคุณาธร (กรรมการและนายทะเบียน)


คณะกรรมการสมาคมฯ รุ่น 2
1. คุณอนุรักษ์ บุญแสวง (นายกสมาคม)
2. คุณประมุข วงศ์ธนะเกียรติ (อุปนายก)
3. คุณฉัตรชัย วงแก้วเจริญ (เลขาธิการ)
4. คุณณัฐชาต คำศิริตระกูล (กรรมการ)
5. คุณอังสินี อภิวัชรกุล (กรรมการและเหรัญญิก)
6. คุณณภัทร ปัญจคุณาธร (กรรมการและนายทะเบียน)
7. คุณพรชัย รัตนนนทชัยสุข (กรรมการ )
8. คุณศุภศักดิ์ หล่อธนวณิชย์   (กรรมการ)
9. คุณภาสุชา อุตรวณิช (กรรมการ)
10. คุณเสริฐสรรพ์ อภิวัชรกุล (กรรมการ)
11. คุณวีระพงษ์ ธัม (กรรมการ)


คณะกรรมการสมาคมฯ รุ่น 3
1. คุณชาย มโนภาส (นายกสมาคมฯ)
2. คุณณัฐชาต คำศิริตระกูล (อุปนายกสมาคมฯ)
3. คุณวีระพงษ์ ธัม (เลขาธิการและกรรมการ)
4. คุณณภัทร ปัญจคุณาธร (เหรัญญิกและกรรมการ)
5. คุณสรวุฒิ เลิศพลังสันติ (นายทะเบียนและกรรมการ)
6. คุณทศวรรษ ทองสุข (กรรมการ)
7. คุณภาคย์ภูมิ ศิริหงษ์ทอง (กรรมการ)
8. คุณพรนภา ทรัพย์ดี (กรรมการ)
9. คุณวราพรรณ วงศ์สารคาม (กรรมการ)
10. คุณปรัชญา เตียวเจริญ (กรรมการ)


คณะกรรมการสมาคมฯ รุ่น 4
1. คุณวีระพงษ์ ธัม (นายกสมาคมฯ)
2. คุณณัฐชาต คำศิริตระกูล (อุปนายกสมาคมฯ)
3. คุณณภัทร ปัญจคุณาธร (เหรัญญิกและกรรมการ)
4. คุณสรวุฒิ เลิศพลังสันติ (นายทะเบียนและกรรมการ)
5. คุณวราพรรณ วงศ์สารคาม (เลขาธิการและกรรมการ)
6. คุณภาคย์ภูมิ ศิริหงษ์ทอง (กรรมการ)
7. คุณพรนภา ทรัพย์ดี (กรรมการ)
8. คุณปรัชญา เตียวเจริญ (กรรมการ)
9. คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล (กรรมการ)
10. คุณกิตติศักดิ์ คงคา (กรรมการ)
11. คุณมานะชัย ตันติกาญจนากุล (กรรมการ)
12. คุณวรุต มหาวาณิชย์วงศ์ (กรรมการ)
13. คุณพะเนียง พงษธา (กรรมการ)
14. คุณสุภัททกิต เจตทวีกิจ (กรรมการ)
15. คุณเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ (กรรมการ)

Q & A
Q1 : วัตถุประสงค์ของสมาคมคืออะไร

A: สมาคมฯ เป็นหน่วยงานบริการสมาชิกเพื่อพ​บปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล แนวคิดในแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่า อยู่ในกรอบของกฎหมายและสำนักงาน​คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และยังเป็นหน่วยงานที่ต้องการทำ​สาธารณประโยชน์คืนสู่สังคมไทย


Q2 : สมาคมฯ จะทำประโยชน์คืนสู่สังคมอย่างไร

A: การทำประโยชน์คืนสู่สังคมนั้นมี​หลายวิธี ทางสมาคมฯ เห็นความสำคัญของการศึกษา และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ดังนั้น รายได้จากค่าสมาชิก รายได้จากกิจกรรมต่างๆ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและเงินสำรอง​ในแต่ละปี สมาคมมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือการ​ศึกษาในหลายแนวทาง เช่น มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (http://www.edfthai.org) ) ซื้อหนังสือเกี่ยวกับการวางแผนท​างการเงิน การลงทุนบริจาคแก่ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ หรือหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ด้อ​ยโอกาส สิ่งนี้คือแรงบันดาลใจสำคัญที่ใ​ห้ทีมงานทำงานโดยไม่หวังค่าตอบแ​ทนในรูปเงินเดือนหรือสิ่งอื่น กรรมการสมาคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะแ​จ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในปีนั้นๆ นอกจากนี้ ก่อนกิจกรรมดังกล่าว ทางสมาคมฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ในกรณีที่อาจจะมีสมาชิกมีจิตศรั​ทธาเพิ่มเติม และต้องการทำกิจกรรมสาธารณประโย​ชน์ร่วมกัน


Q3 : ทำไมต้องเก็บค่าสมาชิก

A : การเป็นสมาคมฯ ที่จดทะเบียนถูกต้อง ก็เหมือนกับสมาคมที่จดทะเบียนถู​กต้องทั่วไป จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ​มจากการเป็นเพียงเว็บไซต์ สมาคมฯ จำเป็นต้องมีสถานที่ เจ้าหน้าที่ ค่าสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามวัตถุประส​งค์ของสมาคมฯ รายได้ส่วนหนึ่งคือค่าสมาชิกราย​ปี และกิจกรรมต่างๆ หากมีส่วนเกินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและเงินสำรอง สมาคมฯ จะนำไปทำประโยชน์ร่วมกับสมาชิกดังที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นการเป็นสมาชิกสมาคมฯ จะมีส่วนในการทำประโยชน์คืนสู่สังคมอีกทางหนึ่ง


Q4 : ค่าสมาชิกรายปี 500 บาท แพงเกินไป

A : ทางสมาคมฯ ไม่มีนโยบายที่จะรับเงินสนับสนุ​นจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็​นพิเศษ เพราะต้องการความเป็นกลางและอิส​ระในการทำงาน สำหรับเงินที่เหลือจากหักค่าใช้​จ่าย ทางสมาคมฯ จะนำไปทำสาธารณประโยชน์ร่วมกับส​มาชิกดังที่ได้กล่าว ในการเป็นนักลงทุน ย่อมต้องศึกษาหาความรู้ในแหล่งต่างๆ รวมทั้งลงทุนซื้อหนังสือตำรา สำหรับค่าสมาชิก 500 บาทต่อปีนั้นเป็นข้อสรุปที่ทางค​ณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตามการเป็นสมาชิกราย 3 ปีหรือ 5 ปีนั้นจะทำให้ค่าใช้จ่ายถูกลง นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมใ​ห้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทางสมาคมฯ ได้ให้ส่วนลดโดยคิดค่าสมาชิกราย​ปีเพียง 200 บาท อนึ่งหากสมาคมฯ มีรายได้อื่นๆ เช่น จากการโฆษณา เงินจำนวนดังกล่าวก็จะไปสมทบเพิ่มในการทำสาธารณประโยชน์


Q5 : หากไม่เป็นสมาชิกแล้วจะเป็นอย่า​งไร

A : การเป็นสมาชิกสมาคมนั้นมีสิทธิป​ระโยชน์ในการอ่าน แสดงความคิดเห็น ในห้องร้อยคนร้อยหุ้น สิทธิการเข้าร่วมในกิจกรรมเยี่ย​มชมบริษัท ส่วนลด 10% ในกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายของสมา​คม และสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม Money Talk @SET โดยไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า​หากมาในเวลาที่กำหนด สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขอ​งสมาคมฯ ยังสามารถเข้าอ่านข้อมูลห้องอื่​นได้ทุกห้องตามปกติ


Q6 : ทำไมต้องให้สำเนาบัตรประชาชน

A : เป็นข้อบังคับของสมาคมที่จดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายที่สมาชิ​กที่จำเป็นต้องแสดงตัวตน สามารถติดต่อได้ สมาคมฯ ไม่ได้รับข้อยกเว้นและจำเป็นต้อ​งปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังเชื่อว่า จะเป็นส่วนสำคัญทำให้สังคมการลง​ทุนออนไลน์มีความเป็นระเบียบเรี​ยบร้อย และจำกัดการสุ่มเสี่ยงของความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่สมาคม


Q7 : ที่ปรึกษาและคณะกรรมการมาจากไหน

A : ส่วนใหญ่ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ​มาจากทีมงามเดิม ซึ่งเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จแ​ละได้รับการยอมรับทั้งในหน้าที่​การงานและการลงทุน โดยไม่มีประวัติเสื่อมเสียมาก่อ​น หากสมาชิกมีจิตอาสาต้องการมาช่ว​ยทำงานกรุณาดูหัวข้อถัดไป


Q8 : จะรู้ได้อย่างไรว่า เรื่องบัญชีและการเงินถูกต้องโป​ร่งใส

A : นอกจากที่ปรึกษาและกรรมการที่ปร​ะสบความสำเร็จและได้รับการยอมรั​บแล้ว สมาคมฯ จำเป็นต้องมีรายงานผลประกอบการแ​ละมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการรับรองผลประกอบการทุกปี


Q9 : อยากเป็นทีมทำงานและกรรมการสมาค​มบ้างต้องทำอย่างไร

A : กรรมการและทีมงานมีวาระ 2 ปี โดยกรรมการและทีมงานทุกท่านคือผู้มีจิตอาสาในการทำงาน โดยหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ​ทำประโยชน์ร่วมกัน สามารถติดต่อที่เลขานุการสมาคมฯ​ หรือเจ้าหน้าที่ ณ. สำนักงานสมาคมฯ ปัจจุบันยังต้องการทีมงานที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยงานอีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ทีมงานของสมาคมจำเป็นต้อ​งผ่านเกณฑ์ที่ทางสมาคมฯ กำหนด เช่น พร้อมที่จะเสียสละโดยไม่หวังสิ่​งตอบแทน ทำหน้าที่ของสมาคมด้วยความเป็นก​ลาง ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง เป็นต้น

Q10 : หากสมาชิกเดิมที่ไม่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ จะเป็นอย่างไร

A :ทางสมาคมได้นำความคิดเห็นต่างๆมาพิจารณาแล้ว ทางสมาคมยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า เมื่อถึงวันที่ 1 ตุลาคม สมาชิกเดิมที่ไม่ประสงค์จะต่ออายุทางสมาคมฯ จะยังรักษา login ไว้เช่นเดิมและัยังสามารถอ่านข้อมูลที่มีอยู่ก่อนหน้าวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ของทุกห้องรวมทั้งห้องร้อยคนร้อยหุ้นได้ตลอดไป แต่จะไม่สามารถ และกด + และ - ได้ ส่วนสมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคมถูกต้อง จะได้สามารถใช้งานได้ตามปกติตลอดอายุการเป็นสมาชิก

Q11 : นอกจากการสมัครออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางหลัก ทางสมาคมฯ มีช่องทางอื่นอีกบ้าง

A : ผู้ที่ประสงค์ที่จะสมัครสมาชิก สามารถอื่นเอกสารได้ ณ ที่ตั้งสมาคมฯ ดังนี้
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
388 อาคาร เอส พี ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 10400 (ชั้นใต้ดิน, ติดสถานี BTS อารีย์)
โทรศัพท์ 02 619-1355 โทรสาร 02 619-1455
สำนักงานคงจะพร้อมเปิดให้บริการปลายสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เริ่มทำงานพร้อมกับการเปิดสำนักงาน ขออภัยในความไม่สะดวกล่วงหน้า มา ณ ที่นี้ด้วย


"ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก THAI VI"

https://goo.gl/TZB7vn


User avatar
pporkha
Verified User
Posts: 91
Joined: Sun Oct 17, 2010 12:07 am

Re: เรื่อง การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และ

Posts by pporkha » Wed Jun 27, 2012 2:14 pm

มีแผนที่สมาคมไหมครับ

If tomorrow never come.

aonzzung
Verified User
Posts: 611
Joined: Sun Jul 26, 2009 6:13 pm

Re: เรื่อง การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และ

Posts by aonzzung » Wed Jun 27, 2012 2:59 pm

ดีครับ ที่มีให้สมัครด้วยเอกสารบัตรประชาชน มีการระบุตัวตน
แต่....ทำไมต้องเก็บเงินด้วยครับ?
ไม่ต้องการให้มี Free Source of Knowledge แล้วหรอครับ?
ระบุตัวตนว่าใครเป็นใครไม่พอหรอครับ?


investorshy
Verified User
Posts: 3
Joined: Mon Jul 12, 2010 10:00 pm

Re: เรื่อง การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และ

Posts by investorshy » Wed Jun 27, 2012 5:52 pm

ิสอบถามครับ พอดีอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกไปสมัครที่หน้างาน จะสมัครสมาชิกทางไหนได้บ้างครับ


kkkeeek
Verified User
Posts: 18
Joined: Wed Jul 14, 2010 7:30 pm

Re: เรื่อง การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และ

Posts by kkkeeek » Wed Jun 27, 2012 7:09 pm

แปลว่าอีกหน่อยก็ "ไม่ฟรี" แล้วใช่ไหมครับ
อีกหน่อยจะเข้ามาโพสไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ
อีกหน่อยจะอ่านข้อมูลไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ
:'O :wall:


otakung
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 911
Joined: Wed Dec 23, 2009 7:35 pm

Re: เรื่อง การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และ

Posts by otakung » Wed Jun 27, 2012 8:37 pm

งาน Money Talk @Set ได้ยินว่าตอนเช้างดแล้วนี่ครับ แต่ก็ยังสามารถไปสมัครสมาชิกได้ตามที่ประกาศใช่มั้ยครับ แล้วถ้าสมัครแล้วเข้าฟังเลยได้รึเปล่า (จากสิทธิประโยชน์ข้อ 4) พอดีไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ขอบคุณครับ


chatchai
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 11445
Joined: Tue Jun 03, 2003 8:16 pm

Re: เรื่อง การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และ

Posts by chatchai » Wed Jun 27, 2012 8:39 pm

otakung wrote:งาน Money Talk @Set ได้ยินว่าตอนเช้างดแล้วนี่ครับ แต่ก็ยังสามารถไปสมัครสมาชิกได้ตามที่ประกาศใช่มั้ยครับ แล้วถ้าสมัครแล้วเข้าฟังเลยได้รึเปล่า (จากสิทธิประโยชน์ข้อ 4) พอดีไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ขอบคุณครับ
ทีมงานจะไปรอรับสมัครตั้งแต่เช้าเลยครับ

จงอยู่เหนือความดี อย่าหลงความดี

User avatar
tum_H
Verified User
Posts: 1857
Joined: Sun Jun 03, 2007 11:19 am

Re: เรื่อง การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และ

Posts by tum_H » Wed Jun 27, 2012 9:02 pm

Thai VI Mod wrote: 1. สมาชิกสามารถเข้าอ่านและแสดงความคิดเห็นในห้องร้อยคนร้อยหุ้นได้
แสดงว่าห้องอื่นๆยังเข้าได้ใช่ไหมครับ หากต้องการเข้าห้องร้อยคนร้อยหุ้นถึงต้องเสียตังค์ใช่ไหมครับ?

ถ้าอย่างนี้ก็ยัง ok เพราะยังเข้าห้องอื่นได้
:?:

ชาตินี้เป็นที่สุดแล้ว บัดนี้ไม่มีความเกิดอีก

User avatar
anubist
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1371
Joined: Fri Jun 12, 2009 1:33 am

Re: เรื่อง การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และ

Posts by anubist » Wed Jun 27, 2012 9:03 pm

รบกวนmodไปตอบคำถามด้วยครับ
http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=52431

ทุนน้อยและหลุดดอยแล้ว เย้ๆ

chatchai
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 11445
Joined: Tue Jun 03, 2003 8:16 pm

Re: เรื่อง การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และ

Posts by chatchai » Wed Jun 27, 2012 9:06 pm

tum_H wrote:
Thai VI Mod wrote: 1. สมาชิกสามารถเข้าอ่านและแสดงความคิดเห็นในห้องร้อยคนร้อยหุ้นได้
แสดงว่าห้องอื่นๆยังเข้าได้ใช่ไหมครับ หากต้องการเข้าห้องร้อยคนร้อยหุ้นถึงต้องเสียตังค์ใช่ไหมครับ?

ถ้าอย่างนี้ก็ยัง ok เพราะยังเข้าห้องอื่นได้
:?:
ใช่แล้วครับ

จงอยู่เหนือความดี อย่าหลงความดี

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Re: เรื่อง การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และ

Posts by pak » Wed Jun 27, 2012 9:35 pm

นี่คือ "โพสต์ที่ดีที่สุด" สำหรับประเด็นนี้
...โพสต์ของคุณ airazoc ครับ
airazoc wrote:ขอตอบในมุมมองของ แอดมินที่กำลังจะหมดวาระนะครับ
(เผลอแป้บเดียวสองปีแล้วหรือนี่ รู้ตัวอีกที สมาคมตั้งเสร็จ จ้างแอดมินมาดูแลแทนผมแล้ว)
เรื่องที่ถกเถียงกันนี้ต้องขอเสนอให้มองแยกกันให้ชัดเจนเด็ดขาดเป็นสองประเด็นครับ

1> เรื่องค่าสมาชิก

เครื่อง server ของ ThaiVI ในตอนนี้ทั้ง hardware และค่า co-lo ผมเป็นคนจ่ายครับ
ซึ่งหลังจากสมาคมตั้งเสร็จนี้ ทั้ง Domain Name จะถูกชี้ไปยังเครื่องใหม่
ซึ่งเครื่องใหม่จะ clone ระบบ ปัจจุบันไปรัน

ค่า server ตัวใหม่ และค่า co-location นั้นเมื่อรันอยู่บน server ที่เป็นของสมาคม
แต่สมาคมเป็นนิติบุคคลที่ไม่มีรายได้ประจำใดๆ ก็จำเป็นต้องหารายได้มาจ่ายค่าระบบครับ
จะให้อยู่ๆใครมาจ่ายเงินให้สมาคมฟรีๆ ทั้งๆที่ตั้งเป็นสมาคมแล้ว ก็คงแปลกๆ

นอกจากนี้ เมื่อตั้งเป็นสมาคม รายจ่ายของ web ก็กลายเป็นส่วนน้อยไปเลย
เพราะต้องมีค่าเช่าสถานที่ของที่ทำการ ค่าจ้างพนักงานบัญชี และธุรการในการอำนวยความสะดวกให้สมาชิก
ซึ่งสมาชิกสามารถแวะไปหาความรู้ได้ มีหนังสือ มี 56-1 ให้ศึกษา มีหลักสูตรต่างๆที่สมาคมจะจัดทำให้ความรู้
คนที่รับเป็นกรรมการสมาคมให้นั้น ก็เสียสละเวลามาทำประโยชน์ให้สมาคมอย่างมาก ทั้งๆที่ไม่ได้อะไรตอบแทน
อย่าคิดว่ากรรมการเหล่านั้นเบิกเงินไปใช้ส่วนได้นะครับ ทุกอย่างต้องจ่ายในนามสมาคม ออกใบเสร็จสมาคม
ผมคิดว่าค่าสมาชิก 500 เผลอๆ สมาคมอาจจะขาดทุนด้วยซ้ำ กรรมการอาจจะต้องบริจาคซ้ำเข้าไปอีกให้สมาคมอยู่ได้

2> เรื่องการคัดกรองสมาชิก

การคัดกรองสมาชิก ทำโดยต่อไปใช้บัตรประชาชนสมัคร แล้วผูกกับ login เป็นระบบยืนยันตัวตนป้องกันคนป่วน อย่างที่สมาชิกหลายๆท่านเสนอ โดยเมื่อสมัครสมาชิกสมาคม ก็จะได้ผูก login หรือ ขอ login ใหม่เพื่อใช้เข้าเวป หากมีการโพสข้อมูลปลอม หรือ ปลุกปั่นไม่ว่าทางใด หาก กลต ต้องการตรวจสอบ ก็สามารถส่งชื่อให้ได้ทันทีที่มีหนังสือเรียก ทำให้สามารถปล่อยให้โพสได้เสรีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำ เพราะคราวนี้ทุกคนรับผิดชอบคำพูดตัวเอง ทางทีมงานที่ดูแลเวปต่อจากผม ไม่ต้องมากลัวติดร่างแหไปด้วย เพราะคราวนี้รู้แล้วว่าจะส่งชื่อใครให้ กลต ถ้ามีการทำผิดกฎ


ทั้งนี้อยากให้เพื่อนๆทุกท่านมองสองประเด็นนี้แยกกันให้เด็ดขาดชัดเจนครับ จะเห็นถึงความตั้งใจของบรรดาพี่ๆกรรมการทั้งหลายที่เสียสละทำงานให้สมาคม รวมถึง อาจารย์ทุกท่านที่สละเวลามาให้ความรู้ และวางหลักสูตรรากฐาน ที่จะให้สมาชิกได้ศึกษาความรู้เป็นแนวทางในการประเมินคุณค่าหุ้นด้วยตนเองได้

ขอให้ประสบควาสำเร็จและมีความสุขในการลงทุนครับ

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Re: การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และการรับส

Posts by pak » Wed Jun 27, 2012 10:23 pm

ส่วนโพสต์นี้...คือ "ความเห็นของผมเอง" ครับ
pak wrote:วูบแรกผมคิดว่า...
1) ที่เว็บแห่งหนึ่ง ก็เก็บเงินคล้ายๆแบบนี้ แต่แพงกว่าคือ หนึ่งพันบาทต่อปี เพราะเว็บเค้าสวยกว่า โปรโมทแรงกว่า
ที่ http://www.stock2morrow.com/register.php
2) และที่อีกเว็บอีกแห่งหนึ่ง ช่างดูมีศักดิ์ศรียิ่งนัก ประมาณว่าเงินไม่เก็บ แต่ขอรับบริจาค
ที่ http://siamchart.com/forum/showthread.p ... nd-Donote)

ถ้าจะให้ผมเสียเงิน เพียงเพื่อแค่..."ให้ผมได้มีโอกาสมาเขียนข้อมูลลงเว็บไซต์ได้"
แล้วยังจะต้องให้คนที่สนใจอ่านข้อความของผมมา "เสียเงินเพื่อติดตามอ่าน" ด้วย
ถ้าแค่นั้น...ผมเชื่อว่า "ผมไม่เห็นด้วยเต็ม 100% ครับ!!!"
เพราะการให้และแบ่งปันข้อมูลควรจะต้อง "ฟรี" เท่านั้น
ดังนั้น ถ้าด้วยเหตุผลนี้...ผมยินดีขอคืน Login เป็นคนแรกครับ

Image

...

แต่ข้อเท็จจริงแล้ว...
ผมคิดว่า "500 บาท/ปี" ผมยินดีจ่ายเพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งใน "สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)" ต่างหากครับ
เพราะผมเชื่อมั่นในบุคคลที่เป็นกรรมการ และที่ปรึกษาฯที่ผมล้วนแต่ให้ความเคารพนับถือ และถือว่าเป็น "ครูบาอาจารย์(ผู้ให้)"
และผมมั่นใจว่าท่านเหล่านี้จะทำประโยชน์เพื่อสังคมในทุกๆทางที่สามารถทำได้

"เงิน...ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด" สำหรับหลายๆท่านเหล่านี้แล้ว
จิตวิญญาณของความเป็น "วีไอ" ต่างหาก...ที่มันจะคงอยู่ และถูกส่งต่อให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป
แต่เป็น "วีไอ" ในรูปแบบที่มีมาตรฐานขึ้น เป็นสากลมากขึ้น และสามารถมีที่ยืนอยู่ในสังคมได้อย่างสง่าผ่าเผย

เรากำลังจะเปิดตัวสมาคมฯที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง(ในความคิดของผม)
มันขึ้นอยู่กับว่า "คุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งในมันไหม?...ก็เท่านั้นเองครับ"

Image

ด้วยความเคารพ(และจริงใจอย่างยิ่งในการเขียน)
Pak ThaiVI

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

namelessky
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 293
Joined: Tue May 04, 2010 10:36 pm

Re: การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และการรับส

Posts by namelessky » Wed Jun 27, 2012 10:26 pm

ขอโทษนะครับ งาน Money Talk @SET นี้จัดที่ไหนอ่ะครับ

หาใน google แล้วหาไม่เจอครับ :wall:

:wall:

namelessky
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 293
Joined: Tue May 04, 2010 10:36 pm

Re: การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และการรับส

Posts by namelessky » Wed Jun 27, 2012 10:30 pm

namelessky wrote:ขอโทษนะครับ งาน Money Talk @SET นี้จัดที่ไหนอ่ะครับ

หาใน google แล้วหาไม่เจอครับ :wall:
หาเจอแล้วครับ

กำหนดการรายการ “Money Talk @ SET”
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 เวลา 10:00-17:15 น.

:wall:

otakung
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 911
Joined: Wed Dec 23, 2009 7:35 pm

Re: การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และการรับส

Posts by otakung » Wed Jun 27, 2012 10:33 pm

namelessky wrote:
namelessky wrote:ขอโทษนะครับ งาน Money Talk @SET นี้จัดที่ไหนอ่ะครับ

หาใน google แล้วหาไม่เจอครับ :wall:
หาเจอแล้วครับ

กำหนดการรายการ “Money Talk @ SET”
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 เวลา 10:00-17:15 น.
ตอนเช้ายกเลิกไปแล้วนะครับ
http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=52296


User avatar
[v]
Verified User
Posts: 1402
Joined: Sat Jan 26, 2008 9:56 pm

Re: การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และการรับส

Posts by [v] » Thu Jun 28, 2012 2:29 am

รับทราบครับ


nongming
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4
Joined: Mon Jul 12, 2010 9:28 pm

Re: การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และการรับส

Posts by nongming » Thu Jun 28, 2012 6:56 am

ไม่สะดวก ไปสมัครในงานค่ะ ขอเเบบ form สมัครผ่าน net ได้ไหมคะ

เเละเลขที่ บัญชี สมาคม เพื่อโอนเงินค่า สมาชิกค่ะ

เห็นด้วย ว่าควรมีการ สมัคร เป็นเรื่องเป็นราว ในห้อง ร้อยคนร้อยหุ้นค่ะ

love is all around

คลายเครียด
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1735
Joined: Mon Mar 22, 2004 11:33 am

Re: การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และการรับส

Posts by คลายเครียด » Thu Jun 28, 2012 8:53 am

อยากให้เพิ่มออพชั่นแบบตลอดชีพด้วยครับ

ให้รีบแจ้งเลขบัญชีธนาคาร เพื่อโอนเงิน
จะได้โอนผ่านเอทีเอ็มครับ

ถ้าไม่มีแบบตลอดชีพ
ขอเอาแบบ สมาชิก ๕ ปี

และขอจองจำนวนเงินโอนไว้ล่วงหน้าที่

2,000.99 บาทครับ+


User avatar
ปรัชญา
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 18252
Joined: Fri Mar 14, 2003 10:37 pm

Re: การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และการรับส

Posts by ปรัชญา » Thu Jun 28, 2012 8:56 am

คลายเครียด wrote:อยากให้เพิ่มออพชั่นแบบตลอดชีพด้วยครับ

ให้รีบแจ้งเลขบัญชีธนาคาร เพื่อโอนเงิน
จะได้โอนผ่านเอทีเอ็มครับ

ถ้าไม่มีแบบตลอดชีพ
ขอเอาแบบ สมาชิก ๕ ปี

และขอจองจำนวนเงินโอนไว้ล่วงหน้าที่

2,000.99 บาทครับ+สวัสดีครับเฮีย


คลายเครียด
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1735
Joined: Mon Mar 22, 2004 11:33 am

Re: การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และการรับส

Posts by คลายเครียด » Thu Jun 28, 2012 9:05 am

สวัสดีครับ

คุณปรัชญา ซื้อออพชั่นไหนครับ :mrgreen: :mrgreen:


User avatar
ปรัชญา
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 18252
Joined: Fri Mar 14, 2003 10:37 pm

Re: การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และการรับส

Posts by ปรัชญา » Thu Jun 28, 2012 9:21 am

คลายเครียด wrote:สวัสดีครับ

คุณปรัชญา ซื้อออพชั่นไหนครับ :mrgreen: :mrgreen:
ไม่ได้ซื้อเลยครับพ๊ม
รออ่านหนังสือที่เฮียเขียนเล่ม2ครับ

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id ... 55&group=7


chatchai
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 11445
Joined: Tue Jun 03, 2003 8:16 pm

Re: การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และการรับส

Posts by chatchai » Thu Jun 28, 2012 9:22 am

ข้อสงสัยและคำชี้แจง

Q1 : วัตถุประสงค์ของสมาคมคืออะไร

A: สมาคมฯ เป็นหน่วยงานบริการสมาชิกเพื่อพ​บปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล แนวคิดในแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่า อยู่ในกรอบของกฎหมายและสำนักงาน​คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และยังเป็นหน่วยงานที่ต้องการทำ​สาธารณประโยชน์คืนสู่สังคมไทย


Q2 : สมาคมฯ จะทำประโยชน์คืนสู่สังคมอย่างไร

A: การทำประโยชน์คืนสู่สังคมนั้นมี​หลายวิธี ทางสมาคมฯ เห็นความสำคัญของการศึกษา และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ดังนั้น รายได้จากค่าสมาชิก รายได้จากกิจกรรมต่างๆ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและเงินสำรอง​ในแต่ละปี สมาคมมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือการ​ศึกษาในหลายแนวทาง เช่น มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (http://www.edfthai.org) ) ซื้อหนังสือเกี่ยวกับการวางแผนท​างการเงิน การลงทุนบริจาคแก่ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ หรือหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ด้อ​ยโอกาส สิ่งนี้คือแรงบันดาลใจสำคัญที่ใ​ห้ทีมงานทำงานโดยไม่หวังค่าตอบแ​ทนในรูปเงินเดือนหรือสิ่งอื่น กรรมการสมาคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะแ​จ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในปีนั้นๆ นอกจากนี้ ก่อนกิจกรรมดังกล่าว ทางสมาคมฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ในกรณีที่อาจจะมีสมาชิกมีจิตศรั​ทธาเพิ่มเติม และต้องการทำกิจกรรมสาธารณประโย​ชน์ร่วมกัน


Q3 : ทำไมต้องเก็บค่าสมาชิก

A : การเป็นสมาคมฯ ที่จดทะเบียนถูกต้อง ก็เหมือนกับสมาคมที่จดทะเบียนถู​กต้องทั่วไป จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ​มจากการเป็นเพียงเว็บไซต์ สมาคมฯ จำเป็นต้องมีสถานที่ เจ้าหน้าที่ ค่าสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามวัตถุประส​งค์ของสมาคมฯ รายได้ส่วนหนึ่งคือค่าสมาชิกราย​ปี และกิจกรรมต่างๆ หากมีส่วนเกินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและเงินสำรอง สมาคมฯ จะนำไปทำประโยชน์ร่วมกับสมาชิกดังที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นการเป็นสมาชิกสมาคมฯ จะมีส่วนในการทำประโยชน์คืนสู่สังคมอีกทางหนึ่ง


Q4 : ค่าสมาชิกรายปี 500 บาท แพงเกินไป

A : ทางสมาคมฯ ไม่มีนโยบายที่จะรับเงินสนับสนุ​นจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็​นพิเศษ เพราะต้องการความเป็นกลางและอิส​ระในการทำงาน สำหรับเงินที่เหลือจากหักค่าใช้​จ่าย ทางสมาคมฯ จะนำไปทำสาธารณประโยชน์ร่วมกับส​มาชิกดังที่ได้กล่าว ในการเป็นนักลงทุน ย่อมต้องศึกษาหาความรู้ในแหล่งต่างๆ รวมทั้งลงทุนซื้อหนังสือตำรา สำหรับค่าสมาชิก 500 บาทต่อปีนั้นเป็นข้อสรุปที่ทางค​ณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตามการเป็นสมาชิกราย 3 ปีหรือ 5 ปีนั้นจะทำให้ค่าใช้จ่ายถูกลง นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมใ​ห้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทางสมาคมฯ ได้ให้ส่วนลดโดยคิดค่าสมาชิกราย​ปีเพียง 200 บาท อนึ่งหากสมาคมฯ มีรายได้อื่นๆ เช่น จากการโฆษณา เงินจำนวนดังกล่าวก็จะไปสมทบเพิ่มในการทำสาธารณประโยชน์


Q5 : หากไม่เป็นสมาชิกแล้วจะเป็นอย่า​งไร

A : การเป็นสมาชิกสมาคมนั้นมีสิทธิป​ระโยชน์ในการอ่าน แสดงความคิดเห็น ในห้องร้อยคนร้อยหุ้น สิทธิการเข้าร่วมในกิจกรรมเยี่ย​มชมบริษัท ส่วนลด 10% ในกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายของสมา​คม และสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม Money Talk @SET โดยไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า​หากมาในเวลาที่กำหนด สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขอ​งสมาคมฯ ยังสามารถเข้าอ่านข้อมูลห้องอื่​นได้ทุกห้องตามปกติ


Q6 : ทำไมต้องให้สำเนาบัตรประชาชน

A : เป็นข้อบังคับของสมาคมที่จดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายที่สมาชิ​กที่จำเป็นต้องแสดงตัวตน สามารถติดต่อได้ สมาคมฯ ไม่ได้รับข้อยกเว้นและจำเป็นต้อ​งปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังเชื่อว่า จะเป็นส่วนสำคัญทำให้สังคมการลง​ทุนออนไลน์มีความเป็นระเบียบเรี​ยบร้อย และจำกัดการสุ่มเสี่ยงของความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่สมาคม


Q7 : ที่ปรึกษาและคณะกรรมการมาจากไหน

A : ส่วนใหญ่ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ​มาจากทีมงามเดิม ซึ่งเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จแ​ละได้รับการยอมรับทั้งในหน้าที่​การงานและการลงทุน โดยไม่มีประวัติเสื่อมเสียมาก่อ​น หากสมาชิกมีจิตอาสาต้องการมาช่ว​ยทำงานกรุณาดูหัวข้อถัดไป


Q8 : จะรู้ได้อย่างไรว่า เรื่องบัญชีและการเงินถูกต้องโป​ร่งใส

A : นอกจากที่ปรึกษาและกรรมการที่ปร​ะสบความสำเร็จและได้รับการยอมรั​บแล้ว สมาคมฯ จำเป็นต้องมีรายงานผลประกอบการแ​ละมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการรับรองผลประกอบการทุกปี


Q9 : อยากเป็นทีมทำงานและกรรมการสมาค​มบ้างต้องทำอย่างไร

A : กรรมการและทีมงานมีวาระ 2 ปี โดยกรรมการและทีมงานทุกท่านคือผู้มีจิตอาสาในการทำงาน โดยหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ​ทำประโยชน์ร่วมกัน สามารถติดต่อที่เลขานุการสมาคมฯ​ หรือเจ้าหน้าที่ ณ. สำนักงานสมาคมฯ ปัจจุบันยังต้องการทีมงานที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยงานอีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ทีมงานของสมาคมจำเป็นต้อ​งผ่านเกณฑ์ที่ทางสมาคมฯ กำหนด เช่น พร้อมที่จะเสียสละโดยไม่หวังสิ่​งตอบแทน ทำหน้าที่ของสมาคมด้วยความเป็นก​ลาง ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง เป็นต้น

จงอยู่เหนือความดี อย่าหลงความดี

คลายเครียด
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1735
Joined: Mon Mar 22, 2004 11:33 am

Re: การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และการรับส

Posts by คลายเครียด » Thu Jun 28, 2012 9:44 am

แฮะ แฮะ คุณปรัชญา เดี๋ยวนอกประเด็นไปไกล
ไว้เราพูดคุยกันในห้องสินธรก็แล้วกันครับ

คำชี้แจงของคุณฉัตรชัยชัดเจนดีมากครับ

โดยเฉพาะคำตอบข้อ ๖
ผมเพิ่งจะรู้ว่า
เป็นระเบียบข้อบังคับสมาชิก
สำหรับการจัดตั้งสมาคมอย่างเป็นทางการ


smartfan
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 266
Joined: Thu Sep 25, 2003 9:44 am

Re: การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และการรับส

Posts by smartfan » Thu Jun 28, 2012 10:59 am

เห็นด้วยและยินดีมากค่ะที่เราจะมีสมาคมฯ เป็นเรื่องเป็นราว แต่น่าจะมีการให้สมัครผ่านทาง website ด้วยสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัด หรือคนที่ไม่สะดวกที่จะไปสมัครด้วยตนเองนะคะ เพราะนักลงทุนไม่ได้มีแต่เฉพาะใน กทม. หรือแม้แต่ที่อยู่ใน กทม.เองก็ใช่ว่าจะสามารถไปสมัครที่งานได้

ช่วยกรุณาพิจารณาด้วยค่ะ

1. เพิ่มช่องทางการสมัครสมาชิก ใน website หากมีสมาชิกใหม่เข้ามาก็จะสามารถสมัครได้ตลอดเวลา

2. ระบบแจ้งเตือนการหมดอายุสมาชิก (ต้องต่อสมาชิกใหม่)


ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านค่ะที่มีจิตอาสามาทำงานนี้ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมแนวคิดการลงทุนแบบมีคุณค่าให้มากขึ้นในประเทศไทย


User avatar
draco
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 228
Joined: Wed Jun 15, 2011 2:03 pm

Re: การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และการรับส

Posts by draco » Thu Jun 28, 2012 3:52 pm

สำหรับผม เนื่องจากความรู้ไม่พอที่จะโพสท์ จึงโพสท์น้อย และเป็นผู้อ่านซะมากกว่า ผมจึงรู้สึกว่าผมติดค้างเพื่อนๆที่โพสท์แสดงความคิดเห็น และรู้สึกซาบซึ้งกับความเสียสละของทีมงานทุกคน ผมไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับทีมงาน และยินดีร่วมมือทุกอย่างเพื่อตอบแทนสิ่งที่ผมได้รับจากเวปแห่งนี้ ในส่วนความคิดเห็น จากที่ผมได้อ่านความคิดเห็นของแต่ละท่าน ผมก็เกรงเหมือนกันว่าจะมีคนที่โพสท์ถอนตัวจากเวปแห่งนี้ เนื่องจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน ผมจึงอยากเสนอว่าแยกสมาชิกออกเป็นสมาชิกเวป และสมาชิกสมาคมฯ ในส่วนสมาชิกเวปนั้นอาจจะไม่ต้องเก็บเงินเหมือนเดิม แต่ในส่วนสมาชิกสมาคมฯก็เก็บเงินตามที่ทีมงานเห็นสมควร โดยผู้ที่ไม่สมัครสมาชิกสมาคมฯจะไม่สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆได้เลย ทำได้แค่ในส่วนดูและแสดงความคิดเห็นในเวปเท่านั้น ผมคิดว่าน่าจะมีหลายท่านยอมจ่ายเงินเพื่อสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ แม้แต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหลายท่านก็คงยอมสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ สิ่งที่หลายท่านในนี้ติดใจ ไม่ใช่จำนวนเงิน แต่เป็นในเรื่องของแนวความคิดมากกว่าครับ

อย่างไรก็ตาม ผมขอให้กำลังใจทีมงานเต็ม 100 หากทีมงานเห็นสิ่งใดสมควร ผมขอสนับสนุนเต็มที่ครับ เพราะท่านได้เสียสละมากมายแล้ว ผมก็ควรจะได้ทำในส่วนของผมแม้เล็กน้อยก็ยังดีครับ


User avatar
sorn adis
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 295
Joined: Mon May 19, 2008 11:16 am

Re: การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และการรับส

Posts by sorn adis » Thu Jun 28, 2012 9:24 pm

ขอสมัครสมาชิกสมาคมแบบ 5 ปีครับ

อยู่ตจว. ครับ ถ้าพร้อมให้โอนเงินและส่งหลักฐานเมื่อไร รบกวนคณะกรรมการแจ้งได้เลยครับ

สู้ๆนะครับพี่ๆคณะกรรมการทุกคน

คาถาลงทุน
BuVaPiCaMos

User avatar
บัวบังใบ
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 28
Joined: Sat Mar 12, 2011 11:25 am

Re: การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และการรับส

Posts by บัวบังใบ » Thu Jun 28, 2012 9:56 pm

ขอสนับสนุนทีมงานเต็มที่
แต่อยากให้เพิ่มช่องทางการสมัครด้วยนะครับ สู้ๆๆๆๆๆ


kasam
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 309
Joined: Tue Dec 07, 2010 1:26 pm

Re: การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และการรับส

Posts by kasam » Fri Jun 29, 2012 7:56 am

web ใหม่กลับมาแล้ว
แต่ผมรู้สึกว่าช้ากว่าเก่านะครับ
ขอเป็นกำลังใจให้กรรมการทุกท่านครับ


supparoj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 393
Joined: Thu Apr 10, 2008 6:22 pm

Re: การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และการรับส

Posts by supparoj » Fri Jun 29, 2012 12:31 pm

ถ้าไม่สามารถไปสมัครที่งานmoney talkได้ น่าจะไปสมัครที่สมาคมก็ได้ใช่ใหมครับ เห็นว่าจะเปิดวันที่ 7 นี่เอง


nut776
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3347
Joined: Thu Feb 05, 2004 9:46 pm

Re: การจัดตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และการรับส

Posts by nut776 » Fri Jun 29, 2012 1:09 pm

เอกสารขอกรอกออนไลน์
บัตรปชช ทะเบียนบ้าน ถ่ายรูปส่งแบบพันทิพ
โอนเงินง่าย

ขอแค่นี้
ไม่สะดวกไปกรอกด้วยตัวเอง

show me money.

Post Reply